DW075 | DeWalt DW075 LASER instruction manual

599333 - 20 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW075
Obr. 1
a
d
b
c
m
n
f
e
g
j
h
o
p
l
i
k
Obr. 2
x
w
w
s
q
v
y
r
u
z
r
t
t
2
Obr. 4
Obr. 3
aa
z
Obr. 5
Obr. 6
A
B
3
Obr. 8
Obr. 7
Obr. 9
ff
ee
bb
dd
gg
cc
4
Obr. 10
Os Y
Os X
A
B
L
Obr. 11
Os Y
Os X
AA
BB
L
5
Obr. 12
6
Otočný laser
DW075
Blahoželáme Vám!
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa
jej nezabráni, môže viesť k spôsobeniu hmotných škôd.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Technické údaje
DW075
Napájacie napätie
Typ
Rýchlosť otáčania
Trieda lasera
Trieda ochrany
Presnosť
Rozsah
automatického
zarovnania
Prevádzková teplota
Pripojenie stojana
Hmotnosť
(bez batérie)
V
min-1
mm/m
°
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
3,0
2 x LR20
(veľkosť D)
1
0-600
3R
IP54
± 0,2
±5
Bezpečnostné pokyny pre lasery
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte si
všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
•
°C
kg
-5 až +50
5/8”–11
2,0
Definícia: Bezpečnostné pokyny
•
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
•
NEBEZPEČENSTVO:
OZNAČUJE
BEZPROSTREDNE hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
•
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť vážne alebo
smrteľné zranenie.
•
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo
stredne vážnemu zraneniu.
7
Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Používajte laser iba s presne určenými batériami. Použitie iných batérií môže
viesť k spôsobeniu požiaru.
Ak laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Lasery sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Pre váš model používajte iba výrobcom
schválené príslušenstvo. Príslušenstvo
vhodné pre jeden typ lasera môže viesť
k vzniku úrazu, pokiaľ bude použité s iným
typom lasera.
Opravy náradia MUSÍ vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Opravy, servis alebo údržba
vykonávaná nekvalifikovanou osobou
môže viesť k vzniku úrazu. Najbližšieho
autorizovaného servisného zástupcu DEWALT nájdete v zozname autorizovaných
servisných zástupcov DEWALT na konci
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
tohto návodu na použitie alebo navštívte
internetové stránky www.2helpU.com .
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje, ako sú ďalekohľad alebo nivelačný prístroj. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
Laser nedávajte do takej polohy, kde
by mohli akékoľvek osoby uprieť zrak
do laserového lúča, či už neúmyselne alebo zámerne. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
Laser nedávajte do blízkosti odrazových materiálov, ktoré môžu spôsobiť
odklon lúča a následne zasiahnutie zraku okolitých osôb. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
Ak laser nepoužívate, vypnite ho. Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku okolitých osôb.
Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Inak
by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu
zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte ich
čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky odstránené, môže byť obsluha alebo okolité
osoby nechtiac vystavené žiareniu.
Laser položte bezpečne na stabilný povrch. Pádom by mohlo dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dlhé vlasy si zopnite. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými dielcami. Vetracie otvory často
kryjú pohyblivé dielce a preto by ste mali
na túto oblasť dávať pozor.
•
•
•
•
•
•
Tento laser zodpovedá triede 3R v súlade
s normou DIN EN 60825-1:2007-11 (max.
5 mW, 600 – 680 nm). Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak je laser
poškodený, zverte jeho opravu iba autorizovanému servisu.
Iba kvalifikované a preškolené osoby
môžu vykonávať inštaláciu, nastavenie
a obsluhu laserových zariadení. Oblasť,
kde sa lasery triedy 3R používajú, musí
byť vyznačená príslušnými varovnými
značkami.
Nepoužívajte laser na iné účely, než je
projekcia laserových lúčov.
Pred prvým použitím skontrolujte, či sú
bezpečnostné varovania na štítku uvedené vo Vašom jazyku. Ak nie je varovný štítok zariadenia vo Vašom jazyku, náradie
nepoužívajte!
Pretože lúč triedy 3R lasera vytvára vysokú viditeľnosť na dlhšie vzdialenosti,
potenciálne nebezpečenstvo poškodenia
zraku zostane v celom dosahu lúča bez
zmien.
Vždy postavte laser do takej polohy, aby
jeho lúč nemohol prechádzať v úrovni očí
okolostojacich osôb. Buďte opatrní najmä
v blízkosti schodov a zrkadlových plôch.
Ostatné riziká
•
Pri práci s týmto náradím hrozia nasledujúce riziká:
– úrazy spôsobené pohľadom do laserového lúča.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
VAROVANIE: Použitie ovládacích či
nastavovacích prvkov alebo vykonávanie iných postupov, než je výslovne uvedené, môže mať za následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE! OTOČNÝ LASER NEROZOBERAJTE. Vnútri výrobku sa
nenachádzajú žiadne časti určené
na opravy. Demontáž tohto zariadenia spôsobí zrušenie všetkých záruk
vzťahujúcich sa na tento výrobok.
Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte. Úprava výrobku môže mať
za následok nebezpečné ožiarenie.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Pozor laser.
8
Laser triedy 3R.
Trieda ochrany: IP54
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na spodnej strane lasera blízko
upevňovacieho otvoru so závitom.
2010 XX XX
Rok výroby
•
•
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb.
VAROVANIE: Batérie môžu explodovať alebo z nich môže unikať kvapalina, a môžu tak spôsobiť vážne zranenie alebo požiar. Z dôvodu zníženia
tohto rizika:
•
•
•
•
Popis (obr. 1, 2)
Dôležité bezpečnostné pokyny
týkajúce sa batérií
•
Batérie 6LR61 (9 V)
Upínaciu svorku snímača
Kufrík
Nivelačnú tyč
Statív
Návod na obsluhu
•
Príklad:
•
2
1
1
1
1
1
POUŽITIE VÝROBKU
Rotačný laser DW075 je určený na projekciu
laserových lúčov, ktoré pomáhajú vo vykonávaní pracovných operácií. Náradie sa môže
používať ako vo vnútorných, tak i vo vonkajších priestoroch na zarovnanie horizontálnych
smerov (vodováha) a vertikálnych smerov
(olovnica). Náradie môže tiež vytvárať nehybný laserový bod, ktorý je možné ručne prenášať pre nastavenie a prenos značky. Rozsah
použitia je od inštalácií znížených podhľadov
a rozvrhnutia priečok, až po vodorovné zarovnanie základov a stavbu poschodí.
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na štítku batérie a na obale.
Batérie vkladajte vždy so správnou polaritou (+ a -) tak, ako je vyznačené na batérii
a na výrobku.
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
Batérie nenabíjajte.
Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou a typom.
Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Vybité batérie nespaľujte.
Batérie skladujte mimo dosahu detí.
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov používať, batérie vyberte.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Laser je náradie pre profesionálov. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali
do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
Batéria (obr. 1)
TYP BATÉRIE
Tento laser DW075 je napájaný dvoma batériami LR20 (veľkosť D) .
LASER (OBR. 1)
a. Úložný priestor na batériu
b. Ikona batérie
c. Prepravná rukoväť
d. Rotačná hlava lasera
e. Hlavný vypínač
f. Kontrolka LED napájania / vybitá batéria
g. Ikona vybitej batérie
h. Tlačidlo nastavenia rýchlosti/otáčok
i. Tlačidlo režimu snímania
j. Smerová šípka: hore
k. Smerová šípka: dole
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Rotačný laser
2 Batérie LR20 (veľkosť D)
1 Upevnenie na stenu
1 Diaľkový ovládač
1 Terčík
1 Pár zväčšovacích laserových okuliarov
1 Snímač
9
Nastavenie lasera
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (OBR. 1)
l. Tlačidlo manuálneho režimu
m. Smerové šípky: hore/dole
n. Smerové šípky: vľavo/vpravo
o. Tlačidlo nastavenia rýchlosti/otáčok
p. Tlačidlo režimu snímania
Laser je možné prevádzkovať s rôznym nastavením, a tak je možné ho používať v rôznych
aplikáciách.
RUČNÉ OTÁČANIE HLAVY (OBR. 1)
Laser je skonštruovaný s ochrannou klietkou
okolo rotačnej hlavy (d), aby bol pri použití
na stavbe chránený. Stále však máte prístup
k rotačnej hlave a môžete tak manuálne nasmerovať lúč na stanovenie alebo prenos
značky.
DRŽIAK NA STENU (OBR. 2)
q. Montážna základňa
r. Otvor v upevňovacej základni
s. Výrez v upevňovacej základni
t. Upevňovacia rukoväť
u. Meracia stupnica
v. Príchytná páčka
w. Čeľuste zveráka
x. Montážny otvor
y. Zaisťovacia rukoväť
PREVÁDZKA S UCHYTENÍM NA STENE
(OBR. 2)
Držiak na stenu sa používa na upevnenie jednotky lasera k trámiku steny, aby ho bolo možné využiť pri montáži stropných podhľadov
a ďalších špeciálnych vyrovnávacích úkonoch.
Vybalenie
UPEVNENIE VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí
byť uvedené v jazyku obsluhy.
UPOZORNENIE: Pred pripojením laserovej vodováhy k stenovému alebo
stropnému trámiku skontrolujte, či je
trámik riadne zaistený.
Z toho dôvodu sú s náradím dodané samostatné samolepiace štítky.
1. Laser položte na montážnu základňu (q)
tak, aby otvor (z) na spodnej strane lasera bol zarovnaný s otvorom (r) montážnej
základne. Zadnú gumovú nôžku zasuňte
do montážnej štrbiny v základni (s). Laser
zaistite otočením upevňovacej rukoväti (t).
2. Pri upevnení na stenu nasmerujte stupnicu meradla (u) smerom k sebe a stlačte
príchytné páčky (v) tak, aby sa čeľuste
zveráka (w) rozovreli.
3. Čeľuste zveráka (w) nasaďte okolo stenového alebo stropného trámika a príchytné
páčky uvoľnite, aby došlo k zovretiu čeľustí okolo trámika. Pred pokračovaním
v práci sa uistite, či je upevnenie k stene
bezpečne zaistené.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú bezpečnostné varovania na štítku uvedené
vo Vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
VYHÝBAJTE SA PRIAMEMU POHĽADU
DO LÚČA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 3R
• Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte nasledovne:
– Odlepte z archu požadovaný štítok.
– Štítok opatrne prelepte cez existujúci.
– Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
ZOSTAVENIE
UPOZORNENIE: Pri montáži laserovej
vodováhy k stene s ohľadom na lepšie
zaistenie vždy používajte ako doplnok
príchytnej rukoväti držiaka na stenu
závesný drôt na strop alebo podobné
zaistenie. Tento drôt prevlečte cez rukoväť laserovej vodováhy. NEPREŤAHUJTE tento drôt cez ochrannú kovovú
klietku. Navyše, ako záložné zaistenie,
je možné jednotku upevniť k stenovému trámiku pomocou skrutiek. Otvor
na skrutku (x) je umiestnený v hornej
časti stenového držiaka.
Vloženie a vybratie batérií (obr. 1)
POZNÁMKA: Toto náradie je napájané dvoma
batériami LR20 (veľkosť D) .
Vloženie batérie
1. Zdvihnite kryt úložného priestoru pre batérie (a) ako na obrázku 1.
2. Do priestoru na batérie vložte dve nové
batérie LR20 (veľkosť D) . Batérie vložte
podľa vyrazenej ikony (b) vnútri priestoru
na batérie.
10
4. Pre prácu je možné polohu náradia prispôsobiť jeho posunom v požadovanom odstupe výškového umiestnenia hore alebo
dole. Výšku zmeníte tak, že povolíte zaisťovaciu rukoväť (y) umiestnenú na bočnej strane stenového držiaka a laserovú
vodováhu posuniete podľa potreby hore
alebo dole. Počas úpravy výšky montážnu
základňu pridržte.
5. Na presné odčítanie Vašej značky použite
meraciu stupnicu (u).
1. Laser umiestnite na relatívne hladkú
a rovnú plochu, kde nebude prekážať.
2. Laser nastavte do polohy na použitie ako
vodováhy (obr. 5A) alebo olovnice (obr.
5B).
3. Zapnite laser a podľa potreby upravte
rýchlosť otáčania a ovládacie prvky.
POZNÁMKA: Laser bude jednoduchšie
nastavovať pri aplikácii rozvrhnutia stien,
ak bude rýchlosť otáčania nastavená na 0
ot./min. a na zarovnanie lasera s kontrolnými značkami sa použije diaľkové ovládanie. Diaľkové ovládanie umožňuje nastavenie lasera iba jednou osobou.
POZNÁMKA: Cieľový terčík DEWALT je
vyznačený na 38 mm (1 – 1/2”), z tohto
dôvodu môže byť jednoduchšie odsadenie lasera o 38 mm (1 – 1/2”) pod úroveň
trámika.
6. Po umiestnení lasera do požadovanej výšky pritiahnite zaisťovaciu rukoväť (y) tak,
aby laser zostal v danej polohe upevnený.
STAVEBNÁ NIVELAČNÁ TYČ (OBR. 6)
NEBEZPEČENSTVO: NIKDY sa nepokúšajte používať nivelačnú tyč počas
búrky alebo blízko visutého elektrického vedenia. Hrozí nebezpečenstvo
vážneho úrazu alebo smrti.
PREVÁDZKA S UCHYTENÍM NA STATÍV
(OBR. 3)
1. Statív pevne usaďte a nastavte ho do požadovanej výšky.
2. Uistite sa, či je horný vrchol statívu približne v rovine. Laser vykoná automatické
zarovnanie do vodorovnej polohy, iba ak
je odchýlka vrcholu statívu od vodorovnej
polohy do ±5˚. Ak je laser príliš odchýlený
od tejto hladiny, pri dosiahnutí limitu bude
pípať. K poškodeniu lasera v takom prípade nedôjde, no ak bude „mimo vodorovnej
polohy“, nebude funkčný.
3. Laser upnete k statívu zaskrutkovaním
rukoväti statívu opatrenej závitom (aa)
do závitového otvoru na spodnej strane
lasera.
Nivelačná tyč DEWALT je vybavená po oboch
stranách meracou stupnicou a je teleskopicky výsuvná. Na zaistenie nastavenej dĺžky je
nivelačná tyč vybavená aretačným tlačidlom
s pružinovým mechanizmom.
Na prednej strane nivelačnej tyče meracia
stupnica začína od spodnej časti. Túto stupnicu používajte pri meraní od zeme nahor pri
terénnych úpravách alebo zarovnávaní do roviny.
Zadná strana nivelačnej tyče je určená na meranie výšky stropov, stropných nosníkov atď.
Horný diel tyče vysuňte úplne hore, až aretačné tlačidlo zaskočí do predchádzajúcej
časti tyče. Túto časť vysuňte tak, aby tlačidlo
zaskočilo do vedľajšej časti alebo tak, aby sa
nivelačná tyč dotýkala stropu alebo stropného
nosníka. Výšku je možné odčítať v mieste, kde
posledný vysunutý diel vystupuje z predchádzajúceho, ako je znázornené na obr. 6.
POZNÁMKA: Na zaistenie bezpečnej
montáže sa uistite, či je používaný statív
opatrený skrutkou so závitom 5/8"–11.
4. Zapnite laser a podľa potreby upravte
rýchlosť otáčania a ovládacie prvky.
OBSLUHA
PREVÁDZKA NA PODLAHE (OBR. 4, 5)
Laserovú vodováhu je možné umiestniť pri
stanovení vodorovných a zvislých polôh, ako
napríklad pri vytýčení stien, priamo na podlahu.
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
•
11
Na zvýšenie životnosti batérií ich vyberte
vždy, keď nie je laser v prevádzke.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Laser zapnete miernym stlačením hlavného vypínača (e). Rozsvieti sa kontrolka
LED (f) a jednotka vykoná vlastné vyrovnanie.
Na zaistenie presnosti Vašej práce vykonávajte často kalibráciu lasera. Pozrite kapitolu Kontrola priestorovej kalibrácie
v časti Údržba lasera.
Pred použitím sa uistite, či je laser umiestnený na relatívne hladkej, rovnej ploche.
Vždy si vyznačte stred laserových línií či bodov. Ak označíte iné časti lúča v inom čase
odčítania, do merania tak zanesiete chybu.
Ak chcete zväčšiť pracovnú vzdialenosť
a presnosť, umiestnite laser do stredu pracovného priestoru.
Ak laser umiestňujete na statív alebo k stene, bezpečne ho upevnite.
Pri práci vnútri miestnosti bude pomalé
otáčanie hlavy lasera vytvárať viditeľne
jasnejšiu líniu; rýchlejšie sa otáčajúca hlava bude vytvárať viditeľne plnšiu líniu.
Na zvýšenie viditeľnosti lúča použite zväčšovacie laserové okuliare alebo na uľahčenie vyhľadanie lúča použite cieľový terčík.
Extrémne zmeny teploty môžu spôsobiť
pohyb alebo posun stavieb, kovových
statívov, zariadení atď. Týmto spôsobom
môže dôjsť k ovplyvneniu presnosti. Počas práce vykonávajte častú kontrolu
presnosti.
Ak pracujete s digitálnym laserovým detektorom DEWALT , nastavte rýchlosť otáčok lasera na najvyššiu hodnotu.
Ak došlo k pádu lasera alebo ak utrpel
ostrý náraz, ponechajte kalibračný systém
pred použitím lasera skontrolovať v kvalifikovanom servisnom stredisku.
POZNÁMKA: Kontrolka LED je využitá na indikáciu napájania (svieti) a na indikáciu vybitých batérií (bliká).
POZNÁMKA: Hneď ako je laser vyrovnaný,
hlava sa začne otáčať.
VYPNUTIE LASERA
Laser vypnete miernym stlačením hlavného
vypínača. Kontrolka LED zhasne.
Tlačidlá ovládacieho panelu
lasera (obr. 1)
TLAČIDLO HLAVNÉHO VYPÍNAČA
Stlačením hlavného vypínača (e) prístroj zapnete i vypnete.
TLAČIDLÁ SO ŠÍPKAMI
Tlačidlá so šípkami (j, k) majú rôznu funkciu,
podľa zvoleného pracovného režimu laserového prístroja.
V horizontálnom režime:
Pomocou tlačidiel so šípkami sa nastavuje
smer laserového lúča v režimoch prehľadávania a ukazovania (0 ot./min).
Vo vertikálnom režime:
Pomocou tlačidiel so šípkami je možné
posunúť laserový lúč vľavo či vpravo.
Ovládací panel lasera (obr. 1)
TLAČIDLO NASTAVENIA RÝCHLOSTI/
OTÁČOK
Tlačidlo nastavenia rýchlosti/otáčok (h) sa používa na nastavenie rýchlosti otáčania laserovej hlavy na jednu z 3 predvolených úrovní.
Každým stlačením tohto tlačidla sa nastavená
rýchlosť hlavy zmení cyklicky o jednu úroveň,
po dosiahnutí poslednej úrovne začína opäť
od začiatku.
Laser je možné ovládať pomocou hlavného
vypínača (e), tlačidlom nastavenia rýchlosti/otáčok (h), tlačidlom režimu snímania (i)
a dvoma smerovými šípkami (j, k). Ak je laser
použitý v režime olovnice, smerové šípky ovládajú pohyb laserovej hlavy doľava a doprava.
ZAPNUTIE LASERA (OBR. 1)
1. Uistite sa, či sú batérie riadne vložené a či
je priestor na batérie pevne uzatvorený.
PAMÄTAJ:
Nízka rýchlosť = Jasný lúč
Vysoká rýchlosť = Plný lúč
UPOZORNENIE: Laser bude fungovať, aj keď nebudú dvierka priestoru
na batérie riadne dovreté. Na zaistenie batérií sa vždy uistite, či sú dvierka
priestoru na batérie zatvorené a západka zaskočená.
POZNÁMKA: Tlačidlo nastavenia rýchlosti/
otáčok má rovnakú funkciu ako tlačidlo nastavenia rýchlosti/otáčok na diaľkovom ovládači.
12
Použitie bezdrôtového diaľkového
ovládania (obr. 1)
TLAČIDLO REŽIMU SNÍMANIA
Tlačidlo režimu snímania (i) sa používa
na rozkmitanie laserovej hlavy dopredu a späť
s vytvorením krátkej jasnej laserovej línie.
Táto krátka línia je omnoho jasnejšia a viditeľnejšia než keď je laserová hlava v režime
plných otáčok.
Diaľkové ovládanie umožňuje jednej osobe
obsluhovať a nastavovať laser z odstupu.
Diaľkové ovládanie obsahuje tlačidlá štyroch
šípok (m, n), tlačidlo nastavenia rýchlosti/otáčok (o), tlačidlo režimu snímania (p) a tlačidlo
manuálneho režimu (l).
Použitie režimu snímania:
Režim snímania nastavíte stlačením
a uvoľnením tlačidla režimu snímania. Režim snímania ukončíte opätovným stlačením a uvoľnením tohto tlačidla.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: TLAČIDLÁ SO
ŠÍPKAMI
Tlačidlá so šípkami (m, n) majú rôznu funkciu,
podľa zvoleného pracovného režimu laserového prístroja.
Veľkosť a smer prehľadávanej oblasti
je možné ovládať tlačidlami so šípkami
na jednotke lasera alebo na diaľkovom
ovládaní. Podrobnejší opis nájdete v kapitole Použitie bezdrôtového diaľkového
ovládania.
V režime automatického vyrovnania horizontálnej polohy:
Šípky hore a dole (m) upravujú dĺžku laserovej línie v režime snímania.
Šípky vľavo a vpravo (n) nastavujú smer
laserového lúča v režimoch prehľadávania
a v režime ukazovadla (0 ot./min).
Veľkosť a smer prehľadávanej oblasti je
možné tiež ovládať manuálne pomocou
užívateľsky definovaného režimu prehľadávania:
1. Laserovú jednotku nastavte na otáčky
0 ot./min. (režim ukazovadla).
2. Ručne natočte hlavu lasera do polohy,
keď bude laserový lúč smerovať na jeden okraj požadovanej oblasti snímania.
3. Na ovládacom paneli laserovej jednotky stlačte a podržte tlačidlo režimu
snímania. So súčasne stlačeným tlačidlom režimu snímania ručne otočte
laserovou hlavou na opačný okraj požadovanej oblasti snímania.
4. Uvoľnite tlačidlo režimu snímania.
5. Laser vykoná prehľadávanie medzi
dvoma nastavenými bodmi.
V režime automatického vyrovnania vertikálnej polohy:
Šípky hore a dole (m) upravujú polohu laserovej línie v režime snímania.
Šípky vľavo a vpravo (n) posúvajú laserový lúč vľavo či vpravo.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: TLAČIDLO
NASTAVENIA RÝCHLOSTI/OTÁČOK
Tlačidlo nastavenia rýchlosti/otáčok (o) sa používa na nastavenie rýchlosti otáčania laserovej hlavy na jednu z 3 predvolených úrovní.
POZNÁMKA: Tlačidlo nastavenia rýchlosti/
otáčok má rovnakú funkciu ako tlačidlo nastavenia rýchlosti/otáčok na ovládacom paneli
laserovej jednotky.
DÔLEŽITÉ: Pre funkciu užívateľsky definovaného režimu prehľadávania nie je
možné použiť diaľkové ovládanie.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: TLAČIDLO
REŽIMU SNÍMANIA
Tlačidlo režimu snímania (p) sa používa
na rozkmitanie laserovej hlavy dopredu a späť
s vytvorením krátkej jasnej laserovej línie.
Táto krátka línia je omnoho jasnejšia a viditeľnejšia než keď je laserová hlava v režime
plných otáčok.
INDIKÁCIA VYBITEJ BATÉRIE
Ak batérie dosiahnu koniec svojej životnosti
(g), LED indikátor (f) začne blikať. Ak sa tento
signál objaví, zostáva iba krátky čas do úplného vypnutia jednotky. Batérie by ste mali čo
najskôr vymeniť za nové.
13
Použitie režimu snímania:
Režim snímania nastavíte stlačením
a uvoľnením tlačidla režimu snímania. Režim snímania ukončíte opätovným stlačením a uvoľnením tohto tlačidla.
DIGITÁLNY LASEROVÝ DETEKTOR
(OBR. 9)
Detektor pomáha určiť polohu laserového lúča
za jasného okolitého svetla alebo na dlhých
vzdialenostiach. Pri prechode rotujúceho laserového lúča detektor vydáva ako vizuálny, tak
i zvukový signál.
Veľkosť a smer prehľadávanej oblasti
je možné ovládať tlačidlami so šípkami
na jednotke lasera alebo na diaľkovom
ovládaní. Podrobnejší opis nájdete v časti
Tlačidlá so šípkami v časti Tlačidlá ovládacieho panelu lasera.
Detektor je možné použiť ako v miestnosti, tak
i vo vonkajšom prostredí, v miestach, kde je
ťažké zamerať laserový lúč.
Detektor nie je určený na použitie s lasermi,
ktoré sa neotáčajú, ale je možné ho použiť
s väčšinou rotačných laserov s červeným
alebo infračerveným (neviditeľným) lúčom
na trhu.
DÔLEŽITÉ: Pre funkciu užívateľsky definovaného režimu prehľadávania nie je
možné použiť diaľkové ovládanie.
Príslušenstvo lasera
Digitálny laserový detektor DEWALT je možné
použiť ako s príchytnou svorkou detektora, tak
i bez nej. Ak je použitý s príchytnou svorkou, je
možné ho umiestniť na nivelačnú tyč, meračskú tyč, stĺpik alebo stojan.
ZVÄČŠOVACIE OKULIARE LASERA
(OBR. 7)
Tieto okuliare s červenými šošovkami zlepšujú
viditeľnosť laserového lúča za jasného okolitého svetla alebo pri dlhých vzdialenostiach
pri použití lasera v interiéroch. Na prevádzku
lasera nie sú tieto okuliare nevyhnutné.
Presnosť
Ak laser pracuje s detektorom, je nutné k jeho
presnosti pripočítať presnosť detektora.
NEBEZPEČENSTVO: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia sa nikdy
nepozerajte priamo do laserového
lúča, a to i v prípade, ak máte alebo
nemáte tieto okuliare.
•
Nominálna presnosť je ±3,0 mm
Montáž detektora na nivelačnú tyč (obr. 9)
1. Na upevnenie Vášho detektora k nivelačnej tyči najprv detektor nasunutím na západku (bb) spojte s príchytným dielom.
Nasuňte vodidlá (cc) príchytného dielu
na koľajnicu (dd) detektora tak, aby západka (ee) príchytného dielu zaskočila
do otvoru (ff) detektora.
2. Otáčaním rukoväti (gg) príchytného dielu
proti smeru chodu hodinových ručičiek rozovrite čeľuste.
3. Detektor umiestnite do požadovanej výšky
a otáčaním rukoväti v smere chodu hodinových ručičiek príchytný diel na nivelačnej tyči upevnite.
4. Výškovú úpravu vykonáte tak, že mierne
povolíte príchytný diel, polohu detektora
upravíte a príchytný diel opäť dotiahnete.
UPOZORNENIE: Tieto okuliare nie sú
schválenou bezpečnostnou výbavou
a nemali by sa nosiť pri práci s iným
náradím. Tieto okuliare nezabránia
zasiahnutiu Vášho zraku laserovým
lúčom.
TERČÍK (OBR. 8)
Laserový terčík pomáha pri lokalizácii a označení laserového lúča. Terčík pri zachytení laserového lúča zvyšuje jeho viditeľnosť. Terčík je
vybavený štandardnou a metrickou stupnicou.
Laserový lúč prechádza cez červený plast
a na protiľahlej strane sa od odrazovej vrstvy
odráža späť. Magnet na vrchole terčíka je navrhnutý na to, aby terčík pridržal na stropnej
koľajnici alebo na kovovom stĺpiku na určenie
presnej vodorovnej a zvislej polohy. Najlepšie
výsledky dosiahnete, ak bude terčík DEWALT
smerovať vyznačeným logom smerom k Vám.
14
Doplnkové príslušenstvo
Kontrola priestorovej kalibrácie by sa mala vykonávať pravidelne.
VAROVANIE: Pretože iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto
výrobkom testované, môže byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto výrobkom nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
POZNÁMKA: Ako súčasť záruky DEWALT má
používateľ právo na vykonanie jednej BEZPLATNEJ kalibrácie v prvom roku od kúpy výrobku. Jednoducho vyplňte priloženú poukážku a odovzdajte ju spolu s laserovou jednotkou
a dokladom o kúpe autorizovanému zástupcovi spoločnosti DEWALT . Certifikát bude vystavený bez ďalších poplatkov.
Tieto sú:
• DE0772 DeWALT Digitálny laserový detektor
• DE0734 DeWALT Nivelačná tyč
• DE0735 DeWALT Statív
• DE0736 DeWALT Statív
• DE0737 DeWALT Nivelačná tyč
• DE0738 DeWALT Konzola nastavenia
sklonu
Kontrola priestorovej kalibrácie nevykoná kalibráciu vlastného lasera. Táto kontrola určuje,
či laser podáva, alebo nie, správnu vodorovnú
hladinu a zvislú líniu olovnice, ale neodstraňuje chyby lasera v schopnosti vyrovnávať vo
vodorovnom a v zvislom smere.
Tieto kontroly nemôžu nahradiť profesionálnu kalibráciu vykonanú v servisnom stredisku
spoločnosti DEWALT .
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
KONTROLA KALIBRÁCIE VODOROVNEJ
HLADINY (OS X)
1. Statív umiestnite v priestore medzi dvoma
stenami, ktoré sú od seba vzdialené minimálne 15 m. Presná vzdialenosť statívu
nie je rozhodujúca.
2. Laserovú jednotku upevnite na statív tak,
aby os X mierila priamo na jednu zo stien.
3. Zapnite laser a počkajte, až dokončí vlastné vyrovnanie.
4. Na stenách si označte a zmerajte body
A a B, ako je uvedené na obr. 10.
5. Celý laser otočte o 180° tak, aby os X mierila priamo na protiľahlú stenu.
6. Počkajte, až laser dokončí vlastné vyrovnanie a na stenách si označte a zmerajte
body AA a BB, ako je uvedené na obr. 11.
7. Pomocou nasledujúcej rovnice spočítajte
súčtovú chybu:
Súčtová chyba = (AA – A) – (BB – B)
8. Súčtovú chybu porovnajte s povolenými
hranicami v nasledujúcej tabuľke.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
• Pre udržanie presnosti Vašej práce vykonávajte často kontrolu kalibrácie lasera.
Pozrite časť Kontrola priestorovej kalibrácie.
• Kontrola kalibrácie a ďalšie údržbové
opravy by sa mali vykonávať v servisnom
stredisku spoločnosti DEWALT .
• Ak nebudete laserový merač používať,
uložte ho v dodávanom kufríku.
• Neukladajte laserový merač do kufríka, ak
nie je suchý. Osušte vonkajší povrch laserového merača mäkkou a suchou tkaninou
a nechajte ho na vzduchu riadne oschnúť.
• Neskladujte Váš laser pri teplotách pod
-18 ˚C (0 ˚F) alebo nad 41 ˚C (105 ˚F).
Kontrola priestorovej kalibrácie
(obr. 10 – 12)
VAROVANIE: Laserovú hlavu nechajte
vždy kalibrovať servisným technikom
so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
15
Vzdialenosť
medzi stenami
Povolená chyba
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
KONTROLA KALIBRÁCIE VODOROVNEJ
HLADINY (OS Y)
Zopakujte vyššie uvedený postup, ale tak, aby
proti stene priamo smerovala os Y.
• Za určitých podmienok sa môže
na sklenených šošovkách vnútri
laserovej hlavy usadzovať prach
alebo nečistoty. Toto znečistenie
má vplyv na kvalitu laserového
lúča a na pracovný dosah. Šošovka by sa mala čistiť pomocou
navlhčeného vatového tampónu.
KONTROLA CHYBY OLOVNICE (OBR. 12)
1. Na porovnanie použite ako referenciu
štandardnú olovnicu, vyznačte si vrchnú
a spodnú časť steny. (Uistite sa, či značíte
stenu a nie strop a podlahu).
2. Rotačný laser umiestnite pevne na podlahu, približne 1 m od steny.
3. Zapnite laser a namierte ho tak, aby bod
pretínal vyznačenú značku v spodnej časti
steny. Potom, pomocou šípok na diaľkovom ovládači, vykonajte otočenie bodu
smerom hore. Ak je stred bodu na značke
na hornej časti steny, laser je správne skalibrovaný.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
POZNÁMKA: Táto kontrola by sa mala vykonať na stene, ktorá nebude nižšia ako najvyššia stena, na ktorej sa bude laser používať.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
ČISTENIE
VAROVANIE:
• Pred čistením jednotky lasera
z neho vyberte batérie.
• Na čistenie nekovových častí laserového merača nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku.
• Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.
• Pri čistení lasera nikdy nepoužívajte stlačený vzduch.
• Udržujte priechodné vetracie
drážky a kryt náradia pravidelne
čistite mäkkou handričkou.
• Ohybný gumový štít je možné čistiť navlhčenou handričkou, ktorá
po sebe nezanecháva vlákna, ako
je napríklad bavlnená handrička.
POUŽÍVAJTE IBA VODU — NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky
či rozpúšťadlá. Pred uložením nechajte laserovú jednotku oschnúť.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00241239 - 15-07-2014
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising