PP360LN | Black&Decker PP360LN SCREWDRIVER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-28 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
PP360LN
2
SLOVENČINA
Odporučené použitie výrobku
Váš skrutkovač Black & Decker Pivot Driver™ je
určený na skrutkovanie. Do toho patrí i skrutkovanie
v zle prístupných miestach, ako sú miesta v blízkosti
hrán a rohov, na strope, na podlahe atď. Toto náradie
je určené iba na spotrebiteľské použitie v domácnosti.
e.
Bezpečnostné pokyny
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
3.
a.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre
prípadné ďalšie použitie. Označenie "elektrické
náradie" vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole
a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných prostrediach, ako sú napríklad priestory, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny,
plyny alebo prašné látky. Elektrické náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu
horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti
a nepovolané osoby mimo jeho dosahu.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
c.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením, nepoužívajte
žiadne redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do elektrického náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na
prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri
odpájaní náradia od elektrickej siete za neho
neťahajte. Udržujte prívodný kábel mimo
horúcich a mastných povrchov a dbajte na to,
aby neprechádzal cez ostré hrany a pohybli-
f.
g.
4.
a.
b.
3
vé diely. Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako
respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením
akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva alebo iných pripojených súčastí, pred
vykonávaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby toto náradie použili osoby, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto návodom.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či
zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré
môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ je
náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku
nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom určeným daným typom náradia. Berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorú je nutné vykonať. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
6.
a.
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre skrutkovače a rázové uťahovače
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný
typ náradia. Použitie akéhokoľvek iného akumulátora môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte ich
mimo dosahu kovových predmetov ako sú
kancelárske sponky na papier, mince, kľúče,
klinčeky, skrutky alebo ďalšie drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skrat oboch
svoriek akumulátora. Vzájomné skratovanie
svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou. Pokiaľ prídete
s kvapalinou náhodne do styku, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Ak sa Vám dostane táto
kvapalina do očí, zasiahnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z batérie môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
Pri použití rázového uťahovača používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže
spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Používajte na upnutie obrobku k pevnej
podložke svorky alebo iný vhodný spôsob.
Držanie obrobku rukou alebo jeho pritlačenie
k telu nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa vždy
poriadne uistite o polohe elektroinštalácie a potrubia.
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo
pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce
sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby
bolo zaistené, že sa s náradím nebudú hrať.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode. Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva
alebo prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je popísané v tomto
návode na použitie, môže predstavovať riziko
zranenia osôb alebo spôsobenie hmotných škôd.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná
úroveň vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné
stanovenie doby práce s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia
výrobku. Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej
hodnote vyššia.
4
Popis
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa
normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne
používajúcich elektrické náradie v zamestnaní by mal
predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy
aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím
na všetky časti pracovného cyklu, ako aj času, počas
ktorého je náradie vypnuté a kedy beží naprázdno.
1.
2.
3.
4.
5.
Obr. A
Nálepky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
6.
7.
8.
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento
návod na použitie.
Nabíjačka
Pripájací konektor nabíjačky
Otvor pripojenia nabíjačky
Nastavenie
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Nasadenie a vybratie skrutkovacieho nástavca
(obr. B)
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so
šesťhranným profilom 6,35 mm (1/4").
♦
Ak chcete pracovný nástroj nasadiť, vložte jeho
upínaciu stopku do držiaka pracovných nástrojov
(4).
♦
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, vyberte jeho
upínaciu stopku z držiaka pracovných nástrojov
(4).
Akumulátory
♦
Nikdy sa nepokúšajte otvárať akumulátor.
♦
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦
Nevystavujte akumulátor pôsobeniu tepla.
♦
Neskladujte tieto akumulátory na miestach, kde
môže teplota prekročiť 40°C.
♦
Nabíjajte len pri teplotách v rozmedzí od 10°C
do 40°C.
♦
Akumulátor dobíjajte iba originálnou nabíjačkou
dodávanou spolu s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole "Ochrana životného prostredia".
Použitie
♦
♦
Nabíjačky
♦
Originálne nabíjačky Black & Decker používajte
iba na nabíjanie akumulátorov dodávaných
s náradím alebo akumulátorov rovnakého typu.
Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
poranenie alebo iné škody.
♦
Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
♦
Pred prvým použitím musí byť akumulátor nabíjaný minimálne 14 hodín.
Akumulátor je nutné nabiť pred prvým použitím
a zakaždým, keď jeho výkon poklesne a nie je
možné prevádzať práce, ktoré sa dajú robiť pri
plnom nabití. Ak nabíjate akumulátor po prvý raz
alebo po dlhodobom uskladnení, dôjde k jeho
nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity. Po
prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne svoju plnú kapacitu.
Ak prístroj nepoužívate, vložte ho do nabíjacej
základne.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
♦
Ak chcete nabiť akumulátor, zasuňte konektor
(7) do otvoru (8).
♦
Pripojte nabíjačku (6) k sieti.
♦
Nechajte náradie prepojené s nabíjačkou po
dobu 6 - 10 hodín.
V priebehu nabíjania môže nabíjačka bzučať a môže
sa i zahrievať; Ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu poruchu.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Všeobecne je možné povedať, že doba nabíjania
6 hodín umožní používanie náradia s dostatočnou
úrovňou výkonu pre väčšinu prác. Predĺženie doby
nabíjania až na 10 hodín však významne predĺži prevádzkovú dobu náradia (tá však tiež záleží od stavu
akumulátora a od podmienok nabíjania).
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Nikdy
sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku bežnou
sieťovou zástrčkou.
♦
Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
Prepínač pravého a ľavého chodu
Diódové svetlá
Držiak nástroja
Posuvné tlačidlo na uvoľnenie prevodovej skrinky
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách
nižších než 4°C alebo vyšších než 40°C.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu Black & Decker.
Voľba smeru otáčania
Na doťahovanie skrutiek používajte pravý chod (otá-
5
čanie v smere pohybu hodinových ručičiek).
Ak chcete skrutky uvoľniť, použite smer otáčania
dozadu (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Pravý chod zvolíte prepnutím prepínača pre chod
náradia (2) doľava.
♦
Ľavý chod zvolíte prepnutím prepínača pre chod
náradia (2) doprava.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre ľavy a pravý chod do stredovej polohy.
♦
♦
♦
Skrutkovanie
♦
Pomocou posuvného prepínača pre voľbu smeru
chodu (2) zvoľte požadovaný smer otáčania
dopredu alebo dozadu.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný vypínač (1).
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač (1).
Vždy držte náradie a skrutkovací nástavec v osi,
ktorá sa zhoduje s osou skrutky.
Pri skrutkovaní do dreva odporúčame najskôr
vyvŕtať vodiacu dieru s hĺbkou zodpovedajúcou
dĺžke skrutky. Vodiaci otvor vedie skrutku a bráni
rozštiepeniu alebo deformácii dreva. Optimálnu
veľkosť vodiacej diery nájdete v dole uvedenej
tabuľke.
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte
vodiaci otvor do hĺbky zodpovedajúcej polovici
dĺžky skrutky. Optimálnu veľkosť vodiacej diery
nájdete v dole uvedenej tabuľke.
Veľkosť
skrutky
Zaistenie hriadeľa
Toto náradie je vybavené automatickým zaistením
hriadeľa, a preto môže byť použité ako bežný skrutkovač. Týmto spôsobom so zablokovaným hriadeľom
povoľujte silno utiahnuté skrutky alebo tento spôsob
použite na silné dotiahnutie skrutiek.
Vodiaca
diera ø
(mäkké
drevo)
Vodiaca
diera ø
(tvrdé
drevo)
Diera so
správnou
vôľou
Č. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
4 mm
Č. 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
Č. 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva. Spoločnosť Black & Decker a spoločnosť
Piranha konštruuje príslušenstvo na vysokej kvalitatívnej úrovni, ktoré je navrhnuté tak, aby zvýšilo
výkonnosť Vášho náradia. Ak budete používať toto
príslušenstvo, dosiahnete s náradím najlepšie pracovné výsledky.
Otočenie prevodovej skrinky (obr. C, D a E)
Toto náradie má otočnú skrinku prevodovky na to, aby
sa zjednodušilo použitie skrutkovača pri rôznych aplikáciách, ako napríklad prístup ku skrutkám v tesných
rohoch a v blízkosti stropov a podláh. Držiak nástroja
sa dá nastaviť do stredovej polohy a do 3 vychýlených
polôh: hornej, ľavej a pravej. Prevodovou skrinkou
a hriadeľom sa dá otáčať tak, aby bolo možné upevniť
násady v rôznych polohách.
♦
Prevodovú skrinku (9) otočíte tak, že stlačíte posuvné tlačidlo (5) smerom dopredu a prevodovú
skrinku otočíte o 90° vľavo alebo vpravo (obr. C
a D). Poznámka: Prevodovú skrinku je možné
otočiť iba o 90° vľavo alebo vpravo. Nepokúšajte
sa ju otáčať ešte ďalej.
♦
Hriadeľ (10) otočíte tak, že stlačíte posuvné
tlačidlo (5) smerom dozadu a hlavu hriadeľa
otočíte o 180° vľavo alebo vpravo (obr. E).
Varovanie! Pred použitím sa uistite, či sú prevodová
skrinka a hriadeľ na svojom mieste pevne zaistené.
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so
šesťhranným profilom 6,35 mm (1/4").
Údržba
Vaše elektrické náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od
jeho správnej údržby a pravidelného čistenia.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred prevádzaním každej údržby vytiahnite z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačky
odpojte prívodný kábel zo zásuvky.
♦
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Diódové svetlá
Diódové svietidlo sa automaticky rozsvieti pri stlačení vypínača. Diódové osvetlenie bude tiež svietiť,
pokiaľ je stlačený vypínač a prepínač pre chod (2) je
v zablokovanej polohe (stredová poloha).
Ochrana životného prostredia
Rady na optimálne použitie
♦
Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
♦
Ak máte potiaže s doťahovaním skrutiek, potrite
ich malým množstvom lubrikantu alebo mydlom,
aby došlo k zníženiu trenia.
Silno utiahnuté skrutky uvoľnite pomocou funkcie
♦
zaistenia hriadeľa.
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
6
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Skrutkovanie bez rázov (ah, S) 0,6 m/s2, odchýlka
(K) 1,5 m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov Black & Decker a akumulátorov
po skončení ich životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek autorizovanému servisnému stredisku.
PP360LN
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker sa dozviete na adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto prehlásenie
v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker sa môžu mnohokrát nabíjať. Po ukončení ich životnosti
ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
♦
♦
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
18-01-2012
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho vyberte
z náradia.
Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich Vášmu servisnému
stredisku alebo do miestnej zberne, kde budú
recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Technické údaje
Napätie
Otáčky naprázdno
Max. uťahovací moment
Držiak nástroja
Hmotnosť
Akumulátory
Napätie
Typ akumulátora
Kapacita
Nabíjačka
Napätie zdroja
Nabíjací prúd
Približný čas nabíjania
PP360LN
VDC 3,6
min -1 180
Nm 4,2
6,35 mm (1/4“)
kg 0,4
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
V 3,6
Li-Ion
1,1
VAC 230
A 0,1
hod 14 - 16
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 67 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 78 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
7
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom. rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00175375 - 19-03-2012
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising