DW075 | DeWalt DW075 LASER instruction manual

555222-30 PL
DW075
Rys. 1
Rys. 2
2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6
3
Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9
4
Rys. 10
Rys. 11
5
Rys. 12
6
ROTACYJNY NIWELATOR LASEROWY DW075
Serdeczne gratulacje!
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
D EWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma D EWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych przyrządów.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru!
Deklaracja zgodności z normami UE
Dane techniczne
Napięcie
V
Prędkość wirowania
obr/min
Klasa lasera
Klasa ochrony
Dokładność niwelacji
mm/m
Zakres samopoziomowania °
Temperatura pracy
°C
Otwór gwintowany
do mocowania na statywie
Masa (bez baterii)
kg
DW075
3,0
2 x LR20 (typ D)
0 - 600
3R
IP 54
± 0,2
±5
od -5 do +50
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
laserowy niwelator rotacyjny nr kat.DW075
został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 73/23/EWG, 98/37/
EWG, 89/336/EWG, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 i EN 61010-1.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
5/8” x 11
2,0
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy D EWALT.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić
do szkód rzeczowych.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
11/2007
Wskazówki bezpieczeństwa
pracy niwelatorów laserowych
OSTR ZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
•
7
Nie używaj lasera w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
się palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
zapalić te substancje.
Używaj lasera wyłącznie z przeznaczonymi dla niego bateriami. Stosowanie
innych baterii grozi pożarem.
Nieużywany laser przechowuj poza
zasięgiem dzieci i innych niewyszkolonych w jego obsłudze osób. Lasery
w rękach niedoświadczonych użytkowników są niebezpieczne.
Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta do danego
modelu niwelatora laserowego. Używanie akcesoriów od innych laserów grozi
doznaniem urazu.
Napraw y MOGĄ BYĆ w ykony wane
T YLKO pr zez w yk walif ikowanych
specjalistów. Naprawy, prace serwisowe lub konserwacyjne wykonywane
przez nieznające się na rzeczy osoby
stwarzają zagrożenie doznania urazu.
Adresy autoryzowanych warsztatów serwisowych firmy D EWALT zamieszczono na
tylnej okładce tej instrukcji lub w Internecie
pod adresem www.2helpU.com.
Nie patrz w promień laserowy przez
przyrządy optyczne, jak teleskopy lub
lunety. Grozi to poważnym uszkodzeniem
oczu.
Nie używaj lasera w takim miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub nieumyślnie spojrzeć w promień laserowy.
Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
Nie stawiaj lasera w pobliżu odbijających światło powierzchni, które
mogłyby skierować promień laserowy
w oczy innej osoby. Grozi to poważnym
uszkodzeniem oczu.
Gdy laser nie jest używany, wyłącz go.
Pozostawiony załączony laser zwiększa
ryzyko, że ktoś spojrzy w jego promień.
Nie używaj lasera w pobliżu dzieci i nie
pozwalaj im się nim bawić. Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
Nie zdejmuj ani nie modyfikuj żadnych
tabliczek ostrzegawczych. Przy zdjętych
tabliczkach ostrzegawczych użytkownik
lub inne osoby mogą się przypadkowo
wystawić na działanie promieniowania
laserowego.
Ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem przy-
•
rządu lub doznaniem poważnego urazu
ciała.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Zwiąż długie włosy. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone
przez ruchome elementy urządzenia. Takie
ruchome elementy znajdują się zwykle pod
szczelinami wentylacyjnymi i dlatego także
od nich należy się trzymać z daleka.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek regulacji lub operacji
nieopisanych w tej instrukcji grozi
uwolnieniem promieniowania laserowego, co może być niebezpieczne
dla znajdujących się w pobliżu
osób.
OSTRZEŻENIE: NIE DEMONTUJ
NIWELATORA LASEROWEGO. We
wnętrzu lasera nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji
przez użytkownika. Demontaż lasera powoduje utratę wszelkich praw
z tytułu gwarancji. Nie dokonuj
żadnych przeróbek lasera. Wszelkie
przeróbki mogą doprowadzić do uwolnienia promieniowania laserowego, co
jest niebezpieczne dla znajdujących
się w pobliżu osób.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy rotacyjnych
niwelatorów laserowych
•
•
•
•
8
Niwelator laserowy odpowiada klasie 3R
według normy DIN EN 60825-1:2001-11
(maks. 5 mW, 600-680 nm). Nie wymieniaj
diody laserowej na diodę innego rodzaju.
Naprawę uszkodzonego lasera zleć właściwemu warsztatowi serwisowemu.
Niwelator laserowy może być instalowany,
regulowany i eksploatowany tylko przez
wykwalifikowane osoby. Obszary, w których są używane lasery klasy 3R, muszą
być oznakowane odpowiednimi tabliczkami
ostrzegawczymi.
Niwelatora laserowego używaj wyłącznie
do rzutowania linii laserowych.
Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy
wskazówki bezpieczeństwa na naklejce są
podane w języku ojczystym użytkownika.
•
•
Nie używaj niwelatora, gdy ostrzeżenia są
napisane w innym języku!
Ponieważ promień lasera klasy 3R jest
dobrze widoczny nawet przy dużych odległościach, niebezpieczeństwo dla oczu
występuje w całym zasięgu pracy.
Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu,
w którym promień laserowy jest emitowany
na wysokości oczu przechodzących osób.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy
w pobliżu znajdują się schody lub inne
refleksyjne powierzchnie.
•
•
•
•
•
•
•
Pozostałe zagrożenia
•
Z niwelatorem tym są związane następujące zagrożenia:
- doznanie urazu na skutek spojrzenia
w promień laserowy.
Baterie (rys. 1)
TYP BATERII
Niwelator laserowy DW075 jest zasilany dwiema bateriami LR20 (typ D).
Naklejki na niwelatorze laserowym
Naklejki na niwelatorze zawierają następujące
piktogramy:
Zawartość opakowania
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 rotacyjny niwelator laserowy
2 baterie LR20 (typ D)
1 uchwyt ścienny
1 pilot zdalnego sterowania
1 płytka celownicza
1 okulary celownicze
1 detektor
2 9 V baterie (6LR61)
1 uchwyt zaciskowy do mocowania detektora
1 kuferek transportowy
1 łata miernicza
1 statyw
1 instrukcja obsługi
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym
Laser klasy 3R
Klasa ochrony: IP54
UMIEJSCOWIENIE DATY
Data produkcji jest wydrukowana na spodzie
lasera w pobliżu otworu gwintowanego do
mocowania na statywie!
Przykład:
2008 XX XX
Rok produkcji
•
Ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy baterii
•
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą eksplodować lub wyciec, co grozi doznaniem
urazu lub pożarem. By zmniejszyć
ryzyko tego zagrożenia:
•
•
Nie zwieraj biegunów baterii.
Nie ładuj baterii.
Nie mieszaj ze sobą starych i nowych
baterii. Wymieniaj naraz wszystkie baterie
na nowe tej samej marki i tego samego
typu.
Zużyte baterie natychmiast wyjmuj i utylizuj
je zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Nie wrzucaj baterii do ognia.
Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
Gdy niwelator laserowy ma nie być używany przez kilka m miesięcy, wyjmij z niego
baterie.
Sprawdź, czy przyrząd i jego akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem przyrządu dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w przyrządzie,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
Przestrzegaj wszystkich wskazówek
i ostrzeżeń zamieszczonych na baterii
i opakowaniu.
Przy wkładaniu baterii zawsze zwracaj
uwagę na właściwą polaryzację ("+" i "-")
podaną na baterii i przyrządzie.
CEL ZASTOSOWANIA
Rotacyjny niwelator laserowy DW075 jest
przeznaczony do rzutowania linii laserowych
jako pomoc przy profesjonalnych pomiarach
9
różnic wysokości. Niwelator ten można wykorzystywać do poziomowania i pionowania
zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak
i na wolnym powietrzu. Nadaje się on także do
ręcznego rzutowania stałej plamki świetlnej
w celu zaznaczania lub przenoszenia pozycji.
Przykładami zastosowań mogą być tutaj montaż sufitów podwieszanych, pionowanie ścian
oraz poziomowanie fundamentów i tarasów.
Z tego powodu do zakresu dostawy lasera należy arkusz z samoprzylepnymi naklejkami.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy ostrzeżenia na tabliczce są napisane w języku ojczystym użytkownika.
Ostrzeżenia te muszą zawierać następujące
informacje:
PROMIENIOWANIE LASEROWE!
NIE PATRZ W PROMIEŃ!
LASER KLASY 3R!
NIE UŻYWAJ lasera w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
•
Laser ten służy do profesjonalnych zastosowań. NIE POZWÓL, by bawiły się nim dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą go używać tylko
pod nadzorem.
LASER (rys. 1)
a. Kieszeń baterii
b. Symbol baterii
c. Uchwyt do przenoszenia
d. Obrotowa głowica laserowa
e. Wyłącznik
f. Wskaźnik elektroluminescencyjny zasilania i ładunku baterii
g. Symbol rozładowanej baterii
h. Przycisk prędkości obrotowej
i. Przycisk trybu skanowania
j. Przycisk kierunkowy: do góry
k. Przycisk kierunkowy: do dołu
Gdy ostrzeżenia są podane w obcym
języku:
- Ściągnij odpowiednią naklejkę z arkusza.
- Ostrożnie przyłóż nową naklejkę do
dotychczasowej naklejki w obcym
języku.
- Dociśnij naklejkę na swoim miejscu.
MONTAŻ
Wkładanie i wyjmowanie baterii
z niwelatora laserowego (rys. 2)
WSKAZÓWKA: Niwelator ten jest zasilany
dwiema bateriami LR20 (typ D).
WKŁADANIE BATERII
1. Otwórz pokrywę kieszeni baterii (a) tak, jak
pokazano to na rysunku 1.
2. Włóż do kieszeni dwie baterie LR20 (typ
D). Włóż baterie zgodnie z wytłoczonym
symbolem (b) w kieszeni.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (rys. 1)
l. Przycisk trybu pracy ręcznej
m. Przyciski kierunkowe do góry/do dołu
n. Przyciski kierunkowe: w lewo/w prawo
o. Przycisk prędkości obrotowej
p. Przycisk trybu skanowania
Instalacja lasera
Laser może pracować w różnych konfiguracjach odpowiednio do planowanego zastosowania.
UCHWYT ŚCIENNY (rys. 2)
q. Płyta ustawcza
r. Otwór do mocowania
s. Podłużny otwór do mocowania
t. Pokrętło mocujące
u. Skala
v. Dźwignia zaciskowa
w. Szczęki zaciskowe
x. Otwór montażowy
y. Pokrętło ustalające
ręczne obracanie głowicy laserowej
Niwelator laserowy jest wyposażony w wykonaną ze stopu osłonę głowicy obrotowej,
która chroni ją przed przypadkowym uszkodzeniem podczas pracy. Pomimo to użytkownik
może ręcznie obracać głowicę, nakierowując
promień laserowy, by ustalić lub przenieść
pozycję.
Rozpakowanie
ZASTOSOWANIE UCHWYTU ŚCIENNEGO
(rys. 2)
Uchwyt ścienny służy do mocowania lasera na
prowadnicy ściennej dla ułatwienia montażu
sufitów podwieszanych i innych prac związanych z niwelacją.
DOSTOSOWANIE NAKLEJKI OSTRZEGAWCZEJ (rys. 1)
Ostrzeżenia na naklejce przyrządu muszą być
podane w języku ojczystym użytkownika.
10
2. Zgrubnie wypoziomuj głowicę statywu.
Laser samopoziomuje się tylko wtedy, gdy
głowica statywu nie odbiega od poziomu
bardziej niż o ± 5°. Gdy laser znajduje się
poza tym zakresem, rozbrzmiewa sygnał
akustyczny. Laser nie ulega przy tym
uszkodzeniu, ale przestaje działać.
3. Zamocuj laser na statywie przez wkręcenie
śruby (aa) statywu w otwór gwintowany (z)
na spodzie przyrządu.
WSKAZÓWKA: Śruba statywu musi mieć
gwint 5/8”-11.
4. Włącz laser, nastaw żądaną prędkość obrotową i dokonaj pozostałych, właściwych
w danym przypadku ustawień.
UWAGA: Przed przytwierdzeniem
lasera do prowadnicy ściennej lub
kątownika stropowego sprawdź, czy
prowadnica lub kątownik są dobrze
zamocowane.
1. Umieść laser na płycie ustawczej (q) tak,
by otwór (z) na spodzie lasera pokrył się
z otworem (r) na płycie ustawczej. Włóż
tylną gumową nóżkę w podłużny otwór (s)
na płycie ustawczej. Dobrze zamocuj laser
przez obrócenie pokrętła (t).
2. Zwróć skalę pomiarową uchwytu ściennego (u) do siebie i poluzuj pokrętło zaciskowe (v) uchwytu, by otworzyć szczęki
zaciskowe (w).
3. Przyłóż szczęki zaciskowe (w) do prowadnicy ściennej lub kątownika stropowego
i zaśnij je na prowadnicy przez obrócenie
pokrętła (v). Przed kontynuowaniem instalacji upewnij się, czy pokrętło zaciskowe
jest dobrze dokręcone.
USTAWIENIE LASERA NA PODŁODZE (rys.
rys. 4, 5)
W celu poziomowania i pionowania, np. przy
wznoszeniu ścian, laser można ustawić także
bezpośrednio na podłodze.
1. Umieść laser na względnie p łaskiej
i poziomej powierzchni, gdzie nie będzie
stanowił przeszkody.
2. Ustaw laser w pozycji do poziomowania
(rys. 5A) lub w pozycji do pionowania (rys.
5B).
3. Włącz laser, nastaw żądaną prędkość obrotową i dokonaj pozostałych, właściwych
w danym przypadku ustawień
UWAGA: Zawsze dodatkowo zabezpieczaj laser w czasie montażu na
ścianie (oprócz pokrętła do zaciskania
szczęk na prowadnicy ściennej) za
pomocą wieszaka stropowego lub
podobnego elementu. Przeprowadź
drut przez uchwyt lasera, ale NIE
przez metalową osłonę. Jako dodatkowe zabezpieczenie uchwyt ścienny
można też bezpośrednio przykręcić
śrubami do ściany. Otwór na śrubę (X)
znajduje się na górnym końcu uchwytu
ściennego.
WSKAZÓWKA: Przy pionowaniu ścian łatwiej
jest zgrać laser z punktami kontrolnymi przy
użyciu pilota i przy zerowej prędkości obrotowej. Dzięki pilotowi pracę tę może wykonać
pojedyncza osoba.
4. Laser można przemieszczać do góry i do
dołu, by ustawić go dokładnie na żądanej
wysokości roboczej. W tym celu poluzuj
pokrętło ustalające (y) z lewej strony
uchwytu ściennego. Przy regulacji wysokości mocno trzymaj uchwyt ścienny.
5. Przy ustalaniu dokładnej pozycji posłuż się
skalą pomiarową (u) uchwytu ściennego.
WSKAZÓWKA: Płytka ta zawiera znak
w pozycji 38 mm (1-1/2”) i dlatego najłatwiej jest ustawić laser 38 mm (1-1/2”)
poniżej prowadnicy.
6. Po ustawieniu lasera na żądanej wysokości
obróć pokrętło (y), by ustalić tę pozycję.
KORZYSTANIE Z ŁATY MIERNICZEJ NA
PLACU BUDOWY (rys. 6)
NIEBEZPIECZEŃST WO: NIGDY
nie używaj łaty mierniczej w czasie
burzy ani w pobliżu napowietrznych
przewodów elektrycznych, gdyż grozi
to doznaniem ciężkiego, a nawet
śmiertelnego urazu ciała.
Łata miernicza D EWALT zawiera skalę pomiarową po obydwu stronach i można ją rozciągać
teleskopowo. Przycisk sprężynowy zaskakuje
przy różnych długościach łaty mierniczej.
Z przodu łaty mierniczej znajduje się skala,
która zaczyna się od podstawy. Służy ona
do skalowania lub niwelowania od poziomu
ziemi.
ZASTOSOWANIE STATYWU (rys. 3)
1. Ustaw stabilnie statyw i rozsuń go na żądaną wysokość.
11
Tył łaty mierniczej jest przystosowany do
pomiarów wysokości stropów, dźwigarów itd.
Wyciągnij górny odcinek łaty mierniczej, aż
przycisk sprężynowy zaskoczy w poprzednim
odcinku. Wyciągnij ten odcinek aż do zaskoczenia w sąsiednim odcinku lub dotknięcia
do stropu bądź belki. Wysokość mierzy się
w punkcie, w którym ostatni wysunięty odcinek
wychodzi z poprzedniego niższego odcinka
(patrz rysunek 6).
warsztatu, by wykalibrować głowicę laserową.
Konsola operatorska niwelatora
laserowego (rys. 1)
Na konsoli operatorskiej niwelatora laserowego
znajduje się wyłącznik (e), przycisk prędkości
obrotowej głowicy (h), przycisk trybu skanowania (i) i dwa przyciski kierunkowe (j, k). W trybie
pionowania przyciski kierunkowe przemieszczają głowicę laserową w lewo/w prawo.
OBSŁUGA
załączanie lasera (rys. 1)
1. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo
włożone, a pokrywa kieszeni - dobrze
zamknięta.
UWAGA: Laser działa nawet przy niecałkowicie zamkniętej pokrywie kieszeni
baterii. By zabezpieczyć baterie, upewnij
się, czy pokrywa kieszeni jest zamknięta
i zatrzaśnięta.
2. Delikatnie naciśnij wyłącznik (e), by
załączyć laser. Zapala się elektroluminescencyjny wskaźnik zasilania (f) i laser
samopoziomuje się.
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów, a zwłaszcza bezpieczeństwa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
By wydłużyć czas pracy baterii, wyjmuj je,
gdy laser nie jest używany.
By mieć pewność co do odpowiedniej
dokładności pomiarów, często sprawdzaj,
czy laser jest prawidłowo wykalibrowany.
Patrz podpunkt Kalibracja na miejscu
w punkcie Konserwacja.
Przed użyciem lasera sprawdź, czy jest
ustawiony na względnie płaskiej, stabilnej
powierzchni.
Zawsze zaznaczaj oś linii laserowej lub
środek plamki świetlnej. Zaznaczanie
różnych części punktu padania promienia
laserowego zwiększa błąd pomiaru.
By zwiększyć zasięg działania i dokładność lasera, ustaw go w środku obszaru
pracy.
Pewnie zamontuj laser na statywie lub
ścianie.
Przy pracy wewnątrz pomieszczeń głowica obracająca się z mniejszą prędkością
wytwarza zdecydowanie jaśniejszą linię,
podczas gdy przy większej prędkości
obrotowej linia ta jest bardziej stabilna.
Okulary celownicza polepszają widoczność promienia laserowego, a płytka
celownicza ułatwia jego lokalizację.
Przy ekstremalnych wahaniach temperatury konstrukcja budynku, metalowe
statywy i inne wyposażenie zmieniają
swoje wymiary, co pogarsza dokładność
pomiaru. Często sprawdzaj dokładność
lasera podczas pracy.
Przy korzystaniu z cyfrowego detektora laserowego DEWALT nastawiaj maksymalną
prędkość obrotową głowicy.
W razie upadku lub twardego uderzenia
lasera oddaj go do specjalistycznego
WSK AZÓWK A: wskaźnik elektroluminescencyjny informuje, że laser jest załączony
(wskaźnik świeci się stale) lub że baterie są
słabe (wskaźnik miga).
WSKAZÓWKA: Głowica zaczyna się obracać
bądź kontynuuje obroty, gdy tylko laser znajdzie się w poziomie.
WYŁĄCZANIE LASERA
Delikatnie naciśnij przycisk wyłącznika, by
wyłączyć laser. Gaśnie wskaźnik elektroluminescencyjny zasilania.
Przyciski na konsoli operatorskiej
lasera
WYŁĄCZNIK
Aby załączyć lub wyłączyć laser, naciśnij
wyłącznik.
PRZYCISKI KIERUNKOWE
Przyciski kierunkowe (j, k) spełniają różne
funkcje zależnie od trybu pracy niwelatora
laserowego.
W trybie samopoziomowania w poziomie:
Przyciski kierunkowe zmieniają kierunek promienia laserowego w trybie skanowania lub
punktowym (zerowa prędkość obrotowa).
12
W trybie samopoziomowania w pionie:
Obydwa przyciski kierunkowe przemieszczają
głowicę laserową w lewo/w prawo.
4. Zwolnij przycisk trybu skanowania.
5. Promień laserowy przemieszcza się między obydwoma wybranymi punktami.
PRZYCISK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Przycisk (h) służy do nastawiania prędkości
obrotowej promienia laserowego na jedną
z trzech ustalonych wartości.
WAŻNA WSKAZÓWKA: W trybie skanowania
zdefiniowanego przez użytkownika nie da się
korzystać z pilota.
WSKAŹNIK INFORMUJĄCY O ROZŁADOWANIU BATERII
Przy prawie rozładowanych bateriach (g)
wskaźnik elektroluminescencyjny zasilania (f)
zaczyna migać. Poczynając od tej chwili, po
upływie krótkiego czasu laser automatycznie
się wyłącza. Możliwie jak najszybciej wymień
baterie na nowe.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
prędkości obrotowej na następną wartość, a po
trzech razach sekwencja ta powtarza się.
PAMIĘTAJ:
Mała prędkość obrotowa = jasny promień
Duża prędkość obrotowa = stabilny promień
Zdalne sterowanie (rys. 1)
WSKAZÓWKA: Przycisk prędkości obrotowej
spełnia taką samą funkcję jak podobny przycisk w pilocie.
Pilot umożliwia zdalne obsługiwanie i ustawianie lasera przez jedną osobę. Do tego
celu służą cztery przyciski kierunkowe (m,
n), przycisk prędkości obrotowej (o), przycisk
trybu skanowania (p) i przycisk trybu pracy
ręcznej (l).
PRZYCISK TRYBU SKANOWANIA
Przycisk trybu skanowania (i) powoduje odchylanie promienia laserowego od jednego
punktu do drugiego tam i z powrotem, dzięki
czemu linia laserowa jest krótsza i jaśniejsza.
Ta krótka linia jest o wiele jaśniejsza i lepiej
widoczna, nawet gdy głowica laserowa obraca
się z maksymalną prędkością.
PRZYCISKI KIERUNKOWE
Przyciski kierunkowe (m, n) spełniają różne
funkcje zależnie od trybu pracy niwelatora
laserowego.
Zastosowanie trybu skanowania
By wybrać tryb skanowania, naciśnij i zwolnij
przycisk (i). By opuścić tryb skanowania, ponownie naciśnij i zwolnij ten przycisk.
W trybie samopoziomowania w poziomie:
Przyciskami kierunkowymi do góry i do dołu
(m) reguluje się długość linii laserowej w trybie
skanowania.
Zakres i kierunek skanowania nastawia się
przyciskami kierunkowymi na konsoli operatorskiej niwelatora laserowego lub w pilocie.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono
w punkcie Zdalne sterowanie.
Przyciski kierunkowe w lewo i w prawo (n)
zmieniają kierunek promienia laserowego
w trybie skanowania lub punktowym (zerowa
prędkość obrotowa).
W trybie samopoziomowania w pionie:
Przyciski kierunkowe w górę w i dół (m)
regulują pozycję linii laserowej w trybie skanowania.
Zakres i kierunek skanowania można nastawiać także ręcznie w trybie skanowania
zdefiniowanego przez użytkownika:
1. Prędkość obrotową głowicy laserowej
nastaw na 0 (tryb punktowy).
2. Tak ręcznie obróć głowicę laserową, by
promień laserowy znalazł się na skraju
skanowanego obszaru.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu skanowania na konsoli operatorskiej niwelatora laserowego. W tym czasie ręcznie obróć
głowicę laserową tak, by promień laserowy
znalazł się na drugim skraju żądanego
obszaru skanowania.
Przyciski kierunkowe w lewo i w prawo (n)
przemieszczają promień laserowy w lewo lub
w prawo.
PRZYCISK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Przycisk (o) służy do nastawiania prędkości
obrotowej promienia laserowego na jedną
z trzech ustalonych wartości.
WSKAZÓWKA: Przycisk prędkości obrotowej
spełnia taką samą funkcję jak podobny przycisk w niwelatorze laserowym.
13
U góry znajduje się magnes, za pomocą którego płytkę można przyczepić do szyny sufitowej
lub jakiegoś innego stalowego elementu w pozycji pionowania lub poziomowania. Najlepiej
gdy logo D EWALT jest zwrócone w kierunku
użytkownika.
PRZYCISK TRYBU SKANOWANIA
Przycisk trybu skanowania (p) powoduje odchylanie promienia laserowego od jednego
punktu do drugiego tam i z powrotem, dzięki
czemu linia laserowa jest krótsza i jaśniejsza.
Ta krótka linia jest o wiele jaśniejsza i lepiej
widoczna, nawet gdy głowica laserowa obraca
się z maksymalną prędkością.
CYFROWY DETEKTOR LASEROWY
(rys. 9)
Cyfrowy detektor laserowy ułatwia lokalizowanie punktu padania promienia laserowego
w jasnym otoczeniu lub w dużej odległości.
W czasie gdy obracający się promień laserowy
napotyka na detektor, są wytwarzane sygnały
optyczne i akustyczne.
Zastosowanie trybu skanowania:
By wybrać tryb skanowania, naciśnij i zwolnij
przycisk (p). By opuścić tryb skanowania, ponownie naciśnij i zwolnij ten sam przycisk.
Zakres i kierunek skanowania nastawia się
przyciskami kierunkowymi na konsoli operatorskiej niwelatora laserowego lub w pilocie.
Detektor może być stosowany zarówno
w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na
wolnym powietrzu, gdy trudno jest zlokalizować
promień laserowy.
Więcej szczegółów na ten temat zamieszczono w podpunkcie Przyciski kierunkowe
w punkcie „Przyciski na konsoli operatorskiej lasera”.
Detektor nie nadaje się do pracy z laserami
nierotacyjnymi, ale jest kompatybilny z większością znajdujących się na rynku rotacyjnych
laserów wytwarzających promienie czerwone
lub podczerwone.
WAŻNA WSKAZÓWKA: W trybie skanowania
zdefiniowanego przez użytkownika nie da się
korzystać z pilota.
AKCESORIA DO LASERA
Cyfrowy detektor laserowy DEWALT może być
wykorzystywany z uchwytem zaciskowym lub
bez niego. Za pomocą tego uchwytu detektor
można przytwierdzić do łaty mierniczej, słupka
niwelacyjnego, słupa lub stojaka.
OKULARY CELOWNICZE (rys. 7)
Czer wone szkł o okularów pr zy jasnym
oświetleniu zewnętrznym lub przy dużych
odległościach polepsza widoczność promienia
laserowego. Okulary te nie są konieczne do
pracy lasera.
Dokładność niwelacji
Gdy niwelator laserowy jest wykorzystywany
z detektorem, dokładność całkowita równa się
sumie dokładności obu tych przyrządów.
• Dokładność nominalna +/- 3,0 mm/m
NIEBEZPIECZEŃSTWO: By nie narażać się na poważne urazy, nigdy nie
patrz bezpośrednio w promień laserowy ani w okularach, ani bez nich.
UWAGA: Okulary te nie są dopuszczone pod względem bezpieczeństwa
i nie powinno się ich używać przy
obsłudze innych narzędzi. Okulary te
nie zapobiegają trafi eniu promienia
laserowego w oczy.
Montaż detektora na łacie mierniczej
(rys. 9)
1. By dobrze przytwierdzić detektor do łaty
mierniczej, najpierw połącz go z uchwytem
zaciskowym. W tym celu dociśnij go do
zatrzasku (bb), nasuń prowadnicę (cc)
na szynę (dd) detektora, aż zaczep (ee)
wskoczy w otwór (ff) w detektorze.
2. Otwórz szczęki zaciskowe przez obrócenie
pokrętła zaciskowego (gg) w lewo.
3. Umieść detektor na żądanej wysokości
i dokręć pokrętło zaciskowe w prawo, by
ustalić uchwyt na łacie.
4. By zmienić wysokość, nieco poluzuj pokrętło zaciskowe, zmień pozycję i ponownie mocno je dokręć.
PŁYTKA CELOWNICZA (rys. 8)
Płytka celownicza ułatwia pozycjonowanie
i zaznaczanie promienia laserowego, a także
poprawia widoczność padającego na nią promienia. Płytkę tę wyposażono w dwie skale:
calową i metryczną. Światło przechodzi przez
czerwoną plastikową warstwę i jest odbijane
przez zwierciadlaną folię na spodzie płytki.
14
zakupu. Po prostu wypełnij dostarczony kupon
i wyślij go wraz z laserem i dowodem zakupu
do autor yzowanego pr zedstawicielst wa
D EWALT. Certyfikat zostanie wystawiony bez
dodatkowej opłaty.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę D EWALT
pod względem przydatności do tego
produktu, ich użycie może być niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
Kalibracja na miejscu nie jest równoznaczna
z kalibracją wykonywaną przez firmę. Informuje ona tylko, czy laser wytwarza prawidłową
linię poziomą i pionową, czy nie. Użytkownik
nie ma możliwości skorygowania błędu pomiarowego lasera.
Do akcesoriów tych należą:
• Cyfrowy detektor laserowy DE0772
D EWALT
• Łata miernicza DE0734 D EWALT
• Statyw DE0735 D EWALT
• Statyw DE0736 D EWALT
• Łata miernicza DE0737 D EWALT
• Stolik uchylny DE0738 D EWALT
Kalibracja na miejscu nie zastępuje profesjonalnej kalibracji przeprowadzanej przez punkty
serwisowe D EWALT.
KONTROLA BŁĘDU POCHYLENIA W OSI X
1. Ustaw statyw między dwiema ścianami
oddalonymi od siebie o przynajmniej 15 m.
Dokładne usytuowanie statywu nie jest
istotne.
2. Zamocuj laser na statywie tak, by oś X
była skierowana bezpośrednio na jedną
ze ścian.
3. Załącz laser i odczekaj, aż się sam wypoziomuje.
4. Zaznacz i zmierz punkty A i B na ścianach
tak, jak pokazano na rysunku 10.
5. Obróć cały laser o 180°, by skierować oś
X bezpośrednio na przeciwległą ścianę.
6. Odczekaj, aż laser sam się wypoziomuje,
a następnie zaznacz i zmierz punkty AA
i BA na ścianach, tak jak pokazano na
rysunku 11.
7. Oblicz całkowity błąd według następującego równania:
Całkowity błąd = (AA - A) - (BB - B)
8. Porównaj całkowity błąd z dopuszczalną
wartością podaną w tabeli.
Więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów można uzyskać od swojego dilera.
KONSERWACJA
Przyrządy firmy D E WALT odznaczają się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konser wacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
• By mieć pewność co do dokładności pomiarów, często kalibruj laser. Patrz punkt
Kalibracja na miejscu.
• Kalibrację i inne prace konserwacyjne
można zlecić punktom serwisowym firmy
D EWALT.
• Gdy laser nie jest używany, przechowuj go
w dostarczonym kuferku transportowym.
• Nie wkładaj mokrego lasera do kuferka.
Wytrzyj zewnętrzne elementy miękką, suchą szmatą i pozostaw laser na powietrzu
do wyschnięcia.
• Nie składuj lasera w temperaturze poniżej
-18 °C lub powyżej 41 °C.
Kalibracja na miejscu (rys. rys. 10
- 12)
Odległość między
ścianami
Dopuszczalny błąd
L = 15 m
6 mm
L = 25 m
10 mm
L = 50 m
20 mm
KONTROLA BŁĘDU POCHYLENIA W OSI Y
Powtórz opisaną wyżej procedurę, ale przy
takim ustawieniu lasera, by do ścian prostopadła była oś Y.
OSTRZEŻENIE: Kalibrację głowicy laserowej zlecaj tylko specjalistycznemu
warsztatowi.
KONTROLA BŁĘDU PIONOWANIA (rys. 12)
1. Jako element odniesienia zastosuj normalny pion, zaznaczając najwyższy i najniższy
punkt na ścianie (zaznacz te punkty na
ścianie, a nie na podłodze lub suficie).
Kalibrację na miejscu przeprowadzaj często.
WSK A ZÓWK A: W ramach gwarancji
właściciel lasera ma prawo do BEZPŁATNEJ
kalibracji w ciągu pierwszego roku od daty
15
2. Umieć rotacyjny niwelator laserowy na
podłodze w odległości ok. 1 m od ściany.
3. Załącz laser i skieruj promień laserowy na
punkt zaznaczony na dole ściany. Następnie za pomocą przycisków kierunkowych
do gór y/do dołu w pilocie przemieść
promień laserowy do góry. Gdy środek
plamki świetlnej pokryje się z punktem
zaznaczonym na górze ściany, to znaczy
że laser jest prawidłowo wykalibrowany.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt D EWALT nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
WSKAZÓWKA: Kontrolę tę należy przeprowadzić na ścianie nie niższej niż najwyższa
ściana pionowana przez laser.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
lasera wyjmij baterie.
• Do czyszczenia niemetalowych
elementów lasera nigdy nie używaj rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów. Do tego
celu nadaje się tylko szmata zwilżona wodą i łagodnym mydłem.
• Uważaj, by do wnętrza lasera nie
dostała się jakaś ciecz. Nigdy
nie zanurzaj żadnych elementów
niwelatora w wodzie.
• Do czyszczenia lasera nigdy nie
używaj sprężonego powietrza.
• Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były odsłonięte
i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatą.
• Elastyczną gumową osłonę można oczyścić niestrzępiącą się
szmatą, np. bawełnianą. UŻYWAJ
WYŁĄCZNIE WODY, A NIGDY
żadnych środków czyszczących
ani rozpuszczalników. Przed odłożeniem lasera pozostaw go na
powietrzu dla wyschnięcia.
• W pewnych warunkach na szklanych soczewkach we wnętrzu
obrotowej głowicy laserowej może
osadzać się brud lub inne zanieczyszczenia. Pogarszają one jakość i zasięg promienia laserowego. Soczewki te oczyść wacikiem
zwilżonym wodą.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj przyrząd do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
16
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy
też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane
w jakikolwiek sposób;
f) inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa Klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie są elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub
kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz
z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub
kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia
produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może
być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00089956 - 09-12-2008
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising