DW075 | DeWalt DW075 LASER instruction manual

www.
.eu
DW075
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
16
English (original instructions)
27
Español (traducido de las instrucciones originales)
36
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
47
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
58
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
68
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
79
Português (traduzido das instruções originais)
89
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
100
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
109
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
119
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
130
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
d
b
c
m
n
f g
e
j
h
o
p
l
i
k
Figure 2
x
w
w
s
q
v
y
r
u
z
r
t
t
1
Figure 4
Figure 3
aa
z
Figure 5
A
B
2
Figure 6
Figure 8
Figure 7
Figure 9
ff
ee
bb
dd
gg
cc
3
Figure 10
Y-axis
X-axis
A
B
L
Figure 11
Y-axis
X-axis
AA
BB
L
4
Figure 12
5
DANSK
ROTERENDE LASER DW075
Tillykke!
Sikkerhedsvejledning for lasere
Du har valgt en DEWALT laser. Mange års erfaring,
grundig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
V
Type
Rotationshastighed
Laserklasse
Kapslingsklasse
Nøjagtighed
Selvnivelleringsområde
Driftstemperatur
Holdergevind
Vægt (uden batteripakke)
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20 (størrelse D)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
±5
-5 til +50
5/8"–11
2,0
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der hvis den ikke undgås,
resulterer i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der hvis den ikke undgås,
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der hvis den ikke undgås,
muligvis kan resultere i mindre eller
moderate kvæstelser.
FORSIGTIG: Anvendt uden
advarselssymbolet indikerer dette en
potentielt farlig situation, der hvis den
ikke undgås muligvis kan resultere i
materiel skade.
Betyder risiko for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
6
ADVARSEL! Læs og forstå hele
vejledningen. Manglende overholdelse
af alle nedenstående instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
• Laseren må ikke anvendes i eksplosive
atmosfærer, f.eks. i nærheden af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
• Brug kun laseren med de dertil beregnede
batterier. Brug af andre batterier kan medføre
brandfare.
• Opbevar laseren uden for rækkevidde
af børn og andre uuddannede personer,
når den ikke er i brug. Lasere er farligere i
hænderne på uuddannede brugere.
• Brug kun tilbehør, der er anbefalet af
producenten af din model. Tilbehør, der egner
sig til én laser, kan medføre risiko for skader, når
det anvendes på en anden laser.
• Service på værktøjet må KUN udføres
af uddannet reparationspersonale.
Reparationer, service eller vedligeholdelse
udført af ukvalificeret personale kan
medføre skader. Se adressen på din
nærmeste autoriserede DEWALT reparatør på
listen over autoriserede DEWALT reparatører
på bagsiden af denne vejledning eller besøg
www.2helpU. com på internettet.
• Brug ikke optisk værktøj som f.eks. et
teleskop eller meridianinstrument til at
se laserstrålen. Det kan medføre alvorlige
øjenskader.
• Placer ikke laseren et sted, hvor man
forsætligt eller hændeligt kan se ind i
laserstrålen. Det kan medføre alvorlige
øjenskader.
• Placer ikke laseren i nærheden af
reflekterende overflader, der kan reflektere
laserstrålen mod personers øjne. Det kan
medføre alvorlige øjenskader.
• Sluk laseren, når den ikke er i brug. Hvis
laseren efterlades tændt, øger det risikoen for at
se ind i laserstrålen.
• Anvend ikke laseren i nærheden af børn, og
tillad ikke børn at anvende laseren. Det kan
medføre alvorlige øjenskader.
DANSK
• Advarselsmærkaterne må ikke fjernes
eller udviskes. Hvis mærkaterne fjernes, kan
brugeren eller andre uforvarende blive udsat for
stråling.
• Placer laseren sikkert på en vandret
overflade. Hvis laseren falder ned, kan det
medføre skader på laseren eller alvorlige
kvæstelser.
• Bær korrekt påklædning. Bær ikke
løstsiddende beklædning eller smykker.
Tildæk langt hår. Hold hår, beklædning
og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende beklædning, smykker eller langt
hår kan sidde fast i bevægelige dele. Lufthuller
dækker ofte over bevægelige dele og skal også
undgås.
• Placer altid værktøjet et sted, hvor laserstrålen
ikke kan krydse en person i øjenhøjde. Vær
ekstra opmærksom i nærheden af trapper og
reflekterende overflader.
Restrisici
• Følgende risici er forbundet med brugen af
disse maskiner:
– Skader forårsaget af at se ind i laserstrålen.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
ADVARSEL: Brug af andre knapper,
justeringer eller udførelse af andre
procedurer end de heri beskrevne
kan medføre eksponering for farlig
stråling.
ADVARSEL! DEN ROTERENDE
LASER MÅ IKKE ADSKILLES. Der
er ingen indvendige dele, der kan
serviceres af brugeren. Adskillelse
af den roterende laser medfører,
at alle produktgarantier bortfalder.
Produktet må ikke modificeres på
nogen måde. Modificering af værktøjet
kan medføre eksponering for farlig
laserstråling.
Yderligere sikkerhedsvejledning
for lasere
• Denne laser er i overensstemmelse med
klasse 3R i henhold til DIN EN 60825-1:200711 (maks. 5 mW, 600–680 nm). Laserdioder
må ikke udskiftes med en anden type. Hvis
den beskadiges, skal laseren repareres af en
autoriseret reparatør.
• Kun kvalificerede og uddannede personer må
installere, justere og betjene laserudstyret.
Områder hvor der anvendes klasse
3R-lasere, skal afmærkes med en passende
laseradvarselstavle.
• Laseren må ikke anvendes til andre formål end
projicering af laserlinjer.
• Kontrollér før første ibrugtagning, at
sikkerhedsadvarslerne på mærkaten er skrevet
på dit sprog. Værktøjet må ikke anvendes, hvis
advarslerne ikke står på dit sprog!
• Da strålen fra en klasse 3R-laser er tydeligt
synlig på lange afstande, er den potentielle
risiko for øjenskader uændret inden for
anvendelsesradiussen.
Læs vejledningen før brug.
Laseradvarsel.
Klasse 3R-laser.
Kapslingsklasse: IP54.
PLACERING AF DATOKODE
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på undersiden af laseren i nærheden af
monteringsgevindene.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning
for batteriet
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Batterier kan eksplodere
eller lække og medføre kvæstelser eller
brand. Sådan mindskes denne risiko:
Følg omhyggeligt alle vejledninger og advarsler
på batterimærkaten og emballagen.
Isæt altid batterier med polerne vendt korrekt
(+ og –), som angivet på batteriet og udstyret.
Batteriets poler må ikke kortsluttes.
Batterierne må ikke oplades.
Nye og gamle batterier må ikke blandes. Udskift
alle batterier samtidig med nye batterier af
samme mærke og type.
7
DANSK
• Fjern brugte batterier med det samme og
bortskaf dem i overensstemmelse med lokal
lovgivning.
• Batterier må ikke kastes i åben ild.
• Hold batterier uden for børns rækkevidde.
• Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal
anvendes i flere måneder.
Batterier (fig. 1)
BATTERITYPE
DW075 skal bruge to LR20-batterier (størrelse D).
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Roterende laser
2 LR20-batterier (størrelse D)
1 Vægbeslag
1 Fjernbetjening
1 Målkort
1 Par laserforbedringsbriller
1 Detektor
2 9 V-batteri (6LR61)
1 Detektorklemme
1 Kasse
1 Målestok
1 Stativ
1 Vejledning
• Kontrollér for skader på værktøj, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificer aldrig elværktøjet
eller dele heraf. Det kan medføre
materiel- eller personskade.
TILSIGTET BRUG
Den roterende laser DW075 er designet til at
projicere laserlinjer til hjælp ved professionel
anvendelse. Værktøjet kan anvendes både
indendørs til vandret (vater) og lodret (lod) justering.
Værktøjet kan også udsende en stationær laserprik,
der kan indstilles manuelt til at udgøre eller overføre
et mærke. Anvendelsesmulighederne strækker
sig fra montering af sænkede lofter til nivellering af
fundamenter og bygning af etageadskillelser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
8
Denne laser er et professionelt værktøj. LAD IKKE
børn komme i kontakt med enheden. Supervision er
påkrævet, når uerfarne operatører anvender denne
laser.
LASER (FIGUR 1)
a. Batterirum
b. Batteriikon
c. Bærehåndtag
d. Roterende laserhoved
e. Tænd/sluk-knap
f. Strøm-/batteriindikator
g. Ikon for lavt batteriniveau
h. Hastighed/rotation-knap
i. Scanningsknap
j. Retningspil: op
k. Retningspil: ned
FJERNBETJENING (FIGUR 1)
l. Manuel tilstand-knap
m. Retningspile: op/ned
n. Retningspile: venstre/højre
o. Hastighed/rotation-knap
p. Scanningsknap
VÆGBESLAG (FIGUR 2)
q. Monteringssokkel
r. Sokkelmonteringshul
s. Sokkelmonteringsåbning
t. Monteringsgreb
u. Skala
v. Klemmegreb
w. Klemmekæber
x. Monteringshul
y. Låsegreb
Udpakning
PÅSÆTNING AF ADVARSELSMÆRKATEN
Sikkerhedsadvarslerne på mærkaten på laseren skal
stå på brugerens sprog.
Derfor leveres værktøjet med et løst ark med
selvklæbende mærkater.
ADVARSEL: Kontrollér, at
sikkerhedsadvarslerne på mærkaten er
skrevet på dit sprog.
Advarslerne skal lyde som følger:
LASERSTRÅLING
STIR IKKE IND I STRÅLEN
KLASSE 3R LASERPRODUKT
DANSK
• Hvis advarslerne er på et andet sprog, skal du
gå frem som følger:
– Fjern den ønskede mærkat fra arket.
– Placer omhyggeligt mærkaten over den
eksisterende mærkat.
– Tryk mærkaten på plads.
SAMLING
Iæstning og udtagning af batterierne
(fig. 1)
BEMÆRK: Dette værktøj skal bruge to
LR20-batterier (størrelse D).
INSTALLATION AF BATTERIPAKKEN
1. Løft dækslet til batterirummet (a) som vist
på (figur 1).
2. Isæt to nye LR20-batterier (størrelse D)
i batterirummet. Placer batterierne i
overensstemmelse med det prægede
ikon (b) indvendigt i rummet.
Opstilling af laseren
Laseren har flere opstillingsmuligheder, der gør, at
den kan bruges til forskellige formål.
MANUEL HOVEDROTATION (FIG. 1)
Laseren er designet med et beskyttende
legeringskabinet rundt om det roterende hoved (d)
for at undgå hændelige skader fra aktiviteter på
arbejdsstedet. Du har stadig adgang til det roterende
hoved og kan indstille strålen manuelt for at oprette
eller overføre et mærke.
VÆGOPSTILLING (FIG. 2)
Vægbeslaget anvendes til montering på en
vægskinne for at hjælpe med opsætning af sænkede
lofter og andre specielle nivelleringsprojekter.
FORSIGTIG: Sørg for, at skinnen
eller vinklen sidder ordentligt fast,
før laservaterpasset monteres på en
vægskinne eller loftsvinkel.
1. Placer laseren på monteringssoklen (q), så
hullet (z) i bunden af laseren flugter med hullet
(r) i monteringssoklen. Placer den bagerste
gummifod i monteringssoklens åbning (s). Drej
på monteringsgrebet (t) for at fastgøre laseren.
2. Tryk på klemmegrebet (v) for at åbne
klemmekæberne (w), mens vægbeslagets
måleskala (u) vender ud mod dig.
3. Placer klemmekæberne (w) rundt om
vægskinnen eller loftsvinklen og slip
klemmegrebet (v) for at lukke klemmekæberne
omkring skinnen. Sørg for, at vægbeslaget
sidder fast, før du fortsætter.
FORSIGTIG: Brug altid en
loftskabelhænger eller lignende ud over
vægbeslagets klemmelåsgreb for at
hjælpe med at fastgøre laservaterpasset
ved montering på en væg. Før wiren
gennem håndtaget på laservaterpasset.
Wiren MÅ IKKE føres igennem det
beskyttende metalkabinet. Desuden
kan der som ekstra sikring anvendes
skruer til at fastgøre vægbeslaget direkte
på væggen. Der findes et skruehul (x)
øverst på vægbeslaget.
4. Værktøjet kan justeres op og ned til den
ønskede forskydningshøjde til arbejdet. For
at ændre højden skal du løsne låsegrebet (y)
på siden af vægbeslaget for at flytte
laservaterpasset op eller ned til den ønskede
højde. Understøt monteringssoklen ved justering
af højden.
5. Brug vægbeslagets måleskala (u) til at præcisere
dit mærke.
BEMÆRK: DEWALT-målkortet er afmærket
ved 38 mm (1-1/2"), derfor kan kan det være
nemmest at indstille laserens forskydning til 38
mm (1-1/2") under skinnen.
6. Når du har indstillet laseren til den ønskede
højde, strammes låsegrebet (y) for at bevare
denne placering.
STATIVOPSTILLING (FIG. 3)
1. Placer stativet sikkert, og indstil det til den
ønskede højde.
2. Sørg for, at toppen af stativet er omtrent
vandret. Laseren selvnivellerer kun, hvis
toppen af stativet er inden for ± 5˚ fra
vandret. Hvis laseren opstilles for langt fra
vandret, bipper den, når den når grænsen for
nivelleringsområdet. Laseren tager ikke skade,
men den fungerer i tilstanden “ude af vater”.
3. Fastgør laseren på stativet ved at
skrue gevindgrebet (aa) på stativet ind i
hungevindet (z) i bunden af laseren.
BEMÆRK: Sørg for, at det anvendte stativ har
en skrue med 5/8"–11-gevind for at sikre fast
montering.
4. Tænd laseren og juster rotationshastigheden og
kontrollerne som ønsket.
GULVOPSTILLING (FIG. 4, 5)
Laservaterpasset kan placeres direkte på gulvet
til nivellering og lodning, f.eks. ved opbygning af
vægge.
1. Placer laseren på et relativt jævnt og vandret
underlag, hvor den ikke bliver forstyrret.
2. Placer laseren til nivellering (figur 5A) eller
lodning (figur 5B) som vist.
9
DANSK
3. Tænd laseren og juster rotationshastigheden og
kontrollerne som ønsket.
BEMÆRK: Laseren er nemmere at stille op til
vægbrug, hvis rotationshastigheden indstilles til 0
o/min, og fjernbetjeningen anvendes til at justere
laseren efter kontrolmærker. Med fjernbetjeningen er
det muligt for én person at opstille laseren.
KONSTRUKTIONSMÅLEPIND (FIG. 6)
FARE: Forsøg ALDRIG at bruge en
målepind i stormvejr eller i nærheden af
hængende elkabler. Det kan medføre
døden eller alvorlige kvæstelser.
DEWALT Målepinden er afmærket med en måleskala
på begge sider og er opbygget i teleskopsektioner.
Målepinden låses fast i forskellige længder med en
lås, der aktiveres med en fjederbelastet knap.
Forsiden af målepinden har en måleskala, der starter
nedefra. Den bruges til at måle nedefra og op ved
opmålings- eller nivelleringsarbejde.
Bagsiden af målepinden er designet til at måle loftsog loftsbjælkehøjder osv. Træk den øverste sektion
af målepinden helt ud, indtil knappen låses fast i den
forrige sektion. Træk denne sektion ud, indtil den
går i indgreb i den efterfølgende sektion, eller indtil
målepinden berører loftet eller loftsbjælken. Højden
aflæses, hvor den sidst udtrukne sektion kommer ud
af den næste lavere sektion, som vist på (Figur 6).
BETJENING
•
•
•
•
•
•
•
•
10
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Fjern batterierne, når laseren ikke er i brug for at
forlænge batterilevetiden.
Kontrollér laserkalibreringen ofte for at sikre
arbejdets nøjagtighed. Se Kalibreringskontrol
under Laservedligeholdelse.
Sørg for, at værktøjet er placeret på et relativt
jævnt, stabilt underlag, før laseren anvendes.
Marker altid midten af laserlinjen eller -prikken.
Hvis du markerer forskellige dele af strålen på
forskellige tidspunkter, introducerer du fejl i
dine målinger.
Stil laseren op i midten af arbejdsområdet for
at øge arbejdsradius og -nøjagtighed.
Sæt laseren ordentligt fast ved montering på
stativ eller væg.
Ved indendørs arbejde giver et langsomt
roterende hoved en synligt klarere linje, en
hurtigere rotationshastighed giver en synligt
fuldt optrukken linje.
Bær laserforbedringsbriller for at øge strålens
synlighed og/eller anvend et lasermålkort til at
hjælpe med at finde strålen.
• Ekstreme temperaturforandringer kan medføre
bevægelse eller forskydning af bygninger,
metalstativer, udstyr mm., hvilket kan påvirke
nøjagtigheden. Kontrollér nøjagtigheden ofte
under arbejdet.
• Ved arbejde med DEWALT Digital laserdetektor
skal laserens rotationshastighed sættes på den
hurtigste indstilling.
• Hvis laseren tabes eller bliver udsat for et kraftigt
slag, skal kalibreringssystemet kontrolleres af et
kvalificeret servicecenter, før laseren anvendes.
Laserens kontrolpanel (fig. 1)
Laseren kontrolleres med tænd/sluk-knappen (e),
hastighed/rotation-knappen (h), scanningsknappen
(i) og to pile (j, k). Pilene styrer bevægelsen af
laserhovedet til venstre og højre, når laseren
anvendes i lodtilstand.
SÅDAN TÆNDES LASEREN (FIGUR 1)
1. Sørg for at batterierne er sat rigtigt i, og at
batterilugen er lukket ordentligt.
FORSIGTIG: Laseren fungerer, selvom
batterilugen ikke er låst. Kontrollér altid,
at batterilugen er lukket og låst, så
batterierne sidder fast.
2. Tryk forsigtigt på tænd/sluk-knappen (e) for at
tænde laseren. Strømindikatoren (f) tændes, og
enheden selvnivellerer.
BEMÆRK: LED-indikatoren bruges til at indikere at
der er strøm (konstant) og lav batteritilstand (blinker).
BEMÆRK: Hovedet begynder eller fortsætter
rotationen, når laseren er i vater.
SÅDAN SLUKKES LASEREN
Tryk forsigtigt på tænd/sluk-knappen for at slukke
laseren. Strømindikatoren er ikke længere tændt.
Knapper på laserens kontrolpanel
(fig. 1)
TÆND/SLUK-KNAP
Tryk på tænd/sluk-knapen (e) for at tænde og slukke
enheden.
PILKNAPPER
Pilknapperne (j, k) anvendes til forskellige funktioner
afhængigt af laserenhedens funktionstilstand.
I vandret tilstand:
Pilknapperne justerer lasertrålens retning i
scanningstilstand eller priktilstand (0 o/min).
I lodret tilstand:
Pilknapperne flytter laserstrålen til venstre og
højre.
DANSK
HASTIGHED/ROTATION-KNAP
Hastighed/rotation-knappen (h) anvendes til at
justere laserstrålens rotationshastighed mellem dens
3 forudindstillede hastigheder.
Hovedets hastighed skifter mellem 3 hastigheder og
gentager derefter rækkefølgen, når der trykkes på
hastighed/rotation-knappen.
HUSK:
Langsom hastighed = klar stråle
Hurtig hastighed = massiv stråle
ANGIVELSE AF LAV BATTERITILSTAND
Når batterierne næsten er brugt op (g), begynder
strømindikatoren (f) at blinke. Når dette signal vises,
er der kun kort funktionstid tilbage, før enheden slukkes helt. Batterierne bør udskiftes med nye batterier
så hurtigt som muligt.
Brug af den trådløse fjernbetjening
(fig. 1)
BEMÆRK: Hastighed/rotation-knappen udfører
samme funktion som hastighed/rotation-knappen på
fjernbetjeningen.
Med fjernbetjeningen kan én person betjene og
opstille laseren på afstand. Fjernbetjeningen er
udstyret med fire pile (m, n), hastighed/rotation-knap
(o), scanningsknap (p) og en manuel tilstand-knap (l).
SCANNINGSKNAP
FJERNBETJENING: PILKNAPPER
Scanningsknappen (i) anvendes til at få laserhovedet
til at svinge frem og tilbage, hvilket skaber en
kort, klar laserlinje. Denne korte linje er meget
klarere og mere synlig, end når enheden er i fuld
rotationstilstand.
Brug af scanningstilstand:
Pilknapperne (m, n) anvendes til forskellige funktioner
afhængigt af laserenhedens funktionstilstand.
Tryk på scanningsknappen og slip den igen
for at aktivere scanningstilstand. Tryk på
scanningsknappen og slip den en gang til for
at deaktivere scanningstilstand.
Scanningszonens størrelse og retning
kan kontrolleres med pilknapperne på
laserenhedens kontrolpanel eller på
fjernbetjeningen. For en mere detaljeret
forklaring, se Brug af den trådløse
fjernbetjening.
Scanningszonens størrelse og retning
kan også kontrolleres manuelt med
brugerdefineret scanningstilstand:
1. Indstil laserenheden til 0 o/min
(priktilstand).
2. Roter laserhovedet manuelt for at placere
laserstrålen på den ene kant af den
ønskede scanningszone.
3. Tryk på scanningsknappen på
laserenhedens kontrolpanel og hold den
nede. Roter laserhovedet til den modsatte
kant af den ønskede scanningszone,
mens scanningsknappen holdes nede.
4. Slip scanningsknappen.
5. Laseren scanner mellem de to valgte
punkter.
VIGTIGT: Fjernbetjeningen kan ikke anvendes til
Brugerdefineret scanning.
I selvnivellerende vandret tilstand:
Op og ned-knapperne (m) justerer laserlinjens
længde i Scanningstilstand.
Venstre og højre pil (n) justerer lasertrålens
retning i scanningstilstand eller priktilstand
(0 o/min).
I selvnivellerende lodret tilstand:
Op og ned-knapperne (m) justerer laserlinjens
position i Scanningstilstand.
Venstre og højre pil (n) flytter laserstrålen til
venstre og højre.
FJERNBETJENING: HASTIGHED/ROTATION-KNAP
Hastighed/rotation-knappen (o) anvendes til
at justere laserstrålens hastighed mellem dens
3 forudindstillede hastigheder.
BEMÆRK: Hastighed/rotation-knappen udfører
samme funktion som hastighed/rotation-knappen
på laserenhedens kontrolpanel.
FJERNBETJENING: SCANNINGSKNAP
Scanningsknappen (p) anvendes til at få
laserhovedet til at svinge frem og tilbage, hvilket
skaber en kort, klar laserlinje. Denne korte linje er
meget klarere og mere synlig, end når enheden er i
fuld rotationstilstand.
Brug af scanningstilstand:
Tryk på scanningsknappen og slip den igen
for at aktivere scanningstilstand. Tryk på
scanningsknappen og slip den en gang til
for at deaktivere scanningstilstand.
Scanningszonens størrelse og retning
kan kontrolleres med pilknapperne på
laserenhedens kontrolpanel eller på
fjernbetjeningen. Se Pilknapper under
Knapper på laserens kontrolpanel for en
mere detaljeret beskrivelse.
11
DANSK
VIGTIGT: Fjernbetjeningen kan ikke
anvendes til Brugerdefineret scanning.
Lasertilbehør
LASERFORBEDRINGSBRILLER (FIG. 7)
Disse briller med røde glas forbedrer laserstrålens
synlighed i stærkt lys eller på lange afstande,
når laseren anvendes indendørs. Brillerne er ikke
nødvendige for at betjene laseren.
FARE: Kig aldrig direkte ind i
laserstrålen med eller uden disse briller
for at mindske risikoen for alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Disse briller er ikke
godkendte sikkerhedsbriller og bør
ikke bæres ved betjening af andet
værktøj. Disse briller forhindrer ikke, at
laserstrålen trænger ind i øjnene.
MÂLKORT (FIG. 8)
Lasermålkortet hjælper med at lokalisere og
afmærke laserstrålen. Målkortet forbedrer
laserstrålens synlighed, når strålen krydser kortet.
Kortet er mærket med skalaer i tommer og
centimeter. Laserstrålen passerer igennem det røde
plastic og reflekteres på det reflekterende bånd på
den modstående side. Magneten øverst på kortet er
beregnet til at holde kortet fast på loftsskinnen eller
ståltapper for at bestemme lodrette og vandrette
positioner. For de bedste resultater ved brug af
målkortet skal DEWALT-logoet vende ud mod dig.
DIGITAL LASERDETEKTOR (FIG. 9)
Detektoren hjælper med at lokalisere laserstrålens
position i kraftigt lys eller på lange afstande. Den
giver både synlige og hørbare signaler, når den
roterende laserstråle krydser detektoren.
Detektoren kan både anvendes indendørs og
udendørs, når det er vanskeligt at lokalisere
laserstrålen.
Detektoren er ikke beregnet til brug med
ikkeroterende lasere men er kompatibel med
de fleste røde eller infrarøde (usynlige) lasere på
markedet.
DEWALT Digital laserdetektor kan anvendes med
eller uden detektorklemmen. Når den anvendes med
klemmen, kan detektoren placeres på en målestok,
nivelleringsstang, stolpe eller pæl.
Nøjagtighed
Når laseren betjenes ved hjælp af detektoren, skal
detektorens nøjagtighedsniveau lægges til laserens.
• Nominel nøjagtighed ± 3,0 mm
12
Montering af detektor på en målestok (fig. 9)
1. For at fastgøre detektoren på en målestok,
skal du først montere detektoren på klemmen
ved at trykke klemmelåsen (bb) sammen. Skub
sporene (cc) på klemmen rundt om skinnen
(dd) på detektoren, indtil låsen (ee) på klemmen
klikker ind i låsehullet (ff) på detektoren.
2. Åbn klemmens kæber ved at dreje
klemmegrebet (gg) mod urets retning.
3. Placer detektoren i den ønskede højde og drej
klemmegrebet mod urets retning for at fastgøre
klemmen på stokken.
4. Foretag højdejusteringer ved at løsne klemmen
let, flytte den og stramme igen.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke
tilbydes af DEWALT, ikke er testet med
dette produkt, kan brug af sådant
tilbehør sammen med denne laser være
forbundet med fare. For at reducere
risikoen for skader bør kun tilbehør
anbefalet af DEWALT anvendes sammen
med dette produkt.
Dette omfatter:
• DE0772 DEWALT Digital laserdetektor
• DE0734 DEWALT Målestok
• DE0735 DEWALT Stativ
• DE0736 DEWALT Stativ
• DE0737 DEWALT Målestok
• DE0738 DEWALT Hældningsbeslag
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
VEDLIGEHOLDELSE
Din DEWALT laserenhed er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
laseren og regelmæssig rengøring.
• Kontrollér laserkalibreringen ofte for at
opretholde arbejdets nøjagtighed. Se
Kalibreringskontrol.
• Kalibreringskontroller og anden vedligeholdelse
og reparationer kan udføres af DEWALTservicecentre.
• Når laseren ikke er i brug, skal den opbevares i
den medfølgende kasse.
• Laseren må ikke opbevares i kassen, hvis
laseren er våd. Tør udvendige dele med en blød,
tør klud, og lad laseren lufttørre.
DANSK
• Laseren må ikke opbevares ved temperaturer
under -18 ˚C (0 ˚F) eller over 41 ˚C (105 ˚F).
Kalibreringskontrol (fig. 10–12)
ADVARSEL: Få altid laserhovedet
kalibreret af en kvalificeret reparatør.
Kalibreringskontroller skal udføres regelmæssigt.
BEMÆRK: Som en del af garantien fra
DEWALT er ejeren berettiget til en GRATIS
kalibrering inden for det første år. Udfyld den
vedlagte blanket og returner den sammen
med laseren og købsbeviset til en autoriseret
DEWALT-forhandler. Der udstedes et bevis uden
ekstra betaling.
Kalibreringskontroller kalibrerer ikke laseren. Disse
kontroller indikerer, om laseren afgiver en korrekt
vater- og lodlinje eller ej, og korrigerer ikke fejl ved
laserens funktion som vaterpas.
Disse kontroller kan ikke erstatte en professionel
kalibrering udført af et DEWALT-servicecenter.
VATERKABLIRERINGSKONTROL (X-AKSE)
1. Stil et stativ op mellem to vægge, der er mindst
15 m (50‘) fra hinanden. Stativets nøjagtige
placering er ikke afgørende.
2. Monter laserenheden på stativet, så X-aksen
peger direkte mod en af væggene.
3. Tænd laserenheden og lad den selvnivellere.
4. Marker og mål punkterne A og B på væggene
som vist på figur 10.
5. Drej hele laserenheden 180º, så X-aksen peger
direkte mod den modsatte væg.
6. Lad laserenheden selvnivellere og marker og
mål punkterne AA og BB på væggene som vist
på figur 11.
7. Beregn den totale afvigelse ved hjælp af
ligningen:
Total afvigelse = (AA – A) – (BB – B)
8. Sammenlign den totale afvigelse med de tilladte
grænser vist i følgende tabel.
Afstand mellem væggene
Tilladt afvigelse
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
VATERKALIBRERINGSKONTROL (Y-AKSE)
Gentag ovenstående fremgangsmåde, men med
laseren placeret så Y-aksen peger direkte mod
væggene.
LODAFVIGELSESKONTROL (FIG. 12)
1. Marker toppen og bunden af en væg med
et almindeligt lod som reference. (Sørg for at
markere væggen og ikke gulvet og loftet).
2. Placer den roterende laser sikkert på gulvet
cirka 1 m (3') fra væggen.
3. Tænd laseren og ret prikken mod
mærket nederst på væggen. Roter derefter
prikken opad ved hjælp af op/ned-pilene på
fjernbetjeningen. Hvis midten af prikken føres
hen over mærket øverst på væggen, er laseren
korrekt kalibreret.
BEMÆRK: Denne kontrol skal udføres på en væg,
der ikke er lavere end den højeste væg, som laseren
skal anvendes på.
Rengøring
ADVARSEL:
• Fjern batterierne før rengøring af
laserenheden.
• Brug aldrig opløsningsmidler eller
skrappe kemikalier til rengøring af
laserens ikkemetalliske dele. Brug en
klud, der kun er fugtet med vand og
mild sæbe.
• Lad aldrig væske trænge ind i
enheden, og nedsænk aldrig nogen
del af enheden i væske.
• Brug aldrig trykluft til at rengøre
laseren.
• Hold ventilationsåbningerne fri og
rengør regelmæssigt huset med en
blød klud.
• Den bøjelige gummiafskærmning
kan rengøres med en våd fnugfri
klud som f.eks. en bomuldsklud.
BRUG KUN VAND — BRUG IKKE
rengørings- eller opløsningsmidler.
Lad enheden lufttørre før opbevaring.
• Under visse omstændigheder
kan glaslinsen indvendigt i det
roterende hoved opsamle støv
eller fremmedlegemer. Det
påvirker strålens kvalitet og
anvendelsesradius. Linsen skal
rengøres med en vatpind fugtet
med vand.
13
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
14
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel
bruger eller dine lovbefalede rettigheder
som privat ikke-professionel bruger og
påvirker dem på ingen måde. Garantien er
gyldig inden for medlemsstaterne af Den
Europæiske Union og Det Europæiske
Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelig brug og slid, og
der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller
service af dit DEWALT værktøj, inden for
12 måneder efter købet, er du berettiget
til en gratis serviceydelse. Den vil blive
foretaget gratis af et autoriseret DEWALT
serviceværksted. Købsbeviset skal fremvises.
Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og
reservedele, medmindre de var fejlbehæftede
under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
15
DEUTSCH
ROTATIONSLASER DW075
Sicherheitsanweisungen für Laser
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für einen Laser von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Technische Daten
Spannung
V
Typ
Rotationsdrehzahl
Laserklasse
Schutzklasse
Nivelliergenauigkeit
Automatischer SelbstNivellierungsbereich
Betriebstemperatur
Stativaufnahme
Gewicht (ohne Akku)
min-1
mm/m
DW075
3,0
2 x LR20 (Typ D)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
°
°C
kg
±5
-5 to +50
5/8"–11
2,0
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist, wenn ohne
Sicherheitssymbol aufgeführt, auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf das Risiko eines
Stromunfalls hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
16
WARNUNG! Lesen und verstehen Sie
alle Anweisungen. Die Missachtung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann einen Stromunfall, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
• Betreiben Sie den Laser nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
• Benutzen Sie den Laser nur mit den speziell
dazu bestimmten Batterien. Der Einsatz
anderer Batterien kann zu Brandgefahr führen.
• Bewahren Sie den unbenutzten Laser
außerhalb der Reichweite von Kindern oder
anderer, nicht geschulter Personen auf.
Laser sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
• Verwenden Sie nur Zubehör, das vom
Hersteller für Ihr Modell empfohlen wird.
Zubehör, das für den einen Laser geeignet sein
mag, kann ein Verletzungsrisiko schaffen, wenn
es für einen anderen Laser verwendet wird.
• Reparaturen am Werkzeug DÜRFEN
NUR von qualifizierten Fachleuten
vorgenommen werden. Reparaturen,
Servicearbeiten oder Wartung, die von
nicht qualifizierten Personen durchgeführt
werden, können zu Verletzungen führen.
Die Adresse Ihrer am nächsten gelegenen
DEWALT Kundendienstwerkstatt erfahren
Sie von der Liste der autorisierten DEWALT
Kundendienstwerkstätten auf der Rückseite
dieser Anleitung oder im Internet unter
www.2helpU.com.
• Schauen Sie nicht in den Laserstrahl
durch optische Instrumente wie Teleskope
oder Fernrohre. Daraus können schwere
Augenverletzungen entstehen.
• Stellen Sie den Laser nicht so auf, dass
jemand veranlasst wird, absichtlich oder
unabsichtlich in den Laserstrahl zu schauen.
Daraus können schwere Augenverletzungen
entstehen.
• Stellen Sie den Laser nicht in der Nähe
von reflektierenden Flächen auf, die den
Laserstrahl in die Augen einer Person
umlenken können. Daraus können schwere
Augenverletzungen entstehen.
DEUTSCH
• Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht
benutzt wird. Wenn der Laser eingeschaltet
bleibt, steigt das Risiko, dass jemand in den
Laserstrahl schaut.
• Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe
von Kindern und lassen Sie nicht zu, dass
Kinder den Laser betreiben. Daraus könnten
schwere Augenverletzungen entstehen.
• Entfernen oder verändern Sie keine
Warnschilder. Wenn Warnschilder entfernt
werden, können der Benutzer oder
andere Personen sich versehentlich einem
Strahlungsrisiko aussetzen.
• Stellen Sie den Laser sicher auf einer
ebenen Fläche auf. Wenn der Laser umfällt,
kann der Laser beschädigt werden oder es
können schwere Verletzungen entstehen.
• Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Binden Sie langes Haar zusammen. Halten
Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe
von beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Lüftungsschlitze bedecken häufig bewegliche
Teile und sollten auch gemieden werden.
WARNUNG: Die Verwendung von
Reglern oder Einstellungen oder
die Anwendung von Verfahren,
die nicht den in dieser Anweisung
Enthaltenen entsprechen, können
dazu führen, dass jemand einer
gefährlichen Strahlung ausgesetzt
wird.
WARNUNG! ZERLEGEN SIE
DEN ROTATIONSLASER NICHT.
Es gibt keine vom Benutzer
zu wartenden Teile im Inneren
des Lasers. Eine Zerlegung des
Rotationslasers führt zur Nichtigkeit
aller Produktgarantien. Verändern
Sie das Produkt in keiner Weise.
Veränderungen am Werkzeug können
zu gefährlicher Aussetzung an
Laserstrahlung führen.
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise
für Laser
• Dieser Laser entspricht der Klasse 3R gemäß
DIN EN 60825-1:2007-11 (max. 5 mW,
600–680 nm). Ersetzen Sie die Laserdiode nicht
durch einen anderen Typen. Bei Beschädigung
lassen Sie den Laser durch eine autorisierte
Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Nur qualifizierte und geschulte Personen dürfen
das Lasergerät installieren, einstellen und
betreiben. Bereiche, in denen Laser der Klasse
3R eingesetzt werden, müssen durch geeignete
Laserwarnschilder gekennzeichnet sein.
• Verwenden Sie den Laser nur für die
Projizierung von Laserlinien.
• Vor der erstmaligen Verwendung überprüfen
Sie, dass die Sicherheitswarnungen auf
dem Schild in Ihrer Sprache abgefasst sind.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn
es nicht die Warnhinweise in Ihrer Sprache
aufweist!
• Da der Strahl von Lasern der Klasse 3R über
weite Entfernungen gut sichtbar ist, besteht
das potenzielle Risiko von Augenschäden
unverändert innerhalb des Anwendungsradius.
• Stellen Sie das Werkzeug immer so auf, dass
der Laserstrahl keine Personen in Augenhöhe
treffen kann. Achten Sie ganz besonders auf
vorhandene Treppen und spiegelnde Flächen.
• Benutzer in Deutschland müssen sich an
die BGI 832 (Berufsgenossenschaftliche
Information) halten. Eine Kopie dieses
Dokuments ist im Internet erhältlich unter:
http://www.bgfe.de/praev/praev_
bginformation.html.
Restrisiken
• Folgende Risiken sind der Verwendung dieser
Geräte inhärent:
–Verletzungen durch Blick in den Laserstrahl.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Werkzeug
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Laserwarnung.
Laser der Klasse 3R.
Schutzklasse: IP54.
17
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Baujahr angibt,
ist an der Unterseite des Lasers in der Nähe des
Stativgewindes aufgedruckt!
Beispiel:
2010 XX XX
Baujahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für die Batterie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Batterien können
explodieren oder auslaufen und zu
Verletzungen oder Brand führen. Um
diese Gefahr zu reduzieren:
Beachten Sie alle Anweisungen und
Warnhinweise auf der Batterie und der
Verpackung.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien immer
auf die richtige Polarität (+ und –), die auf dem
Akku und am Gerät angegeben ist.
Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
Laden Sie die Batterien nicht auf.
Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
Ersetzen Sie alle gleichzeitig durch neue
Batterien derselben Marke und Typs.
Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort
und entsorgen Sie diese gemäß den für Sie
geltenden Bestimmungen.
Batterien nicht ins Feuer werfen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät,
wenn Sie dieses für mehrere Monate nicht
benutzen.
Batterien (Abb. [fig.] 1)
BATTERIETYP
Das Gerät DW075 wird mit zwei LR20-Batterien
(Typ D) betrieben.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Rotationslaser
2 LR20 - Batterien (Typ D)
1 Wandhalterung
1 Fernbedienung
1 Zielplatte
1 Laserbrille
1 Empfänger
2 9 V Batterien (6LR61)
18
1
1
1
1
1
•
Empfängerklemme
Transportkoffer
Messlatte
Stativ
Bedienungshandbuch
Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
VERWENDUNGSZWECK
Der DW075 Rotationslaser ist konstruiert, um
Laserlinien zu projizieren, um professionelle
Anwendungen zu unterstützen. Das Werkzeug
kann sowohl innen wie außen zur horizontalen (in
der Ebene) und vertikalen (lotgerechten) Nivellierung
verwendet werden. Das Werkzeug kann auch
einen stationären Laserpunkt produzieren, der
manuell ausgerichtet werden kann, um eine
Markierung zu erstellen oder zu übertragen. Der
Anwendungsbereich reicht von der Montage von
abgehängten Decken und der Wandgestaltung
bis zur Nivellierung von Fundamenten und
Dachterrassen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Dieser Laser ist ein Gerät für professionelle
Anwendungen. LASSEN SIE NICHT ZU, dass
Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.
Wenn unerfahrene Personen diesen Laser
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
LASER (ABB. 1)
a. Batteriefach
b. Batteriebild
c. Tragegriff
d. Rotationslaserkopf
e. EIN/AUS Schalter
f. LED-Anzeige für EIN/AUS und
schwache Batterie
g. Bild für schwache Batterie
h. Drehzahl-/Rotationstaste
i. Scanbetriebstaste
j. Richtungspfeil: oben
k. Richtungspfeil: unten
DEUTSCH
FERNBEDIENUNG (ABB. 1)
l. Handbetriebstaste
m. Richtungspfeile: oben/unten
n. Richtungspfeile: links/rechts
o. Drehzahl-/Rotationstaste
p. Scanbetriebstaste
WANDHALTERUNG (ABB. 2)
q. Befestigungsplatte
r. Befestigungsloch
s. Langloch für die Befestigung
t. Befestigungsknopf
u. Skala
v. Klemmenhebel
w. Klemmbacken
x. Befestigungsloch
y. Feststellhebel
Auspacken
EIGNUNG DER WARNSCHILDER
Die Sicherheitswarnhinweise auf dem Schild an
dem Laser müssen in der Sprache des Benutzers
abgefasst sein.
Deshalb ist dem Werkzeug ein separates Blatt mit
Selbstklebeschildern beigefügt.
WARNUNG: Überprüfen Sie, dass die
Sicherheitswarnungen auf dem Schild in
Ihrer Sprache abgefasst sind.
Die Warnhinweise sollten wie folgt lauten:
LASERSTRAHL!
NICHT IN DEN STRAHL SCHAUEN!
LASERPRODUKT DER KLASSE 3R
• Wenn die Warnhinweise in einer Fremdsprache
abgefasst sind, gehen Sie wie folgt vor:
– Entfernen Sie das erforderliche Schild vom
Blatt.
– Setzen Sie das Schild vorsichtig auf das
bestehende Schild.
– Drücken Sie das Schild fest an.
ZUSAMMENBAU
Einsatz und Entnahme der Batterien
aus dem Werkzeug (Abb. 1)
HINWEIS: Dieses Werkzeug wird mit zwei LR20
Batterien (Typ D) betrieben.
EINSETZEN DER BATTERIEN
1. Heben Sie den Deckel des Batteriefaches (a)
wie in Abbildung 1 gezeigt an.
2. Legen Sie zwei LR20 Batterien (Typ D) in das
Batteriefach ein. Legen Sie die Batterien gemäß
dem Prägebild (b) im Innern des Batteriefaches
ein.
Einrichten des Lasers
Der Laser erlaubt verschiedene Einstellungen,
entsprechend der jeweiligen Anwendung.
MANUELLE ROTATION DES KOPFES (ABB. 1)
Der Laser ist mit einem legierten Schutzkäfig um den
Rotationskopf (d) ausgestattet, um unbeabsichtigte
Beschädigungen durch Arbeiten am Einsatzort
zu verhindern. Trotzdem ist der Rotationskopf
erreichbar, um den Strahl für die Festlegung oder
Übertragung einer Markierung manuell auszurichten.
EINRICHTEN DER WANDHALTERUNG (ABB. 2)
Die Wandhalterung dient der Montage des Lasers
an einer Wandführung, zur Verwendung bei der
Montage von abgehängten Decken und anderen
Nivellierungs-Sonderaufgaben.
VORSICHT: Bevor Sie den Laser
an einer Wandführung oder einem
Deckenwinkel anbringen, vergewissern
Sie sich über den richtigen festen Sitz
der Führung oder des Winkels.
1. Setzen Sie den Laser auf die Montageplatte
(q) so, dass das Loch (z) an der Unterseite des
Lasers mit dem Loch (r) an der Montageplatte
fluchtet. Setzen Sie den hinteren Gummifuß in
das Langloch (s) der Befestigungsplatte. Drehen
Sie die Befestigungsschraube (t), um den Laser
sicher zu befestigen.
2. Wenden Sie die Messskala der Wandhalterung
(u) so, dass Sie sie anblicken, und lösen Sie
den Klemmhebel (v) der Wandhalterung, um die
Klemmbacken (w) zu öffnen.
3. Setzen Sie die Klemmbacken (w) an der
Wandführung oder dem Deckenwinkel
an und lösen Sie den Klemmhebel (v) der
Wandhalterung, um die Klemmbacken
an der Führung zu schließen. Bevor Sie
fortfahren, vergewissern Sie sich, dass die
Wandbefestigung sicher angebracht ist.
VORSICHT: Verwenden Sie immer
einen Deckenhängedraht oder eine
gleichwertige Vorrichtung zusätzlich
zum Feststellrad für die Klemmen der
Wandhalterung, um die Lasernivellierung
während der Montage an einer
Wand zusätzlich zu sichern. Führen
Sie den Draht durch den Griff der
Lasernivellierung. Führen Sie den
Draht NICHT durch den metallenen
Kopfschutz. Zusätzlich können
19
DEUTSCH
Schrauben verwendet werden, um die
Wandhalterung als zusätzliche Sicherung
direkt an der Wand zu befestigen. Oben
auf der Wandbefestigung befindet sich
ein Schraubloch (x).
4. Das Werkzeug kann auf die gewünschte
Arbeitshöhe nach oben und unten justiert
werden. Um die Höhe zu verändern, lösen
Sie den Feststellknopf (y) seitlich an der
Wandbefestigung, um den Laser auf die
gewünschte Höhe auf oder ab zu bewegen.
Halten Sie die Wandbefestigung fest, während
Sie die Höhe einstellen.
5. Verwenden Sie die Messskala (u) der
Wandhalterung, um Ihre Markierung genau
festzulegen.
HINWEIS: Die DEWALT Zielplatte hat eine
Markierung bei 38 mm (1-1/2"). Deshalb kann
es am einfachsten sein, wenn die Versetzung
des Lasers bei 38 mm (1-1/2") unter der
Führung eingestellt wird.
6. Nachdem Sie den Laser auf die gewünschte
Höhe positioniert haben, drehen Sie die
Feststellschraube (y) fest, um diese Position
zu halten.
EINRICHTEN DES STATIVS (ABB. 3)
1. Stellen Sie das Stativ sicher auf und richten Sie
es auf die gewünschte Höhe aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stativkopf
grob einnivelliert ist. Der Laser wird sich nur
dann selbst nivellieren, wenn der Stativkopf
innerhalb von ± 5˚ einnivelliert ist. Wenn der
Laser nicht innerhalb dieser Toleranz einnivelliert
ist, ertönt ein Piepton, wenn die Grenze des
Nivellierungsbereiches erreicht wird. Der Laser
wird dadurch nicht beschädigt, aber er wird
in einem Zustand „außerhalb der Nivellierung“
nicht funktionieren.
3. Befestigen Sie den Laser am Stativ durch
Eindrehen der Gewindeschraube (aa) am Stativ
in die Gewindeaufnahme (z) an der Unterseite
des Lasers.
HINWEIS: Um eine sichere Montage zu
gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr
Stativ eine 5/8"–11 Gewindeschraube hat.
4. Schalten Sie den Laser ein und stellen Sie
die gewünschte Rotationsdrehzahl und die
Einstellungen wie gewünscht ein.
EINRICHTEN BEI BODENVERWENDUNG (ABB. 4, 5)
Für Nivellierungs- und Lotanwendungen, z. B. bei
Gerüstwänden, kann der Laser auch direkt auf den
Boden gelegt werden.
20
1. Legen Sie den Laser auf eine relativ ebene und
nivellierte Fläche, wo er nicht gestört wird.
2. Positionieren Sie den Laser für eine
Nivellierungseinstellung (Abb. 5A) oder eine
Loteinstellung (Abb. 5B).
3. Schalten Sie den Laser ein und stellen Sie
die gewünschte Rotationsdrehzahl und die
Einstellungen wie gewünscht ein.
HINWEIS: Bei Wandanwendungen ist der Laser
einfacher einzurichten, wenn die Rotationsdrehzahl
auf 0 eingestellt ist und die Fernbedienung zur
Ausrichtung des Lasers an den Kontrollmarkierungen
verwendet wird. Mit der Fernbedienung kann eine
Einzelperson den Laser einrichten.
BAUSTELLEN-NIVELLIERLATTE (ABB. 6)
GEFAHR: Verwenden Sie eine
Messlatte NIEMALS bei Gewitter oder
in der Nähe von Überland-Stromkabeln.
Es besteht die Gefahr tödlicher oder
schwerer Verletzungen.
Die DEWALT Messlatte ist an beiden Seiten mit einer
Messskala versehen und teleskopartig ausziehbar
gestaltet. Ein Federknopf sorgt dafür, dass die
Messlatte auf unterschiedliche Längen festgestellt
werden kann.
Die Vorderseite der Messlatte verfügt über eine
Messskala, die am Fuß beginnt. Verwenden
Sie diese für Messungen ab Bodenhöhe bei
Gradierungs- oder Nivellierungsarbeiten.
Die Rückseite der Messlatte wurde für die Messung
der Höhe von Decken, Trägern usw. konstruiert.
Ziehen Sie den oberen Abschnitt der Messlatte
heraus, bis der Federknopf in den darunter
liegenden Abschnitt einrastet. Ziehen Sie diesen
Abschnitt soweit heraus, bis er entweder in den
nächsten Abschnitt einrastet oder an die Decke oder
den Balken reicht. Die Höhe wird an dem Punkt
abgelesen, an dem der letzte herausgezogene
Abschnitt aus dem darunter liegenden Abschnitt
austritt (siehe Abbildung 6).
BETRIEB
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Um die Lebensdauer der Batterien zu
verlängern, entfernen sie die Batterien, wenn der
Laser nicht genutzt wird.
• Überprüfen Sie öfter die Laserkalibrierung,
um die Genauigkeit Ihrer Arbeit
sicherzustellen. Sehen Sie unter Kontrolle der
Feldkalibrierung im Abschnitt Wartung nach.
DEUTSCH
• Bevor Sie versuchen, den Laser zu benutzen,
stellen Sie sicher, dass er sich auf einer relativ
ebenen, sicheren Fläche befindet.
• Markieren Sie immer den Mittelpunkt der
Laserlinie oder des Laserpunktes. Wenn Sie
Markierungen an unterschiedlichen Stellen des
Strahls zu verschiedenen Zeitpunkten erstellen,
bringen Sie Fehler in Ihre Messungen.
• Um die Arbeitsentfernungen und die
Genauigkeit zu erhöhen, richten Sie den Laser in
der Mitte ihres Arbeitsbereiches ein.
• Montieren Sie den Laser sicher, wenn Sie ihn
auf einem Stativ oder an einer Wand aufstellen.
• Wenn Sie im Inneren von Räumen arbeiten,
erzeugt eine niedrige Rotationskopf-Drehzahl
eine sichtbar hellere Linie, wogegen eine hohe
Rotationsdrehzahl eine sichtbar stabile Linie
erzeugt.
• Verwenden Sie eine Laserbrille, um die
Sichtbarkeit des Strahls zu erhöhen und/oder
eine Laserzielplatte, um den Strahl leichter zu
finden.
• Durch extreme Temperaturschwankungen
können Bewegungen oder Verschiebungen
an Gebäudestrukturen, Metallstativen,
Ausrüstungen usw. entstehen, die die
Genauigkeit beeinträchtigen. Überprüfen Sie
öfter die Genauigkeit Ihrer Arbeit beim Einsatz.
• Wenn Sie mit dem digitalen Laserempfänger
von DEWALT arbeiten, stellen Sie die höchste
Rotationsdrehzahl ein.
• Wenn der Laser fallengelassen wurde oder
einen harten Schlag erlitten hat, lassen Sie das
Kalibrierungssystem durch eine qualifizierte
Kundendienststelle überprüfen, bevor Sie den
Laser wieder verwenden.
Bedienfeld des Lasers (Abb. 1)
Der Laser wird über den Ein/Aus-Schalter (e), die
Drehzahl-/Rotations-Taste (h), die Scanbetriebstaste
(i) und die beiden Pfeiltasten (j, k) bedient. Wenn der
Laser im Lotmodus ist, steuern die Pfeiltasten die
Links/Rechts-Bewegung des Laserkopfes.
EINSCHALTEN DES LASERS (ABB. 1)
1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig
eingelegt sind und dass der Batteriefachdeckel
sicher geschlossen ist.
VORSICHT: Der Laser funktioniert
auch, wenn die Batteriefachklappe
nicht vollständig verriegelt ist. Um die
Batterien zu sichern, vergewissern
Sie sich, dass die Batteriefachklappe
geschlossen und verriegelt ist.
2. Drücken Sie sanft auf den Ein/Aus-Schalter (e),
um den Laser einzuschalten. Die LED-Anzeige
(f) für die Stromversorgung leuchtet und das
Gerät nivelliert sich selbst.
HINWEIS: Die LED-Anzeige weist darauf hin, dass
das Gerät eingeschaltet ist (leuchtet stetig) oder
dass die Batterien schwach sind (blinkt).
HINWEIS: Der Kopf beginnt mit der Rotation bzw.
setzt diese fort, sobald der Laser einnivelliert ist.
AUSSCHALTEN DES LASERS
Drücken Sie sanft auf den Ein/Aus-Schalter, um den
Laser auszuschalten. Die LED-Anzeige für EIN/AUS
leuchtet nicht mehr.
Tasten des Laser-Bedienfelds
(Abb. 1)
EIN/AUS SCHALTER
Drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter (e), um den
Laser ein- und auszuschalten.
PFEILTASTEN
Die Pfeiltasten (j, k) haben unterschiedliche
Funktionen, je nach der Betriebsart des
Lasergerätes.
Im horizontalen Betrieb:
Die Pfeiltasten verstellen die Richtung des
Laserstrahls im Scan- oder Punktbetrieb
(Drehzahl 0).
Im vertikalen Betrieb:
Die beiden Pfeiltasten bewegen den Laserstrahl
nach links oder rechts.
DREHZAHL-/ROTATIONSTASTE
Die Drehzahl-/Rotationstaste (h) dient dazu, die
Rotationsdrehzahl des Laserstrahls auf eine der
3 voreingestellten Drehzahlstufen einzustellen.
Die Kopfdrehzahl stellt sich auf die 3 Drehzahlstufen
ein und wiederholt dann die Sequenz, wenn die
Drehzahl-/Rotationstaste weiter gedrückt wird.
DENKEN SIE DARAN:
Niedrige Drehzahl = heller Strahl
Hohe Drehzahl = stabiler Strahl
HINWEIS: Diese Drehzahl-/Rotationstaste hat
dieselbe Funktion wie die Drehzahl-/Rotationstaste
an der Fernbedienung.
SCANBETRIEBTASTE
Die Scanbetriebstaste (i) dient dazu, den Laserkopf
vorwärts und rückwärts kippen zu lassen und damit
eine kurze, helle Laserlinie zu erzeugen. Diese kurze
Linie ist viel heller und besser sichtbar, als wenn das
Gerät sich im vollen Rotationsmodus befindet.
21
DEUTSCH
Einsatz des Scanbetriebs:
Um den Scanbetrieb zu wählen, drücken Sie
die Scanbetriebstaste und lassen sie wieder
los. Um den Scanbetrieb zu verlassen,
drücken Sie die Scanbetriebstaste erneut
und lassen sie wieder los.
Die Größe und Richtung des Scanbereichs
wird über die Pfeiltasten auf dem Bedienfeld
des Lasergerätes oder der Fernbedienung
geregelt. Für eine weitergehende
Beschreibung lesen Sie bitte Verwendung
der drahtlosen Fernbedienung.
Die Größe und die Richtung des
Scanbereichs können auch manuell im
benutzerdefinierten Scanmodus geregelt
werden:
1. Stellen Sie die Drehzahl des Lasergeräts
auf 0 ein (Punktmodus).
2. Drehen Sie den Laserkopf mit der
Hand, um den Laserstrahl auf eine Ecke
des gewünschten Scanbereichs zu
positionieren.
3. Halten Sie die Scanbetriebstaste auf
dem Bedienfeld des Lasergerätes
gedrückt. Während Sie die Scantaste
gedrückt halten, drehen Sie den
Laserkopf mit der Hand, um den
Laserstrahl auf die gegenüberliegende
Ecke des gewünschten Scanbereichs zu
positionieren.
4. Lassen Sie die Scanbetriebstaste los.
5. Der Laser scannt zwischen den beiden
gewählten Punkten.
WICHTIG: Die Fernbedienung kann im
benutzerdefinierten Scanbetrieb nicht benutzt
werden.
ANZEIGE FÜR SCHWACHE BATTERIE
Wenn die Batterien beginnen, zu schwach zu
werden (g), beginnt die LED-Anzeige für die
Stromversorgung (f) zu blinken. Wenn Sie diese
Anzeige sehen, verbleibt nur wenig Zeit, bevor
das Gerät sich vollständig abschaltet. Sie sollten
so schnell wie möglich die Batterien durch neue
ersetzen.
Verwendung der Fernbedienung
(Abb. 1)
Die Fernbedienung ermöglicht es einer Einzelperson,
den Laser aus der Entfernung zu bedienen und
einzurichten. Die Fernbedienung verfügt über
vier Pfeile (m, n), Drehzahl-/Rotationstaste (o),
Scanbetriebstaste (p) und Handbetriebstaste (l).
22
FERNBEDIENUNG: PFEILTASTEN
Die Pfeiltasten (m, n) haben unterschiedliche
Funktionen, je nach der Betriebsart des
Lasergerätes.
Im selbst-nivellierenden horizontalen
Betrieb:
Mit den Auf und Ab-Tasten (m) wird die Länge
der Laserlinie im Scanbetrieb geregelt.
Die Links- und Rechts-Pfeiltasten (n) verstellen
die Richtung des Laserstrahls im Scan- oder
Punktbetrieb (Drehzahl 0).
Im selbst-nivellierenden vertikalen Betrieb:
Mit den Auf und Ab-Tasten (m) wird die Position
der Laserlinie im Scanbetrieb geregelt.
Die Pfeile nach links und rechts (n) bewegen
den Laserstrahl nach links oder rechts.
FERNBEDIENUNG: DREHZAHL-/ROTATIONSTASTE
Die Drehzahl-/Rotationstaste (o) dient dazu, die
Rotationsdrehzahl des Laserstrahls auf eine der
3 voreingestellten Drehzahlstufen einzustellen.
HINWEIS: Diese Drehzahl-/Rotationstaste hat
dieselbe Funktion wie die Drehzahl-/Rotationstaste
am Lasergerät.
FERNBEDIENUNG: SCANBETRIEBTASTE
Die Scanbetriebstaste (p) dient dazu, den Laserkopf
vorwärts und rückwärts kippen zu lassen und damit
eine kurze, helle Laserlinie zu erzeugen. Diese kurze
Linie ist viel heller und besser sichtbar, als wenn das
Gerät sich im vollen Rotationsmodus befindet.
Einsatz des Scanbetriebs:
Um den Scanbetrieb zu wählen, drücken Sie
die Scanbetriebstaste und lassen sie wieder
los. Um den Scanbetrieb zu verlassen,
drücken Sie die Scanbetriebstaste erneut
und lassen sie wieder los.
Die Größe und Richtung des Scanbereichs
wird über die Pfeiltasten auf dem Bedienfeld
des Lasergerätes oder der Fernbedienung
geregelt. Für weitergehende Erläuterungen
lesen Sie Pfeiltasten im Abschnitt Tasten
auf dem Laserbedienfeld.
WICHTIG: Die Fernbedienung kann im
benutzerdefinierten Scanbetrieb nicht benutzt
werden.
Laserzubehör
LASERBRILLE (ABB. 7)
Diese Brille mit roten Gläsern verbessert die
Sichtbarkeit des Laserstrahls bei hellem Licht
oder über lange Entfernungen, wenn der Laser im
Innenbereich eingesetzt wird. Diese Brille ist für den
Betrieb des Lasers nicht erforderlich.
DEUTSCH
GEFAHR: Um das Risiko schwerer
Verletzungen zu vermeiden, blicken Sie
niemals direkt in den Laserstrahl, weder
mit noch ohne Laserbrille.
VORSICHT: Diese Gläser sind keine
zugelassenen Sicherheitsgläser
und sollten nicht bei der Bedienung
anderer Werkzeuge verwendet werden.
Diese Brille verhindert nicht, dass der
Laserstrahl Ihre Augen trifft.
ZIELPLATTE (ABB. 8)
Die Laser-Zielplatte erleichtert die Positionierung
und Markierung des Laserstrahls. Die Zielplatte
verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls, wenn
der Strahl sich über die Platte bewegt. Die Platte ist
mit Standardskala und metrischer Skala versehen.
Der Laserstrahl passiert den roten Kunststoff
und wird von der Reflexfolie auf der Rückseite
zurückgeworfen. Der Magnet am oberen Ende der
Platte dient dazu, die Zielplatte an Deckenführungen
oder Stahlbolzen zu befestigen, um Lot- und
Nivellierungspositionen zu bestimmen. Für optimalen
Einsatz der Zielplatte sollte das DEWALT Logo zu
Ihnen weisen.
DIGITALER LASEREMPFÄNGER (ABB. 9)
Der Empfänger erleichtert das Auffinden der Position
des Laserstrahls bei hellen Lichtverhältnissen
oder über große Entfernungen. Er erzeugt sowohl
optische wie auch akustische Signale, wenn der
Laserstrahl den Empfänger trifft.
Der Empfänger kann bei Innen- und Außenarbeiten
verwendet werden, wenn es schwierig ist, den
Laserstrahl zu orten.
Der Empfänger ist nicht mit nicht-rotierenden
Lasergeräten zu verwenden, er ist aber mit den
meisten Rotstrahl- oder Infrarotstrahl- (unsichtbaren)
Lasergeräten im Handel kompatibel.
Der digitale DEWALT Laserempfänger kann mit oder
ohne Empfängerklemme verwendet werden. Bei
Einsatz mit Klemme kann der Empfänger an einer
Messlatte, einem Nivellierpfahl, Bolzen oder Pfosten
befestigt werden.
Nivelliergenauigkeit
Wenn der Laser unter Verwendung des Empfängers
betrieben wird, ist der Genauigkeitsgrad des
Empfängers zu dem des Lasers hinzuzuaddieren.
• Nenngenauigkeit ± 3,0 mm
Montage des Empfängers an einer Messlatte
(Abb. 9)
1. Um Ihren Empfänger sicher an einer Messlatte
anzubringen, verbinden Sie zuerst den
Empfänger mit der Klemme, indem Sie ihn
auf die Klemmenverriegelung (bb) drücken.
Schieben Sie die Führungen (cc) über die
Schiene (dd) am Empfänger, bis die Verriegelung
(ee) an der Klemme in dem Verriegelungsloch (ff)
am Empfänger einrastet.
2. Öffnen Sie die Klemmbacken, indem Sie
die Klemmschraube (gg) entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.
3. Positionieren Sie den Empfänger auf der
gewünschten Höhe und drehen Sie die
Klemmschraube im Uhrzeigersinn, um die
Klemme an der Latte zu befestigen.
4. Um die Höhe zu verändern, lösen Sie die
Klemme etwas, verändern die Position und
drehen die Klemmschraube wieder fest.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt
nur von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Dieses Zubehör ist:
• DE0772 DEWALT digitaler
Laserempfänger
• DE0734 DEWALT Messlatte
• DE0735 DEWALT Stativ
• DE0736 DEWALT Stativ
• DE0737 DEWALT Messlatte
• DE0738 DEWALT Neigungstisch
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
WARTUNG
Ihr DEWALT Lasergerät wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Lasers und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
• Um die Genauigkeit bei Ihren Arbeiten zu
wahren, überprüfen Sie öfter die Kalibrierung
des Lasers. Sehen Sie unter Kontrolle der
Feldkalibrierung nach.
• Kalibrierungskontrollen und sonstige
Wartungsarbeiten können von DEWALT
Kundendienststellen vorgenommen werden.
• Wenn der Laser nicht verwendet wird,
bewahren Sie ihn in dem mitgelieferten
Transportkoffer auf.
23
DEUTSCH
• Wenn der Laser nass ist, legen Sie ihn nicht
in dem Transportkoffer ab. Trocknen Sie die
Außenteile mit einem weichen, trockenen Tuch
und lassen Sie den Laser an der Luft trocknen.
• Lagern Sie Ihren Laser nicht bei Temperaturen
unter -18 ˚C (0 ˚F) oder über 41 ˚C (105 ˚F).
Feld-Kalibrierungskontrolle
(Abb. 10–12)
WARNUNG: Lassen Sie den
Laserkopf immer von einer qualifizierten
Reparaturwerkstatt kalibrieren.
Es empfiehlt sich, häufige FeldKalibrierungskontrollen durchzuführen.
HINWEIS: Als Teil der DEWALT Garantie
hat der Eigentümer Anspruch auf einen
KOSTENLOSEN Kalibrierungsservice während
des ersten Jahres. Füllen Sie einfach den
beigefügten Gutschein aus und schicken Sie ihn
zusammen mit dem Laser und dem Kaufbeleg
an eine autorisierte DEWALT Vertretung. Eine
Bescheinigung wird ohne zusätzliche Kosten
ausgestellt.
Feld-Kalibrierungskontrollen umfassen nicht die
Kalibrierung des Lasers. Diese Kontrollen geben an,
ob der Laser eine korrekte Nivellierungs- und Lotlinie
angibt oder nicht. Sie korrigieren keine Fehler in dem
Nivellierungs- oder Lotvermögen des Lasers.
Diese Kontrollen können nicht die professionelle
Kalibrierung durch eine DEWALT Kundendienststelle
ersetzen.
NIVELLIERUNGS-KALIBRIERUNGSKONTROLLE (X-ACHSE)
1. Stellen Sie ein Stativ zwischen zwei Wänden
auf, die mindestens 15 m (50') voneinander
entfernt sind. Die exakte Position des Stativs ist
nicht kritisch.
2. Montieren Sie das Lasergerät auf das Stativ,
so dass die X-Achse direkt auf eine der Wände
zeigt.
3. Schalten Sie das Lasergerät ein und lassen Sie
es sich selbst nivellieren.
4. Markieren und messen Sie die Punkte A und B
an den Wänden, wie in Abbildung 10 gezeigt.
5. Drehen Sie das gesamte Lasergerät um
180°, so dass die X-Achse direkt auf die
gegenüberliegende Wand zeigt.
6. Lassen Sie das Lasergerät sich selbst
nivellieren, markieren und messen Sie die
Punkte AA und BB an den Wänden, wie in
Abbildung 11 gezeigt.
7. Berechnen Sie die Gesamtabweichung nach
folgender Gleichung:
24
Gesamtabweichung = (AA – A) – (BB – B)
8. Vergleichen Sie die Gesamtabweichung mit den
Fehlertoleranzen der folgenden Tabelle.
Abstand zwischen den
Wänden
Fehlertoleranz
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
NIVELLIERUNGS-KALIBRIERUNGSKONTROLLE (Y-ACHSE)
Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren,
wobei aber das Lasergerät so positioniert ist, dass
die Y-Achse direkt auf die Wände zeigt.
LOT-FEHLERKONTROLLE (ABB. 12)
1. Verwenden Sie ein normales Lot als Referenz
und markieren Sie die oberste und unterste
Stelle einer Wand (achten Sie darauf, dass Sie
die Wand und nicht den Boden oder die Decke
markieren).
2. Stellen Sie den Rotationslaser sicher auf den
Boden, etwa 1 m (3') von der Wand entfernt.
3. Schalten Sie den Laser ein und richten Sie
den Punkt auf die Markierung am Fuße der
Wand. Anschließend lassen Sie mit Hilfe der
Auf/Ab-Pfeile an der Fernbedienung den Punkt
aufwärts rotieren. Wenn die Mitte des Punktes
über die Markierung an der obersten Stelle der
Wand scannt, ist der Laser richtig kalibriert.
HINWEIS: Diese Kontrolle sollte an einer Wand
erfolgen, die nicht niedriger ist als die höchste Wand,
für die der Laser eingesetzt werden soll.
Reinigung
WARNUNG:
• Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie
das Lasergerät reinigen.
• Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung
der nicht-metallischen Teile des
Lasergerätes. Verwenden Sie ein nur
mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch.
• Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil
des Gerätes in eine Flüssigkeit.
DEUTSCH
• Verwenden Sie niemals Druckluft für
Reinigung des Lasers.
• Halten Sie die Lüftungsschlitze
frei und reinigen Sie das Gehäuse
regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Der flexible Gummischutzschild kann
mit einem nicht fasernden Tuch, z. B.
Baumwolltuch, gereinigt werden.
VERWENDEN SIE NUR WASSER
— KEINE Reinigungsmittel oder
Lösungsmittel verwenden. Lassen
Sie das Gerät an der Luft trocknen,
bevor Sie es lagern.
• Unter bestimmten Umständen
kann sich Schmutz oder Abfall
an den Glaslinsen im Innern des
Rotationskopfes ansammeln.
Dadurch werden die Qualität des
Laserstrahls und der Einsatzbereich
beeinträchtigt. Die Linsen sollten mit
einem mit Wasser angefeuchteten
Baumwolllappen gereinigt werden.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
25
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und
der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist
vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
26
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
ROTARY LASER DW075
Safety Instructions for Lasers
Congratulations!
You have chosen a DEWALT laser. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
WARNING! Read and understand
all instructions. Failure to follow all
instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious
personal injury.
Technical Data
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Voltage
V
Type
Rotary speed
Laser class
Protection class
Accuracy
Self-leveling range
Operating temperature
Receptacle thread
Weight (without battery pack)
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3.0
2 x LR20 (D-size)
1
0–600
3R
IP54
± 0.2
±5
-5 to +50
5/8"–11
2.0
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may
result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
• Do not operate the laser in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust
or fumes.
• Use the laser only with the specifically
designated batteries. Use of any other
batteries may create a risk of fire.
• Store idle laser out of reach of children
and other untrained persons. Lasers are
dangerous in the hands of untrained users.
• Use only accessories that are recommended
by the manufacturer for your model.
Accessories that may be suitable for one
laser, may create a risk of injury when used on
another laser.
• Tool service MUST be performed only by
qualified repair personnel. Repairs, service
or maintenance performed by unqualified
personnel may result in injury. For the location
of your nearest authorised DEWALT repair
agent, refer to the list of authorised DEWALT
repair agents on back of this manual or visit
www.2helpU.com on the Internet.
• Do not use optical tools such as a telescope
or transit to view the laser beam. Serious eye
injury could result.
• Do not place the laser in a position which
may cause anyone to intentionally or
unintentionally stare into the laser beam.
Serious eye injury could result.
• Do not position the laser near a reflective
surface which may reflect the laser beam
toward anyone’s eyes. Serious eye injury could
result.
• Turn the laser off when it is not in use.
Leaving the laser on increases the risk of staring
into the laser beam.
• Do not operate the laser around children or
allow children to operate the laser. Serious
eye injury may result.
• Do not remove or deface warning labels.
If labels are removed, user or others may
inadvertently expose themselves to radiation.
27
EN GLI S H
• Position the laser securely on a level
surface. Damage to the laser or serious injury
could result if the laser falls.
• Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Contain long hair. Keep your
hair, clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothing, jewellery or long hair can
be caught in moving parts. Air vents often cover
moving parts and should also be avoided.
Markings on Tool
The following pictographs are shown on the tool:
WARNING: Use of controls or
adjustments or performance of
procedures other than those
specified herein may result in
hazardous radiation exposure.
Read instruction manual before use.
Laser warning.
WARNING! DO NOT DISASSEMBLE
THE ROTARY LASER. There are
no user serviceable parts inside.
Disassembling the rotary laser will
void all warranties on the product.
Do not modify the product in any
way. Modifying the tool may result in
hazardous laser radiation exposure.
Additional Safety Instructions
for Lasers
• This laser complies with class 3R according
to DIN EN 60825-1:2007-11 (max 5 mW,
600–680 nm). Do not replace a laser diode
with a different type. If damaged, have the laser
repaired by an authorised repair agent.
• Only qualified and trained persons are
allowed to install, adjust and operate the laser
equipment. Areas in which class 3R lasers are
used have to be posted with an appropriate
laser warning sign.
• Do not use the laser for any purpose other than
projecting laser lines.
• Before first use, check that the safety warnings
on the label have been formulated in your
language. Do not use the tool if it does not carry
the warnings in your language!
• As the beam of a class 3R laser provides high
visibility over longer distances, the potential risk
of damage to the eye remains unchanged within
the radius of application.
• Always set up the tool at a position where the
laser beam cannot cross any person at eye
level. Be extra alert for the presence of stairs
and specular surfaces.
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of
these machines:
– Injuries caused by staring into laser beam.
28
Class 3R laser.
Protection class: IP54.
DATE CODE POSITION
Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed on the bottom of the laser
near the mounting threads.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions
for Battery
WARNING: Batteries can explode, or
leak, and can cause injury or fire. To
reduce this risk:
• Carefully follow all instructions and warnings on
the battery label and package.
• Always insert batteries correctly with regard to
polarity (+ and –), marked on the battery and
the equipment.
• Do not short battery terminals.
• Do not charge batteries.
• Do not mix old and new batteries. Replace all of
them at the same time with new batteries of the
same brand and type.
• Remove dead batteries immediately and
dispose of per local codes.
• Do not dispose of batteries in fire.
• Keep batteries out of reach of children.
• Remove batteries if the device will not be used
for several months.
ENGLISH
Batteries (fig. 1)
LASER (FIG. 1)
BATTERY TYPE
a. Battery compartment
The DW075 operates on two LR20 (D-size)
batteries.
b. Battery icon
Package Contents
The package contains:
1 Rotary laser
2 LR20 (D-size) batteries
1 Wall mount
1 Remote control
1 Target card
1 Pair of laser enhancement glasses
1 Detector
2 6LR61 (9V) batteries
1 Detector clamp
1 Kitbox
1 Grade rod
1 Tripod
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
INTENDED USE
The DW075 rotary laser has been designed to
project laser lines to aid in professional applications.
The tool can be used both inside and outside for
horizontal (level) and vertical (plumb) alignment. The
tool can also produce a stationary laser dot that can
be directed manually to establish or transfer a mark.
The applications range from drop-ceiling installation
and wall layout to foundation leveling and deck
building.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
This laser is a professional tool. DO NOT let children
come into contact with the unit. Supervision is
required when inexperienced operators use this
laser.
c. Carrying handle
d. Rotary laser head
e. Power button
f. Power/low battery LED indicator
g. Low battery icon
h. Speed/rotation button
i. Scan mode button
j. Directional arrow: up
k. Directional arrow: down
REMOTE CONTROL (FIG. 1)
l. Manual mode button
m. Directional arrows: up/down
n. Directional arrows: left/right
o. Speed/rotation button
p. Scan mode button
WALL MOUNT (FIG. 2)
q. Mounting base
r. Base mounting hole
s. Base mounting slot
t. Mounting knob
u. Scale
v. Clamp lever
w. Clamp jaws
x. Mounting hole
y. Locking knob
Unpacking
FITTING THE WARNING LABEL
The safety warnings on the label shown on the laser
must be formulated in the language of the user.
For that purpose, a separate sheet of self-adhesive
labels has been supplied with the tool.
WARNING: Check that the safety
warnings on the label have been
formulated in your language.
The warnings should read as follows:
LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
CLASS 3R LASER PRODUCT
• If the warnings are in a foreign language,
proceed as follows:
– Remove the required label from the sheet.
29
EN GLI S H
– Carefully place the label over the existing
label.
– Press the label in place.
ASSEMBLY
Inserting and Removing the
Batteries (fig. 1)
NOTE: This tool is powered by two LR20 (D-size)
batteries.
INSTALLING THE BATTERY PACK
1. Lift up the battery compartment cover (a) as
shown in Figure 1.
2. Insert two fresh LR20 (D-size) batteries in
the battery compartment. Place the batteries
according to the embossed icon (b) inside of
the compartment.
Setting Up the Laser
The laser facilitates various set-ups, making it useful
for several applications.
MANUAL HEAD ROTATION (FIG. 1)
The laser is designed with a protective alloy cage
around the rotary head (d) to prevent accidental
damage from work site activities. You can still
access the rotary head and manually direct the
beam to establish or transfer a mark.
WALL SET-UP (FIG. 2)
The wall mount is used for mounting the laser to a
wall track to aid in drop ceiling installation and other
specialty leveling projects.
CAUTION: Before attaching the laser
level to wall track or ceiling angle, be
sure that the track or angle is properly
secured.
1. Place the laser on the mounting base (q)
aligning the hole (z) on the bottom of the laser
with the hole (r) in the mounting base. Place rear
rubber foot into the base mounting slot (s). Turn
the mounting knob (t) to secure the laser.
2. With the wall mount measuring scale (u) facing
you, push the clamp lever (v) in to open the
clamp jaws (w).
3. Position the clamp jaws (w) around the wall
track or ceiling angle and release the clamp
lever (v) to close the clamp jaws on the track.
Be sure that the wall mount is secure before
proceeding.
CAUTION: Always use a ceiling wire
hanger or equivalent material, in addition
to the wall mount clamp locking knob,
30
to help secure the laser level while
mounting it to a wall. Thread the wire
through the handle of the laser level.
DO NOT thread the wire through the
protective metal cage. Additionally,
screws may be used to fasten the wall
mount directly to the wall as a back-up.
A screw hole (x) is located at the top of
the wall mount.
4. The tool can be adjusted up and down to the
desired offset height for working. To change
the height, loosen the locking knob (y) located
on the side of the wall mount to move the
laser level up and down to the desired height.
Support the mounting base when adjusting the
height.
5. Use the wall mount measuring scale (u) to
pinpoint your mark.
NOTE: The DEWALT target card is marked at
38 mm (1-1/2"), therefore, it may be easiest
to set the offset of the laser to 38 mm (1-1/2")
below the track.
6. Once you have positioned the laser at the
desired height, tighten the locking knob (y) to
maintain this position.
TRIPOD SET-UP (FIG. 3)
1. Position the tripod securely and set it to the
desired height.
2. Make sure that the top of the tripod is roughly
level. The laser will self-level only if the top of the
tripod is within ± 5˚ of level. If the laser is set up
too far out of level, it will beep when it reaches
the limit of its leveling range. No damage will be
done to the laser, but it will not operate in an
“out of level” condition.
3. Secure the laser to the tripod by screwing the
threaded knob (aa) on the tripod into the female
thread (z) on the bottom of the laser.
NOTE: Be sure that the tripod you are working
with has a 5/8"–11 threaded screw to ensure
secure mounting.
4. Turn the laser on and adjust the rotation speed
and controls as desired.
FLOOR SET-UP (FIG. 4, 5)
The laser level can be positioned directly on the
floor for leveling and plumbing applications such as
framing walls.
1. Place the laser on a relatively smooth and level
surface where it will not be disturbed.
2. Position the laser for a level (fig. 5A) or plumb
(fig. 5B) setting as shown.
3. Turn the laser on and adjust the rotation speed
and controls as desired.
ENGLISH
NOTE: The laser will be easier to set up for wall
applications if the rotation speed is set to 0 rpms
and if the remote control is used to line up the laser
with control marks. The remote allows one person to
set up the laser.
• Extreme temperature changes can cause
movement or shifting of building structures,
metal tripods, equipment, etc., which can effect
accuracy. Check your accuracy often while
working.
CONSTRUCTION GRADE ROD (FIG. 6)
• When working with the DEWALT Digital Laser
Detector, set the laser’s rotation speed to the
fastest setting.
• If the laser is dropped or suffers a sharp blow,
have the calibration system checked by a
qualified service centre before using the laser.
DANGER: NEVER attempt to
use a grade rod in a storm or near
overhanging electric wires. Death or
serious personal injury will occur.
The DEWALT Grade Rod is marked with
measurement scales on both sides and is
constructed in telescoping sections. A spring-loaded
button actuates a lock to hold the grade rod at
various lengths.
The front of the grade rod has the measurement
scale starting at the bottom. Use this for measuring
from the ground up when grading or leveling jobs.
The back of the grade rod is designed to measure
the height of ceilings, joists, etc. Fully extend the top
section of the grade rod until the button locks into
the previous section. Extend that section either until
it locks into the adjacent section or until the grade
rod touches the ceiling or joist. The height is read
where the last extended section exits the previous
lower section, as shown in Figure 6.
OPERATION
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
To extend battery life, remove batteries when
the laser is not in use.
To ensure the accuracy of your work, check
the laser calibration often. Refer to Field
Callibration Check under Laser Maintenance.
Before attempting to use the laser, make sure
the tool is positioned on a relatively smooth,
secure surface.
Always mark the center of the laser line or
dot. If you mark different parts of the beam at
different times you will introduce error into your
measurements.
To increase working distance and accuracy, set
up the laser in the middle of your working area.
When attaching to a tripod or wall, mount the
laser securely.
When working indoors, a slow rotary head
speed will produce a visibly brighter line; a faster
rotary head speed will produce a visibly solid
line.
To increase beam visibility, wear Laser
Enhancement Glasses and/or use a Laser
Target Card to help find the beam.
Laser Control Panel (fig. 1)
The laser is controlled by the power button (e), the
speed/rotation button (h), the scan mode button
(i), and two arrows (j, k). The arrows control the
movement of the laser head left and right when the
laser is being used in the plumb mode.
TURNING THE LASER ON (FIG. 1)
1. Be sure that the batteries are properly installed
and the battery door is securely closed.
CAUTION: The laser will operate even
if battery door is not fully latched. To
secure the batteries, always ensure
battery door is closed and latched.
2. Gently press the power button (e) to power the
laser on. The power LED light (f) will illuminate
and the unit will self-level.
NOTE: The LED indicator is used to indicate poweron (steady) and low battery (flashing).
NOTE: The head will begin or resume rotation once
the laser is level.
TURNING THE LASER OFF
Gently press the power button to turn the laser
off. The power LED indicator will no longer be
illuminated.
Laser Control Panel Buttons (fig. 1)
POWER BUTTON
Press the power button (e) to power the unit on and
off.
ARROW BUTTONS
The arrow buttons (j, k) are used for different
functions depending on the operating mode of the
laser unit.
In Horizontal Mode:
The arrow buttons adjust the direction of the
laser beam in Scan Mode or Pointing Mode
(0 rpm).
In Vertical Mode:
The arrow buttons move the laser beam left
and right.
31
EN GLI S H
SPEED/ROTATION BUTTON
The speed/rotation button (h) is used to adjust the
rotation speed of the laser beam through its 3 preset
speeds.
The head speed will cycle through 3 speeds, then
repeat the sequence as the speed/rotation button is
pressed.
REMEMBER:
Slow Speed = Bright Beam
Fast Speed = Solid Beam
NOTE: The speed/rotation button performs the
same function as the speed/rotation button on the
remote control.
Using the Wireless Remote Control
(fig. 1)
The remote control allows one person to operate
and setup the laser from a distance. The remote
control features four arrows (m, n), speed/rotation
button (o), scan mode button (p) and a manual
mode button (l).
REMOTE CONTROL: ARROW BUTTONS
The arrow buttons (m, n) are used for different
functions depending on the operating mode of the
laser unit.
In Self-Leveling Horizontal Mode:
SCAN MODE BUTTON
The up and down arrows (m) adjust the
length of the laser line in Scan Mode.
The scan mode button (i) is used to make the laser
head sweep back and forth, creating a short, bright
laser line. This short line is much brighter and more
visible than when the unit is in full rotation mode.
The left and right arrows (n) adjust the
direction of the laser beam in Scan Mode or
Pointing Mode (0 rpm).
Using Scan Mode:
To enter scan mode, push and release the
scan mode button. To exit scan mode, push
and release the button again.
The size and direction of the scan zone can
be controlled with the arrow buttons on the
laser unit control panel or the remote control.
For a more detailed explanation, refer to
Using the Wireless Remote Control.
The up and down arrows (m) adjust the
position of the laser line in Scan Mode.
The left and right arrows (n) move the laser
beam left and right.
REMOTE CONTROL: SPEED/ROTATION BUTTON
The speed/rotation button (o) is used to adjust
the speed of the laser beam through its 3 preset
speeds.
The size and direction of the scan zone can
also be controlled manually with the User
Defined Scan Mode:
NOTE: The speed/rotation button performs the
same function as the speed/rotation button on the
control panel of the laser unit.
1. Set the laser unit at 0 rpm (pointer mode).
REMOTE CONTROL: SCAN MODE BUTTON
2. Manually rotate the laser head to position
the laser beam at one edge of the desired
scan zone.
The scan mode button (p) is used to make the laser
head sweep back and forth, creating a short, bright
laser line. This short line is much brighter and more
visible than when the unit is in full rotation mode.
3. Press and hold the scan button on the
laser unit control panel. While holding
down the scan button, manually rotate
the laser head to the opposite edge of
the desired scan zone.
4. Release the scan button.
5. The laser will scan between the two
selected points.
IMPORTANT: The remote control cannot be
used for User Defined Scan Mode.
LOW BATTERY INDICATION
When the batteries approach end of life (g), the
power LED (f) will begin to flash. When this signal is
observed, only a short period of runtime is left before
the unit will completely shut down. The batteries
should be replaced with new batteries as soon as
possible.
32
In Self-Leveling Vertical Mode:
Using Scan Mode:
To enter scan mode, push and release the
scan mode button. To exit scan mode, push
and release the button again.
The size and direction of the scan zone can
be controlled with the arrow buttons on the
laser unit control panel or the remote control.
For a more detailed explanation, refer to
Arrow Buttons under Laser Control Panel
Buttons.
IMPORTANT: The remote control cannot be
used for User Defined Scan Mode.
ENGLISH
Laser Accessories
LASER ENHANCEMENT GLASSES (FIG. 7)
These red lens glasses improve the visibility of the
laser beam under bright light conditions or over
long distances when the laser is used for interior
applications. These glasses are not required to
operate the laser.
DANGER: To reduce the risk of serious
personal injury, never stare directly into
the laser beam, with or without these
glasses.
CAUTION: These glasses are not
approved safety glasses and should
not be worn while operating other tools.
These glasses do not keep the laser
beam from entering your eyes.
TARGET CARD (FIG. 8)
The Laser Target Card aids in locating and marking
the laser beam. The target card enhances the
visibility of the laser beam as the beam crosses over
the card. The card is marked with standard and
metric scales. The laser beam passes through the
red plastic and reflects off of the reflective tape on
the reverse side. The magnet at the top of the card
is designed to hold the target card to ceiling track or
steel studs to determine plumb and level positions.
For best performance when using the Target Card,
the DEWALT logo should be facing you.
DIGITAL LASER DETECTOR (FIG. 9)
The detector helps in locating the position of a
laser beam in bright light conditions or over long
distances. It produces both visual and audio signals
as the rotating laser beam crosses the detector.
The detector can be used both indoors and
outdoors whenever it is difficult to locate the laser
beam.
The detector is not for use with non-rotating lasers
but is compatible with most rotary red-beam or
infrared (invisible) beam lasers on the market.
The DEWALT Digital Laser Detector can be used
with or without the detector clamp. When used
with the clamp, the detector can be positioned on a
grade rod, leveling pole, stud or post.
Accuracy
When the laser is operated using the detector, the
accuracy level of the detector needs to be added to
that of the laser.
• Nominal accuracy ± 3.0 mm
Mounting Detector on a Grade Rod (fig. 9)
1. To secure your detector to a grade rod, first
attach the detector to the clamp by pushing in
on the clamp latch (bb). Slide the tracks (cc) on
the clamp around the rail (dd) on the detector
until the latch (ee) on the clamp pops into the
latch hole (ff) on the detector.
2. Open the jaws of the clamp by turning the
clamp knob (gg) counterclockwise.
3. Position the detector at the height needed and
turn the clamp knob clockwise to secure the
clamp on the rod.
4. To make adjustments in height, slightly loosen
the clamp, reposition and retighten.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this laser
could be hazardous. To reduce the risk
of injury, only DEWALT-recommended
accessories should be used with this
product.
These are:
• DE0772 DEWALT Digital laser detector
• DE0734 DEWALT Grade rod
• DE0735 DEWALT Tripod
• DE0736 DEWALT Tripod
• DE0737 DEWALT Grade rod
• DE0738 DEWALT Gradient bracket
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
MAINTENANCE
Your DEWALT laser unit has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper laser care and regular
cleaning.
• To maintain the accuracy of your work, check
the calibration of the laser often. Refer to Field
Calibration Check.
• Calibration checks and other maintenance
repairs can be performed by DEWALT service
centres.
• When the laser is not in use, store it in the kit
box provided.
• Do not store your laser in the kit box if the laser
is wet. Dry exterior parts with a soft, dry cloth
and allow the laser to air dry.
• Do not store your laser at temperatures below
-18˚C (0˚F) or above 41˚C (105˚F).
33
EN GLI S H
Field Calibration Check (fig. 10–12)
WARNING: Always have the laser head
calibrated by a qualified repair agent.
Field calibration checks should be done frequently.
NOTE: As part of the DEWALT guarantee,
the owner is entitled to one FREE calibration
service within the first year. Simply complete
the enclosed voucher and return along with the
laser and proof of purchase to an authorised
DEWALT agent. A certificate will be awarded at
no additional charge.
Field calibration checks do not calibrate the laser.
These checks indicate whether or not the laser is
providing a correct level and plumb line and do not
correct errors in the leveling or plumbing capability
of the laser.
These checks cannot take the place of professional
calibration performed by a DEWALT service centre.
LEVEL CALIBRATION CHECK (X-AXIS)
1. Set up a tripod between two walls that are at
least 50 feet (15 m) apart. The exact location of
the tripod is not critical.
2. Mount the laser unit on the tripod so that the
X-axis points directly toward one of the walls.
3. Turn the laser unit on and allow it to self-level.
4. Mark and measure points A and B on the walls
as shown in Figure 10.
5. Turn the entire laser unit 180º so the X-axis
points directly toward the opposite wall.
6. Allow the laser unit to self-level, and mark and
measure points AA and BB on the walls as
shown in Figure 11.
7. Calculate the total error using the equation:
Total Error = (AA – A) – (BB – B)
8. Compare total error to the allowable limits
shown in the following table.
Distance between walls
Allowable Error
L = 15 m (50')
6 mm (0.25")
L = 25 m (80')
10 mm (0.4")
L = 50 m (160')
20 mm (0.8")
LEVEL CALIBRATION CHECK (Y-AXIS)
Repeat the procedure above, but with the laser unit
positioned so the Y-axis is pointed directly toward
the walls.
34
PLUMB ERROR CHECK (FIG. 12)
1. Using a standard plumb bob as a reference,
mark the top and bottom of a wall. (Be sure to
mark the wall and not the floor and ceiling.)
2. Position the rotary laser securely on the floor
approximately 1 m (3') from the wall.
3. Turn the laser on, and point the dot at the
mark on the bottom of the wall. Then, using the
up/down arrows on the remote control, rotate
the dot upwards. If the center of the dot scans
over the mark on the top of the wall, the laser is
properly calibrated.
NOTE: This check should be done with a wall no
shorter than the tallest wall for which this laser will
be used.
Cleaning
WARNING:
• Remove the batteries before cleaning
your laser unit.
• Never use solvents or other harsh
chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the laser. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap.
• Never let any liquid get inside the
unit; never immerse any part of the
unit into a liquid.
• Never use compressed air to clean
the laser.
• Keep the ventilation slots clear and
regularly clean the housing with a
soft cloth.
• The flexible rubber shield can be
cleaned with a wet lint-free cloth
such as a cotton cloth. USE WATER
ONLY — DO NOT use cleansers
or solvents. Allow the unit to air dry
before storing.
• Under some conditions, the glass
lens inside the rotary head may
collect some dirt or debris. This will
affect beam quality and operating
range. The lens should be cleaned
with a cotton swab moistened with
water.
ENGLISH
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
35
ESPAÑOL
LÁSER ROTATIVO DW075
¡Enhorabuena!
Ha elegido un láser DEWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos
hacen que DEWALT sea una de las empresas más
fiables para los usuarios de herramientas eléctricas
profesionales.
Datos técnicos
DW075
3,0
2 x LR20 (tamaño D)
Tipo
1
0–600
Velocidad rotativa
min-1
Clase de láser
3R
Clase de protección
IP54
Precisión
mm/m
± 0,2
Rango de autonivelación
°
±5
Temperatura de funcionamiento
°C
-5 a +50
Hilo de toma de corriente
5/8"–11
Peso (sin batería)
kg
2,0
Voltaje
V
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones siguientes describen el nivel de
gravedad de cada palabra indicadora. Lea el manual
y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
ATENCIÓN: Si se usa sin el símbolo
de alerta de seguridad indica una
situación potencialmente peligrosa que,
de no evitarse, puede ocasionar daño
material.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
36
Instrucciones de seguridad para
láseres
¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda
todas las instrucciones. El
incumplimiento de las instrucciones
enumeradas más abajo puede provocar
descargas eléctricas, incendios o
lesiones corporales graves.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
• No utilice el láser en atmósferas explosivas,
como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar
el polvo o gases.
• Sólo utilice las baterías específicamente
designadas para el láser. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de
incendio.
• Cuando no esté en uso, guarde el láser fuera
del alcance de los niños y de otras personas
no capacitadas en su funcionamiento. Los
láseres son peligrosos en manos de personas
no capacitadas.
• Utilice sólo los accesorios recomendados
por el fabricante para su modelo. Algunos
accesorios pueden ser apropiados para un
modelo de láser, pero pueden crear un riesgo
de lesión cuando se utilizan con otro modelo.
• El mantenimiento de la herramienta DEBE
ser realizado sólo por personal cualificado
en reparaciones. Las reparaciones,
revisiones o mantenimiento realizados por
personal no cualificado podrían ocasionar
lesiones. Para informarse del lugar del agente
de reparaciones autorizado de DEWALT más
cercano, consulte la lista de agentes de
reparaciones de DEWALT autorizados que figura
al dorso de este manual o visite www.2helpU.
com en Internet.
• No utilice instrumentos ópticos como
telescopios o teodolitos para ver el rayo
láser. Pueden producirse graves lesiones
oculares.
• No coloque el láser en una posición que
pueda ocasionar que alguien mire al rayo
láser, ya sea a propósito o sin querer.
Pueden producirse graves lesiones oculares.
• No coloque el láser cerca de una superficie
reflectante que pueda reflejar el rayo láser
hacia los ojos de alguna persona. Pueden
producirse graves lesiones oculares.
ESPAÑOL
• Apague el láser cuando no esté en
funcionamiento. Si lo deja encendido, aumenta
el riesgo de que alguien mire directamente al
rayo láser.
• No maneje el láser en presencia de niños
ni permita que los niños utilicen el láser.
Pueden producirse graves lesiones oculares.
• No quite las etiquetas de advertencia ni
escriba sobre ellas. Si se quitan las etiquetas,
el usuario u otras personas pueden exponerse
a la radiación sin darse cuenta.
• Coloque bien el láser en una superficie
plana. Si el láser se cayera, podría dañarse o
causar lesiones graves.
• Vístase debidamente No se ponga ropa
suelta o joyas. Sujétese el pelo largo.
Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa
suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas móviles. Los orificios de
ventilación suelen cubrir las piezas móviles, por
lo que también se deben evitar.
ADVERTENCIA: El uso de controles,
o ajustes o la realización de otros
procedimientos que no sean
los especificados aquí, pueden
ocasionar una peligrosa exposición
a la radiación.
¡ADVERTENCIA! NO DESMONTE
EL LÁSER ROTATIVO. No contiene
piezas que el usuario pueda reparar.
El desmontar el láser rotativo
anulará toda garantía del producto.
No modifique el producto de
ninguna forma. La modificación de
la herramienta puede resultar en una
exposición peligrosa a la radiación láser.
Instrucciones de seguridad
adicionales para láseres
• Este láser cumple con la clase 3R de acuerdo
con DIN EN 60825-1:2007-11 (máx. 5 mW,
600–680 nm). No reemplace un diodo láser
con un tipo diferente. Si está dañado, lleve el
láser a que lo repare un agente de reparaciones
autorizado.
• Sólo se permite instalar, ajustar y manejar
el equipo de láser a personas cualificadas y
capacitadas. En las áreas en las que se usan
los láseres de clase 3R debe ponerse un cartel
de advertencia de láser adecuado.
• No utilice el láser para ningún otro propósito
que no sea proyectar líneas láser.
• Antes de usarlo por primera vez, compruebe
que las advertencias de seguridad de la
etiqueta estén formuladas en su idioma. ¡No
utilice la herramienta si no lleva las advertencias
en su idioma!
• Ya que un haz de un láser de clase 3R
proporciona alta visibilidad en distancias más
largas, el riesgo potencial de daño ocular no
cambia dentro del radio de aplicación.
• Sitúe siempre la herramienta en una posición
donde el rayo láser no pueda cruzarse con
ninguna persona al nivel de los ojos. Preste
especial atención ante la presencia de escaleras
y de superficies especulares.
Riesgos residuales
• Los siguientes riesgos son inherentes al uso de
estas máquinas:
– Lesiones causadas por mirar fijamente al
rayo láser.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
Advertencia de láser.
Láser de clase 3R.
Clase de protección: IP54.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que también incluye el año de
fabricación, está impreso en la parte inferior del láser
cerca de las roscas de montaje.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
37
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para las pilas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Las pilas pueden
explotar, tener fugas y causar lesiones
o un incendio. Para reducir el riesgo:
Siga atentamente todas las instrucciones y
advertencias de la etiqueta y el paquete de las
pilas.
Introduzca siempre las pilas correctamente en
cuanto a la polaridad (+ y –), marcada en la pila
y en el equipo.
No provoque un cortocircuito en los terminales
de la pila.
No cargue las pilas.
No mezcle pilas nuevas y viejas. Cámbielas
todas a la vez por pilas nuevas de la misma
marca y tipo.
Saque inmediatamente las pilas gastadas y
deséchelas según los códigos locales.
No deseche las pilas en un fuego.
Mantenga las pilas fuera del alcance de
los niños.
Saque las pilas si el dispositivo no va a
utilizarse durante varios meses.
Pilas (fig. 1)
TIPO DE PILA
El DW075 funciona con dos pilas LR20 (tamaño D).
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Láser rotativo
2 Pilas LR20 (tamaño D)
1 Soporte para la pared
1 Mando a distancia
1 Tarjeta objetivo
1 Par de gafas para láser
1 Detector
2 Pilas de 9V (6LR61)
1 Abrazadera de detector
1 Estuche para equipo
1 Barra de nivelación
1 Trípode
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la herramienta, dedique tiempo
a leer atentamente este manual y comprenderlo
bien.
38
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: No modifique nunca
la herramienta eléctrica ni ninguna de
sus piezas. Pueden producirse daños o
lesiones corporales.
USO PREVISTO
El láser rotativo DW075 ha sido diseñado para
proyectar líneas de láser con el fin de servir de
ayuda en las aplicaciones profesionales. Esta
herramienta puede utilizarse tanto en interiores
como en exteriores para alineación horizontal
(nivel) y vertical (plomada). La herramienta también
puede producir un punto láser estacionario que
puede dirigirse manualmente para establecer o
transferir una marca. Las aplicaciones abarcan
desde la instalación de falsos techos y la disposición
de paredes hasta el nivelado de cimientos y la
construcción de plataformas de madera.
NO debe utilizarse en condiciones húmedas o en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Este láser es una herramienta profesional. NO
permita que los niños estén en contacto con el
aparato. Es preciso supervisar a los operadores sin
experiencia que utilizan este láser.
LÁSER (FIG. 1)
a. Compartimento de pilas
b. Icono de batería
c. Asa de transporte
d. Cabezal de láser rotativo
e. Botón de encendido
f. Indicador de diodo emisor de luz (LED) de
encendido/batería baja
g. Icono de batería baja
h. Botón de velocidad/rotación
i. Botón de modo de exploración
j. Flecha direccional: hacia arriba
k. Flecha direccional: hacia abajo
MANDO A DISTANCIA (FIG. 1)
l. Botón de modo manual
m. Flechas direccionales: hacia arriba/hacia abajo
n. Flechas direccionales: hacia la izquierda/hacia la
derecha
o. Botón de velocidad/rotación
p. Botón de modo de exploración
SOPORTE DE PARED (FIG. 2)
q. Base de montaje
r. Orificio de base de montaje
s. Ranura de la base de montaje
t. Botón de montaje
ESPAÑOL
u. Escala
v. Palanca de abrazadera
w. Mordazas de abrazadera
x. Orificio de montaje
y. Botón de bloqueo
Desembalaje
COLOCACIÓN DE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA
Las advertencias de seguridad de la etiqueta
mostrada en el láser deben estar formuladas en el
idioma del usuario.
Con tal fin se ha suministrado con la herramienta
otra hoja con etiquetas autoadhesivas.
ADVERTENCIA: Compruebe que las
advertencias de seguridad de la etiqueta
estén formuladas en su idioma.
Las advertencias deben decir lo siguiente:
RADIACIÓN LÁSER
NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 3R
• Si las advertencias están en un idioma
extranjero, proceda de la siguiente forma:
– Despegue la etiqueta necesaria de la hoja.
– Ponga con cuidado la etiqueta sobre la
etiqueta existente.
– Presione la etiqueta hasta que esté en su
sitio.
MONTAJE
Introducir y sacar las pilas (fig. 1)
NOTA: Esta herramienta funciona con dos pilas
LR20 (tamaño D).
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
1. Levante la tapa del compartimento de pilas (a)
según se muestra en la Figura 1.
2. Introduzca dos pilas nuevas LR20 (tamaño D)
en el compartimento de pilas. Coloque las
pilas según el icono en relieve (b) dentro del
compartimento.
Montaje del láser
El láser facilita varios montajes, lo que hace que
resulte útil para varias aplicaciones.
ROTACIÓN MANUAL DEL CABEZAL (FIG. 1)
El láser está diseñado con una caja protectora de
aleación alrededor del cabezal rotativo (d) para evitar
daño accidental de las actividades del lugar de
trabajo. Puede seguir teniendo acceso al cabezal
rotativo y dirigir manualmente el haz para establecer
o transferir una marca.
MONTAJE EN PARED (FIG. 2)
El soporte de pared se usa para montar el láser en
un riel de pared con el fin de ayudar en la instalación
de falsos techos y otros proyectos especiales de
nivelación.
ATENCIÓN: Antes de fijar el nivel láser
en el riel de pared o ángulo del techo,
asegúrese de que el riel o el ángulo
estén bien sujetos.
1. Ponga el láser en la base de montaje (q)
alineando el orificio (z) en la parte inferior del
láser con el orificio (r) en la base de montaje.
Ponga el pie trasero de goma en las ranuras de
la base de montaje (s). Gire el botón de montaje
(t) para asegurar el láser.
2. Con la escala de medición del soporte de
la pared (u) mirando hacia usted, empuje la
palanca de la abrazadera (v) hacia adentro para
abrir las mordazas de la abrazadera (w).
3. Coloque las mordazas de la abrazadera (w)
alrededor del riel de pared o el ángulo del
techo y libere la palanca de la abrazadera (v)
para cerrar las mordazas de la abrazadera por
encima del riel. Asegúrese de que el soporte de
pared esté bien fijo antes de proseguir.
ATENCIÓN: Utilice siempre una barra
de suspensión de alambre de techo
o un material equivalente, además del
botón de bloqueo de la abrazadera
del soporte de pared, para ayudar
a asegurar el nivel láser mientras se
monta en la pared. Pase el alambre
por el asa del nivel láser. NO pase el
alambre por la caja de metal protectora.
Además, pueden utilizarse tornillos para
sujetar el soporte de pared directamente
a la pared como refuerzo. En la parte
superior del soporte de pared hay un
orificio de tornillo (x).
4. La herramienta puede ajustarse hacia arriba
y hacia abajo hasta la altura paralela deseada
para trabajar. Para cambiar la altura, afloje el
botón de bloqueo (y) situado en el lado del
soporte de pared para mover el nivel láser hacia
arriba y hacia abajo hasta la altura deseada.
Sostenga la base de montaje cuando ajuste la
altura.
5. Utilice la escala graduada del soporte de
pared (u) para localizar su marca.
NOTA: La tarjeta objetivo de DEWALT está
marcada en 38 mm (1-1/2"), por tanto, puede
ser más fácil establecer la desviación del láser a
38 mm (1-1/2") por debajo del riel.
6. Una vez que haya situado el láser a la altura
deseada, apriete el botón de bloqueo (y) para
mantener esta posición.
39
ESPAÑOL
INSTALACIÓN DEL TRÍPODE (FIG. 3)
1. Coloque bien el trípode y ajústelo a la altura
deseada.
2. Asegúrese de que la parte superior del trípode
esté aproximadamente nivelada. El láser
se autonivelará sólo si la parte superior del
trípode está a ± 5° del nivel. Si el láser se
instala demasiado lejos del nivel, pitará cuando
alcance el límite de su rango de nivelación.
No se ocasionará daño al láser, pero éste no
funcionará en una condición “desnivelada”.
3. Fije bien el láser al trípode atornillando el botón
roscado (aa) al trípode en la rosca hembra (z)
de la parte inferior del láser.
NOTA: Asegúrese de que el trípode con el
que esté trabajando tenga un tornillo roscado
5/8"–11 para asegurar el montaje.
4. Encienda el láser y ajuste la velocidad de
rotación y los controles como desee.
MONTAJE EN EL SUELO (FIG. 4, 5)
Este nivel láser puede colocarse directamente en el
suelo para aplicaciones de nivelado y plomada tales
como la construcción de paredes.
1. Coloque el láser en una superficie relativamente
lisa y plana donde no vaya a ser alterado.
2. Sitúe el láser para una posición de nivel (fig. 5A)
o plomada (fig. 5B).
3. Encienda el láser y ajuste la velocidad de
rotación y los controles como desee.
NOTA: Será más fácil instalar el láser para
aplicaciones de pared si la velocidad de rotación
se establece en 0 rpm y si se utiliza el mando
a distancia para alinear el láser con marcas de
control. El mando a distancia permite a una persona
configurar el láser.
de la barra de nivelación hasta que el botón se
bloquee en la sección anterior. Extienda esa sección
bien hasta que se bloquee en la sección adyacente
o hasta que la barra de nivelación toque el techo
o viga. La altura se lee donde la última sección
extendida sale de la sección anterior más baja,
como se muestra en la Figura 6.
FUNCIONAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
BARRA DE NIVELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN (FIG. 6)
PELIGRO: No intente NUNCA utilizar
una barra de nivelación durante una
tormenta o cerca de cables eléctricos
que cuelguen por encima. Se producirá
la muerte o una lesión corporal grave.
La barra de nivelación DEWALT está marcada con
escalas de medición a ambos lados y está fabricada
en secciones telescópicas. Un botón con un resorte
activa un mecanismo de bloqueo para sostener la
barra de nivelación a varias longitudes.
La parte delantera de la barra de nivelación tiene la
escala de medición que empieza en la parte inferior.
Úsela para medir desde el suelo hacia arriba cuando
nivele trabajos.
La parte trasera de la barra de nivelación está
diseñada para medir la altura de los techos, vigas,
etc. Extienda completamente la sección superior
40
•
•
•
ADVERTENCIA: Observe siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Para prolongar la vida de la batería, saque las
pilas cuando no se esté utilizando el láser.
Para asegurar la precisión de su trabajo,
verifique con frecuencia la calibración del
láser. Consulte la sección Verificación de la
calibración de campo bajo Mantenimiento.
Antes de intentar usar el láser, asegúrese
de que la herramienta esté situada en una
superficie relativamente lisa y segura.
Marque siempre el centro de la línea o punto
de láser. Si marca partes diferentes del haz en
momentos distintos introducirá error en sus
mediciones.
Para aumentar la distancia de trabajo y la
precisión, coloque el láser en el centro de su
área de trabajo.
Cuando lo sujete a un trípode o pared, monte el
láser de manera que este bien sujeto.
Cuando trabaje en interiores, una velocidad
lenta del cabezal rotatorio lento producirá una
línea visiblemente más brillante, una velocidad
más rápida del cabezal rotatorio producirá una
línea visiblemente continua.
Para aumentar la visibilidad del haz, use gafas
para láser o una tarjeta objetivo de láser para
ayudarlo a encontrar el haz.
Los cambios de temperatura extremos pueden
ocasionar el movimiento de estructuras de
edificios, trípodes de metal, equipo, etc., lo
cual puede afectar la precisión. Compruebe la
precisión con frecuencia mientras trabaja.
Cuando trabaje con el Detector láser digital
DEWALT, fije la velocidad de rotación del láser a
la posición más rápida.
Si se cae el láser o ha sufrido un gran golpe,
lleve el sistema de calibración para que lo
verifique un centro de servicio cualificado antes
de utilizar el láser.
ESPAÑOL
Panel de control del láser (fig. 1)
El láser está controlado por el botón de encendido
(e), el botón de velocidad/rotación (h), el botón de
modo de exploración (i) y dos flechas (j, k). Las
flechas controlan el movimiento del cabezal del láser
a izquierda y derecha cuando el láser se utiliza en el
modo de plomada.
CÓMO ENCENDER EL LÁSER (FIG. 1)
1. Asegúrese de que las pilas estén bien
instaladas y de que la puerta de la batería esté
bien cerrada.
ATENCIÓN: El láser funcionará incluso
si la puerta de la batería no tiene el
pasador totalmente echado. Para
proteger las pilas, asegúrese siempre de
que la puerta de la batería esté cerrada
y con el pasador echado.
2. Presione suavemente el botón de encendido
(e) para encender el láser. La luz LED de
encendido (f) se iluminará y el aparato se
autonivelará.
NOTA: El indicador LED se utiliza para indicar que el
aparato está encendido (luz continua) y que tiene la
batería baja (luz intermitente).
NOTA: El cabezal empezará o seguirá con la
rotación una vez que el láser esté nivelado.
CÓMO APAGAR EL LÁSER
Presione suavemente el botón de encendido para
apagar el láser. El indicador LED de encendido
dejará de estar iluminado.
Botones del panel de control del
láser (fig. 1)
BOTÓN DE ENCENDIDO
Apriete el botón de encendido (e) para encender y
apagar el aparato.
BOTONES DE FLECHAS
Los botones de flechas (j, k) se utilizan para distintas
funciones dependiendo del modo de funcionamiento
del aparato láser.
En Modo horizontal:
Los botones de flechas ajustan la dirección
del haz de láser en Modo de exploración o
Modo de indicación (0 rpm).
En Modo vertical:
Los botones de flechas mueven el haz de
láser a izquierda y derecha.
BOTÓN DE VELOCIDAD/ROTACIÓN
El botón de velocidad/rotación (h) se usa para
ajustar la velocidad de rotación del haz del láser
mediante sus 3 velocidades preprogramadas.
La velocidad del cabezal recorrerá un ciclo de 3
velocidades y después repetirá la secuencia cuando
se apriete el botón de velocidad/rotación.
RECUERDE:
Velocidad lenta = Haz brillante
Velocidad rápida = Haz continuo
NOTA: El botón de velocidad/rotación tiene la
misma función que el botón de velocidad/rotación
en el mando a distancia.
BOTÓN DE MODO DE EXPLORACIÓN
El botón de modo de exploración (i) se utiliza para
que el cabezal del láser barra hacia adelanta y
hacia atrás, creando una línea láser corta y brillante.
Esta línea corta es mucho más brillante y visible
que cuando el aparato está en modo de rotación
completa.
Cómo usar el modo de exploración:
Para activar el modo de exploración, empuje
y suelte el botón del modo de exploración.
Para desactivar del modo de exploración,
empuje y suelte de nuevo el botón.
El tamaño y la dirección de la zona de
exploración puede controlarse con los
botones de flechas del panel de control
del aparato láser o del mando a distancia.
Para obtener una explicación más detallada,
consulte Cómo utilizar el mando a
distancia inalámbrico.
El tamaño y dirección de la zona de
exploración puede controlarse también
manualmente con el Modo de exploración
definido por el usuario:
1. Fije el aparato láser a 0 rpm (modo
puntero).
2. Rote manualmente el cabezal del láser
para posicionar el haz del láser en
un borde de la zona de exploración
deseada.
3. Apriete y mantenga apretado el botón
de exploración del panel de control
del aparato láser. Mientras mantiene
apretado el botón de exploración, rote
manualmente el cabezal del láser al
borde opuesto de la zona de exploración
deseada.
4. Suelte el botón de exploración.
5. El láser explorará entre los dos puntos
seleccionados.
IMPORTANTE: El mando a distancia no puede
utilizarse para el Modo de exploración definido
por el usuario.
41
ESPAÑOL
INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA
Cuando las pilas se acercan al final de su duración
(g), el indicador LED de encendido (f) empezará a
estar intermitente. Cuando se observa esta señal,
sólo queda un período corto de funcionamiento
hasta que el aparato se apague por completo. Las
pilas deben cambiarse por pilas nuevas lo más
pronto posible.
Cómo utilizar el mando a distancia
inalámbrico (fig. 1)
El mando a distancia permite a una persona
operar y configurar el láser a distancia. El mando
a distancia tiene cuatro flechas (m, n), botón
de velocidad/rotación (o), botón de modo de
exploración (p) y botón de modo manual (l).
MANDO A DISTANCIA: BOTONES DE FLECHAS
Los botones de flechas (m, n) se utilizan para
distintas funciones dependiendo del modo de
funcionamiento del aparato láser.
En Modo horizontal de autonivelación:
Las flechas hacia arriba y hacia abajo (m)
ajustan la longitud de la línea de láser en el
Modo de exploración.
Las flechas hacia la izquierda y hacia la
derecha (n) ajustan la dirección del haz
de láser en Modo exploración o Modo de
indicación (0 rpm).
En Modo vertical de autonivelación:
Las flechas hacia arriba y hacia abajo (m)
ajustan la posición de la línea de láser en el
Modo de exploración.
Las flechas hacia la izquierda y hacia la
derecha (n) mueven el haz de láser hacia la
izquierda y la derecha.
MANDO A DISTANCIA: BOTÓN DE
VELOCIDAD/ROTACIÓN
El botón de velocidad/rotación (o) se usa para
ajustar la velocidad del haz del láser mediante sus 3
velocidades preprogramadas.
NOTA: El botón de velocidad/rotación tiene la
misma función que el botón de velocidad/rotación
en el mando a distancia.
MANDO A DISTANCIA: BOTÓN DE MODO
DE EXPLORACIÓN
El botón de modo de exploración (p) se utiliza para
que el cabezal del láser barra hacia delante y hacia
atrás, creando una línea láser corta y brillante.
Esta línea corta es mucho más brillante y visible
que cuando el aparato está en modo de rotación
completa.
42
Cómo usar el modo de exploración:
Para activar el modo de exploración, empuje
y suelte el botón del modo de exploración.
Para desactivar del modo de exploración,
empuje y suelte de nuevo el botón.
El tamaño y la dirección de la zona de
exploración puede controlarse con los
botones de flechas del panel de control
del aparato láser o del mando a distancia.
Para obtener una explicación más detallada,
consulte Botones de flechas bajo Botones
del panel de control del láser.
IMPORTANTE: El mando a distancia no
puede utilizarse para el Modo de exploración
definido por el usuario.
Accesorios del láser
GAFAS PARA LÁSER (FIG. 7)
Estas gafas de lentes rojas mejoran la visibilidad
del haz del láser en condiciones de luz brillante
o a largas distancias cuando el láser se utiliza
para aplicaciones interiores. Estas gafas no son
necesarias para operar el láser.
PELIGRO: Para reducir el riesgo de
lesión corporal grave, no mire nunca
directamente al haz del láser, con o sin
estas gafas.
ATENCIÓN: Estas gafas no son gafas
de seguridad aprobadas y no deben
usarse mientras se manejan otras
herramientas. Estas gafas no evitan que
el haz de láser entre en los ojos.
TARJETA OBJETIVO (FIG. 8)
La Tarjeta objetivo del láser ayuda a localizar y
marcar el haz de láser. La tarjeta objetivo mejora la
visibilidad del haz de láser al cruzar el haz la tarjeta.
La tarjeta esta marcada con escalas estándares
y métricas. El haz de láser atraviesa el plástico
rojo y se refleja desde la cinta reflectora en el lado
inverso. El imán en la parte superior de la tarjeta
está diseñado para sujetar la tarjeta objetivo al riel
del techo o pies derechos de acero para determinar
las posiciones de plomada y nivel. Para obtener
el mejor rendimiento al usar la Tarjeta objetivo, el
logotipo de DEWALT debe estar mirando hacia
usted.
DETECTOR DE LÁSER DIGITAL (FIG. 9)
El detector ayuda a localizar la posición de un haz
de láser en condiciones de luz brillante o a largas
distancias. Produce señales visuales y de audio al
cruzar el haz de láser rotante el detector.
El detector puede usarse tanto en interiores como
en exteriores siempre que sea difícil localizar el haz
de láser.
ESPAÑOL
El detector no puede utilizarse con láseres no
rotativos pero es compatible con la mayoría de los
láseres rotativos de haz rojo o haz infrarrojo (invisible)
del mercado.
El Detector de láser digital DEWALT puede utilizarse
con o sin la abrazadera del detector. Cuando
se utiliza con la abrazadera, el detector puede
posicionarse en una barra de nivelación, poste de
nivelación, pie derecho o poste.
Precisión
Cuando el láser se maneja utilizando el detector, el
nivel de precisión del detector tiene que añadirse al
del láser.
• Precisión nominal ± 3,0 mm
Montaje del detector en una barra de
nivelación (fig. 9)
1. Para asegurar su detector a una barra de
nivelación, sujete primero el detector a la
abrazadera empujando hacia adentro el
pasador de la abrazadera (bb). Deslice los rieles
(cc) en la abrazadera alrededor de la barra (dd)
en el detector hasta que el pasador (ee) de la
abrazadera salte en el orificio del pasador (ff) del
detector.
2. Abra las mordazas de la abrazadera girando el
botón de la abrazadera (gg) en sentido contrario
a las agujas del reloj.
3. Sitúe el detector a la altura necesaria y gire el
botón de la abrazadera en el sentido de las
agujas del reloj para asegurar la abrazadera a la
barra.
4. Para hacer ajustes en la altura, afloje
ligeramente la abrazadera, vuelva a posicionarla
y a apretarla.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Los accesorios que no
sean los ofrecidos por DEWALT no han sido
probados con este producto, por lo tanto
el uso de dichos accesorios con este láser
puede ser peligroso. Para reducir el riesgo
de lesión, sólo deben utilizarse con este
producto los accesorios recomendados por
DEWALT.
Los accesorios son los siguientes:
• Detector de láser digital DEWALT
DE0772
• Barra de nivelación DEWALT DE0734
• Trípode DEWALT DE0735
• Trípode DEWALT DE0736
• Barra de nivelación DEWALT DE0737
• Soporte de inclinación DEWALT
DE0738
Consulte con su distribuidor para obtener más
información sobre los accesorios adecuados.
MANTENIMIENTO
Su aparato láser DEWALT está diseñado para
funcionar durante un período largo de tiempo
con un mantenimiento mínimo. El continuo
funcionamiento satisfactorio depende del cuidado
adecuado del láser y de una limpieza habitual.
• Para mantener la precisión de su trabajo,
verifique con frecuencia la calibración del láser.
Consulte la Verificación de la calibración de
campo.
• Los centros de servicio de DEWALT pueden
realizar verificaciones de calibración y otras
reparaciones de mantenimiento.
• Cuando no se esté utilizando el láser, guárdelo
en el estuche provisto para el producto.
• No guarde su láser en el estuche si está
mojado. Seque las piezas externas con un
paño suave y seco y deje que el láser se seque
al aire.
• No guarde el láser a temperaturas inferiores a
-18 °C (0 °F) o superiores a 41 °C (105 °F).
Verificación de la calibración de
campo (fig. 10–12)
ADVERTENCIA: El cabezal del láser
debe estar calibrado siempre por un
agente de reparaciones cualificado.
Las verificaciones de calibración de campo deberían
realizarse con frecuencia.
NOTA: Como parte de la garantía de DEWALT,
el propietario tiene derecho a un servicio de
calibración GRATIS durante el primer año. Sólo
tiene que completar el vale adjunto y devolverlo
junto con el láser y prueba de compra a un
agente de DEWALT autorizado. Se emitirá un
certificado sin cargo adicional.
Las verificaciones de calibración de campo no
calibran el láser. Estas verificaciones indican si el
láser proporciona o no un nivel y línea de plomada
correctos y no corrigen errores en la capacidad de
nivelación o plomada del láser.
Estas verificaciones no pueden sustituir a una
calibración profesional realizada por un centro de
servicio DEWALT.
VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CALIBRACIÓN (EJE X)
1. Monte un trípode entre dos paredes que
estén como mínimo a 15 m (50') de distancia
entre sí. El lugar exacto del trípode no es muy
importante.
43
ESPAÑOL
2. Monte el aparato láser en el trípode de manera
que el eje X apunte directamente hacia una de
las paredes.
3. Encienda el aparato láser y deje que se
autonivele.
4. Marque y mida los puntos A y B en las paredes
como se muestra en la Figura 10.
5. Gire el aparato láser completo 180° de manera
que el eje X apunte directamente hacia la pared
de enfrente.
6. Deje que el aparato láser se autonivele y
marque y mida los puntos AA y BB en las
paredes según se muestra en la Figura 11.
7. Calcule el error total usando la siguiente
ecuación:
Error total = (AA – A) – (BB – B)
8. Comprare el error total con los límites
permisibles que se muestran en la siguiente
tabla.
Distancia entre las
paredes
Error
permisible
L = 15 m (50')
6 mm (0.25")
L = 25 m (80')
10 mm (0.4")
L = 50 m (160')
20 mm (0.8")
VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CALIBRACIÓN (EJE Y)
Repita el procedimiento anterior, pero con el
aparato láser situado de forma que el eje Y apunte
directamente hacia las paredes.
VERIFICACIÓN DEL ERROR DE PLOMADA (FIG. 12)
1. Utilizando como referencia una plomada
estándar, marque la parte superior e inferior de
una pared. (Asegúrese de marcar la pared y no
el suelo y el techo).
2. Coloque bien el láser rotativo en el suelo
aproximadamente a 1 m (3') de la pared.
3. Encienda el láser, y apunte al punto en la marca
de la parte inferior de la pared. Luego, utilizando
las flechas hacia arriba y hacia abajo en el
mando a distancia, rote el punto hacia arriba.
Si el centro del punto explora por encima de la
marca en la parte superior de la pared, el láser
está calibrado adecuadamente.
NOTA: Esta comprobación debería realizarse con
una pared que no sea más baja que la pared más
alta para la que vaya a usarse el láser.
44
Limpieza
ADVERTENCIA:
• Saque las pilas antes de limpiar el
aparato láser.
• No use nunca disolventes ni otros
productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas del
láser. Utilice un paño húmedo sólo
con agua y jabón suave.
• No deje que entre nunca líquido
dentro del aparato y no sumerja
nunca ninguna parte del aparato en
un líquido.
• No use nunca aire comprimido para
limpiar el láser.
• Mantenga las ranuras de ventilación
limpias y limpie con regularidad la
caja protectora con un paño suave.
• El protector de goma flexible puede
limpiarse con un paño mojado sin
pelusas como un paño de algodón.
UTILICE SÓLO AGUA — NO use
productos de limpieza ni disolventes.
Deje que el aparato se seque al aire
antes de guardarlo.
• En ciertas condiciones, pueden
acumularse polvo o residuos en la
lente de cristal dentro del cabezal
rotatorio. Esto afectará la calidad del
haz y el rango de funcionamiento. La
lente debe limpiarse con una torunda
humedecida con agua.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
ESPAÑOL
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
45
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo tiene
que devolverla al punto de compra en un plazo
de 30 días, completa con todos los componentes
originales, tal y como la compró, para un
reembolso completo o cambio. El producto
debe haber estado sujeto a un desgaste lógico y
normal y debe presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de DEWALT,
durante los 12 meses siguientes a su compra,
podrá solicitar dicho servicio gratuitamente. Se
llevará gratuitamente a un agente de reparación
autorizado por DEWALT. Debe presentarse
la prueba de compra. Incluye mano de obra.
Excluye los accesorios y las piezas de repuesto a
menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, DEWALT le garantiza la sustitución de
todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o
a nuestra entera discreción, la sustitución de toda
la unidad gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
46
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
LASER ROTATIF DW075
Félicitations !
Signale des risques d’incendie.
Vous avez choisi un laser DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
V
Type
Vitesse de rotation
Classe de laser
Indice de protection
Précision
Capacité de nivelage automatique
Température de fonctionnement
Filetage d’orifice
Poids (sans pile)
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20
(modèle D)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
± 5°
-5 à +50
5/8"–11
2,0
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de
risques associé à chaque avertissement. Veuillez lire
attentivement ce manuel et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
ATTENTION : toute utilisation sans
symbole de sécurité indique une
situation de danger potentiel qui, si rien
n’est fait pour l’éviter pourrait avoir
comme conséquences des dommages
matériels.
Consignes de sécurité relatives aux
lasers
AVERTISSEMENT ! Lire et
comprendre toutes les directives. Le
non-respect des directives suivantes
comporte des risques de choc
électrique, d’incendie et/ou de blessure
grave.
CONSERVER CES CONSIGNES
• Ne pas faire fonctionner le laser dans un
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
• Utiliser le laser uniquement avec les piles
spécialement conçues à cet effet. L’utilisation
de toute autre pile peut comporter des risques
d’incendie.
• Ranger le laser hors de la portée des enfants
ou de toute personne non familière avec cet
outil. Les lasers peuvent être dangereux entre
les mains d’utilisateurs inexpérimentés.
• Utiliser uniquement des accessoires
recommandés par le fabricant de votre
modèle spécifique. Les accessoires propres
à un modèle de laser peuvent comporter des
risques de blessure lorsqu’utilisés avec un
modèle différent.
• L’outil DOIT être entretenu ou réparé
exclusivement par du personnel qualifié.
Tout entretien ou maintenance effectué par
une personne non qualifiée comporte des
risques de blessure. Pour localiser le centre
de réparation agréé DeWALT le plus proche,
se reporter à la liste des centres de réparation
agréés DEWALT au dos de ce manuel ou visiter
le site Internet www.2helpU.com.
• Ne pas utiliser d’outils optiques comme
les télescopes ou les lunettes méridiennes
pour observer le faisceau laser. Des lésions
oculaires graves pourraient en résulter.
• Ne pas disposer le laser de façon à
permettre à quiconque de regarder,
délibérément ou non, directement le
faisceau laser. Des lésions oculaires graves
pourraient en résulter.
Signale des risques de choc électrique.
47
FRANÇAIS
• Ne pas disposer le laser à proximité d’une
surface réfléchissante qui pourrait refléter le
faisceau laser dans les yeux d’un individu.
Des lésions oculaires graves pourraient en
résulter.
• Arrêter le laser en fin d’utilisation. Le fait de
le laisser en marche augmente les risques que
quelqu’un regarde directement dans le faisceau
laser.
• Ne pas utiliser le laser à proximité d’enfants
ou permettre à un enfant de l’utiliser. Des
lésions oculaires graves pourraient en résulter.
• Ne pas retirer ou abîmer les étiquettes
d’avertissement. Des étiquettes manquantes
pourraient faire que des utilisateurs ou toute
autre individu soient exposés involontairement à
des radiations.
• Disposer soigneusement le laser sur une
surface plane. En cas de chute, le laser
pourrait être sérieusement endommagé ou
causer des blessures graves.
• Porter des vêtements appropriés. Ne pas
porter de vêtements amples ni de bijoux.
Couvrir ou attacher les cheveux longs.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
éloignés des pièces mobiles, car ils pourraient
s’y faire prendre. Prendre des précautions à
proximité des orifices d’aération car ils cachent
des pièces mobiles.
AVERTISSEMENT : toute utilisation
de commandes ou réglages ou
exécution des procédures non
conformes aux spécifications
incluses dans ce document
comporte des risques d’exposition à
des radiations laser dangereuses.
AVERTISSEMENT ! NE PAS
DÉMONTER LE LASER ROTATIF.
Il ne comporte à l’intérieur aucune
pièce réparable par l’utilisateur.
Le fait de démonter le laser rotatif
annule toute garantie inhérente
à ce produit. Ne pas modifier
l’appareil en aucune façon. Le fait de
modifier cet outil comporte des risques
d’exposition à des radiations laser
dangereuses.
Consignes de sécurité additionnelles
relatives aux lasers
• Ce laser respecte la législation sur les lasers de
classe 3R conformément aux normes
DIN EN 60825-1 :2007-11 (max 5 mW, 600–
680 nm). Ne pas changer la diode laser avec
une autre. En cas de dommage, faire réparer le
laser par un centre de réparation agréé.
• Seuls des individus qualifiés et compétents
sont autorisés à installer, régler et utiliser un
équipement laser. Les zones où des lasers de
classe 3R sont utilisés doivent comporter des
panneaux d’avertissement laser appropriés.
• Ne pas utiliser le laser pour des raisons autres
que projeter des raies laser.
• Vérifier avant toute première utilisation que les
étiquettes d’avertissement et de sécurité sont
bien dans votre langue. Ne pas utiliser l’appareil
s’il ne comporte aucun avertissement dans
votre langue !
• Comme le faisceau des lasers de classe
3R présente une grande visibilité sur longue
distance, le potentiel de risques d’accident
oculaire reste inchangé au sein du champ
d’application.
• Disposer systématiquement l’appareil de façon
à ce que le faisceau laser ne puisse pénétrer
le champ oculaire d’aucun individu. Porter une
attention toute spéciale en cas d’escaliers ou de
surfaces particulières.
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de ces appareils :
– Accidents oculaires par pénétration du
faisceau laser.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Lire le manuel d’utilisation avant toute
utilisation.
Avertissement laser.
Laser de classe 3R.
48
FRANÇAIS
Indice de protection IP54.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur l’envers du
laser près du filetage de montage.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
relatives aux piles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : les piles
peuvent exploser ou fuir et causer des
dommages corporels ou un incendie.
Pour réduire ces risques :
Suivre soigneusement toute instruction ou
tout avertissement inclus sur l’étiquette ou
l’emballage des piles.
Lors de l’installation des piles, toujours
respecter la polarité (+ et –) inscrite sur les piles
et l’appareil.
Ne pas court-circuiter les bornes.
Ne pas recharger les piles.
Ne pas mélanger des piles neuves avec des
piles usagées. Les remplacer toutes en même
temps par des piles neuves de la même
marque et du même type.
Retirer toute pile usagée immédiatement et
s’en défaire conformément à la réglementation
locale.
Ne pas jeter de pile au feu.
Conserver les piles hors de la portée des
enfants.
Retirer les piles lorsque l’appareil n’est pas
utilisé pendant plusieurs mois.
Piles (fig. 1)
TYPE DE PILE
Le DW075 fonctionne sur deux piles LR20
(modèle D).
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Laser rotatif
2 Piles LR20 (modèle D)
1 Fixation murale
1 Télécommande
1 Carte de visualisation de faisceau
1
1
2
1
1
1
1
1
•
Paire de lunettes de visualisation laser
Détecteur
Piles 9 v (6LR61)
Fixation du détecteur
Boîtier
Mire graduée
Trépied
Manuel de l’utilisateur
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre ce manuel avant toute utilisation de
l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’appareil électrique ou aucun de ses
composants. Il y a risque de dommages
corporels et matériels.
USAGE PRÉVU
Le laser rotatif DW075 a été conçu pour projeter
des raies laser destinées à faciliter des applications
professionnelles. L’appareil peut être utilisé en
intérieur et en extérieur pour réaliser des alignements
horizontaux (niveau) et verticaux (aplomb). Il peut
aussi produire un point laser stationnaire qui peut
être dirigé manuellement pour établir ou transférer
un marquage. Son champ d’application va de
l’installation d’un faux-plafond à l’implantation de
murs en passant par le nivelage de fondations ou la
construction d’une terrasse.
NE PAS utiliser le laser en milieu humide ou en
présence de gaz ou de liquides inflammables.
Ce laser est un outil professionnel. NE PAS le
laisser à la portée des enfants. Une supervision
est nécessaire auprès de tout utilisateur non
expérimenté.
LASER (FIG. 1)
a. Compartiment des piles
b. Icône de pile
c. Poignée
d. Tête du laser rotatif
e. Interrupteur
f. Voyant DEL d’alimentation de la pile
g. Icône de pile faible
h. Bouton vitesse/rotation
i. Bouton mode de balayage
j. Flèche directionnelle : haut
k. Flèche directionnelle : bas
49
FRANÇAIS
TÉLÉCOMMANDE (FIG. 1)
l. Bouton mode manuel
m. Flèches directionnelles : haut/bas
n. Flèches directionnelles : gauche/droite
o. Bouton vitesse/rotation
p. Bouton mode de balayage
FIXATION MURALE (FIG. 2)
q. Base de montage
r. Trou de la base de montage
s. Orifice de la base de montage
t. Bouton de montage
u. Réglette
v. Levier de serrage
w. Mâchoires
x. Trou de montage
y. Bouton de verrouillage
Déballage
APPOSITION DES ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT
Les avertissements de sécurité apposés sur le laser
doivent être formulés dans la langue de l’utilisateur.
À cet effet, une planche libre d’étiquettes
autocollantes est fournie avec l’appareil.
AVERTISSEMENT : vérifier
systématiquement que les étiquettes
d’avertissement et de sécurité sont
bien formulées dans votre langue.
Les avertissements doivent présenter les
informations suivantes :
RADIATION LASER
NE PAS REGARDER DANS LE RAYON
PRODUIT LASER DE CLASSE 3R
• Si les avertissements sont en langue étrangère,
suivre la procédure ci-après :
– Retirer l’étiquette voulue sur la planche.
– L’apposer soigneusement sur l’étiquette
existante.
– Appuyer pour bien la coller.
MONTAGE
Installation et retrait des piles (fig. 1)
REMARQUE : Cet appareil fonctionne sur deux
piles LR20 (modèle D).
INSTALLATION DES PILES
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des
piles (a) comme illustré en figure 1.
50
2. Insérez deux piles LR20 (modèle D) neuves
dans leur compartiment. S’assurer de les
disposer conformément à l’icône en relief (b) à
l’intérieur du compartiment.
Paramétrage du laser
Le laser peut accepter divers paramétrages, pour
servir à différentes applications.
ROTATION MANUELLE DE LA TÊTE (FIG. 1)
Le laser est équipé d’une cage en alliage protecteur
disposée sur sa tête rotative (d) pour prévenir tout
dommage accidentel sur les lieux de travail. On peut
néanmoins avoir accès à la tête rotative et diriger
manuellement le faisceau pour établir ou transférer
un marquage.
INSTALLATION MURALE (FIG. 2)
Le montage mural est utilisé pour installer le laser
sur un rail mural afin de faciliter l’installation d’un
faux plafond ou pour tout autre projet de nivellement
spécifique.
ATTENTION : avant de rattacher le
niveau laser à un rail mural ou un angle
de plafond, assurez-vous bien que le rail
ou l’angle est solidement arrimé.
1. Installez le laser sur la base de montage (q) en
alignant le trou (z) sous le laser avec le trou (r)
de la base de montage. Insérez le pied arrière
en caoutchouc dans l’orifice de la base de
montage (s). Vissez le bouton de montage (t)
pour arrimer le laser.
2. Avec l’échelle de mesure du montage mural (u)
en face de vous, poussez le levier de serrage (v)
vers l’intérieur pour ouvrir les mâchoires de la
fixation (w).
3. Positionnez les mâchoires de la fixation (w)
autour du rail mural ou de l’angle de plafond,
puis relâchez le levier de serrage (v) pour
refermer les mâchoires sur le rail. Assurez-vous
que la fixation murale est bien arrimée avant de
continuer.
ATTENTION : utilisez systématiquement
un dispositif de suspension métallique
pour plafond ou un matériel équivalent,
en plus du bouton de serrage de
la fixation du montage mural pour
sécuriser le niveau laser alors que vous
l’installez au mur. Insérez le dispositif de
suspension dans la poignée du niveau
laser. NE PAS l’insérer au travers de
la cage métallique protectrice. Des vis
supplémentaires peuvent être utilisées
pour fixer le montage mural directement
au mur. Les trous de vis (x) sont situés
sur le dessus du montage mural.
FRANÇAIS
4. L’appareil peut être ajusté vers le haut ou le
bas à la hauteur de décalage souhaitée. Pour
modifier cette valeur, dévissez le bouton de
verrouillage (y) situé sur le côté du montage
mural pour déplacer le niveau laser vers le haut
ou le bas et en ajuster la hauteur. Soutenez
la base de montage lorsque vous ajustez la
hauteur.
5. Utilisez l’échelle de mesure du montage
mural (u) pour déterminer votre repère.
REMARQUE : la carte de visualisation de
faisceau DEWALT est graduée à 38 mm
(1-1/2"), aussi, sera-t-il peut-être plus facile de
régler le décalage du laser à 38 mm (1-1/2")
sous le rail.
6. Une fois le laser positionné à la hauteur
souhaitée, resserrez le bouton de verrouillage (y)
pour maintenir cette position.
INSTALLATION DU TRÉPIED (FIG. 3)
1. Arrimez solidement le trépied puis réglez-le à la
hauteur désirée.
2. Assurez-vous que le dessus du trépied est à
peu près de niveau. Le laser ne pourra s’autoniveler que si le dessus du trépied est lui-même
nivelé à ± 5˚. Si le laser est excessivement
hors niveau, il émettra un bip sonore pour
indiquer qu’il a dépassé sa capacité de nivelage
automatique. Il ne subira aucun dommage,
mais il ne fonctionnera pas dans ces conditions
« hors niveau ».
3. Arrimez le laser au trépied en vissant le boulon
(aa) sur le trépied dans l’orifice femelle (z) situé à
l’envers du laser.
REMARQUE : assurez-vous que le trépied que
vous utilisez est équipé d’un boulon fileté de
5/8"–11 pour sécuriser l’installation.
4. Allumez le laser puis ajustez sa vitesse de
rotation et sa configuration.
INSTALLATION AU SOL (FIG. 4, 5)
Le niveau du laser peut être posé directement sur
le sol pour effectuer nivelages et mises à plomb
comme pour la construction d’une charpente.
1. Disposez le laser sur une surface relativement
lisse et plane où il ne sera pas bougé.
2. Positionnez le laser pour régler le niveau (fig. 5A)
ou l’aplomb (fig. 5B) comme illustré.
3. Allumez le laser puis ajustez sa vitesse de
rotation et sa configuration.
REMARQUE : il sera plus facile d’ajuster le laser
pour des applications murales si sa vitesse de
rotation est réglée sur 0 r/min, et si la télécommande
est utilisée pour aligner le laser avec les marquages.
La télécommande permet à un individu de configurer
le laser par lui-même.
MIRE GRADUÉE DE CONSTRUCTION (FIG. 6)
DANGER : NE JAMAIS tenter d’utiliser
une mire graduée par temps orageux
ou à proximité de fils électriques
suspendus. Il y a danger de mort ou de
dommages corporels graves.
La mire graduée DEWALT est graduée sur les deux
côtés et constituée de sections télescopiques. Un
bouton à ressort permet le verrouillage de la mire
graduée à différentes longueurs.
L’échelle de mesure à l’avant de la mire graduée
commence au bas de la mire. Utilisez cette mesure
du bas vers le haut lors de travaux de nivellement ou
d’évaluation.
L’arrière de la mire graduée a été conçu pour
mesurer les hauteurs de plafonds, poutrelles, etc.
Allongez à fond la section supérieure de la mire
graduée jusqu’à ce que le bouton se verrouille dans
la section antérieure. Étirez la section soit jusqu’à ce
qu’elle se verrouille dans la section adjacente soit
jusqu’à ce que la mire graduée touche le plafond
ou la poutrelle. La hauteur est lue là où la dernière
section étirée sort de la section antérieure inférieure,
comme illustré en figure 6.
FONCTIONNEMENT
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : respectez
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Pour augmenter la durée de vie des piles,
retirez-les du laser après utilisation.
Pour assurer la précision de votre travail, vérifiez
souvent le calibrage du laser. Se reporter au
paragraphe Vérification du calibrage de la
section Maintenance du laser.
Avant toute utilisation du laser, assurez-vous
que l’appareil est placé sur une surface
relativement uniforme, plane et stable.
Marquez systématiquement le centre de la raie
laser ou point. Si vous marquez diverses parties
du faisceau à des moments différents, des
erreurs s’immisceront dans vos mesures.
Pour accroitre distance frontale et justesse,
disposez le laser au centre de votre zone
de travail.
Assurez-vous de fixer solidement le laser
lorsque vous utilisez un trépied ou un montage
mural.
Pour les travaux en intérieur, une vitesse
lente de la tête rotative produira une raie plus
lumineuse, une vitesse plus rapide produira
une raie continue.
51
FRANÇAIS
• Pour augmenter la visibilité du faisceau, portez
des lunettes de visualisation laser et/ou utilisez
une carte de visualisation de faisceau pour
trouver ce dernier plus facilement.
• Tout changement extrême de température peut
causer des mouvements ou changements au
niveau de la structure des constructions, des
trépieds métalliques, de l’équipement, etc.,
pouvant affecter la justesse. Vérifiez souvent le
calibrage pendant le travail.
• Lorsque vous utilisez un détecteur laser
numérique DEWALT, réglez la vitesse de rotation
du laser au paramètre le plus élevé.
• Si le laser est tombé ou a subi un choc, faites
vérifier le système de calibrage par un centre de
réparation agréé avant toute réutilisation.
Panneau de contrôle du laser (fig. 1)
Le laser est commandé par l’interrupteur (e), le
bouton vitesse/rotation (h), le bouton mode de
balayage (i), et deux flèches (j, k). Les flèches
commandent le mouvement de la tête du laser vers
la gauche ou vers la droite lorsque celui-ci est utilisé
en mode aplomb.
MISE EN MARCHE DU LASER (FIG. 1)
1. Assurez-vous que les piles sont installées
correctement et que le clapet de fermeture est
bien verrouillé.
ATTENTION : le laser fonctionnera
même si le clapet de la pile n’est pas
complètement verrouillé. Pour sécuriser
les piles, s’assurer systématiquement
que le clapet est fermé et bien verrouillé.
2. Appuyez légèrement sur l’interrupteur (e) pour
mettre le laser en marche. Le voyant DEL
d’alimentation (f) s’allumera et l’appareil s’autonivellera.
REMARQUE : le voyant DEL d’alimentation sert à
indiquer que l’appareil est en marche (constant) ou
que les piles sont faibles (clignotant).
REMARQUE : la tête recommencera ou continuera
de tourner une fois que le laser sera de niveau.
ARRÊT DU LASER
Appuyez légèrement sur l’interrupteur pour arrêter le
laser. Le voyant DEL d’alimentation s’éteindra.
Boutons du panneau de contrôle du
laser (fig. 1)
INTERRUPTEUR
Appuyez légèrement sur l’interrupteur (e) pour mettre
le laser en marche.
52
BOUTONS FLÈCHE
Les boutons flèche (j, k) sont utilisés à des fins
distinctes selon le mode d’opération du laser.
En mode manuel horizontal :
Les boutons flèche règlent la direction du
faisceau laser en mode de balayage ou en
mode de pointage (0 r/min).
En mode manuel vertical :
Les boutons flèche déplacent le faisceau
laser de gauche à droite.
BOUTON VITESSE/ROTATION
Le bouton vitesse/rotation (h) est utilisé pour ajuster
la vitesse de rotation du faisceau laser à l’une de ses
3 vitesses préréglées.
La vitesse de la tête passera par les 3 vitesses, puis
répétera cette séquence tant que le bouton vitesse/
rotation restera appuyé.
SE RAPPELER QUE :
Vitesse lente = faisceau intense
Vitesse rapide = faisceau continu
REMARQUE : le bouton vitesse/rotation accomplit
la même fonction que le bouton vitesse/rotation sur
la télécommande.
BOUTON MODE DE BALAYAGE
Le bouton mode de balayage (i) permet à la tête du
laser de balayer d’avant en arrière, créant ainsi une
courte raie laser intense. Cette raie courte est plus
intense et plus visible lorsque l’appareil est en mode
de rotation intégrale.
Utilisation du mode de balayage
Pour entrer en mode de balayage, poussez
puis relâchez le bouton mode de balayage.
Pour sortir du mode de balayage, poussez
puis relâchez à nouveau le bouton.
La taille et la direction de la zone de balayage
peuvent être contrôlées avec les boutons
flèche sur le panneau de contrôle du laser
ou sur la télécommande. Se reporter à la
section Utilisation de la télécommande
sans fil pour une description plus complète.
La taille et la direction de la zone de balayage
peuvent aussi être contrôlées manuellement
grâce au mode de balayage défini par
l’utilisateur :
1. Réglez le laser sur 0 r/min (mode de
pointage).
2. Faites pivoter manuellement la tête du
laser pour positionner le faisceau laser sur
l’un des bords de la zone de balayage
souhaitée.
FRANÇAIS
3. Maintenez appuyé le bouton mode de
balayage sur le panneau de contrôle
du laser. Tout en maintenant appuyé le
bouton mode de balayage, faites pivoter
manuellement la tête du laser vers le
bord opposé à cette zone de balayage.
4. Relâchez le bouton de balayage
5. Le laser balaiera entre les deux points
choisis.
IMPORTANT : la télécommande ne peut
être utilisée en mode de balayage défini par
l’utilisateur.
INDICATEUR DE CHARGE
Le voyant DEL d’alimentation (f) se mettra à
clignoter pour signaler la fin de vie des piles (g). À
ce moment là, il ne restera qu’une courte durée de
fonctionnement avant l’arrêt complet de l’appareil.
Les piles doivent alors être changées le plus
rapidement possible.
Utilisation de la télécommande
sans fil (fig.1)
La télécommande permet à un individu d’utiliser et
de configurer le laser à distance. La télécommande
possède quatre flèches (m, n), un bouton vitesse/
rotation (o) et un bouton mode de balayage (p) et un
bouton mode manuel (l).
TÉLÉCOMMANDE : BOUTONS FLÈCHE
Les boutons flèche (m, n) sont utilisés à des fins
distinctes selon le mode d’opération du laser.
En mode d’auto-nivelage horizontal :
Les flèches vers le haut et le bas (m) ajustent
la longueur de la raie laser en mode de
balayage.
Les flèches vers la gauche et la droite (n)
règlent la direction du faisceau laser en mode
de balayage ou en mode de pointage
(0 r/min).
En mode d’auto-nivelage vertical :
Les flèches vers le haut et le bas (m) ajustent
la position de la raie laser en mode de
balayage.
Les flèches vers la gauche ou la droite (n)
déplacent le faisceau laser de gauche à
droite.
TÉLÉCOMMANDE : BOUTON VITESSE/ROTATION
Le bouton vitesse/rotation (o) sert à ajuster la
vitesse de rotation du faisceau laser à l’une de ses
3 vitesses préréglées.
REMARQUE : le bouton vitesse/rotation accomplit
la même fonction que le bouton vitesse/rotation sur
le panneau de contrôle de l’appareil laser.
TÉLÉCOMMANDE : BOUTON MODE DE BALAYAGE
Le bouton mode de balayage (p) permet à la tête du
laser de balayer d’avant en arrière, créant ainsi une
courte raie laser intense. Cette raie courte est plus
intense et plus visible lorsque l’appareil est en mode
de rotation intégrale.
Utilisation du mode de balayage
Pour entrer en mode de balayage, poussez
puis relâchez le bouton mode de balayage.
Pour sortir du mode de balayage, poussez
puis relâchez à nouveau le bouton.
La taille et la direction de la zone de balayage
peuvent être contrôlées avec les boutons
flèche sur le panneau de contrôle du laser
ou sur la télécommande. Se reporter au
paragraphe Boutons flèche de la section
Boutons du panneau de contrôle du laser.
IMPORTANT : la télécommande ne peut
être utilisée en mode de balayage défini par
l’utilisateur.
Accessoires laser
LUNETTE DE VISUALISATION LASER (FIG. 7)
Ces lunettes aux verres teintés rouges améliorent
la visibilité du faisceau laser dans des conditions
de luminosité intense, ou sur de longues distances
lorsque le laser est utilisé en intérieur. Ces lunettes
ne sont pas obligatoires pour l’utilisation du laser.
DANGER : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, ne jamais
fixer le faisceau laser des yeux, et ce,
avec ou sans lunettes.
ATTENTION : ces lunettes ne sont pas
homologuées en matière de lunettes
de protection et ne doivent pas être
utilisées avec d’autres outils. Ces
lunettes ne protégeront pas vos yeux
du faisceau laser.
CARTE DE VISUALISATION DE FAISCEAU (FIG. 8)
La carte de visualisation de faisceau facilite la
localisation et le marquage du faisceau laser. La
carte de visualisation de faisceau augmente la
visibilité du faisceau laser alors que le faisceau
traverse la carte. La carte est graduée suivant le
système métrique et anglo-saxon. Le faisceau laser
traverse le plastique rouge et se reflète sur le ruban
réfléchissant sur l’envers de la carte. L’aimant au
sommet de la carte est conçu pour maintenir la
carte de visualisation de faisceau sur des rails de
plafonds ou des piliers d’acier pour déterminer
l’aplomb ou le niveau. Pour des résultats optimum
53
FRANÇAIS
avec la carte de visualisation de faisceau, le logo
DEWALT doit vous faire face.
DÉTECTEUR LASER NUMÉRIQUE (FIG. 9)
Le détecteur permet de localiser la position d’un
faisceau laser dans des conditions de lumière
intense ou sur de longues distances. Il produit à la
fois un signal audio et visuel alors que le faisceau
laser tournant traverse le détecteur.
Le détecteur peut être utilisé en intérieur ou en
extérieur chaque fois que le faisceau laser est difficile
à localiser.
Le détecteur ne peut être utilisé avec des lasers
non rotatifs, mais est compatible avec la plupart des
lasers rotatifs à faisceaux rouges ou à rayonnement
infrarouge du marché.
Le détecteur laser numérique DEWALT peut être
utilisé avec ou sans bride. Utilisé avec une bride, le
détecteur peut être positionné sur une mire graduée,
un poteau, piquet ou pilier d’aplomb.
Précision
Lorsque le laser fonctionne avec le détecteur, le
niveau de précision du détecteur doit être ajouté à
celui du laser.
• Précision nominale : ± 3,0 mm
Installation du détecteur sur une mire
graduée (fig. 9)
1. Pour fixer votre détecteur sur une mire graduée,
attachez tout d’abord le capteur à la fixation
en poussant sur son système de verrouillage
(bb). Faites glisser les rails (cc) sur la fixation
autour du rail (dd) du capteur jusqu’à ce que
le système de verrouillage (ee) de la fixation
s’enclenche dans le trou du système de
verrouillage (ff) du capteur.
2. Ouvrez les mâchoires de la fixation en faisant
tourner le bouton de fixation (gg) vers la gauche.
3. Positionnez le détecteur à la hauteur désirée
puis tournez le bouton de fixation vers la droite
pour arrimer la fixation sur la mire.
4. Pour ajuster la hauteur, desserrez légèrement la
fixation, repositionnez puis resserrez.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux proposés
par DEWALT n’ont pas été testés avec
ce produit, leur utilisation avec cet
appareil pourrait comporter des risques.
Pour réduire tout risque de dommage
corporel, seuls des accessoires
DEWALT agréés doivent être utilisés
avec cet appareil.
54
Ce sont :
• Détecteur laser numérique DEWALT
DE0772
• Mire graduée DEWALT DE0734
• Trépied DEWALT DE0735
• Trépied DEWALT DE0736
• Mire graduée DEWALT DE0737
• Support inclinable DEWALT DE0738
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus
d’information sur les accessoires appropriés.
MAINTENANCE
Votre laser DEWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum d’entretien. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’appareil
dépendra d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
• Pour maintenir la précision de votre travail,
vérifiez souvent le calibrage du laser. Se reporter
au paragraphe Vérification du calibrage.
• Le calibrage ou toute autre réparation
d’entretien peut être fait par les centres de
réparation DEWALT.
• Après toute utilisation, entreposez le laser dans
son boîtier d’origine.
• Ne pas entreposer le laser dans son boîtier s’il
est humide. Séchez les parties externes à l’aide
d’un chiffon doux et sec et laissez-le sécher à
l’air libre.
• Ne pas l’entreposer à des températures
inférieures à -18 ˚C (0 ˚F) ou supérieures à 41 ˚C
(105 ˚F).
Vérification du calibrage (fig. 10–12)
AVERTISSEMENT : faire
systématiquement re-calibrer la tête du
laser par un réparateur agréé.
Des vérifications de calibrage doivent être faites
fréquemment.
REMARQUE : une vérification de calibrage
GRATUITE est incluse avec la garantie DEWALT
au cours de la première année suivant l’achat.
Il suffit de compléter le coupon ci-inclus et de
le renvoyer accompagné du laser et de sa
preuve d’achat à un réparateur agréé DEWALT.
Un certificat vous sera octroyé sans frais
supplémentaires.
Les vérifications de calibrage ne servent pas à
calibrer le laser. Ces vérifications indiquent seulement
si le laser présente une ligne de niveau ou d’aplomb
correcte. Ces vérifications ne corrigent en aucun cas
les erreurs de nivelage ou d’aplomb du laser.
FRANÇAIS
Ces vérifications ne peuvent pas remplacer un
calibrage professionnel effectué par un centre de
réparation DEWALT.
VÉRIFICATION DE CALIBRAGE (AXE DES X)
1. Installez un trépied entre deux murs situés à au
moins 15 m (50') l’un de l’autre. L’emplacement
exact du trépied n’est pas très important.
2. Installez l’appareil laser sur le trépied de façon à
ce que l’axe des X pointe directement vers l’un
des murs.
3. Mettez le laser en marche et laissez-le s’autoniveler.
4. Marquez et mesurez les points A et B sur les
murs comme illustré en figure 10.
5. Faites pivoter l’appareil laser dans son entier à
180º pour que l’axe des X pointe directement
sur le mur opposé.
6. Laissez l’appareil laser s’auto-niveler, puis
marquez et mesurez les points AA et BB sur les
murs comme illustré en figure 11.
7. Calculez la marge d’erreur en utilisant l’équation
suivante :
Marge d’erreur = (AA – A) – (BB – B)
8. Comparez la marge d’erreur avec les limites
permises indiquées sur le tableau suivant.
Distance entre les murs
Erreur permise
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
VÉRIFICATION DE CALIBRAGE (AXE DES Y)
Répétez la procédure précédente, mais en
positionnant l’appareil laser de façon à ce que l’axe
des Y pointe directement vers les murs.
VÉRIFICATION DE L’APLOMB (FIG.12)
1. En utilisant un fil à plomb comme référence,
marquez le haut et le bas d’un mur. (Assurezvous de marquer le mur et non le sol ou le
plafond.)
2. Arrimez le laser rotatif solidement au sol à
approximativement 1 m (3') du mur.
3. Mettez le laser en marche, et visez le point
marqué au pied du mur. Puis, à l’aide des
flèches haut/bas sur la télécommande,
déplacez le point vers le haut. Si le centre du
point passe sur la marque au sommet du mur,
le laser est correctement calibré.
REMARQUE : cette vérification devrait être faite sur
un mur au moins aussi haut que le mur le plus élevé
sur lequel le laser sera utilisé.
Entretien
AVERTISSEMENT :
• Retirer la pile avant tout nettoyage
du laser.
• Ne jamais utiliser de solvants
ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties
non métalliques du laser. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un
savon doux.
• Protéger l’appareil de tout liquide.
N’immerger aucune partie
de l’appareil dans un liquide
quelconque.
• Ne jamais utiliser d’air comprimé
pour nettoyer le laser.
• Maintenir les trous de ventilation
propres et nettoyer régulièrement le
boîtier avec un chiffon doux.
• Le cache en caoutchouc flexible peut
être nettoyé avec un chiffon humide
non pelucheux comme du coton.
N’UTILISER QUE DE L’EAU – NE
JAMAIS UTILISER de nettoyants ou
solvants. Laisser l’appareil sécher à
l’air libre avant de l’entreposer.
• Dans certaines conditions, la lentille
en verre à l’intérieur de la tête
rotative pourra se couvrir de saleté
ou de débris. Cela affectera la
qualité du faisceau et sa plage de
fonctionnement. La lentille doit être
nettoyée avec un coton tige humide.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
55
FRANÇAIS
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
56
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les
accessoires et les pièces détachées sont
exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, DEWALT garantit
le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le
remplacement gratuit de l’appareil, à condition
que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par
du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
57
ITALIANO
LASER ROTATIVO DW075
Congratulazioni!
Per aver scelto un laser DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
DW075
Tensione
V
3,0
2 x LR20 (formato D)
Tipo
1
Velocità di rotazione
min-1
0–600
Classe laser
3R
Classe di protezione
IP54
Precisione
mm/m
± 0,2
Intervallo di autolivellamento
°
±5
Temperatura di funzionamento
°C
da -5 a +50
Filettatura dell’innesto
5/8"–11
Peso (senza pacco batterie)
kg
2,0
Definizioni: Istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione.
Vi invitiamo a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: Indica una situazione di
imminente pericolo che, se non evitata,
provocherà lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni
gravi o addirittura mortali.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
ATTENZIONE: se ricorre nel testo
senza il simbolo di allarme per la
sicurezza, indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se
non evitata, potrebbe causare danni
materiali.
Indica il rischio di scossa elettrica.
Indica il rischio di incendio.
58
Istruzioni di sicurezza per i laser
AVVERTENZA! Leggere e
comprendere tutte le istruzioni. La
mancata osservanza di tutte le istruzioni
seguenti può dar luogo a scossa
elettrica, incendio e/o gravi lesioni
personali.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
• Non azionare il laser in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
apparati elettrici creano scintille che possono
incendiare le polveri o i fumi.
• Utilizzare il laser solo con le batterie
specificatamente indicate. L’utilizzo di ogni
altra batteria crea rischio di incendio.
• Quando non utilizzato, conservare il laser
fuori dalla portata di bambini o di altre
persone inesperte. I laser sono pericolosi in
mano a persone inesperte.
• Utilizzare solo gli accessori raccomandati
dal produttore del proprio modello. Gli
accessori adatti per un laser creano rischio di
lesioni se utilizzati con un laser diverso.
• L’assistenza all’apparato DEVE essere
prestata solo da personale qualificato.
Riparazione, assistenza o manutenzione
eseguite da personale non qualificato
possono dar luogo a lesioni. Per conoscere
il centro di riparazione autorizzato DEWALT più
vicino, vedere la lista dei centri di riparazione
autorizzati DEWALT sul retro di questo manuale
o visitare il sito internet www.2helpU.com.
• Non utilizzare apparecchi ottici, come
telescopi o tacheometri, per guardare il
raggio laser. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
• Non collocare il laser in una posizione tale
da invogliare qualcuno a guardare, anche
non intenzionalmente, il raggio laser. Rischio
di gravi lesioni agli occhi.
• Non posizionare il laser vicino a una
superficie riflettente che possa rinviare il
raggio laser verso gli occhi di qualcuno.
Rischio di gravi lesioni agli occhi.
• Spegnere il laser quando non viene
utilizzato. Più il laser resta acceso e maggiore è
il rischio che qualcuno lo guardi direttamente.
• Non azionare il laser vicino ai bambini e non
permettere loro di toccarlo. Rischio di gravi
lesioni agli occhi.
ITALIANO
• Non rimuovere o cancellare le targhette
di avvertenza. Se le etichette sono rimosse,
l’utilizzatore o altri possono inavvertitamente
esporsi alle radiazioni.
• Collocare il laser stabilmente su una
superficie piana. Se dovesse cadere,
potrebbero verificarsi danni al laser o gravi
lesioni personali.
• Vestire adeguatamente. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Raccogliere i capelli lunghi.
Tenere capelli, vestiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono infilarsi nelle parti in movimento.
I tubi di aerazione spesso nascondono parti in
movimento e dovrebbero essere
anch’essi evitati.
• Collocare sempre l’apparato in una posizione
da dove il raggio laser non possa raggiungere
nessuna persona al livello degli occhi. Prestare
la massima attenzione in presenza di scale e
superfici speculari.
Rischi residui
• I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di
queste macchine:
– Lesioni causate dal guardare il raggio laser.
Riferimenti sull’apparato
I seguenti pittogrammi sono presenti sull’apparato:
AVVERTENZA: L’utilizzo di comandi
o regolazioni o adempimenti di
procedure diverse da quelle qui
specificate può esporre a radiazioni
pericolose.
AVVERTENZA! NON SMONTARE IL
LASER ROTATIVO. All’interno non ci
sono parti destinate a manutenzione
da parte dell’utilizzatore. Lo
smontaggio del laser rotativo rende
nulle tutte le garanzie del prodotto.
Non modificare il prodotto in alcun
modo. Modificare l’apparato può
esporre a radiazioni pericolose.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive
per i laser
• Questo laser è conforme alla classe 3R
secondo le norme DIN EN 60825-1:2007-11
(massimo 5 mW, 600–680 nm). Non sostituire
il diodo laser con uno di tipo differente. Se
danneggiato, far riparare il laser presso un
centro di riparazione autorizzato.
• Solo a personale qualificato e addestrato
è consentito installare, regolare e azionare
l’apparecchiatura laser. Le aree in cui vengono
utilizzati laser di classe 3R devono essere
segnalate con cartelli di avvertimento laser.
• Non utilizzare il laser per scopi diversi dalla
proiezione di linee laser.
• Prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare
che le avvertenze di sicurezza sulle targhette
siano formulate nella propria lingua. Non
utilizzare l’apparato se non ci sono le avvertenze
nella propria lingua!
• Poiché il raggio di un laser di classe 3R fornisce
alta visibilità a lunga distanza, il rischio potenziale
di lesione agli occhi rimane immutato all’interno
del campo di applicazione.
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Avvertenza laser.
Laser classe 3R.
Classe di protezione IP54.
POSIZIONE DEI DATI DI TARGA
I dati di targa, che comprendono anche l’anno di
fabbricazione, sono stampati sul fondo del laser
vicino alla filettatura per il montaggio.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti
per le batterie
AVVERTENZA: Le batterie possono
esplodere o perdere l’elettrolito e
possono causare lesioni o incendi. Per
ridurre tale rischio:
• Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni e
le avvertenze sull’etichetta delle batterie e sulla
confezione.
• Inserire sempre le batterie nell’apparato
rispettando la corretta polarità (+ e –) indicata
sulla batteria e sull’apparato.
• Non porre i terminali delle batterie in
cortocircuito.
59
ITALIANO
• Non tentare di caricare la batterie.
• Non mettere assieme batterie vecchie e nuove.
Sostituirle sempre le batterie vecchie tutte
assieme, inserendo nell’apparato batterie nuove
della stessa marca e tipo.
• Rimuovere immediatamente le batterie esauste
e smaltirle nei modi previsti dalle leggi locali.
• Non gettare le batterie nel fuoco.
• Tenere le batterie lontane dalla portata dei
bambini.
• Rimuovere le batterie, se si prevede di non
utilizzare l’apparato per diversi mesi.
Batterie (fig. 1)
TIPO BATTERIE
Il laser DW075 utilizza due batterie LR20 (formato D).
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Laser rotativo
2 Batterie LR20 (formato D)
1 Montaggio a parete
1 Telecomando
1 Scheda target
1 Occhiali per migliorare la visione del laser
1 Rivelatore
2 Batterie 9 V (6LR61)
1 Morsetto del rivelatore
1 Custodia
1 Asta graduata
1 Treppiede
1 Manuale di istruzioni
• Verificare l’esistenza di danni all’apparato, parti o
accessori che possano essere avvenuti durante
il trasporto.
• Concedersi il tempo per leggere interamente
e comprendere questo manuale, prima di
utilizzare il prodotto.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: Non modificare mai
l’apparato elettrico o alcuna parte di
esso. Potrebbe dar luogo a danni o a
lesioni personali.
UTILIZZO PREVISTO
Il laser rotativo DW075 è stato progettato per
proiettare linee laser a supporto delle applicazioni
professionali. L’apparato viene utilizzato sia in interni
che in esterni per l’allineamento orizzontale (piano)
60
e verticale (piombo). L’apparato genera anche un
punto laser fisso che viene diretto manualmente per
stabilire o per trasferire un riferimento. Le applicazioni
vanno dalle installazioni a soffitto e a parete, fino al
piano di fondamenta e terrazzi.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Il laser è un apparato professionale. NON farlo
toccare ai bambini. L’uso di questo laser da parte
di persone inesperte deve essere sottoposto ad
adeguata sorveglianza.
LASER (FIG. 1)
a. Vano batterie
b. Icona batteria
c. Maniglia di trasporto
d. Testa rotativa del laser
e. Tasto accensione
f. Spia LED di apparato acceso/bassa
carica batterie
g. Icona bassa carica batterie
h. Tasto velocità/rotazione
i. Tasto modalità scansione
j. Freccia direzionale: su
k. Freccia direzionale: giù
TELECOMANDO (FIG. 1)
l. Tasto modalità manuale
m. Frecce direzionali: su/giù
n. Frecce direzionali: sinistra/destra
o. Tasto velocità/rotazione
p. Tasto modalità scansione
MONTAGGIO A PARETE (FIG. 2)
q. Base per il montaggio
r. Foro di montaggio della base
s. Fessura di montaggio della base
t. Manopola per il montaggio
u. Scala di misurazione
v. Leva del morsetto
w. Ganasce del morsetto
x. Fori per il montaggio
y. Manopola di blocco
Apertura della confezione
COME POSIZIONARE LE ETICHETTE DI AVVERTENZA
Le etichette di avvertenza che si vedono sul laser
devono essere formulate nella lingua dell’utilizzatore.
A tale scopo, insieme all’apparato viene fornito un
foglio a parte con etichette autoadesive.
ITALIANO
AVVERTENZA: Verificare che le
avvertenze di sicurezza sulle targhette
siano formulate nella propria lingua.
Le avvertenze dovrebbero recitare come segue:
RAGGIO LASER
NON GUARDARE
DIRETTAMENTE IL RAGGIO
PRODOTTO LASER DE CATEGORIA 3R
• Se le avvertenze sono scritte in lingua straniera,
procedere come segue:
– Staccare l’etichetta occorrente dal foglio.
– Collocarla attentamente sopra l’etichetta
esistente.
– Premere sull’etichetta.
MONTAGGIO
Inserimento e rimozione delle
batterie (fig. 1)
NOTA: Questo apparato utilizza due batterie LR20
(formato D).
INSTALLAZIONE DEL PACCO BATTERIE
1. Sollevare il coperchio del vano batterie (a) come
mostrato nella Figura 1.
2. Inserire due batterie LR20 (formato D) nuove nel
vano batterie. Disporre le batterie come indicato
nell’icona stampigliata (b) all’interno del vano
batterie.
Come installare il laser
Il laser permette vari tipi di installazione, rendendolo
utile per numerose applicazioni.
ROTAZIONE MANUALE DELLA TESTA (FIG. 1)
Il laser è progettato con una gabbia metallica
protettiva intorno alla testa rotativa (d) che impedisce
i danni accidentali causati dalle attività del sito di
lavoro. Si può sempre accedere alla testa rotativa
e dirigere manualmente il raggio per stabilire o per
trasferire un riferimento.
INSTALLAZIONE A PARETE (FIG. 2)
L’installazione a parete viene utilizzata per montare
il laser su una guida a parete, per aiutare nelle
installazioni da soffitto e in altri progetti di messa in
piano speciali.
ATTENZIONE: Prima di attaccare il
piano del laser alla guida a parete, o alla
staffa a soffitto, assicurarsi che la guida
o la staffa siano fissate adeguatamente.
1. Posizionare il laser sulla base per il montaggio
(q) allineando il foro (z) sul fondo del laser con il
foro (r) nella base. Collocare il piedino di gomma
posteriore nella fessura della base (s). Ruotare la
manopola per il montaggio (t) per fissare il laser.
2. Con la scala di misurazione del montaggio a
parete (u) messa di fronte, premere la leva del
morsetto (v) per aprire le ganasce del
morsetto (w).
3. Posizionare le ganasce del morsetto (w) intorno
alla guida a parete o alla staffa a soffitto e
rilasciare la leva del morsetto (v) per stringere le
ganasce del morsetto sulla guida. Assicurarsi
che il montaggio a parete sia ben saldo, prima
di procedere.
ATTENZIONE: Utilizzare sempre
un cavo da soffitto con gancio o
equivalente, in aggiunta alla manopola
di blocco del morsetto del montaggio
a parete, per aiutare a fissare il piano
laser mentre lo si monta a parete.
Passare il cavo nella maniglia del piano
del laser. NON passare il cavo nella
gabbia metallica protettiva. In più, si
può avvitare il montaggio a parete
direttamente sul muro, per sostegno.
Un foro per la vite si trova (x) sulla parte
superiore del montaggio a parete.
4. Il laser si regola su e giù fino all’altezza dell’offset
richiesto per il lavoro. Per modificare tale
altezza, svitare la manopola di blocco (y) situata
sul lato del montaggio a parete, per variare su
e giù il livello del laser, all’altezza desiderata.
Tenere ferma la base per il montaggio, durante
la regolazione dell’altezza del laser.
5. Utilizzare la scala di misurazione (u) del
montaggio a parete per segnare il riferimento.
NOTA: La scheda target DEWALT ha un
contrassegno a 38 mm (1-1/2"), perciò è
facilissimo regolare l’offset del laser a 38 mm
(1-1/2") sotto la guida.
6. Una volta che si è posizionato il laser all’altezza
desiderata, stringere la manopola di blocco (y)
per mantenere questa posizione.
INSTALLAZIONE SU TREPPIEDE (FIG. 3)
1. Posizionare saldamente il treppiede e regolarlo
all’altezza desiderata.
2. Assicurarsi che la testa del treppiede sia grosso
modo in piano. Il laser si autolivella solo se la
testa del treppiede è angolata di ± 5˚ rispetto
al piano. Se il laser è troppo fuori piano, suona
un cicalino quando raggiunge il limite della
sua capacità di livellamento. Il laser non si
danneggia, ma non funziona in condizione di
“fuori piano”.
3. Fissare il laser al treppiede avvitando la
manopola con vite (aa) del treppiede dentro alla
filettatura femmina (z) sul fondo del laser.
61
ITALIANO
NOTA: Assicurarsi che il treppiede con cui si
lavora abbia una vite con filettatura 5/8"–11 per
assicurare un montaggio stabile.
4. Accendere il laser e regolare la velocità di
rotazione e i comandi secondo necessità.
INSTALLAZIONE A PAVIMENTO (FIG. 4, 5)
Il piano del laser può essere posizionato
direttamente sul pavimento per applicazioni di
messa in piano e messa a piombo, per esempio per
intelaiature di pareti.
1. Porre il laser su una superficie relativamente
liscia e piana dove non subisca sollecitazioni.
2. Posizionare il laser per una regolazione di
piano (figura 5A) o di piombo (figura 5B) come
mostrato.
3. Accendere il laser e regolare la velocità di
rotazione e i comandi secondo necessità.
NOTA: Il laser viene montato più agevolmente nelle
applicazioni da parete se la velocità di rotazione
è posta a 0 rpm (giri/min) e se viene utilizzato il
telecomando per allineare il laser con i riferimenti di
controllo. Il telecomando consente a una persona da
sola di configurare il laser.
ASTA GRADUATA PER COSTRUZIONI (FIG. 6)
PERICOLO: NON cercare mai di
usare un’asta graduata durante un
temporale o in prossimità di cavi elettrici
sovrastanti. Pericolo di lesioni gravi
o mortali.
L’asta graduata DEWALT riporta le scale di
misurazione su entrambi i lati ed è formata da
sezioni telescopiche. Un pulsante a molla fa scattare
un fermo, che tiene ferma l’asta graduata alla
lunghezza impostata.
La faccia frontale dell’asta graduata riporta la scala
di misurazione con inizio dal fondo. Usare questa
scala per le misurazioni a partire da terra in su, per i
lavori di spianamento o livellamento.
La faccia posteriore dell’asta graduata è prevista
per misurare l’altezza dei soffitti, dei travetti, ecc.
Estendere al massimo la sezione superiore dell’asta
graduata, finché il pulsante faccia scattare il fermo
nella sezione che precede. Estendere tale sezione
finché si blocca nella sezione adiacente o finché
l’asta graduata tocchi il soffitto o il travetto. L’altezza
si legge nel punto in cui l’ultima sezione esce da
quella che la precede, come mostrato nella Figura 6.
62
FUNZIONAMENTO
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
• Per prolungare la durata delle batterie,
rimuoverle quando non si usa l’apparato.
• Per assicurare la precisione del lavoro,
verificare spesso la taratura del laser. Si veda
Verifica locale della taratura, nella sezione
Manutenzione.
• Prima di utilizzare il laser, assicurarsi che
l’apparato sia posizionato su una superficie
relativamente liscia e stabile.
• Contrassegnare sempre il centro della linea o
del punto laser. Se si contrassegnano ogni volta
punti differenti del raggio, si provoca un errore
nelle misurazioni.
• Per aumentare la distanza di funzionamento e
la precisione, centrare il laser a metà della sua
zona operativa.
• Quando si fissa su un treppiede o su una
parete, montare saldamente il laser.
• Quando si lavora in esterni, una velocità di
rotazione lenta della testa produce una linea
visibile trasparente, mentre una velocità di
rotazione più elevata produce una linea visibile
piena.
• Per aumentare la visibilità del raggio, mettere
gli occhiali per intensificazione del laser e/o
utilizzare la scheda target, che aiutano a trovare
il raggio.
• Forti sbalzi di temperatura causano spostamenti
o modifiche delle strutture degli edifici, dei
treppiedi metallici, degli strumenti, ecc. e
influiscono sulla precisione. Verificare spesso la
precisione durante il lavoro.
• Lavorando con il rivelatore laser digitale
DEWALT, regolare la velocità di rotazione del
laser su quella massima.
• Se il laser è caduto o ha subito un forte
colpo, fare verificare la taratura in un centro di
assistenza qualificato prima di utilizzare il laser.
Pannello di controllo del laser
(fig. 1)
Il laser è comandato dal tasto di accensione (e), dal
tasto di velocità/rotazione (h), dal tasto di modalità
scansione (i) e da due frecce (j, k). Le frecce
comandano il movimento della testa laser a sinistra e
a destra quando il laser viene utilizzato nella modalità
a piombo.
ITALIANO
COME ACCENDERE IL LASER (FIG. 1)
1. Accentarsi che le batterie siano state
correttamente installate e che il coperchio
batterie sia chiuso saldamente.
ATTENZIONE: Il laser funziona
anche se il coperchio batterie non
è perfettamente chiuso. Per fissare
le batterie, assicurarsi sempre che il
coperchio batterie sia chiuso e bloccato.
2. Premere delicatamente il tasto di accensione (e)
per accendere il laser. La spia LED (f) si accende
e l’apparato procede all’autolivellamento.
TASTO MODALITÀ SCANSIONE
Il tasto modalità scansione (i) viene utilizzato per far
muovere la testa laser avanti e indietro, creando una
linea corta e luminosa. Questa linea breve è molto
più luminosa e più visibile di quella della modalità
rotazione completa dell’unità.
Come utilizzare la modalità scansione:
Per entrare in modalità scansione, premere
e rilasciare il tasto modalità scansione. Per
uscire dalla modalità scansione, premere e
rilasciare di nuovo il tasto.
NOTA: La testa inizia o continua la rotazione una
volta che il laser è in piano.
La dimensione e la direzione della zona
scansionata è comandata dai tasti freccia
del pannello di controllo dell’unità laser
o del telecomando. Per una spiegazione
più dettagliata, si veda Come utilizzare il
telecomando wireless.
COME SPEGNERE IL LASER
Premere delicatamente il tasto di accensione per
spegnere il laser. La spia LED di accensione si
spegne.
La dimensione e la direzione della zona
scansionata viene anche comandata
manualmente per mezzo della modalità
scansione definita dall’utilizzatore:
NOTA: La spia LED viene utilizzata per indicare che
l’apparato è acceso (luce fissa) e che le batterie
sono scariche (luce lampeggiante).
Tasti del pannello di controllo del
laser (fig. 1)
TASTO ACCENSIONE
Premere il tasto di accensione (e) per accendere e
spegnere l’apparato.
TASTI FRECCIA
I tasti freccia (j, k) vengono utilizzati con funzioni
differenti, a seconda della modalità di operazione
dell’unità laser.
In modalità orizzontale:
I tasti freccia regolano la direzione del raggio
laser in modalità scansione o in modalità
puntamento (0 rpm - giri/min).
In modalità verticale:
II tasti freccia muovono il raggio laser a
sinistra e a destra.
TASTO VELOCITÀ/ROTAZIONE
Il tasto di velocità/rotazione (h) è utilizzato per
regolare la velocità di rotazione del raggio laser tra le
3 velocità preimpostate.
La velocità della testa percorre le 3 velocità, poi
ripete la sequenza, quando viene premuto il tasto
velocità/rotazione.
RICORDARE:
Velocità bassa = Raggio trasparente
Velocità alta = Raggio solido
NOTA: Il tasto velocità/rotazione esegue la stessa
funzione di quella del tasto velocità/rotazione del
telecomando.
1. Impostare l’unità laser a 0 rpm (giri/min)
(modalità puntatore).
2. Ruotare manualmente la testa del laser
per posizionare il raggio a uno degli
estremi della zona scelta da scansionare.
3. Mantenere premuto il tasto modalità
scansione sul pannello di controllo
dell’unità laser. Con il tasto di scansione
premuto, ruotare manualmente la testa
del laser all’estremo opposto della zona di
scansione scelta.
4. Rilasciare il tasto modalità scansione.
5. Il laser si muove su e giù tra i due punti
selezionati.
IMPORTANTE: Il telecomando non si può
utilizzare per la modalità scansione definita
dall’utilizzatore.
INDICAZIONE DI BASSA CARICA BATTERIE
Quando le batterie stanno per esaurirsi (g), la spia
LED (f) inizia a lampeggiare. Quando si nota questo
segnale di avvertimento, rimane poco tempo prima
che l’unità si spenga completamente. Le batterie
scariche vanno sostituite prima possibile con batterie
nuove.
Come utilizzare il telecomando
wireless (fig. 1)
Il telecomando consente ad una persona da sola di
azionare e regolare il laser a distanza. Il telecomando
dispone di quattro frecce (m, n), del tasto di velocità/
rotazione (o), del tasto di modalità scansione (p) e
del tasto di modalità manuale (l).
63
ITALIANO
TELECOMANDO: TASTI FRECCIA
I tasti freccia (m, n) vengono utilizzati con funzioni
differenti, a secondo della modalità di operazione
dell’unità laser.
In modalità auto livellamento orizzontale:
Nella modalità scansione i tasti freccia su e
giù (m) regolano la lunghezza della linea laser.
In modalità scansione o in modalità
puntamento (0 rpm - giri/min) i tasti freccia
sinistra e destra (n) regolano la direzione del
raggio laser.
In modalità auto livellamento verticale:
Nella modalità scansione i tasti freccia su e
giù (m) regolano la posizione della linea laser.
I tasti freccia sinistra e destra (n) muovono il
raggio laser a sinistra e a destra.
TELECOMANDO: TASTO VELOCITÀ/ROTAZIONE
Il tasto velocità/rotazione (o) viene utilizzato per
regolare la velocità del raggio laser tra le 3 velocità
preimpostate.
NOTA: Il tasto velocità/rotazione esegue la stessa
funzione di quella del tasto velocità/rotazione del
pannello di controllo dell’unità laser.
TELECOMANDO: TASTO MODALITÀ SCANSIONE
Il tasto di modalità scansione (p) è utilizzato per far
muovere la testa laser avanti e indietro, creando una
breve linea luminosa. Questa linea breve è molto
più luminosa e più visibile di quella della modalità
rotazione completa dell’unita.
Come utilizzare la modalità scansione:
Per entrare in modalità scansione, premere
e rilasciare il tasto modalità scansione. Per
uscire dalla modalità scansione, premere e
rilasciare di nuovo il tasto.
La dimensione e la direzione della zona
scansionata è comandata dai tasti freccia
del pannello di controllo dell’unità laser o
del telecomando. Per una spiegazione più
dettagliata, si veda Tasti freccia, sotto a
Tasti del pannello di controllo del laser.
IMPORTANTE: Il telecomando non si può
utilizzare per la modalità scansione definita
dall’utilizzatore.
Accessori del laser
OCCHIALI PER INTENSIFICAZIONE LASER (FIG. 7)
Questi occhiali con lenti rosse migliorano la visibilità
del raggio laser in condizioni di forte luminosità o
a lunghe distanze quando il laser viene utilizzato
per applicazioni al chiuso. Gli occhiali non sono
necessari per azionare il laser.
64
PERICOLO: Per ridurre il rischio di
lesioni personali, non guardare mai
direttamente il raggio laser, con o senza
questi occhiali.
ATTENZIONE: Questi non sono
occhiali di sicurezza approvati e non
vanno portati mentre si lavora con
altri apparati. Questi occhiali non
impediscono al raggio laser di penetrare
negli occhi.
SCHEDA TARGET (FIG. 8)
La scheda target aiuta nel localizzare e segnare il
raggio laser. La scheda target migliora la visibillità del
raggio laser quando il raggio attraversa la scheda.
La scheda target riporta la scala graduata britannica
e la scala graduata metrica. Il raggio laser passa
attraverso la plastica rossa e viene riflesso dallo
strato riflettente posto sul lato posteriore. La calamita
in cima alla scheda serve ad attaccarla alla guida
sul soffitto o al perno di acciaio, per determinare
le posizioni di piombo e di livello. Per le migliori
prestazioni durante l’utilizzo della scheda target, il
logo DEWALT dovrebbe essere rivolto di fronte a chi
guarda.
RIVELATORE DIGITALE PER LASER (FIG. 9)
Il rivelatore facilita la localizzazione del raggio laser
in condizioni di forte luminosità o a lunghe distanze.
Produce segnali visivi e acustici quando il raggio del
laser rotativo attraversa il rivelatore.
Il rivelatore viene utilizzato sia in interni che in esterni,
ogni qualvolta sia difficile localizzare il raggio laser.
Il rivelatore non si utilizza con laser non rotativi, ma è
compatibile con la maggior parte dei laser a raggio
rosso o a raggio infrarosso (invisibile) presenti sul
mercato.
Il rivelatore digitale per laser DEWALT viene utilizzato
con o senza il suo morsetto. Quando è utilizzato con
il morsetto, il rivelatore viene posizionato su un’asta
graduata, una livella, un perno o un palo.
Precisione
Quando il laser viene azionato utilizzando il rivelatore,
è necessario aggiungere il grado di precisione del
rivelatore a quello del laser.
• Precisione nominale ± 3.0 mm
Come montare il rivelatore su un’asta graduata
(fig. 9)
1. Per assicurare il rivelatore su un’asta graduata,
attaccare per prima cosa il rivelatore al
morsetto, spingendolo dentro al blocco del
morsetto (bb). Far scorrere le piste (cc) del
morsetto sulla guida (dd) del rivelatore fino a
che il blocco del morsetto (ee) scatta dentro alla
cavità (ff) del rivelatore.
ITALIANO
2. Aprire le ganasce del morsetto girando la
manopola del morsetto (gg) in senso antiorario.
3. Posizionare il rivelatore all’altezza richiesta e
girare la manopola del morsetto in senso orario
per fissare il morsetto sull’asta.
4. Per fare regolazioni in altezza, allentare un
pochino il morsetto, riposizionare e stringere
di nuovo.
Accessori a richiesta
AVVERTENZA: Accessori diversi da
quelli offerti da DEWALT non sono stati
provati con questo prodotto, quindi
l’utilizzo di tali accessori con il laser
potrebbe essere rischioso. Per ridurre
il rischio di lesioni, con questo prodotto
vanno utilizzati solo gli accessori
DEWALT raccomandati.
Questi sono:
• DE0772 DEWALT Rilevatore digitale per
laser
• DE0734 DEWALT Asta graduata
• DE0735 DEWALT Treppiede
• DE0736 DEWALT Treppiede
• DE0737 DEWALT Asta graduata
• DE0738 DEWALT Supporto inclinato
Rivolgersi al proprio concessionario per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
MANUTENZIONE
L’unità laser DEWALT Ë stata progettata per
funzionare per lungo tempo con la minima
manutenzione. Il funzionamento soddisfacente
continuato è subordinato a una cura appropriata e a
una pulizia regolare.
• Per mantenere la precisione del lavoro, verificare
spesso la taratura del laser. Si veda Verifica
locale della taratura.
• Le verifiche della taratura e altri interventi
di manutenzione sono prestati dai centri
assistenza DEWALT.
• Quando il laser non è utilizzato, riporlo nella
custodia a corredo.
• Non riporre il laser nella custodia se è bagnato.
Asciugare le parti esterne con un panno
morbido e asciutto e far asciugare il laser
all’aria.
• Non immagazzinare il laser con temperature
sotto -18˚C (0˚F) o sopra 41˚C (105˚F).
Verifica locale della taratura
(fig. 10–12)
AVVERTENZA: Far calibrare la testa
del laser sempre presso un centro di
riparazione qualificato.
Le verifiche locali della taratura dovrebbero essere
eseguite frequentemente.
NOTA: Come parte della garanzia DEWALT, il
proprietario ha diritto ad un servizio di taratura
GRATUITO durante il primo anno. Basta
compilare la scheda acclusa e rinviarla insieme
al laser e alla prova di acquisto a un centro
autorizzato DEWALT. Verrà emesso un certificato
senza costi aggiuntivi.
Le verifiche di taratura locali non calibrano il
livellamento del laser. Queste verifiche indicano se
il laser sta fornendo un piano corretto e una linea a
piombo o meno, e non correggono gli errori della
capacità di livellamento o di piombo del laser.
Queste verifiche non sostituiscono la taratura
professionale eseguita presso un centro di
assistenza DEWALT.
VERIFICA TARATURA DEL PIANO (ASSE X)
1. Montare un treppiede tra due pareti distanti
almeno 15 m (50'). Non è necessario che il
treppiede si trovi esattamente al centro.
2. Montare l’unità laser sul treppiede in modo
che l’asse X punti direttamente verso una delle
pareti.
3. Accendere l’unità laser e farla autolivellare.
4. Segnare e misurare i punti A e B sulle pareti
come mostrato nella Figura 10.
5. Girare l’intera unità laser di 180º in modo che
l’asse X punti direttamente verso la parete
opposta.
6. Far autolivellare il laser e poi segnare e misurare
i punti AA e BB sulle pareti come mostrato nella
Figura 11.
7. Calcolare l’errore totale utilizzando l’equazione:
Errore totale = (AA – A) – (BB – B)
8. Confrontare l’errore totale con i limiti consentiti
nella tabella seguente.
Distanza tra le pareti
Errore consentito
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0.4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
VERIFICA TARATURA DEL PIANO (ASSE Y)
Ripetere la procedura precedente, ma con il laser
posizionato in modo che l’asse Y sia puntato
direttamente verso le pareti.
65
ITALIANO
VERIFICA ERRORE DEL PIOMBO (FIG. 12)
1. Utilizzando un filo a piombo standard come
riferimento, segnare il sopra e il sotto di una
parete (Assicurarsi di segnare sulla parete e non
sul pavimento e sul soffitto).
2. Posizionare saldamente il laser rotativo sul
pavimento a circa 1 m (3') dalla parete.
3. Accendere il laser e rivolgere il punto
sul segno tracciato in basso sulla parete. Poi,
utilizzando le frecce su/gi del telecomando,
ruotare il punto verso l’alto. Se il centro del
punto passa sul segno in cima alla parete, il
laser calibrato correttamente.
NOTA: Questa verifica va eseguita su pareti non
inferiori all’altezza della parete più alta su cui va
utilizzato questo laser.
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA:
• Rimuovere le batterie prima di pulire
l’unità laser.
• Non utilizzare mai solventi o altri
prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche del laser.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato.
• Non far penetrare del liquido
all’interno dell’unità, e non immergere
mai nessun componente dell’unità in
un liquido.
• Non utilizzare mai aria compressa per
pulire il laser.
• Tenere pulite le fessure di ventilazione
e pulire regolarmente l’alloggiamento
con un panno morbido.
• Lo schermo di gomma flessibile
va pulito con un panno bagnato
che non lasci fibre, come il cotone.
UTILIZZARE SOLO ACQUA – NON
USARE detersivi o solventi. Far
asciugare l’unità all’aria prima di
immagazzinare.
• In certe condizioni, la lente in vetro
interna alla testa rotativa raccoglie
sporcizia e pulviscolo. Ciò influisce
sulla qualità del raggio e sulla portata
di funzionamento. La lente va
pulita con un bastoncino di cotone
inumidito con acqua.
66
Protezione dell’ambiente
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato e va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a
titolo gratuito presso un riparatore autorizzato
DEWALT. Deve presentare uno scontrino
che provi l’acquisto. Sono compresi i costi
di manodopera. Sono esclusi quelli per gli
accessori e i ricambi, a meno che non si tratti
di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo
improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
67
NEDERLANDS
ROTARY LASER DW075
Hartelijk gefeliciteerd!
Veiligheidsinstructies voor lasers
U hebt gekozen voor een DEWALT laser. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie
maken DEWALT tot één van de betrouwbaarste
partners voor gebruikers van professionele
gereedschapsautomaten.
Technische gegevens
Voltage
V
Type
Rotatiesnelheid
Laserklasse
Beschermingsklasse
Precisie
Eigen nivelleringsbereik
Bedrijfstemperatuur
Schroefdraad
Gewicht (zonder accu)
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20 (D formaat)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
±5
-5 tot +50
5/8"–11
2,0
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, als er niets aan wordt gedaan,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, als er niets aan wordt
gedaan, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Duidt een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, als deze niet
wordt vermeden, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
veiligheidswaarschuwingsymbool duidt
dit een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, als deze niet wordt vermeden, kan
leiden tot materiële schade.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
68
WAARSCHUWING! Lees alle
instructies en zorg dat u deze begrijpt.
Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig persoonlijk
letsel.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
• Bedien de laser niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of
stof. Gereedschapsautomaten veroorzaken
vonken die de stof of dampen kunnen doen
ontbranden.
• Gebruik de laser uitsluitend met de specifiek
daarvoor bedoelde accu’s. Gebruik van
andere accu’s kan leiden tot brandgevaar.
• Bewaar de laser als deze niet in gebruik is
buiten het bereik van kinderen en andere
ongetrainde personen. Lasers zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
• Gebruik uitsluitend accessoires die door
de fabrikant voor uw model worden
aanbevolen. Accessoires die geschikt zijn voor
de ene laser kunnen mogelijk een gevaar of
letsel veroorzaken indien ze bij een andere laser
worden gebruikt.
• Onderhoud aan gereedschap MOET
uitsluitend door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.
Reparaties, service of onderhoud die door
niet-gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd kunnen tot letsel leiden. Zie voor
de locatie van uw dichtstbijzijnde DEWALT
reparatiemedewerker de lijst van geautoriseerde
DEWALT reparatiemedewerkers achter in deze
gebruiksaanwijzing of bezoek www.2helpU.
com op het internet.
• Gebruik geen optisch gereedschap zoals
een telescoop of transport om naar de
laserstraal te kijken. Dit kan tot ernstig
oogletsel leiden.
• Plaats de laser niet in een positie die
ervoor kan zorgen dat iemand opzettelijk of
onopzettelijk in de laserstraal kijkt. Dit kan tot
ernstig oogletsel leiden.
• Plaats de laser niet in de nabijheid van een
reflecterend oppervlak dat de laserstraal
naar iemands ogen kan reflecteren. Dit kan
tot ernstig oogletsel leiden.
NEDERLANDS
• Zet de laser uit als deze niet in gebruik is.
Het niet uitschakelen van de laser verhoogt het
risico op in de laserstraal kijken.
• Bedien de laser niet in de buurt van
kinderen en sta kinderen niet toe de laser te
bedienen. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
• Verwijder of beschadig de
waarschuwingslabels niet. Als labels zijn
verwijderd kan de gebruiker of anderen zich
onopzettelijk aan straling blootstellen.
• Plaats de laser veilig op een egaal
oppervlak. Als de laser valt kan schade aan de
laser of ernstig letsel optreden.
• Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Bedek
lang haar. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden
of lang haar kunnen door bewegende delen
worden gegrepen. Luchtopeningen bedekken
vaak bewegende delen en dienen te worden
vermeden.
WAARSCHUWING: Het toepassen
van apparatuur of aanpassingen of
het uitvoeren van procedures die
afwijken van die in dit document
staan beschreven, kan leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling.
• Gebruik de laser niet voor andere doeleinden
dan het projecteren van laserlijnen.
• Controleer voor de eerste ingebruikneming of de
veiligheidswaarschuwingen op het label in uw
taal staan vermeld. Gebruik het gereedschap
niet als de waarschuwingen niet in uw taal
staan vermeld!
• Aangezien de straal van een klasse 3R laser een
goed zicht over langere afstanden biedt, blijft
het potentiële risico op oogletsel onveranderd
van kracht binnen de toepassingsradius.
• Plaats het gereedschap altijd op een plaats
waar de laserstraal niemand op oogniveau kan
kruisen. Wees extra alert op de aanwezigheid
van trappen en spiegelende oppervlakten.
Overige risico’s
• De volgende risico zijn inherent aan het
gebruik van deze machines:
– Letsel veroorzaakt door het kijken in de
laserstraal.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
WAARSCHUWING! DEMONTEER
DE ROTERENDE LASER NIET. Er
bevinden zich geen te onderhouden
onderdelen aan de binnenzijde. Het
demonteren van de roterende laser
doet alle garanties op het product
vervallen. Breng op geen enkele
manier wijzigingen aan het product
aan. Het wijzigen van het gereedschap
kan leiden tot gevaarlijke blootstelling
aan straling.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Laserwaarschuwing.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor lasers
• Deze laser voldoet aan klasse 3R in
overeenstemming met DIN
EN 60825-1:2007-11 (max 5 mW,600–680 nm).
Vervang de laserdiode niet voor een ander type.
Zorg dat de laser door een geautoriseerde
reparateur wordt gerepareerd indien deze
beschadigd is.
• Het is uitsluitend aan gekwalificeerde en
getrainde personen toegestaan om de
laserapparatuur te installeren, aan te passen
en te bedienen. In gebieden waar klasse 3R
lasers worden gebruikt moet een geschikt
waarschuwingsbord worden aangebracht.
Klasse 3R laser.
Beschermingsklasse: IP54.
PLAATS VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat aan de onderzijde van laser gedrukt vlakbij de
bevestigingsschroefdraden.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
69
NEDERLANDS
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor de batterij
WAARSCHUWING: Batterijen kunnen
exploderen of lekken, en kunnen letsel
of brand veroorzaken. Om dit risico te
verminderen:
• Volg alle instructies en waarschuwingen op het
batterijlabel en de batterij zelf nauwkeurig op.
• Plaats batterijen altijd met de juiste polariteit
(+ en –) zoals staat aangegeven op de batterij
en het apparaat.
• Sluit batterijen niet kort.
• Laad batterijen niet op.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen naast
elkaar. Vervang ze alle tegelijkertijd voor nieuwe
batterijen van hetzelfde merk en type.
• Verwijder lege batterijen onmiddellijk en bied ze
als chemisch afval aan.
• Gooi batterijen niet in het vuur.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
• Verwijder de batterijen als het apparaat
gedurende meerdere maanden niet gebruikt
gaat worden.
Batterijen (afb. [fig.] 1)
BATTERIJTYPE
De DW075 werkt op twee LR20 (D formaat)
batterijen.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas de
gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
GEBRUIKSDOEL
De DW075 roterende laser is ontworpen om
laserstralen te projecteren als hulpmiddel bij
professionele toepassingen. Het gereedschap
kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor
horizontale (waterpas) en verticale (schietlood)
uitlijning. Het gereedschap kan ook een stationaire
laserstip produceren die handmatig kan worden
gericht om een markering tot stand te brengen
of over te zetten. De toepassingen variëren van
bevestiging aan het plafond naar beneden of een
wandbevestiging tot een funderingwaterpas of
vloerconstructie.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze laser is een professioneel stuk gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators deze laser bedienen.
LASER (AFB. 1)
Inhoud van de verpakking
a. Batterijvak
De verpakking bevat:
b. Batterijpictogram
1 Roterende laser
c. Draaghendel
2 LR20 (D formaat) batterijen
d. Roterende laserkop
1 Wandbevestiging
e. Knop aan/uit
1 Afstandsbediening
f. Stroom/batterij bijna leeg LED indicator
1 Doelkaart
g. Pictogram batterij bijna leeg
1 Bril die beschermt tegen laserstralen
h. Knop snelheid/rotatie
1 Detector
2 9 V batterijen (6RL61)
1 Detectorklem
1 Kit
1 Gradenstang
1 Statief
i. Knop scanmodus
j. Richtingspijl: omhoog
k. Richtingspijl: omlaag
AFSTANDSBEDIENING (AFB. 1)
l. Knop handmatige modus
m. Richtingspijlen: omhoog/omlaag :
1 Gebruiksaanwijzing
n. Richtingspijlen: links/rechts:
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
o. Knop snelheid/rotatie
70
p. Knop scanmodus
NEDERLANDS
WANDBEVESTIGING (AFB.2)
q. Bevestigingsbasis
De laser instellen
s. Sleuf voor bevestigingsbasis
De laser kan op verschillende manieren worden
ingesteld, waardoor deze bruikbaar is voor diverse
toepassingen.
t. Bevestigingshendel
HANDMATIGE KOPROTATIE (AFB. 1)
u. Schaal
De laser is ontworpen met een beschermende
legeringkooi rond de rotatiekop (d) om onbedoelde
schade door werkplaatsactiviteiten te voorkomen.
U heeft nog steeds toegang tot de rotatieknop en
kunt de straal handmatig richten om een markering
te maken of over te zetten.
r. Gat voor bevestigingsbasis
v. Klemhendel
w. Klemkaken
x. Bevestigingsgat
y. Vergrendelinghendel
Uitpakken
HET WAARSCHUWINGSLABEL AANBRENGEN
De veiligheidswaarschuwingen op het label dat zich
op de laser bevindt moet geformuleerd zijn in de taal
van de gebruiker.
Om die reden wordt een apart vel met zelfklevende
labels bij het gereedschap meegeleverd.
WAARSCHUWING: Controleer voor
de eerste ingebruikneming of de
veiligheidswaarschuwingen op het label
in uw taal staan vermeld.
De waarschuwingen dienen het volgende te
vermelden:
LASERSTRAAL
NIET IN DE STRAAL STAREN
KLASSE-3R-LASERPRODUCT
• Ga als de waarschuwingen in een vreemde taal
staan vermeld als volgt te werk:
– Verwijder het vereiste label van het vel.
– Plaats het label voorzichtig over het
bestaande label.
– Druk het label goed vast.
MONTAGE
Batterijen plaatsen en verwijderen
(afb. 1)
OPMERKING: Dit gereedschap wordt door twee
LR20 (D formaat) batterijen van stroom voorzien.
DE BATTERIJEN INSTALLEREN
1. Til de kap van het batterijvak (a) op zoals
afgebeeld in figuur 1.
2. Plaats twee nieuwe LR20 (D formaat)
batterijen in het batterijvak. Plaats de batterijen
in overeenstemming met het ingedrukte
pictogram (b) binnen in het batterijvak.
WANDBEVESTIGING (AFB. 2)
De wandbevestiging wordt gebruikt om de laser op
een wandrek te bevestigen om te helpen bij een
installatie van het plafond naar beneden en andere
speciale waterpasprojecten.
VOORZICHTIG: Zorg er voordat u de
laseruitlijning in het wandspoor of de
plafondhoek bevestigt voordat het spoor
of de hoek voldoende beveiligd zijn.
1. Plaats de laser op de bevestigingsbasis
(q) waarbij u het gat (z) aan de onderzijde
van de laser op één lijn brengt met het
gat (r) in de bevestigingsbasis. Plaats
de achterste rubbervoet in de sleuf
voor de bevestigingsbasis (s). Draai de
bevestigingshendel (t) vast om de laser te
beveiligen.
2. Met de wandbevestiging meetschaal (u) naar u
toe gericht, drukt u de klemhendel (v) in om de
klemkaken (w) te openen.
3. Positioneer de klemkaken (w) rond het
muurspoor of de plafondhoek en laat de
klemhendel (v) los om de klemkaken op
het spoor te sluiten. Zorg ervoor dat de
muurbevestiging veilig is voordat u verder gaat.
VOORZICHTIG: Gebruik altijd
een plafonddraadhanger of
vergelijkbaar materiaal als aanvulling
op de wandbevestigingsklem
vergrendelingsknop, om de laseruitlijning
te helpen beveiligen als u deze aan
een wand bevestigt. Schroef de draad
door de hendel van het laserniveau.
Schroef de draad NIET door de
beschermende metalen kooi. Aanvullend
kunt u schroeven gebruiken om de
wandbevestiging direct als backup aan
de wand te bevestigen. Er bevindt zich
een schroefgat (x) aan de bovenzijde
van de wandbevestiging.
71
NEDERLANDS
4. Het gereedschap kan omhoog en omlaag
worden aangepast in de gewenste beginhoogte
voor werkzaamheden. Om de hoogte te
wijzigen maakt u de vergrendelinghendel (y) los
die zich aan de zijkant van de wandbevestiging
bevindt, teneinde het laserniveau omhoog
of omlaag naar de gewenste hoogte te
verplaatsen. Ondersteun de bevestigingsbasis
als u de hoogte aanpast.
5. Gebruik de meetschaal van de wandbevestiging
(u) om uw markering aan te geven.
OPMERKING: De DEWALT doelkaart staat op
38 mm (1-1/2") gemarkeerd en daarom kan het
het gemakkelijkste zijn om het beginpunt van de
laser op 38 mm (1-1/2") onder het spoor in te
stellen.
6. Als u de laser eenmaal op de gewenste hoogte
heeft ingesteld, draait u de vergrendelinghendel
(y) vast om deze op zijn plaats te houden.
STATIEFOPSTELLING (AFB. 3)
1. Plaats het statief stevig en stel het in op de
gewenste hoogte.
2. Zorg ervoor dat de bovenzijde van het statief
ongeveer waterpas is. De laser stelt zichzelf
uitsluitend waterpas als de bovenzijde van het
statief binnen ± 5˚ van waterpas is. Als de laser
te ver van waterpas wordt ingesteld, geeft hij
een piepgeluid bij het bereiken van de grens van
het waterpasbereik. Dit zorgt niet voor schade
aan de laser, maar ze zal niet functioneren in
een “niet-waterpas” situatie.
3. Bevestig de laser op het statief door de
schroefhendel (aa) op het statief vast te
schroeven in de female schroefdraad (z) aan de
onderzijde van de laser.
OPMERKING: Zorg ervoor dat het statief
waarmee u werkt een 5/8"–11 schroefdraad
heeft om een veilige bevestiging te garanderen.
4. Zet de laser aan en pas de rotatiesnelheid en
de besturing naar wens aan.
VLOERBEVESTIGING (AFB. 4, 5)
De laser waterpas kan direct op de vloer worden
geplaatst voor waterpas- en schietloodtoepassingen
zoals het construeren van muren.
OPMERKING: Het is gemakkelijker de
laser voor wandtoepassingen in te stellen
als de rotatiesnelheid wordt ingesteld op 0
toeren/minuut en als de afstandsbediening
wordt gebruikt om de laser met de
controlemarkeringen uit te lijnen. De
afstandsbediening maakt het mogelijk dat
slechts één persoon de laser installeert.
CONSTRUCTIE GRADENSTANG (AFB. 6)
GEVAAR: PROBEER NOOIT een
gradenstang tijdens een storm of bij
overhangende elektrische kabels te
gebruiken. Dit leidt tot de dood of
ernstig persoonlijk letsel.
De DEWALT gradenstang is gemarkeerd met
meetschalen aan beide zijden, en is geconstrueerd
in telescoopsecties. Een veerknop zet een
vergrendeling in werking om de gradenstang op
verschillende lengtes te fixeren.
De voorzijde van de gradenstang heeft de
meetschaal die onderaan begint. Gebruik deze voor
het meten vanaf de grond omhoog bij het inschalen
of uitlijnen van werkzaamheden.
De achterzijde van de gradenstang is ontworpen om
de hoogte van plafonds, steunbalken, enz. te meten.
Schuif de bovenkant van de gradenstang volledig uit
totdat de knop in de vorige sectie vast klikt. Schuif
dat gedeelte uit ofwel totdat het in het belendende
gedeelte vast klikt ofwel totdat de gradenstang het
plafond of de steunbalk raakt. De hoogte wordt
uigelezen waar de laatste uitgeschoven sectie
de dichtstbijzijnde onderste sectie verlaat, zoals
afgebeeld in figuur 6.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en
toepassingregels.
• Om de levensduur van batterijen te verhogen
verwijdert u de batterijen als de laser niet in
gebruik is.
• Om de precisie van uw werkzaamheden te
waarborgen dient u vaak de laserkalibratie te
controleren. Zie Veldkalibratiecontrole onder
Laseronderhoud.
1. Plaats de laser op een relatief zacht en
waterpas oppervlak waar ze niet zal worden
verstoord.
• Voordat u de laser begint te gebruiken zorgt
u ervoor dat het gereedschap op een relatief
zacht, veilig oppervlak is geplaatst.
2. Breng de laser in positie voor een waterpas
(fig. 5A) of schietlood (fig. 5B) instelling zoals
afgebeeld.
• Markeer altijd het midden van de laserlijn of
stip. Als u verschillende delen van de straal op
verschillende momenten markeert, zorgt u voor
een fout in uw metingen.
3. Zet de laser aan en pas de rotatiesnelheid en de
besturing naar wens aan.
72
NEDERLANDS
• Om het arbeidsbereik en de precisie te
vergroten stelt u de laser in op het midden van
uw werkgebied.
• Als u de laser op een statief of aan de wand
bevestigt, zorg dan dat de laser stevig vastzit.
• Als u buiten werkt, geeft een langzame
rotatiekopsnelheid een zichtbaar helderder
lijn, en geeft een snelle rotatiekopsnelheid een
zichtbaar dikke lijn.
• Om de zichtbaarheid van de straal te vergroten
dient u een laserversterkende bril te dragen en/
of een laserdoelkaart te gebruiken om de straal
te vinden.
• Extreme temperatuurschommelingen
kunnen beweging of het verschuiven van
bouwconstructies, metalen statieven, materiaal,
enz. veroorzaken hetgeen van invloed op de
precisie kan zijn. Controleer de precisie vaak
terwijl u aan het werk bent.
• Als u werkt met de DEWALT digitale
laserdetector stelt u de laserrotatiesnelheid in op
de snelste instelling.
• Als de laser wordt laten vallen of is blootgesteld
aan een zware klap dient u het kalibratiesysteem
door een geautoriseerd servicecentrum te laten
controleren voordat u de laser gebruikt.
Laserbesturingspaneel (afb. 1)
De laser wordt bestuurd door de knop aan/uit (e), de
knop snelheid/rotatie (h), de knop scanmodus (i), en
twee pijlen (j, k). De pijlen beheren de beweging van
de laserkop naar links en rechts als de laser wordt
gebruikt in de schietloodmodus.
DE LASER AANZETTEN (FIG. 1)
1. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn
geplaatst en dat het batterijvak veilig is
afgesloten.
VOORZICHTIG: De laser is in werking
zelfs als de accudeur niet volledig is
afgesloten. Om de accu te beveiligen
zorgt u er altijd voor dat de accudeur
dicht en afgesloten is.
2. Druk zacht op de knop aan/uit (e) om de
laser aan te zetten. Het LED lampje voor de
stroom (f) gaat aan en het apparaat stelt zichzelf
waterpas.
OPMERKING: De LED indicator wordt gebruikt om
stroom-aan aan te geven (brandt voortdurend) en als
de batterij bijna leeg is (knippert).
OPMERKING: De kop begint of gaat verder met
draaien als de laser eenmaal waterpas is.
DE LASER UITZETTEN
Druk zacht op de knop aan/uit om de laser uit te
zetten. De stroom LED indicator gaat vervolgens uit.
Knoppen op het
laserbesturingspaneel (afb. 1)
KNOP AAN/UIT
Druk op de aan/uit knop (e) om het apparaat aan en
uit te schakelen.
RICHTINGSPIJLEN
De richtingspijlen (j, k) worden gebruikt voor
verschillende functies afhankelijk van de
bedieningsmodus van de lasereenheid.
In de horizontale modus:
De richtingspijlen passen de richting van
de laserstraal aan in de scanmodus of
aanwijsmodus (0 toeren/min).
In de verticale modus:
De richtingspijlen bewegen de laserstraal
naar links en rechts.
KNOP SNELHEID/ROTATIE
De knop snelheid/rotatie (h) wordt gebruikt om de
rotatiesnelheid van de laserstraal aan te passen naar
één van de 3 vooraf ingestelde snelheden.
De snelheidskop draait alle 3 de snelheden af en
herhaalt de sequentie vervolgens terwijl de knop
snelheid/rotatie wordt ingedrukt.
ONTHOUD:
Langzame snelheid = heldere straal
Snelle snelheid = dikke straal
OPMERKING: De knop snelheid/rotatie voert
dezelfde functie uit als de knop snelheid/rotatie op
de afstandsbediening.
KNOP SCANMODUS
De knop scanmodus (i) wordt gebruikt om de
laserkop naar voren en achteren te bewegen om
een korte, heldere laserlijn te maken. Deze korte lijn
is veel helderder en beter zichtbaar als de eenheid
zich in de volledige rotatiemodus bevindt.
De scanmodus gebruiken:
Om in de scanmodus te komen, drukt u de
knop scanmodus in en laat u deze los. Om
de scanmodus te verlaten drukt u de knop
scanmodus nogmaals in en laat u deze los.
De grootte en richting van de scanzone
kunnen worden beheerd met de
richtingspijlen op het besturingspaneel van
de lasereenheid of op de afstandsbediening.
73
NEDERLANDS
Zie voor een meer gedetailleerde uitleg De
draadloze afstandsbediening gebruiken.
De grootte en richting van de scanzone
kunnen ook handmatig worden beheerd met
de Gebruikersgedefinieerde scanmodus:
1. Stel de lasereenheid in op 0 toeren/min
(aanwijsmodus).
2. Roteer de laserkop handmatig om de
laserstraal te positioneren op een rand
van de gewenste scanzone.
3. Druk de knop scanmodus op het
besturingspaneel van de lasereenheid in
en houd deze ingedrukt. Draai terwijl u de
scanknop ingedrukt houdt de laserknop
handmatig naar de tegenovergestelde
rand van de gewenste scanzone.
4. Laat de knop scanmodus los.
5. De laser zal tussen de twee gekozen
punten scannen.
BELANGRIJK: De afstandsbediening kan niet
worden gebruikt in de Gebruikersgedefinieerde
scanmodus.
INDICATIE BATTERIJ BIJNA LEEG
Als de batterijen bijna aan het einde van hun
levensduur (g) zijn, begint het stroom LED (f) te
knipperen. Als u dit signaal ziet, is er nog slechts
een korte tijd over voordat de eenheid volledig wordt
uitgeschakeld. De batterijen dienen zo snel mogelijk
voor nieuwe te worden vervangen.
De draadloze afstandsbediening
gebruiken (afb. 1)
De afstandsbediening stelt één persoon in staat
om de laser van een afstand te bedienen en in te
stellen. De afstandsbediening is voorzien van vier
pijpen (m, n), de knop snelheid/rotatie (o), de knop
scanmodus (p), en de knop handmatige modus (l).
AFSTANDSBEDIENING: RICHTINGSPIJLEN
De richtingspijlen (m, n) worden gebruikt
voor verschillende functies afhankelijk van de
bedieningsmodus van de lasereenheid.
In de zelfwaterpas horizontale modus:
De pijlen omhoog en omlaag (m) passen de
lengte van de laserlijn in de scanmodus aan.
De pijlen links en rechts (n) passen de
richting van de laserstraal aan in de
scanmodus of aanwijsmodus (0 toeren/min).
In de zelfwaterpas verticale modus:
De pijlen omhoog en omlaag (m) passen de
positie van de laserlijn in de scanmodus aan.
74
De pijlen links en rechts (n) verplaatsen de
laserstraal naar links en naar rechts.
AFSTANDSBEDIENING: KNOP SNELHEID/ROTATIE
De knop snelheid/rotatie (o) wordt gebruikt om de
snelheid van de laserstraal aan te passen naar één
van de 3 vooraf ingestelde snelheden.
OPMERKING: De knop snelheid/rotatie voert
dezelfde functie uit als de knop snelheid/rotatie op
het besturingspaneel van de lasereenheid.
AFSTANDSBEDIENING: KNOP SCANMODUS
De knop scanmodus (p) wordt gebruikt om de
laserkop naar voren en achteren te bewegen om
een korte, heldere laserlijn te maken. Deze korte lijn
is veel helderder en beter zichtbaar als de eenheid
zich in de volledige rotatiemodus bevindt.
De scanmodus gebruiken:
Om in de scanmodus te komen, drukt u de
knop scanmodus in en laat u deze los. Om
de scanmodus te verlaten drukt u de knop
scanmodus nogmaals in en laat u deze los.
De grootte en richting van de scanzone
kunnen worden beheerd met de
richtingspijlen op het besturingspaneel van
de lasereenheid of op de afstandsbediening.
Zie voor een meer gedetailleerde uitleg
de Richtingspijlen onder Knoppen
laserbesturingspaneel.
BELANGRIJK: De afstandsbediening
kan niet worden gebruikt in de
Gebruikersgedefinieerde scanmodus.
Lasertoebehoren
LASERVERSTERKING BRIL (AFB. 7)
Deze rode brillenglazen verbeteren de
zichtbaarheid van de laserstraal onder heldere
lichtomstandigheden of over grote afstanden als de
laser voor toepassingen binnen wordt gebruikt. Deze
bril is niet vereist voor het bedienen van de laser.
GEVAAR: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen dient
u nooit direct in de laserstraal te kijken,
met of zonder deze bril.
VOORZICHTIG: Deze bril is geen
goedgekeurde veiligheidsbril en dient
niet te worden gedragen als u ander
gereedschap bedient. Deze bril
voorkomt niet dat de laserstraal in uw
oog komt.
DOELKAART (AFB. 8)
De laserdoelkaart helpt u om de laserstraal te
vinden en te markeren. De doelkaart vergroot
de zichtbaarheid van de laserstraal wanneer de
NEDERLANDS
straal de kaart kruist. De kaart is gemarkeerd met
Amerikaanse en metrische schalen. De laserstraal
gaat door het rode plastic en reflecteert het
reflecterende tape aan de achterzijde. De magneet
aan de bovenzijde van de kaart is ontworpen om de
doelkaart op het plafondspoor of stalen steunen vast
te maken om de schietlood en waterpas posities te
bepalen. Voor de beste prestaties bij het gebruik van
de doelkaart dient het DEWALT logo naar u toe te
zijn gericht.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT
zijn aangeboden niet met dit product
zijn getest, kan het gebruik van
dergelijke accessoires met deze laser
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
DIGITALE LASERDETECTOR (AFB. 9)
De detector helpt u bij het vinden van de
positie van een laserstraal onder heldere
verlichtingsomstandigheden of over lange afstanden.
De detector brengt zowel visuele als geluidssignalen
voort als de roterende laserstraal langs de detector
komt.
Dit zijn:
• DE0772 DEWALT digitale laserdetector
• DE0734 DEWALT gradenstang
• DE0735 DEWALT statief
• DE0736 DEWALT statief
De detector kan zowel binnen als buiten worden
gebruikt als het moeilijk is de laserstraal te
lokaliseren.
• DE0737 DEWALT gradenstang
De detector is niet bedoeld voor het gebruik met
niet-roterende lasers maar is compatibel met
de meeste roterende rode-straal of infrarode
(onzichtbare) straallasers op de markt.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
ONDERHOUD
De DEWALT digitale laserdetector kan worden
gebruikt met of zonder de detectorklem. Als ze
gebruikt wordt met de klem kan de detector worden
geplaatst op een gradenstang, waterpasstaaf, steun
of paal.
Uw DEWALT lasereenheid is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor de laser en regelmatig schoonmaken.
Precisie
Als de laser wordt bediend met behulp van de
detector dient het precisieniveau van de detector te
worden opgeteld bij dat van de laser.
• Nominale precisie ± 3,0 mm
De detector op een gradenstang bevestigen
(afb. 9)
• DE0738 DEWALT gradiënthouder
• Om de precisie van uw werkzaamheden
te waarborgen dient u vaak de
laserkalibratie te controleren. Zie hiervoor
Veldkalibratiecontrole.
• Kalibratiecontroles en andere
onderhoudswerkzaamheden kunnen door
DEWALT servicecentra worden uitgevoerd.
1. Om uw detector aan een gradenstang te
bevestigen sluit u de detector eerst aan op de
klem door deze in het klemslot (bb) te duwen.
Schuif de sporen (cc) op de klem rond de rails
(dd) op de detector totdat het slot (ee) in de
klem klikt in het slotgat (ff) op de detector.
• Bewaar de laser als deze niet in gebruik is in de
meegeleverde kit.
2. Open de klemkaken door de klemhendel (gg)
tegen de klok in te draaien.
• Berg de laser niet op bij temperaturen onder
-18 °C (0 °F) of boven 41 °C (105 °F).
3. Plaats de detector op de benodigde hoogte en
draai de klemhendel met de klok mee om de
klem op de stang vast te maken.
4. Om aanpassingen in hoogte te maken, maakt u
de klem enigszins los, brengt deze in de nieuwe
positie en maakt u deze weer vast.
• Berg uw laser niet op in de kit als de laser nat
is. Droog delen aan de buitenkant met een
zachte, droge doek en laat de laser aan de
lucht drogen.
Veldkalibratiecontrole (afb. 10–12)
WAARSCHUWING: Zorg dat de
laserkop altijd wordt gekalibreerd door
een geautoriseerde reparateur.
Veldkalibratiecontroles dienen regelmatig te worden
uitgevoerd.
75
NEDERLANDS
OPMERKING: Als onderdeel van de DEWALT
garantie heeft de eigenaar het recht op één
GRATIS kalibratie binnen het eerste jaar na
aankoop. Vul gewoon de ingesloten voucher
in en stuur deze samen met de laser en een
bewijs van aankoop naar een geautoriseerde
DEWALT vertegenwoordiger. Er wordt zonder
bijkomende kosten een certificaat afgegeven.
Veldkalibratiecontroles kalibreren de laser niet. Deze
controles geven aan of de laser al dan niet de juiste
waterpas en schietloodlijn geeft en corrigeren geen
fouten met betrekking tot de waterpas of schietlood
capaciteiten van de laser.
Deze controles kunnen niet worden uitgevoerd
zoals een professionele kalibratie door een DEWALT
servicecentrum wordt uitgevoerd.
WATERPAS KALIBRATIECONTROLE (X-AS)
1. Installeer een statief tussen twee muren die
tenminste 15 m (50') van elkaar verwijderd
zijn. De exacte plaats van het statief is niet
belangrijk.
2. Bevestig de lasereenheid op het statief zodat de
X-as direct op één van de muren is gericht.
3. Zet de lasereenheid aan en geef deze de tijd
zichzelf waterpas te stellen.
4. Markeer en meet de punten A en B op de
muren zoals afgebeeld in figuur 10.
5. Draai de gehele lasereenheid 180 ° zodat de
X-as op de tegenover liggende muur is gericht.
6. Geef de lasereenheid de tijd om zichzelf
waterpas te stellen, en markeer en meet de
punten AA en BB op de muren zoals afgebeeld
in figuur 11.
7. Bereken de totale foutmarge met behulp van de
vergelijking:
totale foutmarge = (AA – A) – (BB – B)
8. Vergelijke de totale fout met de toegestane
grenzen zoals in de volgende tabel staan
vermeld.
Afstand tussen muren
Toegestane fout
L = 15 m (50')
6 mm (0.25")
L = 25 m (80')
10 mm (0.4")
L = 50 m (160')
20 mm (0.8")
WATERPAS KALIBRATIECONTROLE (Y-AS)
Herhaal de bovenstaande procedure maar dan met
de lasereenheid zo geplaatst dat de Y-as direct op
de muren is gericht.
76
SCHIETLOOD FOUTCONTROLE (AFB. 12)
1. Markeer met behulp van een standaard
schietloodgewicht de bovenzijde en de
onderzijde van een muur (zorg ervoor dat u de
muur markeert, en niet de vloer of het plafond).
2. Plaats de roterende laser stevig op een vloer,
ongeveer 1 m (3') van de muur verwijderd.
3. Zet de laser aan en richt de punt op de
markering op de onderzijde van de muur.
Roteer vervolgens met behulp van de omhoog/
omlaag pijlen op de afstandsbediening de punt
omhoog. Als het midden van de punt over de
markering aan de bovenzijde scant, is de laser
correct gekalibreerd.
OPMERKING: Deze controle dient te worden
uitgevoerd voor een muur die niet lager is dan de
hoogste muur waarvoor de laser gebruikt gaat
worden.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Verwijder de batterijen voordat u uw
lasereenheid schoonmaakt.
• Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het
reinigen van niet-metalen onderdelen
van de laser. Gebruik een doek die
uitsluitend met water en milde zeep is
bevochtigd.
• Zorg dat er nooit enige vloeistof in
de eenheid komt; dompel nooit enig
onderdeel van de eenheid in een
vloeistof.
• Gebruik nooit perslucht om de laser
schoon te maken.
• Houd de ventilatieopeningen vrij en
reinig de behuizing regelmatig met
een zachte doek.
• Het flexibele rubberen schild
kan worden gereinigd met
een vezelvrije doek zoals een
katoenen doek. GEBRUIK
UITSLUITEND WATER – GEBRUIK
GEEN schoonmaakmiddelen of
oplosmiddelen. Laat de eenheid
drogen aan de lucht voordat u deze
opbergt.
• In sommige omstandigheden kan
de glazen lens in de roterende kop
wat vuil of stof verzamelen. Dit zal de
straalkwaliteit en het bedieningsbereik
NEDERLANDS
beïnvloeden. De lens dient te worden
gereinigd met een wattenstaafje dat
is bevochtigd met water.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
77
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt professionele gebruikers
van het product een uitstekende garantie.
Deze garantieverklaring is een aanvulling op
uw contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze zal
kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALTservicecentrum. U dient een aankoopbewijs te
overleggen. Inclusief arbeidskosten. Exclusief
accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze
defect raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie binnen
12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling
– het apparaat gratis te vervangen, op
voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
78
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
ROTERENDE LASER DW075
Sikkerhetsinstruksjoner for lasere
Gratulerer!
Du har valgt en DEWALT laser. Års erfaring gjennom
produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av
de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
V
Type
Rotasjonshastighet
Laserklasse
Beskyttelsesklasse
Nøyaktighet
Selvinnrettingsområde
Driftstemperatur
Kontaktgjenger
Vekt uten batteripakke
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20 (D-størrelse)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
±5
-5 til +50
5/8"–11
2,0
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlig skade hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlig skade hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan medføre
lettere til moderat skade hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Bruk uten
sikkerhetsalarmsymbolet indikerer dette
en potensielt farlig situasjon som kan
føre til materiellskade hvis den ikke
avverges.
Denoterer fare for elektrosjokk.
Denoterer fare for brann.
ADVARSEL! Les og forstå alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/
eller alvorlig personskade.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
• Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker,
gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper
gnister som kan antenne støv eller gasser.
• Bruk laseren kun med batteriene som er
spesielt tiltenkt. Bruk av andre batterier kan
skape risiko for brann.
• Oppbevar lasere som ikke er i bruk utenfor
rekkevidde for barn og andre utrenede
personer. Lasere er farlige i hendene på
utrenede brukere.
• Bruk bare tilbehør som er anbefalt for din
modell av produsenten. Tilbehør som er
velegnet for en laser kan skape risiko for skader
hvis det brukes på en annen laser.
• Verktøyservice må bare utføres av kvalifisert
reparasjonspersonell. Reparasjoner,
service og vedlikehold utført at ukvalifisert
personell kan resultere i skader. Se listen
over autoriserte DEWALT reparasjonsagenter
på baksiden av denne håndboken eller
besøk www.2helpU.com på internett for å
lokalisere din nærmeste autoriserte DEWALT
reparasjonsagent.
• Ikke bruk optiske verktøy slik som teleskoper
eller transit for å se laserstrålen. Dette kan
føre til alvorlige øyeskader.
• Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få
noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller
utilsiktet. Dette kan føre til alvorligeøyeskader.
• Ikke plasser laseren i nærheten av en
reflekterende overflate som kan reflektere
laserstrålen mot noens øyne. Dette kan føre til
alvorlige øyeskader.
• Slå av laseren når den ikke er i bruk. Å la
laseren stå på øker risikoen for å stirre inn i
laserstrålen.
• Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller
tillat barn å betjene laseren. Dette kan føre til
alvorlige øyeskader.
• Ikke fjern eller dekk over advarselsmerker.
Hvis merkene fjernes kan brukeren eller andre
utsette seg selv for stråling ved en feiltakelse.
79
NORSK
• Plasser laseren trygt på en plant underlag.
Hvis laseren faller kan dette resultere i skade på
laseren eller alvorlig personskade.
• Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Samle langt
hår. Hold hår, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Løstsittende antrekk eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Luftventiler dekker ofte over bevegelige deler og
bør også unngås.
Øvrige farer
• Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av
disse maskinene:
– Skader som følger av å stirre inn i
laserstrålen.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer viser på verktøyet:
ADVARSEL: Bruk av andre
kontroller eller justeringer eller
utføring av andre prosedyrer enn
dem som er spesifisert her kan føre
til farlig eksponering for stråling.
ADVARSEL! IKKE DEMONTER DEN
ROTERENDE LASEREN. Det er
ingen deler på innsiden som skal
repareres av brukeren. Å demontere
den roterende laseren annullerer
alle garantier på produktet. Ikke
modifiser produktet på noen måte.
Modifisering av verktøyet kan føre til
eksponering for farlig laserstråling.
Vis instruksjonshåndboken før bruk.
Laseradvarsel.
Laser av klasse 3R.
Tilleggs-sikkerhetsinstruksjoner
for lasere
• Denne laseren er i samsvar med klasse 3R i
henhold til DIN EN 60825-1:2007-11 (maks
5 mW, 600–680 nm). Ikke bytt ut en laserdiode
med en annen type. Få laseren reparert av en
autorisert reparasjonsagent hvis den blir skadet.
• Bare kvalifiserte og trenede personer har
tillatelse til å installere, justere og operere
laserutstyret. Områder hvor det brukes
3R-lasere må merkes med et egnet
laseradvarselsskilt.
• Ikke bruk laseren til noe annet formål enn
projisering av laser-linjer.
• Kontroller at sikkerhetsadvarslene på merket er
formulert på ditt språk før første bruk. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er merket med advarsler
på ditt språk!
• Ettersom strålen til en laser av klasse 3R gir
god synlighet over lengre avstander, forblir den
potensielle risikoen for skade uforandret innenfor
bruksradiusen.
• Sett alltid opp verktøyet i en posisjon hvor
laserstrålen ikke kan krysse noen person i høyde
med øynene. Vær ekstra oppmerksom på
trapper og reflekterende overflater.
Beskyttelsesklasse: IP54.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsår,
er trykt på bunnen av laseren i nærheten av
monteringsgjengene.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
for lasere
•
•
•
•
•
•
80
ADVARSEL: Batterier kan eksplodere
eller lekke og kan forårsake
personskader eller brann. For å redusere
denne faren.
Følg alle instruksjoner og advarsler på
batterimerket og pakken.
Alltid sett inn batterier korrekt mhp. polaritet
(+ og –) som merket på batteriet og på utstyret.
Ikke kortslutt batteriklemmene.
Ikke lad batterier.
Ikke bland gamle og nye batterier. Skift ut alle
samtidig med nye batterier av samme merke
og type.
Fjern døde batterier omgående og deponer
dem iht. lokale bestemmelser.
NORSK
• Ikke kast batterier i ilden.
• Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
• Fjern batteriene hvis innretningen ikke skal
brukes på flere måneder.
Batterier (fig. 1)
BATTERITYPE
DW075 drives av to LR20 (D-størrelse)-batterier.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Roterende laser
2 LR20 (D-størrelse)-batterier
1 Veggfeste
1 Fjernkontroll
1 Peilekort
1 Par med laserforsterkende briller
1 Detektor
2 9 V-batterier (6RL61)
1 Detektorklemme
1 Settboks
1 Gradestang
1 Trefot
1 Instruksjonshåndbok
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
TILTENKT BRUK
Den roterende laseren DW075 er designet for
å projisere laserlinjer til hjelp innen profesjonelle
bruksområder. Verktøyet kan brukes både innendørs
og utendørs for horisontal (vannrett) og vertikal
(loddrett) innretting. Verktøyet kan også produsere et
stasjonært laserpunkt som kan dirigeres manuelt for
å opprette eller overføre et merke. Bruksområdene
stekker seg fra installering av og himling og innretting
av vegger til nivellering av fundamenter og legging
av gulv.
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne laseren er et profesjonelt verktøy. IKKE la
barn komme i kontakt med enheten. Ettersyn er
nødvendig når uerfarne operatører bruker denne
laseren.
LASER (FIG. 1)
a. Batterikammer.
b. Batteri-ikon
c. Bærehåndtak
d. Roterende laserhode
e. På-knapp
f. Strømindikator
g. Batteri-ikon
h. Hastighet/rotasjonsknapp
i. Knapp for scannemodus
j. Retningspil: Opp
k. Retningspil: Ned
FJERNKONTROLL (FIG. 1)
l. Knapp for manuell modus
m. Retningspiler: Opp/ned
n. Retningspiler: Venstre/høyre
o. Hastighet/rotasjonsknapp
p. Knapp for scannemodus
VEGGFESTE (FIG. 2)
q. Monteringsflate
r. Monteringshull
s. Monteringsåpning
t. Monteringsknott
u. Skala
v. Klemmearm
w. Klemmekjever
x. Monteringshull
y. Sperreknott
Pakke ut
FESTE ADVARSELSMERKE
Sikkerhetsadvarslene på merket som er vist på
laseren må være formulert på brukerens språk.
Til dette formål leveres et separat brett med
selvklebende merker sammen med verktøyet.
ADVARSEL: Kontroller at
sikkerhetsadvarslene på merket er
formulert på ditt språk.
Advarslene skal leses som følger:
LASERSTRÅLE
IKKE SE INN I STRÅLEN
LASERPRODUKT I KLASSE 3R
• Hvis advarslene er på et fremmed språk, går du
frem som følger:
– Løsne det ønskede merket fra brettet.
– Plasser merket forsiktig over det eksisterende
merket.
– Trykk merket på plass.
81
NORSK
MONTERING
Sette inn og ta ut batteripakken
fra verktøyet (fig. 1)
MERK: Dette verktøyet drives av to LR20
(D-størrelse)-batterier.
INSTALLERE BATTERIPAKKEN
1. Løft opp dekselet (a) på batterikammeret som
vist i figur 1.
2. Sett inn to nye LR20 (D-størrelse)-batterier i
batterikammeret. Plasser batteriene iht. ikonet
(b) som er preget på innsiden av kammeret.
Installering av laseren
Laseren har mulighet for forskjellige oppsett som gjør
den velegnet for flere bruksområder.
MANUELL HODEROTASJON (FIG. 1)
Laseren er designet med et beskyttende bur rundt
det roterende hodet (d) for å unngå tilfeldige skader
i forbindelse med arbeid på arbeidsplassen. Du
kan fremdeles få tilgang til det roterende hodet og
dirigere strålen manuelt for å opprette eller overføre
et merke.
VEGGOPPSETT (FIG. 2)
Veggfestet brukes for å montere laseren til en
veggskinne for å hjelpe installering av himling og
andre spesielle nivelleringsprosjekter.
FORSIKTIG: Før du fester laservateren
til veggskinne eller takvinkel, passer du
på at skinnen eller vinkelen er forsvarlig
sikret.
1. Plasser laseren på monteringsflaten (q) slik
at hullet (z) på bunnen av laseren er på linje
med hullet (r) på monteringsflaten. Plasser
den bakre gummifoten inn i åpningen (s) på
monteringsflaten. Vri på monteringsknotten (t)
for å sikre laseren.
2. Mens måleskalaen på veggfestet (u) er vendt
mot deg, trykker du inn klemmearmen (v) for å
åpne klemmekjevene (w).
3. Plasser klemmekjevene (w) rundt veggskinnen
eller takvinkelen, og frigjør klemmearmen (v) for
å lukke klemmekjevene over skinnen. Pass på
at veggfestet er sikkert før du går videre.
FORSIKTIG: Bruk alltid en takmontert
festewire eller tilsvarende materiell i
tillegg til låseknotten for klemmen på
veggfestet for å sikre laservateren mens
du monterer den på en vegg. Tre wiren
gjennom håndtaket på laservateren.
IKKE tre wiren gjennom det beskyttende
metallburet. I tillegg kan skruer brukes
for å skru veggfestet direkte fast til
82
veggen som en støtteløsning. Et
skruehull (x) er plassert på toppen av
veggfestet.
4. Verktøyet kan justeres opp og ned til ønsket
forskyvingshøyde for funksjon. For å endre
høyden løsner man låseknotten (y) som
befinner seg på siden veggfestet for å bevege
laservateren opp og ned til ønsket høyde. Støtt
opp monteringsflaten når du justerer høyden.
5. Bruk måleskalaen på veggfestet (u) for å
bestemme ditt merke nøyaktig.
MERK: DEWALT-peilekortet er merket ved 38
mm (1-1/2"). Det kan derfor være enklest å stille
forskyvingen av laseren til 38 mm (1-1/2") under
skinnen.
6. Når du har posisjonert laseren i ønsket høyde,
skrur du til låseknotten (y) for å beholde denne
posisjonen.
TREFOT-OPPSETT (FIG. 3)
1. Posisjoner trefoten nøyaktig og still den til
ønsket høyde.
2. Sørg for at toppen av trefoten er tilnærmet
vannrett. Laseren vil kun rette seg inn av seg
selv hvis trefoten befinner seg innenfor ± 5˚ i
forhold til vannrett stilling. Hvis laseren stilles inn
for langt utenfor vannrett stilling, vil den pipe når
den når grensene for sitt nivelleringsområde.
Innen skade vil skje på med laseren, men den vil
ikke virke i en tilstand utenfor vannrett stilling.
3. Sikre laseren til trefoten ved å skru den
gjengede knotten (aa) på trefoten inn i
hunnkjønnsskruegangen (z) på bunnen av
laseren.
MERK: Pass på at trefoten du jobber med har
en 5/8"–11 gjenget skrue for å sikre forsvarlig
montering.
4. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og
kontrollene som ønsket.
GULV-OPPSETT (FIG. 4, 5)
Laservateren kan posisjoneres direkte på gulvet for
vannrette og loddrette innrettingsoppgaver, slik som
innretting av vegger.
1. Plasser laseren på et relativt jevnt og vannrett
underlag hvor det ikke vil bli forstyrret.
2. Posisjoner laseren for en vannrett (fig. 5A) eller
loddrett (fig. 5B) innstilling som vist.
3. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og
kontrollene som Ønsket.
MERK: Laseren vil være lettere å sette opp for
veggfunksjoner hvis rotasjonshastigheten er innstilt
til 0 rpms og fjernkontrollen brukes for å stille laseren
på linje med kontrollmerkene. Fjernkontrollen gjør det
mulig for en person å stille inn laseren.
NORSK
KONSTRUKSJONSGRADESTANG (FIG. 6)
FARE: ALDRI forsøk å bruke en
gradestang i en storm eller i nærheten
av overhengende høyspentledninger.
Død eller alvorlig personskade vil
inntreffe.
DEWALT’s gradestang er merket med måleskalaer
på begge sider, og er konstruert i teleskopiske
seksjoner. En fjærbelastet knapp en aktiverer en lås
for å holde gradestenger i forskjellige høyder.
Framsiden av gradestangen har en måleskala som
starter på bunnen. Bruk denne for å måle fra bakken
og opp under planerings- eller nivelleringsjobber.
Baksiden av gradestangen er designet for å
måle høyden av himlinger, loftsbjelker etc. Trekk
toppseksjonen av gradestangen helt ut til knappen
låser seg i forrige seksjon. Trekk ut denne seksjonen
til den låser seg i den tilgrensende seksjonen, eller
til gradestangen berører himlingen eller loftsbjelken.
Høyden leses av der hvor den siste seksjonen som
ble trukket ut kommer ut av seksjonen under, som
vist i figur 6.
BRUK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
Slå av laseren når den ikke er i bruk for å
forlenge batteriets levetid for hver lading.
Kontroller kalibreringen av laseren ofte for
å sikre nøyaktigheten av ditt arbeid. Se
Kalibreringskontroll i feltet under Vedlikehold.
Sørg for at verktøyet er posisjonert på et relativt
jevnt og trygt underlag før du forsøker å ta
laseren i bruk.
Sett alltid merke i sentrum av laserlinjen eller
punktet. Hvis du merker ulike deler av strålen til
forskjellige tidspunkt, vil du introdusere feil i
dine målinger.
Sett laseren i midten av arbeidsområdet for å
øke funksjonsavstanden og nøyaktigheten.
Monter laseren forsvarlig Når du fester den til
en trefot eller en vegg.
Når du jobber innendørs, vil en langsom
rotasjonshastighet produsere en synlig lysere
linje, en raskere rotasjonshastighet vil produsere
en synlig solid linje.
Bruk laserforsterkende briller og/eller for å øke
strålens synlighet og/eller bruk laserpeilekortet
for å finne strålen.
Ekstreme temperaturendringer kan
forårsake forskyvning eller deformering av
bygningskonstruksjoner, metallstativer, utstyr
etc. som kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller
nøyaktigheten ofte mens du jobber.
• Still laserens rotasjonshastighet til raskeste
innstilling når du jobber med DEWALT’s digitale
laserdetektor.
• Hvis laseren har vært mistet i gulvet eller utsatt
for kraftig støt, må du få kalibreringssystemet
kontrollert av et kvalifisert servicesenter før du
tar laseren i bruk.
Laserens kontrollpanel (fig. 1)
Laseren kontrolleres via av/på-knappen (e),
hastighet-/rotasjonsknappen (h), knappen for
scannemodus (i), og to piler (j, k). Pilene kontrollerer
laserhodets bevegelse til venstre og høyre når
laseren brukes i loddrett modus.
SLÅ PÅ LASEREN (FIG. 1)
1. Pass på at batteriene er riktig installert og at
batteridøren er forsvarlig lukket.
FORSIKTIG: Laseren virker selv om
batteriluken ikke er helt i lås. Sørg alltid
for at batteriet er lukket og i lås for å
sikre batteriene.
2. Trykk lett på av/på-knappen (e) for å koble til
laseren. Lysdiodeindikatoren for tilkobling (f)
tennes og enheten innretter seg av seg selv.
MERK: Lysdiodeindikatoren brukes for å indikere
tilkoblet tilstand (kontinuerlig) og svakt batteri
(blinkende).
MERK: Hodet vil begynne eller gjenoppta rotasjon
når laseren er vannrett.
SLÅ AV LASEREN
Trykk lett på av/på-knappen for å koble fra laseren.
Lysdiodeindikatoren for tilkobling vil ikke lenger lyse.
Knapper på laserens kontrollpanel
(fig. 1)
AV/PÅ-KNAPP
Trykk av/på-knappen (e) for å slå enheten på og av.
PILTASTER
Piltastene (j, k) brukes for forskjellige funksjoner
avhengig av laserenhetens driftsmodus.
I horisontalmodus:
Piltastene justerer retningen på laserstrålen i
scannemodus eller pekemodus (0 rpm).
I vertikalmodus:
Piltastene beveger laserstrålen til venstre og
høyre.
HURTIGHET/ROTASJONSKNAPP
Hastighet-/rotasjonsknappen (h) brukes for å
justere laserstrålens rotasjonshastighet via sine 3
forhåndsinnstilte hastigheter.
83
NORSK
Hodets hastighet vil gå gjennom 3 hastigheter
og deretter gjenta sekvensen når man trykker på
hastighet-/rotasjonsknappen.
HUSK:
Langsom hastighet = lys ståle
Rask hastighet = solid ståle
MERK: Hastighet-/rotasjonsknappen utfører samme
funksjon som hastighet-/rotasjonsknappen på
fjernkontrollen.
KNAPP FOR SCANNEMODUS
Knappen for scannemodus (i) brukes for å få
laserhodet til å sveipe frem og tilbake og skape
en kort, lys laserlinje. Denne korte linjen er mye
lysere og mer synlig enn når enheten er full
rotasjonsmodus.
Bruke scannemodus:
Trykk og slipp knappen for scannemodus
for å aktivere scannemodus. Trykk og slipp
knappen for scannemodus på nytt for å
avslutte scannemodus.
Størrelse og retning på scannesonen kan
kontrolleres med piltastene på laserenhetens
kontrollpanel eller på fjernkontrollen. Se Bruk
av trådløs fjernkontroll for en mer detaljert
forklaring.
Størrelse og retning på scanneområdet kan
også kontrolleres manuelt med brukerdefinert
scannemodus.
1. Still laserenheten til 0 rpm (pekemodus).
2. Roter laserhodet manuelt for å
posisjonere laserstrålen i en ende av det
ønskede scanneområdet.
3. Trykk og hold inne scanneknappen
på laserenhetens kontrollpanel. Roter
laserhodet manuelt til motsatt ende av det
ønskede scanneområdet mens du holder
knappen for scannemodus inne.
4. Frigjør scanneknappen.
5. Laseren vil skanne mellom de to utvalgte
punktene.
VIKTIG: Fjernkontrollen kan ikke brukes til
brukerdefinert scannemodus.
INDIKERING AV LAVT BATTERINIVÅ
Når batteriet nærmer seg slutten av sin levetid
(g), begynner lysdioden for krafttilkobling (f) å
blinke. Når dette signalet dukker opp, gjenstår
det bare en kort driftstid før enheten kobler seg ut
fullstendig. Batteriene bør byttes ut med nye så raskt
som mulig.
84
Bruk av trådløs fjernkontroll (fig. 1)
Fjernkontrollen gjør det mulig for en person å betjene
og stille inn laseren på avstand. Fjernkontrollen
er utstyrt med fire piltaster (m, n), hastighet-/
rotasjonsknapp (o), knapp for scannemodus (p) og
knapp for manuell modus (l).
FJERNKONTROLL: PILTASTER
Piltastene (m, n) brukes for forskjellige funksjoner,
avhengig av laserenhetens driftsmodus.
I horisontal selvinnrettingsmodus:
Opp- og nedpilene (m) justerer lengden på
laserlinjen i Skannemodus.
Venstre- og høyrepilene (n) justerer retningen
på laserstrålen i scannemodus eller
pekemodus (0 rpm).
I vertikal selvinnrettingsmodus:
Opp- og nedpilene (m) justerer laserlinjens
posisjon i Skannemodus.
Venstre- og høyrepilene (n) beveger
laserstrålen til venstre og høyre.
FJERNKONTROLL: HURTIGHET/ROTASJONSKNAPP
Hastighet-/rotasjonsknappen (o) brukes for å
justere laserstrålens hastighet ved hjelp av sine
3 forhåndsinnstilte hastigheter.
MERK: Hastighet-/rotasjonsknappen utfører samme
funksjon som hastighet-/rotasjonsknappen på
laserenhetens kontrollpanel.
FJERNKONTROLL: KNAPP FOR SCANNEMODUS
Knappen for scannemodus (p) brukes for å få
laserhodet til å sveipe frem og tilbake og avgi
en kort, lys laserlinje. Denne korte linjen er mye
lysere og mer synlig enn når enheten er full
rotasjonsmodus.
Bruke scannemodus:
Trykk og slipp knappen for scannemodus
for å aktivere scannemodus. Trykk og slipp
knappen for scannemodus på nytt for å
avslutte scannemodus.
Størrelse og retning på scannesonen kan
kontrolleres med piltastene på laserenhetens
kontrollpanel eller på fjernkontrollen. Se
Piltaster under Knapper på laserens
kontrollpanel for en mer detaljert forklaring.
VIKTIG: Fjernkontrollen kan ikke brukes til
brukerdefinert scannemodus.
Lasertilbehør
LASERFORSTERKENDE BRILLER (FIG. 7)
Disse brillene med røde linser forbedrer laserstrålens
synlighet under opplyste forhold eller over lange
avstander når laseren brukes til innendørs
NORSK
bruksområder. Brillene er ikke nødvendige for å
betjene laseren.
FARE: Aldri stirr direkte inn i laserstrålen
med eller uten disse brillene for
å redusere risikoen for alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Disse brillene er ikke
godkjente vernebriller og skal ikke
brukes når man betjener andre verktøy.
Disse brillene hindrer ikke strålen i å
komme inn i øynene dine.
PEILEKORT (FIG. 8)
Laserpeilekortet hjelper å lokalisere og markere
laserstrålen. Peilekortet forbedrer laserstrålens
synlighet idet strålen krysser over kortet. Kortet
er merket med standard og metriske skalaer.
Laserstrålen passerer gjennom den røde plastikken
og reflekterer i den reflekterende tapen på motsatt
side. Magneten på toppen av kortet er designet for
å holde peilekortet til takskinnen eller stålbolter for å
identifisere loddrette og vannrette posisjoner. For å
oppnå optimale resultater ved bruk av peilekortet bør
DEWALT-logoen være vendt mot deg.
DIGITAL LASERDETEKTOR (FIG. 9)
Detektoren hjelper å lokalisere posisjonen til en
laserstråle under opplyste forhold eller over lengre
avstander. Den produserer både visuelle og
audiosignaler idet den roterende laserstrålen krysser
detektoren.
Detektoren kan brukes både innendørs og utendørs
når det er vanskelig å lokalisere laserstrålen.
Detektoren er ikke beregnet på bruk med ikkeroterende lasere, men er kompatibel med de fleste
roterende lasere med rød eller infrarød (usynlig) stråle
som finnes på markedet.
DEWALT digital laserdetektor kan brukes med
eller uten detektorklemmen. Når den brukes
med klemmen, kan detektoren plasseres på en
gradestang, innrettingsstolpe, stake eller påle.
Nøyaktighet
Når laseren betjenes ved hjelp av detektoren, må
detektorens presisjonsnivå legges til laserens.
• Nominell nøyaktighet ± 3,0 mm
Montere detektoren på en gradestang (fig. 9)
1. For å feste detektoren til en gradestang fester
du først detektoren til klemmen ved å skyve
den inn på klemmens låsemekanisme (bb). Før
sporene (cc) på klemmen rundt sporet (dd) på
detektorenheten helt til låsemekanismen (ee) på
klemmen smetter inn i låsehullet (ff)
på detektoren.
2. Åpne kjevene på klemmen ved å vri
klemmeknotten (gg) mot klokken.
3. Plasser detektoren i ønsket høyde og vri
klemmeknotten med klokken for å sikre
klemmen på stangen.
4. For å gjøre justeringer i høyden løsner du så vidt
på klemmen, posisjonerer den og strammer til
på nytt.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med utstyret. For å redusere
faren for skader bør kun tilleggsutstyr
som er anbefalt av DEWALT brukes til
dette produktet.
Disse er:
• DE0772 DEWALT digital laserdetektor
• DE0734 DEWALT gradestang
• DE0735 DEWALT trefot
• DE0736 DEWALT trefot
• DE0737 DEWALT gradestang
• DE0738 DEWALT gradestang
Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
VEDLIKEHOLD
Din DEWALT laserenhet er designet for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell av laseren og regelmessig
renhold.
• Kontroller kalibreringen av laseren ofte for å
opprettholde nøyaktigheten av ditt arbeid. Se
Kalibreringskontroll i felt.
• Kalibreringskontroller og andre
vedlikeholdsoperasjoner kan utføres av et
DEWALT servicesenter.
• Lagre laseren i oppbevaringsboksen som følger
med når den ikke er i bruk.
• Ikke lagre laseren i oppbevaringsboksen hvis
laseren er våt. Tørk av ytre deler med en myk,
tørr klut og la luften tørke laseren.
• Ikke oppbevar laseren ved temperaturer under
-18 ˚C (0 ˚F) eller over 41 ˚C (105 ˚F).
Kalibreringskontroll i felt (fig. 10–12)
ADVARSEL: Alltid få laserhodet kalibrert
av en kvalifisert reparasjonsagent.
85
NORSK
Kalibreringskontroll i felt bør utføres ofte.
MERK: Som en del av DEWALT’s
garantiordning, har eieren krav på en GRATIS
kalibreringsservice i løpet av det første året. Bare
fyll ut det vedlagte bilaget og returner det til en
autorisert DEWALT-agent sammen med laseren
og kjøpskvittering. Et sertifikat vil bli tildelt uten
noe tilleggsgebyr.
Kalibreringskontroll i felt kalibrerer ikke laseren.
Disse kontrollene indikerer om laseren produserer
en korrekt vannrett og loddrett linje, og retter ikke
opp feil ved laserens evner til vannrett eller loddrett
innretting.
Disse kontrollene kan ikke erstatte profesjonell
kalibrering utført av et DEWALT servicesenter.
VANNRETT KALIBRERINGSKONTROLL (X-AKSEN)
1. Sett opp en trefot mellom to vegger som
står minst 15 m (50') fra hverandre. Trefotens
nøyaktige posisjon er ikke kritisk.
2. Monter laserenheten på trefoten slik at X-aksen
peker direkte mot en av veggene.
3. Slå på laseren og la den innrette seg selv.
4. Marker og mål av punktene A og B på veggene
som vist i figur 10.
5. Drei hele laserenheten 180˚ slik at X-aksen
peker direkte mot den motsatte veggen.
6. La laseren innrette seg selv, og marker og mål
av punktene AA og BB på veggene som vist i
figur 11.
7. Beregn det totale avviket ved hjelp av likningen:
Totalt avvik = (AA – A) – (BB – B)
8. Sammenlikn totalt avvik med de tillatte
grenseverdiene i følgende tabell.
Avstand mellom veggene
Tiltatt avvik
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
VANNRETT KALIBRERINGSKONTROLL (Y-AKSEN)
Gjenta prosedyren over, men med laserenheten
posisjonert slik at Y-aksen peker direkte mot
veggene.
LODDRETT FEILKONTROLL (FIG. 12)
1. Marker toppen og bunnen av en vegg mens du
bruker et standard hengelodd som referanse
(pass på å merke veggen og ikke gulvet eller
taket).
2. Plasser den roterende laseren trygt på gulvet ca
1 m (3') fra veggen.
86
3. Slå på laseren og rett punktet mot merket
nederst på veggen. Roter deretter punktet
oppover ved hjelp av opp-/nedpilene på
fjernkontrollen, Hvis sentrum av punktet
skanner over merket på toppen av veggen, er
laseren riktig kalibrert.
MERK: Denne kontrollen bør utføres med en vegg
som ikke er noe kortere enn veggen som laseren
skal brukes på.
Rengjøring
ADVARSEL:
• Fjern batteriene før du rengjør
laserenheten.
• Aldri bruk løsemidler eller sterke
kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av laseren. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe.
• Aldri la noen væske trenge inn i
enheten; aldri dypp noen del av
enheten i en væske.
• Aldri bruk trykkluft til å rengjøre
laseren.
• Hold ventilasjonsåpningene fri og
rengjør kapslingen regelmessig med
en myk klut.
• Det fleksible gummiskjoldet kan
rengjøres med en våt lofri klut,
slik som en bomullsklut. BRUK
KUN VANN — BRUK IKKE
rengjøringsmidler eller løsemidler. La
enheten tørke før lagring.
• Under visse forhold kan glasslinsen
inne i rotorhodet samle noe smuss
eller spon. Dette vil påvirke strålens
kvalitet og operasjonsrekkevidde.
Linsen bør rengjøres med en
bomullsdott fuktet med vann.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
NORSK
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
87
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU)
og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet
må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12
månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis.
Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet under
garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
88
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
LASER ROTATIVO DW075
Parabéns!
Instruções de segurança para lasers
Optou por um laser da DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento meticuloso de
produtos e inovação tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Dados técnicos
Voltagem
V
Tipo
Velocidade de rotação
Classe do laser
Classe de protecção
Precisão
Intervalo de nivelamento
automático
Temperatura de funcionamento
Rosca do receptáculo
Peso (sem pilhas)
ATENÇÃO! Leia e compreenda todas
as instruções. O não seguimento de
todas as instruções indicadas abaixo
poderá resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20 (D)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
±5
De -5 a +50
5/8"–11
2,0
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada,
irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
CUIDADO: quando utilizado sem
o símbolo de alerta de segurança,
este aviso indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em danos
materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
• Não utilize o laser em ambientes explosivos,
nomeadamente na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
• Utilize o laser apenas com pilhas
especificamente indicadas para o mesmo.
A utilização de quaisquer outras pilhas poderá
criar um risco de incêndio.
• Quando o laser não estiver a ser utilizado,
guarde-o num local fora do alcance
de crianças e de outras pessoas não
qualificadas para o utilizar. Os lasers são
perigosos nas mãos de utilizadores que não
possuam as qualificações necessárias para os
manusear.
• Utilize apenas acessórios recomendados
pelo fabricante para o seu modelo. Os
acessórios adequados para um laser poderão
representar um risco de ferimentos quando
utilizados noutro laser.
• A manutenção da ferramenta TEM de ser
efectuada exclusivamente por técnicos de
reparação qualificados. Qualquer reparação,
assistência ou manutenção efectuada por
técnicos não qualificados poderá resultar
em ferimentos. Para obter a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais próximo de si, consulte a lista de agentes
autorizados no verso deste manual ou visite
www.2helpU.com na internet.
• Não utilize ferramentas ópticas, tais como
um telescópio ou teodolito, para visualizar
o raio laser. Tal poderá resultar em ferimentos
oculares graves.
• Não coloque o laser numa posição que
possa fazer com que uma pessoa olhe
fixamente, de forma intencional ou não, para
o raio laser. Tal poderá resultar em ferimentos
oculares graves.
• Não coloque o laser perto de uma superfície
reflectora que possa reflectir o raio laser
na direcção dos olhos de uma pessoa. Tal
poderá resultar em ferimentos oculares graves.
89
PORTUGUÊS
• Desligue o laser quando este não estiver a
ser utilizado. Deixar o laser ligado aumenta o
risco de olhar fixamente para o raio laser.
• Não utilize o laser perto de crianças nem
permita que crianças o utilizem. Tal poderá
resultar em ferimentos oculares graves.
• Não retire nem danifique as etiquetas
de aviso. Se as etiquetas forem retiradas,
o utilizador ou terceiros poderão expor-se
inadvertidamente a radiações.
• Coloque o laser de forma estável e segura
numa superfície plana. O laser poderá ficar
danificado ou poderão ocorrer ferimentos
graves se a unidade cair.
• Utilize vestuário adequado. Não use roupas
largas ou jóias. Prenda o cabelo comprido.
Mantenha o seu cabelo, roupas e luvas
afastados das peças móveis. As roupas
largas, as jóias ou o cabelo comprido podem
ficar presos nestas peças. As zonas de
ventilação cobrem muitas vezes peças móveis e
também deverão ser evitadas.
ATENÇÃO: a utilização de controlos
ou ajustes ou a realização de
procedimentos diferentes dos
especificados nestas instruções
poderão resultar numa exposição
perigosa a radiações.
ATENÇÃO! NÃO DESMONTE O
LASER ROTATIVO. Não existem
quaisquer peças no seu interior
que possam ser substituídas
ou reparadas pelo utilizador. A
desmontagem do laser rotativo
irá invalidar qualquer garantia do
produto. Não modifique o produto,
seja de que forma for. A modificação
da ferramenta poderá resultar numa
exposição perigosa a radiações laser.
Instruções de segurança adicionais
para lasers
• Este laser encontra-se em conformidade com
os requisitos da classe 3R, de acordo com
a norma DIN EN 60825-1:2007-11 (potência
máxima de 5 mW, comprimento de onda de
600 a 680 nm). Não substitua nenhum diodo
laser por um diferente. Se o laser estiver
danificado, mande-o reparar por um agente de
reparação autorizado.
• Apenas os utilizadores qualificados estão
autorizados a instalar, ajustar e utilizar o
equipamento laser. As áreas onde sejam
utilizados lasers de classe 3R têm de ter afixado
um sinal de aviso adequado.
90
• Não utilize o laser para qualquer fim que não
seja projectar linhas laser.
• Antes da primeira utilização, verifique se os
avisos de segurança na etiqueta estão no seu
idioma. Não utilize a ferramenta se esta não
incluir os avisos no seu idioma!
• Dado que o raio de um laser de classe 3R
proporciona uma elevada visibilidade através
de uma grande distância, o risco potencial de
danos oculares permanece inalterado dentro do
raio da aplicação.
• Coloque sempre a ferramenta numa posição
em que o raio laser não possa entrar em
contacto com qualquer pessoa ao nível dos
olhos. Esteja particularmente atento em relação
à presença de escadas e superfícies reflectoras.
Riscos residuais
• Os seguintes riscos são inerentes à utilização
destas máquinas:
– Ferimentos causados ao olhar fixamente
para o raio laser.
Símbolos na ferramenta
Os seguintes símbolos são apresentados na
ferramenta:
Leia o manual de instruções antes de
qualquer utilização.
Aviso de laser.
Laser de classe 3R.
Classe de protecção: IP54.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, encontra-se impresso na parte inferior do
laser, perto das roscas de montagem.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
importantes para as pilhas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: as pilhas podem explodir
ou ter fugas e causar ferimentos ou um
incêndio. Para reduzir este risco:
Siga cuidadosamente todas as instruções e
avisos na etiqueta e na embalagem das pilhas.
Insira sempre as pilhas com a polaridade (+ e –)
correcta, indicada nas pilhas e no equipamento.
Não faça os terminais das pilhas entrar em
curto-circuito.
Não recarregue as pilhas.
Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo
por pilhas novas da mesma marca e do
mesmo tipo.
Retire as pilhas esgotadas imediatamente e
elimine-as de acordo com os regulamentos
locais.
Não elimine as pilhas através de fogo.
Mantenha as pilhas fora do alcance de
crianças.
Retire as pilhas se o dispositivo não for utilizado
durante vários meses.
Pilhas (fig. 1)
TIPO DE PILHA
O DW075 é alimentado por duas pilhas LR20 (D).
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Laser rotativo
2 Pilhas LR20 (D)
1 Suporte de parede
1 Controlo remoto
1 Cartão de alvo
1 Par de óculos de realce do laser
1 Detector
2 Pilhas de 9 V (6LR61)
1 Grampo do detector
1 Caixa de kit
1 Haste de medição
1 Tripé
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de qualquer utilização.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica ou qualquer dos
seus componentes. Tal poderá resultar
em danos ou ferimentos.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O laser rotativo DW075 foi concebido para
projectar linhas laser de orientação para aplicações
profissionais. A ferramenta pode ser utilizada
tanto em interiores como em exteriores para
alinhamento (nivelamento) horizontal e vertical. A
ferramenta também pode produzir um ponto laser
fixo que pode ser direccionado manualmente para
estabelecer ou transferir uma marca. As aplicações
abrangem a instalação de tectos falsos, o traçado
de paredes, o nivelamento de alicerces e a
construção de pisos.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade ou na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
Este laser é uma ferramenta profissional. NÃO
permita que crianças entrem em contacto com a
unidade. É necessária supervisão quando este laser
for manuseado por utilizadores inexperientes.
LASER (FIG. 1)
a. Compartimento das pilhas
b. Ícone de polaridade das pilhas
c. Pega de transporte
d. Cabeça do laser rotativo
e. Botão de alimentação
f. Indicador LED da alimentação/de pilhas fracas
g. Ícone de pilhas fracas
h. Botão de velocidade/rotação
i. Botão do modo de varrimento
j. Seta direccional: para cima
k. Seta direccional: para baixo
CONTROLO REMOTO (FIG. 1)
l. Botão do modo manual
m. Setas direccionais: para cima/baixo
n. Setas direccionais: para a esquerda/direita
o. Botão de velocidade/rotação
p. Botão do modo de varrimento
SUPORTE DE PAREDE (FIG. 2)
q. Base de montagem
r. Orifício de montagem da base
91
PORTUGUÊS
s. Ranhura de montagem da base
t. Manípulo de montagem
u. Escala
v. Alavanca do grampo
w. Mandíbulas do grampo
x. Orifício de montagem
y. Manípulo de bloqueio
Desembalar
COLOCAR A ETIQUETA DE AVISO
Os avisos de segurança na etiqueta colocada no
laser devem estar no idioma do utilizador.
Para tal, foi fornecida juntamente com a ferramenta
uma folha separada de etiquetas autocolantes.
ATENÇÃO: verifique se os avisos de
segurança na etiqueta estão no seu
idioma.
Os avisos devem apresentar as seguintes
indicações:
RADIAÇÃO LASER
NÃO OLHAR PARA O FEIXE
APARELHO LASER DA CLASSE 3R
• Se os avisos estiverem num idioma estrangeiro,
proceda da seguinte forma:
– Retire a etiqueta necessária da folha.
– Coloque cuidadosamente a etiqueta sobre a
etiqueta existente.
– Pressione a etiqueta de forma a fixá-la.
MONTAGEM
Inserir e retirar as pilhas (fig. 1)
NOTA: esta ferramenta é alimentada por duas pilhas
LR20 (D).
INSTALAR AS PILHAS
1. Levante a tampa do compartimento das pilhas
(a), tal como indicado na Fig. 1.
2. Insira duas pilhas LR20 (D) novas no
compartimento das pilhas. Coloque as pilhas
de acordo com o ícone em relevo (b) no interior
do compartimento.
Instalar o laser
O laser pode ser instalado em várias configurações,
o que o torna útil para diversas aplicações.
ROTAÇÃO MANUAL DA CABEÇA (FIG. 1)
O laser foi concebido com uma armação protectora
à volta da cabeça rotativa (d) para evitar danos
92
acidentais resultantes de actividades no local de
trabalho. Pode continuar a aceder à cabeça rotativa
e direccionar manualmente o raio para estabelecer
ou transferir uma marca.
INSTALAÇÃO NUMA PAREDE (FIG. 2)
O suporte de parede é utilizado para montar o
laser numa calha de forma a projectar linhas de
orientação para a instalação de tectos falsos e para
outros projectos de nivelamento.
CUIDADO: antes de fixar o laser
numa calha de parede ou num L de
tecto, certifique-se de que a calha ou o
L estão fixos adequadamente.
1. Coloque o laser na base de montagem (q)
alinhando o orifício (z) na parte inferior do
laser com o orifício (r) na base de montagem.
Coloque o pé de borracha traseiro na ranhura
da base de montagem (s). Rode o manípulo de
montagem (t) para fixar o laser.
2. Com a escala de medição do suporte de
parede (u) virada para si, empurre a alavanca do
grampo (v) para dentro para abrir as mandíbulas
do grampo (w).
3. Posicione as mandíbulas do grampo (w) na
calha de parede ou no L de tecto e solte
a alavanca do grampo (v) para fechar as
mandíbulas do grampo na calha ou no L.
Certifique-se de que o suporte de parede está
bem fixo antes de continuar.
CUIDADO: utilize sempre um gancho
de arame de tecto ou outro suporte
equivalente para além do manípulo de
bloqueio do grampo do suporte de
parede para ajudar a fixar o laser ao
montá-lo numa parede. Passe o arame
pela pega do laser. NÃO passe o arame
pela armação protectora da cabeça.
Além disso, poderão ser utilizados
parafusos para fixar o suporte de
parede directamente na parede como
um método de fixação secundário.
Existe um orifício para parafusos (x) na
parte superior do suporte de parede.
4. A ferramenta laser pode ser ajustada para cima
e para baixo de acordo com a altura necessária
para o trabalho. Para alterar a altura, desaperte
o manípulo de bloqueio (y) localizado num dos
lados do suporte de parede para deslocar o
laser para cima e para baixo, de acordo com a
altura pretendida. Segure a base de montagem
ao ajustar a altura.
5. Utilize a escala de medição do suporte de
parede (u) para estabelecer a posição exacta da
sua marca.
PORTUGUÊS
NOTA: o cartão de alvo da DEWALT possui
uma marca aos 38 mm (1-1/2"). Por
conseguinte, poderá ser mais fácil configurar
a compensação do laser para 38 mm (1-1/2")
abaixo da calha.
6. Após ter posicionado o laser na altura
pretendida, aperte o manípulo de bloqueio (y)
para manter esta posição.
INSTALAÇÃO NUM TRIPÉ (FIG. 3)
1. Posicione o tripé numa superfície estável e
segura e configure-o para a altura pretendida.
2. Certifique-se de que a parte superior do tripé
está relativamente nivelada. O laser apenas irá
nivelar-se automaticamente se a parte superior
do tripé estiver a ± 5˚ do nível. Se o laser estiver
demasiadamente desnivelado, irá emitir um
sinal sonoro quando alcançar o limite do seu
intervalo de nivelamento. O laser não irá sofrer
quaisquer danos, mas não irá funcionar se
estiver desnivelado.
3. Fixe o laser no tripé enroscando o manípulo
roscado (aa) do tripé na rosca fêmea (z) da
parte inferior do laser.
NOTA: certifique-se de que o tripé com o qual
está a trabalhar possui um parafuso roscado de
5/8"–11 para garantir uma montagem segura.
4. Ligue o laser e ajuste os controlos e a
velocidade de rotação como desejar.
A Haste de medição da DEWALT está marcada com
escalas de medição em ambos os lados, tendo sido
construída com secções telescópicas. Um botão de
mola actua como um travão para fixar a haste de
medição em vários comprimentos.
A escala de medição na parte frontal da haste de
medição começa no fundo da mesma. Utilize esta
escala para efectuar medições a partir do solo ao
realizar trabalhos de medição ou de nivelamento.
A parte traseira da haste de medição foi concebida
para medir a altura de tectos, vigas, etc. Estique
completamente a secção superior da haste de
medição até o botão encaixar na secção anterior.
Estique essa secção até esta se encaixar na secção
adjacente ou até a haste de medição tocar no tecto
ou na viga. A altura é indicada pela última secção
esticada que sair da secção inferior precedente, tal
como indicado na Figura (Figure) 6.
UTILIZAÇÃO
•
•
INSTALAÇÃO NO SOLO (FIG. 4, 5)
O laser pode ser posicionado directamente no solo
para aplicações de nivelamento horizontal e vertical,
como, por exemplo, para enquadrar paredes.
1. Coloque o laser numa superfície relativamente
estável e plana, na qual não irá sofrer
perturbações.
2. Posicione o laser de acordo com uma
configuração de nivelamento horizontal (fig. 5A)
ou vertical (fig. 5B), tal como indicado nas
figuras.
3. Ligue o laser e ajuste os controlos e a
velocidade de rotação como desejar.
NOTA: o laser será mais fácil de instalar para
aplicações relacionadas com paredes se a
velocidade de rotação for configurada para 0 rpm
e se for utilizado o controlo remoto para alinhar o
laser com as marcas de controlo. O controlo remoto
permite que uma pessoa consiga instalar o laser
sozinha.
•
HASTE DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO (FIG. 6)
•
PERIGO: NUNCA tente utilizar uma
haste de medição numa tempestade
ou perto de fios eléctricos suspensos.
Tal irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Para prolongar a vida útil das pilhas, retire-as
quando o laser não estiver a ser utilizado.
Para se certificar da precisão do seu trabalho,
verifique a calibragem do laser frequentemente.
Consulte a secção Verificação da calibragem
no terreno em Manutenção do laser.
Antes de tentar utilizar o laser, certifique-se
de que a ferramenta se encontra posicionada
numa superfície relativamente plana e estável.
Marque sempre o centro da linha ou do ponto
do laser. Se marcar partes diferentes do raio
em alturas diferentes, irá introduzir um factor de
erro nas suas medições.
Para aumentar a precisão e a distância de
trabalho, instale o laser no centro da sua área
de trabalho.
Ao fixar o laser num tripé ou numa parede,
monte o laser com segurança.
Ao trabalhar em interiores, uma velocidade lenta
da cabeça de rotação irá produzir uma linha
mais luminosa, enquanto uma velocidade mais
rápida irá produzir uma linha mais sólida.
Para aumentar a visibilidade do raio, use os
Óculos de realce do laser e/ou um Cartão de
alvo de laser, de forma a encontrar o raio
mais facilmente.
As alterações extremas de temperatura podem
causar uma deslocação ou um desvio das
estruturas dos edifícios, dos tripés de metal,
do equipamento, etc., o que poderá afectar a
precisão da ferramenta. Verifique a sua precisão
frequentemente quando estiver a trabalhar.
93
PORTUGUÊS
• Ao trabalhar com o Detector de laser digital da
DEWALT, configure a velocidade de rotação do
laser para o valor mais elevado.
• Se deixar cair o laser ou se este for sujeito a
uma pancada forte, mande verificar o sistema
de calibragem num centro de assistência
qualificado antes de utilizar o laser novamente.
Painel de controlo do laser (fig. 1)
O laser é controlado pelo botão de alimentação (e),
pelo botão de velocidade/rotação (h), pelo botão
do modo de varrimento (i) e por duas setas (j, k). As
setas controlam o movimento da cabeça do laser
para a esquerda e para a direita quando o laser está
a ser utilizado no modo de nivelamento vertical.
LIGAR O LASER (FIG. 1)
1. Certifique-se de que as pilhas estão inseridas
correctamente e de que a porta do respectivo
compartimento está bem fechada.
CUIDADO: o laser irá funcionar mesmo
se a porta do compartimento das pilhas
não estiver trancada com o fecho.
Para inserir as pilhas com segurança,
certifique-se sempre de que a porta do
respectivo compartimento está fechada
e trancada com o fecho.
2. Prima suavemente o botão de alimentação (e)
para ligar o laser. A luz do indicador LED da
alimentação (f) irá acender-se e a unidade irá
efectuar o nivelamento automático.
NOTA: o indicador LED é utilizado para indicar que
a unidade está ligada (luz acesa de forma fixa) e
para o avisar de que as pilhas estão fracas (luz a
piscar).
NOTA: a cabeça irá começar ou continuar a rotação
logo que o laser esteja nivelado.
DESLIGAR O LASER
Prima suavemente o botão de alimentação para
desligar o laser. O indicador LED da alimentação irá
apagar-se.
Botões do painel de controlo do laser
(fig. 1)
BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
Prima o botão de alimentação (e) para ligar e
desligar a unidade.
BOTÕES DE SETAS
Os botões de setas (j, k) são utilizados para diversas
funções, de acordo com o modo de utilização da
unidade.
94
No Modo horizontal:
Os botões de setas ajustam a direcção do
raio laser no Modo de varrimento ou no
Modo de apontador (0 rpm).
No Modo vertical:
Os botões de setas deslocam o raio laser
para a esquerda e para a direita.
BOTÃO DE VELOCIDADE/ROTAÇÃO
O botão de velocidade/rotação (h) é utilizado para
ajustar a velocidade de rotação do raio laser com
base em 3 velocidades predefinidas.
A cabeça irá percorrer as 3 velocidades em
sequência à medida que o botão de velocidade/
rotação for premido.
LEMBRE-SE:
Baixa velocidade = Raio luminoso
Alta velocidade = Raio sólido
NOTA: o botão de velocidade/rotação executa a
mesma função do botão de velocidade/rotação no
controlo remoto.
BOTÃO DO MODO DE VARRIMENTO
O botão do modo de varrimento (i) é utilizado
para fazer a cabeça do laser deslocar-se para trás
e para a frente, criando uma linha laser curta e
luminosa. Esta linha curta é muito mais luminosa e,
consequentemente, mais visível do que quando a
unidade se encontra no modo de rotação completa.
Utilizar o Modo de varrimento:
Para entrar no modo de varrimento, prima e
solte o botão do modo de varrimento. Para
sair do modo de varrimento, prima e solte o
botão novamente.
O tamanho e a direcção da zona de
varrimento podem ser controlados com os
botões de setas no painel de controlo da
unidade ou no controlo remoto. Para obter
uma explicação mais detalhada, consulte
a secção Utilizar o controlo remoto sem
fios.
O tamanho e a direcção da zona de
varrimento também podem ser controlados
manualmente com o Modo de varrimento
definido pelo utilizador:
1. Configure a unidade para 0 rpm (modo
de apontador).
2. Rode manualmente a cabeça do laser
para posicionar o raio laser numa das
extremidades da zona de varrimento
pretendida.
3. Prima e mantenha premido o botão
de varrimento no painel de controlo da
unidade. Ao manter premido o botão de
PORTUGUÊS
varrimento, rode manualmente a cabeça
do laser para a extremidade oposta da
zona de varrimento pretendida.
4. Solte o botão de varrimento.
5. O laser irá varrer a área entre os dois
pontos seleccionados.
IMPORTANTE: o controlo remoto não pode
ser utilizado no Modo de varrimento definido
pelo utilizador.
INDICAÇÃO DE PILHAS FRACAS
Quando as pilhas estiverem a aproximar-se do
final da sua vida útil (g), o LED da alimentação
(f) irá começar a piscar. Quando for apresentada
esta indicação, apenas resta um curto período de
tempo de funcionamento até a unidade se desligar
completamente. As pilhas deverão ser substituídas
por pilhas novas logo que possível.
Utilizar o controlo remoto sem fios
(fig. 1)
O controlo remoto permite que uma pessoa utilize
e configure o laser à distância. O controlo remoto
inclui quatro setas (m, n), um botão de velocidade/
rotação (o), um botão do modo de varrimento (p) e
um botão do modo manual (l).
CONTROLO REMOTO: BOTÕES DE SETAS
Os botões de setas (m, n) são utilizados para
diversas funções, de acordo com o modo de
utilização da unidade.
No Modo de nivelamento horizontal
Os botões de setas para cima e para baixo
(m) ajustam o comprimento da linha laser no
Modo de varrimento.
As setas para a esquerda e para a direita (n)
ajustam a direcção do raio laser no Modo
de varrimento ou no Modo de apontador (0 rpm).
No Modo de nivelamento vertical
automático:
Os botões de setas para cima e para baixo
(m) ajustam a posição da linha laser no
Modo de varrimento.
As setas para a esquerda e para a direita (n)
deslocam o raio laser para a esquerda e
para a direita.
CONTROLO REMOTO: BOTÃO DE
VELOCIDADE/ROTAÇÃO
O botão de velocidade/rotação (o) é utilizado para
ajustar a velocidade do raio laser com base em 3
velocidades predefinidas.
NOTA: o botão de velocidade/rotação executa a
mesma função do botão de velocidade/rotação no
painel de controlo da unidade.
CONTROLO REMOTO: BOTÃO DO MODO
DE VARRIMENTO
O botão do modo de varrimento (p) é utilizado
para fazer a cabeça do laser deslocar-se para trás
e para a frente, criando uma linha laser curta e
luminosa. Esta linha curta é muito mais luminosa e,
consequentemente, mais visível do que quando a
unidade se encontra no modo de rotação completa.
Utilizar o Modo de varrimento:
Para entrar no modo de varrimento, prima e
solte o botão do modo de varrimento. Para
sair do modo de varrimento, prima e solte o
botão novamente.
O tamanho e a direcção da zona de
varrimento podem ser controlados com os
botões de setas no painel de controlo da
unidade ou no controlo remoto. Para obter
uma explicação mais detalhada, consulte
a secção Botões de setas em Botões do
painel de controlo do laser.
IMPORTANTE: o controlo remoto não pode
ser utilizado no Modo de varrimento definido
pelo utilizador.
Acessórios para o laser
ÓCULOS DE REALCE DO LASER (FIG. 7)
Estes óculos de lentes vermelhas melhoram a
visibilidade do raio laser em condições de luz
intensa ou através de grandes distâncias quando o
laser é utilizado para aplicações em interiores. Estes
óculos não são necessários para utilizar o laser.
PERIGO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, nunca olhe fixamente
para o raio laser, independentemente de
estar ou não a usar estes óculos.
CUIDADO: estes óculos não são
óculos de protecção aprovados e não
deverão ser usados ao utilizar outras
ferramentas. Estes óculos não impedem
que o raio laser entre em contacto com
os seus olhos.
CARTÃO DE ALVO (FIG. 8)
O Cartão de alvo de laser ajuda a localizar e marcar
o raio laser. O cartão de alvo optimiza a visibilidade
do raio laser quando este passa pelo cartão. O
cartão está marcado com escalas em polegadas
e em centímetros. O raio laser atravessa o plástico
vermelho e é reflectido na fita reflectora do verso.
O íman na parte superior do cartão destina-se
a fixar o cartão de alvo numa calha de tecto ou
em espigões/pregos de aço para determinar as
posições de nivelamento vertical e horizontal. Para
obter o melhor desempenho possível ao utilizar o
Cartão de alvo, o logótipo da DEWALT deverá estar
virado para si.
95
PORTUGUÊS
DETECTOR DE LASER DIGITAL (FIG. 9)
O detector ajuda a localizar a posição de um raio
laser em condições de luz intensa ou através de
grandes distâncias. Este produz sinais visuais
e auditivos à medida que o raio laser rotativo o
atravessa.
O detector pode ser utilizado tanto em interiores
como em exteriores sempre que seja difícil localizar
o raio laser.
O detector não se destina a ser utilizado com
lasers não rotativos, mas é compatível com a
maioria dos lasers rotativos de raio vermelho ou de
infravermelhos (raio invisível) disponíveis no mercado.
O Detector de laser digital da DEWALT pode ser
utilizado com ou sem o grampo do detector.
Quando é utilizado com o grampo, o detector pode
ser posicionado numa haste de medição, numa
estaca de nivelamento, num espigão ou num poste.
Precisão
Quando o laser é utilizado com o detector, o nível
de precisão do detector necessita de ser adicionado
ao do laser.
• Precisão nominal ± 3,0 mm
Montar o detector numa haste de medição
(fig. 9)
1. Para fixar o seu detector numa haste de
medição, fixe primeiro o detector no grampo,
empurrando o respectivo fecho (bb). Faça
deslizar as calhas (cc) do grampo na calha
(dd) do detector até o fecho (ee) do grampo se
encaixar no orifício do fecho (ff) no detector.
2. Abra as mandíbulas do grampo rodando o
manípulo do grampo (gg) para a esquerda.
3. Posicione o detector na altura pretendida e rode
o manípulo do grampo para a direita para fixar
o grampo na haste.
4. Para efectuar ajustes de altura, afrouxe o aperto
do grampo, reposicione-o e volte a apertá-lo.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com este laser poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Estes acessórios são os seguintes:
• Detector de laser digital DE0772 da
DEWALT
• Haste de medição DE0734 da DEWALT
96
• Tripé DE0735 da DEWALT
• Tripé DE0736 da DEWALT
• Haste de medição DE0737 da DEWALT
• Suporte de inclinação DE0738 da
DEWALT
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios adequados.
MANUTENÇÃO
A sua unidade da DEWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de um cuidado
adequado com o laser e de uma limpeza regular.
• Para manter a precisão do seu trabalho,
verifique a calibragem do laser frequentemente.
Consulte a secção Verificação da calibragem
no terreno.
• As verificações da calibragem e outras
reparações de manutenção podem ser
efectuadas pelos centros de assistência da
DEWALT.
• Quando o laser não estiver a ser utilizado,
guarde-o na caixa de kit fornecida.
• Não guarde o seu laser na caixa de kit se este
estiver molhado. Seque as peças exteriores
com um pano suave e seco e deixe o laser
secar ao ar.
• Não guarde o seu laser com temperaturas
abaixo de -18˚C (0˚F) ou acima de 41˚C (105˚F).
Verificação da calibragem no terreno
(fig. 10–12)
ATENÇÃO: mande sempre calibrar
a cabeça do laser num agente de
reparação qualificado.
As verificações da calibragem no terreno deverão
ser realizadas frequentemente.
NOTA: como parte da garantia da DEWALT,
o proprietário da unidade tem direito a um
serviço de calibragem GRATUITO durante
o primeiro ano de utilização da ferramenta.
Basta preencher o cupão em anexo e enviá-lo
juntamente com o laser e a respectiva prova de
compra para um agente autorizado da DEWALT.
Será emitido um certificado sem qualquer custo
adicional.
As verificações da calibragem no terreno não
calibram o laser. Estas verificações indicam se
o laser está a fornecer ou não uma linha de
nivelamento horizontal e vertical correcta, mas
não corrigem quaisquer erros na capacidade de
nivelamento horizontal ou vertical do mesmo.
PORTUGUÊS
Estas verificações não substituem a calibragem
profissional realizada por um centro de assistência
da DEWALT.
VERIFICAÇÃO DA CALIBRAGEM DO NIVELAMENTO
(EIXO X)
1. Coloque um tripé entre duas paredes que se
encontrem, pelo menos, 15 m (50') afastadas
uma da outra. A localização exacta do tripé não
é importante.
2. Monte a unidade no tripé de forma a que o
eixo X aponte directamente para uma das
paredes.
3. Ligue a unidade e deixe-a efectuar o
nivelamento automático.
4. Marque e meça os pontos A e B nas paredes,
tal como indicado na Fig. 10.
5. Rode toda a unidade 180º de forma a que
o eixo X aponte directamente para a parede
oposta.
6. Deixe a unidade efectuar o nivelamento
automático e, em seguida, marque e meça
os pontos AA e BB nas paredes, tal como
indicado na Fig. 11.
7. Calcule o erro total utilizando a equação:
Erro total = (AA – A) – (BB – B)
8. Compare o erro total com os limites
permissíveis indicados na tabela seguinte.
Distância entre as
paredes
Erro permissível
C = 15 m (50')
6 mm (0,25")
C = 25 m (80')
10 mm (0,4")
C = 50 m (160')
20 mm (0,8")
VERIFICAÇÃO DA CALIBRAGEM DO
NIVELAMENTO (EIXO Y)
Repita o procedimento indicado acima, mas com a
unidade posicionada de forma a que o eixo Y esteja
apontado directamente para as paredes.
VERIFICAÇÃO DE ERRO DE NIVELAMENTO
VERTICAL (FIG. 12)
1. Utilizando um prumo padrão como referência,
marque a parte superior e inferior de uma
parede (certifique-se de que marca a parede e
não o chão e o tecto).
2. Posicione o laser rotativo com firmeza no solo
a, aproximadamente, 1 m (3') da parede.
3. Ligue o laser e aponte o ponto para a
marca na parte inferior da parede. Em seguida,
utilizando as setas para cima/baixo no controlo
remoto, rode o ponto para cima. Se o centro
do ponto passar por cima da marca na parte
superior da parede, o laser está calibrado
adequadamente.
NOTA: esta verificação deverá ser realizada com
uma parede que não possua uma altura inferior à
da parede mais alta com a qual este laser irá ser
utilizado.
Limpeza
ATENÇÃO:
• Retire as pilhas antes de limpar a sua
unidade.
• Nunca utilize solventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as
peças não metálicas do laser. Utilize
um pano humedecido apenas com
água e sabão suave.
• Nunca permita a entrada de qualquer
líquido na unidade; nunca submirja
qualquer peça da unidade num
líquido.
• Nunca utilize ar comprimido para
limpar o laser.
• Mantenha as ranhuras de ventilação
desobstruídas e limpe regularmente
a caixa da unidade com um pano
suave.
• A protecção de borracha flexível
pode ser limpa com um pano
molhado isento de linho, como,
por exemplo, um pano de algodão.
UTILIZE APENAS ÁGUA. NÃO utilize
produtos de limpeza ou solventes.
Deixe a unidade secar ao ar antes de
a guardar.
• Em algumas condições, a lente de
vidro dentro da cabeça rotativa pode
ganhar alguma sujidade ou acumular
detritos. Isto irá afectar a qualidade e
o alcance do raio. A lente deverá ser
limpa com um cotonete de algodão
humedecido com água.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
97
PORTUGUÊS
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
98
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais deste
equipamento. Esta declaração de garantia
complementa os seus direitos contratuais
enquanto utilizador profissional ou os seus
direitos legais enquanto utilizador privado não
profissional, não os prejudicando, seja de que
forma for. A garantia é válida nos Estadosmembros da União Europeia e nos paísesmembros da Zona Europeia de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com
o desempenho da sua ferramenta da DEWALT,
basta devolvê-la ao revendedor no prazo
de 30 dias, juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais,
para obter um reembolso total ou trocá-la por
outra ferramenta. O produto apenas poderá
ter sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se tenham
avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um
funcionamento anómalo resultante de materiais
ou mão-de-obra defeituosos num período de
12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de
todas as peças defeituosas ou, de acordo
com o nosso critério, a substituição gratuita da
unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um
desgaste normal;
99
SUOMI
PYÖRIVÄ LASERLAITE DW075
Onnittelut!
Laserlaitteiden turvallisuusohjeet
Olet valinnut DEWALT-laserin. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
työssään sähkötyökaluja käyttäville.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Tekniset tiedot
Jännite
V
Tyyppi
Pyörimisnopeus
Laserluokka
Suojausluokka
Tarkkuus
Itsesäätöalue
Käyttölämpötila
Kiinnityskohdan kierre
Paino (ilman akkua)
VAROITUS! Lue ohjeet ja ymmärrä
ne. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20 (D-koko)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
±5
-5 – +50
5/8"–11
2,0
Määritelmät Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta, ellei tilannetta korjata, se
saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai
vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
• Älä käytä laseria, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
• Käytä laserlaitteessa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muutoin voi aiheutua tulipalo.
• Säilytä laserlaite poissa lasten ja
kouluttamattomien henkilöiden ulottuvilta.
Laserlaitteet ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
• Käytä vain valmistajan suosittelemia
lisävarusteita. Yhdelle laserlaitteelle soveltuvat
lisävarusteet voivat aiheuttaa onnettomuuden
vaaran käytettynä yhdessä toisen laserlaitteen
kanssa.
• VAIN koulutettu huoltohenkilöstö saa
huoltaa tämän laitteen. Kouluttamattoman
henkilöstön tekemät korjaus- tai huoltotyöt
voivat aiheuttaa onnettomuuden. Lähimmän
valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot
ovat valtuutettujen DEWALT-huoltokorjaamoiden
luettelossa tämän käyttöohjeen lopussa tai
Internet-sivustossa www.2helpU.com.
• Älä käytä teleskoopin kaltaista optista
välinettä lasersäteen siirtämiseksi. Muutoin
voi aiheutua vakava silmävaurio.
• Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde
voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua
vakava silmävaurio.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata,
saattaa aiheutua aineellisia
vahinkoja.
• Älä aseta lasersädettä lähelle heijastavaa
pintaa, joka voi heijastaa säteen jonkun
silmään. Muutoin voi aiheutua vakava
silmävaurio.
Sähköiskun vaara.
• Kun laserlaitetta ei käytetä, katkaise siitä
virta. Jos jätät laserlaitteeseen virran kytketyksi,
säteen silmään osumisen vaara kasvaa.
Tulipalon vaara.
• Älä käytä laserlaitetta lähellä lapsia äläkä
anna lasten käyttää sitä. Muutoin voi aiheutua
vakava silmävaurio.
• Älä poista tai peitä varoitusmerkintöjä. Jos
ne poistetaan, käyttäjä tai muu henkilö voi
altistua säteilylle.
100
SUOMI
• Aseta laserlaite vakaasti tasaiselle alustalle.
Jos laserlaite kaatuu, se voi vaurioitua tai
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
• Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Sido pitkät hiukset kiinni. Pidä
hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset
voivat tarttua liikkuviin osiin. On vältettävä
ilmanvaihtoaukkojen peittämästä liikkuvia osia.
VAROITUS: Käyttäminen oppaassa
esitettyjen ohjeiden vastaisesti
saattaa altistaa vaaralliselle
säteilylle.
VAROITUS! ÄLÄ PURA PYÖRIVÄÄ
LASERLAITETTA. Laitteen sisällä
ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia osia. Pyörivän laserlaitteen
purkaminen aiheuttaa kaikkien
takuiden raukeamisen. Älä yritä
muunnella tätä laitetta mitenkään.
Muutoin voi aiheutua vaarallinen
altistuminen lasersäteilylle.
Laserlaitteiden muut
turvallisuusohjeet
• Tämä laserlaite täyttää luokan 3R määräykset
DIN EN 60825-1:2007-11 (enintään 5
mW, 600–680 nm). Älä korvaa laserdiodia
toisenlaisella. Jos laite vaurioituu, vain valtuutetut
huoltoliikkeet saavat korjata sen.
• Vain koulutetut henkilöt saavat asentaa
laserlaitteen sekä säätää ja käyttää sitä. Luokan
3R laserlaitteiden käyttöpaikat on merkittävä
varoitusmerkillä.
• Älä käytä tätä laserlaitetta muuhun tarkoitukseen
kuin laserviivojen heijastamiseen.
• Tarkista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että
omankielisiäsi varoitusmerkintöjä ei ole poistettu.
Älä käytä työkalua, jos siinä ei ole omankielisiäsi
varoitusmerkintöjä!
• Luokan 3R laserlaitteen lähettämä säde ulottuu
hyvin kauas. Silmävaurion vaara on olemassa
alueella, johon säde ulottuu.
• Aseta työkalu aina paikkaan, jossa lasersäde
ei voi osua kenenkään henkilön silmään. Ole
erittäin varovainen portaiden ja heijastavien
pintojen suhteen.
Vaarat
• Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
näitä laitteita:
– Lasersäteeseen katsomisen aiheuttamat
vammat.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Laservaroitus.
Luokan 3R laser.
Suojausluokka: IP54.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Laserlaitteen pohjassa lähellä kiinnityskohtaa
on päivämääräkoodi. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä paristoja koskevia
turvallisuusohjeita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Paristot voivat räjähtää tai
vuotaminen tai aiheuttaa tulipalon tai
vahingoittumisen. Voit vähentää tätä
vaaraa toimimalla seuraavasti:
Noudat huolellisesti kaikkia paristojen ja niiden
pakkausten merkintöjä.
Aseta paristot paikoilleen napaisuuden (plus ja
miinus) suhteen oikein päin.
Älä oikosulje paristoja.
Älä lataa paristoja.
Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja.
Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti uusiin
samanmerkkisiin ja -tyyppisiin paristoihin.
Poista tyhjentyneet paristot heti ja kierrätä ne
paikallisten määräysten mukaisesti.
Älä hävitä paristoja polttamalla.
Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
Jos laite on monta kuukautta käyttämättä,
poista paristot laitteesta.
101
SUOMI
Paristot (kuva [fig.] 1)
PARISTOTYYPPI
DW075 -laitteessa käytetään kahta LR20-paristoa
(D-koko).
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö
1 Pyörivä laserlaite
2 LR20-paristoa (D-koko)
1 Seinäteline
1 Kaukosäädin
1 Kohdistinkortti
1 Lasersäteen vahvistuslasit
1 Ilmaisin
2 9 voltin paristoa (6LR61)
1 Ilmaisimen kiinnike
1 Rasia
1 Ohjauspalkki
1 Jalusta
1 Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
Pyörivä laserlaite DW075 on tarkoitettu laserviivojen
heijastamiseen. Sitä voidaan käyttää sisä- ja
ulkotiloissa pysty- ja vaakasuoruuden tarkistamiseen.
Tämä laite pystyy myös heijastamaan paikoillaan
pysyvän lasersäteen esimerkiksi merkitsemiseksi.
Käyttökohteet vaihtelevat alakattojen ja
seinäpinnoitteiden asentamisesta perustusten ja
terassien suoruuden tarkistamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä laserlaite on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ
ANNA lasten koskea siihen. Kokemattomat henkilöt
saavat käyttää tätä laserlaitetta vain valvotusti.
LASER (KUVA 1)
a. Paristokotelo
b. Pariston kuvake
c. Kantokahva
102
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Pyörivä laserpää
Virtapainike
LED-merkkivalo: virta/paristo tyhjenemässä
Kuvake pariston tyhjenemisestä
Pyörimisnopeuden säädin
Skannaustilapainike
Nuoli: ylös
Nuoli: alas
KAUKOSÄÄDIN (KUVA 1)
l. Manuaalisen tilan painike
m. Nuolet: ylös/alas
n. Nuolet: vasemmalle/oikealle
o. Pyörimisnopeuden säädin
p. Skannaustilapainike
SEINÄTELINE (KUVA 2)
q. Kiinnitysalusta
r. Kiinnitysaukko
s. Kiinnityspaikka
t. Kiinnitysnuppi
u. Asteikko
v. Kiristysvipu
w. Kiinnitysleuat
x. Kiinnitysaukko
y. Lukituspainike
Purkaminen pakkauksesta
VAROITUSTARROJEN KIINNITTÄMINEN PAIKOILLEEN
Laitteeseen on kiinnitettävä varoitusmerkinnät
käyttäjän kielellä.
Laitteen mukana on siksi toimitettu erillinen
tarra-arkki.
VAROITUS: Tarkista, että
varoitusmerkinnät ovat saatavissa omalla
kielelläsi.
Laitteessa on oltava seuraavat varoitukset:
LASERSÄTEILY
ÄLÄ TUIJOTA SÄDETTÄ.
LUOKAN 3R LASERTUOTE
• Jos varoitukset ovat vieraalla kielellä, toimi
seuraavasti:
– Irrota tarvittava merkintä tarra-arkista.
– Aseta se huolellisesti nykyisen merkinnän
päälle.
– Paina merkintä paikoilleen.
SUOMI
KOKOAMINEN
Paristojen asettaminen paikoilleen ja
poistaminen (kuva 1)
HUOMAA: Tässä laitteessa käytetään kahta LR20paristoa (D-koko).
PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKOILLEEN
1. Nosta paristokotelon kansi (a) irti (kuvassa 1)
näkyvällä tavalla.
2. Aseta paristokoteloon kaksi uutta LR20paristoa (D-koko). Aseta paristot paikoilleen
paristokoteloon tehdyn merkinnän (b)
mukaisesti.
Laserlaitteen ottaminen käyttöön
Laserlaitetta voidaan säätää monella tavalla erilaisia
käyttökohteita varten.
PÄÄN KÄÄNTÄMINEN KÄSIN (KUVA 1)
Laserlaitteen pyörivän pään (d) ympärillä on suojus,
jotta se ei vahingossa vaurioidu työmailla. Voit
kuitenkin ohjata sädettä käsin.
SEINÄKIINNITYS (KUVA 2)
Laserlaite voidaan kiinnittää seinään esimerkiksi
alakattoa asennettaessa.
5. Tee merkki käyttämällä seinätelineen
asteikkoa (u).
HUOMAA: DEWALT-kohdistinkortissa on
merkki 38 mm:n kohdalla (1-1/2"). Siksi voi olla
helpointa säätää laserlaitteen siirtymäksi 38 mm
(1-1/2") linjan alapuolelle.
6. Kun laserlaite on oikealla korkeudella, kiristä
lukitusnuppi (y).
KOLMIJALAN KÄYTTÄMINEN (KUVA 3)
1. Aseta kolmijalka turvalliseen paikkaan ja säädä
se halutulle korkeudelle.
2. Varmista, että kolmijalan yläosa on suunnilleen
suorassa. Laserlaite oikaisee itsensä vain, jos
kolmijalan yläosa poikkeaa suorasta tasosta
enintään ± 5°. Jos laserlaite on liian vinossa,
siitä kuuluu äänimerkki, kun se saavuttaa
oikaisemisrajan. Laserlaite ei vahingoitu, mutta
se ei toimi ollessaan liian vinossa.
3. Kiinnitä laserlaite kolmijalkaan kiertämällä
kolmijalan kierteinen liitin (aa) laserlaitteen
pohjassa näkyvään aukkoon (z).
HUOMAA: Varmista, että käytettävässä
kolmijalassa on 5/8"–11-kierre.
4. Käynnistä laserlaite. Säädä pyörimisnopeus
haluamallasi tavalla.
HUOMIO: Jos kiinnität laserlaitteen
seinään, varmista, että se pysyy
tukevasti paikoillaan.
1. Kohdista laserlaitteen kiinnitysalusta (q) laitteen
pohjassa olevaan aukkoon (z) siten, että aukko
(r) tulee kiinnitysalustan kohdalle. Aseta taaempi
kumijalka kiinnitysaukkoon (s). Kiinnitä laserlaite
paikoilleen kiinnitysnupin (t) avulla.
2. Kun mitta-asteikko (u) osoittaa itseesi päin,
paina kiinnitysvipua (v) kiinnitysleukojen (w)
avaamiseksi.
3. Aseta kiinnitysleuat (w) seinän tai katon
kulmamitan ympärille ja sulje leuat vapauttamalla
kiinnitysvipu (v). Varmista ennen jatkamista, että
seinäteline on tiukasti paikallaan.
KÄYTTÄMINEN LATTIALLA (KUVAT 4, 5)
Laserlaitetta voidaan käyttää suoraan lattialla
tehtäessä esimerkiksi seinäasennuksia.
1. Aseta laserlaite suhteellisen tasaiselle ja suoralla
alustalle paikkaan, missä se ei ole tiellä.
2. Aseta laserlaite kyljelleen (kuva 5A) tai
vaakasuoraan (kuva 5B) kuvassa näkyvällä
tavalla.
3. Käynnistä laserlaite. Säädä pyörimisnopeus
haluamallasi tavalla.
HUOMAA: Laserlaitetta on helpompi käyttää
seinäasennustöissä, jos pyörimisliike pysäytetään
ja lasersäde kohdistetaan ohjausmerkkeihin
kaukosäätimen avulla. Kaukosäädintä käytettäessä
riittää, että laserlaitetta käyttää yksi henkilö.
HUOMIO: Kun kiinnität laserlaitteen
seinää, tue se aina myös ripustamalla
kattoon. Pujota ripustusvaijeri
laserlaitteen kahvan läpi. ÄLÄ pujota
vaijeria suojaavan metallihäkin läpi. Voit
myös kiinnittää seinätelineen ruuvien
avulla. Ruuvin aukko (x) sijaitsee
seinätelineen yläosassa.
4. Voit säätää laitetta ylös- tai alaspäin oikealle
työskentelykorkeudelle. Voit siirtää laserlaitteen
oikealla korkeudelle löysentämällä seinätelineen
lukitusnuppia (y). Tue kiinnitysjalustaa, kun
säädät korkeutta.
OHJAUSPALKKI (KUVA 6)
VAARA: ÄLÄ KOSKAAN käytä
ohjauspalkkia myrskyllä tai ilmassa
kulkevien sähköjohtojen lähellä.
Seurauksena voi olla kuolema tai vakava
loukkaantuminen.
Teleskooppimaisen DEWALT-ohjauspalkin molemmilla
puolilla on mitta-asteikot. Palkki lukitaan oikean
mittaiseksi jousipainikkeen avulla.
Palkin etuosan mitta-asteikko alkaa pohjasta. Käytä
sitä mitattaessa alhaalta ylös tai tasoitustöissä.
103
SUOMI
Palkin takaosan asteikkoa käytetään mitattaessa
esimerkiksi katon korkeutta. Vedä palkin yläosa
kokonaan ulos ennen lukitsemista edelliseen osaan.
Vedä osaa ylöspäin, kunnes se lukittuu paikalleen
viereiseen osaan tai kunnes palkki osuu kattoon.
Korkeus luetaan paikasta, jossa viimeinen osa tulee
ulos edellisestä osasta (kuvassa 6) näkyvällä tavalla.
KÄYTTÄMINEN
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
• Kun laserlaitetta ei käytetä, poista siitä paristot.
Ne kestävät tällöin pidempään.
• Tarkista laserlaitteen kalibrointi säännöllisesti,
jotta tarkkuus pysyy työskenneltäessä
tarvittavalla tasolla. Lisätietoja on Laserlaitteen
kunnossapito -kohdan Kalibroiminen-osassa.
• Ennen laserlaitteen käyttämistä varmista, että se
on suhteellisen tasaisella ja varmalla alustalla.
• Merkitse aina laserviivan tai -pisteen keskusta.
Jos merkitset eri kerroilla säteen eri osat,
mittauksiin tulee virheitä.
• Voit parantaa tarkkuutta ja laajentaa
työskentelyaluetta asettamalla laserlaitteen
työskentelyalueen keskelle.
• Jos kiinnität laserlaitteen kolmijalkaan tai
seinään, kiinnitä laite tukevasti.
• Jos työskentelet sisätiloissa, hitaasti pyörivä pää
saa aikaan kirkkaamman viivan. Nopeammin
pyörivä pää tuottaa yhtenäisen viivan.
• Säde näkyy paremmin, kun käytät lasersäteen
vahvistuslaseja ja/tai laser-kohdistinkorttia.
• Voimakkaat lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa
muodonmuutoksia esimerkiksi rakenteissa tai
metallisissa kolmijaloissa. Tämä voi heikentää
tarkkuutta. Tarkista tarkkuus säännöllisesti
työskentelyn aikana.
• Jos käytössä on digitaalinen DEWALTlasertunnistin, säädä laserlaitteen
pyörintänopeus mahdollisimman suureksi.
• Jos laserlaite putoaa tai saa voimakkaan iskun,
tarkistuta kalibrointijärjestelmä valtuutetussa
huoltokorjaamossa ennen laserlaitteen
käyttämistä.
Laserlaitteen ohjauspaneeli (kuva 1)
Laserlaitetta ohjataan virtapainikkeen (e),
pyörimisnopeuden säätöpainikkeen (h),
skannauspainikkeen (i) ja kahden nuolipainikkeen
(j ja k) avulla. Kun laserlaitetta käytetään luotilangan
tavoin, laserlaitteen pään kääntymistä vasemmalle ja
oikealle ohjataan nuolipainikkeiden avulla.
104
LASERLAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN (KUVA 1)
1. Varmista, että paristot ovat oikein paikoillaan ja
että paristokotelon kansi on kunnolla kiinni.
HUOMIO: Laserlaite toimii, vaikka
paristokotelon luukkua ei ole
kokonaan suljettu. Varmista aina, että
paristokotelon luukku on suljettu ja lukittu
kiinni, jotta paristot pysyvät paikoillaan.
2. Käynnistä laserlaite painamalla virtapainiketta (e).
Virran LED-merkkivalo (f) syttyy ja laite oikaisee
itsensä.
HUOMAA: LED-merkkivalo osoittaa virran
kytkemisen (palaa vakaasti) ja virran loppumisen
paristoista (vilkkuu).
HUOMAA: Pää ryhtyy pyörimään, kun laserlaite on
suorassa.
VIRRAN KATKAISEMINEN LASERLAITTEESTA
Voit katkaista laserlaitteesta virran painamalla
virtapainiketta. Virran LED-merkkivalo sammuu.
Laserlaitteen ohjauspaneelin
painikkeet (kuva 1)
VIRTAPAINIKE
Voit kytkeä tai katkaista virran painamalla
virtapainiketta (e).
NUOLIPAINIKKEET
Nuolipainikkeilla (j, k) ohjataan erilaisia toimintoja sen
mukaan, missä toimintatilassa laserlaite on.
Vaakasuoruuden tarkistus:
Nuolipainikkeilla ohjataan lasersäteen suuntaa
skannaus- tai osoitustilassa (pää ei pyöri).
Pystysuoruuden tarkistus:
Nuolipainikkeilla siirretään lasersädettä
vasemmalle tai oikealle.
PYÖRIMISNOPEUDEN SÄÄTÖPAINIKE
Voit säätää pyörintänopeutta pyörintänopeuden
säätöpainikkeen (h) avulla. Vaihtoehtoja on 3.
Pää pyörii vuorotellen kullakin kolmesta nopeudesta,
kun pyörintänopeuden säätöpainiketta painetaan.
MUISTA:
Hidas nopeus = kirkas säde
Suuri nopeus = yhtenäinen säde
HUOMAA: Pyörintänopeuden säätöpainike
toimii samalla tavalla kuin kaukosäätimen
pyörintänopeuden säätöpainike.
SKANNAUSTILAPAINIKE
Skannaustilapainiketta (i) käytetään laserpään
siirtämiseksi edestakaisin. Tällöin syntyy lyhyt ja
kirkas laserviiva. Lyhyt viiva on paljon kirkkaampi ja
näkyvämpi kuin laitteen pyöriessä normaalisti.
SUOMI
Skannaustilan käyttäminen:
Voit siirtää laitteen skannaustilaan painamalla
ja vapauttamalla skannaustilapainikkeen.
Voit poistua skannaustilasta painamalla
skannaustilapainiketta ja vapauttamalla sen
uudelleen.
Voit säätää skannaustilan kokoa ja
suuntaa laserlaitteen tai kaukosäätimen
nuolipainikkeiden avulla. Lisätietoja on
Langattoman kaukosäätimen käyttäminen
-kohdassa.
Voit myös säätää skannausvyöhykkeen
kokoa ja suuntaa käsin käyttäjän
määrittämässä skannaustilassa.
1. Pysäytä laserpään pyöriminen (osoitintila).
2. Käännä laserpäätä manuaalisesti siten,
että lasersäde on halutun skannausalueen
toisessa kulmassa.
3. Pidä laserlaitteen ohjauspaneelin
skannauspainiketta painettuna. Kun
skannauspainiketta pidetään painettuna,
käännä laserpäätä manuaalisesti halutun
skannausalueen vastakkaiseen kulmaan.
4. Vapauta skannauspainike.
5. Laserlaite skannaa kahden valitun pisteen
väliä.
TÄRKEÄÄ: Kaukosäädin ei toimi käyttäjän
määrittämässä skannaustilassa.
ILMOITUS PARISTOJEN TYHJENEMISESTÄ
Kun paristot ovat tyhjenemässä (g), virran LEDmerkkivalo (f) alkaa vilkkua. Tällöin käyttöaikaa on
jäljellä vain hyvin vähän ennen laitteen pysähtymistä
kokonaan. Vaihda tyhjentyneet paristot uusiin
mahdollisimman pian.
Kaukosäätimen käyttäminen
(kuva 1)
Kaukosäädintä käytettäessä riittää että laserlaitetta
käyttää yksi henkilö. Kaukosäätimessä on neljä
nuolipainiketta (m, n), pyörintänopeuden säätöpainike
(o), skannaustilapainike (p) ja manuaalisen tilan
painike (l).
KAUKOSÄÄDIN: NUOLIPAINIKKEET
Nuolipainikkeilla (m, n) ohjataan erilaisia toimintoja
sen mukaan, missä toimintatilassa laserlaite on.
Vaakasuora itseoikaisutila:
Ylä- ja alanuolipainikkeilla (m) säädetään
laserviivan pituutta skannaustilassa.
Vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella (n)
ohjataan lasersäteen suuntaa skannaus- tai
osoitustilassa (pää ei pyöri).
Pystysuora itseoikaisutila:
Ylä- ja alanuolipainikkeilla (m) säädetään
laserviivan sijaintia skannaustilassa.
Vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella
(n) siirretään lasersädettä vasemmalle tai
oikealle.
KAUKOSÄÄDIN: PYÖRIMISNOPEUDEN SÄÄTÖPAINIKE
Voit säätää lasersäteen pyörintänopeutta
pyörintänopeuden säätöpainikkeen (o) avulla.
Vaihtoehtoja on 3.
HUOMAA: Pyörintänopeuden säätöpainike toimii
samalla tavalla kuin laserlaitteen pyörintänopeuden
säätöpainike.
KAUKOSÄÄDIN: SKANNAUSTILAPAINIKE
Skannaustilapainiketta (p) käytetään laserpään
siirtämiseksi edestakaisin. Tällöin syntyy lyhyt ja
kirkas laserviiva. Lyhyt viiva on paljon kirkkaampi ja
näkyvämpi kuin laitteen pyöriessä normaalisti.
Skannaustilan käyttäminen:
Voit siirtää laitteen skannaustilaan painamalla
ja vapauttamalla skannaustilapainikkeen.
Voit poistua skannaustilasta painamalla
skannaustilapainiketta ja vapauttamalla sen
uudelleen.
Voit säätää skannaustilan kokoa ja
suuntaa laserlaitteen tai kaukosäätimen
nuolipainikkeiden avulla. Lisätietoja on
Laserlaitteen ohjauspaneelin painikkeet
-kohdan Nuolipainikkeet-osassa.
TÄRKEÄÄ: Kaukosäädin ei toimi käyttäjän
määrittämässä skannaustilassa.
Laserlaitteen varusteet
LASERSÄTEEN VAHVISTUSLASIT (KUVA 7)
Nämä punalinssiset lasit parantavat lasersäteen
näkyvyyttä kirkkaassa valaistuksessa tai katseltaessa
sitä kaukaa sisätiloissa. Laserlaitteen käyttäminen ei
edellytä näitä laseja.
VAARA: Vakavan henkilövahingon
vaaran välttämiseksi älä koskaan
tuijota suoraan lasersäteeseen laseja
käyttäessäsi tai ilman niitä.
HUOMIO: Näitä laseja ei ole hyväksytty
suojalaseiksi. Älä käytä niitä käyttäessäsi
muita työkaluja. Nämä lasit eivät estä
lasersädettä pääsemästä silmiisi.
KOHDISTINKORTTI (KUVA 8)
Lasersäteen kohdistinkortti auttaa paikantamaan
ja merkitsemään lasersäteen jäljen. Kohdistinkortti
parantaa siihen osuvan lasersäteen näkyvyyttä.
Kortissa on tuuma- ja metrijärjestelmän
asteikot. Lasersäde läpäisee punaisen muovin
105
SUOMI
ja heijastuu kortin kääntöpuolen heijastavasta
teipistä. Kortin yläosan magneetti kiinnittää kortin
metallirakenteeseen pysty- ja vaakasuoruuden
toteamiseksi. Kohdistinkortti toimii parhaiten, kun
DEWALT-logo osoittaa itseesi päin.
DIGITAALINEN LASERTUNNISTIN (KUVA 9)
Tunnistin auttaa paikantamaan lasersäteen
kirkkaassa valossa tai kaukaa. Siitä lähtee valo- ja
äänimerkki, kun pyörivä lasersäde osuu siihen.
Tunnistinta voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa, kun
lasersäteen paikantaminen on hankalaa.
Tunnistin toimii vain pyörivien laserlaitteiden kanssa.
Se on yhteensopiva useimpien punaista lasersädettä
tai infrapunasädettä lähettävien laitteiden kanssa.
Digitaalista DEWALT-lasertunnistinta voidaan käyttää
kiinnittimen kanssa tai ilman sitä. Jos sitä käytetään
kiinnittimen kanssa, tunnistin voidaan kiinnittää
esimerkiksi palkkiin tai tukeen.
Tarkkuus
Jos laserlaitetta käytetään yhdessä tunnistimen
kanssa, tunnistimen tarkkuus on otettava huomioon
yhdessä laserlaitteen tarkkuuden kanssa.
• Nimellistarkkuus ± 3,0 mm
Tunnistimen kiinnittäminen ohjauspalkkiin
(kuva 9)
1. Voit kiinnittää tunnistimen ohjauspalkkiin
kiinnittämällä tunnistimeen kiinnikkeen. Paina
kohtaa (bb). Työnnä kiinnikkeen kiskot (cc)
tunnistimen kiskoon (dd), kunnes kiinnikkeen
salpa (ee) työntyy tunnistimen salvan
aukkoon (ff).
2. Avaa kiinnikkeen leuat kääntämällä nuppia (gg)
vastapäivään.
3. Aseta tunnistin oikealle korkeudelle ja
kiinnitä kiinnike palkkiin kääntämällä nuppia
myötäpäivään.
4. Voit säätää korkeutta löysentämällä kiinnikettä,
asettamalla sen uuteen paikkaan ja kiristämällä
uudelleen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
laserlaitteen kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä
tämän laitteen kanssa vain DEWALTin
suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Niitä ovat:
• DE0772 DEWALT digitaalinen
lasertunnistin
• DE0734 DEWALT-ohjauspalkki
106
•
•
•
•
DE0735 DEWALT-kolmijalka
DE0736 DEWALT-kolmijalka
DE0737 DEWALT-ohjauspalkki
DE0738 DEWALT kalteva tuki
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-laserlaite on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja
puhdistetaan säännöllisesti.
• Tarkista laserlaitteen kalibrointi säännöllisesti,
jotta tarkkuus pysyy työskenneltäessä
tarvittavalla tasolla. Lisätietoja on
Kalibroiminen-osassa.
• Kalibrointi ja muut huoltotyöt voidaan tehdä
DEWALT-palvelukeskuksissa.
• Säilytä laserlaitetta sen mukana toimitetussa
kotelossa silloin, kun sitä ei käytetä.
• Jos laserlaite on märkä, älä säilytä sitä sen
mukana toimitetussa kotelossa. Kuivaa
ulkopinta pehmeällä kuivalla kankaalla ja anna
laserlaitteen kuivua.
• Älä säilytä laserlaitetta lämpötilassa alle -18 ˚C
(0 °F) tai yli 41 ˚C (105 °F).
Kalibroiminen (kuvat 10–12)
VAROITUS: Tilaa laserpään
kalibroiminen valtuutetusta
huoltokorjaamosta.
Laitteen kalibroiminen on tarkistettava säännöllisesti.
HUOMAA: Omistaja on osana DEWALTtakuuta oikeutettu yhteen ILMAISEEN
kalibrointiin ensimmäisen vuoden aikana. Täytä
laitteen mukana toimitettu kuponki ja palauta
se laserlaitteen ja ostotodistuksen kanssa
valtuutetulle DEWALT-edustajalle. Kalibroinnista
annetaan todistus ilman lisämaksua.
Laitteen kalibroimisen tarkistaminen ei kalibroi
laserlaitetta. Nämä tarkistukset osoittavat,
merkitseekö laserlaite vaaka- ja pystysuoruuden
oikein. Tarkistuksissa ei korjata laserlaitteen
merkintäkykyä.
Näitä tarkistuksia ei tehdä DEWALTpalvelukeskuksissa.
X-AKSELIN KALIBROIMISEN TARKISTAMINEN
1. Aseta kolmijalka kahden toisistaan vähintään
15 metrin (50 jalan) päässä sijaitsevan seinän
puoliväliin. Tarkalla sijainnilla ei ole merkitystä.
2. Kiinnitä laserlaite kolmijalkaan siten, että X-akseli
osoittaa suoraan toista seinää kohden.
3. Käynnistä laserlaite ja anna sen oikaista itsensä.
SUOMI
4. Merkitse ja mittaa A- ja B-pisteet (kuvassa 10)
esitetyllä tavalla.
5. Käännä laserlaitetta 180°, jotta X-akseli kääntyy.
6. Anna laserlaitteen oikaista itsensä. Merkitse ja
mittaa AA- ja BB-pisteet (kuvassa 11) esitetyllä
tavalla.
7. Laske kokonaisvirhe seuraavan kaavan avulla:
Kokonaisvirhe = (AA – A) – (BB – B)
8. Vertaa kokonaisvirhettä seuraavan taulukon
arvoihin.
Seinien välinen etäisyys
Sallittu virhe
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
Y-AKSELIN KALIBROIMISEN TARKISTAMINEN
Toista edelliset toimet siten, että laserlaitteen Y-akseli
osoittaa seiniin.
PYSTYSUORUUSVIRHEEN TARKISTAMINEN (KUVA 12)
1. Tee seinän ylä- ja alaosaan merkit käyttämällä
tavallista luotilankaa. Tee merkinnät seinään, ei
kattoon ja lattiaan.
2. Aseta pyörivä laserlaite tukevalle lattialle noin 1
m (3') päähän seinästä.
3. Käynnistä laserlaite ja osoita pisteellä seinän
alaosaan tehtyä merkkiä. Käännä tämän jälkeen
piste ylösalaisin käyttämällä kaukosäätimen yläja alanuolia. Jos pisteen keskusta osuu seinän
yläosaan tehtyyn merkkiin, laserlaite on oikein
kalibroitu.
HUOMAA: Tässä tarkistuksessa käytettävän seinä
ei saa olla matalampi kuin korkein seinä, jonka
tarkistamiseen tätä laserlaitetta käytetään.
Puhdistaminen
VAROITUS:
• Irrota paristot ennen laserlaitteen
puhdistamista.
• Älä koskaan puhdista laserlaitteen
muita kuin metallipintoja liuottimien
tai muiden voimakkaiden kemikaalien
avulla. Käytä vain vedellä ja miedolla
pesuaineella kostutettua kangasta.
• Älä päästä mitään nestettä laitteen
sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
• Älä koskaan puhdista laserlaitetta
paineilmalla.
• Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
Puhdista kotelo säännöllisesti
pehmeällä liinalla.
• Joustava kumisuojus voidaan
puhdistaa nukkaamattomalla
kankaalla, esimerkiksi puuvillalla.
KÄYTÄ PELKKÄÄ VETTÄ. ÄLÄ
KÄYTÄ puhdistusaineita tai liuottimia.
Anna laitteen kuivua ennen sen
varastoimista.
• Pyörivän pään lasilinssiin voi tarttua
likaa. Se vaikuttaa säteen laatuun ja
toiminta-alueeseen. Puhdista linssi
vedellä kostutetulla pumpulitupolla.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
107
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin.
Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai
valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa
kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa
mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen,
että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com.
108
SVENSKA
ROTERANDE LASER DW075
Gratulera!
Du har valt en DEWALT laser. Genom vår långa
erfarenhet, noggranna produktutveckling och
innovationsförmåga är DEWALT en av de mest
pålitliga leverantörerna av motordrivna verktyg.
Tekniska data
Spänning
V
Typ
Rotationshastighet
Laserklass
Skyddsklass
Precision
Självnivelleringsområde
Arbetstemperatur
Hongänga
Vikt (utan batteripaket)
min-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20 (storlek D)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
±5
5 till +50
5/8"–11
2,0
Definitioner: Riktlinjer för säkerhet
Nedanstående definitioner anger hur allvarligt
respektive signalord är. Läs igenom manualen och
var särskilt uppmärksam på de här symbolerna.
FARA: Betecknar en inneboende
riskfylld situation som, om den inte
förhindras, leder till dödsfall eller svåra
personskador.
VARNING: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
förhindras, kan leda till dödsfall eller
svåra personskador.
OBSERVERA: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
förhindras, kan leda till mindre eller
måttliga personskador.
OBSERVERA: Om denna symbol
används ensam utan säkerhetsvarning
beskriver denna en potentiell riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
leda till materiella skador.
Betecknar risk för elchocker.
Betecknar brandrisk.
Säkerhetsinstruktioner för
laserenheter
VARNING! Läs och förstå alla
instruktioner. Om du inte följer
instruktionerna nedan kan detta ge
upphov till elchocker, eldsvåda och/eller
allvarliga personskador.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
• Använd inte lasern i explosiva miljöer, t.ex. i
miljöer med brandfarliga vätskor, gaser eller
damm. Gnistor från motordrivna verktyg kan
antända dammet eller ångorna.
• Lasern får endast användas med särskilt
utformade batterier. Om andra batterier
används kan detta leda till eldsvåda.
• Lasern ska förvaras utom räckhåll för barn
och andra outbildade personer. Laserenheter
är farliga redskap i händerna på en outbildad
användare.
• Använd endast tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren av din
modell. Tillbehör som är lämpliga för en laser
kan leda till personskador om de används
tillsammans med en annan laser.
• Verktygen FÅR ENDAST servas av
kvalificerade reparatörer. Reparation, service
eller underhåll som utförs av okvalificerad
personal kan leda till personskador.
Se listan med auktoriserade DEWALT
reparationsverkstäder på baksidan av den här
manualen eller besök www.2helpU.com på
Internet för information om vilken auktoriserad
DEWALT-reparationsverkstad som är närmast.
• Använd inte optiska verktyg såsom teleskop
eller passageinstrument för att titta på
laserstrålen. Detta kan orsaka allvarliga skador
på ögonen.
• Placera inte lasern på ett sådant sätt att
någon avsiktligt eller av olyckshändelse kan
titta in i laserstrålen. Detta kan orsaka allvarliga
skador på ögonen.
• Placera inte lasern i närheten av en
reflekterande yta som kan reflektera
laserstrålen mot någons ögon. Detta kan
orsaka allvarliga skador på ögonen.
• Stäng av lasern när den inte används. En
tillslagen laser ökar risken för att någon ska titta
in i laserstrålen av misstag.
109
SVENSKA
• Använd inte lasern i närheten av barn och låt
aldrig barn använda lasern. Detta kan orsaka
allvarliga skador på ögonen.
• Etiketterna får inte tas bort eller göras
oläsliga. Om etiketterna tas bort kan detta leda
till att användarna eller andra utsätts för strålning
• Placera lasern på ett plant underlag. Om
lasern faller kan detta leda till skador på lasern
eller ge upphov till allvarliga personskador
• Bär lämplig klädsel: Bär inte löst sittande
kläder eller smycken. Långt hår måste vara
uppsatt. Hår, kläder och handskar får inte
ha kontakt med rörliga delar. Löst sittande
klädsel, smycken och långt hår kan fastna i
rörliga delar. De lufthål som ofta sitter framför
rörliga delar ska också undvikas.
• Verktyget ska alltid placeras på ett sådant sätt
att laserstrålen inte riskerar att träffa en person i
ögonen. Var särskilt försiktig om lasern används
i trappor eller speglande ytor.
Kvarstående risker
• Nedanstående risker är ofrånkomliga när den
här typen av apparater används:
– Personskador till följd av att personer tittar in i
laserstrålen.
Märkningar på verktyg
Nedanstående bildsymboler sitter på verktyget:
VARNING: Om andra typer av
kontroller eller procedurer än de
som anges här görs kan detta leda
till att användaren exponeras för
farlig strålning.
VARNING! TA INTE ISÄR DEN
ROTERANDE LASERN. Apparaten
innehåller inte komponenter som
kan servas. Om den roterande
lasern tas isär upplöses alla typer
av produktgaranti. Produkten får
inte modifieras på något sätt.
Modifikationer på verktyget kan leda till
farlig exponering för laserstrålning.
Extra säkerhetsinstruktioner
för laserenheter
• Denna laser hör till klass 3R enligt DIN
EN 60825-1:2007-11 (max 5 mW, 600–
680 nm). Laserdioden får inte ersättas med
en diod av annan typ. Om dioden skadas
måste lasern repareras av en auktoriserad
reparationsverkstad.
• Endast kvalificerad eller utbildad personal
får installera, justera eller använda
laserutrustningen. Platser där 3R-lasrar används
måste märkas ut med lämpliga varningsskyltar.
• Lasern får inte användas för andra syften än att
skapa laserlinjer.
• Innan lasern används för första gången måste
du kontrollera att säkerhetsvarningarna på
etiketten finns på ditt språk. Använd inte
verktyget om det inte är försett med varningar
på ditt språk!
• Eftersom strålen från en klass 3R-laser är synlig
över långa avstånd finns det en oförminskad risk
för ögonskador inom hela laserns räckvidd.
110
Läs bruksanvisningen innan du använder
lasern.
Varning för laser.
Klass 3R-laser.
Skyddsklass: IP54.
PLATS FÖR DATUMKOD
En datumkod, som även innefattar tillverkningsåret,
sitter på undersidan av laserns i närheten av
monteringsgängorna.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner
för batteriet
VARNING: Batterier kan explodera eller
läcka, vilket kan leda till personskador
eller eldsvåda. För att minska den här
risken:
• Följ noggrant alla instruktioner och varningar på
batteriets etikett och förpackning.
• Sätt alltid i batterier på rätt håll (med avseende
på polaritet, + och –) enligt symbolerna på
batteriet och utrustningen.
• Kortslut inte batteripolerna.
SVENSKA
• Ladda inte batterierna.
• Blanda inte gamla och nya batterier Ta ut alla
batterier samtidigt och byt mot nya av samma
märke och typ.
• Avlägsna förbrukade batterier omedelbart och
avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter.
• Försök aldrig elda upp batterier.
• Batterierna ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Ta ur batterierna om apparaten inte kommer att
användas under flera månader.
Batterier (fig. 1)
BATTERITYP
DW075 drivs av två LR20-batterier (storlek D).
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Roterande laser
2 LR20-batterier (storlek D)
1 Väggfäste
1 Fjärrkontroll
1 Positioneringskort
1 Par förstärkningsglasögon
1 Detektor
2 9 V batteri (6LR61)
1 Detektorklämma
1 Förvaringslåda
1 Skalstav
1 Tripodstativ
1 Bruksanvisning
• Kontrollera om redskapet, delarna eller
tillbehören har skador som kan ha uppkommit
genom transport.
• Ta dig tid till att noggrant läsa igenom och
förstå den här manualen innan du använder
utrustningen.
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig det
maskindrivna redskapet eller någon
del av det. Detta kan orsaka materiella
skador eller personskador.
AVSEDD ANVÄNDNING
DW075 roterande laser är utformad för att
projicera laserlinjer som hjälpmedel i professionella
tillämpningar. Redskapet kan både användas
inomhus och utomhus för horisontell (vågrät) och
vertikal (lodrätt) riktning. Redskapet kan också skapa
en fast laserpunkt som kan justeras manuellt för att
bestämma eller överföra en markering. Lasern kan
användas hängande från taket eller liggande längs
med en vägg vid byggnationer av husgrunder och
våningsplan.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i miljöer
med brandfarliga vätskor eller gaser.
Den här laserenheten är ett professionellt redskap.
LÅT INTE barn ha tillgång till utrustningen. Tillsyn
krävs om oerfarna operatörer använder den här
lasern.
LASER (FIG. 1)
a. Batterifack
b. Batteriikon
c. Bärhandtag
d. Roterande laserhuvud
e. Strömknapp
f. Diodindikator för ström/låg batterinivå
g. Ikon för låg batterinivå
h. Hastighets-/rotationsknapp
i. Knapp för avsökningsläge
j. Riktningspil: upp
k. Riktningspil: ned
FJÄRRKONTROLL (FIG. 1)
l. Knapp manuellt läge
m. Riktningspilar: upp/ned
n. Riktningspilar: vänster/höger
o. Hastighets-/rotationsknapp
p. Knapp för avsökningsläge
VÄGGFÄSTE (FIG. 2)
q. Monteringsplatta
r. Hål i monteringsplatta
s. Skåra i monteringsplatta
t. Monteringsvred
u. Gradering
v. Spännhandtag
w. Spännkäftar
x. Monteringshål
y. Låsvred
Uppackning
FÄST VARNINGSETIKETTEN
Säkerhetsvarningarna på den etikett som sitter på
lasern måste finnas på användarens språk.
För detta syfte följer ett separat blad med
självhäftande etiketter med redskapet.
VARNING: Kontrollera att
säkerhetsvarningarna på etiketten finns
på ditt språk.
111
SVENSKA
Varningarna ska innehålla följande information:
LASERSTRÅLNING
SE INTE IN I STRÅLEN
KLASS 3R LASERPRODUKT
• Om varningarna är skrivna på ett främmande
språk, gå till väga på följande sätt:
– Ta bort etiketten från bladet.
– Sätt försiktigt på etiketten ovanpå den
befintliga etiketten.
– Tryck fast etiketten.
HOPSÄTTNING
Sätt i och ta ur batterierna (fig. 1)
OBS: Det här redskapet drivs av två LR20-batterier
(storlek D).
MONTERING AV BATTERIPAKETET
1. Lyft av locket till batterifacket (a) enligt (figur 1).
2. Sätt i två LR20-batterier (storlek D) i
batterifacket. Sätt i batterierna enligt
symbolerna (b) i batterifacket.
Konfiguration av lasern
Lasern har olika konfigurationsalternativ, vilket
gör det möjligt att använda den i olika typer av
tillämpningar.
MANUELL ROTATION AV HUVUDET (FIG. 1)
Lasern är försedd med en legerad skyddsbur runt
det roterande huvudet (d) för att förhindra att den
skadas under arbetet. Du kan ändå komma åt det
roterande huvudet och rikta strålen manuellt för att
skapa eller överföra en märkpunkt.
VÄGGKONFIGURATION (FIG. 2)
Väggfästet används för att montera lasern på ett
väggspår för takmontering och andra särskilda typer
av avvägningsarbeten.
OBSERVERA: Innan laserinstrumentet
fästs på väggspåret eller takvinkeln ska
du kontrollera att spåret eller vinkeln
sitter fast.
1. Sätt lasern på monteringsplattan (q) och rikta in
hålet (z) på undersidan av lasern efter hålet (r) i
monteringsplattan. Sätt gummifoten i skåran i
monteringsplattan (s). Vrid monteringsvredet (t)
för att sätta fast lasern.
2. Tryck in spännhandtaget (v) för att öppna
spännkäftarna (w) med mätskalan på väggfästet
(u) vänd mot dig.
3. Sätt spännkäftarna (w) runt väggspåret eller
takvinkeln och släpp spännhandtaget (v) för att
spännkäftarna ska låsas runt spåret. Se till att
väggfästet sitter fast innan du fortsätter.
112
OBSERVERA: Använd alltid en vajer
eller motsvarande som fästs i taket
tillsammans med låsvredet för att säkra
laserpasset när det monteras på en
vägg.. Trä in vajern genom handtaget i
laserpasset. FÖR INTE in vajern genom
skyddsburen. Du kan även använda
skruvar för att sätta fast väggfästet direkt
på väggen som säkerhet. Ett skruvhål (x)
sitter på ovansidan av väggfästet.
4. Redskapet kan justeras uppåt och nedåt
till önskad offsethöjd. För att ändra
höjdinställningen, lossa låsvredet (y) på sidan av
väggfästet för att höja och sänka laserpasset.
Håll upp monteringsplattan när du justeras
höjden.
5. Använd mätskalan på väggfästet (u) för att sikta
in märket.
OBS: DEWALT:s positioneringskort har en
markering vid 38 mm (1-1/2") och det kan
därför vara enklast att sätta offset pе 38 mm
(1-1/2") under spеret.
6. När lasern har fått önskad höjdinställning dras
låsvredet (y) åt för att behålla denna position.
TRIPODKONFIGURATION (FIG. 3)
1. Placera tripodstativet på en säker plats och ställ
in det till önskad höjd.
2. Se till att överdelen av stativet är relativt vågrätt.
Lasern kommer bara att ställas in automatiskt
till vågrätt läge om stativets överdel är ± 5 från
horisontalen. Om lasern har en inställning som
ligger utanför denna felmarginal kommer den
att pipa tills den når toleransområdet. Lasern tar
ingen skada av detta, men kommer att sättas i
läget “inte vågrät”.
3. Fäst lasern i tripodstativet genom att skruva
in det gängade vredet (aa) på tripodstativet i
hongängan (z) på laserns undersida.
OBS: Kontrollera att det tripodstativ som du
använder har en 5/8"–11 gängad skruv för att
den ska kunna monteras på ett säkert sätt.
4. Slå på lasern och justera rotationshastigheten
och kontrollerna vid behov.
GOLVKONFIGURATION (FIG. 4, 5)
Laserpasset kan placeras direkt på golvet vid
avvägning och lodning, t.ex. vid väggkonstruktioner.
1. Lasern ska placeras på ett relativt jämnt och
plant underlag där den får vara ifred.
2. Placera lasern på olika sätt för avvägning
(fig. 5A) resp. lodning (fig. 5B).
3. Slå på lasern och justera rotationshastigheten
och kontrollerna vid behov.
SVENSKA
OBS: Det är lättare att konfigurera lasern för
väggtillämpningar om rotationshastigheten sätts till 0
varv/min och om fjärrkontrollen används för att ställa
in lasern efter kontrollmärkena. Fjärrkontrollen gör
det möjligt för en person att konfigurera lasern.
SKALSTAV FÖR KONSTRUKTIONER (FIG. 6)
FARA: ANVÄND ALDRIG en skalstav
vid storm eller i närheten av hängande
elkablar. Detta kan leda till dödsolyckor
eller allvarliga personskador.
DEWALT :s skalstav har en gradering på båda sidor
och är in- och utfällbar. En fjäderbelastad knapp
kontrollerar ett lås som fäster skalstaven vid olika
höjd.
Framsidan av skalstaven har en gardering som
börjar nerifrån. Denna skala används nerifrån och
upp för mät- och avvägningsarbeten.
Baksidan av skalstaven är utformad för höjdmätning
av tak, bjälklag osv. Dra ut hela den övre sektionen
av skalstaven tills knappen låses i den nedre
sektionen. Dra ut den här sektionen tills den låses i
föregående sektion eller tills skalstaven når taket eller
bjälklaget. Höjden läses av där den sist utdragna
sektionen lämnar den nedre sektionen (se figur 6).
ANVÄNDNING
VARNING: Följ alltid
säkerhetsanvisningarna och tillämpliga
föreskrifter.
• För att batterierna ska få längre livslängd ska de
tas ur enheten när den inte används.
• För att ditt arbete ska bli exakt ska laserns
kalibrering kontrolleras ofta. Se Fältkontroll av
kalibrering under Underhåll.
• Innan du börjar använda lasern måste lasern
placeras på ett relativt jämnt och stabilt
underlag.
• Märk alltid ut centrum av laserlinjen eller
punkten. Om du märker ut olika delar av strålen
vid olika tillfällen kommer du att få fel i dina
mätningar.
• För att öka räckvidden och precisionen ska
lasern installeras i mitten av arbetsytan.
• När du monterar lasern på ett tripodstativ eller
en vägg måste lasern vara fastmonterad.
• Sänk det roterande huvudets hastighet för
att få en klarare linje vid inomhusarbeten.
Om det roterande huvudet har en högre
hastighetsinställning skapas en tätare linje.
• Använd förstärkningsglasögonen och/eller
positioneringskort för att göra det lättare att se
strålen och därmed att lokalisera strålen.
• Extrema temperaturändringar kan orsaka
rörelser eller rubbningar av byggnadsstrukturer,
metallstativ, utrustning m.m., vilket kan påverka
laserns precision. Kontrollera ofta att lasern är
korrekt inställd medan du arbetar.
• När du använder DEWALT:s digitala
laserdetektor ska laserns rotationshastighet
sättas till den snabbaste inställningen.
• Om du tappar lasern i golvet eller om den
utsätts för en kraftig stöt ska du låta en
kvalificerad serviceverkstad kontrollera
kalibreringssystemet innan du använder den.
Laserns kontrollpanel (fig. 1)
Lasern kontrolleras med en strömknapp (e),
hastighets-/rotationsknappen (h), knapp för att välja
avsökningsläge (i) och två pilar (j, k). Pilarna förflyttar
laserhuvudet till vänster och höger när lasern
används i lodningsläge.
SLÅ PÅ LASERN (FIG. 1)
1. Kontrollera att batterierna sitter korrekt i
batterifacket och att batteriluckan är stängd.
OBSERVERA: Lasern fungerar även
om batteriluckan inte är helt låst. För att
säkra batteriet måste du alltid kontrollera
att batteridörren är stängd och låst.
2. Tryck lätt på strömknappen (e) för att slå på
lasern. Lysdioden för ström (f) tänds och
enheten kommer att självnivellera.
OBS: Diodindikatorn används för att indikera att
strömmen är tillslagen (fast sken) eller att batterinivån
är låg (blinkar).
OBS: Huvudet kommer att börja eller fortsätta rotera
när lasern är vågrät.
STÄNGA AV LASERN
Tryck lätt på strömknappen för att stänga av lasern.
Lysdiodindikator för ström kommer inte lysa längre.
Knappar på kontrollpanelen till
lasern (fig. 1)
STRÖMKNAPP
Tryck på strömknappen (e) för att slå på och stänga
av enheten.
PILKNAPPAR
Pilknapparna (j, k) används för olika funktioner
beroende på laserenhetens driftläge.
I “Horisontellt läge”:
Pilknapparna justerar laserstrålens riktning i
avsökningsläge eller pekläge (0 varv/min).
I “Vertikalt läge”:
Pilknapparna flyttar laserstrålen åt vänster
och höger.
113
SVENSKA
HASTIGHETS-/ROTATIONSKNAPP
Hastighets-/rotationsknappen (h) används för
att sätta laserstrålens rotationshastighet till tre
förinställda hastigheter.
Huvudet växlar mellan tre olika hastigheter
och upprepar denna sekvens om hastighets-/
rotationshastigheten trycks in.
KOM IHÅG:
Låg hastighet = klar stråle
Hög hastighet = tät stråle
OBS: Hastighets-/rotationsknappen utför samma
funktion som hastighets-/rotationsknappen på
fjärrkontrollen.
INDIKERING FÖR LÅG BATTERINIVÅ
När batterierna börjar närma sig slutet av sin
livslängd (g) kommer strömdioden (f) börja blinka.
Om du ser den här signalen dröjer det inte länge
innan enheten kommer att stängas av. Batterierna
bör ersättas med nya snarast möjligt.
KNAPP FÖR AVSÖKNINGSLÄGE
FJÄRRKONTROLL: PILKNAPPAR
Knappen för avsökningsläge (i) används för att få
laserhuvudet att svepa fram och tillbaka, vilket ger
en kort och klar linje. Denna korta linje är mycket
klarare och mer synlig än om enheten roterar med
full hastighet.
Användning av “Avsökningsläge”:
För att aktivera avsökningsläge trycker du
in och släpper knappen för avsökningsläge.
För att inaktivera avsökningsläge trycker du
in och släpper knappen för avsökningsläge
igen.
Storleken och riktningen på
avsökningsområdet kan kontrolleras
med pilknapparna på kontrollpanelen till
laserenheten eller fjärrkontrollen. För en mer
detaljerad förklaring, se Användning av den
trådlösa fjärrkontrollen.
Storleken och riktningen på
avsökningsområdet kan kontrolleras
manuellt genom det användardefinierade
avsökningsläget:
1. Ställ in laserenheten på 0 varv/min
(pekarläge).
2. Rotera laserhuvudet manuellt för att
rikta in laserstrålen mot en kant av det
önskade avsökningsområdet.
3. Håll knappen för avsökningsläge på
laserenhetens kontrollpanel intryckt.
Medan avsökningsknappen är nedtryckt
ska laserhuvudet roteras manuellt
till motsatta kanten av det önskade
avsökningsområdet.
4. Släpp knappen för avsökningsläge.
5. Lasern gör en avsökning mellan de två
valda punkterna.
VIKTIGT: Fjärrkontrollen kan inte användas för
läget “Användardefinierad avsökning”.
Pilknapparna (m, n) används för olika funktioner
beroende på laserenhetens driftläge.
I självnivellerande horisontalläge:
Upp- och nedknapparna (m) justerar längden
på laserlinjen i “Avsökningsläge”.
Vänster- och högerpilarna (n) justerar
laserstrålens riktning i “Avsökningsläge” eller
“Pekläge” (0 varv/min).
I “Självnivellerande vertikalläge”:
Upp- och nedknapparna (m) justerar
laserlinjens position i “Avsökningsläge”.
Vänster och höger pil (n) flyttar laserstrålen åt
vänster och höger.
114
Användning av den trådlösa
fjärrkontrollen (fig. 1)
Fjärrkontrollen används för att en person ska
kunna använda och konfigurera lasern på avstånd.
På fjärrkontrollen sitter fyra pilknappar (m, n), en
hastighets-/rotationsknapp (o), väljarknapp för
avsökningsläge (p) och en knapp för manuellt läge (l).
FJÄRRKONTROLL: HASTIGHETS-/ROTATIONSKNAPP
Hastighets-/rotationsknappen (o) används för att
sätta laserstrålens hastighet till fyra förinställda
hastigheter.
OBS: Hastighets-/rotationsknappen utför samma
funktion som hastighets-/rotationsknappen på
laserenhetens kontrollpanel.
FJÄRRKONTROLL: KNAPP FÖR AVSÖKNINGSLÄGE
Knappen för avsökningsläge (p) används för att få
laserhuvudet att svepa fram och tillbaka, vilket ger
en kort och klar linje. Denna korta linje är mycket
klarare och mer synlig än om enheten roterar med
full hastighet.
Användning av “Avsökningsläge”:
För att aktivera avsökningsläge trycker du
in och släpper knappen för avsökningsläge.
För att inaktivera avsökningsläge trycker du
in och släpper knappen för avsökningsläge
igen.
Storleken och riktningen på
avsökningsområdet kan kontrolleras
med pilknapparna på kontrollpanelen
till laserenheten eller fjärrkontrollen. Se
SVENSKA
Pilknappar under Knappar på laserns
kontrollpanel för en mer utförlig förklaring.
VIKTIGT: Fjärrkontrollen kan inte användas
för läget “Användardefinierad avsökning”.
Tillbehör
LASERFÖRSTÄRKNINGSGLASÖGON (FIG. 7)
De röda glasögonen gör det lättare att se
laserstrålen vid starkt ljus eller om laserstrålen
används över ett stort arbetsområde inomhus.
Glasögonen är inte nödvändiga för att använda
lasern.
FARA: För att minska risken för
allvarliga personskador ska du aldrig
titta direkt in i laserstrålen med eller utan
förstärkningsglasögon.
OBSERVERA: Glasögonen är inte
godkända som skyddsglasögon och bör
inte användas när du använder andra
typer av redskap. Glasögonen skyddar
inte ögonen från laserstrålar.
POSITIONERINGSKORT (FIG. 8)
Positioneringskortet hjälper dig att lokalisera och
märka ut laserstrålen. Positioneringskortet gör det
lättare att se laserstrålen genom att strålen korsas
av kortet. Kortet har en standardgradering och en
metrisk gradering. Laserstrålen passerar genom den
röda plasten och reflekteras av tejpen på motsatta
sidan. Magneten på kortets ovansida är utformad
för att hålla fast positioneringskortet mot takskenan
eller stålstolparna för att bestämma lodningsoch avvägningspositioner. För bästa resultat ska
DEWALT-logotypen vara vänd mot dig när du
använder positioneringskortet.
DIGITAL LASERDETEKTOR (FIG. 9)
Detektorn hjälper dig att lokalisera laserstrålen
vid kraftigt ljus eller om lasern används över stora
avstånd. Den skapar visuella och akustiska signaler
om strålen från den roterande lasern korsar
detektorn.
Detektorn kan både användas inomhus och
utomhus om det är svårt att lokalisera laserstrålen.
Detektorn är inte avsedd att användas tillsammans
med en icke-roterande laser, men är kompatibel
med de flesta typer av laserenheter med roterande
röd stråle eller infraröd (osynlig) stråle som finns på
marknaden.
En digital laserdetektor från DEWALT kan användas
med eller utan detektorklämma. Om den används
tillsammans med klämman kan detektorn placeras
på en skalstav, avvägningsstolpe eller stolpe.
Precision
Om lasern används tillsammans med detektorn
måste detektorns precisionsnivå läggas ihop med
laserns precisionsnivå.
• Nominell precision ± 3,0 mm
Montering av detektor på en skalstav (fig. 9)
1. När du monterar detektorn på en skalstav ska
detektorn fästas på klämman genom att den
trycks in i spärren (bb). Skjut in spåren (cc) på
klämman runt skenan (dd) på detektorn tills
spärren (ee) på klämman klickar i spärrhålet (ff)
på detektorn.
2. Öppna klämmans käftar genom att vrida vredet
på klämman (gg) moturs.
3. Ställ in detektorn till önskad höjd och vrid vredet
på klämman medurs för att sätta fast den på
staven.
4. Om du behöver justera höjdinställningen, lossar
du klämman lite, justerar och drar åt igen.
Tillvalstillbehör
VARNING: Eftersom tillbehör från
andra leverantörer än DEWALT inte har
testats tillsammans med produkten,
kan det vara farligt att använda sådana
tillsammans med den här lasern. För att
minska skaderisken bör endast tillbehör
som rekommenderas av DEWALT
användas tillsammans med den här
produkten.
Följande produkter rekommenderas:
• DE0772 DEWALT digital laserdetektor
• DE0734 DEWALT skalstav
• DE0735 DEWALT tripodstativ
• DE0736 DEWALT tripodstativ
• DE0737 DEWALT skalstativ
• DE0738 DEWALT lutningshållare
Kontakta din återförsäljare för ytterligare information
om vilka tillbehör som passar.
UNDERHÅLL
Din DEWALT laserenhet har konstruerats för att
kunna användas under långa perioder med minimalt
underhåll. För att laserenheten ska fungera på ett
tillfredsställande sätt måste du rengöra den noggrant
och regelbundet.
• För att lasern ska vara exakt måste du
kontrollera laserns kalibrering ofta. Se
Fältkontroll av kalibreringen.
• DEWALT:s serviceverkstäder kan kontrollera
kalibreringen och utföra andra typer av
underhållsarbeten.
115
SVENSKA
• När lasern inte används ska den förvaras i den
medföljande förvaringslådan.
• Du får inte fˆörvara lasern i förvaringslådan om
den är våt. Yttre delar ska torkas med en mjuk
och torr trasa. Låt lasern lufttorka.
• Lasern får inte förvaras vid lägre temperatur än
-18˚C (0˚F) eller vid högre temperatur än 41˚C
(105˚F).
Fältkontroll av kalibrering
(fig. 10–12)
VARNING: Låt alltid en kvalificerad
reparatör kalibrera laserhuvudet.
Fältkontroller av kalibreringen ska göras frekvent.
OBS: DEWALT:s garanti ger ägaren rätt till en
KOSTNADSFRI kalibrering under det första
året. Fyll i den medföljande värdechecken och
skicka tillbaka den tillsammans med lasern och
kvittot till en auktoriserad DEWALT-återförsäljare.
Du får ett certifikat utan extra kostnad.
Fältkontroller av kalibrering innebär inte att lasern
kalibreras. Dessa kontroller testar om lasern ger en
korrekt avvägnings- och lodningslinje, men korrigerar
inte eventuella fel i lasern.
Dessa kontroller ersätter inte den professionella
kalibrering som utfˆörs vid en DEWALTserviceverkstad.
KONTROLL AV AVVÄGNINGSKALIBRERING (X-AXEL)
1. Installera ett tripodstativ mellan två väggar
med ett avstånd på minst 15 m (50') emellan.
Tripodstativet behöver inte placeras exakt.
2. Montera laserenheten på tripodstativet så att
X-axeln pekar direkt mot en av väggarna.
3. Slå på laserenheten och låt den självnivellera.
4. Märk ut och mät upp punkterna A och B på
väggarna enligt figur 10.
5. Vrid hela laserenheten 180º så att X-axeln pekar
direkt mot motsatta väggen.
6. Låt laserenheten självnivellera och märk ut och
mät upp punkterna AA och BB på väggarna
enligt figur 11.
7. Beräkna det totala felet med hjälp av
ekvationen:
Totalt fel = (AA – A) – (BB – B)
8. Jämför det totala felet med de toleransgränser
som visas i nedanstående tabell:
Avstånd mellan väggarna
Acceptabelt fel
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
116
KONTROLL AV AVVÄGNINGSKALIBRERING (Y-AXEL)
Upprepa ovanstående procedur, men med
laserenheten riktad på ett sådant sätt att Y-axeln
pekar mot väggarna.
FELKONTROLL AV LODNING (FIG. 12)
1. Använd ett riktlod av standardmodell som
referens. Märk ut toppen och botten på en
vägg. (Var försiktig så att du sätter märket på
väggen och inte på golvet eller i taket.)
2. Sätt den roterande lasern på ett säkert sätt på
golvet ca 1 m (3') fren väggen.
3. Slå på lasern och rikta punkten mot märket vid
botten av väggen. Använd upp-/nedknapparna
på fjärrkontrollen för att rotera punkten uppåt.
Om mitten av punkten söker över märket på
toppen av väggen är lasern korrekt kalibrerad.
OBS: Denna kontroll ska göras på en vägg som
minst är lika hög som den högsta vägg som lasern
används på.
Rengöring
VARNING:
• Ta ut batteripaketet innan
laserenheten rengörs.
• Använd aldrig lösningar eller andra
skarpa rengöringskemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna
av lasern. Använd en duk som har
fuktats med vatten och mild tvål.
• Låt aldrig vätska tränga in i enheten
och sänk aldrig ned någon del av
enheten i vätska.
• Använd aldrig tryckluft för att rengöra
lasern.
• Håll ventilationsöppningarna rena och
rengör regelbundet huset med en
mjuk duk.
• Den flexibla gummiskärmen kan
rengöras med en våt, luddfri duk
(t.ex. en bomullsduk). ANVÄND
ENDAST VATTEN – ANVÄND INTE
putsmedel eller lösningsmedel. Låt
enheten lufttorka innan den förvaras.
• Under vissa förhållanden kan linsen
inuti det roterande huvudet samla
smuts eller föroreningar. Detta
inverkar på strålens kvalitet och
arbetsområde. Linsen bör alltid
rengöras med en bomullssvabb som
är fuktad med vatten.
SVENSKA
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
117
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
118
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
DÖNER LAZER DW075
Tebrikler!
DEWALT lazeri tercih ettiniz. Uzun süreli
deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik
DEWALT’ın profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi
haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
V
Tip
Dönüş hızı
Lazer sınıfı
Koruma sınıfı
Hassaslığı
Otomatik nivelman alanı
Çalışma sıcaklığı
Sehpa bağlantısı
Ağırlık (pil takımı hariç)
dk-1
mm/m
°
°C
kg
DW075
3,0
2 x LR20
(D boyu)
1
0–600
3R
IP54
± 0,2
±5
-5 ila +50
5/8"–11
2,0
Tanımlar: Güvenlik talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için
ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu
okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi
halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DIKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
DIKKAT: Güvenlik uyarı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde maddi
hasarla sonuçlanabilecek potansiyel
bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Lazerler için güvenlik
talimatları
UYARI! Tüm talimatları okuyarak
anladığınızdan emin olun.
Aşağıda listelenen tüm talimatlara
uyulmaması elektrik çarpmasına,
yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
• Yanıcı sıvıların, gazların ve tozun
bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı
ortamlarda lazeri kullanmayın. Elektrikli
aletler toz veya gazları tutuşturabilecek
kıvılcımlar yaratırlar.
• Lazeri sadece özellikle belirtilmiş olan
pillerle kullanın. Başka pillerin kullanılması
yangın riskine neden olabilir.
• Kullanılmayan lazeri çocukların ve
uzman olmayan kişilerin erişemeyeceği
bir yerde saklayın. Lazer, uzman olmayan
ellerde tehlike oluşturur.
• Sadece modelinizin üreticisi tarafından
tavsiye edilen aksesuarları kullanın. Bir
lazer için uygun olan aksesuarlar başka
bir lazerle kullanıldığında yaralanma riski
oluşturabilirler.
• Aletin servisi yalnızca kalifiye onarım
elemanı tarafından yapılmalıdır. Kalifiye
olmayan eleman tarafından yapılan
onarım, servis veya bakım yaralanmaya
neden olabilir. Size en yakın yetkili
DEWALT tamir acentesinin adresi için bu
kılavuzun arkasındaki yetkili DEWALT tamir
acenteleri listesine bakın ya da İnternette
www.2helpU.com adresini ziyaret edin.
• Lazer ışınına bakmak için teleskop veya
teodolit gibi optik aletler kullanmayın.
Ciddi göz yaralanmasına neden olabilir.
• Lazeri, herhangi birinin isteyerek veya
kazara lazer ışınına bakmasına neden
olacak bir pozisyona koymayın. Ciddi göz
yaralanmasına neden olabilir.
• Lazeri, lazer ışınını herhangi birinin
gözüne yansıtabilecek yansıtıcı bir
yüzeyin yanına yerleştirmeyin. Ciddi göz
yaralanmasına neden olabilir.
Yangın riskini belirtir.
119
TÜRKÇE
• Kullanılmıyorsa lazeri kapatın. Lazerin
açık bırakılması lazer ışınına bakma riskini
artırır.
• Lazeri çocukların yanında kullanmayın
ya da çocukların lazeri kullanmasına izin
vermeyin. Ciddi göz yaralanmasına neden
olabilir.
• Uyarı etiketlerini çıkarmayın ya da tahrip
etmeyin. Etiketler çıkarılırsa kullanıcı veya
diğerleri kazara radyasyona maruz kalabilir.
• Lazeri sağlam bir şekilde düz bir zemine
yerleştirin. Lazerin düşmesi lazerde hasara
veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Uygun giysiler giyin. Bol giysiler
giymeyin ve takı takmayın. Uzun saçları
kontrol altına alın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir. Hava delikleri
genellikle hareketli parçaları örttüğünden bu
deliklerden de sakınılmalıdır.
• İlk kullanımdan önce etiket üzerindeki
güvenlik uyarılarının kendi dilinizde
yazıldığını kontrol edin. Başka dilde uyarılar
taşıyorsa aleti kullanmayın.
• 3R sınıfı lazer ışını uzun mesafelerde
yüksek görünürlük sağladığından uygulama
alanı dahilinde göze hasar verme riski
potansiyeli değişmez.
• Aleti her zaman lazer ışını göz seviyesinde
kimseye gelmeyecek şekilde yerleştirin.
Merdivenler ve yansıtıcı yüzeylerin mevcut
olduğu durumlarda özelikle dikkatli olun.
Kalan riskler
• Aşağıdaki riskler bu makinaları kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Lazer ışınına bakmadan kaynaklanan
yaralanmalar.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki etiketler bulunmaktadır:
UYARI: Burada belirtilen kontrol
veya ayarlama ya da prosedürlere
uyulmaması tehlikeli radyasyon
maruziyetine neden olabilir.
UYARI! DÖNER LAZERİNİ
SÖKMEYİN. İçinde kullanıcı
tarafından bakım yapılabilecek
parça yoktur. Döner lazerin
sökülmesi tüm garantilerin
geçerliliğini yitirmesine neden
olur. Ürünü hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Aletin değiştirilmesi
tehlikeli lazer radyasyonu
maruziyetine neden olabilir.
Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
Lazer uyarısı.
3R sınıfı lazer.
Lazerler için ı̇ lave güvenlik
talimatları
• Bu lazer, DIN EN 60825-1:2007-11‘e göre
3R sınıfı ile uyumludur (maks 5 mW,
600–680 nm). Lazer diyotunu farklı bir tip ile
değiştirmeyin. Hasar görmesi halinde lazeri
yetkili tamir acentesine tamir ettirin.
• Lazer ekipmanını sadece kalifiye veya
eğitimli personel monte etmeye, ayarlamaya
ve çalıştırmaya yetkilidir. 3R sınıfı lazerlerin
kullanılacağı alanlar uygun lazer uyarı
işaretleri ile işaretlenmelidir.
• Lazeri, lazer çizgileri yansıtmak dışında
başka amaçlarla kullanmayın.
120
Koruma sınıfı: IP54.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu lazerin alt
kısmına, montaj yuvasının yanına basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
TÜRKÇE
Pil için önemli güvenlik
talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Piller patlayabilir veya sızıntı
yapabilir ve bu durum yaralanmaya
veya yangına neden olabilir. Bu riski
azaltmak için:
Pil etiketi ve paket üzerinde bulunan tüm
talimatlara ve uyarılara harfiyen uyun.
Pilleri takarken pil ile alet üzerinde işaretli
olan kutup uçlarına (+ ve –) dikkat ederek
düzgün takın.
Pilin kutup uçlarını kısa devre yapmayın.
Pilleri şarj etmeyin.
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Eski
pilleri aynı zamanda aynı marka ve tipte
yenileriyle değiştirin.
Biten pilleri derhal değiştirin ve yerel
düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
Pilleri ateşe atmayın.
Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın.
Birkaç ay boyunca alet kullanılmayacaksa
pilleri çıkarın.
Piller (şek. [fig.] 1)
PIL TIPI
DW075 iki adet LR20 (D boyu) pille
çalışmaktadır.
Paket ı̇ çeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Döner lazer
2 LR20 (D boyu) pil
1 Duvar bağlantı aparatı
1 Uzaktan kumanda
1 Hedef kartı
1 Lazer gözlüğü
1 Dedektör
2 9 V pil (6LR61)
1 Dedektör kelepçesi
1 Takım kutusu
1 Mira
1 Sehpa
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice
okuyup anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (şek. 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
KULLANIM ALANI
DW075 döner lazer profesyonel uygulamalarda
yardımcı olmak için lazer çizgileri yansıtmak
üzere tasarlanmıştır. Yatay (nivo) ve dikey
(şakül) hizalama amacıyla bu alet hem içerde
hem de dışarıda kullanılabilir. Bu alet ayrıca
bir işaret oluşturmak veya aktarmak için
manüel olarak yönlendirilebilen sabit bir lazer
noktası üretebilir. Asma tavan montajı ve duvar
yerleşiminden temel nivelmanı ve teras inşasına
kadar çok sayıda uygulamada kullanılabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Lazer profesyonel bir alettir. Çocukların
üniteye ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu lazer
deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
LAZER (ŞEK. 1)
a. Pil yuvası
b. Pil simgesi
c. Taşıma kolu
d. Döner lazer kafası
e. Açma/kapama düğmesi
f. Güç/düşük pil LED göstergesi
g. Düşük pil simgesi
h. Hız/dönüş düğmesi
i. Tarama modu düğmesi
j. Yön oku: yukarı
k. Yön oku: aşağı
UZAKTAN KUMANDA (ŞEK. 1)
l. Manüel mod düğmesi
m. Yön okları: yukarı/aşağı
n. Yön okları: sol/sağ
o. Hız/dönüş düğmesi
p. Tarama modu düğmesi
121
TÜRKÇE
DUVAR BAĞLANTI APARATI (ŞEK. 2)
q. Montaj tabanı
Lazer kurulumu
r. Taban montaj deliği
Lazeri çok sayıda uygulama için kullanışlı hale
getiren çeşitli kurulumlar kullanılmaktadır.
s. Taban montaj yuvası
MANÜEL KAFA DÖNÜŞÜ (ŞEK. 1)
t. Montaj düğmesi
x. Montaj deliği
Lazer, çalışma sahası faaliyetlerinden
kaynaklanan kazara hasarları önlemek için
döner kafanın (d) etrafında koruyucu alaşım
siper ile tasarlanmıştır. Döner kafaya hala
erişebilir ve işaret oluşturmak veya aktarmak
için ışını manüel olarak yönlendirebilirsiniz.
y. Kilitleme düğmesi
DUVAR KURULUMU (ŞEK. 2)
u. Skala
v. Kelepçe kolu
w. Kelepçe çeneleri
Paketinden çıkarma
UYARI ETIKETININ YERLEŞTIRILMESI
Lazer üzerinden gösterilen güvenlik uyarıları
etiketi kullanıcının kendi dilinde olmalıdır.
Bu amaçla ayrı bir kendinden yapışkanlı etiket
sayfası aletle birlikte temin edilmiştir.
UYARI: Etiket üzerindeki güvenlik
uyarılarının kendi dilinizde yazıldığını
kontrol edin.
Uyarılar şu şekilde olmalıdır:
LAZER RADYASYON
ISIGA GÖZLERINIZI
DIKEREK BAKMAYIN
SINIF 3R LAZER ÜRÜNÜ
• Uyarılar yabancı dildeyse şunları yapın:
– Gerekli etiketi sayfadan çıkarın.
– Etiketi mevcut etiketin üzerine dikkatle
yerleştirin.
– Etiketi yerine bastırın.
MONTAJ
Pilleri alete takıp çıkarma
(şek. 1)
NOT: Alet, iki adet LR20 (D boyu) pille
çalışmaktadır.
PILLERIN TAKILMASI
1. Pil yuvası kapağını (a) Şekil 1’de gösterildiği
gibi kaldırın.
2. Pil yuvasına iki adet yeni LR20 (D boyu) pil
takın. Pilleri yuvanın içinde bulunan kabartılı
simgeye (b) uygun olarak yerleştirin.
122
Asma tavan montajı ve diğer özel nivelman
projelerinde yardımcı olması için lazeri duvar
rayına tutturmak için duvar bağlantı aparatı
kullanılır.
DIKKAT: Duvar rayına veya tavan
köşebendine lazer nivoyu takmadan
önce rayın veya köşebendin sıkıca
bağlandığını kontrol edin.
1. Lazerin alt kısmındaki deliği (z) montaj
tabanındaki delikle (r) hizalayarak lazeri
montaj tabanına (q) yerleştirin. Arka plastik
ayağı, taban montaj yuvasına (s) yerleştirin.
Lazeri bağlamak için montaj düğmesini (t)
çevirin.
2. Duvar bağlantı aparatı ölçme skalası (u)
size bakarken kelepçe çenelerini (w) açmak
için kelepçe koluna (v) bastırın.
3. Kelepçe çenelerini (w) duvar rayı veya
tavan köşebendi etrafına yerleştirin ve
kelepçe çenelerini raya takmak için kelepçe
kolunu (v) bırakın. Devam etmeden önce
duvar bağlantı aparatının bağlandığını
kontrol edin.
DIKKAT: Duvara monte ederken
lazer nivoyu bağlamaya yardımcı
olması için duvar bağlantı aparatı
kelepçe kilitleme düğmesine ilaveten
her zaman bir tavan askısı veya
benzeri malzeme kullanın. Lazer
nivo kolunun içinden teli bağlayın.
Teli, koruyucu metal siperin içinden
GEÇİRMEYİN. Bunlara ilave
olarak desteklemek amacıyla duvar
bağlantı aparatını doğrudan duvara
monte etmek için vida kullanılabilir.
Vida deliği (x) duvar bağlantı
aparatının üstünde bulunmaktadır.
TÜRKÇE
4. Çalışma için alet yukarı/aşağı istenilen
ofset yüksekliğine ayarlanabilir. Yüksekliği
değiştirmek üzere lazer nivoyu yukarı/
aşağı taşımak için duvar bağlantı aparatının
yan tarafında bulunan kilitleme düğmesini
(y) gevşetin. Yüksekliği ayarlarken montaj
tabanını destekleyin.
5. İşaretinizin yerini kesin olarak belirlemek
için duvar bağlantı aparatı ölçüm skalasını
(u) kullanın.
NOT: DEWALT hedef kartı 38 mm’de
işaretlenmiştir bu yüzden en kolayı lazer
ofsetini rayın altında 38 mm’ye ayarlamak
olabilir.
6. İstenilen yüksekliğe lazeri yerleştirdikten
sonra bu pozisyonu korumak için kilitleme
düğmesini (y) sıkın.
SEHPA KURULUMU (ŞEK. 3)
1. Sehpayı sağlam bir şekilde yerleştirin ve
istenilen yüksekliğe ayarlayın.
2. Sehpanın üst kısmının kabaca düz
olduğunu kontrol edin. Sehpanın üst kısmı
nivonun ± 5°’si içindeyse lazer otomatik
nivelman yapacaktır. Lazer, nivodan çok
uzağa ayarlanmışsa nivelman mesafesi
sınırına ulaştığında ötecektir. Lazer hasar
görmeyecektir ancak “nivo dışı” durumunda
çalışmayacaktır.
3. Sehpa üzerindeki dişli düğmeyi (aa) lazerin
alt kısmındaki dişi yuvaya (z) vidalayarak
lazeri sehpaya bağlayın.
NOT: Sağlam montaj için kullanmakta
olduğunuz sehpanın 5/8"–11 dişli vidaya
sahip olduğunu kontrol edin.
4. Lazeri açın ve dönüş hızı ile kontrolleri
istediğiniz gibi ayarlayın.
ZEMİN KURULUMU (ŞEK. 4, 5)
NOT: Dönüş hızı 0’a ayarlanırsa ve lazeri
kontrol işaretleriyle hizalamak için uzaktan
kumanda kullanılırsa duvar uygulamaları için
lazerin kurulması daha kolay olacaktır. Uzaktan
kumanda sayesinde tek kişi tarafından lazer
kurulabilir.
MIRA (ŞEK. 6)
TEHLİKE: Mirayı fırtınalı havalarda
veya sarkan elektrik tellerinin
yakınında ASLA kullanmaya
çalışmayın. Ölüm veya ciddi
yaralanmaya neden olabilir.
DEWALT Miranın her iki tarafında ölçüm
skalası bulunmaktadır ve iç içe geçen
teleskopik kısımlar halinde imal edilmiştir. Farklı
yüksekliklerde mirayı tutmak için yaylı bir düğme
kilitleme mekanizmasını devreye sokar.
Miranın ön yüzünde alttan başlayan ölçüm
skalası bulunmaktadır. Tesviye veya nivelman
işlerinde zemine olan yüksekliğini ölçmek için
bu yüzü kullanın.
Miranın arka yüzü tavan, kiriş vs. yüksekliklerini
ölçmek için tasarlanmıştır. Önceki kısma düğme
kilitlenene kadar miranın üst kısmını sonuna
kadar açın. O kısım yanındaki kısma kilitlenene
veya mira tavana veya kirişe dokunana kadar
açın. Şekil 6’da gösterildiği gibi açılan son
kısmın önceki alt kısmı terk ettiği noktada
yükseklik okunur.
KULLANMA
•
•
Duvar iskeletleri gibi nivelman ve şakül
uygulamaları için lazer nivo doğrudan zemin
üzerine yerleştirilebilir.
•
1. Lazeri ayak altında olmayan nispeten
pürüzsüz ve düz bir zemin üzerine
yerleştirin.
•
2. Lazeri bir nivo (şek. 5A) veya şakül
(şek. 5B) ayarı için gösterildiği gibi
yerleştirin.
3. Lazeri açın ve dönüş hızı ile kontrolleri
istediğiniz gibi ayarlayın.
•
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
Pil ömrünü uzatmak amacıyla lazer
kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
İşinizin doğruluğunu sağlamak için lazer
kalibrasyonunu sık sık kontrol edin. Bakım
bölümünün altındaki Yerinde Kalibrasyon
Kontrolü kısmına bakın.
Lazeri kullanmaya teşebbüs etmeden önce
aletin nispeten pürüzsüz sağlam bir yere
yerleştirildiğini kontrol edin.
Her zaman lazer çizgisinin veya noktasının
merkezini işaretleyin. Farklı zamanlarda
ışının farklı kısımlarını işaretlerseniz
ölçümlerinizde hataya neden olursunuz.
Çalışma mesafesini ve doğruluğunu
artırmak için lazeri çalışma alanınızın
ortasına kurun.
123
TÜRKÇE
• Sehpa veya duvara monte ederken lazeri
sağlam tutturun.
• İç mekanlarda çalışırken yavaş döner kafa
hızı görülür parlak bir çizgi üretecek, hızlı
döner kafa hızı görülür kesiksiz bir çizgi
üretecektir.
• Işın görünürlüğünü artırmak için Lazer
Gözlüğü takın ve/veya ışını bulmanıza
yardımcı olması için Lazer Hedef Kartı
kullanın.
• Uç sıcaklık değişimleri bina yapılarının,
metal sehpaların, ekipmanların vs. hareket
etmesine veya kaymasına neden olabilir ve
bu durum hassaslığı etkileyebilir. Çalışırken
doğruluğunuzu sık sık kontrol edin.
• DEWALT Dijital Lazer Dedektör ile
çalışırken lazerin dönüş hızını en yüksek
hıza ayarlayın.
• Lazer düşerse veya sert bir darbe alırsa
lazeri kullanmadan önce kalibrasyon
sistemini kalifiye servis merkezine kontrol
ettirin.
Lazer kontrol paneli (şek. 1)
Açma/kapama düğmesi (e), hız/dönüş düğmesi
(h), tarama modu düğmesi (i) ve iki ok (j, k)
ile lazer kontrol edilir. Lazer şakül modunda
kullanılırken oklar lazer kafasının sola/sağa
hareketlerini kontrol eder.
LAZERİN AÇILMASI (ŞEK. 1)
1. Pillerin düzgün takıldığını ve pil kapağının
sıkıca kapatıldığını kontrol edin.
DIKKAT: Pil kapağı tam olarak
mandallanmasa bile lazer
çalışacaktır. Pilleri emniyete almak
için pil kapağının kapatıldığını ve
mandallandığını kontrol edin.
2. Lazeri açmak için açma/kapama düğmesine
(e) hafifçe basın. Güç LED ışığı (f) yanacak
ve ünite otomatik nivelman yapacaktır.
NOT: LED göstergesi, gücün açık olduğunu
(sabit) ve düşük pil durumunu (yanıp sönen)
göstermek için kullanılır.
NOT: Lazer hizalanır hizalanmaz kafa dönmeye
başlayacak veya devam edecektir.
LAZERİN KAPATILMASI
Lazeri kapatmak için açma/kapama düğmesine
hafifçe basın. Güç LED göstergesi artık
yanmayacaktır.
124
Lazer kontrol paneli düğmeleri
(şek. 1)
AÇMA/KAPAMA DÜĞMESI
Üniteyi açıp kapatmak için açma/kapama
düğmesine basın (e).
OK DÜĞMELERİ
Ok düğmeleri (j, k) lazer ünitesinin çalışma
moduna bağlı olarak farklı fonksiyonlar için
kullanılır.
Yatay Modda:
Ok düğmeleri, Tarama Modunda veya
Gösterme Modunda (0 dev/dk) lazer ışını
yönünü ayarlar.
Dikey Modda:
Ok düğmeleri lazer ışınını sola veya
sağa kaydırır.
HIZ/DÖNÜŞ DÜĞMESI
Hız/dönüş düğmesi (h) sahip olduğu 3 adet
önceden ayarlanmış hız yoluyla lazer ışınının
dönüş hızını ayarlamak için kullanılır.
Kafa hızı 3 hız boyunca gezinecektir ardından
hız/dönüş düğmesine basıldığında bu sırayı
tekrar edecektir.
UNUTMAYIN:
Düşük hız = Parlak Işın
Yüksek hız = Kesintisiz Işın
NOT: Hız/dönüş düğmesi uzaktan kumanda
üzerindeki hız/dönüş düğmesiyle aynı
fonksiyona sahiptir.
TARAMA MODU DÜĞMESI
Tarama modu düğmesi (i) lazer kafasını ileri geri
süpürerek kısa, parlak lazer çizgisi oluşturmak
için kullanılır. Kısa çizgi, ünite tam dönüş
modunda olduğu zamanla karşılaştırıldığında
daha parlak ve görünürdür.
Tarama Modunun Kullanılması:
Tarama moduna girmek için tarama
modu düğmesine basıp bırakın. Tarama
modundan çıkmak için tarama modu
düğmesine tekrar basıp bırakın.
Tarama bölgesinin boyutu ve yönü,
lazer ünitesi kontrol paneli veya uzaktan
kumanda üzerindeki ok tuşlarıyla kontrol
edilebilir. Daha ayrıntılı açıklama için
Uzaktan Kumandanın Kullanılması
kısmına bakın.
TÜRKÇE
Tarama bölgesinin boyutu ve yönü,
Kullanıcı Tanımlı Tarama Modu ile
manüel olarak da kontrol edilebilir:
1. Lazer ünitesini 0 dev/dk’ya (gösterge
modu) ayarlayın.
2. Lazer ışınını istenilen tarama
bölgesinin bir kenarına konumlamak
için lazer kafasını manüel olarak
döndürün.
3. Lazer ünitesi kontrol paneli üzerindeki
tarama düğmesine basın ve basılı
tutun. Tarama düğmesini basılı
tutarken lazer kafasını istenilen
tarama bölgesinin karşı kenarına
manüel olarak döndürün.
4. Tarama düğmesini bırakın.
5. Seçilen iki nokta arasında lazer
tarama yapacaktır.
ÖNEMLİ: Kullanıcı Tanımlı Tarama
Modunda uzaktan kumanda kullanılamaz.
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ
Piller kullanım ömürlerinin (g) sonuna
yaklaştığında güç LED’i (f) yanıp sönmeye
başlayacaktır. Bu uyarı gösterildikten kısa bir
süre sonra ünite tamamen kapanacaktır. En
kısa zamanda piller yenileriyle değiştirilmelidir.
Uzaktan kumandanın
kullanılması (şek. 1)
Uzaktan kumanda tek kişi tarafından belirli
bir mesafeden lazerin çalıştırılmasına ve
ayarlanmasına imkan verir. Uzaktan kumanda
dört ok düğmesine (m, n), hız/dönüş düğmesine
(o), tarama modu düğmesine (p) ve manüel
mod düğmesine (l) sahiptir.
UZAKTAN KUMANDA: OK DÜĞMELERİ
Ok düğmeleri (m, n) lazer ünitesinin çalışma
moduna bağlı olarak farklı fonksiyonlar için
kullanılır.
Otomatik Nivelman Yatay Modunda:
Yukarı ve aşağı oklar (m) Tarama
Modunda lazer çizgisi uzunluğunu
ayarlar.
Sol ve sağ oklar (n) Tarama Modunda
veya Gösterme Modunda (0 dev/dk)
lazer ışını yönünü ayarlar.
Otomatik Nivelman Dikey Modunda:
Yukarı ve aşağı oklar (m) Tarama
Modunda lazer çizgisi pozisyonunu
ayarlar.
Sol ve sağ oklar (n) lazer ışınını sola ve
sağa kaydırır.
UZAKTAN KUMANDA: HIZ/DÖNÜŞ
DÜĞMESI
Hız/dönüş düğmesi (o) sahip olduğu 3 adet
önceden ayarlanmış hız yoluyla lazer ışınının
hızını ayarlamak için kullanılır.
NOT: Hız/dönüş düğmesi lazer ünitesinin
kontrol paneli üzerindeki hız/dönüş düğmesiyle
aynı fonksiyona sahiptir.
UZAKTAN KUMANDA: TARAMA MODU
DÜĞMESI
Tarama modu düğmesi (p) lazer kafasını
ileri geri süpürerek kısa, parlak lazer çizgisi
oluşturmak için kullanılır. Kısa çizgi, ünite
tam dönüş modunda olduğu zamanla
karşılaştırıldığında daha parlak ve görünürdür.
Tarama Modunun Kullanılması:
Tarama moduna girmek için tarama
modu düğmesine basıp bırakın. Tarama
modundan çıkmak için tarama modu
düğmesine tekrar basıp bırakın.
Tarama bölgesinin boyutu ve yönü,
lazer ünitesi kontrol paneli veya uzaktan
kumanda üzerindeki ok tuşlarıyla kontrol
edilebilir. Daha ayrıntılı açıklama için
Lazer Kontrol Paneli Düğmeleri
altındaki Ok Düğmeleri kısmına bakın.
ÖNEMLI: Kullanıcı Tanımlı Tarama
Modunda uzaktan kumanda
kullanılamaz.
Lazer aksesuarları
LAZER GÖZLÜĞÜ (ŞEK. 7)
Lazer iç mekan uygulamalarında kullanılırken
parlak ışık koşullarında veya uzun mesafelerde
kırmızı camlı gözlükler lazer ışınının
görünürlüğü artırır. Lazeri kullanmak için bu
gözlüklere gerek yoktur.
TEHLİKE: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için lazer ışınına bu
gözlüklerle veya gözlüksüz doğrudan
bakmayın.
125
TÜRKÇE
DIKKAT: Bu gözlükler onaylı
güvenlik gözlükleri değildir ve diğer
aletleri kullanırken takılmamalıdır.
Bu gözlükler lazer ışınının gözünüze
girmesine engel olmaz.
HEDEF KARTI (ŞEK. 8)
Lazer Hedef Kartı lazer ışınının yerini tespit
etmede ve işaretlemede yardımcı olur. Işın
kartın üzerinden geçtiğinden hedef kartı
lazer ışınının görünürlülüğünü artırır. Kart,
standart ve metrik skalalarla işaretlenmiştir.
Lazer ışını kırmızı plastik üzerinden geçer ve
arka taraftaki yansıtıcı banttan geri yansır.
Kartın üst kısmındaki mıknatıs, şakül ve nivo
pozisyonlarını belirlemek amacıyla hedef kartını
tavan rayı veya çelik dikmelere tutturmak için
tasarlanmıştır. Hedef Kartını kullanırken en iyi
performansı yakalamak için DEWALT logosu
size bakmalıdır.
DİJİTAL LAZER DEDEKTÖRÜ (ŞEK. 9)
Parlak ışık koşullarında veya uzun mesafelerde
dedektör, lazer ışınının pozisyonunu
belirlemenize yardımcı olur. Dönen lazer ışını
dedektöre denk geldiğinde görsel ve sesli
işaretler üretir.
Lazer ışınını tespit etmenin zor olduğu iç veya
dış mekanlarda dedektör kullanılabilir.
Dedektör dönmeyen lazerlerle kullanmak için
değildir ancak piyasada bulunan çoğu döner
kırmızı ışıklı veya kızıl ötesi (görünmez) ışıklı
lazerlerin çoğuyla uyumludur.
DEWALT Dijital Lazer Dedektörü, dedektör
kelepçesi ile veya kelepçesiz kullanılabilir.
Kelepçe ile kullanıldığında dedektör mira,
nivelman direği, saplaması veya dikmesi
üzerine yerleştirilebilir.
Hassaslığı
Dedektör kullanarak lazer çalıştırıldığında
dedektörün hassaslık seviyesi lazerinkine
eklenmelidir.
• Nominal hassaslık ± 3,0 mm
Dedektörün Miraya Monte Edilmesi (şek. 9)
1. Miraya dedektörü bağlamak için önce
kelepçe mandalını (bb) ittirerek dedektörü
kelepçeye tutturun. Kelepçe üzerindeki
mandal (ee) dedektör üzerindeki mandal
deliğine (ff) oturana dek kelepçe üzerindeki
ray yuvasını (cc) dedektör üzerindeki ray
(dd) üzerinde kaydırın.
126
2. Kelepçe düğmesini (gg) saatin aksi
yönünde döndürerek kelepçenin
çenelerini açın.
3. Dedektörü gerekli yüksekliğe yerleştirin ve
kelepçeyi miraya bağlamak için kelepçe
düğmesini saat yönünde çevirin.
4. Yükseklik ayarlamaları için kelepçeyi hafif
gevşetin, yeniden yerleştirin ve sıkın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
sunulanlar haricindeki aksesuarlar
ürünle test edilmediklerinden bu tür
aksesuarların bu lazerle kullanılması
tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak için bu ürünle DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Bu aksesuarlar:
• DE0772 DEWALT Dijital lazer
dedektörü
• DE0734 DEWALT Mira
• DE0735 DEWALT Sehpa
• DE0736 DEWALT Sehpa
• DE0737 DEWALT Mira
• DE0738 DEWALT Dereceli eğim
aparatı
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi
için satıcınıza başvurun.
TÜRKÇE
BAKIM
DEWALT lazer üniteniz minimum bakım
gerektirecek şekilde uzun yıllar çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
lazer bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
2. X ekseni doğrudan duvarlardan birini
gösterecek şekilde lazer ünitesini sehpaya
tutturun.
3. Lazer ünitesini açın ve otomatik nivelman
yapmasına izin verin.
• İşinizin doğruluğunu sağlamak için lazer
kalibrasyonunu sık sık kontrol edin. Yerinde
Kalibrasyon Kontrolü kısmına bakın.
4. Şekil 10’da gösterildiği gibi duvarlar
üzerindeki A ve B noktalarını işaretleyin ve
ölçün.
• Kalibrasyon kontrolleri ve diğer bakım
tamirleri DEWALT servis merkezleri
tarafından yapılabilir.
5. X ekseni doğrudan diğer duvarı gösterecek
şekilde lazer ünitesini 180º çevirin.
• Lazer kullanılmıyorsa verilen takım
kutusunda saklayın.
6. Lazer ünitesini açın ve otomatik nivelman
yapmasına izin verin ve Şekil (Figure) 11’de
gösterildiği gibi duvarlar üzerindeki AA ve
BB noktalarını işaretleyin ve ölçün.
• Lazer ıslaksa lazerinizi takım kutusunda
saklamayın. Dış parçalarını yumuşak, kuru
bir bezle silin ve lazeri kurumaya bırakın.
7. Şu denklemi kullanarak toplam hatayı
hesaplayın:
• Lazerinizi -18°C (0°F)’nin altındaki veya
41°C (105°F)’nin üstündeki sıcaklıklarda
saklamayın.
8. Toplam hatayı aşağıdaki tabloda verilen
müsaade edilen sınırlarla karşılaştırın.
Yerinde kalibrasyon kontrolü
(şek. 10–12)
UYARI: Lazer kafasını her zaman
kalifiye onarım acentesine kalibre
ettirin.
Yerinde kalibrasyon kontrolleri sık sık
yapılmalıdır.
NOT: DEWALT garantisinin bir parçası
olarak ürün sahibi ilk yıl ÜCRETSİZ
kalibrasyon hizmetinden yararlanma
hakkında sahiptir. Ekteki belgeyi doldurun
ve satın aldığınızı gösteren makbuzlarla
birlikte lazeri yetkili DEWALT acentesine
gönderin. İlave ücret alınmadan sertifika
verilecektir.
Yerinde kalibrasyon kontrolleri lazeri kalibre
etmez. Bu kontroller lazerin doğru nivo ve
şakül çizgisi sağlayıp sağlamadığını gösterir
ve lazerine nivelman veya şakül kabiliyetindeki
hataları gidermez.
Bu kontroller DEWALT servis merkezi tarafından
yapılan profesyonel kalibrasyonun yerini
alamazlar.
NİVO KALİBRASYON KONTROLÜ
(X EKSENİ)
1. Birbirinden en az 15 m (50') uzakta iki duvar
arasına bir sehpa kurun. Sehpanın tam
konumu kritik değildir.
Toplam Hata = (AA – A) – (BB – B)
Duvarlar arası mesafe
Müsaade
Edilen Hata
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
NİVO KALİBRASYON KONTROLÜ
(Y EKSENİ)
Y ekseni doğrudan duvarları gösterecek şekilde
lazer ünitesini yerleştirerek yukarıdaki prosedürü
tekrar edin.
ŞAKÜL HATASI KONTROLÜ (ŞEK. 12)
1. Referans olarak standart bir şakül ağırlığı
kullanarak duvarın altını ve üstünü
işaretleyin. (Taban ve tavanı değil duvarı
işaretlediğinizden emin olun).
2. Döner lazeri duvardan 1 m (3')mesafede
zemine sağlam bir şekilde yerleştirin.
3. Lazeri açın ve noktayı duvarın altındaki
işarete yönlendirin. Ardından uzaktan
kumanda üzerindeki yukarı/aşağı okları
kullanarak noktayı yukarı döndürün.
Noktanın merkezi duvarın üstündeki işaretin
üzerinden tararsa lazer düzgün kalibre
edilmiştir.
NOT: Bu kontrol bu lazerine kullanılacağı en
uzun duvardan daha kısa olmayan bir duvarla
yapılmalıdır.
127
TÜRKÇE
çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde talebini
azaltır.
Temizlik
UYARI:
• Lazer ünitenizi temizlemeden önce
pilleri çıkarın.
• Lazerin metalik olmayan kısımlarını
temizlemek için asla solventler
veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Sadece su ve
yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bez kullanın.
• Ünitenin içini asla sıvı girmesine
izin vermeyin; ünitenin hiçbir
parçasını sıvıya daldırmayın.
• Lazeri temizlemek için asla basınçlı
hava kullanmayın.
• Havalandırma deliklerini temiz
tutun ve düzenli olarak gövdeyi
yumuşak bir bezle temizleyin.
• Esnek kauçuk koruyucu pamuklu
bez gibi ıslak tiftiksiz bir bezle
temizlenebilir. SADECE SU
KULLANIN – Temizleme maddeleri
veya solventler KULLANMAYIN.
Saklamadan önce ünitenin hava ile
kurumasına izin verin.
• Bazı durumlarda döner kafa
içindeki cam mercek az
miktarda kir ve pislik toplayabilir.
Bu, ışın kalitesini ve çalışma
aralığını etkiler. Mercek, su ile
nemlendirilmiş pamuklu çubuk ile
temizlenmelidir.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması
ve paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması
128
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak
belediyenin atık sahalarında toplanması veya
yeni bir ürün aldığınızda satıcı tarafından geri
alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama
işlemi yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili DEWALT tamir acentelerinin
listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla
ücretsiz olarak tüm kusurlu parçaların
yenilenmesini veya -kendi insiyatifine bağlı
olarak- satın alınan ürünün değiştirilmesini
garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade
edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en yakın
yetkili DEWALT servisine veya bu kullanma
kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT
ofisine başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin
listesi ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm
bilgiler İnternette www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
129
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ DW075
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα λέιζερ DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους
χρήστες των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Τύπος
DW075
3,0
2 x LR20
(μέγεθος D)
1
Ταχύτητα περιστροφής
min-1
Κατηγορία λέιζερ
Κατηγορία προστασίας
Ακρίβεια mm/m
± 0,2
Εύρος αυτόματης
ευθυγράμμισης
°
Θερμοκρασία λειτουργίας
°C
Σπείρωμα πρίζας
Βάρος (χωρίς την μπαταρία) kg
0–600
3R
IP54
±5
-5 έως +50
5/8"–11
2,0
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:Υποδεικνύει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
130
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η ένδειξη αυτή δεν
συνοδεύεται από το προειδοποιητικό
σύμβολο ασφάλειας, υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει υλικές
ζημιές.
Υποδηλώνει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Οδηγίες ασφαλείας για λέιζερ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε και
κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη
τήρηση όλων των οδηγιών που
αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται
να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μην λειτουργείτε το λέιζερ σε εκρηκτικές
ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες
που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη
στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
• Χρησιμοποιείτε το λέιζερ μόνο με τις
ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες. Η
χρήση μπαταριών άλλου τύπου μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.
• Αποθηκεύστε το λέιζερ που δεν
χρησιμοποιείται σε μέρος που δεν
μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά
και άλλα μη εκπαιδευμένα άτομα.
Τα λέιζερ είναι επικίνδυνα στα χέρια μη
εκπαιδευμένων χειριστών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που
συνιστώνται από τον κατασκευαστή
για το μοντέλο σας. Εξαρτήματα που
είναι κατάλληλα για ένα λέιζερ, μπορεί να
δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού όταν
χρησιμοποιούνται σε άλλο λέιζερ.
• Το σέρβις του εργαλείου πρέπει να
εκτελείται μόνο από αρμόδιο προσωπικό
επισκευών. Η εκτέλεση επισκευών,
σέρβις ή συντήρησης από αναρμόδιο
προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
τραυματισμό. Για να εντοπίσετε τον
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις της DEWALT, ανατρέξτε στη λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
σέρβις της DEWALT στο πίσω μέρος του
παρόντος εγχειριδίου ή επισκεφτείτε τη
σελίδα www.2helpU.com στο διαδίκτυο.
Μην χρησιμοποιείτε οπτικά όργανα,
όπως τηλεσκόπια ή διόπτρες, για
να δείτε τη δέσμη λέιζερ. Μπορεί να
προκληθεί σοβαρή βλάβη στα μάτια.
Μην τοποθετείτε το λέιζερ σε τέτοια
θέση, που μπορεί να προκαλέσει
κάποιον να κοιτάξει, σκόπιμα ή μη,
στη δέσμη λέιζερ. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρή βλάβη στα μάτια.
Μην τοποθετείτε το λέιζερ κοντά σε
ανακλαστική επιφάνεια που μπορεί
να ανακλάσει τη δέσμη λέιζερ προς τα
μάτια άλλου ατόμου. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρή βλάβη στα μάτια.
Θέστε το λέιζερ εκτός λειτουργίας όταν
δεν το χρησιμοποιείτε. Αφήνοντας το
λέιζερ σε λειτουργία αυξάνεται ο κίνδυνος να
κοιτάξει κάποιος τη δέσμη λέιζερ.
Μην χρησιμοποιείτε το λέιζερ κοντά σε
παιδιά και μην επιτρέπετε σε παιδιά
να το χειριστούν. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρή βλάβη στα μάτια.
Μην αφαιρείτε και μην καταστρέφετε
τις προειδοποιητικές ετικέτες. Εάν
αφαιρεθούν οι ετικέτες, ο χρήστης ή άλλα
άτομα μπορεί να εκτεθούν ακούσια σε
ακτινοβολία.
Τοποθετήστε το λέιζερ με ασφάλεια σε
επίπεδη επιφάνεια. Σε περίπτωση πτώσης
του λέιζερ, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη
στο λέιζερ ή σοβαρός τραυματισμός.
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά. Διατηρείτε τα
μαλλιά, τα ενδύματα και τα γάντια σας
μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά
ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπορούν να μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη.
Οι θυρίδες αερισμού συχνά καλύπτουν
κινούμενα μέρη και πρέπει επίσης να
αποφεύγονται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση
χειριστηρίων, οι προσαρμογές ή
η εκτέλεση των διαδικασιών με
τρόπο διαφορετικό από αυτόν
που περιγράφεται στο παρόν
μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε
επικίνδυνη ακτινοβολία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ. Δεν
υπάρχουν στο εσωτερικό τμήματα
που μπορεί να επιδιορθώσει ο
χειριστής. Η αποσυναρμολόγηση
του περιστροφικού λέιζερ
θα καταστήσει άκυρες όλες
τις εγγυήσεις του προϊόντος.
Μην τροποποιείτε το προϊόν
κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η
τροποποίηση του εργαλείου μπορεί
να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία λέιζερ.
Επιπρόσθετες οδηγίες
ασφαλείας για λέιζερ
• Αυτό το λέιζερ συμμορφώνεται με την
κατηγορία 3R σύμφωνα με το πρότυπο DIN
EN 60825-1:2007-11 (μέγιστο 5 mW, 600–
680 nm). Μην αντικαθιστάτε τις διόδους
λέιζερ με διόδους διαφορετικού τύπου.
Σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε για την
επισκευή του λέιζερ από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο σέρβις.
• Η εγκατάσταση, η προσαρμογή και ο
χειρισμός του εξοπλισμού λέιζερ πρέπει
να πραγματοποιούνται μόνο από αρμόδια
και εκπαιδευμένα άτομα. Στις περιοχές στις
οποίες χρησιμοποιούνται λέιζερ κατηγορίας
3R πρέπει να υπάρχει αναρτημένη
κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα για
λέιζερ.
• Μην χρησιμοποιείτε το λέιζερ για άλλο
σκοπό εκτός από την προβολή των
γραμμών λέιζερ.
• Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε
ότι οι προειδοποιήσεις ασφαλείας
έχουν συνταχθεί στη γλώσσα σας. Μην
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν
υπάρχουν οι προειδοποιήσεις στη γλώσσα
σας!
• Επειδή η δέσμη ενός λέιζερ κατηγορίας
3R παρέχει υψηλό βαθμό ορατότητας
σε μεγάλες αποστάσεις, ο ενδεχόμενος
131
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κίνδυνος βλάβης στα μάτια δεν μεταβάλλεται
στην ακτίνα εφαρμογής.
• Να ρυθμίζετε πάντοτε το εργαλείο σε τέτοια
θέση ώστε η δέσμη λέιζερ να μπορεί να
διασταυρωθεί με τα μάτια άλλων ατόμων
στο ύψος των ματιών. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί στην περίπτωση που υπάρχουν
σκάλες ή κατοπτρικές επιφάνειες.
Άλλοι κίνδυνοι
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για την μπαταρία
•
• Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς
με τη χρήση αυτών των μηχανημάτων:
– Τραυματισμοί λόγω εστίασης του
βλέμματος στη δέσμη λέιζερ.
•
Ετικέτες επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
•
•
•
•
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Προειδοποίηση για το λέιζερ.
•
•
•
Λέιζερ κατηγορίας 3R.
Κατηγορία προστασίας: IP54.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
στο κάτω μέρος του λέιζερ, κοντά στα
σπειρώματα τοποθέτησης.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες
μπορούν να εκραγούν ή να
παρουσιάσουν διαρροή και μπορούν
να προκαλέσουν τραυματισμό ή
πυρκαγιά. Για να ελαττώσετε αυτόν
τον κίνδυνο:
Τηρήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και
προειδοποιήσεις που υπάρχουν επάνω
στην ετικέτα και τη συσκευασία της
μπαταρίας.
Να τοποθετείτε πάντοτε σωστά τις μπαταρίες
όσον αφορά την πολικότητα (+ και –), όπως
υποδεικνύεται επάνω στην μπαταρία και τον
εξοπλισμό.
Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της
μπαταρίας.
Μην φορτίζετε τις μπαταρίες.
Μην τοποθετείτε μαζί καινούριες και
παλιές μπαταρίες. Αντικαταστήστε όλες
τις μπαταρίες ταυτόχρονα με καινούριες
μπαταρίες ίδιας μάρκας και τύπου.
Αφαιρείτε αμέσως τις κενές μπαταρίες και
απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς
κανόνες.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από μέρος
που μπορούν να πλησιάσουν παιδιά.
Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη συσκευή,
εάν δεν προβλέπεται να τη χρησιμοποιήσετε
για αρκετούς μήνες.
Μπαταρίες (εικ. [fig.] 1)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DW075 λειτουργεί με δύο μπαταρίες LR20
(μεγέθους D).
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφικό λέιζερ
2 Μπαταρίες LR20 (μεγέθους D)
1 Στήριγμα τοίχου
1 Τηλεχειριστήριο
1 Κάρτα στόχου
1 Ζευγάρι γυαλιών ενίσχυσης λέιζερ
1 Ανιχνευτής
132
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Σφιγκτήρας ανιχνευτή
f. Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας/ χαμηλής
στάθμης μπαταρίας
1 Κιβώτιο
g. Εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας
1 Βαθμονομημένη ράβδος
h. Κουμπί ταχύτητας/ περιστροφής
2 Μπαταρίες των 9 V (6LR61)
1 Τρίποδο
i. Κουμπί λειτουργίας σάρωσης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο
για να διαβάσετε προσεκτικά και να
κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
j. Βέλος κατεύθυνσης: επάνω
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
k. Βέλος κατεύθυνσης: κάτω
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (εΙΚ. 1)
l. Κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας
m. Βέλη κατεύθυνσης: επάνω/ κάτω
n. Βέλη κατεύθυνσης: αριστερά/ δεξιά
o. Κουμπί ταχύτητας/ περιστροφής
p. Κουμπί λειτουργίας σάρωσης
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ (εΙΚ. 2)
q. Βάση στήριξης
r. Οπή στήριξης βάσης
s. Υποδοχή στήριξης βάσης
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
t. Κομβίο στήριξης
Το περιστροφικό λέιζερ DW075 έχει σχεδιαστεί
για την προβολή βοηθητικών γραμμών
λέιζερ για επαγγελματικές εφαρμογές. Το
εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε
εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους για
οριζόντια (στάθμη) και κατακόρυφη (αλφάδι)
ευθυγράμμιση. Το εργαλείο μπορεί επίσης
να δημιουργήσει μια σταθερή κουκίδα λέιζερ
που μπορεί να κατευθυνθεί χειροκίνητα για
την τοποθέτηση ή τη μεταφορά μιας ένδειξης.
Οι εφαρμογές ποικίλουν από την τοποθέτηση
ψευδοροφών και τη διαρρύθμιση τοίχων
έως την ευθυγράμμιση θεμελιώσεων και τη
δημιουργία εξέδρων.
u. Κλίμακα
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας
ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το λέιζερ αυτό είναι ένα επαγγελματικό
εργαλείο. ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται
σε επαφή με τη συσκευή. Απαιτείται επίβλεψη
όταν το λέιζερ αυτό χρησιμοποιείται από μη
έμπειρους χειριστές.
ΛΕΪΖΕΡ (εΙΚ. 1)
a. Τμήμα μπαταριών
b. Εικονίδιο μπαταρίας
c. Λαβή μεταφοράς
d. Κεφαλή περιστροφικού λέιζερ
e. Κουμπί λειτουργίας
v. Μοχλός σφιγκτήρα
w. Σιαγόνες σφιγκτήρα
x. Οπή στήριξης
y. Κομβίο ασφάλισης
Άνοιγμα της συσκευασίας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας της ετικέτας που
βρίσκεται επάνω στο λέιζερ πρέπει να έχουν
συνταχθεί στη γλώσσα του χειριστή.
Για το σκοπό αυτό, μαζί με το εργαλείο
παρέχεται ένα ξεχωριστό φύλλο με
αυτοκόλλητες ετικέτες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι
οι προειδοποιήσεις ασφαλείας έχουν
συνταχθεί στη γλώσσα σας.
Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι οι εξής:
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3R
• Εάν οι προειδοποιήσεις είναι γραμμένες σε
ξένη γλώσσα, ενεργήστε ως εξής:
– Αφαιρέστε από το φύλλο την απαραίτητη
ετικέτα.
133
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– Τοποθετήστε την προσεκτικά επάνω από
την υπάρχουσα ετικέτα.
– Πιέστε την ετικέτα στη θέση της.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τοποθέτηση και αφαίρεση των
μπαταριών (εικ. 1)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο αυτό λειτουργεί με δύο
μπαταρίες LR20 (μεγέθους D).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1. Ανασηκώστε το κάλυμμα του τμήματος
των μπαταριών (a) όπως φαίνεται στην
Εικόνα 1.
2. Εισάγετε δύο καινούριες μπαταρίες LR20
(μεγέθους D) στο τμήμα των μπαταριών.
Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με το
ανάγλυφο εικονίδιο (b) στο εσωτερικό του
τμήματος.
Εγκατάσταση του λέιζερ
Το λέιζερ εγκαθίσταται εύκολα σε διάφορες
μορφές, γεγονός που το καθιστά χρήσιμο για
πολλές εφαρμογές.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
(εΙΚ. 1)
Το λέιζερ έχει σχεδιαστεί με ένα προστατευτικό
κλωβό από κράματα γύρω από την
περιστροφική κεφαλή (d) για την αποτροπή
τυχαίων ζημιών από εργασίες σε εργοτάξια.
Μπορείτε παρόλα αυτά να αποκτήσετε
πρόσβαση στην περιστροφική κεφαλή και
να κατευθύνετε χειροκίνητα τη δέσμη για να
καθορίσετε ή να μεταφέρετε μια ένδειξη.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (εΙΚ. 2)
Το στήριγμα για τον τοίχο χρησιμοποιείται για
την τοποθέτηση του λέιζερ σε μια σιδηροτροχιά
τοίχου για την παροχή βοήθειας στην
εγκατάσταση ψευδοροφών και σε άλλα ειδικά
έργα ευθυγράμμισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού συνδέσετε τη
στάθμη του λέιζερ στη σιδηροτροχιά
τοίχου ή στη γωνία της οροφής,
βεβαιωθείτε ότι η σιδηροτροχιά ή η
γωνία έχει ασφαλίσει σωστά.
1. Τοποθετήστε το λέιζερ στη βάση στήριξης
(q) ευθυγραμμίζοντας την οπή (z) στο
κάτω μέρος του λέιζερ με την οπή (r) που
βρίσκεται στη βάση στήριξης. Τοποθετήστε
134
το πίσω ελαστικό στήριγμα στην υποδοχή
της βάσης στήριξης (s). Περιστρέψτε το
κομβίο στήριξης (t) για να ασφαλίσει το
λέιζερ.
2. Με την κλίμακα μέτρησης (u) του
στηρίγματος τοίχου να βλέπει προς εσάς,
ωθήστε προς τα μέσα το μοχλό του
σφιγκτήρα (v) για να ανοίξουν οι σιαγόνες
του σφιγκτήρα (w).
3. Τοποθετήστε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα
(w) γύρω από τη σιδηροτροχιά τοίχου ή
τη γωνία οροφής και απελευθερώστε το
μοχλό του σφιγκτήρα (v) για να κλείσουν οι
σιαγόνες του σφιγκτήρα στη σιδηροτροχιά.
Προτού συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι το
στήριγμα του τοίχου έχει ασφαλίσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός από το
κομβίο ασφάλισης σφιγκτήρα
του στηρίγματος τοίχου, να
χρησιμοποιείτε πάντοτε έναν
αναρτήρα καλωδίου οροφής ή
ανάλογο εξοπλισμό για να ασφαλίσει
η στάθμη του λέιζερ κατά την
τοποθέτηση σε τοίχο. Περάστε το
σύρμα μέσω της λαβής της στάθμης
του λέιζερ. ΜΗΝ περνάτε το σύρμα
μέσω του προστατευτικού μεταλλικού
περιβλήματος. Επιπλέον, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν βίδες για την
απευθείας στερέωση στον τοίχο του
στηρίγματος τοίχου ως αντιστήριγμα.
Μια οπή για τις βίδες (x) βρίσκεται
στο επάνω μέρος του στηρίγματος
τοίχου.
4. Το εργαλείο μπορεί να ρυθμιστεί προς
τα επάνω και προς τα κάτω στο ύψος
μετατόπισης που είναι επιθυμητό για
την εργασία. Για να αλλάξετε το ύψος,
χαλαρώστε το κομβίο ασφάλισης (y), που
βρίσκεται στην πλευρά του στηρίγματος
τοίχου, για να μετακινήσετε τη στάθμη του
λέιζερ προς τα επάνω και προς τα κάτω στο
επιθυμητό ύψος. Στηρίξτε τη βάση στήριξης
ενόσω προσαρμόζετε το ύψος.
5. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα μέτρησης (u)
του στηρίγματος τοίχου για να σημειώσετε
την ένδειξή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα στόχου DEWALT
έχει σημειωθεί στα 38 mm (1-1/2"), κατά
συνέπεια, ίσως να είναι ευκολότερο να
ορίσετε τη μετατόπιση του λέιζερ σε 38 mm
(1-1/2") κάτω από τη σιδηροτροχιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6. Μόλις τοποθετήσετε το λέιζερ στο
επιθυμητό ύψος, συσφίξτε το κομβίο
ασφάλισης (y) για να διατηρηθεί αυτή η
θέση.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ (εΙΚ. 3)
1. Τοποθετήστε το τρίποδο με ασφάλεια και
ρυθμίστε το στο επιθυμητό ύψος.
2. Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος του
τριπόδου είναι κατά προσέγγιση επίπεδο.
Το λέιζερ θα ευθυγραμμιστεί από μόνο του
εάν το επάνω μέρος του τριπόδου είναι
επίπεδο με προσέγγιση ± 5˚. Εάν το λέιζερ
τοποθετηθεί εκτός της ευθείας σε μεγάλο
βαθμό, θα ακουστεί ένας ήχος μπιπ μόλις
προσεγγίσει το εύρος ευθυγράμμισής
του. Δεν θα προκληθεί βλάβη στο λέιζερ,
αλλά δεν θα λειτουργεί όταν βρίσκεται σε
κατάσταση «εκτός ευθείας».
3. Ασφαλίστε το λέιζερ στο τρίποδο
βιδώνοντας το σπειροειδές κομβίο (aa)
που βρίσκεται στο τρίποδο στο θηλυκό
σπείρωμα (z) που βρίσκεται στο κάτω
μέρος του λέιζερ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το τρίποδο
με το οποίο εργάζεστε διαθέτει βίδα με
σπείρωμα 5/8"–11 για να εξασφαλιστεί η
ασφαλής στερέωση.
4. Θέστε το λέιζερ σε λειτουργία και
ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής και τα
χειριστήρια σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (εΙΚ. 4, 5)
Η στάθμη του λέιζερ μπορεί να τοποθετηθεί
απευθείας στο δάπεδο για εφαρμογές στάθμης
και αλφαδιού, όπως τα τοιχώματα πλαισίωσης.
1. Τοποθετήστε το λέιζερ σε μια σχετικά ομαλή
και επίπεδη επιφάνεια από την οποία δεν
θα μετακινηθεί.
2. Τοποθετήστε το λέιζερ σε ρύθμιση στάθμης
(Εικ. 5A) ή αλφαδιού (Εικ. 5B), όπως
φαίνεται.
3. Θέστε το λέιζερ σε λειτουργία και
ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής και τα
χειριστήρια σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πιο εύκολο να ρυθμίσετε το
λέιζερ για εφαρμογές τοίχου, εάν η ταχύτητα
περιστροφής οριστεί σε 0 σ.α.λ. και εφόσον
χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο για την
ευθυγράμμιση του λέιζερ με τις ενδείξεις
ελέγχου. Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη
ρύθμιση του λέιζερ από ένα μόνο άτομο.
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(ΕΙΚ. 6)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΟΤΕ μην
επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε
τη βαθμονομημένη ράβδο κατά
τη διάρκεια καταιγίδας ή κοντά σε
αιωρούμενα ηλεκτρικά σύρματα.
Θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός
προσωπικός τραυματισμός.
Η βαθμονομημένη ράβδος της DEWALT φέρει
ενδείξεις σε κλίμακες μέτρησης και στις δύο
πλευρές και αποτελείται από τηλεσκοπικά
τμήματα. Ένα ελατηριωτό κουμπί ενεργοποιεί
ένα κλείδωμα για τη συγκράτηση της ράβδου σε
διάφορα μήκη.
Στο μπροστινό μέρος της βαθμονομημένης
ράβδου η κλίμακα μέτρησης ξεκινάει από
το κάτω μέρος. Χρησιμοποιήστε το για να
μετρήσετε από το έδαφος προς τα επάνω κατά
τη διάρκεια εργασιών κλίσης ή ευθυγράμμισης.
Το πίσω μέρος της βαθμονομημένης ράβδου
είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μετράει το ύψος
οροφών, δοκαριών κ.λπ. Εκτείνετε εντελώς το
επάνω τμήμα της βαθμονομημένης ράβδου έως
ότου το κουμπί ασφαλίσει στο προηγούμενο
τμήμα. Εκτείνετε το τμήμα αυτό έως ότου
ασφαλίσει στο γειτονικό τμήμα ή έως ότου η
βαθμονομημένη ράβδος αγγίξει την οροφή ή
το δοκάρι. Η ένδειξη του ύψους είναι αυτή που
υποδεικνύεται στο σημείο που το τελευταίο
εκτεταμένο τμήμα εξέρχεται από το αμέσως
προηγούμενο τμήμα, όπως φαίνεται στην
(Εικόνα 6).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των
μπαταριών, αφαιρείτε τις μπαταρίες από το
λέιζερ όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Για να διασφαλίζεται η ακρίβεια της εργασίας
σας, ελέγχετε συχνά τη βαθμονόμηση του
λέιζερ. Ανατρέξτε στο τμήμα Έλεγχος
βαθμονόμησης πεδίου στην ενότητα
Συντήρηση λέιζερ.
Προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε
το λέιζερ, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι
τοποθετημένο σε σχετικά ομαλή, ασφαλή
επιφάνεια.
Να σημειώνετε πάντοτε το κέντρο της
γραμμής ή της κουκκίδας του λέιζερ. Εάν
135
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
σημειώσετε διαφορετικά τμήματα της δέσμης
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, θα
υπεισέλθει σφάλμα στις μετρήσεις σας.
Για να αυξηθεί η απόσταση και η ακρίβεια
της εργασίας σας, τοποθετήστε το λέιζερ στο
μέσο της περιοχής εργασίας σας.
Όταν συνδέετε σε τρίποδο ή τοίχο,
στερεώστε το λέιζερ με ασφάλεια.
Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους,
η χαμηλή ταχύτητα περιστροφής της
κεφαλής θα δημιουργήσει μια σαφώς
φωτεινότερη γραμμή, ενώ η υψηλή ταχύτητα
περιστροφής της κεφαλής θα δημιουργήσει
μια σαφώς συμπαγή γραμμή.
Για να αυξήσετε την ορατότητα της δέσμης,
χρησιμοποιήστε γυαλιά ενίσχυσης για
λέιζερ ή/και μια κάρτα στόχου λέιζερ για να
βοηθηθείτε στον εντοπισμό της δέσμης.
Οι ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας
μπορούν να προκαλέσουν μετακίνηση
ή μετατόπιση κτισμάτων, μεταλλικών
τριπόδων, εξοπλισμού κ.λπ., γεγονός
που μπορεί να επηρεάσει το βαθμό της
ακρίβειας. Ελέγχετε την ακρίβεια συχνά
ενόσω εργάζεστε.
Όταν εργάζεστε με τον ψηφιακό ανιχνευτή
λέιζερ της DEWALT, να ρυθμίζετε την
ταχύτητα περιστροφής του λέιζερ στην
ταχύτερη ρύθμιση.
Εάν το λέιζερ έχει υποστεί πτώση ή
απότομο χτύπημα, φροντίστε να ελεγχθεί
το σύστημα βαθμονόμησης από αρμόδιο
κέντρο σέρβις προτού χρησιμοποιήσετε
το λέιζερ.
Πίνακας χειρισμού λέιζερ
(εικ. 1)
Ο χειρισμός του λέιζερ πραγματοποιείται από
το κουμπί λειτουργίας (e), το κουμπί ταχύτητας/
περιστροφής (h), το κουμπί λειτουργίας
σάρωσης (i) και δύο κουμπιά βέλους (j, k). Τα
κουμπιά βέλους ελέγχουν τη μετακίνηση της
κεφαλής του λέιζερ προς τα αριστερά και προς
τα δεξιά, όταν το λέιζερ χρησιμοποιείται σε
λειτουργία αλφαδιού.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΪΖΕΡ (εΙΚ. 1)
1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν
τοποθετηθεί σωστά και ότι η πόρτα του
τμήματος μπαταριών έχει ασφαλίσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το λέιζερ θα λειτουργεί
ακόμη και αν η πόρτα της μπαταρίας
136
δεν έχει ασφαλίσει εντελώς. Για να
ασφαλίσουν οι μπαταρίες στη θέση τους,
να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η πόρτα της
μπαταρίας είναι κλειστή και ασφαλισμένη.
2. Πιέστε προσεκτικά το κουμπί λειτουργίας (e)
για να ενεργοποιηθεί το λέιζερ. Θα ανάψει
η λυχνία LED λειτουργίας (f) και η συσκευή
θα εκτελέσει αυτόματη ευθυγράμμιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενδεικτική λυχνία LED
χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η συσκευή
είναι σε λειτουργία (σταθερά αναμμένη) και
ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
(αναβοσβήνει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κεφαλή θα ξεκινήσει ή θα
συνεχίσει την περιστροφή αμέσως μόλις
ευθυγραμμιστεί το λέιζερ.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΪΖΕΡ
Πιέστε προσεκτικά πάλι το κουμπί λειτουργίας
για να απενεργοποιηθεί το λέιζερ. Θα
σταματήσει να ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED
λειτουργίας.
Κουμπιά πίνακα χειρισμού
λέιζερ (εικ. 1)
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πιέστε το κουμπί λειτουργίας (e) για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
ΚΟΥΜΠΙΑ ΒΕΛΟΥΣ
Τα κουμπιά βέλους (j, k) χρησιμοποιούνται για
διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας της συσκευής λέιζερ.
Στην οριζόντια λειτουργία:
Τα κουμπιά βέλους ρυθμίζουν την
κατεύθυνση της δέσμης λέιζερ στη
λειτουργία σάρωσης ή τη λειτουργία
κατάδειξης (0 σ.α.λ.).
Στην κατακόρυφη λειτουργία:
Τα κουμπιά βέλους μετακινούν τη δέσμη
λέιζερ προς τα αριστερά και προς τα
δεξιά.
ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ/ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το κουμπί ταχύτητας/ περιστροφής (h)
χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της
ταχύτητας περιστροφής της δέσμης λέιζερ
μεταξύ 3 προεπιλεγμένων ταχυτήτων.
Η ταχύτητα της κεφαλής εναλλάσσεται κυκλικά
μεταξύ των 3 ταχυτήτων και στη συνέχεια, η
σειρά επαναλαμβάνεται κάθε φορά που πιέζετε
το κουμπί ταχύτητας/ περιστροφής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
Χαμηλή ταχύτητα = Φωτεινή δέσμη
Υψηλή ταχύτητα = Συμπαγής δέσμη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί ταχύτητας/ περιστροφής
εκτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί
ταχύτητας/ περιστροφής του τηλεχειριστηρίου.
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Το κουμπί λειτουργίας σάρωσης (i)
χρησιμοποιείται για να κάνει την κεφαλή λέιζερ
να σαρώνει εμπρός-πίσω, δημιουργώντας
μια μικρού πάχους, φωτεινή γραμμή λέιζερ. Η
μικρού πάχους γραμμή είναι πιο φωτεινή και
πιο ορατή σε σχέση με όταν η συσκευή είναι σε
λειτουργία περιστροφής με τη μέγιστη ταχύτητα.
Χρήση της λειτουργίας σάρωσης:
Για είσοδο στη λειτουργία σάρωσης,
πιέστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας
σάρωσης. Για έξοδο από τη λειτουργία
σάρωσης, πιέστε και αφήστε το κουμπί
πάλι.
Το μέγεθος και η κατεύθυνση της
ζώνης σάρωσης μπορεί να ελεγχθεί
με τα κουμπιά βέλους που βρίσκονται
στον πίνακα χειρισμού της συσκευής
λέιζερ ή στο τηλεχειριστήριο. Για πιο
λεπτομερή επεξήγηση, ανατρέξτε
στην ενότητα Χρήση του ασύρματου
τηλεχειριστηρίου.
Το μέγεθος και η κατεύθυνση της
ζώνης σάρωσης μπορεί να ελεγχθεί και
χειροκίνητα με την καθοριζόμενη από το
χρήστη λειτουργία σάρωσης:
1. Ορίστε τη συσκευή λέιζερ σε 0 σ.α.λ.
(λειτουργία δείκτη).
2. Περιστρέψτε με το χέρι την κεφαλή
του λέιζερ για να τοποθετήσετε
τη δέσμη λέιζερ στο ένα άκρο της
επιθυμητής ζώνης σάρωσης.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί σάρωσης στον πίνακα
χειρισμού της συσκευής λέιζερ.
Ενόσω κρατάτε πατημένο το κουμπί
σάρωσης, περιστρέψτε με το χέρι την
κεφαλή του λέιζερ στο άλλο άκρο της
επιθυμητής ζώνης σάρωσης.
4. Αφήστε το κουμπί σάρωσης.
5. Το λέιζερ θα σαρώσει την περιοχή
μεταξύ των δύο επιλεγμένων σημείων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν είναι δυνατή η χρήση
του τηλεχειριστηρίου στην καθοριζόμενη
από το χρήστη λειτουργία σάρωσης.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Όταν πλησιάζει το τέλος της διάρκειας ζωής
των μπαταριών (g), η ενδεικτική λυχνία LED
λειτουργίας (f) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Μόλις εμφανιστεί αυτό το σήμα, υπολείπεται
πολύ μικρό διάστημα λειτουργίας προτού
απενεργοποιηθεί εντελώς η συσκευή. Οι
μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν από
καινούριες το συντομότερο δυνατό.
Χρήση του τηλεχειριστηρίου
(εικ. 1)
Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει το χειρισμό και τη
ρύθμιση του λέιζερ από ένα μόνο άτομο από
απόσταση. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει τέσσερα
κουμπιά βέλους (m, n), ένα κουμπί ταχύτητας/
περιστροφής (o), ένα κουμπί λειτουργίας
σάρωσης (p) και ένα κουμπί χειροκίνητης
λειτουργίας (l).
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: ΚΟΥΜΠΙΑ ΒΕΛΟΥΣ
Τα κουμπιά βέλους (m, n) χρησιμοποιούνται
για διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας της συσκευής λέιζερ.
Στη λειτουργία οριζόντιας αυτόματης
ευθυγράμμισης:
Τα βέλη προς τα επάνω και προς
τα κάτω (m) ρυθμίζουν το μήκος της
γραμμής λέιζερ στη λειτουργία σάρωσης.
Τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα
δεξιά (n) ρυθμίζουν την κατεύθυνση της
δέσμης λέιζερ στη λειτουργία σάρωσης ή
τη λειτουργία κατάδειξης (0 σ.α.λ.).
Στη λειτουργία κατακόρυφης αυτόματης
ευθυγράμμισης:
Τα βέλη προς τα επάνω και προς τα
κάτω (m) ρυθμίζουν τη θέση της γραμμής
λέιζερ στη λειτουργία σάρωσης.
Τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα
δεξιά (n) μετακινούν τη δέσμη λέιζερ
προς τα αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα.
137
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ/
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
απευθείας στη δέσμη λέιζερ, με ή
χωρίς αυτά τα γυαλιά.
Το κουμπί ταχύτητας/ περιστροφής (o)
χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της
ταχύτητας της δέσμης λέιζερ μεταξύ 3
προεπιλεγμένων ταχυτήτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα γυαλιά αυτά δεν
είναι εγκεκριμένα γυαλιά ασφαλείας
και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατά το χειρισμό άλλων εργαλείων.
Τα γυαλιά αυτά δεν εμποδίζουν την
είσοδο της δέσμης λέιζερ στα μάτια
σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί ταχύτητας/ περιστροφής
εκτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί
ταχύτητας/ περιστροφής του πίνακα χειρισμού
της συσκευής λέιζερ.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΑΡΩΣΗΣ
Το κουμπί λειτουργίας σάρωσης (p)
χρησιμοποιείται για να κάνει την κεφαλή λέιζερ
να σαρώνει εμπρός-πίσω, δημιουργώντας
μια μικρού πάχους, φωτεινή γραμμή λέιζερ. Η
μικρού πάχους γραμμή είναι πιο φωτεινή και
πιο ορατή σε σχέση με όταν η συσκευή είναι σε
λειτουργία περιστροφής με τη μέγιστη ταχύτητα.
Χρήση της λειτουργίας σάρωσης:
Για είσοδο στη λειτουργία σάρωσης,
πιέστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας
σάρωσης. Για έξοδο από τη λειτουργία
σάρωσης, πιέστε και αφήστε το
κουμπί πάλι.
Το μέγεθος και η κατεύθυνση της ζώνης
σάρωσης μπορεί να ελεγχθεί με τα
κουμπιά βέλους που βρίσκονται στον
πίνακα χειρισμού της συσκευής λέιζερ ή
στο τηλεχειριστήριο. Για πιο λεπτομερή
επεξήγηση, ανατρέξτε στο τμήμα
Κουμπιά βέλους στην ενότητα Κουμπιά
πίνακα χειρισμού λέιζερ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν είναι δυνατή η χρήση
του τηλεχειριστηρίου στην καθοριζόμενη
από το χρήστη λειτουργία σάρωσης.
Αξεσουάρ του λέιζερ
ΓΥΑΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΕΪΖΕΡ (εΙΚ. 7)
Αυτού του είδους τα γυαλιά με κόκκινους
φακούς βελτιώνουν την ορατότητα της δέσμης
λέιζερ υπό συνθήκες υψηλού φωτισμού
ή σε μεγάλες αποστάσεις, όταν το λέιζερ
χρησιμοποιείται σε εφαρμογές σε εσωτερικούς
χώρους. Τα γυαλιά αυτά δεν είναι απαραίτητα
για το χειρισμό του λέιζερ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να ελαττωθεί ο
κίνδυνος σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, ποτέ μην κοιτάξετε
138
ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΧΟΣ (εΙΚ. 8)
Η κάρτα στόχου λέιζερ βοηθάει στον εντοπισμό
και τη σήμανση της δέσμης λέιζερ. Η κάρτα
στόχος βελτιώνει την ορατότητα της δέσμης
λέιζερ καθώς η δέσμη διαπερνά την κάρτα.
Επάνω στην κάρτα έχει σημειωθεί η τυπική
και η μετρική κλίμακα. Η δέσμη λέιζερ περνά
διαμέσου του κόκκινου πλαστικού και αντανακλά
από την ανακλαστική ταινία που βρίσκεται
στην αντίθετη πλευρά. Ο μαγνήτης στο επάνω
μέρος της κάρτας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
συγκρατεί την κάρτα στόχο στη σιδηροτροχιά
οροφής ή τα χαλύβδινα στηρίγματα για τον
καθορισμό των θέσεων αλφαδιού και στάθμης.
Για καλύτερη απόδοση κατά τη χρήση της
κάρτας στόχου, το λογότυπο της DEWALT
πρέπει να βλέπει προς το μέρος σας.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΪΖΕΡ (εΙΚ. 9)
Ο ανιχνευτής βοηθά στον εντοπισμό της
θέσης της δέσμης λέιζερ σε συνθήκες υψηλού
φωτισμού ή σε μεγάλες αποστάσεις. Παράγει
οπτικά και ακουστικά σήματα καθώς η δέσμη
λέιζερ διασταυρώνεται με τον ανιχνευτή.
Ο ανιχνευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όταν είναι
δύσκολος ο εντοπισμός της δέσμης λέιζερ.
Ο ανιχνευτής δεν προορίζεται για χρήση με μη
περιστρεφόμενα λέιζερ, αλλά είναι συμβατός με
τα περισσότερα περιστροφικά λέιζερ κόκκινης
δέσμης ή δέσμης υπερύθρου (αόρατη)
της αγοράς.
Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ της DEWALT
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το
σφιγκτήρα ανιχνευτή. Όταν χρησιμοποιείται
με το σφιγκτήρα, ο ανιχνευτής μπορεί να
τοποθετηθεί σε βαθμονομημένη ράβδο, στύλο
ευθυγράμμισης, στήριγμα ή ορθοστάτη.
Ακρίβεια
Όταν το λέιζερ χρησιμοποιείται με τον ανιχνευτή,
το επίπεδο ακρίβειας του ανιχνευτή πρέπει να
προστεθεί σε αυτό του λέιζερ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ονομαστική ακρίβεια ± 3,0 mm
Στερέωση ανιχνευτή στη βαθμονομημένη
ράβδο (εικ. 9)
1. Για να στερεωθεί με ασφάλεια ο ανιχνευτής
σε μια βαθμονομημένη ράβδο, πρώτα
προσαρτήστε τον ανιχνευτή στο σφιγκτήρα
ωθώντας τον προς την ασφάλεια του
σφιγκτήρα (bb). Μετακινήστε τις τροχιές (cc)
του σφιγκτήρα γύρω από τη ράγα (dd) του
ανιχνευτή έως ότου η ασφάλεια (ee) του
σφιγκτήρα εισέλθει στην οπή της ασφάλειας
(ff) του ανιχνευτή.
2. Ανοίξτε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα
περιστρέφοντας αριστερόστροφα το κομβίο
του σφιγκτήρα (gg).
3. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο απαραίτητο
ύψος και περιστρέψτε δεξιόστροφα το
κομβίο του σφιγκτήρα για να ασφαλίσει ο
σφιγκτήρας επάνω στη ράβδο.
4. Για προσαρμόσετε το ύψος, χαλαρώστε
ελαφρώς το σφιγκτήρα, επανατοποθετήστε
και συσφίξτε πάλι.
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT,
η χρήση τυχόν τέτοιων αξεσουάρ
με το λέιζερ μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που
συνιστώνται από την DEWALT.
Αυτά είναι τα εξής:
• Ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ DE0772
DEWALT
• Βαθμονομημένη ράβδος DE0734
DEWALT
• Τρίποδο DE0735 DEWALT
• Τρίποδο DE0736 DEWALT
• Βαθμονομημένη ράβδος DE0737
DEWALT
• Βραχίονας κλίσης DE0738 DEWALT
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα κατάλληλα αξεσουάρ, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συσκευή λέιζερ της DEWALT σχεδιάστηκε για
να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή περιποίηση
του λέιζερ και τον τακτικό καθαρισμό.
• Για να διατηρείται ο βαθμός ακρίβειας
της εργασίας σας, ελέγχετε συχνά τη
βαθμονόμηση του λέιζερ. Ανατρέξτε στην
ενότητα Έλεγχος βαθμονόμησης πεδίου.
• Οι έλεγχοι της βαθμονόμησης και άλλες
επισκευές συντήρησης μπορούν να
πραγματοποιηθούν στα κέντρα σέρβις της
DEWALT.
• Όταν το λέιζερ δεν χρησιμοποιείται,
αποθηκεύστε το στο κιβώτιο που παρέχεται.
• Μην αποθηκεύετε το λέιζερ στο κιβώτιο
όταν το λέιζερ είναι υγρό. Στεγνώστε τα
εξωτερικά μέρη με ένα μαλακό, στεγνό
ύφασμα και αφήστε το λέιζερ να στεγνώσει
σε εξωτερικό χώρο.
• Μην αποθηκεύετε το λέιζερ σε
θερμοκρασίες κάτω των -18˚C (0˚F) ή άνω
των 41˚C (105˚F).
Έλεγχος βαθμονόμησης
πεδίου (εικ. 10–12)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φροντίζετε η
βαθμονόμηση της κεφαλής του λέιζερ
να πραγματοποιείται πάντοτε από
πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Οι έλεγχοι βαθμονόμησης πεδίου πρέπει να
πραγματοποιούνται συχνά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως τμήμα της εγγύησης
της DEWALT, ο κάτοχος δικαιούται ένα
ΔΩΡΕΑΝ σέρβις βαθμονόμησης εντός του
πρώτου έτους. Συμπληρώστε απλώς το
κουπόνι που εσωκλείεται και παραδώστε το
μαζί με το λέιζερ και την απόδειξη αγοράς
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
DEWALT. Θα σας δοθεί ένα πιστοποιητικό
χωρίς επιπλέον κόστος.
Οι έλεγχοι βαθμονόμησης πεδίου δεν
βαθμονομούν το λέιζερ. Οι έλεγχοι αυτοί
υποδεικνύουν κατά πόσο το λέιζερ παρέχει
σωστή γραμμή στάθμης και αλφαδιού και
δεν διορθώνουν σφάλματα στις δυνατότητες
στάθμης και αλφαδιού του λέιζερ.
Οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι δυνατό να
αντικαταστήσουν τη βαθμονόμηση
139
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επαγγελματικών προδιαγραφών που εκτελείται
σε ένα κέντρο σέρβις της DEWALT.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
(ΑΞΟΝΑΣ X)
1. Τοποθετήστε ένα τρίποδο ανάμεσα σε
δύο τοίχους που βρίσκονται σε απόσταση
τουλάχιστον 15 m (50 πόδια). Η ακριβής
θέση του τρίποδου δεν είναι κρίσιμης
σημασίας.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή λέιζερ στο
τρίποδο έτσι ώστε ο άξονας X να στοχεύει
απευθείας προς έναν από τους τοίχους.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή λέιζερ και
αφήστε την να ευθυγραμμιστεί αυτόματα.
4. Σημειώστε και μετρήστε τα σημεία A και B
επάνω στους τοίχους, όπως φαίνεται στην
εικόνα 10.
5. Περιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή λέιζερ
κατά 180º έτσι ώστε ο άξονας X να στοχεύει
απευθείας στον απέναντι τοίχο.
6. Αφήστε τη συσκευή λέιζερ να
ευθυγραμμιστεί αυτόματα και σημειώστε και
μετρήστε τα σημεία AA και BB επάνω στους
τοίχους, όπως φαίνεται στην εικόνα 11.
7. Υπολογίστε το συνολικό σφάλμα
χρησιμοποιώντας την εξίσωση:
Συνολικό σφάλμα = (AA – A) – (BB – B)
8. Συγκρίνετε το συνολικό σφάλμα με τα
επιτρεπόμενα όρια που αναφέρονται στον
επόμενο πίνακα.
Απόσταση μεταξύ
τοίχων
Επιτρεπόμενο
σφάλμα
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
(ΑΞΟΝΑΣ Y)
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, αλλά
με τη συσκευή λέιζερ τοποθετημένη έτσι ώστε ο
άξονας Y να στοχεύει απευθείας στους τοίχους.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑΔΙΟΥ (εΙΚ. 12)
1. Χρησιμοποιώντας ένα τυπικό αλφάδι ως
αναφορά, σημειώστε το επάνω και το
κάτω μέρος ενός τοίχου. (Φροντίστε να
σημειώσετε τον τοίχο και όχι το δάπεδο και
την οροφή.)
140
2. Τοποθετήστε το περιστροφικό λέιζερ
ασφαλίζοντάς το στο δάπεδο σε απόσταση
περίπου 1 m (3') από τον τοίχο.
3. Ενεργοποιήστε το λέιζερ και στοχεύστε στην
κουκκίδα στην ένδειξη στο κάτω μέρος του
τοίχου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας
τα βέλη προς τα επάνω/ κάτω στο
τηλεχειριστήριο, περιστρέψτε την κουκκίδα
προς τα επάνω. Εάν το κέντρο της
κουκκίδας σαρώνει επάνω από την ένδειξη
στο επάνω μέρος του τοίχου, το λέιζερ είναι
σωστά βαθμονομημένο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο έλεγχος αυτός πρέπει να
πραγματοποιείται σε τοίχο με ύψος ίσο με το
ύψος του πιο ψηλού τοίχου στον οποίο θα
χρησιμοποιηθεί το λέιζερ.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες προτού
καθαρίσετε τη συσκευή λέιζερ.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες
ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες
για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του λέιζερ.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει
εμποτιστεί μόνο σε νερό και ήπιο
σαπούνι.
• Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή
τυχόν υγρών στο εσωτερικό της
συσκευής. Μην βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής
σε υγρό.
• Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ
πεπιεσμένο αέρα για τον καθαρισμό
του λέιζερ.
• Μην φράσσετε τις υποδοχές
αερισμού και καθαρίζετε τακτικά το
περίβλημα με ένα μαλακό πανί.
• Το ελαστικό προστατευτικό
τμήμα μπορεί καθαριστεί με
πανιά που δεν αφήνουν χνούδι,
όπως τα βαμβακερά πανιά.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ
ΝΕΡΟ — ΜΗΝ χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή διαλύτες. Αφήστε
τη συσκευή να στεγνώσει προτού
την αποθηκεύσετε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί
να συγκεντρωθούν ρύποι ή
υπολείμματα στο γυάλινο φακό
που βρίσκεται στο εσωτερικό της
περιστροφικής κεφαλής. Αυτό θα
επηρεάσει την ποιότητα και το
εύρος λειτουργίας της δέσμης. Ο
φακός πρέπει να καθαρίζεται με
βαμβακερό σφουγγάρι που έχει
υγρανθεί με νερό.
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά στην
αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή
την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε το
προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
141
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η βλάβη
τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
142
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
143
144
145
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N070477
08/10
Download PDF

advertising