PP360LN | Black&Decker PP360LN SCREWDRIVER instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555222-85 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL PP360LN
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
prądu (FI-wyłącznik prądu). Poprzez zastosowanie FI-wyłącznika ryzyko porażenia prądem
zostanie zmniejszone
Wkrętarka Pivot Driver™ fi rmy Black & Decker jest
przeznaczona do wkręcania i wykręcania wkrętów,
zwłaszcza w trudnodostępnych miejscach, jak np.
w pobliżu narożników i krawędzi oraz stropów i podłóg itd. Elektronarzędzie to nie nadaje się do celów
przemysłowych.
3.
a.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
b.
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
c.
Przechowuj niniejszą instrukcję do dalszego użytku. Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem
sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Jeśli praca na wolnym powietrzu jest nieunikniona, należy zastosować awaryjny wyłącznik
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Osobiste bezpieczeństwo
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Zanim
przyłączysz elektronarzędzie do sieci sprawdź,
czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie po-
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracyelektronarzędzi
zwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Ostrzeżenie! Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa dla wkrętaków i zakrętarek
udarowych
♦
♦
♦
♦
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia
może doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu spłucz
wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
♦
♦
♦
♦
♦
Trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści, gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewiercenia ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego. Narzędzie
robocze ma elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami elektronarzędzia, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym w razie
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Zakładaj ochronniki na uszy przy zakrętarkach
udarowych. Ekspozycja na hałas może skutkować
utratą słuchu.
Używaj pomocniczych uchwytów dostarczonych z narzędziem. Utrata równowagi może
wywołać obrażenia ciała.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad elektronarzędziem.
Trzymaj narzędzie za izolowaną powierzchnie
uchwytu, podczas prac, przy których mogą być
poruszone ukryte przewody lub przyłącza. Akcesoria, które uszkodzą przewody pod napięciem,
mogą spowodować porażenie prądem.
Zastosuj imadło lub podobne narzędzie, aby
przedmiot obrabiany znajdował się w stabilnej
pozycji. Jeśli przytrzymuje się przedmiot ręką lub
inną częścią ciała pozostaje on niestabilny i można
stracić nad nim kontrolę.
Sprawdź przed podjęciem wiercenia w ścianie,
podłodze i dachu dokładny przebieg instalacji i rur.
Narzędziem nie wolno się posługiwać osobom
młodym ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Nie powinna być również używana
przez osobę, która nie posiada żadnego doświadczenia z tym urządzeniem, chyba że odbywa się
to pod dozorem osoby odpowiedzialnej za jej
bezpieczeństwo. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
tym elektronarzędziem.
W instrukcji jest opisany prawidłowy sposób
użytkowania narzędzia. Jego zastosowanie inne
niż opisana w tej instrukcji budowa urządzenia,
osprzęt i prace przy jego użyciu może prowadzić
do wypadków i/lub uszkodzeń.
Drgania
Podane wartości drgań w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone zgodnie z metodą
znormalizowaną i zatwierdzoną przez EN 60745 i mogą
być stosowane do porównania z innymi urządzeniami.
Deklarowany poziom emisji drgań może być zastosowany do wstępnej oceny jego ekspozycji.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4
Uwaga! Wartość drgań przy faktycznym użytkowaniu
może odbiegać od deklarowanej wartości. To zależy od
sposobu zastosowania urządzenia. Poziom drgań może
wtedy przekraczać podaną wartość.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj
zastąpić ładowarki wtyczką sieciową.
Przy klasyfikacji drgań dla ustalenia środków bezpieczeństwa zgodnych z 2002/44/EG dla osób pracujących
regularnie z elektronarzędziami, musi być uwzględniona
klasyfikacja, która bierze pod uwagę faktyczne warunki
zastosowania, jego rodzaj i sposób. Muszą być również
uwzględnione wszystkie aspekty cyklu pracy, jak na
przykład czas, w którym urządzenie jest włączane
i wyłączane oraz pracuje na biegu jałowym.
♦
Jeśli dostarczony przewód elektryczny jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub
autoryzowany serwis Black & Decker aby uniknąć
ryzyka porażenia.
Elementy wkrętarki
Oznaczenia na urządzeniu
Następujące piktogramy znajdują się na urządzaniu:
1.
2.
3.
4.
5.
Uwaga! Aby uniknąć niebezpieczeństwa
uszkodzeń użytkownik musi przeczytać
instrukcję obsługi.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek
Wyłącznik
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Lampka diodowa
Obsada końcówki wkrętarskiej
Suwak blokujący przekładnię
Rys. A
6.
7.
8.
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
♦
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
♦
Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora.
Ładowarka
Wtyczka ładowarki
Łącznik ładowarki
Montaż
Mocowanie i wyjmowanie końcówki wkrętarskiej
(rys. B)
Elektronarzędzie to jest przystosowane do końcówek
wkrętarskich o chwycie sześciokątnym 6,35 mm (1/4”).
♦
By zamocować końcówkę wkrętarską, wsuń chwyt
końcówki w obsadę (4).
♦
By wyjąć końcówkę wkrętarską, wyciągnij ją z obsady (4).
Obsługa
♦
Ładowarki
♦
Ładowarek Black & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z wiertarko-wkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na nowy.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
♦
♦
Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator
przez przynajmniej 14 godzin.
Akumulator należy naładować przed pierwszym
użyciem narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać. Gdy akumulator jest ładowany po raz
pierwszy lub po dłuższym okresie składowania,
jego ładunek osiąga tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje się naładować do pełna
dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania.
Gdy wkrętarka nie jest używana, pozostaw ją
w podstawce.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
♦
Umieść wtyczkę ładowarki (7) do łącznika ładowarki
♦
Przyłącz ładowarkę (6) do gniazda sieciowego.
♦
Pozostaw wkrętarkę przyłączoną do ładowarki na
ok. 8 - 10 godzin.
Podczas ładowania akumulator może brzęczeć i nagrzewać się, ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy
o usterce.
Na ładowarce umieszczono następujące symbole:
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
W większości zastosowań wystarcza ładowanie w ciągu
6 godzin. Jednak zależnie od stanu akumulatora i warunków ładowania przedłużenie tej czynności do 10 go-
5
dzin może znacznie wydłużyć czas pracy wkrętarki.
♦
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C.
♦
Wybór kierunku obrotów
W celu wkręcania wkrętów wybierz obroty w prawo
(w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcania wkrętów wybierz obroty w lewo (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)
♦
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń w lewo.
♦
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń w prawo.
♦
By zablokować wkrętarkę, przełącznik kierunku
obrotów (2) ustaw w środkowej pozycji.
♦
♦
♦
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
Przełącznikiem kierunku obrotów (2) wybierz
obroty w prawo lub w lewo.
♦
By załączyć wkrętarkę, naciśnij wyłącznik (1).
♦
By włączyć wkrętarkę, zwolnij wyłącznik (1).
Gdy wkręt daje się wkręcać tylko z trudem, posmaruj go niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub
mydłem.
Używaj blokady wrzeciona, by poluzować zakleszczone wkręty lub mocno je dokręcić.
Wkrętarkę i końcówkę wkrętarską zawsze utrzymuj
w osi wkrętu.
Przy wkręcaniu wkrętów w drewno zaleca się
najpierw wywiercić otwór prowadzący o głębokości odpowiadającej długości wkrętu. Otwór ten
zapewnia dobre prowadzenie wkrętu i zapobiega
rozszczepieniu lub zdeformowaniu drewna. Optymalne średnice otworów prowadzących podano
w poniższej tabeli.
Przy wkręcaniu wkrętów w twarde drewno dodatkowo wykonaj otwór przejściowy o głębokości odpowiadającej połowie długości wkrętu. Optymalne
średnice otworów prowadzących i przejściowych
podano w poniższej tabeli.
Wielkość
wkrętu
Blokada wrzeciona
Wkrętarka akumulatorowa zawiera automatyczną
blokadę wrzeciona, co umożliwia używanie jej jako
normalnego wkrętaka. Dzięki tej blokadzie można
nieco silniej dokręcić wkręt lub poluzować go, gdy jest
mocno zapieczony.
Obracanie przekładni (rys. rys. C, D i E)
Wkrętarkę tę wyposażono w obracaną przekładnię, by
umożliwić wkręcanie i wykręcanie wkrętów w trudno
dostępnych miejscach oraz w pobliżu stropów i podłóg.
Obsada końcówki wkrętarskiej daje się ustawić w pozycji środkowej oraz w jednej z trzech zewnętrznych
pozycji, to znaczy u góry, z lewej i z prawej strony.
Przekładnia i wrzeciono dają się obracać, pozwalając
na ustawianie obsady końcówki w różnych pozycjach.
♦
By obrócić przekładnię, przesuń suwak (5) do
przodu i przekręć przekładnię o 90° w lewo lub
w prawo (rys. rys. C i D). Wskazówka: Przekładnia
daje się obrócić w lewo lub w prawo tylko o 90°. Nie
próbuj obracać jej dalej.
♦
By obrócić wrzeciono, przesuń suwak (5) do tyłu
i przekręć głowicę o 180° w lewo lub w prawo
(rys. E).
Uwaga! Przed użyciem sprawdź, czy przekładnia
i wrzeciono są zablokowane w swoich pozycjach.
Średnica
otworu prowadzącego
(drewno
miękkie)
Średnica
otworu prowadzącego
(drewno
twarde)
Średnica
otworu
przejściowego
Nr 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
4 mm
Nr 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
Nr 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność wkrętarki akumulatorowej zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria
Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą
jakością i mają na celu polepszenie sprawności elektronarzędzia.
Wkrętarka ta jest przystosowana do końcówek wkrętarskich o chwycie sześciokątnym 6,35 mm (1/4”).
Konserwacja
Wkrętarka akumulatorowa firmy Black & Decker odznacza się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej
pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Natomiast ładowarka do akumulatorów nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmuj akumulator z wkrętarki. Zanim
zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij ją z gniazda
sieciowego.
♦
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu
i ładowarce.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Lampka diodowa
Lampka diodowa zapala się automatycznie z chwilą
naciśnięcia wyłącznika. Lampka ta zaświeca się już
przy częściowym naciśnięciu wyłącznika, zanim jeszcze
wkrętarka zacznie pracować. Lampka diodowa świeci
się także, gdy jest naciśnięty wyłącznik, a przełącznik kierunków obrotów w prawo/w lewo znajduje się
w środkowej pozycji.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
Nie przyśpieszaj pacy na siłę. Unikaj przeciążania
wkrętarki.
♦
Zawsze używaj końcówek wkrętarskich odpowiedniego typu i stosownej wielkości.
6
Ochrona środowiska
Akumulator
Napięcie
Rodzaj
Pojemność
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Ładowarka do akumulatorów
Napięcie sieciowe
VAC 230
Prąd ładowania
A 0,1
Czas ładowania (w przybliżeniu) h 14 - 16
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Poziom ciśnienia akustycznego według EN 60745:
ciśnienie akustyczne (Lpa) 67 dB(A), niepewność (K)
3 dB(A), moc akustyczna (Lwa) 78 dB(A), niepewność
(K) 3 dB(A)
Łączna wartość drgań (suma wektora triax) zgodnie
z EN 60754:
wkręcanie bez udaru (ah, S) 0,6 m/s2, niepewność (K)
1,5m/s2
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By z niej skorzystać,
oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Black & Decker oświadcza, że produkt nr kat. PP360LN
opisany w punkcie „dane techniczne” jest zgodny z:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do Black & Decker na poniższy adres lub na adresy wymienine na
stronie końcowej niniejszej instrukcji obsługi.
Akumulatory
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za przygotowanie
dokumentacji technicznej i sporządza tę deklarację
w imieniu Black & Decker.
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
♦
♦
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
18-01-2012
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wkrętarki.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami utylizacji
oddaj je do autoryzowanego warsztatu naprawczego lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min
Maksymalny moment obrotowy Nm
Obsada końcówki wkrętarskiej
Masa
kg
VDC 3,6
Li-Ion
Ah 1,1
PP360LN
3,6
180
4,2
6,35 mm (1/4“)
0,4
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00175379 - 23-03-2012
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising