DW075 | DeWalt DW075 LASER instruction manual

500500 - 82 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW075
Obr. 1
a
d
b
c
m
n
f
e
g
j
h
o
p
l
i
k
Obr. 2
x
w
w
s
q
v
y
r
u
z
r
t
t
2
Obr. 4
Obr. 3
aa
z
Obr. 5
Obr. 6
A
B
3
Obr. 8
Obr. 7
Obr. 9
ff
ee
bb
dd
gg
cc
4
Obr. 10
Osa Y
Osa X
A
B
L
Obr. 11
Osa Y
Osa X
AA
BB
L
5
Obr. 12
6
Otočný laser
DW075
Blahopřejeme Vám!
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k lehkému nebo
středně vážnému zranění.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez výstražného symbolu, označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést k způsobení hmotných škod.
Technické údaje
DW075
Napájecí napětí
3,0
2 x LR20
(velikost D)
V
Typ
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
1
Rychlost otáčení
min
-1
Třída laseru
Rozsah
automatického
srovnání
Provozní teplota
VAROVÁNÍ! Přečtěte a nastudujte si
všechny pokyny. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
IP54
mm/m
± 0,2
°
±5
°C
-5 až +50
Připojení stojanu
Hmotnost (bez
baterie)
Bezpečnostní pokyny pro lasery
3R
Třída ochrany
Přesnost
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
0-600
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
5/8”–11
kg
•
2,0
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
•
•
NEBEZPEČÍ: OZNAČUJE BEZPROSTŘEDNĚ hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, povede
k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
•
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
•
7
Nepracujte s laserem ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Používejte laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů
akumulátorů může vést k způsobení požáru.
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a nekvalifikovaných
osob. Lasery jsou v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Pro váš model používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru může
vést ke vzniku úrazu, pokud bude použito
s jiným typem laseru.
Opravy nářadí MUSÍ být prováděny
pouze technikem s odpovídající kvalifikací. Opravy, servis nebo údržba prováděná nekvalifikovanou osobou může
•
•
•
•
•
•
•
•
vést ke vzniku úrazu. Nejbližšího autorizovaného servisního zástupce DEWALT
naleznete v seznamu autorizovaných servisních zástupců DEWALT na konci tohoto
návodu k obsluze, nebo navštivte internetové stránky www.2helpU.com .
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte optické přístroje, jako jsou
dalekohled nebo nivelační přístroj. Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození
zraku.
Nepokládejte laser do takové polohy,
kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak
do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
Nepokládejte laser v blízkosti odrazných materiálů, které mohou způsobit
odklon paprsku a následné zasažení
zraku okolních osob. Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních osob.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí
a nedovolte dětem, aby laser používaly.
Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození
zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
je čitelné. Pokud budou varovné štítky odstraněny, mohou být obsluha nebo okolní
osoby nechtěně vystaveny záření.
Laser položte bezpečně na stabilní povrch. Pádem by mohlo dojít k poškození
laseru nebo ke vzniku úrazu.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dlouhé vlasy si
svažte. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv a rukavice nedostaly do kontaktu
s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny. Větrací otvory často kryjí pohyblivé díly a proto byste měli
na tuto oblast dávat pozor.
VAROVÁNÍ! OTOČNÝ LASER NEROZEBÍREJTE. Uvnitř výrobku se nenachází žádné části určené k opravám. Demontáž otočného laseru
způsobí zrušení všech záruk vztahujících se na tento výrobek. Výrobek žádným způsobem neupravujte.
Úprava výrobku může mít za následek
nebezpečné ozáření.
Další bezpečnostní pokyny
týkající se laserů
•
•
•
•
•
•
Tento laser odpovídá třídě3R v souladu s normou DIN EN 60825-1:2007-11 (max 5 mW,
600–680 nm). Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laser poškozen, svěřte jeho opravu pouze autorizovanému servisu.
Pouze kvalifikované a proškolené osoby
mohou provádět instalaci, seřízení a obsluhu laserových zařízení. Oblast, kde
jsou lasery třídy 3R používány, musí být
vyznačena příslušnými varovnými značkami.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
Před prvním použitím zkontrolujte, zda
jsou bezpečnostní varování na štítku uvedeny ve vašem jazyce. Pokud není varovný štítek zařízení ve vašem jazyce, nářadí
nepoužívejte!
Protože paprsek třídy 3R laseru vytváří
vysokou viditelnost na delší vzdálenosti,
potenciální nebezpečí poškození zraku
zůstane v celém dosahu paprsku beze
změn.
Vždy postavte laser do takové polohy, aby
jeho paprsek nemohl procházet v úrovni
očí okolo stojících osob. Buďte opatrní
zejména v blízkosti schodů a zrcadlových
ploch.
Ostatní rizika
•
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích či
nastavovacích prvků nebo provádění jiných postupů, než je výslovně
uvedeno, může mít za následek nebezpečné ozáření.
Při práci s tímto nářadím hrozí následující
rizika:
– úrazy způsobené pohledem do laserového paprsku.
Štítky na nářadí
Na výrobku jsou následující piktogramy:
8
Baterie (obr. 1)
TYP BATERIE
Tento laser DW075 je napájen dvěma bateriemi LR20 (velikost D) .
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Rotační laser
2 Baterie LR20 (velikost D)
1 Upevnění na stěnu
1 Dálkový ovladač
1 Terčík
1 Pár zvětšovacích laserových brýlí
1 Snímač
2 Baterie 6LR61 (9V)
1 Upínací svorka snímače
1 Kufřík
1 Nivelační tyč
1 Stativ
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Pozor laser.
Laser třídy 3R.
Třída ochrany: IP54.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na spodní straně laseru poblíž upevňovacího otvoru se závitem.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Popis (obr. 1, 2)
Důležité bezpečnostní pokyny
týkající se baterií
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.
VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat nebo nebo z nich může unikat kapalina, a mohou tak způsobit zranění
nebo požár. Z důvodů snížení tohoto
rizika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POUŽITÍ VÝROBKU
Rotační laser DW075 je určen k projekci laserových paprsků, které pomáhají v provádění pracovních operací. Nářadí může být používáno
jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorách
ke srovnání horizontálních směrů (vodováha)
a vertikálních směrů (olovnice). Nářadí může
také vytvářet nehybný laserový bod, který lze
ručně přenášet pro nastavení a přenosu značky. Rozsah použití je od instalací snížených
podhledů a rozvržení příček až po vodorovné
srovnání základů a stavba poschodí.
Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je vyznačeno na baterii
a na zařízení.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Baterie nenabíjejte.
Nekombinujte staré baterie s novými. Baterie nahrazujte novými současně, a to
stejnou značkou a typem.
Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Vybité baterie nespalujte.
Baterie skladujte mimo dosah dětí.
Pokud nebude výrobek po několik měsíců
používán, baterie vyjměte.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Laser je nářadí pro profesionály. ZABRAŇTE
dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
9
SESTAVENÍ
LASER (OBR. 1)
a. Úložný prostor pro baterii
b. Ikona baterie
c. Přepravní rukojeť
d. Rotační hlava laseru
e. Hlavní vypínač
f. Kontrolka LED napájení / vybitá baterie
g. Ikona vybité baterie
h. Tlačítko nastavení rychlosti / otáček
i. Tlačítko režimu snímání
j. Směrová šipka: nahoru
k. Směrová šipka: dolů
Vložení a vyjmutí baterií (obr. 1)
POZNÁMKA: Toto nářadí je napájeno dvěma
bateriemi LR20 (velikost D) .
Vložení baterie
1. Zvedněte kryt úložného prostoru pro baterie (a) jako na obrázku 1.
2. Vložte do prostoru pro baterie vložte dvě
nové baterie LR20 (velikost D) . Baterie
vložte podle vyražené ikony (b) uvnitř prostoru pro baterie.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (OBR. 1)
l. Tlačítko manuálního režimu
m. Směrové šipky: nahoru / dolů
n. Směrové šipky: vlevo / vpravo
o. Tlačítko nastavení rychlosti / otáček
p. Tlačítko režimu snímání
Nastavení laseru
Laser lze provozovat s různým nastavením,
a tak je lze používat v různých aplikacích.
RUČNÍ OTÁČENÍ HLAVY (OBR. 1)
Laser je zkonstruován s ochrannou klecí okolo
rotační hlavy (d), aby byl při použití na stavbě
chráněn. Stále však máte přístup k rotační
hlavě a k manuálnímu nasměrování paprsku
ke stanovení nebo přenosu značky.
DRŽÁK NA STĚNU (OBR. 2)
q. Montážní základna
r. Otvor v upevňovací základně
s. Výřez v upevňovací základně
t. Upevňovací rukojeť
u. Měřicí stupnice
v. Příchytná páčka
w. Čelisti svěráku
x. Montážní otvor
y. Zajišťovací rukojeť
PROVOZ S UCHYCENÍM NA STĚNĚ (OBR.
2)
Držák na stěnu se používá k upevnění jednotky laseru k trámku stěny, aby jej bylo možné
využít při montáži stropních podhledů a dalších speciálních vyrovnávacích úkonů.
Vybalení
UPEVNĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostní varování na štítku laseru musí
být uvedeno v jazyce obsluhy.
UPOZORNĚNÍ: Před připojením laserové vodováhy ke stěnovému nebo
stropnímu trámku zkontrolujte, zda je
trámek řádně zajištěn.
Z toho důvodu jsou s nářadím dodány samostatné samolepicí štítky.
1. Laser položte na montážní základnu (q)
tak, aby otvor (z) na spodní straně laseru byl srovnán s otvorem (r) montážní
základny. Zadní pryžovou nožku zasuňte
do montážní štěrbiny v základně (s). Laser
zajistěte otočením upevňovací rukojeti (t).
2. Při upevnění na stěnu nasměrujte stupnici
měřítka (u) směrem k sobě a stlačte příchytné páčky (v) tak, aby se čelisti svěráku
(w) rozevřely.
3. Čelisti svěráku (w) nasaďte okolo stěnového nebo stropního trámku a příchytné
páčky uvolněte, aby došlo k sevření čelistí
okolo trámku. Před pokračováním v práci
se ujistěte, zda je upevnění ke stěně bezpečně zajištěno.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jsou
bezpečnostní varování na štítku uvedeny ve vašem jazyce.
Varování by měla znít následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU POHLEDU
DO PAPRSKU
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 3R
• Pokud je varování v cizím jazyce, postupujte následovně:
– Odlepte z archu požadovaný štítek.
– Opatrně štítek přelepte přes stávající.
– Štítek na místě přitiskněte a uhlaďte.
10
UPOZORNĚNÍ: Při montáži laserové
vodováhy ke stěně s ohledem na lepší
zajištění vždy používejte jako doplněk
příchytné rukojeti držáku na stěnu závěsný drát na strop nebo podobné zajištění. Tento drát provlečte skrz rukojeť
laserové vodováhy. NEPROTAHUJTE
tento drát přes ochrannou kovovou
klec. Navíc, jako záložní zajištění, lze
jednotku upevnit ke stěnovému trámku
pomocí šroubů. Otvor pro šroub (x)
je umístěn v horní části stěnového držáku.
POZNÁMKA: K zajištění bezpečné montáže se ujistěte, zda je používaný stativ
opatřen šroubem se závitem 5/8”–11.
4. Zapněte laser a podle potřeby upravte
rychlost otáčení a ovládací prvky.
PROVOZ NA PODLAZE (OBR. 4, 5)
Laserovou vodováhu lze umístit při stanovení
vodorovných a svislých poloh, jako například
při vytyčení stěn, přímo na podlahu.
1. Laser umístěte na relativně hladkou a rovnou plochu, kde nebude překážet.
2. Laser nastavte do polohy pro použití jako
vodováhy (obr. 5A) nebo olovnice (obr.
5B).
3. Zapněte laser a podle potřeby upravte
rychlost otáčení a ovládací prvky.
4. Pro práci lze polohu nářadí přizpůsobit
jeho posunem v požadovaném odstupu
výškového umístění nahoru nebo dolů.
Změnu výšky provedete tak, že povolíte
zajišťovací rukojeť (y) umístěnou na boční straně stěnového držáku a laserovou
vodováhu posunete podle potřeby nahoru
nebo dolů. Během úpravy výšky montážní
základnu přidržte.
5. K přesnému odečtu vaší značky použijte
měřicí stupnici (u).
POZNÁMKA: Laser bude jednodušší nastavovat při aplikaci rozvržení stěn pokud
bude rychlost otáčení nastavena na 0 ot./
min. a ke srovnání laseru s kontrolními
značkami bude použito dálkové ovládání.
Dálkové ovládání umožňuje nastavení laseru pouze jednou osobou.
POZNÁMKA: Cílový terčík DEWALT je vyznačen na 38 mm (1-1/2”), z tohoto důvodu
může být jednodušší provést odsazení laseru o 38 mm (1-1/2”) pod úroveň trámku.
STAVEBNÍ NIVELAČNÍ TYČ (OBR. 6)
NEBEZPEČÍ: NIKDY se nepokoušejte
používat nivelační tyč za bouřky nebo
poblíž visutého elektrického vedení.
Hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo
smrti.
6. Po umístění laseru do požadované výšky
přitáhněte zajišťovací rukojeť (y) tak, aby
laser zůstal v dané poloze upevněn.
Nivelační tyč DEWALT je opatřena po obou
stranách měřicí stupnicí a je teleskopicky výsuvná. Pro zajištění nastavené délky je nivelační tyč opatřena aretačním tlačítkem s pružinovým mechanismem.
PROVOZ S UCHYCENÍM NA STATIV (OBR.
3)
1. Stativ pevně usaďte a nastavte jej do požadované výšky.
2. Ujistěte se, zda je horní vrchol stativu přibližně v rovině. Laser provede automatické srovnání do vodorovné polohy pouze
pokud je odchylka vrcholu stativu od vodorovné polohy do ± 5˚. Pokud je laser
příliš odchýlen od této hladiny, při dosažení limitu bude pípat. K poškození laseru v takovém případě nedojde, ale pokud
bude "mimo vodorovnou polohu", nebude
funkční.
3. Laser upnete ke stativu zašroubováním
rukojeti stativu opatřené závitem (aa)
do závitového otvoru na spodní straně laseru.
Na přední straně nivelační tyče měřicí stupnice začíná od spodní části. Tuto stupnici používejte při měření od země vzhůru při terénních
úpravách nebo srovnávání do roviny.
Zadní strana nivelační tyče je určena k měření
výšky stropů, stropních nosníků atd. Horní díl
tyče vysuňte úplně nahoru, až aretační tlačítko zaskočí do předchozí části tyče. Tuto část
vysuňte tak, aby tlačítko zaskočilo do vedlejší
části nebo tak, aby se nivelační tyč dotýkala
stropu nebo stropního nosníku. Výšku lze odečíst v místě, kde poslední vysunutý díl vystupuje z předchozího, jak je znázorněno na obr.
6.
11
OBSLUHA
UPOZORNĚNÍ: Laser bude fungovat,
i když nebudou dvířka bateriového
prostoru řádně dovřeny. Pro zajištění
baterií se vždy ujistěte, zda jsou dvířka
bateriového prostoru zavřeny a západka zaskočena.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ke zvýšení životnosti baterií je vyjměte
vždy, když není laser v provozu.
Pro zajištění přesnosti vaší práce provádějte často kalibraci laseru. Viz kapitola
Kontrola prostorové kalibrace v části
Údržba laseru.
Před použitím se ujistěte, zda je laser
umístěn na relativně hladké, rovné ploše.
Vždy si vyznačte střed laserových linií či
bodů. Pokud označíte jiné části paprsku
v jiné době odečtu, do měření tak zanesete chybu.
Chcete-li zvětšit pracovní vzdálenost
a přesnost, umístěte laser do středu pracovního prostoru.
Pokud laser umísťujete na stativ nebo
ke stěně, bezpečně jej upevněte.
Při práci uvnitř místnosti bude pomalé
otáčení hlavy laseru vytvářet viditelně jasnější linii; rychleji se otáčející hlava bude
vytvářet viditelně plnější linii.
Pro zvýšení viditelnosti paprsku použijte
zvětšovací laserové brýle, anebo k usnadnění vyhledání paprsku použijte cílový terčík.
Extrémní změny teploty mohou způsobit
pohyb nebo posun staveb, kovových stativů, zařízení atd. Tímto způsobem může
dojít k ovlivnění přesnosti. Během práce
provádějte častou kontrolu přesnosti.
Pokud pracujete s digitálním laserovým
detektorem DEWALT , nastavte rychlost
otáček laseru na nejvyšší hodnotu.
Pokd došlo k pádu laseru nebo pokud
utrpěl ostrý náraz, ponechejte kalibrační
systém před použitím laseru zkontrolovat
v kvalifikovaném servisním středisku.
2. Laser spustíte mírným stiskem hlavního
spínače (e). Rozsvítí se kontrolka LED (f)
a jednotka provede vlastní vyrovnání.
POZNÁMKA: Kontrolka LED je využita k indikaci napájení (svítí) a k indikaci vybitých baterií (bliká).
POZNÁMKA: Jakmile je laser vyrovnán, hlava
se začne otáčet.
VYPNUTÍ LASERU
Laser vypnete mírným stiskem hlavního spínače. Kontrolka LED zhasne.
Tlačítka ovládacího panelu laseru
(obr. 1)
TLAČÍTKO HLAVNÍHO SPÍNAČE
Stiskem hlavního spínače (e) přístroj zapnete
i vypnete.
TLAČÍTKA SE ŠIPKAMI
Tlačítka se šipkami (j, k) mají různou funkci,
podle zvoleného pracovního režimu laserového přístroje.
V horizontálním režimu:
Pomocí tlačítek se šipkami se nastavuje
směr laserového paprsku v režimech prohledávání a ukazování (0 ot./min).
Ve vertikálním režimu:
Pomocí tlačítek se šipkami lze posunout
laserový paprsek vlevo či vpravo.
TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI /
OTÁČEK
Tlačítko nastavení rychlosti / otáček (h) se používá k nastavení rychlosti otáčení laserové
hlavy na jednu ze 3 předvolených úrovní.
Každým stiskem tohoto tlačítka se nastavená
rychlost hlavy změní cyklicky o jednu úroveň,
po dosažení poslední úrovně začíná opět
od začátku.
PAMATUJ:
Nízká rychlost = Jasný paprsek
Vysoká rychlost = Plný paprsek
Ovládací panel laseru (obr. 1)
Laser lze ovládat pomocí hlavního vypínače
(e), tlačítkem nastavení rychlosti / otáček (h),
tlačítkem režimu snímání (i), a dvěma směrovými šipkami (j, k). Pokud je laser použit v režimu olovnice, směrové šipky ovládají pohyb
laserové hlavy doleva a doprava.
ZAPNUTÍ LASERU (OBR. 1)
1. Ujistěte se, zda jsou baterie řádně vloženy
a bateriový prostor pevně uzavřen.
12
Použití bezdrátového dálkového
ovládání (obr. 1)
POZNÁMKA: Tlačítko nastavení rychlosti /
otáček má stejnou funkci jako tlačítko nastavení rychlosti / otáček na dálkovém ovladači.
Dálkové ovládání umožňuje jedné osobě provádět obsluhu a nastavení laseru z odstupu.
Dálkové ovládání obsahuje tlačítka čtyř šipek
(m, n), tlačítko nastavení rychlosti / otáček (o),
tlačítko režimu snímání (p) a tlačítko manuálního režimu (l).
TLAČÍTKO REŽIMU SNÍMÁNÍ
Tlačítko režimu snímání (i) se používá k rozmítání laserové hlavy dopředu a zpět s vytvořením krátké jasné laserové linie. Tato krátké
linie je mnohem jasnější a viditelnější než když
je laserová hlava v režimu plných otáček.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: TLAČÍTKA SE
ŠIPKAMI
Tlačítka se šipkami (m, n) mají různou funkci,
podle zvoleného pracovního režimu laserového přístroje.
Použití režimu snímání:
Režim snímání nastavíte stiskem a uvolněním tlačítka režimu snímání. Režim snímání ukončíte opětovným stiskem a uvolněním tohoto tlačítka.
V režimu automatického vyrovnání horizontální polohy:
Šipky nahoru a dolů (m) upravují délku laserové linie v režimu snímání.
Šipky vlevo a vpravo (n) nastavují směr
laserového paprsku v režimech prohledávání a v režimu ukazovátka (0 ot./min).
Velikost a směr prohledávané oblasti lze
ovládat tlačítky se šipkami na jednotce laseru nebo na dálkovém ovládání. Podrobnější popis naleznete v kapitole Použití
bezdrátového dálkového ovládání.
Velikost a směr prohledávané oblasti lze
také ovládat manuálně pomocí uživatelsky
definovaného režimu prohledávání:
1. Laserovou jednotku nastavte na otáčky 0 ot./min. (režim ukazovátka).
2. Ručně natočte hlavu laseru do polohy,
kdy bude laserový paprsek směřovat
na jeden okraj požadované oblasti
snímání.
3. Na ovládacím panelu laserové jednotky stlačte a podržte tlačítko režimu
snímání. Se současně stisknutým tlačítkem režimu snímání ručně otočte
laserovou hlavou na opačný okraj požadované oblasti snímání.
4. Uvolněte tlačítko režimu snímání.
5. Laser provede prohledávání mezi
dvěma nastavenými body.
V režimu automatického vyrovnání vertikální polohy:
Šipky nahoru a dolů (m) upravují polohu
laserové linie v režimu snímání.
Šipky vlevo a vpravo (n) posunují laserový
paprsek vlevo či vpravo.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: TLAČÍTKO
NASTAVENÍ RYCHLOSTI / OTÁČEK
Tlačítko nastavení rychlosti / otáček (o) se používá k nastavení rychlosti otáčení laserové
hlavy na jednu ze 3 předvolených úrovní.
POZNÁMKA: Tlačítko nastavení rychlosti /
otáček má stejnou funkci jako tlačítko nastavení rychlosti / otáček na ovládacím panelu
laserové jednotky.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: TLAČÍTKO REŽIMU
SNÍMÁNÍ
Tlačítko režimu snímání (p) se používá k rozmítání laserové hlavy dopředu a zpět s vytvořením krátké jasné laserové linie. Tato krátké
linie je mnohem jasnější a viditelnější než když
je laserová hlava v režimu plných otáček.
DŮLEŽITÉ: Pro funkci uživatelsky definovaného režimu prohledávání není možné
použít dálkové ovládání.
INDIKACE VYBITÉ BATERIE
Pokud baterie dosáhnou konce své životnosti
(g), LED indikátor (f) začne blikat. Pokud se
tento signál objeví, zbývá pouze krátká doba
do úplného vypnutí jednotky. Baterie by měly
být co nejdříve vyměněny za nové.
13
Použití režimu snímání:
Režim snímání nastavíte stiskem a uvolněním tlačítka režimu snímání. Režim snímání ukončíte opětovným stiskem a uvolněním tohoto tlačítka.
DIGITÁLNÍ LASEROVÝ DETEKTOR (OBR. 9)
Detektor pomáhá určit polohu laserového
paprsku za jasného okolního světla nebo
na dlouhých vzdálenostech. Při průchodu rotujícího laserového paprsku detektor vydává
jak vizuální, tak i zvukový signál.
Velikost a směr prohledávané oblasti lze
ovládat tlačítky se šipkami na jednotce
laseru nebo na dálkovém ovládání. Podrobnější popis naleznete v části Tlačítka
se šipkami v části Tlačítka ovládacího
panelu laseru.
Detektor lze použít jak v místnosti, tak i ve venkovním prostředí, v místech kde je obtížné zaměřit laserový paprsek.
Detektor není určen k použití s lasery, které se
neotáčejí, ale lze jej použít s většinou rotačních laserů s červeným nebo infračerveným
(neviditelným) paprskem na trhu.
DŮLEŽITÉ: Pro funkci uživatelsky definovaného režimu prohledávání není možné
použít dálkové ovládání.
Digitální laserový detektor DEWALT lze použít
jak s příchytnou svorkou detektoru, tak i bez
ní. Pokud je použit s příchytnou svorkou, lze
jej umístit na nivelační tyč, měřičskou tyč,
sloupek nebo stojan.
Příslušenství laseru
ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE LASERU (OBR. 7)
Tyto brýle s červenými čočkami zlepšují viditelnost laserového paprsku za jasného okolního světla nebo u dlouhých vzdáleností při
použití laseru v interiérech. Pro provoz laseru
nejsou tyto brýle nezbytné.
Přesnost
Pokud laser pracuje s detektorem, je nutné
k jeho přesnosti přičíst přesnost detektoru.
NEBEZPEČÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění se nikdy nedívejte přímo do laserového paprsku, a to i v případě, máte-li nebo nemáte-li tyto brýle.
•
Nominální přesnost je ± 3,0 mm
Montáž detektoru na nivelační tyč (obr. 9)
1. K upevnění vašeho detektoru k nivelační
tyči nejprve detektor nasunutím na západku (bb) spojte s příchytným dílem. Nasuňte vodítka (cc) příchytného dílu na kolejnici (dd) detektoru tak, aby západka (ee)
příchytného dílu zaskočila do otvoru (ff)
detektoru.
2. Otáčením rukojeti (gg) příchytného dílu
proti směru chodu hodinových ručiček rozevřete čelisti.
3. Detektor umístěte do požadované výšky
a otáčením rukojeti ve směru chodu hodinových ručiček příchytný díl na nivelační
tyči upevněte.
4. Výškovou úpravu provedete tak, že mírně
povolíte příchytný díl, polohu detektoru
upravíte a příchytný díl opět dotáhnete.
UPOZORNĚNÍ: Tyto brýle nejsou
schválenou bezpečnostní výbavou
a neměly by být nošeny při práci s jiným nářadím. Tyto brýle nezabrání
zasažení vašeho zraku laserovým paprskem.
TERČÍK (OBR. 8)
Laserový terčík pomáhá při lokalizaci a označení laserového paprsku. Terčík při zachycení
laserového paprsku zvyšuje jeho viditelnost.
Terčík je opatřen standardní a metrickou stupnicí. Laserový paprsek prochází přes červený
plast a na protilehlé straně se od odrazivé vrstvy odráží zpět. Magnet na vrcholu terčíku je
navržen k tomu, aby terčík přidržel na stropní
kolejnici nebo na kovovém sloupku k určení
přesné vodorovné a svislé polohy. Nejlepších
výsledků dosáhnete, pokud bude terčík DEWALT směřovat vyznačeným logem směrem
k vám.
14
Doplňkové příslušenství
POZNÁMKA: Jako součást záruky DEWALT
má uživatel právo na provedení jedné BEZPLATNÉ kalibrace v prvním roce od zakoupení výrobku. Jednoduše vyplňte přiloženou
poukázku a odevzdejte ji spolu s laserovou
jednotkou a dokladem o koupi autorizovanému zástupci společnosti DEWALT . Certifikát
bude vystaven bez dalších poplatků.
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené společností DEWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno, může být použití takového příslušenství s tímto výrobkem
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Kontrola prostorové kalibrace neprovede kalibraci vlastního laseru. Tato kontrola určuje,
zda laser podává, či nikoliv, správnou vodorovnou hladinu a svislou linii olovnice, ale neodstraňuje chyby laseru ve schopnosti provádět
vyrovnání ve vodorovném a ve svislém směru.
Tato jsou:
• DE0772 DeWALT Digitální laserový detektor
• DE0734 DeWALT Zemní tyč
• DE0735 DeWALT Stativ
• DE0736 DeWALT Stativ
• DE0737 DeWALT Zemní tyč
• DE0738 DeWALT Konzole nastavení sklonu
Tyto kontroly nemohou nahradit profesionální
kalibraci provedenou v servisním středisku
společnosti DEWALT .
KONTROLA KALIBRACE VODOROVNÉ
HLADINY (OSA X)
1. Stativ umístěte v prostoru mezi dvěma
stěnami, které jsou od sebe vzdáleny minimálně 15 m. Přesná vzdálenost stativu
není rozhodující.
2. Laserovou jednotku upevněte na stativ
tak, aby osa X mířila přímo na jednu ze
stěn.
3. Zapněte laser a počkejte, až dokončí
vlastní vyrovnání.
4. Na stěnách si označte a změřte body
A a B, jak je uvedeno na obr. 10.
5. Celý laser otočte o 180° tak, aby osa X mířila přímo na protilehlou stěnu.
6. Počkejte, až laser dokončí vlastní vyrovnání a na stěnách si označte a změřte
body AA a BB, jak je uvedeno na obr. 11.
7. Pomocí následující rovnice spočítejte
součtovou chybu:
Součtová chyba = (AA – A) – (BB – B)
8. Součtovou chybu porovnejte s povolenými
hranicemi v následující tabulce.
Další informace týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
• Pro udržení přesnosti vaší práce provádějte často kontrolu kalibrace laseru. Viz část
Kontrola prostorové kalibrace.
• Kontrola kalibrace a další údržbové opravy by měly být prováděny v servisním středisku společnosti DEWALT .
• Nebudete-li laserový měřič používat, uložte jej v dodávaném kufříku.
• Neukládejte laserový měřič do kufříku,
není-li suchý. Osušte vnější povrch laserového měřiče měkkou a suchou tkaninou
a nechejte jej na vzduchu řádně oschnout.
• Neskladujte váš laser při teplotách pod
-18˚C (0˚F) nebo nad 41˚C (105˚F).
Kontrola prostorové kalibrace
(obr. 10–12)
VAROVÁNÍ: Laserovou hlavu nechejte
vždy zkalibrovat servisním technikem
s odpovídající kvalifikací.
Kontrola prostorové kalibrace by měla být prováděna pravidelně.
15
Vzdálenost mezi
stěnami
Povolená chyba
L = 15 m (50')
6 mm
(0,25")
L = 25 m (80')
10 mm
(0,4")
L = 50 m (160')
20 mm
(0,8")
KONTROLA KALIBRACE VODOROVNÉ
HLADINY (OSA Y)
Zopakujte výše uvedený postup, ale tak, aby
proti stěně přímo směřovala osa Y.
•
KONTROLA CHYBY OLOVNICE (OBR. 12)
1. Ke srovnání použijte jako referenci standardní olovnici, vyznačte si vrchní a spodní část stěny. (Ujistěte se, zda značíte stěnu a ne strop a podlahu).
2. Rotační laser umístěte pevně na podlahu,
přibližně 1 m od stěny.
3. Zapněte laser a namiřte jej tak, aby bod
protínal vyznačenou značku ve spodní
části stěny. Poté, pomocí šipek na dálkovém ovladači, proveďte otočení bodu směrem nahoru. Pokud je střed bodu na značce na horní části stěny, laser je správně
zkalibrován.
Za určitých podmínek se může
na skleněných čočkách uvnitř laserové hlavy usazovat prach nebo
nečistoty. Toto znečištění má vliv
na kvalitu laserového paprsku
a na pracovní dosah. Čočka by
měla být čištěna pomocí navlhčeného vatového tamponu.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
POZNÁMKA: Tato kontrola by měla být provedena na stěně, která nebude nižší jak nejvyšší
stěna, na které bude laser používán.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ:
• Před čištěním jednotky laseru
z něj vyjměte baterie.
• K čištění nekovových částí laserového měřiče nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku.
• Nikdy nedovolte, aby se do nářadí
dostala jakákoli kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
• Při čištění laseru nikdy nepoužívejte stlačený vzduch.
• Udržujte průchozí větrací drážky
a pravidelně čistěte kryt nářadí
měkkým hadříkem.
• Ohebný gumový štít lze čistit navlhčeným hadříkem, který
po sobě nezanechává vlákna,
jako je například bavlněný hadřík.
POUŽÍVEJTE POUZE VODU —
NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky či rozpouštědla. Před uložením nechejte laserovou jednotku
oschnout.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241212 - 15-07-2014
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising