D51850 | DeWalt D51850 Clipped Head Framing Nailer instruction manual

359203-46 BG
Превод на оригиналните инструкции
D51825
D51850
Фигура 1
m
b
a
y
g
f
c
e
d
h
Фигура 3
Фигура 2
i
j
2
j
l
k
d
Фигура 4
Фигура 5
n
h
Фигура 6
o
p
d
Фигура 7
r
s
t
q
u
3
Фигура 8
x
w
l
v
Фигура 9
m
4
ПИСТОЛЕТ ЗА ПИРОНИ СЪС СКОСЕНА
ГЛАВА D51825
ПИСТОЛЕТ ЗА ПИРОНИ С ПЪЛНА КРЪГЛА
ГЛАВА D51850
Честито!
1
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT един от
най-надеждните партньори на потребителите
на професионални електроинструменти.
Технически данни
Вид
Препоръчително
работно налягане
Максимално работно
налягане
Въздушна консумация
на изстрел
Режим на задействане
бар
бар
л/м
Ъгъл на пълнителя
Крепежни елементи
тип
дължина
диаметър
на дръжката
ъгъл
Тегло
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане
колебание K)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност
колебание K)
Претеглена RMS
стойност на ускорение
Колебание K
D51825
1
D51850
1
4,6–8,4
4,6–8,4
8,3
8,3
2,12
2,12
при 6,9 бар при 6,9 бар
контакт
контакт
задействане задействане
30°
20°
скосени
кръгли
50–90
напълно
кръгли
50–90
кг
2,9–3,3
30°–34°
3,54
2,9–3,8
20°–22°
3,58
dB(A)
95
96
dB(A)
dB(A)
2,5
106
2,5
107
мм
мм
Тази стойност е свързана
с характеристиката на инструмента
и не представя влиянието на системата
ръка-рамо, когато използвате
инструмента. Влиянието на системата
ръка-рамо при използване на инструмента
например ще зависи от силата на
захващане, силата контактното
налягане, посоката на обработване,
корекцията на енергийните доставки, на
детайла и неговото поддържане.
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Указва една потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до малки
или средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от пожар.
dB(A)
1,5
1,5
м/с²
м/с²
3,51
1,5
4,21
1,5
5
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
D51825/D51850
DEWALT декларира, че тези продукти,
описани под “технически данни” са направени
в съответствие с: 2006/42/EC, EN 792-13.
За повече информация, моля, свържете
с DEWALT на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
наличието на запалими течности или
газове.
3. Пазете децата далече.
Не допускайте деца или странични лица
в близост до инструмента. Необходим
е надзор за лица под 16-годишна възраст.
4. Съхранявайте преносимите
инструменти.
Когато не ги използвате, инструментите
трябва да се съхраняват на сухо място
и да се заключат сигурно, извън обсега на
деца.
5. Обличайте се подходящо.
Не носете висящи дрехи или бижута. Те
могат да бъдат захванати в движещи
се части. За предпочитане е да носите
подходящи ръкавици и нехлъзащи се
обувки. Носете защитна шапка, за да
прибирате дългите коси.
6. Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката си през
цялото време.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.12.2009
Инструкции за безопасност
При използване на инструменти, винаги
спазвайте правилата за безопасност,
приложими във вашата страна за намаляване
на риска от нараняване. Прочетете следните
инструкции за безопасност, преди да започнете
работа с този продукт.
Пазете тези инструкциите на сигурно място!
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
Общо
1. Пазете работната зона чиста.
Зони и пейки в безпорядък може да
предизвикат инциденти.
2. Внимавайте за условията на
работното място
Не излагайте инструментите на
влага. Поддържайте работната зона
добре осветена. Не използвайте
инструментите в мокри условия или при
6
7. Бъдете нащрек.
Внимавайте какво правите. Използвайте
реална преценка. Не работете
с инструмента, когато сте изморени.
8. Използвайте подходящ инструмент.
Предназначението е описано в това
ръководство. Не насилвайте малки
инструменти или представки за работа,
подходяща за високомощен инструмент.
Инструментът ще свърши по-добре
и по-безопасно работата, при темпото,
за което е създаден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването
на някой аксесоар или представка, или
изпълнението на дадена операция с този
уред, различна от предназначението,
описано в тези инструкции, може да
представлява опасност от нараняване.
9. Поддържайте инструментите
грижливо.
Поддържайте инструментите в добро
състояние и ги почиствайте за по-добро
и безопасно използване. Следвайте
инструкциите за поддръжка и сменяйте
аксесоарите. Поддържайте всички
управления сухи, чисти и незамърсени
с масло и смазка.
10. Проверявайте за повредени части.
Преди да използвате инструмента, внимателно проверете за повреди, за да се
гарантира, че ще функционира правилно
и изпълнява своята функция по предназначение. Проверете за разместени или
захванати движещи се части, за счупени
части и всякакви друга повреди, които
могат да засегнат работата с уреда.
Занесете повредените предпазители
или други дефектни части за замяна или
поправка, съгласно указанията.
11. Носете инструмента си на поправка
при упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Този инструмент е в съответствие
със съответните изисквания за
безопасност. За да се избегне опасност,
инструментите трябва да се поправя
само от квалифицирани техници.
Допълнителни инструкции
за безопасност за пневматични инструменти за забиване на пирони
• ВИНАГИ носете предпазни очила.
• ВИНАГИ носете защита за ушите.
• Използвайте само скрепителни елементи
от типа, указан в ръководството.
• Не използвайте стойки за монтиране на
инструмента към опора.
• НИКОГА не използвайте инструмента
за други цели освен указаните в това
ръководство.
• НИКОГА не използвайте този
инструмент на скелета, стълби,
стълбища или подобни работни места.
• Не използвайте инструмента за
затваряне на кутии или сандъци.
• Не използвайте инструмента за
закрепване на обезопасителни
устройства за транспортиране,
например при превозни средства и вагони.
• Преди употреба провери правилното
функциониране на задействащия бутон.
Никога не използвайте този инструмент,
когато пусковият превключвател или
задействащия бутон са повредени.
• Използвайте окачващи елементи с бързо
действие за свързване към системата за
сгъстен въздух. Към инструмента трябва
да бъде поставена не затваряща се дюза
по такъв начин, че да не остава сгъстен
въздух в инструмент след изключването
му.
• ВИНАГИ използвайте чист, сух сгъстен
въздух. Да не се използва кислород или
горивни газове като източник на енергия
за този инструмент.
• Максимално допустимото въздушно
налягане на инструмента НИКОГА не
трябва да се надвишава.
• Свързвайте този инструмент за
захранване с въздух само, когато
максималното допустимо налягане
на този инструмент не може да бъде
превишено с повече от 10%. В случай
на по-високо налягане, в подаването на
сгъстен въздух ще се постави клапа за
намаляване на налягането, включително
клапа за безопасност на потока.
• Използвайте само маркучи със степен на
издръжливост над максималното работно
налягане на инструмента.
• За да се избегне ненужно високо ниво
на шума, ускорено износване и повреди,
с инструмента за изстрелване на пирони
трябва да се работи на най-ниското
налягане, необходимо за процеса на
работа.
• НЕ използвайте кислород, горими газове
или други реактивни газове за работа
със сгъстен въздух. Може да се появи
опасност от експлозия и/или тежки
телесни повреди.
• Преди транспортиране на инструмента
го изключете от системата за сгъстен
въздух, особено когато се използват
стълби или когато се използва необичайна физическа поза по време на движение.
• Разкачете инструмента от притока на
въздух, когато не е в употреба.
• Избягвайте разхлабване или повреда на
инструмента, например при:
– пробиване или вдлъбване
– неодобрени от производителя
изменения
– насочване срещу шаблони, изработени
от твърд материал като стомана
– изпускане или дърпане по пода
– прилагане на прекалена сила от
всякакъв вид
• Не използвайте оборудването като чук.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги дръжте
инструмента за забиване на пирони
ненасочени към вас или другите. Може да
се стигне до сериозни наранявания.
7
• По време на работа дръжте уреда по
такъв начин, че да не могат да бъдат
причинени наранявания на главата
или на тялото в случай на евентуален
откат в резултат на нарушаване
на енергийният приток или твърди
повърхности в обработвания детайл.
• НИКОГА не задействайте инструмент,
носещ крепежни елементи в свободно
пространство.
• В работната зона, носете инструмента
до работното място, като използвате
само една дръжка и НИКОГА със
задействано пусково устройство.
• Запознайте се с условията в работната
зона. Скрепителните елементи могат
да пробият тънки елементи или да се
изплъзнат от ъглите и ръбовете на
обработвания детайл и по този начин
да поставят хората в риск. Дължината
на използваните пирони трябва да
бъде не по-голяма от дебелината на
обработвания детайл. Ако пироните
са по-дълги от дебелината на детайла
това може да доведе до отскачане на
пироните, ако елемента е поставен върху
твърда повърхност, например, бетон,
стомана.
• Не изстрелвайте скрепителните
елементи в близост до ръба на детайла.
ВИНАГИ пазете разстояние от поне
25 мм от ръба на обработвания детайл,
за да не се разруши детайла.
• Не изстрелвайте скрепителни елементи
върху други такива.
• Използвайте само резервни части,
определени от производителя или негови
упълномощени агенти.
• Ремонтните дейности трябва да се
извършват само от производителя
или упълномощени представители при
надлежно отчитане на информацията,
дадена в ръководството и с помощта на
подходящи инструменти и оборудване.
• Препоръчителна е смяната на пружината
на задействащия бутон на всеки
3-4 години, за да се осигури личната
безопасност.
• Не разглобявайте и не блокирайте
никакви части на съдържащия крепителни
части инструмент, като например
контактния изключвател.
• Носете инструмента за сервизиране на
редовни интервали.
8
• ВИНАГИ носете предпазни ръкавици
за намаляване на риска от лични
наранявания.
Допълнителни рискове
• Следните рискове са присъщи при
използването на устройство:
– Наранявания, причинени
от неправилно боравене
с инструмента.
– Загуба на контрол, поради
недостатъчно здраво захващане на
инструмента.
– Mускулно напрежение на ръцете
и китките, особено при работа на
височина над главата. Винаги си
правете редовни почивки, когато
работите дълги периоди от време.
– Не използвайте инструмента,
докато сте изморени или под
влиянието на наркотици, алкохол
или лекарства. Един миг разсеяност
при работа може да доведе до
сериозни наранявания.
• Въпреки прилагането на съответните
правила за безопасност и използването
на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат
избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха. При някои
условия и продължителност на
употреба, шумът от този продукт
може да допринесе за загубата на
слуха.
– Загуба на контрол, причинен от
отката.
– Риск от нараняване, причинен
от защипване, остри ръбове
и неподходящ детайл за
обработване.
– Риск от наранявания, причинени от
остри ръбове при смяна на пирони
или вкарване на пиронени пръчки.
– Дискомфорт в ръцете и раменете.
Причинените от работата с този
инструмент вибрации може да
причини постоянно нараняване
на пръсти, ръце и други чясти на
тялото. Използвайте ръкавици
за умекотяване на вибрациите,
взимайте си чести почивки
и ограничете ежедневната
употреба.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Пневматичен инструмент с контактен
изключвател.
Не използвайте на скелета и стълби
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Пистолет за пирони
1 Пусков превключвател с последователно
действие
1 Ръководство с инструкции
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете предпазни очила.
Носете защита за ушите.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
Съвместими пиронни ъгли (D51825).
Съвместими пиронни ъгли (D51850).
Максимален брой пирони
в патронника (D51825).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. пусков превключвател
b. изпускател
c. настройка на дълбочина
Максимален брой пирони
в патронника (D51850).
Диаметър на пирона (D51825).
d. контактен изключвател
e. патронник
f. кука за греда
g. въздушен монтаж
h. тласкач
Диаметър на пирона (D51850).
Дължина на пирона.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Пневматичните инструменти за забиване на
пирони D51825 и D51850 са направени за
забиване на крепежни елементи в дървени
елементи.
Максимално работно налягане.
НЕ използвайте при влажни условия или
в присъствието на запалителни течности или
газове.
Тип пирон: скосена глава (D51825).
Тези пневматични инструменти за
изстрелване на пирони са професионални
електроинструменти. НЕ допускайте деца
в близост до инструмента. Необходим е надзор,
когато този инструмент се използва от неопитен
оператор.
Тип пирон: напълно кръгла глава
(D51850).
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кодът с датата, който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса над пусковия превключвател.
9
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
монтаж и настройка ВИНАГИ
заключвайте пусковия
превключвател, изключвайте
притока на въздух от инструмента
и сваляйте крепежните елементи
от патронника преди регулиране,
в противен случай може да доведе
до телесни повреди.
Пусков превключвател
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете
пръстите си ДАЛЕЧЕ от спусъка,
когато не изстрелвате крепежни
елементи, за да избегнете
инцидентно изстрелване. Никога
не носете инструмент с пръст
на пусковия превключвател.
В режим на задействане при
последователно изстрелване
инструмента ще изстрелва
ударно крепежни елементи,
докато пусковия превключвател
е натиснат.
Тези инструменти се сглобяват със пусков
превключвател с ударно действие. Пусков
превключвател с последователно действие
също е включен в оригиналната опаковка.
Вижте по-долу за описание на “ударно
действие” и “последователно действие”.
отпечатък
Сивият превключвател с
отстрани е единичният превключвател
с последователно действие и привежда
инструмента в работа на този режим.
Черният пусков превключвател с
отпечатък отстрани е с ударно действие
и позволява на инструмента да се задейства по
този начин.
За обяснение относно използването на
пусковия превключвател с последователно
действие и на превключвателя с ударно
действие, вижте главата Задействане на
инструмента.
СВАЛЯНЕ НА ПУСКОВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
(ФИГ. 2)
1. Махни гумена втулка (i) от края на
дюбелния щифт (j).
2. Свалете дюбелния щифт.
3. Свалете сглобката на пусковия
превключвател от кухината под дръжката
на кожуха на инструмента.
10
ПОСТАВЯНЕ НА ПУСКОВИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ (ФИГ. 3)
1. Изберете един от двата пускови
превключвателя (с последователно
действие и с ударно действие) да бъде
инсталиран на инструмента.
2. Вкарайте сглобката на пусковия
превключвател в кухината му, като се
уверите, че пружината на пусковия
превключвател (k) е поставена около
стъблото на клапана на превключвателя (l).
3. Уверете се, че контактния изключвател (d)
е натиснат докрай нагоре така, че да се
изравни с корпуса на инструмента и да се
подравни с дупките на корпуса.
4. Вкарайте дюбелните щифтове (j) през
рамката на инструмента и сглобката на
пусковия превключвател както е показано.
5. Натиснете гумена втулка (i) към края на
дюбелния прът.
Въздушен монтаж (фиг. 1)
Тези инструменти имат стандартна 3/8"
резбовка на тръбата за въздушния монтаж (g).
Инструментът е сглобен с 3/8" до 1/4" адаптер,
инсталиран в края на капачето.
• Завийте мъжкия край на сглобката
с тефлонова лента, за да предотвратите
изпускане на въздух.
• За да инсталирате 1/4" сглобка, завинтете
сглобката в 3/8" до 1/4" адаптер в крайното
капаче и затегнете здраво.
• За да инсталирате една 3/8" сглобка,
свалете 3/8" до 1/4" адаптер, ако
е в наличност. Затегнете сглобката
в крайното капаче и затегнете здраво.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ
поставяйте обработвания детайл
сигурно и безопасно.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
• Свържете маркуча за въздух към фитинга
на инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
• Проверете за шумно изпускане около
клапаните и уплътненията.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка на основната дръжка (m).
Подготовка инструмента
(фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете инструмента от
подаването на въздух преди да
изпълните поддръжка, оправите
заседнал крепежен елемент,
когато напускате работната
зона, премествате инструмента
на друго място или подавате
инструмента на друго лице.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Носете
подходяща защита за очите, слуха
и дихателните органи.
• Източете цялата кондензация от
резервоарите на въздушния компресор и от
маркучите.
• Смажете инструмента. Вижте главата
Поддръжка.
• Свалете всички пирони от касетата.
• Заключете избутващото устройство (h) за
пирони в задна позиция.
• Проверете дали контактния изключвател
(d) и избутващото устройство за пирони (h)
могат свободно да се движат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте инструментът,
ако контактния прекъсвач или
избутващото устройство за
пирони не може да се движи
свободно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се избягва
една и съща работна позиция или
стойка за дълги периоди от време,
например, над главата. Избягвайте
дълги периоди на работа без
достатъчно време за почивка.
• Проверете дали налягането на подавания
въздух е по-ниско от максималното
препоръчително работно налягане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА не
използвайте инструмент, който
има изпускания или повредени
части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ
свързвайте с подаване на въздух,
ако подготовката на инструмента
не е завършила.
• Настройте въздушното налягане на
минималното препорачително за работно
налягане.
Работа при студено време
Когато работите с инструмента при температури
под нивото на замръзване:
• Уверете се, че компресорните резервоари
за добре източени преди употреба.
• Поддържайте инструмента топъл преди
употреба, доколкото е възможно.
• Уверете се, че всички крепежни елементи
са отстранени от касетата.
• Изключете връзката за въздух от
инструмента.
• Сложете от 10 до 15 капки от
пневматичното масло аз инструменти на
DEWALT (или от зимното пневматично
масло със съдържание на етилен гликол)
в отвора за въздух.
• Настройте въздушното налягане до
максимално 5,5 бара.
• Свържете маркуча за въздух към фитинга
на инструмента.
• Заредете пироните в касетата, както
е показано по-долу.
• Активирайте инструмент 5 или 6 пъти
в отпадъчен дървен материал за смазване
на О-пръстените.
• Увеличете налягането на въздуха до
нормалното ниво на работа.
• Използвайте инструмента по нормален
начин.
• Винаги източвайте резервоарите на
компресора поне веднъж на ден.
Работа при горещо време
Инструментът трябва да работи нормално.
Избягвайте топлината от пряка слънчева
11
светлина, за да се избегне увреждане на
броните, О-пръстените и другите каучукови
части.
Използване на заключването
(фиг. 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дръжте
пусковият превключвател
натиснат, когато инструмента не
е в употреба. Пазете заключващия
превключвател завъртян на дясно
(ИЗКЛ.), когато инструментът не
се използва. Може да се стигне до
сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заключете
пусковия превключвател, разкачете
връзката за доставка на въздух
от инструмента и свалете
крепежните елементи от
касетата преди да регулирате
инструмента. Може да се стигне
до сериозни наранявания.
Всеки инструмен за изстрелване на пирони
на DEWALT е оборудван с превключвател за
заключване (n). За да активирате заключващия
превключвател, завъртете го надясно. За да
отключите превключвателя, завъртете го към
центъра. Пусковият превключвател трябва
винаги да е блокирано, когато се регулира нещо
или когато инструмента не се използва.
Задействане на инструмента
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
ВИНАГИ носете подходяща
защита на зрението и слуха при
работа с този инструмент.
Инструментът може да бъде задействан,
като се използват един от два режима:
последователен и ударен. Пусковият
превключвател, инсталиран на инструмента,
както е описано в главата Пусков
превключвател от това ръководство, определя
режима на работа.
ПУСКОВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПОСЛЕДОВА(СИВ)
ТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ Последователният режим на действие се
използва за периодично забиване на пирони,
когато се изисква много внимателно и прецизно
поставяне.
За да работите с пистолет за пирони
в последователен режим на действие:
1. Натиснете контактният изключвател към
работната повърхност.
12
2. Натиснете пусковия превключвател.
ВНИМАНИЕ: При всяко натискане
на пусковия превключвател ще
се изстрелва по един пирон,
докато е натиснат контактния
изключвател.
ПУСКОВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С УДАРНО
(ЧЕРЕН)
ДЕЙСТВИЕ Предназначението на пусковия превключвател
с ударно действие е да изстрелва бързо пирони
на плоска, неподвижна повърхност.
На разположение са два метода за използване
на пусковия превключвател с ударно действие:
задействане на място и ударно действиеn.
Работа с инструмента по метода на
задействане на място:
1. Натиснете контактният изключвател към
работната повърхност.
2. Натиснете пусковия превключвател.
За да работите с инструмента по метода за
ударно задействане:
1. Натиснете пусковия превключвател.
2. Натиснете контактният изключвател към
работната повърхност. Докато спусъкът
е натиснат, инструментът ще изстрелва по
един пирон всеки път, когато е натиснат
контактния изключвател. Това дава
възможност на потребителя да изстрелва
множество последователни пирони.
ВНИМАНИЕ: Не дръжте пусковият
превключвател натиснат, когато
инструмента не е в употреба.
Дръжте заключващият
превключвател извъртян надясно
(ИЗКЛ.) когато инструмента не се
използва.
Зареждане на инструмента
(фиг. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте
инструмента насочен в безопасна
посока, когато зареждате пирони.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте
инструмента насочен далече от
себе си и другите. Може да се
стигне до сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
зареждайте пирони с активирани
контактен изключватели или
пусков превключвател. Това може
да доведе до нараняване.
1. Издърпайте бутателното устройство за
пирони (h) назад, докато се заключи.
2. Пуснете подходящи еднакви пирони
в отворите за зареждане отгоре на
касетата. Вижте Технически данни, за да
потвърдите подходящия размер пирони
и ъгли.
3. Издърпайте избутващото устройство за
пирони за втори път, за да се освободи от
ключалката и внимателно го оставете да се
плъзне напред, докато не направи контакт
с пироните.
Блокада за сухо изстрелване
За защита от вътрешни повреди, инструментите
за пирони на DEWALT са оборудвани с блокада
за сухо изстрелване, която предотвратява
задействането на инструмента, когато касетата
е почти празна. Когато останат приблизително 4
или 5 пирона в касетата и инструмента спре да
работи, следвайте инструкциите за зареждане
на пироните.
Настройки за дълбочина
(фиг. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
наранявания при инцидентно
задействане, когато се опитвате
да регулирате дълбочината,
ВИНАГИ:
• Заключващ пусков превключвател.
• Разкачете притока на въздух.
• Избягвайте контакт с пусковия
превключвател по време на
регулиране.
Дълбочината за крепежните елементи може
да се регулира с помощта на настройките за
дъблочина отпред на инструмента.
1. За регулиране на дълбочината натиснете
бутона (p), плъзнете контактния
изключвател (d) надолу, след това
натиснете бутона (o) навъртре, за да
настроите контактния изключвател.
2. За по-дъблоко забиване на пироните,
натиснете бутона (р), плъзнете контактния
изключвател (d) нагоре до желаната степен,
след това натиснете бутона (о), за да
настроите контактния изключвател.
Освобождаване на заседнал
пирон (фиг. 7, 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заключете
пусковия превключвател, разкачете
притока на въздух от инструмента
и свалете крепежните елементи
от касетата преди да регулирате,
в противен случай може да се
стигне до нараняване.
Ако се задръсти пирон в предната част,
насочете инструмента далече от вас
и следвайте следните инструкции:
1. Заключващ пускателен превключвател.
2. Разкачете притока на въздух от
инструмента.
3. Издърпайте бутателното устройство назад,
за да заключите позицията.
4. Свалете касетата от инструмента, като
свалите закрепващия винт от дръжката (q),
шайбата (r), гайката (s), винта на предната
част (t) и шайбата (u). Плъзнете касетата
назад, докато я разкачите от корпуса на
инструмента (фиг. 7).
5. Свалете изкривения пирон, като използвате
клещи при необходимост.
6. Ако носещото острие е в позиция надолу,
вкарайте отверка или друг прът в предната
част и натиснете носещото острие назад
в позиция.
7. Поставете отново касетата в корпуса на
инструмента като го подравните с опората
на касетата (е) между долата опора (v),
като същевременно подравните горния
водач (w) отпред на горната опора (х)
(фиг. 8).
8. Отново прикачете притока на възудух.
9. Заредете отново пирони в касетата.
10. Освободете бутателното устройство.
11. Отключете пусковия превключвател.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пироните продължат да
засядат често в предната част, занесете
инструмента в упълномощен сервизен център
на DEWALT.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за работа през продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
13
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да се намали рискът от
нараняване, заключете
пусковия превключвател,
разкачете притока на въздух
от инструмента и извадете
скрепителните елементи от
касетата преди да регулирате
инструмента в противен случай
може да се стигне до наранявания.
Всеки ден извършвайте
следната поддръжка:
Смазване
Смазвайте инструмента с 10-15 капки от
олиото за пневматични инструменти на
DEWALT
Сложете няколко капки в фитинга за въздух на
крайното капаче на инструмента.
Източвайте цялата кондензация от резервоарите на
въздушния компресор и маркучите
• Отворете чучурите или други клапани за
източване на резервоарите на компресора.
• Оставете да се източи напълно всякаква
вода от маркучите.
от битовите препарати за
почистване съдържат химикали,
които могат сериозн да увредят
пластмасата. Също така, не
използвайте газ, терпентин, лак
или разредител за боя, течности
за химическо чистене или подобни
продукти, които може сериозно да
увредят пластмасовите части.
НИКОГА не допускайте влизането
на течности в инструмента;
НИКОГА не потапяйте някоя част
от инструмента в течност.
Уверете се, че всички крепежни елементи на инструмента са здраво затегнати
и не са повредени
Затегнете разхлабените крепежни елементи
като използвате подходящия инструмент.
ОПРАВЯНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Ако вашият инструмент не работи правилно,
следвайте инструкциите по-долу. Ако това не
реши проблема, моля, свържете се с местния
сервизен агент.
Инструментът не работи
• Проверете притока на въздух.
• Ако температурите са ниски, затоплете
инструмента.
Инструментът няма достатъчно
мощност
• Проверете притока на въздух.
Почистване
ПОЧИСТЕТЕ КАСЕТАТА, БУТАЛНОТО
УСТРОЙСТВО И МЕХАНИЗМА НА КОНТАКТНИЯ ИЗКЛЮЧВАТЕЛ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете подходяща защита за
очите, когато извършвате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
почистване използвайте само
мек сапун и мокра кърпа за
пластмасовите части. Много
14
• Проверете дали изпускателя на въздух
е чист.
• Смажете инструмента.
Капака на инструмента изпуска въздух
• Затегнете болтовете на капачето.
Инструмента пропуска пирони
• Проверете притока на въздух.
• Смажете инструмента.
• Почистете касетата и предната част.
• Проверете дали заключването на касетата
я държи здраво.
Крепежните елементи се задръстват
в инструмента
• Уверете се, че използвате крепежни
елементи от съответния вид.
• Проверете дали заключването на касетата
я държи здраво.
• Затегнете болтовете на предната част.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT, аксесоари
не са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с този продукт може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с дилъра за повече
информация относно подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като са достигнали края на своя работен живот.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
zst00217842 - 24-09-2013
15
D51825
90 мм - прав магазин за пистолет за пирони 1
©
16
Download PDF

advertising