DW630 | DeWalt DW630 SANDER/GRINDER Type 2 instruction manual

511111-36 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW630
Obrázok A
13
4
2
3
1
12
Obrázok B
Obrázok C
4
4
5
5
6
7
8
8
2
6
9
Obrázok D
Obrázok E
8
10
11
3
4
Obrázok F
Obrázok G
13
3
2
1
3
BRÚSKA / LEŠTIČKA
DW630
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
(iba Veľká Británia a Írsko)
Typ
Príkon
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. priemer podložky
Závit hriadeľa
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
kg
DW630
230
230
2
2 800
1 400
5 000
178
M14
3,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
101
3
V
V
W
W
min-1
mm
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v týmto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
4
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V10 A v napájacej sieti
Náradie 230 V13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povediek spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DW630
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19. 10. 2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE: Prečítajte si všetky
varovania a bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
6
d)
e)
f)
g)
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Všeobecné bezpečnostné
predpisy na brúsenie a leštenie
a) Toto elektrické náradie je určené na
použitie ako brúska či leštička. Preštudujte
si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny,
obrázky a technické údaje uvedené pre
toto náradie. Nedodržanie všetkých nižšie
uvedených pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
b) S týmto elektrickým náradím sa
neodporúča vykonávať úkony, ako
sú ostrenie, brúsenie kefou alebo
prerezávanie. Pracovné operácie, na ktoré
nie je toto elektrické náradie určené, môžu
vytvárať rizikové situácie, pri ktorých môže
dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
výslovne skonštruované alebo odporúčané
výrobcom náradia. Aj keď môže byť iné
príslušenstvo použité s Vaším elektrickým
náradím, neznamená to, že je zaistená jeho
bezpečná prevádzka.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka Vášho
príslušenstva musí zodpovedať rozsahu
kapacity Vášho náradia. Pri použití kotúčov
nesprávnych rozmerov nie je možné zaistiť
zodpovedajúcu bezpečnosť a ovládateľnosť
náradia.
f) Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov,
prírub, podporných podložiek alebo iného
príslušenstva musí presne zodpovedať
priemeru hnacieho hriadeľa elektrického
náradia. Kotúče s upínacími otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnym dielom
elektrického náradia, sa nebudú točiť stabilne,
budú nadmerne vibrovať a môžu spôsobiť
stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte Vy
aj ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo
roviny rotujúceho príslušenstva a na jednu
minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené kotúče obvykle roztrhnú
na kúsky.
h) Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od druhu použitia si nasaďte
ochrannú masku, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť drobné brúsne častice
alebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí byť schopná zastaviť odlietavajúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Maska proti prachu alebo
respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce
pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
i) Okolité osoby držte v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru.
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené kovové
časti náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
k) Prívodný kábel veďte mimo oblasti
rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
n) Ventilačné otvory elektrického náradia
pravidelne čistite. Ventilátor motora odvádza
prachové nečistoty z vnútorného priestoru von
a nadmerné hromadenie kovových čiastočiek
môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
o) Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie
týchto horľavín.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje
chladenie kvapalinou. Použitie vody
alebo inej chladiacej kvapaliny môže viesť
k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom alebo
k inému zraneniu.
q) Nepoužívajte s týmto náradím kotúče typu
11 (tanierové kotúče). Použitie nesprávneho
príslušenstva môže viesť k spôsobeniu
zranení.
7
r) Vždy používajte bočnú rukoväť. Dotiahnite
riadne rukoväť . Bočná rukoväť by sa mala
stále používať, aby bola vždy zaručená
ovládateľnosť náradia.
Príčiny spätného rázu a jeho
prevencia z pohľadu obsluhy
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo
zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej
podložky, kefy alebo akéhokoľvek iného
príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje
rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva,
ktoré ešte navyše v bode kontaktu spôsobí stratu
kontroly nad náradím a jeho pohyb v opačnom
smere, než je smer otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie a môže
tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom hore alebo
spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom k obsluhe
alebo od obsluhy, v závislosti od smeru pohybu
kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu. Za týchto
podmienok môžu brúsne kotúče aj prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
a) Držte náradie stále pevne a majte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať sily spätného
rázu. Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak
je vo vybavení náradia, aby bola zaručená
maximálna ovládateľnosť pri spätnom
ráze alebo pri momentových reakciách
pri zapnutí náradia. Používateľ náradia
môže zvládať momentové reakcie alebo sily
spätného rázu, ak sa robia správne opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nezaujímajte taký postoj, keď Vás môže
pohyb náradia pri spätnom ráze zasiahnuť.
Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere,
než je smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
dochádza často k spätnému rázu alebo ku
strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsenia
a) Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče
brúsneho papiera. Pri voľbe brúsneho
papiera postupujte podľa odporúčaní
výrobcov. Väčšie kotúče brúsneho papiera,
ktoré presahujú brúsnu podložku, predstavujú
riziko roztrhania a môžu spôsobiť krútenie
a roztrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa leštenia
a) Zabráňte, aby voľne rotovala akákoľvek
uvoľnená časť leštiaceho poťahu alebo
jeho upevňovacích šnúrok. Voľné
upevňovacie šnúrky zastrčte alebo ich
odstrihnite. Voľné a rotujúce upevňovacie
šnúrky sa môžu zamotať do Vašich prstov
alebo sa môžu zachytiť o obrobok.
Iné nebezpečenstvá
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
d) Zvláštnu pozornosť venujte pri práci
v rohoch, práci s ostrými hranami a pod.
Vyvarujte sa poskakovaniu a hrubému
tlaku na brúsny kotúč. Rohy, ostré hrany
alebo kmitanie majú tendenciu zachytávať
rotujúce príslušenstvo, čo môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A)
e) Nepoužívajte rezbársky alebo ozubený
pílový kotúč. Pri použití týchto kotúčov
Dátumový kód (12), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
8
Používajte ochranu zraku.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 brúsku
1 podpornú podložku
1 závitovú prírubu
1 kľúč s dvoma kolíkmi
1 bočnú rukoväť
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Bočná rukoväť
4. Zámka hriadeľa
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciu v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
zakúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje).
POUŽITIE VÝROBKU
Minimální prierez vodiča je 1,5 mm2.
Vaša brúska/leštička je určená na profesionálne
brúsenie a leštenie.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
Tieto brúsky/leštičky sú elektrické náradie na
profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť
úraz.
Montáž a demontáž brúsneho
kotúča (obr. B, D)
1. Nasaďte na hriadeľ (5) opornú podložku (6).
9
2. Správnym spôsobom pripevnite brúsny kotúč
(7) na opornú podložku.
POUŽITIE
3. Nasaďte na hriadeľ (5) závitovú prírubu (8).
Pokyny na použitie
4. Stlačte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (4)
a otáčajte podložkou, pokiaľ nedôjde k jeho
zablokovaniu.
5. Utiahnite závitovú prírubu pomocou dodaného
kľúča s dvoma kolíkmi (10).
6. Uvoľnite zámku hriadeľa.
7. Ak chcete brúsny kotúč a opornú podložku
vybrať, pomocou kľúča s dvoma kolíkmi
povoľte závitovú prírubu (so zaistenou
poistkou hriadeľa).
Nasadenie a vybratie leštiaceho poťahu (obr. C, D)
1. Nasaďte na hriadeľ (5) opornú podložku (6).
2. Naskrutkujte závitovú prírubu (8) na hriadeľ
(5).
3. Stlačte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (4)
a otáčajte podložkou, pokiaľ nedôjde k jeho
zablokovaniu.
4. Utiahnite závitovú prírubu pomocou dodaného
kľúča s dvoma kolíkmi (10).
5. Uvoľnite zámku hriadeľa.
6. Natiahnite leštiaci poťah (9) na opornú
podložku a utiahnite šnúrky. Vytvorte pevný
uzol a zasuňte šnúrky a uzol riadne pod
leštiaci poťah.
VAROVANIE: Uistite sa, či sú šnúrky
celkom schované pod leštiacim
poťahom.
7. Ak chcete vybrať leštiaci poťah, rozviažte uzol
a vyberte poťah z opornej podložky.
8. Ak chcete leštiacu podložku vybrať, pomocou
kľúča s dvoma kolíkmi povoľte závitovú
prírubu (so zaistenou poistkou hriadeľa).
Montáž bočnej rukoväti
(obr. E)
Naskrutkujte bočnú rukoväť (3) pevne do jedného
z otvorov (11) na jednej alebo druhej strane skrine
prevodovky tak, aby kryt poskytoval maximálnu
ochranu.
Pred použitím
Upnite vhodné príslušenstvo. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované kotúče.
10
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Netlačte na brúsne alebo leštiace
príslušenstvo.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
Brúsenie náterov
Dodržujte platné predpisy týkajúce sa brúsenia
náterov. Venujte náležitú pozornosť nasledujúcim
bodom:
• Kedykoľvek je to možné, používajte odsávanie
na zachytávanie prachu.
• Pri brúsení náterov, ktoré môžu obsahovať
prísady olova, vykonávajte nasledujúce
opatrenia:
– Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
– Všetky osoby vstupujúce do pracovného
priestoru by mali používať ochrannú masku
určenú špeciálne na ochranu pred prachom
a výparmi z náterov obsahujúcich prísady
olova.
– V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
• Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu
a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Správna poloha rúk (obr. G)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (3) a druhú ruku na hlavnej
rukoväti (13).
Zapnutie a vypnutie (obr. F)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1).
Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením
zaisťovacieho tlačidla (2) a uvoľnením stlačenia
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Ak chcete nepretržitú prevádzku náradia zrušiť,
krátko stlačte spínač a uvoľnite ho. Po ukončení
práce a pred odpojením prívodného kábla náradie
vždy vypnite.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo vybratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Mazanie
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo testované s týmto
výrobkom. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný v bežnom komunálnom
odpade.
Pokiaľ nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Čistenie
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
zst00241374 - 15-07-2014
11
DW630
BRÚSKA / LEŠTIČKA 2
©
12
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising