DW711 | DeWalt DW711 TABLE SAW Type 5 instruction manual

559110-28 CZ
DW711
2
3
4
5
6
STOLOVÁ PILA PRO ÚHLOVÉ ŘEZÁNÍ DW711
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí firmy D E WALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a
inovace vytvořily z firmy D EWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního nářadí.
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Technické údaje
DW711
Napětí
V
230
Příkon
W
1.300
Výkon
W
900
Průměr pilového kotouče
mm 260
Průměr upínacího otvoru
mm 30
Max. otáčky pil. kotouče
min-1 2.750
Max. kapacita příčného
řezu při 90°
mm 140
Max. kapacita příčného
řezu při 45°
mm 100
Max. hloubka řezu
při 90°
mm 55
Max. hloubka šikmého
řezu při 45°
mm 45
Úhlové řezy
(max. vychýlení)
Pravé 48°
Levé 48°
Šikmé řezy
(max. vychýlení)
Levé 48°
Složené řezy
Max. hloubka řezu
Při 90° úhlový, 45° šikmý mm 48
Při 90° úhlový, 48° šikmý mm 45
Při 45° úhlový, 45° šikmý mm 48
Při 45° úhlový, 48° šikmý mm 45
Při 48° úhlový, 45° šikmý mm 48
Při 48° úhlový, 48° šikmý mm 45
Max. kapacita rozřezávání
řeziva levá/pravá
mm 195/70
Max. hloubka řezu
stol. pily
mm 0 – 50
Doba automatického
zastavení
s
< 10,0
Hmotnost
kg
24
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
Ostré hrany!
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 smontovanou stolovou pilu pro úhlové
řezání
1 paralelní pravítko na podélné řezání
1 kryt kotouče pro práci jako kotoučová pila
1 dolní kryt kotouče pro práci jako kotoučová
pila
1 tlačnou laťku
1 zástrčný klíč 4 mm
1 zástrčný klíč 6 mm
1 klíč se dvěma čepy
1 adaptér pro připojení odsávání na horní
kryt
1 návod k použití
1 výkresovou dokumentaci
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy
k poškození stroje, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Vyjměte pilu opatrně z přepravní bedny.
Povolte hlavní zajišťovací šroub (13)
a zvedněte hlavní část pily.
Popis (obr. A1 – A4)
Vaše stolová pila pro úhlové řezání DW711 byla
zkonstruována pro odborné dílenské použití.
Tento přesný stroj může být rychle a snadno
nastaven pro provádění příčných, šikmých,
úhlových nebo složených řezů.
Pojistky: nářadí 230 V .... 10 A v napájecí síti
7
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
kabelu, použijte pouze schválený typ kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto stroje (viz
technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celý kabel.
Hlavní spínač
Hlavní zajišťovací a uvolňovací páka
Pomocný zajišťovací šroub pracovní desky
pily
Pohyblivý dolní kryt pilového kotouče
Pevná pracovní deska
Vodící drážka pilového kotouče
Dorazová páka
Zajišťovací upínací šroub úhlových řezů
Otočná pracovní deska / rameno úhlových
řezů
Měřítko úhlových řezů
Pravítko
Rukojeť pro šikmé řezy
Hlavní zajišťovací šroub
Montáž
Před montáží odpojte pilu vždy od
zdroje napětí.
Montáž horního krytu (obr. B)
•
Pomocí šroubu (32) přimontujte kryt (30)
ke štípacímu klínu (31). Na druhý konec
šroubu nasaďte podložku s křídlovou matici a
přitáhněte ji.
• K hornímu krytu připevněte adaptér (33) pro
napojení odsávání.
Na přání je dodávána sada pro odsávání prachu
(DE7779).
A2
14
15
16
17
18
Pracovní deska kotoučové pily
Štípací klín
Horní kryt pilového kotouče
Pravítko pro provádění podélných řezů
Pevný dolní kryt (pro použití pily v režimu
kotoučová pila)
19 Montážní otvory pro příslušenství
Montáž a seřízení pravítka pro podélné řezy
(obr. C1 – C4)
Toto pravítko se skládá z pevného a posuvného
pravítka.
• Povolte zajišťovací šroub pravítka (34),
který drží upínací desku v dané poloze (obr.
C1).
• Nasuňte pravítko do vodící drážky v přední
části pracovní desky (obr. C2 a C3).
• Přisuňte pravítko směrem k pilovému
kotouči a přitáhněte zajišťovací šroub.
Zkontrolujte, zda je pravítko rovnoběžné
s pilovým kotoučem. Jestliže není, proveďte
následující seřízení (obr. C4).
• Povolte zajišťovací šroub posuvného
pravítka (35) (obr. C1) a posuňte toto
pravítko dozadu tak, abyste mohli vidět
oba otvory (36) (obr. C4) na horní části
pravítka.
• Pomocí malého zástrčného klíče povolte
oba šrouby připevňující pravítko k jeho
opěře. Přístup k těmto šroubům je možný
přes dva otvory v horní části pravítka.
• Nastavte pravítko tak, aby bylo rovnoběžné
s pilovým kotoučem. Kontrolu polohy
proveďte změřením vzdálenosti mezi
pilovým kotoučem a pravítkem u přední
a zadní části kotouče.
• Po seřízení pravítka opět dotáhněte
zástrčným klíčem oba šrouby a ještě
jednou zkontrolujte rovnoběžnost pravítka
s pilovým kotoučem.
A3
20
21
22
23
24
25
Koncová deska stolu
Podpěrné vodící kolejnice
Podpěrná deska pro materiál
Upínací svorka pro materiál
Doraz proti protáčení materiálu
Nastavitelná opěrná noha 760 mm (max.
výška)
26 Stojan
A4
27 Délkový doraz pro krátké obrobky (použitý
ve spojení s vodící kolejnicí (21))
A5
28 Stojan
29 Válečkový stůl
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Použití prodlužovacího kabelu
Jestliže je požadováno použití prodlužovacího
8
Seřízení pracovní desky kotoučové pily (obr.
A1, D1 – D3)
•
•
Pracovní deska se posunuje ručně nahoru a
dolů. Její nastavení v požadované výšce se
provede pomocí dvou zajišťovacích šroubů.
Tyto šrouby jsou umístěny pod pracovní
deskou. Hlavní je vzadu za motorem (37) (obr.
D1) a přídavný vlevo u přední části pilového
kotouče (3) (obr. A1).
• Povolte zajišťovací šrouby a nastavte
pracovní desku do požadované polohy.
• Jestliže budete nářadí používat jako
kotoučovou pilu, měli byste vždy používat
dolní pevný kryt (18) (obr. D3). Odšroubujte
šestihrannou matici M10 (38) a připevněte
kryt podle nákresu D2. Našroubujte matici
na původní místo a pevně ji přitáhněte. Při
použití pily jako kotoučová pila, by se měla
pila vždy používat s takto připevněným
krytem.
•
•
•
•
Vyjměte pilový kotouč (44) (obr. E1).
Při montáži postupujte podle stejného
postupu, ale v opačném pořadí. Dbejte na
to, aby byl pilový kotouč na vnitřní přírubě
usazen tak, aby jeho zuby směřovaly dolů
k pracovní desce.
Zajistěte, aby oba výstupky na vnější přírubě
byly řádně usazeny ve vnitřní přírubě a na
dosedacích ploškách vřetena.
Při montáži šroubu s vnitřním šestihranem
přes otvor v krytu dbejte na to, aby byla na
šroub řádně nasunuta podložka (obr. E5).
Nasuňte na šroub podložku a šroub řádně
přitáhněte.
Sklopte kryt a namontujte šroub s vnitřním
šestihranem (43) (obr. E4).
Maximální průměr pilového kotouče,
který může být namontován, je 260
mm.
Nastavení pilového kotouče (obr. E1)
Montáž pilového kotouče (obr. E1 – E5)
Jestliže se pilový kotouč v průběhu roztáčení
nebo zastavování nadměrně chvěje, proveďte
následující seřízení.
• Povolte šroub příruby vřetena (40) a otočte
pilový kotouč (44) o čtvrt otáčky.
• Šroub přitáhněte a zkontrolujte, zda ještě
dochází ke chvění.
• Opakujte tento postup, dokud nebude
chvění kotouče zcela odstraněno.
Zuby nového pilového kotouče jsou velmi
ostré a mohou být nebezpečné.
Při montáži nového pilového kotouče je nutné
nejdříve pracovní desku kotoučové pily uvolnit a
potom ji zvednout do nejvyšší možné polohy.
• Vložte klíč s čepy (39) do příslušných otvorů
ve vnější přírubě vřetena (40) (obr. E1).
• Uprostřed této příruby je šroub s vnitřním
šestihranem. Přes otvor v krytu hlavního
rámu vložte kratší část zástrčného klíče (6
mm) do tohoto šroubu.
• Tento šroub je opatřen levým závitem. Držte
pevně klíč s čepy (39) a zástrčným klíčem
současně otáčejte po směru hodinových
ručiček.
• Vyjměte šroub i s podložkou. Sejměte vnější
přírubu vřetena.
• Příruba (40) je opatřena dvěma zajišťovacími
výstupky (42), které procházejí pilovým
kotoučem do vnitřní příruby vřetena.
Tyto výstupky zapadají do odpovídajících
dosedacích plošek na obou stranách
vřetena (obr. E2 a E3).
• Kotouč má upínací otvor o průměru 30 mm
a je umístěn na osazení na vnitřní přírubě
vřetena.
• Odsuňte pohyblivý kryt kotouče (4). Potom
vyšroubujte šroub s vnitřním šestihranem
(43) na pravé straně pevné části krytu
a posuňte kryt dozadu. Ponechejte kryt
odsunutý (obr. E4).
Kontrola a nastavení pilového kotouče
vzhledem k pracovní desce (obr. F1 – F3)
•
•
•
•
Zajistěte, aby byla pila zajištěna v poloze
0° pro úhlové řezy.
Stlačením uvolněte rukojeť pro šikmé řezy
(12) (obr. F1).
Zatlačte pilu doprava tak, aby byla ve svislé
poloze a zajistěte rukojeť pro šikmé řezy.
Položte na pracovní desku úhelník (45)
a zkontrolujte polohu pilového kotouče (44)
(obr. F1).
Nedotýkejte se úhelníkem špiček zubů
na ostří pilového kotouče.
Jestliže je nutné seřízení, postupujte
následovně:
• Stlačením uvolněte rukojeť pro šikmé řezy
(12).
• Pomocí zástrčného klíče otáčejte šroubem
(46) dokud není pila přesně v poloze 90°
(obr. F2).
9
•
•
Zkontrolujte, zda je ukazatel šikmých řezů
(47) na měřítku šikmých řezů (48) nastaven
na 0° (obr. F3).
Jestliže tomu tak není, povolte šrouby (49)
a nastavte měřítko tak, aby byl odečet 0°.
Přitáhněte oba šrouby.
Nedotýkejte se úhelníkem špiček zubů
na ostří pilového kotouče.
Jestliže pilový kotouč není přesně v poloze 90°
vzhledem k pravítku:
• Povolte oba šrouby (53) a posuňte sestavu
pily a měřítka doleva nebo doprava tak, aby
byl pilový kotouč v poloze 90° vzhledem
k pravítku. Proveďte kontrolu pomocí
úhelníku (obr. H4).
• Zajistěte rameno úhlových řezů (9) (obr.
A1).
• Přitáhněte oba šrouby (53) (obr. H4).
Kontrola a nastavení úhlu pro šikmé řezy
(obr. F3, G a G2)
Vaše pila je vybavena nastavitelnou páčkou
s vroubkovaným ukončením (50), která
umožňuje nastavení pevné polohy na hodnotu
45° nebo 48°, pokud je pila nastavena přesně
v poloze 0° (obr. G1).
- Vnější = 48°
- Vnitřní = 45°
• Zatlačte seřizovací páčku (50) (obr. G1).
• Stlačením uvolněte rukojeť pro šikmé řezy
(12) (obr. G1).
• Naklopte pilu doleva, do maximální možné
polohy pro šikmé řezy.
• Pomocí úhloměru zkontrolujte, zda je pila
přesně v poloze 45°(obr. G2).
• Jestliže je nutné seřízení, otáčejte šroubem
pro seřízení šikmých řezů (51) (obr. F3) tak,
aby byla pila přesně v poloze 45°. Pro vnější
polohu opakujte stejný postup se seřizovací
páčkou (50) (obr. G1) i při nastavení polohy
48°.
Dbejte na to, aby byla zadní hrana
měřítka úhlových řezů stále v kontaktu
se dvěma polohovými zarážkami (54).
Nastavení štípacího klínu (obr. A1, D1, J1
a J2)
Správná poloha špičky štípacího klínu (31) je
přibližně 2 mm pod nejvyšším zubem pilového
kotouče a rádius štípacího klínu by měl být ve
vzdálenosti maximálně 5 mm od zubů pilového
kotouče (obr. J1).
• Povolte zajišťovací šrouby pracovní desky,
hlavní (37) (obr. D1) i přídavný (3) (obr. A1),
ale nevyšroubujte je zcela.
• Pomocí zástrčného klíče vyšroubujte
šroub (55) ze zadní části rámu (obr. D1).
Sejměte matici a podložku z druhého konce
šroubu.
• Sejměte pracovní desku.
• Štípací klín (31) (obr. J1) je připevněn
velkým šroubem s hlavou s vnitřním
šestihranem (56) ze zadní strany zprava
pod pracovní deskou (obr. J2).
• Seřízení štípacího klínu se provede po
povolení šroubu s vnitřním šestihranem,
které umožní otáčení konzoly a pohyb
štípacího klínu nahoru a dolů.
• Po povolení otáčejte konzolou a posunujte
klín nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete
požadované polohy.
• Přitáhněte pevně šroub (56) (obr. J2).
• Proveďte montáž pracovní desky a šroubu
s vnitřním šestihranem (55) (obr. D1).
• Nastavte pracovní desku do požadované
výšky.
• Přitáhněte zajišťovací šrouby pracovní
desky (obr. A1 a D1).
Při provádění tohoto seřizování
doporučujeme přidržovat rameno pily.
Takto si usnadníte otáčení seřizovacího
šroubu.
Kontrola seřízení kotouče vzhledem k pravítku
(obr. A1, H1–H4)
•
•
•
•
•
Otáčením proti směru hodinových ručiček
povolte zajišťovací šroub úhlových řezů (8)
(obr. H1).
Stáhněte rameno pily dolů a zajistěte jej
v této poloze pomocí zajišťovacího šroubu
(13) (obr. A1).
Zvedněte dorazovou páku (7) (obr. H1)
a kývejte ramenem pily, dokud doraz
neukazuje na hodnotu 0° pro úhlové řezy.
Zajišťovací šroub (8) nepřitahujte (obr.
H1).
Zkontrolujte, zda jsou na měřítku (10)
viditelné dvě označení 0° (52) (obr. H2).
K levé straně měřítka (11) a k pilovému
kotouči (44) přiložte úhelník (45) (obr.
H3).
10
Mazání
Ujistěte se, zda materiál při řezání
neprokluzuje a zda je dobře připevněn.
Vždy než zvednete rameno počkejte, až
se pilový kotouč zcela zastaví. Jestliže
se z obrobku stále odtrhávají drobná
dřevěná vlákna, místo, kde bude veden
řez, přelepte kouskem lepící pásky. Po
ukončení řezu pásku z obrobku opatrně
odlepte.
Žádné dodatečné mazání stroje není
nutné. Ložiska v motoru jsou namazána
a vodotěsná.
• Nepoužívejte olej nebo maziva, protože
by mohlo dojít k zanesení pily prachem
a pilinami. Takto by mohlo dojít k různým
problémům.
• Části, které jsou zaneseny prachem
a pilinami pravidelně čistěte suchým
kartáčem.
Nastavení úhlových řezů (obr. A1)
Rameno pro úhlové řezy může být nastaveno do
polohy 0°, 15°, 22,5°, 30° a 45° vlevo a vpravo.
Rameno může být také nastaveno do polohy
48°.
• Povolte zajišťovací šroub úhlových řezů
(8)a zvedněte dorazovou páku (7), abyste
uvolnili rameno úhlových řezů (9).
• Naklopte rameno v požadovaném úhlu
a zajistěte jej v této poloze pomocí
zajišťovacího šroubu (8).
• Nastavte si rameno úhlových řezů podle
nákresů H1 až H3 srovnáním hrany ramena
podle značky na měřítku.
Pokyny k použití
•
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a příslušná nařízení.
Zkontrolujte, zda je materiál, který
budete řezat, pevně upnutý.
Působte na nářadí pouze mírnou
silou a nevyvíjejte na pilový kotouč
boční tlaky.
Nářadí nepřetěžujte.
Vždy po použití odstraňte z pily
prach, abyste zajistili správnou
funkci dolního krytu.
Při provádění úhlových řezů zajistěte,
aby nedošlo ke vklínění odřezku mezi
kotouč a pravítko. Například při úhlu
řezu větším než 90° zabraňte tomu,
aby docházelo ke zvedání odřezku
působením pilového kotouče.
Před zahájením pracovních operací:
• Namontujte odpovídající pilový kotouč.
Nepoužívejte příliš opotřebované pilové
kotouče. Maximální povolené otáčky nářadí
nesmí překročit maximální povolené otáčky
pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé
obrobky.
• Nechejte kotouč řezat volně. Nepůsobte na
něj silou.
• Před zahájením řezání počkejte, dokud
motor nedosáhne svých maximálních
otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
prvky řádně utaženy a zajištěny.
Nastavení šikmých řezů (obr. G1)
• Nastavte seřizovací páčku (50) do
požadované polohy.
- Vnější = 48°
- Vnitřní = 45°
• Stlačením uvolněte rukojeť pro šikmé řezy
(12) a naklopte rameno pily doleva. Zde
jsou vyznačeny polohy 0°, 15°, 30°, 33,85°
a 45°.
• Držte pevně rameno pily a nenechejte jej
poklesnout.
• Držte stále rameno pily a zajistěte rukojeť
pro šikmé řezy.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Pilu zapnete stisknutím hlavního spínače
(1).
Pilu zastavíte opětovným stisknutím
hlavního spínače.
Řezání v režimu pro úhlové řezy
Práce bez ochranných krytů je velmi
nebezpečná. Kryty musí být při řezání ve své
řádné poloze.
Dbejte na to, aby byly hliníkové obrobky pevně
připevněny.
Kvalita řezu
Hladkost jakéhokoliv řezu závisí na mnoha
faktorech, například na řezaném materiálu.
Prohlédněte si prosím níže uvedenou tabulku
s doporučeným použitím pilových kotoučů.
11
Svislé přímé příčné řezy (obr. K)
• Povolte zajišťovací šroub úhlových řezů (8)
a zvedněte nahoru dorazovou páku (7).
• Zasuňte západku do polohy 0° a přitáhněte
zajišťovací šroub úhlových řezů.
• K pravítku (11) položte materiál, který
budete řezat. Uchopte rukojeť a stiskněte
hlavní zajišťovací a uvolňovací páku (2).
• Sklopte rameno přibližně o 10 mm a
uvolněte zajišťovací páku.
• Zapněte pilu a stlačte rameno pily tak, aby
pilový kotouč prořezával materiál a vnikl do
vodící drážky v pracovní desce.
• Nechejte pilový kotouč řezat volně.
Nepůsobte na kotouč silou.
• Po ukončení řezání pilu vypněte a vraťte
rameno pily do horní klidové polohy.
•
•
•
•
Svislé úhlové příčné řezy (obr. K a L)
• Povolte zajišťovací šroub úhlových řezů (8)
a zvedněte nahoru dorazovou páku (7) (obr.
K).
• Nastavte rameno pily doprava nebo
doleva v požadovaném úhlu. Jsou zde
přednastaveny polohy 15°, 22,5°, 30°a
45°(obr. L).
• Při nastavení jiného úhlu v tomto rozmezí
nebo při úhlu 48° je nutné, abyste pevně
uchopili rameno pily a provedli řádné
dotažení zajišťovacího šroubu úhlových
řezů.
• Před řezáním se vždy ujistěte, zda je řádně
dotažen zajišťovací šroub úhlových řezů.
• Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
•
•
•
•
•
Příčné šikmé řezy (obr. A1, G1 a M)
Úhly pro šikmé řezy mohou být nastaveny
v rozmezí od 0° do 48° vlevo. Šikmé řezy do 45°
mohou být prováděny s ramenem nastaveným
v rozmezí od 0° do maximálně 45° vlevo nebo
vpravo (obr. M).
• Povolte rukojeť pro šikmé řezy (12) a
nastavte požadovaný šikmý řez (obr. A1).
• Jestliže je to nutné použijte seřizovací
páčku (50) pro polohu 45°/48° (obr. G1).
• Řádně zajistěte rukojeť pro šikmé řezy.
• Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
hlavní (37) (obr. D1) i přídavný (3) (obr.
A1), ale nevyšroubujte je zcela. Hloubku
řezu nastavte posunutím pracovní desky
(14) (obr. A2) nahoru nebo dolů. Správná
poloha je nastavena, jestliže špičky tří zubů
pilového kotouče jsou na horním povrchem
obrobku.
Povolte zajišťovací šroub posuvného
pravítka (35) (obr. C1) a posuňte pravítko
dopředu nebo dozadu, aby podpěra vedla
co největší část obrobku. Zadní část
pravítka by měla být minimálně na úrovni
štípacího klínu.
Pevně přitáhněte zajišťovací šrouby
pracovní desky.
Zajistěte, aby byl plastový kryt (18) (obr. A2)
řádně připevněn.
Zkontrolujte, zda je štípací pravítko
rovnoběžné s pilovým kotoučem.
Pomocí měřítka umístěného na přední části
pracovní desky nastavte štípací pravítko
podle požadované šířky řezu. Nastavte
štípací pravítko do požadované polohy.
Zapněte pilu.
Pomalu posunujte spodní část obrobku
ke přední části horního krytu pilového
kotouče a stále obrobek přitlačujte ke
štípacímu pravítku. Nechejte zuby řezat
a netlačte obrobek silou proti pilovému
kotouči. Otáčky pilového kotouče by měly
být konstantní.
Vždy používejte tlačnou laťku (57) (obr.
N).
Po ukončení řezání pilu vypněte.
Příslušenství dodávané na přání
Odsávání prachu
Pro optimální odsávání prachu je dodávána
sada pro odsávání prachu (DE7779).
Upínání obrobku (obr. A3)
•
•
•
Řezání v režimu kotoučové pily
Rozřezávání (obr. A1, A2, C1, D1 a N)
• Nastavte pilový kotouč do svislé polohy.
• Povolte zajišťovací šrouby pracovní desky,
Ve většině případů je činnost pilového
kotouče dostatečná k tomu, aby držela
materiál pevně u vodícího pravítka.
Jestliže má materiál tendenci se zvedat
nebo unikat z pravítka, použijte upínací
svorky (23).
Upínací svorky používejte vždy při řezání
neželezných kovů.
Řezání krátkých obrobků
Pro řezání krátkých obrobků doporučujeme
12
použití délkového dorazu (27). Použijte jej při
sériovém řezání a pro krátké obrobky různé
délky. Délkový doraz může být použit pouze ve
spojení s párem vodících kolejnic (21).
•
•
Řezání dlouhých obrobků (obr. A3)
Dlouhé obrobky si vždy podepřete.
Na straně pily, kde budete válečkový stůl
používat, nahraďte krátké podpěrné tyče
opatřené opěrnými nohami nepravidelnými
vodícími kolejnicemi.
Dodržujte všechny pokyny přiložené
k válečkovému stolu.
Druhy dodávaných pilových kotoučů
(doporučené pilové kotouče)
Nákres A3 zobrazuje ideální sestavu pro řezání
dlouhých obrobků, jestliže je pila volně usazena
(všechny prvky sestavy jsou dodávány na
přání).
Tyto prvky (mimo stojanu a svorek materiálu)
musí být použity na obou stranách pily,
na přísunu materiálu i na straně odebírání
materiálu:
- Opěrná noha (28) (dodávaná s montážním
postupem).
- Vodící kolejnice (500 nebo 1000 mm)
(21).
- Podpěry vodících kolejnic (25). Nepoužívejte
podpěry k podpírání pily! Výška podpěr je
nastavitelná.
- Podpěrné desky pro materiál (22).
- Koncová nosná deska (20) pro vodící
kolejnice (také při práci na stávajícím
zařízení).
- Příchytka materiálu (23).
- Doraz proti protáčení materiálu (24).
• Postavte pilu na opěrné nohy a namontujte
vodící kolejnice.
• K vodícím kolejnicím (21) pevně přišroubujte
opěrné desky pro materiál (22). Materiálové
příchytky (23) nyní pracují jako délkové
dorazy.
• Namontujte koncové nosné desky (20).
• Na zadní kolejnici namontujte doraz proti
protáčení materiálu (24).
• Použijte doraz proti protáčení (24)
k nastavení délky středních a dlouhých
obrobků. Jestliže se doraz nepoužívá, může
být nastaven otočně nebo ze strany.
Vaše nářadí D E WALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
Použití válečkového stolu (obr. A3 a A5)
Ochrana životního prostředí
Typ
Rozměry
kotouče
kotouče
DT1529
260x30x24
Řada 40
Použití kotouče
Všeobecné použití,
rozřezávání, příčné
řezy dřeva a plastů
DT1530
260x30x80
Řada 40
TCG pro použití
s hliníkovými obrobky
DT1736
260x30x58
Řada 60
ATB pro jemné řezání
umělého
i přírodního dřeva
DT1737
260x30x80
Řada 60
TCG pro extra jemné
řezání umělého
i přírodního dřeva
Další podrobné informace o dodávaném
příslušenství obdržíte u svého nejbližšího
prodejce.
Přeprava pily
Přenášení pily si usnadníte, jestliže sklopíte
rameno pily a zajistíte jej v této poloze
zajišťovacím šroubem (13).
Údržba
Válečkový stůl (33) umožňuje velmi snadnou
manipulaci s velkými nebo dlouhými obrobky
(obr. A5). Může být připojen k levé nebo pravé
straně pily. Při použití válečkového stolu musíte
použít opěrné nohy (obr. A3).
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Při montáži válečkového stolu postupujte
podle přiložené dokumentace.
13
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
ES Prohlášení o shodě
DW711
DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá
normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11, EN 55014, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím firmu D EWALT na níže
uvedené adrese.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/
EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy EN
61029-2-11:
LpA (akustický tlak)
90,8 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
98,8 dB(A)
* v uchu obsluhy
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy DIN 45675:
< 2,5 m/s-2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Certifikát číslo: BM9910407
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
14
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy z důvodu
snížení rizika vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo osobního
poranění. Před zahájením zkušebního
provozu si pečlivě pročtěte následující
bezpečnostní pokyny.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistou pracovní plochu.
Přeplněná pracovní plocha pracovního
stolu může vést ke způsobení úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte
si kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo prodlužovacím kabelem.
Osoby mladší než 16 let mohou pracovat
pouze pod odborným dohledem.
Prodlužovací kabely pro venkovní
použití. Jestliže pracujete s pilou venku,
používejte pouze prodlužovací kabel pro
venkovní použití, který je tak i označen.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže nářadí nepoužíváte, musí být
uskladněno na suchém místě a také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
masku proti prachu nebo ochranný štít.
•
•
•
•
•
•
15
Sledujte maximální akustický tlak.
Jestliže akustický tlak překročí hranici 85
dB(A), proveďte příslušná měření týkající
se ochrany sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále
udržujte vhodný a pevný postoj.
Vyhýbejte se neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí připojené k síti s prstem
na hlavním spínači. Před připojením
napájecího kabelu k síti se ujistěte, zda je
vypnutý hlavní spínač.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
Odpojení nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Vždy před
prováděním oprav nebo před výměnou
příslušenství nejdříve odpojte napájecí
kabel od sítě.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je vytýčeno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Nepoškozujte napájecí kabel. Při
přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí
kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při
jeho vytahování ze zásuvky. Při vedení
kabelu dbejte na to, aby se kabel nedostal
do styku s horkými povrchy nebo oleji a aby
nepřecházel přes ostré hrany.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu.
Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte
následující pokyny. Pravidelně provádějte
•
•
kontrolu napájecího kabelu a v případě
poškození svěřte jeho opravu značkovému
servisu D E WALT. Prodlužovací kabel
pravidelně prohlížejte. Jestliže dojde k jeho
poškození, vyměňte jej. Udržujte všechny
ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy.
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno a ujistěte se, zda bude
řádně vykonávat svou funkci. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebené části a další prvky, které mohou
ovlivnit jeho provoz. Zničené kryty a jiné
poškozené díly opravte nebo vyměňte podle
pokynů v návodu. Jestliže je poškozen
hlavní spínač, nářadí nepoužívejte. Opravu
spínače svěřte značkovému servisu
DEWALT.
Opravy nářadí svěřte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Toto
nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z důvodu Vaší bezpečnosti musí
být všechny opravy elektrických zařízení
prováděny kvalifikovanými opraváři.
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro kotoučové
pily
•
•
•
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
•
Další bezpečnostní pokyny pro pily
s úhlovým řezáním
•
•
•
•
•
•
•
•
Jestliže je pila připojena ke zdroji elektrické
energie, udržujte ruce mimo dosah pilového
kotouče.
Nepokoušejte se řezat příliš malé
obrobky.
Pilu se nikdy nepokoušejte zastavit
přiložením nástroje nebo jiného předmětu
k ostří rotujícího kotouče; takto může dojít
k vážné nehodě.
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené
pilové kotouče.
Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
Neřežte železné kovy, barevné kovy nebo
zdivo.
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem. Dbejte na to, aby byl
pilový kotouč stále ostrý. Nepoužívejte
většího nebo menšího průměru než je
doporučeno. Vhodné rozměry jsou uvedeny
v technických údajích.
Před zahájením pracovního procesu
se ujistěte, zda jsou přitaženy všechny
zajišťovací šrouby a ruční svorky.
Pravidelně kontrolujte čistotu větracích
drážek a odstraňujte z nich piliny.
Při provádění údržby nebo při výměně
kotouče odpojte pilu vždy od zdroje
napětí.
Před použitím každého příslušenství si
pozorně pročtěte jeho návod k použití.
Nesprávné použití příslušenství může
způsobit poškození.
Před zahájením řezání počkejte, dokud
motor nedosáhne maximálních otáček.
Před zapnutím nebo vypnutím pily vysuňte
vždy pilový kotouč ze zářezu v obrobku.
Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru
na hřídeli motoru.
•
16
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem a zda jeho zuby směřují
k přední části stolu.
Ujistěte se, zda je štípací klín nastaven na
správnou vzdálenost od pilového kotouče
– maximálně 5 mm.
Nikdy s pilou nepracujte, jestliže nejsou
horní a dolní kryty řádně usazeny na svých
místech.
Vždy používejte tlačnou laťku. Dbejte na to,
aby se Vám při řezání ruce nedostaly do
vzdálenosti menší než 150 mm od pilového
kotouče.
Používejte pilu pouze k řezání dřeva.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047816 - 19-07-2007
17
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
18
DW711 - - - - - C
Tisch TISCH SAGEN 3
©
19
DW711 - - - - - C
Motor + tisch TISCH SAGEN 3
©
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising