DW711 | DeWalt DW711 TABLE SAW Type 5 instruction manual

599111-31 SK
DW711
2
3
4
5
6
STOLOVÁ PÍLA NA UHLOVÉ REZY
DW711
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie firmy D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a
inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného z
najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho náradia.
Upozorňuje na riziko osobného
poranenia, skrátenia životnosti náradia
alebo jeho poškodenie v prípade
nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Technické údaje
Napätie
Príkon
Výkon
Priemer pílového kotúča
Priemer upínacieho otvoru
Max. otáčky pil. kotúča
Max. kapacita priečneho
rezu pri 90°
Max. kapacita priečneho
rezu pri 45°
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka šikmého
rezu pri 45°
Uhlové rezy
(max. vychýlenie)
Šikmé rezy
(max. vychýlenie)
Zložené rezy
Max. hĺbka rezu
Pri 90° uhlový, 45° šikmý
Pri 90° uhlový, 48° šikmý
Pri 45° uhlový, 45° šikmý
Pri 45° uhlový, 48° šikmý
Pri 48° uhlový, 45° šikmý
Pri 48° uhlový, 48° šikmý
Max. kapacita
rozrezávania reziva
ľavá/pravá
Max. hĺbka rezu stol. píly
Doba automatického
zastavenia
Hmotnosť
V
W
W
mm
mm
min-1
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
DW711
230
1.300
900
260
30
2.750
mm
140
mm
mm
100
55
mm
45
Ostré hrany!
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 zmontovanú stolovú pílu na uhlové rezy
1 paralelné pravítko na pozdĺžne rezanie
1 kryt kotúča na prácu ako s kotúčovou pílou
1 dolný kryt kotúča na prácu ako s kotúčovou
pílou
1 prítlačnú dosku
1 zástrčný kľúč 4 mm
1 zástrčný kľúč 6 mm
1 kľúč s dvomi čapmi
1 adaptér na pripojenie odsávania na horný
kryt
1 návod na použitie
1 výkresovú dokumentáciu
Pravé 48°
Ľavé 48°
Ľavé
48°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
48
45
48
45
48
45
•
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, dielov alebo
príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať, venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Opatrne vyberte pílu z prepravnej
debničky.
Povoľte hlavnú zaisťovaciu skrutku (13)
a zdvihnite hlavnú časť píly.
mm
mm
195/70
0 - 50
•
s
kg
< 10,0
24
Popis (obr. A1 - A4)
Vaša stolová píla na uhlové rezy DW711 bola
skonštruovaná na odborné dielenské použitie.
Tento presný stroj môže byť rýchlo a jednoducho
nastavený na prevádzanie priečnych, šikmých,
uhlových alebo zložených rezov.
Poistky: náradie 230 V ... 10 A v napájacej sieti
7
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Použitie predlžovacieho kábla
Hlavný spínač
Hlavná zaisťovacia a uvoľňovacia páka
Pomocná zaisťovacia skrutka pracovnej
dosky píly
Pohyblivý dolný kryt pílového kotúča
Pevná pracovná doska
Vodiaca drážka pílového kotúča
Dorazová páka
Zaisťovacia upínacia skrutka uhlových
rezov
Otočná pracovná doska / rameno uhlových
rezov
Meradlo uhlových rezov
Pravítko
Rukoväť na šikmé rezy
Hlavná zaisťovacia skrutka
Ak je potrebné použiť predlžovací kábel,
používajte iba schválený typ kábla, ktorý je
vhodný pre príkon tohoto stroja (pozri technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celý kábel.
Montáž
Pred montážou vždy odpojte pílu zo
zdroja napätia.
Montáž horného krytu (obr. B)
•
Pomocou skrutky (32) primontujte kryt (30)
ku klinu na štiepanie (31). Na druhý koniec
skrutky nasaďte podložku s krídlovou
maticou a pritiahnite ju.
• K hornému krytu pripevnite adaptér (33) na
pripojenie odsávania.
Na želanie je dodávaná sada na odsávanie
prachu (DE7779).
A2
14
15
16
17
Pracovná doska kotúčovej píly
Klin na štiepanie
Horný kryt pílového kotúča
Pravítko na prevádzanie pozdĺžnych
rezov
18 Pevný dolný kryt (na použitie píly v režime
kotúčová píla)
19 Montážne otvory na príslušenstvo
Montáž a nastavenie pravítka na pozdĺžne
rezy (obr. C1 - C4)
Toto pravítko sa skladá z pevného a posuvného
pravítka.
• Povoľte zaisťovaciu skrutku pravítka (34),
ktorá drží upínaciu dosku v danej polohe
(obr. C1).
• Nasuňte pravítko do vodiacej drážky
v prednej časti pracovnej dosky (obr. C2
a C3).
• Prisuňte pravítko smerom k pílovému
kotúču a pritiahnite zaisťovaciu skrutku.
Skontrolujte, či je pravítko rovnobežné
s pílovým kotúčom. Ak nie je, preveďte
nasledujúce nastavenie (obr. C4).
• Povoľte zaisťovaciu skrutku posuvného
pravítka (35) (obr. C1) a posuňte toto
pravítko dozadu tak, aby ste mohli vidieť
obidva otvory (36) (obr. C4) na hornej časti
pravítka.
• Pomocou malého zástrčného kľúča povoľte
obidve skrutky pripevňujúce pravítko k jeho
opore. Prístup k týmto skrutkám je možný
cez dva otvory v hornej časti pravítka.
• Nastavte pravítko tak, aby bolo rovnobežné
s pílovým kotúčom. Kontrolu polohy
prevediete zmeraním vzdialenosti medzi
pílovým kotúčom a pravítkom pri prednej a
zadnej časti kotúča.
A3
20
21
22
23
24
25
Koncová doska stola
Podperná vodiaca koľajnica
Podperná doska na materiál
Svorka na uchytenie materiálu
Doraz proti pretáčaniu materiálu
Nastaviteľná oporná noha 760 mm (max.
výška)
26 Stojan
A4
27 Dĺžkový doraz pre krátke polotovary
(použitý v spojení s vodiacou koľajnicou
(21))
A5
28 Stojan
29 Stôl s valčekmi
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno
napätie. Vždy sa uistite, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
8
•
•
Po nastavení pravítka opäť dotiahnite
zástrčným kľúčom obe skrutky a ešte
raz skontrolujte rovnobežnosť pravítka
s pílovým kotúčom.
•
Nastavenie pracovnej dosky kotúčovej píly
(obr. A1, D1 - D3)
Pracovná doska sa posúva ručne nahor a
nadol. Jej nastavenie do požadovanej výšky sa
prevedie pomocou dvoch zaisťovacích skrutiek.
Tieto skrutky sú umiestnené pod pracovnou
doskou. Hlavná je vzadu za motorom (37) (obr.
D1) a prídavná vľavo pri prednej časti pílového
kotúča (3) (obr. A1).
• Povoľte zaisťovacie skrutky a nastavte
pracovnú dosku do požadovanej polohy.
• Ak budete náradie používať ako kotúčovú
pílu, mali by ste vždy používať dolný
pevný kryt (18) (obr. D3). Odskrutkujte
šesťhrannú maticu M10 (38) a pripevnite
kryt podľa nákresu D2. Naskrutkujte maticu
na pôvodné miesto a pevne ju pritiahnite. Pri
použití píly ako kotúčovej píly, by sa mala
píla vždy používať s takto pripevneným
krytom.
•
•
•
•
•
•
Kotúč má upínací otvor s priemerom 30 mm
a je umiestnený na osadení na vnútornej
prírube vretena.
Odsuňte pohyblivý kryt kotúča (4).
Potom vyskrutkujte skrutku s vnútorným
šesťhranom (43) na pravej strane pevnej
časti krytu a posuňte kryt dozadu.
Ponechajte kryt odsunutý (obr. E4).
Vyberte pílový kotúč (44) (obr. E1).
Pri montáži postupujte podľa rovnakého
postupu, ale v opačnom poradí. Dbajte na
to, aby bol pílový kotúč na vnútornej prírube
usadený tak, aby jeho zuby smerovali dolu
k pracovnej doske.
Zaistite, aby oba výstupky na vonkajšej
prírube boli riadne usadené vo vnútornej
prírube a na dosadacích ploškách
vretena.
Pri montáži skrutky s vnútorným šesťhranom
cez otvor v kryte dbajte na to, aby bola na
skrutku riadne nasunutá podložka (obr.
E5).
Nasuňte na skrutku podložku a skrutku
riadne pritiahnite.
Sklopte kryt a namontujte skrutku
s vnútorným šesťhranom (43) (obr. E4).
Montáž pílového kotúča (obr. E1 - E5)
Maximálny priemer pílového kotúča,
ktorý môže byť namontovaný, je 260
mm.
Zuby nového pílového kotúča sú veľmi
ostré a môžu byť nebezpečné.
Počas montáže nového pílového kotúča je nutné
najskôr pracovnú dosku kotúčovej píly uvoľniť, a
potom ju zdvihnúť do najvyššej možnej polohy.
• Vložte kľúč s čapmi (39) do príslušných
otvorov vo vnútornej prírube vretena (40)
(obr. E1).
• Uprostred tejto príruby je skrutka
s vnútorným šesťhranom. Cez otvor
v kryte hlavného rámu vložte kratšiu časť
zástrčného kľúča (6 mm) do tejto skrutky.
• Táto skrutka je vybavená ľavým závitom.
Držte pevne kľúč s čapmi (39) a zástrčným
kľúčom súčasne otáčajte v smere
hodinových ručičiek.
• Vyberte skrutku aj s podložkou. Dajte dolu
vonkajšiu prírubu vretena.
• Príruba (40) je vybavená dvoma zaisťovacími
výstupkami (42), ktoré prechádzajú pílovým
kotúčom do vnútornej príruby vretena. Tieto
výstupky zapadajú do zodpovedajúcich
dosadacích plošiek na oboch stranách
vretena (obr. E2 a E3).
Nastavenie pílového kotúča (obr. E1)
Ak sa pílový kotúč v priebehu roztáčania alebo
zastavovania nadmerne chveje, preveďte
nasledujúce nastavenie.
• Povoľte skrutku príruby vretena (40)
a otočte pílový kotúč (44) o štvrť otáčky.
• Skrutku pritiahnite a skontrolujte, či ešte
dochádza k chveniu.
• Tento postup opakujte, pokiaľ nebude
chvenie kotúča úplne odstránené.
Kontrola a nastavenie pílového kotúča
vzhľadom k pracovnej doske (obr. F1 - F3)
•
•
•
•
9
Zaistite, aby bola píla zaistená v polohe 0°
pre uhlové rezy.
Stlačením uvoľnite rukoväť pre šikmé rezy
(12) (obr. F1).
Zatlačte pílu doprava tak, aby bola v zvislej
polohe a zaistite rukoväť pre šikmé rezy.
Položte na pracovnú dosku pravouholník
(45) a skontrolujte polohu pílového kotúča
(44) (obr. F1).
•
Nedotýkajte sa pravouholníkom špičiek
zubov na ostrí pílového kotúča.
Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledujúcim
spôsobom:
• Stlačením uvoľnite rukoväť pre šikmé rezy
(12).
• Pomocou zástrčného kľúča otáčajte
skrutkou (46), pokiaľ nebude píla presne v
polohe 90° (obr. F2).
• Skontrolujte, či je ukazovateľ šikmých
rezov (47) na meradle šikmých rezov (48)
nastavený na 0° (obr. F3).
• Ak to tak nie je, povoľte skrutky (49)
a nastavte meradlo tak, aby bol odpočet 0°.
Pritiahnite obe skrutky.
•
•
Nedotýkajte sa pravouholníkom špičiek
zubov na ostrí pílového kotúča.
Ak pílový kotúč nie je presne v polohe 90°
vzhľadom k pravítku:
• Povoľte obe skrutky (53) a posuňte zostavu
píly a meradla doľava alebo doprava tak,
aby bol pílový kotúč v polohe 90° vzhľadom
k pravítku. Preveďte kontrolu pomocou
pravouholníka (obr. H4).
• Zaistite rameno uhlových rezov (9) (obr.
A1).
• Pritiahnite obe skrutky (53) (obr. H4).
Kontrola a nastavenie uhla pre šikmé rezy
(obr. F3, G a G2)
Vaša píla je vybavená nastaviteľnou páčkou s
vrúbkovaným ukončením (50), ktorá umožňuje
nastaviť pevnú polohu na hodnotu 45° alebo
48°, pokiaľ je píla nastavená presne do polohy
0° (obr. G1).
- Vonkajší = 48°
- Vnútorný = 45°
• Zatlačte nastavovaciu páčku (50) (obr. G1).
• Stlačením uvoľníte rukoväť pre šikmé rezy
(12) (obr. G1).
• Naklopte pílu doľava, do maximálnej
možnej polohy pre šikmé rezy.
• Pomocou uhlomera skontrolujte, či je píla
presne v polohe 45°(obr. G2).
• Ak je nutné nastavenie, otáčajte skrutkou
na nastavenie šikmých rezov (51) (obr. F3)
tak, aby bola píla presne v polohe 45°. Pre
vonkajšiu polohu opakujte rovnaký postup
s nastavovacou páčkou (50) (obr. G1) aj pri
nastavení polohy 48°.
Dbajte na to, aby bola zadná hrana
meradla uhlových rezov stále v kontakte
s dvomi polohovými zarážkami (54).
Nastavenie klinu na štiepanie (obr. A1, D1,
J1 a J2)
Správna poloha špičky klinu na štiepanie (31) je
približne 2 mm pod najvyšším zubom pílového
kotúča a rádius klinu na štiepanie by mal byť
vo vzdialenosti maximálne 5 mm od zubov
pílového kotúča (obr. J1).
• Povoľte zaisťovacie skrutky pracovnej
dosky, hlavnú (37) (obr. D1) aj prídavnú (3)
(obr. A1), ale nevyskrutkujte ich úplne.
• Pomocou zástrčného kľúča vyskrutkujte
skrutku (55) zo zadnej časti rámu (obr. D1).
Dajte dolu maticu a podložku z druhého
konca skrutky.
• Dajte dolu pracovnú dosku.
• Klin na štiepanie (31) (obr. J1) je pripevnený
veľkou skrutkou s hlavou s vnútorným
šesťhranom (56) zo zadnej strany sprava
pod pracovnou doskou (obr. J2).
• Nastavenie klinu na štiepanie sa prevedie po
povolení skrutky s vnútorným šesťhranom,
ktorá umožní otáčanie konzoly a pohyb
klinu na štiepanie nahor a nadol.
Pri prevádzaní tohoto nastavovania
doporučujeme pridržiavať rameno píly.
Takto si uľahčíte otáčanie nastavovacej
skrutky.
Kontrola nastavenia kotúča vzhľadom
k pravítku (obr. A1, H1 - H4)
•
•
Zdvihnite dorazovú páku (7) (obr. H1)
a kývajte ramenom píly, pokiaľ doraz
nebude ukazovať na hodnotu 0° pre uhlové
rezy. Zaisťovaciu skrutku (8) nepriťahujte
(obr. H1).
Skontrolujte, či sú na meradle (10) viditeľné
dve označenia 0° (52) (obr. H2).
K ľavej strane meradla (11) a k pílovému
kotúču (44) priložte pravouholník (45) (obr.
H3).
Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek
povoľte zaisťovaciu skrutku uhlových rezov
(8) (obr. H1).
Stiahnite rameno píly dolu a zaistite ho
v tejto polohe pomocou zaisťovacej skrutky
(13) (obr. A1).
10
•
•
•
•
•
Po povolení otáčajte konzolou a posúvajte
klin nahor alebo nadol, pokiaľ nedosiahnete
požadovanú polohu.
Pritiahnite pevne skrutku (56) (obr. J2).
Preveďte montáž pracovnej dosky a skrutky
s vnútorným šesťhranom (55) (obr. D1).
Nastavte pracovnú dosku do požadovanej
výšky.
Pritiahnite zaisťovacie skrutky pracovnej
dosky (obr. A1 a D1).
•
Pílu zastavíte opätovným stlačením
hlavného spínača.
Kvalita rezu
Hladkosť akéhokoľvek rezu závisí od mnohých
faktorov, napríklad od rezaného materiálu.
Prezrite si prosím nižšie uvedenú tabuľku
s doporučeným použitím pílových kotúčov.
Uistite sa, či sa materiál pri rezaní
neprešmykuje a či je dobre pripevnený.
Skôr než zdvihnete rameno, vždy
počkajte, pokiaľ sa pílový kotúč úplne
nezastaví. Ak sa z polotovaru stále
odtrhávajú drobné drevené vlákna,
miesto kde bude vedený rez, prelepte
kúskom lepiacej pásky. Po ukončení
rezu pásku z polotovaru opatrne
odlepte.
Mazanie
Žiadne dodatočné mazanie stroja nie je nutné.
Ložiská v motore sú namazané a vodotesné.
• Nepoužívajte olej alebo mazivá, pretože
by mohlo dôjsť k zaneseniu píly prachom
a pilinami. Takto by mohlo dôjsť k rôznym
problémom.
• Časti, ktoré sú zanesené prachom
a pilinami pravidelne čistite suchou kefou.
Nastavenie uhlových rezov (obr. A1)
Rameno pre uhlové rezy môže byť nastavené
do polohy 0°, 15°, 22,5°, 30° a 45° vľavo
a vpravo. Rameno môže byť tiež nastavené do
polohy 48°.
• Povoľte zaisťovaciu skrutku uhlových rezov
(8) a zdvihnite dorazovú páku (7), aby ste
uvoľnili rameno uhlových rezov (9).
• Naklopte rameno do požadovaného uhla
a zaistite ho v tejto polohe pomocou
zaisťovacej skrutky (8).
• Nastavte si rameno uhlových rezov podľa
nákresu H1 až H3 zarovnaním hrany
ramena podľa značky na meradle.
Pokyny k použitiu
•
•
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Skontrolujte či je materiál, ktorý
budete rezať, pevne uchytený.
Pôsobte na náradie iba miernou
silou a nevyvíjajte na pílový kotúč
bočné tlaky.
Náradie nepreťažujte.
Vždy po použití odstráňte z píly
prach, aby ste zaistili správnu
funkciu dolného krytu.
Pred začiatkom pracovných operácií:
• Namontujte zodpovedajúci pílový kotúč.
Nepoužívajte príliš opotrebované pílové
kotúče. Maximálne povolené otáčky náradia
nesmú prekročiť maximálne povolené
otáčky pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé
polotovary.
• Nechajte kotúč rezať voľne. Nepôsobte naň
silou.
• Pred začiatkom rezania počkajte, pokiaľ
motor nedosiahne svoje maximálne
otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie prvky
riadne usadené a zaistené.
Počas prevádzania uhlových rezov
zaistite, aby nedošlo ku vklineniu
odrezku medzi kotúč a pravítko.
Napríklad pri uhle rezu väčšom ako 90°
zabráňte tomu, aby nedochádzalo ku
zdvíhaniu odrezku pôsobením pílového
kotúča.
Nastavenie šikmých rezov (obr. G1)
•
•
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
Pílu zapnete stlačením hlavného spínača
(1).
11
Nastavte nastavovaciu páčku (50)
do požadovanej polohy.
- Vonkajšiu = 48°
- Vnútornú = 45°
Stlačením uvoľnite rukoväť pre šikmé rezy
(12) a naklopte rameno píly doľava. Tu
sú vyznačené polohy 0°, 15°, 30°, 33,85°
a 45°.
•
•
Držte pevne rameno píly a nenechajte ho
poklesnúť.
Držte stále rameno píly a zaistite rukoväť
pre šikmé rezy.
•
•
Povoľte rukoväť na šikmé rezy (12)
a nastavte požadovaný šikmý rez (obr. A1).
Ak to bude nutné, použite nastavovaciu
páčku (50) na polohu 45°/48° (obr. G1).
Riadne zaistite rukoväť na šikmé rezy.
Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
Rezanie v režime pre uhlové rezy
•
•
Práca bez ochranných krytov je veľmi
nebezpečná. Kryty musia byť pri rezaní v
správnej polohe.
Dbajte na to, aby boli hliníkové polotovary
pevne pripevnené.
Rezanie v režime kotúčová píla
Rozrezávanie (obr. A1, A2, C1, D1 a N)
• Pílový kotúč nastavte do zvislej polohy.
• Povoľte zaisťovacie skrutky pracovnej
dosky, hlavnú (37) (obr. D1) aj prídavnú
(3) (obr. A1), ale nevyskrutkujte ich úplne.
Hĺbku rezu nastavte posunutím pracovnej
dosky (14) (obr. A2) nahor alebo nadol.
Správna poloha je nastavená, ak špičky
troch zubov pílového kotúča sú na hornom
povrchu polotovaru.
• Povoľte zaisťovaciu skrutku posuvného
pravítka (35) (obr. C1) a posuňte pravítko
dopredu alebo dozadu, aby podpera viedla
čo najväčšiu časť polotovaru. Zadná časť
pravítka by mala byť minimálne na úrovni
klinu na štiepanie.
• Pevne pritiahnite zaisťovacie skrutky
pracovnej dosky.
• Zaistite, aby bol pracovný kryt (18) (obr. A2)
riadne pripevnený.
• Skontrolujte či je pravítko rovnobežné
s pílovým kotúčom.
• Pomocou meradla umiestneného na
prednej časti pracovnej dosky nastavte
pravítko podľa požadovanej šírky rezu.
Nastavte pravítko do požadovanej polohy.
• Zapnite pílu.
• Pomaly posúvajte spodnú časť polotovaru
ku prednej časti horného krytu pílového
kotúča a stále polotovar pritláčajte ku
pravítku. Nechajte zuby rezať a netlačte
polotovar silou proti pílovému kotúču.
Otáčky pílového kotúča by mali byť
konštantné.
• Vždy používajte prítlačnú dosku (57)
(obr. N).
• Po ukončení rezania pílu vypnite.
Zvislé priame priečne rezy (obr. K)
• Povoľte zaisťovaciu skrutku uhlových rezov
(8) a zdvihnite nahor dorazovú páku (7).
• Zasuňte západku do polohy 0° a pritiahnite
zaisťovaciu skrutku uhlových rezov.
• K pravítku (11) priložte materiál, ktorý
budete rezať. Uchopte rukoväť a stlačte
hlavnú zaisťovaciu a uvoľňovaciu páku (2).
• Sklopte rameno približne o 10 mm
a uvoľnite zaisťovaciu páku.
• Zapnite pílu a stlačte rameno píly tak, aby
pílový kotúč prerezával materiál a vnikol do
vodiacej drážky v pracovnej doske.
• Nechajte pílový kotúč voľne rezať.
Nepôsobte na kotúč silou.
• Po ukončení rezania pílu vypnite a vráťte
rameno píly do hornej polohy.
Zvislé uhlové priečne rezy (obr. K a L)
• Povoľte zaisťovaciu skrutku uhlových rezov
(8) a zdvihnite nahor dorazovú páku (7)
(obr. K).
• Nastavte rameno píly doprava alebo
doľava do požadovaného uhla. Tu sú
prednastavené polohy 15°, 22,5°, 30°
a 45°(obr. L).
• Pri nastavení iného uhla v tomto rozmedzí
alebo pri uhle 48° je nutné, aby ste pevne
uchopili rameno píly a previedli riadne
utiahnutie zaisťovacej skrutky uhlových
rezov.
• Pred rezaním sa vždy uistite, či je riadne
utiahnutá zaisťovacia skrutka uhlových
rezov.
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
Príslušenstvo dodávané na
želanie
Priečne šikmé rezy (obr. A1, G1 a M)
Uhly na šikmé rezy môžu byť nastavené v
rozmedzí od 0° do 48° vľavo. Šikmé rezy do 45°
môžu byť prevádzané s ramenom nastaveným
v rozmedzí od 0° do maximálne 45° vľavo alebo
vpravo (obr. M).
Odsávanie prachu
Na optimálne odsávanie prachu je dodávaná
sada na odsávač prachu (DE7779).
12
Uchytenie polotovaru (obr. A3)
Použitie stola s valčekmi (obr. A3 a A5)
•
Stôl s valčekmi (33) uľahčuje manipuláciu
s veľkými alebo dlhými polotovarmi (obr. A5).
Môže byť pripojený k ľavej alebo pravej strane
píly. Pri používaní tohoto stola musíte použiť
oporné nohy (obr. A3).
•
•
Vo väčšine prípadov je činnosť pílového
kotúča dostatočná na to, aby držala
materiál pevne pri vodiacom pravítku.
Ak má materiál tendenciu sa zdvíhať alebo
unikať od pravítka, použite svorky na
uchytenie (23).
Svorky na uchytenie používajte vždy pri
rezaní neželezných kovov.
Pri montáži stola s valčekmi postupujte
podľa priloženej dokumentácie.
•
Rezanie krátkych polotovarov
Na rezanie krátkych polotovarov doporučujeme
použiť dĺžkový doraz (27). Používajte ho pri
sériovom rezaní a pri krátkych polotovaroch
rôznej dĺžky. Dĺžkový doraz môže byť použitý
iba v spojení s párom vodiacich koľajníc (21).
•
Na strane píly, kde budete stôl s valčekmi
používať, nahraďte krátke podperné tyče
vybavené opornými nohami nepravidelnými
vodiacimi koľajnicami.
Dodržujte všetky pokyny priložené k stolu
s valčekmi.
Druhy dodávaných pílových kotúčov
(doporučené pílové kotúče)
Rezanie dlhých polotovarov (obr. A3)
Dlhé polotovary si vždy podoprite.
Nákres A3 zobrazuje ideálnu zostavu na
rezanie dlhých polotovarov, ak je píla voľne
usadená (všetky prvky zostavy sú dodávané
na želanie).
Tieto prvky (okrem stojana a svoriek na
materiál) musia byť použité na oboch stranách
píly, pri prísune materiálu i na strane odoberania
materiálu:
- Oporná noha (28) (dodávaná s montážnym
postupom).
- Vodiace koľajnice (500 alebo 100 mm) (21).
- Podpery vodiacich koľajníc (25).
Nepoužívajte podpery na podopieranie píly!
Výška podpier je nastaviteľná.
- Podperné dosky na materiál (22).
- Koncová nosná doska (20) pre vodiace
koľajnice (tiež pri práci na tomto
zariadení).
- Príchytka materiálu (23).
- Doraz proti pretáčaniu materiálu (24).
• Postavte pílu na oporné nohy a namontujte
vodiace koľajnice.
• K vodiacim koľajniciam (21) pevne priskrutkujte
oporné dosky pre materiál (22). Materiálové
príchytky (23) teraz pracujú ako dĺžkové
dorazy.
• Namontujte koncové nosné dosky (20).
• Na zadnú koľajnicu namontujte doraz proti
pretáčaniu materiálu (24).
• Na nastavenie dĺžky stredných a dlhých
polotovarov používajte doraz proti
pretáčaniu (24). Ak sa doraz nepoužíva,
môže byť nastavený otočne alebo z boku.
Typ
Rozmery
kotúča
DT1529
Rad 40
kotúča
260x30x24
DT1530
Rad 40
260x30x80
DT1736
260x30x58
Rad 60
DT1737
Rad 60
260x30x80
Použitie kotúča
Všeobecné použitie,
rozrezávanie,
priečne rezy dreva
a plastov
TCG na použitie
s hliníkovými
polotovarmi
ATB na jemné
rezanie umelého
i prírodného dreva
TCG na extra jemné
rezanie
umelého
i prírodného dreva
Ďalšie informácie o dodávanom príslušenstve
obdržíte od svojho najbližšieho predajcu.
Preprava píly
Prenášanie píly si uľahčíte, ak sklopíte rameno
píly a zaistíte ho v tejto polohe zaisťovacou
skrutkou (13).
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí na jeho riadnej údržbe
a pravidelnom čistení.
13
Ochrana životného prostredia
Vyhlásenie o zhode
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
DW711
DEWALT prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029-1, EN 61029-2-11,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN
61000-3-3.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Ak budete potrebovať viacej informácii,
kontaktujte prosím firmu DEWALT na nižšie
uvedenej adrese.
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/
EEC a 98/37/EEC, meraná podľa normy EN
61029-2-11:
LpA (akustický tlak)
90,8 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
98,8 dB(A)
* v uchu obsluhujúceho
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce
sa ochrany sluchu.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Nameraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy DIN 45675: < 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51 105 Köln
Germany
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Certifikát číslo: BM9910407
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβman
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40
D-65510, Idstein, Germany
14
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Pracovný
priestor majte vždy dobre osvetlený.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach
(napr. vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci, atď) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa
(Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu
s náradím alebo predlžovacím káblom.
Pri práci osôb mladších ako 16 rokov je
nutný dozor.
Predlžovacie káble na vonkajšie použitie.
Ak pracujete s pílou vonku, používajte iba
predlžovací kábel na vonkajšie použitie,
ktorý je takto aj označený.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia.
Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť
uložené na suchom mieste, a tiež vhodne
zabezpečené, mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť
zachytené o pohybujúce sa časti náradia.
Ak pracujete vonku, doporučujeme Vám
použiť gumené rukavice a protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú ochranu hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak
pracujete v prašnom prostredí alebo
ak odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte ochranný štít alebo masku proti
prachu.
•
•
•
•
•
•
15
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite
pomocou svoriek alebo zveráku. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať nástroj oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Vyhýbajte sa neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte náradie pripojené k sieti s
prstom na hlavnom spínači. Pred pripojením
pripájacieho kábla k sieti sa uistite, či je
vypnutý hlavný spínač.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Odpojenie náradia. Ak chcete ponechať
náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte,
pokiaľ sa úplne nezastaví. Vždy pred
prevádzaním opráv alebo pred výmenou
príslušenstva najskôr odpojte prípájací
kábel zo siete.
Odkladanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov. Skôr, než náradie zapnete,
zvyknite si skontrolovať, či nie sú v blízkosti
náradia kľúče a nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je uvedené v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude
použité vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií, než je
doporučené v tomto návode, môže spôsobiť
poranenie obsluhujúceho.
Nepoškodzujte pripájací kábel. Pri
prenášaní nikdy nedržte náradie za
pripájací kábel. Neťahajte za kábel pri
jeho vyťahovaní zo zásuvky. Pri vedení
kábla dbajte na to, aby sa kábel nedostal
do styku s horúcimi povrchmi alebo olejmi,
a aby neprechádzal cez ostré hrany.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v dobrom a čistom
stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva
dodržiavajte nasledujúce pokyny. Pravidelne
prevádzajte kontrolu pripájacieho kábla a v
prípade poškodenia zverte jeho opravu
značkovému servisu DEWALT. Predlžovací
kábel pravidelne prezerajte. Ak dôjde k jeho
poškodeniu, vymeňte ho. Udržujte všetky
ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred
každým použitím náradia by malo byť
náradie dôkladne skontrolované, či nie
je poškodené a uistite sa, či bude riadne
vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky,
ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku.
Zničené kryty a iné poškodené diely opravte
alebo vymeňte podľa pokynov v návode.
Ak je poškodený hlavný spínač, náradie
nepoužívajte. Opravu spínača zverte
značkovému servisu DEWALT.
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej
osobe značkového servisu DEWALT. Toto
náradie je vyrobené v zhode s platnými
bezpečnostnými normami. Aby nedošlo
k Vášmu ohrozeniu, musia byť všetky
opravy elektrických zariadení prevádzané
kvalifikovanými osobami.
•
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom
mieste!
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre píly na
uhlové rezy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred zapnutím alebo vypnutím píly vysuňte
vždy pílový kotúč zo zárezu v polotovare.
Nevkladajte žiadne predmety do ventilátora
na hriadeli motora.
Ak je píla pripojená ku zdroju elektrickej
energie, udržujte ruky mimo dosahu
pílového kotúča.
Nepokúšajte sa rezať príliš malé
polotovary.
Pílu sa nikdy nepokúšajte zastaviť
priložením nástroja alebo iného predmetu
k ostriu rotujúceho kotúča, takto môže dôjsť
k vážnej nehode.
Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Nerežte železné kovy, farebné kovy alebo
murivo.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre kotúčové
píly
•
•
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom. Dbajte na to, aby bol pílový
kotúč stále ostrý. Nepoužívajte väčší
alebo menší priemer, než je doporučené.
Vhodné rozmery sú uvedené v technických
údajoch.
Pred začiatkom pracovného procesu sa
uistite, či sú pritiahnuté všetky zaisťovacie
skrutky a ručné svorky.
Pravidelne kontrolujte čistotu vetracích
drážok a odstraňujte z nich piliny.
Pri prevádzaní údržby alebo pri výmene
kotúča odpojte pílu vždy zo zdroja
napätia.
Pred použitím každého príslušenstva si
pozorne prečítajte jeho návod na použitie.
Nesprávne použitie príslušenstva môže
spôsobiť poškodenie.
Pred začiatkom rezania počkajte, pokiaľ
motor nedosiahne maximálne otáčky.
•
16
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom, a či jeho zuby smerujú k prednej
časti stola.
Uistite sa, či je klin na štiepanie nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča
- maximálne 5 mm.
Nikdy s pílou nepracujte, ak nie sú horné
a dolné kryty riadne usadené na svojich
miestach.
Vždy používajte prítlačnú dosku. Dbajte
na to, aby sa Vám ruky pri rezaní nedostali
do vzdialenosti menšej ako 150 mm od
pílového kotúča.
Pílu používajte iba na rezanie dreva.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047820 - 19-07-2007
17
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
18
DW711 - - - - - C
Tisch TISCH SAGEN 3
©
19
DW711 - - - - - C
Motor + tisch TISCH SAGEN 3
©
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising