D51276 | DeWalt D51276 Angled Finish Nailer 15 Gauge instruction manual

www.
.eu
D51257
D51276
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
13
English (original instructions)
24
Español (traducido de las instrucciones originales)
33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
44
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
55
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
65
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
76
Português (traduzido das instruções originais)
86
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
97
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
106
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
116
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
126
Copyright DEWALT
2
Figure 1
D51257
j
a
b
i
k
u
l
h
g
f
c
m
d
e
D51276
b
j
a
k
i
l
m
u
c
h
d
e
g
f
1
Figure 3
Figure 2
p
n
q
r
o
Figure 5
Figure 4
A
B
i
d
d
Figure 7
Figure 6
s
t
2
v
DANSK
D51257 16 DYKKERPISTOL MED LIGE MAGASIN
D51276 15 DYKKERPISTOL MED SKRÅTSTILLET
MAGASIN
Tillykke!
Definitioner: Sikkerhedsråd
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
Tekniske data
Type
Anbefalet arbejdstryk
Maks. arbejdstryk
Luftforbrug pr. slag
Aktiveringsform
Magasinvinkel
Fastgørelsesmidler
længde
skaftdiamter
vinkel
Fyldningskapacitet
Vægt
D51257
1
bar 4,6 – 8,4
bar
8,4
l/m
1,27
ved 6,9 bar
aktivering ved
berøring
0˚
mm 25,4 – 65
mm
1,6
indikator
16
0˚
antal søm 100
kg
1,77
D51276
1
4,6 – 8,4
8,4
1,70
ved 6,9 bar
aktivering ved
berøring
31˚ – 34˚
25,4 – 65
1,8
15
31˚ – 34˚
100
1,75
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder risiko for brand.
EU-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed
lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
2,5
101
95
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
Vægtet RMS
accelerationsværdi
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
2,51
1,5
3,11
1,5
1
D51257, D51276
Denne værdi er en værktøjsrelateret
karakteristisk værdi, og den repræsenterer
ikke påvirkningen på hånd-arm-systemet,
når man bruger værktøjet. Påvirkningen på
hånd-arm-systemet, når værktøjet bruges,
vil f.eks. afhænge af den kraft, der gribes fat
med, den trykkraft, der udøves ved kontakten,
den retning, der arbejdes i, samt tilpasningen
af energiforsyningen, arbejdsemnet og
arbejdsemnestøtten.
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 792-13.
Kontakt DEWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
3
DANSK
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudviklingt
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkerhedsvejledning
Når der anvendes værktøj, bør man altid overholde
sikkerhedsvejledningen og de gældende regler for
at reducere risikoen for personskade. Læs følgende
sikkerhedsanvisning, før apparatet tages i brug.
Opbevar vejledningen et sikkert sted!
LÆS ALLE
SIKKERHEDSADVARSLER OG ALLE
INSTRUKTIONER
Generelt
1. Hold arbejdsområdet rent.
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
kan forårsage ulykker.
2. Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
Udsæt ikke værktøj for fugt. Hold
arbejdsområdet godt ventileret. Anvend ikke
værktøj i nærheden af brændbare væsker eller
gasser.
3. Hold børn væk.
Lad ikke børn eller andre udenforstående
komme i kontakt med værktøjet. Det er
påkrævet at holde børn under 16 år under
opsyn.
4. Gem værktøj, der ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted, der er uden for
børns rækkevidde.
5. Klæd dig rigtigt på.
Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker.
Det kan sidde fast i de bevægelige dele. Anvend
gummihandsker og skridsikre sikkerhedssko.
Brug hårnet for at holde langt hår ude af vejen.
6. Stræk dig ikke for meget.
Bevar altid fodfæste og balance.
7. Vær opmærksom.
Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke
værktøjet, når du er træt.
8. Brug korrekt værktøj.
Den tilsigtede brug er beskrevet i denne
brugsvejledning. Tving ikke småt værktøj eller
udstyr til at udføre et kraftigere værktøjs arbejde.
Værktøjet udfører arbejdet bedre og sikrere ved
den hastighed, det er beregnet til.
4
ADVARSEL! Brug af andet tilbehør eller udstyr,
eller udførelse af andre operationer med dette
værktøj end anbefalet i denne vejledning, kan
medføre risiko for personskade.
9. Vedligehold værktøjet omhyggeligt.
Hold værktøjet i god stand og rent for bedre
og mere sikker ydelse. Følg instruktionerne for
vedligeholdelse og skift af tilbehør. Hold alle
styringer tørre, rene og fri fra olie og fedt.
10. Kontrollér for beskadigede dele.
Inden værktøjet anvendes, kontrolleres det for
skade for at sikre, at det vil fungere korrekt
og udføre den tilsigtede funktion. Kontroller
fejljustering af størrelse af de bevægelige dele,
brud på dele og andre forhold, der kan berøre
betjeningen. Få beskadigede skærme og andre
defekte dele repareret eller udskiftet som anvist.
11. Få værktøjet repareret hos et autoriseret
DEWALT-serviceværksted.
Dette værktøj overholder de relevante
sikkerhedsregler. For at undgå fare bør værktøjet
kun repareres af kvalificerede teknikere.
Yderligere sikkerhedsvejledninger
for pneumatiske sømpistoler
• Brug ALTID sikkerhedsbriller.
• Brug ALTID hørebeskyttelse.
• Brug kun fastgørelsesmidler af den type, der er
angivet i manualen.
• Anvend ikke fødder til montering af værktøjet til
en støtte.
• Anvend ALDRIG værktøjet til andet formål end
det, der er angivet i denne manual.
• Anvend ALDRIG værktøjet på stilladser, trapper,
stiger eller lignende arbejdsområder.
• Anvend ikke værktøjet for tæt på kasser eller
kurve.
• Anvend ikke værktøjet til at vedhæfte af
transportsikkerhedsudstyr, f.eks. på køretøjer og
hestevogne.
• Tjek at kontaktudløseren fungerer korrekt, før du
tager værktøjet i brug. Brug aldrig dette værktøj,
hvis enten udløserkontakten eller udløseren er
beskadiget.
• Anvend hurtigvirkende koblinger til forbindelse
til det komprimerede luftsystem. Den ikkeforseglelige nippel skal sættes på værktøjet
således, at der ikke er noget komprimeret luft
tilbage i værktøjet, når den er afbrudt.
• Anvend ALTID ren, tør komprimeret luft Anvend
ikke ilt eller forbrændingsgasser som energikilde
for dette værktøj.
DANSK
• Det maksimalt tilladte lufttryk for værktøjet må
ALDRIG overstiges.
• Tilslut kun værktøjet til en luftforsyning, hvor det
maksimalt tilladte tryk ikke kan overstiges med
mere end 10 %. I tilfælde af højere tryk skal der
indbygges en trykreducerende ventil med en
nedstrømsikkerhedsventil i luftforsyningen.
• Anvend kun slanger med en klassificering, der
er højere end værktøjets maksimale arbejdstryk.
• For at forhindre unødvendigt højt støjniveau,
øget slid og medfølgende fejl, bør sømpistolen
anvendes med det laveste tryk.
• ANVEND IKKE ilt, forbrændingsgasser
eller andre reaktive gasser som betjening af
komprimeret luft. Det kan medføre fare for
eksplosion og/eller alvorlig personskade.
• Før værktøjet transporteres, skal det afbrydes
fra det komprimerede luftsystem, særligt
hvor der anvendes stiger, eller hvor der
bruges usædvanlige fysiske positioner under
bevægelse.
• Afbryd værktøjet fra luftforsyningen, når det ikke
er i brug.
• Undgå at svække eller beskadige værktøjet,
f.eks. ved at:
– punktere eller indgravere det
– foretage ændringer, der ikke er autoriseret af
fabrikanten
– styre det mod skabeloner af hårdt metal.
såsom stål
– tabe eller skubbe det hen over gulvet
– anvende for megen styrke af enhver slags
• Anvend ikke udstyret som en hammer.
ADVARSEL! Sørg for at værktøjet peger
væk fra dig selv og andre, uanset om det
er tomt eller fyldt. Det kan medføre alvorlige
personskader.
• Mens du arbejder, skal du holde værktøjet
på en sådan måde, at det ikke kan forårsage
skade på hovedet eller kroppen i tilfælde af et
pludseligt tilbageslag som følge af en afbrydelse
i energiforsyningen eller hårde områder i
arbejdsemnet.
• Anvend ALDRIG fastgørelsesværktøjet i fri luft.
• I arbejdsområdet bær værktøjet kun bæres ved
hjælp af et håndtag og ALDRIG med udløseren
aktiveret.
• Tag højde for forholdene i arbejdsområdet.
Fastgørelseselementer kan gennemtrænge
tynde arbejdsemner eller glide af arbejdsemnets
hjørner og kanter og derved udgøre en fare
for personer. Sømmenes længde bør ikke
•
•
•
•
være længere end arbejdsemnets tykkelse.
Hvis sømmene er længere end arbejdsemnets
tykkelse, kan det medføre et tilbageslag, hvis
arbejdsemnet er placeret på en hård overflade
som f.eks. beton eller stål.
Kør ikke fastgørelseselementer tæt på kanten
af arbejdsemnet. Hold ALTID en afstand på
mindst 25 mm fra kanten af arbejdsemnet,
således at sømmene ikke ødelægger
arbejdsemnet.
Slå ikke søvn oven på andre søm.
Anvend kun reservedele, der er angivet af
fabrikanten eller dennes autoriserede agenter.
Få reparationer foretaget af fabrikanten eller
autoriserede agenter, der tager hensyn til
oplysningerne i manualen og anvender det rette
værktøj og udstyr.
• Det anbefales at udskifte udløserfjederen hvert
3.-4. år af hensyn til den personlige sikkerhed.
• Inden dele af denne sømpistol må skilles ad eller
blokeres; det gælder f.eks. sikkerhedsåget.
• Få værktøjet korrekt serviceret og ved
regelmæssige intervaller.
• Anvend ALTID sikkerhedshandsker for at
reducere risikoen for personskade.
Restrisici
• Følgende risici er forbundet med brugen af
disse maskiner:
– Personskader forårsaget af ukorrekt
håndtering af værktøjet.
– Manglende kontrol ved ikke at holde godt
fast på værktøjet.
– Muskelspændinger i arme og hænder,
særligt når der arbejdes med armene i
vejret. Hold pause regelmæssigt, når du
arbejder i længere perioder ad gangen.
– Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. Et øjebliks uopmærksomhed
under betjening kan medføre alvorlig
personskade.
• På trods af overholdelse af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr,
kan visse restrisici ikke undgås. Disse er:
– Hørenedsættelse. Under visse forhold og
driftsvarighed kan støjen fra dette produkt
bidrage til høretab.
– Manglende kontrol som følge af
tilbageslag.
– Risiko for skade som følge af spidse
punkter, skarpe kanter og ukorrekt
håndtering af arbejdsemnet.
5
DANSK
– Risiko for skade som følge af skarpe
kanter, under udskiftning af søm eller
indsætning af sømstokke.
– Gene for hænder og arme. Vibration som
følge af værktøjets driftsbevægelse kan
forårsage permanent skade på fingre,
hænder og arme. Anvend handsker
som en ekstra pude, hold ofte pause og
begræns den daglige brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Pneumatisk værktøj med sikkerhedsåg.
Dette værktøj må ikke bruges på stilladser
og stiger.
Læs vejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Kompatible sømvinkler (D51257).
Kompatible sømvinkler (D51276).
Maksimal antal søm i magasin.
Sømdiameter (D51257).
Sømdiameter (D51276).
Sømlængde.
Maks. arbejdstryk.
PLACERING AF DATOKODE (FIG. 1)
Datokoden (u), der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset ovenover udløserkontakten.
6
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 sømpistol
1 Sekventielt virkende aftrækker
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontroller for skader på værktøjet, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. udløserkontakt
b. bæltekrog
c. sømskubber
d. dybdejusteringshjul
e. dual påfyldningsmagasin
f. udskydningsplade
g. kontaktudløser
h. sømrydningslås
i. låsekontakt til udløser
j. udstødning
k. luftfitting
l. endedæksel
TILSIGTET BRUG
De pneumatiske sømpistoler D51257 og D51276
er blevet fremstillet til at slå søm ind i arbejdsemner
af træ.
MÅ IKKE anvendes under fugtige forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse pneumatiske sømpistoler er professionelt
værktøj. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Forud for samling og
justering skal du ALTID låse udløseren,
afbryde luftforsyningen og fjerne søm
fra magasinet. I modsat fald kan det
forårsage personskade.
DANSK
Udløser
ADVARSEL: Hold fingre VÆK fra
udløseren, når den ikke anvendes, for at
forhindre utilsigtet afskydning. Bær aldrig
værktøjet med en finger på udløseren.
I aktiveringstilstanden stødaktivering
affyrer værktøjet et søm, hvis det stødes,
mens udløseren er trykket ned.
Disse værktøj er samlet med en
stødaktiveringsudløser. En sekventiel
aktiveringsudløser er også inkluderet i den
originale pakke. Se nedenfor for definitioner på
“stødaktivering” og “sekventiel aktivering”.
Den grå udløser med trykt på siden er enkel
sekventiel aktiveringsudløser, der får værktøjet til at
køre i denne tilstand.
trykt på siden er
Den sorte udløser med
stødaktiveringsudløseren, der aktiverer værktøjet på
denne måde.
For yderligere oplysninger om brugen
af hhv. sekventiel aktiveringsudløser og
stødaktiveringsudløser, se Aktivering af værktøjet.
FJERNELSE AF UDLØSER (FIG. 2)
1. Fjern gummistroppen (n) fra enden af
styrestiften (o).
2. Fjern styrestiften.
3. Fjern udløsersamlingen fra udløserhullet under
håndtaget.
UDLØSERINDSTALLATION (FIG. 2, 3)
1. Vælg enten sekventiel udløser eller
stødaktiveringsudløser til at blive installeret
på værktøjet. Begge udløsere er inkluderet i
værktøjspakken.
2. Indsæt udløsersættet i udløserhullet.
3. Sørg for, at udløserfjederen (q) er placeret
omkring udløserventilspindelen (p).
4. Justér uløserens huller med hullerne på huset
(r) og før derefter styrestiften (o) gennem hele
samlingen som vist.
5. Skub gummistroppen (n) på enden af
styrestiften som vist.
Luftfitting (fig. 1)
Disse ærktøj har et standard 3/8" rørgevind i
luftfittingen (k). Værktøjet samlet med en 3/8" til 1/4"
adapter, der er installeret på endedækslet.
• Pak fittingens hanende ind i Teflon-tape for at
forhindre luftlækager.
• For at installere en 1/4"-fitting skrues fittinghullet
i 3/8" til 1/4" adapter i slutdækslet og strammes
til.
• For at installere en 3/8"-fitting fjernes 3/8" til
1/4" adapter, hvis den er der. Skru fittingen ind i
endedækslet og stram godt til.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold ALTID
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: Anbring ALTID
arbejdsemnet sikkert.
Korrekt håndposition (fig. 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (v).
Klargøring af værktøjet (fig. 1)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for
personskade, skal værktøjet afbrydes
fra luftforsyningen, før der udføres
vedligeholdelse, fjernes et søm, der
sidder fast, arbejdsrummet forlades, eller
før værktøjet flyttes et andet sted hen,
eller før værktøjet betjenes af en anden
person.
ADVARSEL: Anvend korrekt øjen-, høre
og åndedrætsbeskyttelse.
BEMÆRK: Disse sømpistoler er fremstillet til at blive
anvendt uden olie. Hvis det foretrækkes, kan der
anvendes 5-7 dråber olie på O-ringe, gummidele og
kan påsmøres luftfittingerne.
• Tøm alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Lås sømskubberen (c) i tilbagepositionen.
• Kontrollér, at kontaktudløseren (g) og
sømskubberen (c) kan bevæges frit.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet, hvis
kontaktudløseren eller sømskubberen
ikke kan bevæges frit.
ADVARSEL: Undgå den samme
arbejdsposition eller holdning i længere
perioder ad gangen, f.eks. over hovedet.
7
DANSK
Undgå lange arbejdsperioder uden tilpas
hviletid.
• Kontroller, at luftforsyningstrykket er under det
maksimalt anbefalede arbejdstryk.
• Tilslut luftslangen til fittingen på værktøjet.
• Kontroller for hørlige lækager omkring ventiler
og flangepakninger.
• Indstil lufttrykket til det mindste arbejdstryk, der
anbefales til det pågældende arbejde.
ADVARSEL: Brug ALDRIG værktøj, der
lækker eller har beskadigede dele.
ADVARSEL: TILSLUT ALDRIG
luftforsyningen før værktøjet er endeligt
klargjort.
Anvendelse i koldt vejr
Når værktøjet betjenes ved temperaturer under
frysepunktet:
• Sørg for, at luftkompressorbeholderen er blevet
ordentligt aftappet forud for brug.
• Hold værktøjet så varmt som muligt før brug.
• Sørg for, at alle søm er blevet fjernet fra
magasinet.
• Afbryd luftledningen fra værktøjet.
• Indstil lufttrykket til maks. 5,5 bar.
• Tilslut luftslangen til fittingen på værktøjet.
• Fyld søm i magasinet som beskrevet nedenfor.
• Indstil lufttrykket til det normale arbejdsniveau.
• Brug værktøjet på normal vis.
• Tøm altid kompressorbeholderne mindst en
gang dagligt.
BEMÆRK: Der henvises til Klargøring af værktøjet
under Betjening, hvis man vælger at anvende olie.
Anvendelse i varmt vejr
Værktøjet bør kunne arbejde normalt. Undgå varme
eller direkte sollys for at forhindre beskadigelse af
støddæmperne, O-ringene og andre gummidele.
Bæltekrog (fig. 1)
DEWALT-sømpistoler inkluderer en integreret
bæltekrog (b), som kan drejes til begge sider
af værktøjet for at tilpasse sig til venstre- eller
højrehåndede brugere. Den kan også drejes væk,
når den ikke bruges.
Hvis man slet ikke ønsker den, kan man fjerne
krogen fra værktøjet.
8
SÅDAN FJERNES BÆLTEKROGEN
1. Lås udløseren.
2. Afbryd værktøjet fra luftforsyningen.
3. Brug den rette hex-nøgle til at fjerne
endedækselskruerne fra værktøjets
endedæksel (l).
4. Fjern bæltekrogen (b).
5. Udskift endedækslet og flangepakningen. Sørg
for, at endedækslets skruer er skruet godt fast.
6. Udskift og fastgør luftfittingen.
Brug af låsen (fig. 1, 4)
ADVARSEL: Hold ikke udløseren
nedtrykket, når værktøjet ikke er i brug.
Hold låsekontakten drejet til højre (OFF),
når værktøjet ikke er i brug. Det kan
medføre alvorlige personskader.
ADVARSEL: Lås udløseren, afbryd
luftforsyningen fra værktøjet og fjern
søm fra magasinet, før der foretages
justeringer. Det kan medføre alvorlige
personskader.
Hver DEWALT-sømpistol er udstyret med en
låsekontakt til udløseren (i). For at aktivere
låsekontakten drejes den til højre. For at deaktivere
låsekontakten centreres den. Udløseren bør altid
være låst, når der foretages justeringer på værktøjet,
eller det ikke er i brug.
Aktivering af værktøjet
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, bør der
ALTID anvendes korrekt øjen- og
hørebeskyttelse, når værktøjet betjenes.
Værktøjet kan aktiveres ved hjælp af
en af to tilstande: enkelt sekventiel
aktiveringsudløsningstilstand og ved stødaktivering.
Udløseren, der er installeret på værktøjet som
beskrevet i afsnittet Udløser af denne vejledning,
afgør betjeningstilstanden.
SEKVENTIEL AKTIVERINGSUDLØSER
(GRÂ)
Den sekventielle aktiveringsudløsers tilsigtede brug
er til diskontinuerlig sømning, når en meget nøje og
præcis placering ønskes.
Sådan betjenes sømpistolen i sekventiel
aktiveringstilstand:
1. Tryk kontaktudløseren godt mod
arbejdsoverfladen.
2. Tryk på udløseren.
DANSK
FORSIGTIG: Der affyres et søm,
hver gang der trykkes på udløseren,
så længe kontaktudløseren forbliver
nedtrykket.
STØDAKTIVERINGUDLØSER
(SORT)
Stødaktiveringsudløserens tilsigtede brug er til hurtig
sømning på flade, fastliggende overflader.
Der er to metoder til anvendelse af
stødaktiveringsudløseren: stedaktivering og
stødaktivering.
Sådan betjenes værktøjet ved hjælp af
stedsaktiveringsmetoden:
1. Tryk kontaktudløseren mod arbejdsoverfladen.
2. Tryk på udløseren.
Sådan betjenes værktøjet ved hjælp af
stødaktiveringsmetoden:
1. Tryk på udløseren.
2. Skub kontaktudløseren mod arbejdsoverfladen.
Så længe udløseren er trykket ned, affyrer
værktøjet et søm, hver gang der trykkes
på kontaktudløseren. Dette giver brugeren
mulighed for at affyre flere søm i træk.
FORSIGTIG: Hold ikke udløseren
nedtrykket , når værktøjet ikke er i brug.
Hold låsekontakten drejet til højre (OFF),
når værktøjet ikke er i brug.
Fyldning af værktøjet (fig. 1)
ADVARSEL: Sørg for, at værktøjet
peger i en sikker retning, når der
påfyldes søm.
ADVARSEL: Sørg for, at værktøjet
peger væk fra dig selv og andre. Det
kan medføre alvorlige personskader.
ADVARSEL: Påfyld aldrig søm med
udløserkontakten eller udløseren
aktiveret. Det kan medføre alvorlige
personskader.
DEWALT-dykkerpistoler er udstyret med dobbelte
påfyldningsmagasiner. Sømmen kan påfyldes ved
hjælp af én af to metoder:
PÅFYLD OG LÅS-METODEN
3. Påfyld søm i bagsiden af magasinet.
4. Tryk på udløserknappen (m) for at udløse og
lade det næste søm falde ned bag sømmene.
Dybdeindstilling (fig. 5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade som fælge af
utilsigtet håndtering under justering af
dybden, skal du ALTID:
• Lås udløseren (OFF).
• Afbryd luftforsyningen.
• Undgå kontakt med udløseren under
justeringer.
Sømmenes indslåningsdybde kan justeres ved hjælp
af dybdejusteringen på næsestykket af værktøjet.
1. Hvis sømmene ikke skal slås dybt i, drejes
dybdeindstillingshjulet (d) til højre (fig. 5A).
2. Hvis sømmet skal slås dybere i, drejes
dybdeindstillingshjulet (d) til venstre (fig. 5B).
Udtagning af fastsiddende søm
(fig. 6)
Hvis et søm sidder fast i næsestykket, skal du pege
værktøjet væk fra dig, og følge disse instruktioner til
at fjerne sømmet:
1. Lås udløseren.
2. Afbryd luftforsyningen til værktøjet og
låsekontakten.
3. Udløs skubberen fra bag sømmene.
4. Skub den forreste lås (s) ned og træk derefter
op for at åbne det forreste dæksel (t).
5. Fjern det bøjede søm, eventuelt ved hjælp af en
knibtang.
6. Hvis bladet sidder nedad, indsættes en
skruetrækker eller en anden stift i næsestykket,
hvorefter det skubbes tilbage i position.
7. Fjern stiften og luk det forreste dæksel.
8. Løft låsen for at fastgøre lugen til næsestykket.
9. Tilslut luftforsyningen.
10. Fyld søm i magasinet igen.
11. Udløs skubberen.
1. Lås udløseren.
12. Lås udløseren op.
2. Påfyld søm i bagsiden af magasinet (e).
BEMÆRK: Hvis sømmene fortsat ofte sidder fast
i næsestykket, bær værktøjet serviceres hos et
autoriseret DEWALT-servicecenter.
3. Træk sømskubberen (c) tilbage, indtil det næste
søm falder ned bag sømmet.
LÅS OG PÅFYLD-METODEN
1. Lås udløseren.
2. Skub skubberen tilbage, indtil den låser i
skubberlåsen.
9
DANSK
VEDLIGEHOLDELSE
FEJLFINDING
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
Hvis dit værktøj ikke fungerer korrekt, skal du følge
nedenstående instruktioner. Hvis det ikke løser
problemet, bedes du kontakte din serviceværksted.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade, lås udløseren,
afbryd luftforsyningen fra værktøjet
og fjern søm fra magasinet, før der
foretages justeringer.
Følgende vedligeholdelse skal
udføres hver dag:
Tøm alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og
slangerne
• Åbn rensehanerne eller andre afløbsventiler på
kompressorbeholderne.
• Lad altid akkumuleret vand løbe fra slangerne.
Værktøj virker ikke
• Kontrollér luftforsyningen.
• Varm værktøjet op, hvis temperaturen er lav.
Værktøj har ikke nok kraft
• Kontrollér luftforsyningen.
• Kontrollér, om luftudstødningen er klar.
• Smør værktøjet.
Værktøjsdæksel lækker luft
• Fastgør dækselskruerne.
Værktøj springer søm over
• Kontroller luftforsyningen.
• Rengør magasinet og næsestykket.
Rengøring
RENGØR MAGASINET, SKUBBER OG UDLØSERKONTAKTMEKANISMEN
ADVARSEL: Blæs støv og snavs uden
af hovedkabinettet med tør luft, så snart
der observeres ophobninger af snavs i
og omkring lufthullerne. Anvend korrekt
øjenbeskyttelse under udførelse af
denne procedure.
ADVARSEL: Anvend kun mild sæbe og
en fugtig klud til rengøring af plastikdele.
Mange almindelige rengøringsmidler
indeholder kemikalier, der kan beskadige
plastikken. Anvend heller ikke benzin,
terpentin, lakfernis eller malingsfortynder,
tørre rengøringsvæsker eller tilsvarende
produkter, der kan beskadige
plastikdelene. Lad ALDRIG væske
trænge ind i værktøjet og nedsænk
ALDRIG nogen del af værktøjet i væske.
Sørg for, at alle
fastgørelseselementer på værktøjet
er fastspændte og ubeskadigede
Fastgør løse fastgørelseselementer ved hjælp af det
tilhørende værktøj.
10
• Kontroller, at magasinets lås holder magasinet
godt på plads.
Søm sidder fast i værktøj
• Sørg for kun at bruge søm af den angivne type.
• Kontrollér, at magasinets lås holder magasinet
godt på plads.
• Fastgør næseskruerne.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke
tilbydes af DEWALT, ikke er testet med
dette produkt, kan brug af sådant
tilbehør sammen med dette værktøj
være forbundet med fare. For at
reducere risikoen for skader bør kun
tilbehør anbefalet af DEWALT anvendes
sammen med dette produkt.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
11
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
12
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
D51257 FLACHMAGAZIN-OBERFLÄCHENNAGLER
D51276 WINKELMAGAZIN-OBERFLÄCHENNAGLER
Herzlichen Glückwunsch!
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Jahrelange Erfahrung, gründliche
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem der zuverlässigsten Partner für
Benutzer von professionellen Werkzeugen.
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
Technische Daten
D51257
1
4,6 – 8,4
8,4
1,27
bei 6,9 bar
Kontakt
Auslösung
0˚
D51276
1
4,6 – 8,4
8,4
1,70
bei 6,9 bar
Kontakt
Auslösung
31˚ – 34˚
25,4 – 65
1,6
16
0˚
Anzahl Nägel 100
kg
1,77
25,4 – 65
1,8
15
31˚ – 34˚
100
1,75
Typ
Empfohlener Arbeitsdruck bar
Maximaler Arbeitsdruck
bar
Luftverbrauch pro Schuss l/m
Auslöseart
Magazinwinkel
Nägel
Länge
Schaftdurchmesser
Winkel
Magazinkapazität
Gewicht
mm
mm
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
Gewichteter RMSBeschleunigungswert
Unsicherheitsfaktor K
1
dB(A)
92
95
dB(A)
dB(A)
2,5
101
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
m/s2
m/s2
2,51
1,5
3,11
1,5
Dieser Wert ist ein werkzeugbezogener Wert
und gibt nicht den Einfluss auf das HandArm-System bei Benutzung des Werkzeugs
an. Der Einfluss auf das Hand-Arm-System
bei Benutzung des Werkzeugs hângt z. B.
von der Griffkraft, der Kontaktdruckkraft,
der Arbeitsrichtung, der Einstellung, der
Energieversorgung, dem Werkstück und der
Werkstückabstützung ab.
MASCHINENRICHTLINIE
D51257, D51276
DEWALT erklärt, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte gemäß den
folgenden Richtlinien und Normen konstruiert
wurden:
2006/42/EC, EN 792-13.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an DEWALT unter der folgenden Adresse oder
beziehen sich auf die Rückseite dieses Handbuchs.
13
DEUTSCH
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Sicherheitsanweisungen
Beim Gebrauch von Werkzeugen beachten
Sie immer die in Ihrem Land geltenden
Sicherheitsvorschriften, um das Verletzungsrisiko
zu verringern. Lesen Sie die folgenden
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie dieses Produkt in
Betrieb nehmen.
Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren
Ort auf.
LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE
SICHERHEITSWARNUNGEN UND
ALLE ANWEISUNGEN
Allgemeines
1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in
Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich kann zu Unfällen
führen.
2. Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung.
Setzen Sie Werkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für richtige Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Verwenden Sie Werkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3. Halten Sie Kinder fern.
Lassen Sie Kinder oder Besucher nicht in
Kontakt mit dem Werkzeug kommen. Menschen
unter 16 Jahren müssen beaufsichtigt werden.
4. Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge
auf.
Nicht benutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
sicher verschlossenen Räumen und für Kinder
nicht erreichbar aufbewahrt werden.
5. Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Sie können sich in beweglichen
Teilen verfangen. Tragen Sie am besten
14
Gummihandschuhe und rutschfeste
Sicherheitsschuhe. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
6. Übernehmen Sie sich nicht.
Achten Sie stets auf sicheren Stand und
Gleichgewicht.
7. Seien Sie stets aufmerksam.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit.
Verwenden Sie Ihre praktische Vernunft.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
8. Benutzen Sie geeignetes Werkzeug.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist
in dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit
dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als
der in diesen Anweisungen empfohlenen
Anbaugeräte und Zubehörteile oder die
Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht denen in dieser Betriebsanleitung
empfohlenen entsprechen, können zur Gefahr
von Verletzungen führen.
9. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge in Ordnung und
sauber, um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Zubehörwechsel. Halten Sie
alle Regler trocken, sauber und frei von Öl und
Fett.
10. Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
beschädigte Teile.
Bevor Sie das Werkzeug benutzen, überprüfen
Sie es sorgfältig auf Beschädigungen, um sicher
zu sein, dass sie ordnungsgemäß funktionieren
und die bestimmungsgemäße Funktion
erbringen werden. Überprüfen Sie, dass keine
beweglichen Teile verstellt oder abgenutzt sind,
dass keine Teile gebrochen sind und dass
keine anderen Umstände den Betrieb des
Werkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen
Sie beschädigte Schutzvorrichtungen oder
andere defekte Teile den Anweisungen gemäß
reparieren oder ersetzen.
11. Lassen Sie Ihr Werkzeug von
einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt reparieren.
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Um Gefahren
zu vermeiden, dürfen Werkzeuge nur von
qualifizierten Technikern repariert werden.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Druckluftnagler
• Tragen Sie IMMER eine Schutzbrille.
•
• Tragen Sie IMMER einen Gehörschutz.
• Benutzen Sie nur Nägel des im Handbuch
beschriebenen Typs.
• Verwenden Sie keine Ständer zur Befestigung
des Werkzeugs an einer Abstützung.
•
• Verwenden Sie NIEMALS das Werkzeug für
andere als in diesem Handbuch beschriebenen
Zwecke.
•
• Verwenden Sie NIEMALS dieses Werkzeug
auf Gerüsten, Treppen, Leitern oder ähnlichen
Arbeitsplätzen.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht zum
Verschließen von Kisten oder Verschlägen.
• Verwenden Sie das Werkzeug
nicht zum Befestigen von
Transportsicherungsvorrichtungen, z.B. an
Fahrzeugen oder Wagen.
• Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die richtige
Funktion des Kontaktauslösers. Verwenden Sie
dieses Gerät nicht, wenn der Auslöseschalter
oder der Kontaktauslöser beschädigt ist.
• Verwenden Sie Schnellkupplungen für
den Anschluss an das Druckluftsystem.
Die dichtungslosen Nippel müssen an das
Werkzeug passen, so dass nach dem Trennen
der Verbindung keine Druckluft im Werkzeug
verbleibt.
• Verwenden Sie IMMER saubere, trockene
Druckluft. Verwenden Sie keinen Sauerstoff
oder brennbare Gase als Kraftquelle für dieses
Werkzeug.
• Der für dieses Werkzeug höchstzulässige
Luftdruck darf NIEMALS überschritten werden.
• Schließen Sie dieses Werkzeug nur an
eine Druckluftversorgung an, bei der der
höchstzulässige Luftdruck um höchstens
10% überschritten werden kann. Bei höherem
Druck ist ein Druckminderungsventil mit
einem Ausgangs-Sicherheitsventil an der
Druckluftversorgung vorzusehen.
• Verwenden Sie nur Schläuche, die für einen
höheren als den maximalen Arbeitsdruck des
Werkzeugs zugelassen sind.
• Um einen übermäßig hohen Geräuschpegel,
erhöhte Abnutzung und dadurch verursachte
Defekte zu vermeiden, sollte der Nagler mit
dem niedrigsten, für den Arbeitsvorgang
erforderlichen Druck betrieben werden.
• VERWENDEN SIE KEINEN Sauerstoff,
brennbare Gase oder andere reaktiven Gase
•
für den Betrieb der Druckluft. Als Folge kann
die Gefahr einer Explosion und/oder schwerer
Verletzungen entstehen.
Bevor Sie das Werkzeug transportieren, trennen
Sie es vom Druckluftsystem, besonders
wenn Leitern benutzt werden oder wenn eine
unübliche Körperhaltung bei der Bewegung
eingenommen wird.
Trennen Sie das Werkzeug von der
Druckluftversorgung, wenn es nicht im
Gebrauch ist.
Vermeiden Sie es, das Werkzeug zu schwächen
oder zu beschädigen, z.B. durch:
– Löchern und Gravuren
– Nicht vom Hersteller genehmigte
Veränderungen
– Führen entlang von Führungen aus
Hartmetall, wie Stahl
– Fallenlassen oder über den Boden stoßen
– Anwendung übermäßiger Kraft jeglicher Art
Verwenden Sie die Ausrüstung nicht als
Hammer.
WARNUNG! Halten Sie den geladenen oder
ungeladenen Nagler von sich und anderen weg
gerichtet. Es könnten schwere Verletzungen
entstehen.
• Halten Sie bei der Arbeit das Werkzeug so, dass
keine Kopf- oder Körperverletzungen entstehen
können, falls es zu einem Rückstoß durch eine
Unterbrechung der Energiezufuhr oder durch
harte Stellen im Werkstück kommt sollte.
• Lösen Sie NIEMALS das Naglerwerkzeug in
den freien Raum aus.
• Am Arbeitsbereich tragen Sie das Werkzeug
zum Arbeitsplatz nur an einem Griff und
NIEMALS mit aktiviertem Auslöser.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen
im Arbeitsbereich. Nägel können dünne
Werkstücke durchschlagen oder an Ecken und
Kanten des Werkstücks abrutschen und dabei
Menschen in Gefahr bringen. Die Länge der
verwendeten Nägel sollte nicht länger sein als
die Dicke des Werkstücks. Wenn die Nägel
länger sind als die Dicke des Werkstücks, kann
dies zu einem Abprallen der Nägel führen, wenn
das Werkstück auf einer harten Fläche aufliegt,
z.B. auf Beton oder Stahl.
• Treiben Sie keine Nägel in die Nähe der Ecken
des Werkstücks. Halten Sie IMMER einen
Abstand von mindestens 25 mm von der Ecke
des Werkstücks, damit die Nägel das Werkstück
nicht zerstören.
15
DEUTSCH
• Treiben Sie keine Nägel auf andere Nägel.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller oder seinen
autorisierten Händlern spezifizierte Ersatzteile.
• Lassen Sie Reparaturen nur durch den
Hersteller oder autorisierte Vertreter unter
Beachtung der in dem Handbuch gebotenen
Informationen durchführen, unter Verwendung
geeigneter Werkzeuge und Ausrüstungen.
• Zu Ihrer persönlichen Sicherheit wird ein
Austausch der Kontaktauslöserfeder alle 3-4
Jahre empfohlen.
• Teile des Naglerwerkzeugs, wie
der Sicherheitsbügel, dürfen nicht
auseinandergenommen oder blockiert werden.
• Lassen Sie das Werkzeug ordnungsgemäß und
in regelmäßigen Intervallen warten.
• Tragen Sie IMMER Schutzhandschuhe, um die
Verletzungsgefahr zu vermindern.
Restgefahren
• Folgende Risiken sind der Verwendung dieser
Geräte inhärent:
– Verletzungen aus der unsachgemäßen
Bedienung des Werkzeugs.
– Kontrollverlust, weil das Werkzeug nicht
fest gegriffen wird.
– Muskelbelastung an Armen und Händen,
besonders bei Überkopfarbeiten. Machen
Sie immer regelmäßige Pausen, wenn Sie
längere Zeit arbeiten.
– Benutzen Sie das Werkzeug nicht,
wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Augenblick der
Unaufmerksamkeit beim Betrieb kann zu
schweren Verletzungen führen.
• Trotz Beachtung der geeigneten
Schutzbestimmungen und der Verwendung
von Schutzvorrichtungen können bestimmte
Restgefahren nicht vermieden werden.
Diese sind:
– Gehörschäden. Unter bestimmten
Einsatzbedingungen und –Dauern kann
der Lärm von diesem Produkt zum
Gehörverlust beitragen.
– Kontrollverlust durch Rückstoß.
– Verletzungsgefahr durch Nagelspitzen,
scharfe Kanten und unsachgemäßem
Umgang mit dem Werkstück.
– Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten
beim Wechseln der Nägel oder beim
Einführen von Nagelsticks.
16
– Belastung von Hand und Armen. Die
beim Betrieb dieses Werkzeugs erzeugten
Schwingungen können zu dauerhaften
Verletzungen an Fingern, Händen und
Armen führen. Tragen Sie Handschuhe
zur zusätzlichen Abpolsterung, machen
Sie häuFig. Pausen und begrenzen Sie
die tägliche Einsatzdauer.
Schilder am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind auf dem Werkzeug
angebracht:
Druckluftwerkzeug mit Sicherheitsbügel.
Nicht auf Gerüsten und Leitern
verwenden.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Kompatible Nagelwinkel (D51257).
Kompatible Nagelwinkel (D51276).
Maximale Anzahl Nägel im Magazin.
Nageldurchmesser (D51257).
Nageldurchmesser (D51276).
Nagellänge.
Maximaler Arbeitsdruck.
DEUTSCH
LAGE DES DATUMCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumcode (u), der auch das Herstellungsjahr
angibt, ist an der Gehäuseoberfläche über dem
Auslöseschalter aufgedruckt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstellungsjahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Nagler
1 Sequenzieller Auslöser
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie Werkzeug, Teile und Zubehör auf
Beschädigungen, die während des Transports
aufgetreten sein könnten.
• Nehmen Sie sich gründlich dafür Zeit, diese
Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Auslöseschalter
Gürtelhaken
Nagelschieber
Tiefeneinstellrad
Doppelmodus-Lademagazin
Abriebfester Anschlag
Kontaktauslöser
Nagelstauverriegelung
Auslöseschaltersperre
Luftauslass
Luftanschluss
Endabdeckung
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Druckluftnagler D51257 und D51276 sind dafür
konstruiert, um Nägel in Werkstücke aus Holz zu
treiben.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Nagler sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz. Bewahren Sie das Werkzeug
IMMER außer Reichweite von Kindern auf. Eine
Verwendung des Werkzeugs durch unerfahrene
Bediener sollte beaufsichtigt werden.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Vor Zusammenbau
und Einstellungen sollte IMMER die
manuelle Auslöser-Verriegelung aktiviert,
die Luftversorgung getrennt und Nägel
aus dem Magazin entfernt sein, damit
keine Verletzungen auftreten.
Auslöser
WARNUNG: Nehmen Sie während der
Pausen die Finger IMMER vom Auslöser,
um ein versehentliches Schießen zu
vermeiden. Tragen Sie das Werkzeug nie
mit den Fingern auf dem Auslöser. Im
Modus Dauerauslösung wird ein Nagel
vom Werkzeug herausgeschossen,
wenn die Sicherheitsverriegelung gelöst
und der Auslöser gedrückt wird.
Diese Werkzeuge sind mit einem Dauerauslöser
ausgestattet. Ein sequenzieller Auslöser ist ebenso
im Lieferumfang enthalten. Für die Definitionen von
„Dauer“ und „Sequenziell“, siehe unten.
Der graue Auslöser mit eingedruckt auf der
Seite, ist der sequenzielle Auslöser und schaltet das
Werkzeug in diesen Modus.
Der Schwarzes Auslöser mit
eingedruckt auf
der Seite, ist der Dauerauslöser und gestattet dem
Werkzeug eine Auslösung auf diese Art und Weise.
Für das Definieren von „Sequenzieller Auslöser“ und
„Dauerauslöser“, siehe Auslösen des Werkzeugs.
AUSLÖSERENTFERNUNG (ABB. 2)
1. Entfernen Sie die Gummitülle (n) vom Ende des
Fixierstiftes (o).
2. Entfernen Sie den Fixierstift.
3. Entfernen Sie die Auslösereinheit von der
Auslöseraufnahme unter dem Griff des
Werkzeuggehäuses.
AUSLÖSERINSTALLATION (ABB. 2, 3)
1. Wählen Sie den Sequenziellen Auslöser
oder Dauerauslöser für das Anbringen auf
dem Werkzeug. Beide Auslöser sind im
Werkzeugpaket enthalten.
2. Setzen Sie die Auslösereinheit in die
Auslöseröffnung.
3. Stellen Sie sicher, dass die Auslöserfeder (q) um
den Auslöser-Ventilschaft (p) gelegt ist.
4. Richten Sie die Löcher am Auslöser an den
Gehäuselöchern (r) aus und führen Sie dann
den Fixierstift (o) wie abgebildet durch die
gesamte Einheit.
5. Drücken Sie die Gummitülle (n) wie abgebildet
auf das Ende des Fixierstiftes.
17
DEUTSCH
Luftanschluss (Abb. 1)
Diese Werkzeuge haben ein 3/8"
Standardrohrgewinde für den Luftanschuss (k). Das
Werkzeug ist mit einem 3/8" auf 1/4" Adapter an der
Endabdeckung ausgestattet.
• Umwickeln Sie das Steckerende des
Anschlusses mit Teflonband, um zu vermeiden,
dass Luft entweicht.
• Zum Anbau eines 1/4" Anschlusses schrauben
Sie den Anschluss in den 3/8" auf 1/4" Adapter
an der Endabdeckung und drehen Sie ihn gut
fest.
• Um einen 3/8" Anschluss anzubringen,
entfernen Sie den 3/8" auf 1/4" Adapter, wenn
er angebracht ist. Schrauben Sie den Anschluss
in die Endabdeckung und drehen Sie ihn gut
fest.
HINWEIS: Diese Nagler sind konstruiert, um ohne
Öl betrieben zu werden. Wenn gewünscht, können
5-7 Tropfen Öl an den O-Ringen, Gummiteilen und
an den Luftanschlüssen aufgetragen werden.
• Entfernen Sie das gesamte Kondensat aus den
Kompressorbehälter und den Schläuchen.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
• Arretieren Sie den Nagelschieber (c) in der
hinteren Position.
• Überprüfen Sie, dass der Kontaktauslöser (g)
und der Nagelschieber (c) sich frei bewegen
lassen.
BETRIEB
Betriebsanweisung
WARNUNG: Beachten Sie IMMER die
Sicherheitsanweisungen und geltenden
Vorschriften.
WARNUNG: Setzen Sie das Werkstück
IMMER sicher auf
Korrekt håndposition (Abb. 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Haupthandgriff (v).
Vorbereitung des Werkzeugs (Abb. 1)
WARNUNG: Um das Risiko von
Verletzungen zu vermeiden, trennen
Sie das Gerät von der Luftversorgung
im Falle von: Durchführung von
Wartungsarbeiten, entfernen verkanteter
Nägel, bei Verlassen des Arbeitsplatzes,
bei Transport des Werkzeugs von
einem Ort zum Anderen oder wenn
Sie das Werkzeug an jemand Anderen
übergeben.
WARNUNG: Tragen Sie angemessenen
Schutz für Augen, Gehör und
Atemwege.
18
•
•
•
•
WARNUNG: Verwenden Sie
das Werkzeug nicht, wenn der
Kontaktauslöser oder der Nagelschieber
sich nicht frei bewegen lassen.
WARNUNG: Vermeiden Sie dieselbe
Arbeitsposition oder Haltung über
längere Zeit, z.B. Überkopf. Vermeiden
Sie es, lange ohne Pausen zu arbeiten.
Überprüfen Sie, dass der Druck der Luftzufuhr
unterhalb des empfohlenen Arbeitsdrucks liegt.
Schließen Sie den Luftschlauch an den
Anschluss am Werkzeug an.
Prüfen Sie, ob Luft hörbar an den Ventilen und
Dichtungen entweicht.
Stellen Sie den Luftdruck auf den kleinsten
empfohlenen Arbeitsdruck ein.
WARNUNG: Verwenden Sie NIEMALS
ein Werkzeug, an dem Luft entweicht
oder das beschädigte Teile aufweist.
WARNUNG: Schließen Sie die
Luftzufuhr NICHT an, wenn das
Werkzeug noch nicht fertig vorbereitet
ist.
Betrieb bei kalter Witterung
Beim Betrieb von Werkzeugen bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt:
• Prüfen Sie, dass die Kompressorbehälter vor
der Verwendung vollständig geleert wurden.
• Halten Sie das Werkzeug vor dem Einsatz
möglichst warm.
• Stellen Sie sicher, dass alle Nägel aus dem
Magazin entfernt wurden.
• Trennen Sie die Luftversorgung vom Werkzeug.
• Stellen Sie den Luftdruck auf maximal 5,5 bar.
• Schließen Sie den Luftschlauch an den
Anschluss am Werkzeug an.
• Laden Sie die Nägel in das Magazin, wie unten
beschrieben.
DEUTSCH
• Erhöhen Sie den Luftdruck auf den normalen
Arbeitsdruck.
• Verwenden Sie das Werkzeug auf normale Art
und Weise.
• Entleeren Sie die Kompressorbehälter
mindestens einmal täglich.
HINWEIS: Lesen Sie unter Vorbereiten des
Werkzeugs im Kapitel Betrieb nach, wenn Sie Öl
verwenden möchten.
Betrieb bei heißer Witterung
Das Werkzeug sollte normal funktionieren.
Vermeiden Sie Hitze aus direkter Sonneneinstrahlung,
um Schäden an den Dämpfern, O-Ringen und
Gummiteilen zu vermeiden.
Gürtelhaken (Abb. 1)
DEWALT Nagler sind mit einem integrierten
Gürtelhaken (b) ausgestattet, der auf jede
Werkzeugseite gedreht werden kann, um für Linksoder Rechtshänder angepasst zu werden. Er kann
auch weggedreht werden, wenn er nicht benutzt
wird.
Wird der Haken überhaupt nicht gewünscht, kann er
vom Werkzeug entfernt werden.
ENTFERNEN DES GÜRTELHAKENS
1. Sperren Sie den Auslöser.
2. Trennen Sie das Werkzeug von der Luftzufuhr.
3. Entfernen Sie die Endabdeckungsschrauben mit
einem passenden Schraubenschlüssel von der
Endabdeckung (l) des Gerätes.
4. Entfernen Sie den Gürtelhaken (b).
5. Schrauben Sie die Endabdeckung und die
Dichtung wieder an. Stellen Sie sicher, dass die
Endabdeckungsschrauben fest sitzen.
6. Setzen Sie den Luftanschluss wieder ein und
befestigen Sie ihn.
Verwenden der AuslöserVerriegelung (Abb. 1, 4)
WARNUNG: Drücken Sie den
Auslöser nicht, wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist. Stellen Sie die
manuelle Auslöser-Verriegelung rechts
auf (AUS), wenn Sie das Werkzeug
nicht verwenden. Das kann sonst zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verriegeln Sie den
Auslöser, trennen Sie die Luftversorgung
und entfernen Sie Nägel aus dem
Magazin, bevor Sie Einstellungen
vornehmen. Das kann sonst zu
Verletzungen führen.
Jeder Nagler von DEWALT ist mit einer manuellen
Auslöserverriegelung ausgestattet (i). Um die
Verriegelung zu aktivieren, drehen Sie diese nach
rechts. Um die Verriegelung zu deaktivieren,
zentrieren Sie diese bitte. Wenn Einstellungen
getätigt werden oder das Werkzeug nicht verwendet
wird, sollte der Auslöser immer verriegelt sein.
Auslösung des Werkzeugs
WARNUNG: Um das Risiko von
ernsthaften Verletzungen zu reduzieren,
tragen Sie bei der Arbeit mit diesem
Werkzeug bitte IMMER geeigneten
Augen- und Gehörschutz.
Das Werkzeug verfügt über zwei Betriebsarten:
Sequenzielle Einzelauslösung und Dauerauslösung.
Über den auf dem Werkzeug angebrachten
Auslöser bestimmen Sie den Betriebsmodus (wie
im Abschnitt Auslöser beschrieben).
SEQUENZIELLE AUSLÖSUNG - (GRAU)
Die sequenzielle Auslösung ist für die einzelne
Nageleinbringung vorgesehen, wenn eine sorgfältige
und exakte Platzierung gewünscht ist.
Um den Nagler mit Sequenzieller Auslösung zu
betreiben, tun Sie bitte Folgendes:
1. Drücken Sie den Kontaktauslöser fest gegen die
Arbeitsoberfläche.
2. Drücken Sie den Auslöser.
VORSICHT: Nach dem Drücken des
Auslösers wird ein Nagel abgeschossen,
solange der Kontaktauslöser gedrückt
bleibt.
DAUERAUSLÖSER (SCHWARZ)
Der Dauerauslöser ist vorgesehen für das rasche
Nageln von flachen, feststehenden Oberflächen.
Bei der Verwendung des Dauerauslösers sind
zwei Methoden verfügbar: Einzelauslösung und
Dauerauslösung.
Um das Werkzeug mit der Einzelauslösung zu
betreiben:
1. Drücken Sie den Kontaktauslöser fest gegen die
Arbeitsoberfläche.
2. Drücken Sie den Auslöser.
Um das Werkzeug mit der Dauerauslösung zu
betreiben:
1. Drücken Sie den Auslöser.
2. Drücken Sie den Kontaktauslöser fest gegen
die Arbeitsoberfläche. Solange der Auslöser
gedrückt wird, schießt das Werkzeug jedes
Mal einen Nagel ab, wenn der Kontaktauslöser
dagegen gedrückt wird. Dadurch kann der
19
DEUTSCH
Benutzer mehrere Nägel in Reihenfolge
eintreiben.
VORSICHT: Drücken Sie den Auslöser
nicht, wenn das Werkzeug nicht in
Gebrauch ist. Stellen Sie die manuelle
Auslöser-Verriegelung rechts auf
(AUS), wenn Sie das Werkzeug nicht
verwenden.
Laden des Werkzeugs (Abb. 1)
WARNUNG: Halten Sie das Werkzeug
beim Laden der Nägel in eine sichere
Richtung.
WARNUNG: Richten Sie das Werkzeug
nicht auf sich Selbst und auf Andere.
Das kann sonst zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Laden Sie niemals Nägel,
solange Kontaktauslöser oder Auslöser
aktiviert sind. Das kann sonst zu
Verletzungen führen.
Die DEWALT Oberflächennagler sind mit
Doppelmodus-Lademagazinen ausgestattet. Die
Nägel können nach einer von zwei Methoden
geladen werden:
LADE- UND SPERR-METHODE
1. Sperren Sie den Auslöser.
2. Setzen Sie die Nägel hinten in das Magazin (e).
3. Zielen Sie den Nagelschieber (c) zurück, bis der
Nagelfolger hinter die Nägel fällt.
SPERR- UND LADE-METHODE
1. Sperren Sie den Auslöser.
2. Ziehen Sie den Schieber zurück, bis er in der
Schieberverriegelung arretiert.
3. Setzen Sie die Nägel hinten in das Magazin.
4. Drücken Sie den Schieberknopf (m), um ihn
zu lösen und um zu ermöglichen, dass der
Nagelfolger hinter die Nägel fällt.
Tiefenanschlag (Abb. 5)
WARNUNG: Um das Risiko von ernsten
Verletzungen durch versehentliche
Auslösung bei der Anpassung der
Tiefenanschlags zu vermeiden, müssen
Sie IMMER:
• Betätigen Sie die manuelle AuslöserVerriegelung.
• Trennen Sie die Luftversorgung.
• Vermeiden Sie während der
Einstellung das Berühren des
Auslösers.
20
Die Eintriebtiefe des Nagels kann angepasst
werden, indem man den Tiefenanschlag auf der
Werkzeugnase des Werkzeugs anpasst.
1. Um den Nagel weniger tief einzutreiben, drehen
Sie das Tiefeneinstellrad (d) nach rechts (Abb.
5A).
2. Um den Nagel tiefer einzutreiben, drehen Sie
das Tiefeneinstellrad (d) nach links (Abb. 5B).
Entfernen eines verkanteten Nagels
(Abb. 6)
Wenn sich ein Nagel in der Werkzeugnase verkantet,
folgen Sie diesen Anweisungen, um den Nagel zu
entfernen:
1. Betätigen Sie die manuelle AuslöserVerriegelung.
2. Trennen Sie die Luftzufuhr vom Werkzeug. und
schließen Sie die Verriegelung.
3. Lösen Sie den Schieber hinter den Nägeln.
4. Drücken Sie die vordere Verriegelung (s)
herunter und ziehen Sie sie dann hoch, um die
vordere Klappe (t) zu öffnen.
5. Entfernen Sie den verbogenen Nagel, falls
erforderlich mit einer Zange.
6. Wenn die Auflageschiene sich in der
unteren Position befindet, nehmen Sie einen
Schraubenzieher oder einen anderen langen
Gegenstand und drücken die Auflageschiene
zurück in ihre Position.
7. Entfernen Sie den Stift und schließen Sie die
vordere Klappe.
8. Heben Sie die Verriegelung an, um die Klappe
an der Werkzeugnase zu sichern.
9. Bringen Sie die Luftversorgung wieder an.
10. Laden Sie die Nägel wieder in das Magazin.
11. Lösen Sie den Schieber.
12. Entriegeln Sie den Auslöser.
HINWEIS: Wenn sich öfter Nägel in der
Werkzeugnase verkanten, lassen Sie das
Werkzeug durch ein autorisiertes DEWALT
Servicecenter warten.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein zufriedenstellender Betrieb hängt von der
geeigneten Pflege des Werkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Verriegeln Sie
den Auslöser, trennen Sie die
Luftversorgung und entfernen Sie
DEUTSCH
Nägel aus dem Magazin, bevor
Sie Einstellungen vornehmen,
es könnte sonst zu Verletzungen
kommen und Sie verringern das Risiko
von Verletzungen.
Folgende Wartungshandlungen sind
täglich durchzuführen:
Entfernen Sie das gesamte
Kondensat aus den
Kompressorbehältern und den
Schläuchen
• Öffnen Sie die Ablassventile und andere
Drainageventile an den Kompressorbehältern.
• Lassen Sie angesammeltes Wasser aus den
Schläuchen laufen.
PROBLEMBEHEBUNG
Wenn Ihr Werkzeug nicht ordnungsgemäß zu
funktionieren scheint, folgen Sie den Anweisungen
weiter unten. Wenn damit ihr Problem nicht gelöst
wird, setzen Sie sich mit Ihrer Kundendienstwerkstatt
in Verbindung.
Werkzeug funktioniert nicht
• Überprüfen Sie die Luftzufuhr.
• Bei kalten Temperaturen wärmen Sie das
Werkzeug an.
Werkzeug hat zu wenig Kraft
• Überprüfen Sie die Luftzufuhr.
• Überprüfen Sie, ob der Luftauslass frei ist.
• Schmieren Sie das Werkzeug.
Aus der Werkzeugabdeckung entweicht Luft
Reinigung
REINIGEN SIE MAGAZIN, SCHIEBER UND KONTAKTAUSLÖSERMECHANISMUS
WARNUNG: Immer, wenn Sie
Ansammlung von Schmutz an und
um die Lüftungsöffnungen bemerken,
blasen Sie mit trockener Luft Schmutz
und Staub aus dem Hauptgehäuse.
Tragen Sie bei diesen Verrichtungen
immer geeigneten Augenschutz.
WARNUNG: Verwenden Sie bei
der Reinigung nur milde Seife und
ein feuchtes Tuch für Kunststoffteile.
Viele Haushaltsreiniger enthalten
Chemikalien, die Kunststoff ernsthaft
beschädigen können. Verwenden Sie
auch kein Benzin, Terpentin, Lack- oder
Farbverdünner, Trockenreinigungsmittel
oder ähnliche Produkte, die
Kunststoffteile ernsthaft beschädigen
können. Lassen Sie NIEMALS
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie NIEMALS irgendein Teil
des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Stellen Sie sicher, dass alle
Befestigungen am Werkzeug fest
und nicht beschädigt sind
Ziehen Sie lockere Befestigungen mit einem
geeigneten Werkzeug fest.
• Drehen Sie die Abdeckschrauben fest an.
Werkzeug überspringt Nägel
• Überprüfen Sie die Luftzufuhr.
• Reinigen Sie das Magazin und die
Werkzeugnase.
• Überprüfen Sie, dass die Magazinverriegelung
das Magazin festhält.
Nägel verkanten sich im Werkzeug
• Benutzen Sie nur Nägel des beschriebenen
Typs.
• Überprüfen Sie, dass die Magazinverriegelung
das Magazin festhält.
• Drehen Sie die Schrauben an der
Werkzeugnase fest an.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör mit diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
21
DEUTSCH
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
22
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
23
EN GLI S H
D51257 16 GAUGE STRAIGHT MAGAZINE FINISH NAILER
D51276 15 GAUGE ANGLED MAGAZINE FINISH NAILER
Congratulations!
Definitions: Safety Guidelines
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
Technical data
D51257
1
D51276
1
bar
4.6 – 8.4
4.6 – 8.4
bar
l/m
8.4
1.27
at 6.9 bar
contact
actuating
0˚
8.4
1.70
at 6.9 bar
contact
actuating
31° – 34°
25.4 – 65
1.6
16
0˚
no. of nails
100
kg
1.77
25.4 – 65
1.8
15
31° – 34°
100
1.75
Type
Recommended operating
pressure
Max. operating
pressure
Air consumption
per shot
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
length
shank diameter
angle
Loading capacity
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
Weighted RMS
acceleration value
Uncertainty K
1
24
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of fire.
mm
mm
gauge
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
dB(A)
92
95
D51257, D51276
dB(A)
dB(A)
2.5
101
2.5
102
DEWALT declares that these products described
under “technical data” have been designed in
compliance with:
2006/42/EC, EN 792-13.
dB(A)
1.5
1.5
For more information, please contact DEWALT at the
following address or refer to the back of the manual.
m/s²
m/s²
1
1
2.5
1.5
3.1
1.5
This value is a tool-related characteristic value
and does not represent the influence to the
hand-arm system when using the tool. The
influence to the hand-arm system when using
the tool will for example depend on the gripping
force, the contact pressure force, the working
direction, the adjustment of energy supply, the
workpiece and the work piece support.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
ENGLISH
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Safety Instructions
When using tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce
the risk of personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
WARNING! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation
with this tool, other than those recommended
in this instruction manual may present a risk of
personal injury.
9. Maintain tools with care.
Keep the tools in good condition and clean
for better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all controls dry, clean and
free from oil and grease.
10. Check for damaged parts.
READ ALL SAFETY WARNINGS
AND ALL INSTRUCTIONS
General
1. Keep work area clean.
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2. Consider work area environment.
Do not expose tools to humidity. Keep work
area well lit. Do not use tools in the presence of
flammable liquids or gases.
3. Keep children away.
Do not let children or visitors come into contact
with the tool. Supervision is required for those
under 16 years of age.
4. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
5. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery. They
can be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip safety footwear.
Wear protective hair covering to keep long hair
out of the way.
6. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
7. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate the tool when you are
tired.
8. Use appropriate tool.
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which
it was intended.
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
11. Have your tool repaired by an authorised
DEWALT repair agent.
This tool is in accordance with the relevant
safety regulations. To avoid danger, tools must
only be repaired by qualified technicians.
Additional Safety Instructions for
Pneumatic Nailers
• ALWAYS wear safety glasses.
• ALWAYS wear ear protection.
• Only use fasteners of the type specified in
the manual.
• Do not use any stands for mounting the tool to
a support.
• NEVER use the tool for any other purpose than
specified in this manual.
• NEVER use this tool on scaffolds, stairs,
ladders or similar workplaces.
• Don’t use the tool to close cases or crates.
• Don’t use the tool for attaching transportation
safety devices, e.g., on vehicles and carriages.
• Before use check proper function of contact
trip. Never use this tool when either trigger
switch or contact trip is damaged.
• Use quick-action couplings for connection to
the compressed air system. The non-sealable
nipple must be fitted to the tool in such a way
that no compressed air remains in the tool after
disconnection.
25
EN GLI S H
• ALWAYS use clean, dry compressed air. Do not
use oxygen or combustible gases as an energy
source for this tool.
• The maximum allowable air pressure of the tool
shall NEVER be exceeded.
• Only connect this tool to an air supply where
the maximum allowable pressure of the tool
cannot be exceeded by more than 10%. In case
of higher pressures, a pressure reducing valve
including a downstream safety valve shall be
built into the compressed air supply.
• Only use hoses with a rating exceeding the
maximum operating pressure of the tool.
• To prevent an unnecessarily high noise level,
increased wear and resulting failures, the nailer
should be operated with the lowest pressure
required for the work process.
• DO NOT use oxygen, combustible gases
or any other reactive gases for operating
compressed air. Danger of explosion and/or
serious personal injury may result.
• Before transporting the tool, disconnect it from
the compressed air system, especially where
ladders are used or where unusual physical
posture is adopted while moving.
• Consider the conditions in the work area.
Fasteners can penetrate thin workpieces or slip
off corners and edges of the workpiece, and
thus put people at risk. The length of the nails
used should be no longer than the thickness of
the workpieces. If the nails are longer than the
workpiece thickness this could cause a rebound
of the nails if the workpiece is placed on a hard
surface, e.g., concrete, steel.
• Do not drive fasteners close to the edge of the
workpiece. ALWAYS keep a distance of at least
25 mm from the edge of the workpiece so nails
will not destroy the workpiece.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
• Only use spare parts specified by the
manufacturer or his authorised agents.
• Have repairs carried out only by the
manufacturer or authorised agents having due
regard to the information given in the manual
and using the appropriate tools and equipment.
• Replacement of contact trip spring is
recommended every 3-4 years to ensure
personal safety.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the safety yoke.
• Disconnect the tool from the air supply when it
is not in use.
• Have the tool serviced properly and at regular
intervals.
• Avoid weakening or damaging the tool,
for example by:
• ALWAYS wear safety gloves to reduce the risk
of personal injuries.
– punching or engraving
– modifications not authorised by the
manufacturer
– guiding against templates made of hard
material such as steel
– dropping or pushing across the floor
– applying excessive force of any kind
• Do not use the equipment as a hammer.
WARNING! Keep the nailer, loaded or
unloaded, pointed away from yourself and
others. Serious personal injury may result.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the workpiece.
• NEVER actuate the fastener driving tool into
free space.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and NEVER with the
trigger actuated.
26
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of
these machines:
– Injuries caused by improper handling of
the tool.
– Loss of control due to not gripping tool
firmly.
– Muscle strain of arms and hands,
especially when working overhead.
Always take regular breaks when
working for long periods of time.
– Do not use the tool while you are tired
or under influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating may result in serious personal
injury.
• In spite of the application of the relevant
safety regulations and the implementation of
safety devices, certain residual risks cannot be
avoided.
These are:
– Impairment of hearing. Under some
ENGLISH
conditions and duration of use, noise
from this product may contribute to
hearing loss.
Nail length.
– Loss of control caused by recoil.
– Risk of injury caused by pinch points,
sharp edges and improper handling of
workpiece.
– Risk of injury caused by sharp edges
when changing nails or inserting nail
sticks.
– Discomfort to hand and arms. Vibration
caused by the operating action of this tool
may cause permanent injury to fingers,
hands, and arms. Use gloves to provide
extra cushion, take frequent rest periods,
and limit daily time of use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Max. operating pressure.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
Date Code (u), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface
above the trigger switch.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 nailer
1 sequential action trigger
Pneumatic tool with safety yoke.
1 instruction manual
1 exploded drawing
Do not use on scaffoldings and ladders.
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. trigger switch
Compatible nail angles (D51257).
b. belt hook
c. nail pusher
Compatible nail angles (D51276).
d. depth adjustment wheel
e. dual load magazine
f. no mar pad
Maximum number of nails in magazine.
g. contact trip
h. jam clearing latch
i. trigger lock-off
Nail diameter (D51257).
j. exhaust
k. air fitting
l. end cap
Nail diameter (D51276).
27
EN GLI S H
INTENDED USE
The D51257 and D51276 pneumatic nailers have
been designed for driving fasteners into wooden
workpieces.
DO NOT use under humid conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These pneumatic nailers are professional power
tools. DO NOT let children come into contact with
the tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, ALWAYS lock-off trigger,
disconnect air line from tool and remove
fasteners from the magazine before
making any adjustments or personal
injury may result.
Trigger
WARNING: Keep fingers AWAY from
trigger when not driving fasteners to
avoid accidental firing. Never carry tool
with finger on trigger. In Contact Bump
Actuation Mode tool will fire a fastener
if safety is bumped while trigger is
depressed.
These tools are assembled with a bump action
trigger. A sequential action trigger is also included
with the original packaging. For definitions of “bump
action” and “sequential action”, see below.
imprinted on the side is
The gray trigger with
the single sequential action trigger and causes the
tool to operate in this mode.
The black trigger with
imprinted on the side is
the bump action trigger and permits the tool to be
actuated in this manner.
For defining the use of the sequential action trigger
and bump action trigger, see Actuating the Tool.
TRIGGER REMOVAL (FIG. 2)
1. Remove rubber grommet (n) from the end of the
dowel pin (o).
2. Remove dowel pin.
3. Remove trigger assembly from trigger cavity
under the handle of the tool housing.
TRIGGER INSTALLATION (FIG. 2, 3)
1. Select either the sequential or bump action
trigger to be installed on the tool. Both triggers
are included in the tool packaging.
2. Insert the trigger kit into trigger cavity.
28
3. Ensure that trigger spring (q) is placed around
the trigger valve stem (p).
4. Align the holes of the trigger with the housing
holes (r), then insert the dowel pin (o) through
the entire assembly as shown.
5. Push the rubber grommet (n) onto the end of
the dowel pin as shown.
Air Fitting (fig. 1)
These tools have a standard 3/8" pipe thread for
the air fitting (k). The tool is assembled with a 3/8"
to 1/4" adapter installed in the end cap.
• Wrap the male end of the fitting with Teflon tape
to prevent air leaks.
• To install a 1/4" fitting, screw the fitting into the
3/8" to 1/4" adapter in the end cap and tighten
firmly.
• To install a 3/8" fitting, remove the 3/8" to 1/4"
adapter, if present. Screw the fitting into the end
cap and tighten firmly.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: ALWAYS observe the
safety instructions and applicable
regulations.
WARNING: ALWAYS place workpiece
safely.
Proper Hand Position (fig. 7)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (v).
Preparing the Tool (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, disconnect tool from air
supply before performing maintenance,
clearing a jammed fastener, leaving work
area, moving tool to another location or
handing the tool to another person.
WARNING: Wear proper eye, hearing
and respiratory protection.
ENGLISH
NOTE: These nailers are designed to be used
without oil. If preferred, 5–7 drops of oil may be used
on o-rings, rubber parts and can be applied to the
air fittings.
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
• Remove all nails from the magazine.
• Lock the nail pusher (c) in the back position.
• Check if the contact trip (g) and nail pusher (c)
can move freely.
WARNING: Do not use the tool if the
contact trip or nail pusher cannot move
freely.
WARNING: Avoid the same work
position or stance for long periods of
time, e.g., overhead. Avoid long work
periods without enough rest time.
• Check that the pressure of the air supply is
below the maximum recommended operating
pressure.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Check for audible leaks around valves and
gaskets.
• Set the air pressure to the minimum
recommended operating pressure.
WARNING: NEVER use a tool that
leaks or has damaged parts.
WARNING: DO NOT connect to air
supply unless the tool preparation is
completed.
Cold Weather Operation
When operating tools at temperatures below freezing:
• Make sure compressor tanks have been
properly drained prior to use.
• Keep the tool as warm as possible before use.
• Make certain all fasteners have been removed
from magazine.
• Disconnect the airline from the tool.
• Set the air pressure to a maximum of 5.5 bar.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load nails into the magazine as described
below.
• Increase the air pressure to the normal
operating level.
• Use the tool in the normal manner.
• Always drain the compressor tanks at least
once daily.
NOTE: Please refer to Preparing the Tool under
Operation if choosing to use oil.
Hot Weather Operation
The tool should operate normally. Avoid the heat of
direct sunlight to avoid damage to the bumpers,
o-rings and other rubber parts.
Belt Hook (fig. 1)
The DEWALT nailers include an integrated belt hook
(b) that can be rotated to either side of the tool to
accommodate left- or right- handed users. It can
also be rotated out of the way when not in use.
If the hook is not desired at all, it can be removed
from the tool.
TO REMOVE BELT HOOK
1. Lock off trigger.
2. Disconnect the tool from air supply.
3. Using the appropriate hex wrench, remove the
end cap screws from the end cap (l) of the tool.
4. Remove the belt hook (b).
5. Replace end cap and gasket. Ensure that the
end cap screws are tight.
6. Replace and tighten air fitting.
Using the Lock-off (fig. 1, 4)
WARNING: Do not keep trigger
depressed when tool is not in use.
Keep the lock-off switch rotated to the
right (OFF) when the tool is not in use.
Serious personal injury may result.
WARNING: Lock-off trigger, disconnect
airline from tool and remove fasteners
from magazine before making
adjustments. Serious personal injury
may result.
Each DEWALT nailer is equipped with a trigger lockoff switch (i). To engage the lock-off switch, rotate it
to the right. To disengage the lock-off switch, center
it. The trigger should always be locked off whenever
any adjustments are made or when tool is not in
use.
Actuating the Tool
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS wear
proper eye and hearing protection when
operating this tool.
The tool can be actuated using one of two modes:
single sequential action trigger mode and bump
29
EN GLI S H
action trigger mode. The trigger installed on the tool
as described in the Trigger section of this manual
determines the mode of operation.
The DEWALT finish nailers are equipped with dual
load magazines. The fasteners can be loaded using
one of two methods:
SEQUENTIAL ACTION TRIGGER -
LOAD AND LOCK METHOD
(GRAY)
The sequential action trigger’s intended use is for
intermittent nailing where very careful and accurate
placement is desired.
To operate the nailer in sequential action mode:
1. Depress the contact trip firmly against the work
surface.
2. Depress the trigger.
CAUTION: A nail will fire each time
the trigger is depressed as long as the
contact trip remains depressed.
BUMP ACTION TRIGGER -
(BLACK)
The bump action trigger’s intended use is for rapid
nailing on flat, stationary surfaces.
Using the bump action trigger, two methods are
available: place actuation and bump actuation.
To operate the tool using the place actuation
method:
1. Depress the contact trip against the work
surface.
2. Depress the trigger.
To operate the tool using the bump actuation
method:
1. Depress the trigger.
2. Push the contact trip against the work surface.
As long as the trigger is depressed, the tool
will fire a nail every time the contact trip is
depressed. This allows the user to drive multiple
nails in sequence.
CAUTION: Do not keep trigger
depressed when tool is not in use. Keep
the lock-off switch rotated to the right
(OFF) when the tool is not in use.
Loading the Tool (fig. 1)
1. Lock off trigger.
2. Insert fasteners into the rear of the magazine (e).
3. Pull nail pusher (c) back until the nail follower
falls behind the nails.
LOCK AND LOAD METHOD
1. Lock off trigger.
2. Pull pusher back until it locks in the pusher
latch.
3. Insert fasteners into the rear of the magazine.
4. Press the pusher button (m) to release and
allow the nail follower to fall behind the nails.
Depth Setting (fig. 5)
WARNING: To reduce risk of serious
injury from accidental actuation when
attempting to adjust depth, ALWAYS:
• Lock OFF trigger.
• Disconnect air supply.
• Avoid contact with trigger during
adjustments.
Fastener driving depth can be adjusted using the
depth adjustment on the nosepiece of the tool.
1. To drive the nail shallower, rotate the depth
adjustment wheel (d) to the right (fig. 5A).
2. To drive a nail deeper, rotate the depth
adjustment wheel (d) to the left (fig. 5B).
Clearing a Jammed Nail (fig. 6)
If a nail becomes jammed in the nosepiece, keep
the tool pointed away from you and follow these
instructions to clear:
1. Lock off trigger.
2. Disconnect air supply from tool and lock trigger.
WARNING: Keep tool pointed in a safe
direction when loading nails.
3. Release pusher from behind nails.
WARNING: Keep the tool pointed
away from yourself and others. Serious
personal injury may result.
5. Remove bent nail, using pliers if necessary.
WARNING: Never load nails with
the contact trip or trigger activated.
Personal injury may result.
4. Push down front latch (s) then pull up to open
front door (t).
6. If driver blade is in the down position, insert
screwdriver or other rod into nosepiece and
push driver blade back in position.
7. Remove rod and close front door.
8. Lift latch to secure door to nosepiece.
9. Reattach air supply.
30
ENGLISH
10. Reinsert nails into magazine.
11. Release pusher.
12. Unlock the trigger.
NOTE: Should nails continue to jam frequently in
nosepiece, have tool serviced by an authorised
DEWALT service center.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, lock off trigger, disconnect air
line from tool and remove fasteners
from magazine before making
adjustments or personal injury may
result.
Perform the following maintenance
operations every day:
Drain all condensation from the air
compressor tanks and hoses
• Open petcocks or other drain valves on the
compressor tanks.
• Allow any accumulated water to drain from
hoses.
Ensure that all fasteners on the
tool are tight and undamaged
Tighten loose fasteners using the appropriate tool.
TROUBLESHOOTING
If your tool seems not to operate properly, follow
the instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Tool does not work
• Check the air supply.
• If the temperature is low, warm the tool up.
Tool has insufficient power
• Check the air supply.
• Check if the air exhaust is clear.
• Lubricate the tool.
Tool cap leaks air
• Tighten the cap screws.
Tool skips nails
• Check the air supply.
• Clean the magazine and nosepiece.
• Check that the magazine latch is holding the
magazine firmly.
Cleaning
CLEAN MAGAZINE, PUSHER AND CONTACT TRIP
MECHANISM
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear proper eye protection
when performing this procedure.
WARNING: When cleaning, use
only mild soap and a damp cloth on
plastic parts. Many household cleaners
contain chemicals which could seriously
damage plastic. Also, do not use
gasoline, turpentine, lacquer or paint
thinner, dry cleaning fluids or similar
products which may seriously damage
plastic parts. NEVER let any liquid get
inside the tool; NEVER immerse any
part of the tool into a liquid.
Fasteners jam in tool
• Make sure only to use fasteners of the type
specified.
• Check that the magazine latch is holding the
magazine firmly.
• Tighten the nosepiece screws.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
31
EN GLI S H
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
32
ESPAÑOL
D51257 CLAVADORA DE ACABADO DE CARGADOR
RECTO CON INDICADOR 16
D51276 CLAVADORA DE ACABADO DE CARGADOR
ANGULADO CON INDICADOR 15
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, mediante el desarrollo y la innovación
de productos convierten a DEWALT en uno de los
socios más fiables para usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Tipo
Presión de servicio
recomendada
Presión de servicio
máxima
Consumo de aire
por disparo
D51257
1
D51276
1
bares
4,6 - 8,4
4,6 - 8,4
bares
8,4
8,4
l/m
Modo accionador
1,27
1,70
a 6,9 bares a 6,9 bares
contacto
contacto
accionado accionado
0˚
31˚ – 34˚
Ángulo de cargador
Clavos
longitud
mm
25,4 - 65
diámetro del vástago mm
1,6
indicador
16
ángulo
0˚
Capacidad de carga nº de clavos 100
Peso
kg
1,77
25,4 – 65
1,8
15
31˚ – 34˚
100
1,75
mano-brazo cuando se usa la herramienta. La
influencia en el sistema mano-brazo al utilizar
la herramienta dependerá por ejemplo de la
fuerza de adherencia, la fuerza de presión de
contacto, la dirección de trabajo, el ajuste del
suministro de energía, la pieza de trabajo y el
soporte de la pieza de trabajo.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de incendio.
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
la potencia acústica)
Valor de aceleración
eficaz ponderado
Incertidumbre K
1
dB(A)
92
95
dB(A)
dB(A)
2,5
101
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
m/s²
m/s²
2,51
1,5
3,11
1,5
Declaración de conformidad
con la CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D51257, D51276
Este valor es característico de la herramienta
y no representa la influencia en el sistema de
DEWALT declara que estos productos descritos en
“datos técnicos” se han diseñado en cumplimiento
con:
2006/42/EC, EN 792-13.
33
ESPAÑOL
Para obtener información adicional, contacte con
DEWALT en la siguiente dirección o consulte la parte
posterior del manual.
El abajo firmante es responsable de recopilar el
archivo técnico y realiza esta declaración en nombre
de DEWALT.
seguridad para evitar que interfiera el cabello
largo.
6. No se extralimite.
Pise firmemente y mantenga el equilibrio en
todo momento.
7. Permanezca alerta.
Mire lo que esté haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando esté
cansado.
8. Use una herramienta apropiada.
Horst Grossmann
Vicepresidente ingeniero y desarrollo del producto
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas, cumpla siempre las
normativas de seguridad aplicables en su país
para reducir el riesgo de lesión personal. Lea las
siguientes instrucciones de seguridad antes de
intentar operar este producto.
Conserve estas instrucciones en un lugar seguro.
LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS
DE SEGURIDAD Y TODAS LAS
INSTRUCCIONES
General
1. Mantenga limpia la zona de trabajo.
Las zonas y los tramos recargados pueden
causar accidentes.
2. Considere el entorno de la zona de trabajo.
No exponga las herramientas a la humedad.
Mantenga la zona de trabajo bien iluminada. No
use las herramientas en presencia de líquidos o
gases inflamables.
3. Aleje a los niños.
No deje que los niños ni los visitantes entren
en contacto con la herramienta. Se requiere
supervisión para los menores de 16 años.
4. Guarde las herramientas inactivas.
Debe almacenar las herramientas que no utilice
en un lugar seco y cerrado con seguridad, lejos
de los niños.
5. Vista correctamente.
No lleve ropa ni joyas holgadas. Pueden
quedar atrapadas en las piezas móviles. Es
preferible que lleve guantes de látex y calzado
de seguridad antideslizante. Lleve cubrepelo de
34
El uso concebido se describe en este manual
de instrucciones. No fuerce pequeñas
herramientas o acoples al trabajo de una
herramienta pesada. La herramienta hará mejor
el trabajo y de forma más segura a la velocidad
para la que se diseñó.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio
o acople o rendimiento de cualquier operación
con esta herramienta, distinto del recomendado
en este manual de instrucciones puede suponer
un riesgo de lesión personal.
9. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga las herramientas en buen estado
y limpias para un rendimiento mejor y más
seguro. Siga las instrucciones de mantenimiento
y para cambiar los accesorios. Mantenga todos
los controles limpios, secos y libres de aceite y
grasa.
10. Compruebe si existen piezas dañadas.
Antes de utilizar esta herramienta, compruebe
atentamente si existen daños para asegurarse
de que funcione correctamente y desempeñe
su función original. Compruebe si están
desalineadas y atrapadas las piezas móviles, si
hay piezas rotas y otros estados que puedan
afectar a su funcionamiento. Repare o sustituya
las protecciones dañadas u otras piezas
defectuosas como se indica.
11. Encargue la reparación de la herramienta
a un agente de reparación autorizado de
DEWALT.
Esta herramienta cumple las normativas de
seguridad relevantes. Para evitar peligros, sólo
los técnicos cualificados pueden reparar las
herramientas.
Instrucciones de seguridad
adicionales para las clavadoras
neumáticas
• SIEMPRE lleve gafas de seguridad.
• SIEMPRE lleve protección auditiva.
ESPAÑOL
• Utilice sólo clavos del tipo que especifique el
manual.
• Desconecte la herramienta de la fuente de aire
cuando no se utilice.
• No utilice bases para montar la herramienta en
un soporte.
• Evite debilitar o dañar la herramienta, por
ejemplo:
• NUNCA utilice la herramienta para otro fin que
el especificado en este manual.
– punzándola o mordentándola
• NUNCA use esta herramienta en andamios,
escaleras, escaleras de mano o lugares de
trabajo similares.
– guiándola en plantillas realizadas con material
duro como el acero
• No utilice la herramienta para cerrar maletines o
cajas.
• No utilice la herramienta para acoplar
dispositivos de seguridad de transporte, p. ej.
en vehículos y carros.
• Antes de su uso, compruebe que funcione
bien la activación por contacto. Nunca use esta
herramienta cuando el interruptor del gatillo o la
activación por contacto esté dañado.
• Use acoplamientos de accionamiento rápido
para la conexión al sistema de aire comprimido.
La boquilla no precintable debe acoplarse
a la herramienta de modo que no quede
aire comprimido en la herramienta tras la
desconexión.
– modificaciones que no autorice el fabricante
– dejándola caer o empujándola por el suelo
– aplicando una fuerza excesiva de cualquier
tipo
• No utilice el equipo como martillo.
¡ADVERTENCIA! Mantenga la clavadora,
cargada o descargada, lejos de usted y de
otros. Podría provocar lesiones personales
graves.
• Mientras trabaja, sostenga la herramienta de tal
modo que no cause lesiones a la cabeza ni al
cuerpo en caso de un posible retroceso debido
a una alteración en el suministro de energía o a
zonas duras dentro de la pieza de trabajo.
• NUNCA accione la herramienta de
accionamiento de clavos en un espacio libre.
• SIEMPRE use aire comprimido limpio y seco.
No utilice oxígeno ni gases combustibles como
fuente de energía para esta herramienta.
• En la zona de trabajo, lleve la herramienta
al lugar de trabajo utilizando sólo un asa y
NUNCA con el gatillo accionado.
• La presión de aire máxima permitida de la
herramienta NUNCA se podrá exceder.
• Considere las condiciones de la zona de
trabajo. Los clavos pueden penetrar en piezas
de trabajo finas o caerse de las esquinas y
bordes de la pieza de trabajo, lo que conlleva
un riesgo para el personal. La longitud de los
clavos utilizados no debe exceder en longitud
el grosor de las piezas de trabajo. Si los clavos
son más largos que el grosor de la pieza de
trabajo, podría causar un rebote de los cables si
la pieza de trabajo se coloca en una superficie
dura, como hormigón o acero.
• Sólo conecte esta herramienta a una fuente
de aire cuya presión máxima permitida de la
herramienta no pueda exceder el 10%. En caso
de presión mayor, se montará una válvula de
reducción de presión, incluida una válvula de
seguridad aguas abajo, en el suministro de aire
comprimido.
• Use sólo mangueras con un servicio
nominal que supere la máxima presión de
funcionamiento de la herramienta.
• Para evitar un nivel de ruido innecesariamente
alto, mayor desgaste y errores resultantes, la
clavadora debe operarse con la mínima presión
necesaria para el proceso de trabajo.
• NO utilice oxígeno, gases combustibles ni otros
gases reactivos para operar el aire comprimido.
Puede generar riesgo de explosión o lesiones
personales graves.
• Antes de transportar la herramienta,
desconéctela del sistema de aire comprimido,
especialmente si se utilizan escaleras o si se
adopta una postura física inusual durante el
movimiento.
• No accione los clavos cerca del borde de la
pieza de trabajo. SIEMPRE mantenga una
distancia de al menos 25 mm desde el borde
de la pieza de trabajo para que los clavos no la
destruyan.
• No accione los clavos sobre otros clavos.
• Use sólo piezas de recambio que especifique el
fabricante o sus agentes autorizados.
• Sólo deben realizar las reparaciones el
fabricante o los agentes autorizados
consultando la información del manual y
utilizando las herramientas y los equipos
apropiados.
35
ESPAÑOL
• Se recomienda sustituir el muelle de la
activación por contacto cada 3-4 años por
seguridad personal.
• No desmonte ni bloquee piezas de la
herramienta de accionamiento del clavo como
el estribo de seguridad.
Marcas en la herramienta
Los siguientes pictogramas se muestran en la
herramienta:
Herramienta neumática con estribo de
seguridad.
• Realice el mantenimiento correcto de esta
herramienta a intervalos regulares.
• SIEMPRE lleve gafas de seguridad para reducir
el riesgo de lesiones personales.
No usar en andamios ni escaleras.
Riesgos residuales
Lea el manual de instrucciones antes de
su utilización.
• Los siguientes riesgos son inherentes al uso de
estas máquinas:
– Lesiones causadas por el manejo
incorrecto de la herramienta.
Póngase protección para el oído.
– Pérdida de control por no agarrar la
herramienta con firmeza.
Póngase protección para los ojos.
– Dolor muscular de brazos y manos,
especialmente al trabajar por encima de
la cabeza. Tómese siempre descansos
regulares cuando trabaje durante largos
periodos de tiempo.
Ángulos de clavos compatibles (D51257).
Ángulos de clavos compatibles (D51276).
– No utilice la herramienta cuando esté
cansado o bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento
de falta de atención mientras opera
puede provocar lesiones personales
graves.
Nº máximo de clavos en el cargador.
• A pesar de la aplicación de las normativas
de seguridad relevantes y de la aplicación de
dispositivos de seguridad, no pueden evitarse
ciertos riesgos residuales, que son:
Diámetro del clavo (D51257).
– Déficit auditivo. En ciertas condiciones
y duración de uso, el ruido de este
producto puede contribuir a la pérdida
auditiva.
Diámetro del clavo (D51276).
Longitud del clavo.
– Pérdida de control debido a un retroceso.
– Riesgo de lesión causada por puntos
críticos de separación, bordes afilados y
manejo incorrecto de la pieza de trabajo.
– Riesgo de lesión causado por bordes
afilados al cambiar clavos e insertar
puntas de clavos.
– Incomodidad en manos y brazos. La
vibración que provoca el funcionamiento
de esta herramienta puede causar
lesiones permanentes en dedos, manos
y brazos. Use guantes para amortiguar
más, realice descansos frecuentes y limite
el tiempo diario de uso.
36
Presión de servicio máxima.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El código de fecha (u), que también incluye el año
de fabricación, está imprimido en la superficie del
alojamiento sobre el interruptor del gatillo.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
ESPAÑOL
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Clavadora
1 Gatillo secuencial
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si existen daños en la herramienta,
piezas o accesorios que hayan ocurrido durante
el transporte.
• Tómese el tiempo para leer detenidamente y
comprender este manual antes de la operación.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni sus piezas.
Podría provocar daños o lesiones
personales.
a. interruptor del gatillo
b. gancho de cinturón
c. liberador del propulsor de clavos
d. rueda de ajuste de profundidad
e. cargador de carga doble
f. acolchado no mar
Gatillo
ADVERTENCIA: mantenga los
dedos LEJOS del gatillo cuando no
accione clavos para evitar un disparo
accidental. Nunca lleve la herramienta
con el dedo en el gatillo. En el modo de
accionamiento de tope por contacto,
la herramienta disparará un clavo si se
golpea el seguro mientras el gatillo está
apretado.
Estas herramientas se montan con un gatillo de
accionamiento de tope. También se incluye un
gatillo secuencial con el paquete original. Para ver
definiciones de “acción de tope” y “secuencial”, lea
más abajo.
imprimido en el lateral
El gatillo gris con
es el gatillo secuencial individual y hace que la
herramienta funcione en este modo.
El gatillo negro con
imprimido en el lateral es
el gatillo de accionamiento de tope y hace que la
herramienta funcione en este modo.
Para definir la utilización del gatillo secuencial y
del gatillo de accionamiento de tope, consulte
Aplicación de la herramienta.
EXTRACCIÓN DEL GATILLO (FIG. 2)
g. activador por contacto
1. Quite la arandela de goma (n) del extremo del
pasador de guía (o).
h. pestillo de eliminación de atascos
2. Quite el pasador de guía.
i. bloqueo del gatillo
j. escape
k. suministro de aire
l. tapón extremo
USO PREVISTO
Las clavadoras neumáticas D51257 y D51276 se
han diseñado para colocar clavos en piezas de
trabajo de madera.
NO la use en condiciones húmedas o en presencia
de líquidos o gases inflamables.
Estas clavadoras neumáticas son herramientas
eléctricas profesionales. NO deje que los niños
entren en contacto con la herramienta. Se requiere
supervisión cuando hay operarios sin experiencia
que utilizan esta herramienta.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: antes del montaje y
de los ajustes, bloquee SIEMPRE el
gatillo, desconecte la línea de aire de
la herramienta y quite los clavos del
cargador antes de realizar ajustes o
podría sufrir lesiones personales.
3. Extraiga el conjunto del gatillo de su cavidad
bajo el asa del alojamiento de la herramienta.
INSTALACIÓN DEL GATILLO (FIG. 2, 3)
1. Seleccione el gatillo secuencial o de
accionamiento de tope que se instalará en
la herramienta. Ambos gatillos se incluyen el
paquete de herramientas.
2. Inserte el kit de gatillo en su cavidad.
3. El muelle del gatillo (q) debe estar situado
alrededor del vástago de la válvula del gatillo (p).
4. Alinee los orificios del gatillo con los del
alojamiento (r); después inserte el pasador de
guía (o) por todo el conjunto, como se muestra.
5. Empuje la arandela de goma (n) en el extremo
del pasador de guía, como se muestra.
Suministro de aire (fig. 1)
Estas herramientas tienen una rosca de tubo
estándar de 3/8" para el suministro de aire (k). La
herramienta se monta con un adaptador de 3/8" a
1/4" instalado en el tapón extremo.
• Envuelva el extremo macho del acople con
cinta de teflón para evitar fugas de aire.
37
ESPAÑOL
• Para instalar un acople de 1/4", atornille el
acople en el adaptador de 3/8" a 1/4" en el
tapón extremo y apriételo bien.
• Para instalar un acople de 3/8", extraiga el
adaptador de 3/8" a 1/4", si lo tiene. Atornille el
acople en el tapón extremo y apriételo bien.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de utilización
ADVERTENCIA: SIEMPRE cumpla
las instrucciones de seguridad y las
normativas aplicables.
ADVERTENCIA: Coloque SIEMPRE la
pieza de trabajo con seguridad.
Posición adecuada de las manos
(fig. 7)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (v).
Preparación de la herramienta
(fig. 1)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones personales, desconecte la
herramienta del suministro de aire antes
de realizar el mantenimiento, quitar un
clavo obstruido, abandonar la zona de
trabajo, mover la herramienta a otro
lugar o entregar la herramienta a otra
persona.
ADVERTENCIA: Lleve protección
ocular, auditiva y respiratoria adecuada.
NOTA: estas clavadoras están diseñadas para
utilizarse sin aceite. Si lo prefiere, puede utilizar de
5 a 7 gotas de aceite en juntas tóricas, piezas de
goma y suministros de aire.
• Compruebe si la activación por contacto (g) y
el liberador del propulsor de clavos (c) pueden
moverse libremente.
ADVERTENCIA: no use la herramienta
si la activación por contacto o el
liberador del propulsor de clavos no
pueden moverse libremente.
ADVERTENCIA: evite la misma
posición o postura de trabajo durante
mucho tiempo, p. ej. por encima de
la cabeza. Evite largos periodos sin
suficiente descanso.
• Compruebe que la presión del suministro
de aire esté por debajo de la presión de
funcionamiento máxima recomendada.
• Conecte la manguera de aire al acople de la
herramienta.
• Compruebe si hay fugas audibles alrededor de
las válvulas y las juntas.
• Establezca la presión de aire en la presión de
funcionamiento mínima recomendada.
ADVERTENCIA: NUNCA use una
herramienta que tenga fugas y piezas
dañadas.
ADVERTENCIA: NO conectar al
suministro de aire a menos que
se termine la preparación de la
herramienta.
Funcionamiento con tiempo frío
Cuando maneje herramientas con temperaturas por
debajo del punto de congelación:
• Los depósitos del compresor deben haberse
drenado correctamente antes de su uso.
• Mantenga la herramienta lo más templada
posible antes de su uso.
• Asegúrese de que todos los clavos se hayan
extraído del cargador.
• Desconecte la línea de aire de la herramienta.
• Establezca la presión de aire en un máximo de
5,5 bares.
• Conecte la manguera de aire al acople de la
herramienta.
• Cargue los clavos en el cargador como se
describe a continuación.
• Drene toda la condensación de los depósitos y
las mangueras del compresor de aire.
• Suba la presión de aire al nivel de
funcionamiento normal.
• Retire todos los clavos del cargador.
• Utilice la herramienta de modo normal.
• Bloquee el liberador del propulsor de clavos (c)
en la posición posterior.
• Drene siempre los depósitos del compresor al
menos una vez al día.
38
ESPAÑOL
NOTA: Consulte Preparación de la herramienta
en Funcionamiento si elige utilizar aceite.
Funcionamiento con tiempo cálido
La herramienta debe funcionar con normalidad. Evite
exponer la herramienta a la luz solar directa, ya que
el calor excesivo puede dañar los topes, las juntas
tóricas u otras piezas de goma.
Gancho de cinturón (fig. 1)
Las clavadoras DEWALT incluyen un gancho de
cinturón (b) y puede girarse a ambos lados de la
herramienta para adaptarse a los usuarios zurdos o
diestros. También puede girarse hacia fuera cuando
no se utilice.
Si no se desea el gancho, puede quitarse de la
herramienta.
PARA QUITAR EL GANCHO DE CINTURÓN
Aplicación de la herramienta
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión personal grave, SIEMPRE
lleve protección ocular y auditiva cuando
maneje la herramienta.
La herramienta puede aplicarse de dos modos:
modo de gatillo de secuencial individual y modo de
gatillo de accionamiento de tope. El gatillo instalado
en la herramienta como se describe en la sección
Gatillo de este manual determina el modo de
funcionamiento.
GATILLO SECUENCIAL -
(GRIS)
El uso concebido del gatillo secuencial es para el
clavado intermitente cuando se desea colocar el
clavo con sumo cuidado y precisión.
Para que la clavadora funcione en el modo
secuencial:
1. Bloquee el gatillo.
1. Pulse la activación por contacto con firmeza
contra la superficie de trabajo.
2. Desconecte el suministro de aire de la
herramienta.
2. Pulse el gatillo.
3. Con la llave hexagonal apropiada, extraiga los
tornillos de los tapones extremos del tapón
extremo (l) de la herramienta.
ATENCIÓN: se disparará un clavo cada
vez que se pulse el gatillo mientras la
activación por contacto esté pulsada.
4. Quite el gancho de cinturón (b).
GATILLO DE ACCIONAMIENTO DE TOPE -
5. Vuelva a colocar el tapón extremo y la junta.
Los tornillos del tapón extremo deben estar
prietos.
El gatillo de accionamiento de tope se utiliza para
clavar rápidamente en superficies planas y fijas.
6. Vuelva a colocar y apriete el suministro de aire.
Uso del bloqueo (fig. 1, 4)
ADVERTENCIA: no mantenga el gatillo
pulsado cuando no se está utilizando
la herramienta. Mantenga el interruptor
de bloqueo girado a la derecha (OFF)
cuando no se use la herramienta. Podría
provocar lesiones personales graves.
ADVERTENCIA: bloquee el gatillo,
desconecte la línea de aire de la
herramienta y extraiga los clavos del
cargador antes de realizar ajustes.
Podría provocar lesiones personales
graves.
Cada clavadora DEWALT contiene un interruptor
de bloqueo del gatillo (i). Para activar el interruptor
de bloqueo, gírelo a la derecha. Para desactivar
el interruptor de bloqueo, gírelo al centro. El gatillo
siempre debe estar bloqueado cuando se realicen
ajustes o cuando no se utilice la herramienta.
(NEGRO)
Puede utilizar el gatillo de accionamiento de tope
de dos formas: accionamiento en el lugar y
accionamiento de tope.
Para usar la herramienta con el método de
accionamiento en el lugar:
1. Pulse la activación por contacto contra la
superficie de trabajo.
2. Pulse el gatillo.
Para usar la herramienta con el método de
accionamiento de tope:
1. Pulse el gatillo.
2. Pulse la activación por contacto contra la
superficie de trabajo. Se disparará un clavo
cada vez que se pulse la activación por
contacto mientras el gatillo esté pulsado. Así
el usuario puede disparar varios clavos en
secuencia.
ATENCIÓN: no mantenga el gatillo pulsado
cuando no se está utilizando la herramienta.
Mantenga el interruptor de bloqueo girado
a la derecha (OFF) cuando no se use la
herramienta.
39
ESPAÑOL
Carga de la herramienta (fig. 1)
ADVERTENCIA: apunte la herramienta
en una dirección segura cuando cargue
los clavos.
Si se atasca un clavo en la tobera, no apunte la
herramienta a usted y siga estas instrucciones para
quitarlo:
ADVERTENCIA: apunte la herramienta
lejos de usted y de otros. Podría
provocar lesiones personales graves.
1. Bloquee el gatillo.
ADVERTENCIA: Nunca cargue clavos
con la activación por contacto o con
el gatillo activado. Podría provocar
lesiones personales.
3. Suelte el liberador del propulsor de detrás de
los clavos.
Las clavadoras de acabado de DEWALT disponen
de cargadores de carga doble. Los clavos pueden
cargarse de dos modos:
MÉTODO DE CARGA Y BLOQUEO
1. Bloquee el gatillo.
2. Inserte clavos en la parte trasera del
cargador (e).
3. Tire del liberador del propulsor de clavos (c)
hacia atrás hasta que el manguito de presión de
clavos se encuentre detrás de los clavos.
MÉTODO DE BLOQUEO Y CARGA
1. Bloquee el gatillo.
2. Tire del liberador del propulsor hasta que se
bloquee en el pestillo de éste.
3. Inserte clavos en la parte trasera del cargador.
4. Pulse el botón del liberador del propulsor (m)
para liberarlo y para que el manguito de presión
de clavos se encuentre detrás de los clavos.
Ajuste de profundidad (fig. 5)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones graves por funcionamiento
accidental al intentar ajustar la
profundidad, SIEMPRE:
• Bloquee el gatillo.
• Desconecte el suministro de aire.
• Evite el contacto con el gatillo durante
los ajustes.
La profundidad de clavado de los clavos puede
ajustarse utilizando el ajuste de profundidad en la
tobera de la herramienta.
1. Para clavar menos profundo, gire la rueda de
ajuste de profundidad (d) a la derecha (fig. 5A).
2. Para clavar más profundo, gire la rueda de
ajuste de profundidad (d) a la izquierda (fig. 5B).
40
Retirar un clavo atascado (fig. 6)
2. Desconecte el suministro de aire de la
herramienta y bloquee el gatillo.
4. Presione el pestillo frontal (s) y después tire
hacia arriba para abrir la compuerta frontal (t).
5. Extraiga el clavo torcido utilizando alicates si es
necesario.
6. Si la hoja del destornillador está hacia abajo,
inserte el destornillador u otra varilla en la tobera
y empuje la hoja del destornillador de nuevo a
su posición.
7. Extraiga la varilla y cierre la compuerta frontal.
8. Eleve el pestillo para fijar la compuerta a la
tobera.
9. Vuelva a acoplar el suministro de aire.
10. Vuelva a cargar los clavos en el cargador.
11. Suelte el liberador del propulsor.
12. Desbloquee el gatillo.
NOTA: Si se atascan los clavos en la tobera con
frecuencia, lleve la herramienta a reparar a un centro
de servicio autorizado de DEWALT.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT se ha diseñado
para funcionar durante un largo periodo de
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El
funcionamiento satisfactorio continuo depende del
cuidado adecuado y de la limpieza habitual de la
herramienta.
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesión, bloquee el gatillo,
desconecte la línea de aire de la
herramienta y extraiga los clavos
del cargador antes de realizar
ajustes o puede producir lesiones
personales.
ESPAÑOL
Realice el siguiente mantenimiento
cada día:
Drene toda la condensación de
los depósitos y las mangueras del
compresor de aire
• Abra los grifos de descompresión u otras
válvulas de drenaje en los tanques del
compresor.
• Permita el drenaje del agua acumulada en las
mangueras.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Si su herramienta no funciona correctamente,
siga estas instrucciones. Si esto no soluciona el
problema, contacte con su agente de reparación.
La herramienta no funciona
• Compruebe la alimentación de aire.
• Si la temperatura es baja, caliente la
herramienta.
La herramienta no tiene potencia suficiente
• Compruebe la alimentación de aire.
• Compruebe que el escape de aire no esté
obstruido.
Limpieza
LIMPIE EL MECANISMO DEL CARGADOR, DEL LIBERADOR
DEL PROPULSOR Y DEL ACTIVADOR POR CONTACTO
ADVERTENCIA: sople la suciedad y el
polvo del alojamiento principal con aire
seco siempre que observe suciedad
acumulada dentro y alrededor de las
salidas de aire. Lleve la protección
ocular adecuada cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: cuando limpie, use
sólo jabón suave y un paño húmedo
en las piezas de plástico. Muchos
agentes limpiadores del hogar contienen
productos químicos que podrían dañar
seriamente el plástico. Asimismo,
no utilice gasolina, aguarrás, laca o
disolvente para pinturas, líquidos de
limpieza en seco o productos similares
que pueden dañar gravemente las
piezas de plástico. NUNCA permita que
entre líquido en la herramienta; NUNCA
sumerja ninguna pieza de la herramienta
en un líquido.
Todos los clavos de la herramienta
deben estar apretados y sin daños
Apriete los clavos flojos con la herramienta
apropiada.
• Lubrique la herramienta.
El tapón de la herramienta tiene fugas de
aire
• Apriete los tornillos del tapón.
La herramienta se salta clavos
• Compruebe la alimentación de aire.
• Limpie el cargador y la tobera.
• Compruebe que el pestillo del cargador
sostenga éste con firmeza.
Los clavos se atascan en la herramienta
• Utilice sólo los clavos del tipo especificado.
• Compruebe que el pestillo del cargador
sostenga éste con firmeza.
• Apriete los tornillos de la tobera.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Como no se han
probado en este producto accesorios
distintos de los que ofrece DEWALT, si
los utiliza con esta herramienta podría
ser peligroso. Para reducir el riesgo de
lesión, sólo debe utilizar los accesorios
que recomienda DEWALT con este
producto.
Consulte a su distribuidor para obtener información
adicional sobre los accesorios apropiados.
41
ESPAÑOL
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
42
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
43
FRANÇAIS
CLOUEUR DE FINITION D51257, GA 16, À MAGASIN
DROIT, CLOUEUR DE FINITION D51276, GA 15, À
MAGASIN INCLINÉ
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Type
Pression d’utilisation
recommandée
bar
Pression d’utilisation max. bar
Consommation d’air
par coup
l/m
Mode d’activation
Inclinaison magasin
Attaches
longueur
diamètre de tige
angle
Capacité magasin
Poids
D51257
1
D51276
1
4,6 à 8,4
8,4
4,6 à 8,4
8,4
1,27
1,70
à 6,9 bar
à 6,9 bar
déclenchement déclenchement
par contact
par contact
0˚
31° – 34°
mm 25,4 à 65
mm
1,6
calibre
16
0˚
nb. de clous 100
kg
1,77
LPA (pression acoustique) dB(A)
KPA (incertitude de
pression acoustique) dB(A)
LWA (puissance
acoustique)
dB(A)
KWA (incertitude de
puissance acoustique) dB(A)
92
95
2,5
2,5
101
102
1,5
1,5
44
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques d’incendie.
CE-Certificat de conformité
DIRECTIVES MACHINES
Valeur d’accélération de pression acoustique
efficace pondérée
m/s²
2,51
Incertitude K
m/s²
1,5
1
25,4 à 65
1,8
15
31° – 34°
100
1,75
bras pendant l’utilisation de l’outil dépendra, par
exemple, de la tension d’adhérence, de la force
de pression de contact, du sens du travail, du
réglage de la source d’énergie, de la pièce à
usiner et du support de pièce.
3,11
1,5
Cette valeur est caractéristique à l’outil et ne
tient pas compte de l’influence exercée sur
le système main/bras pendant l’utilisation de
l’outil. L’influence exercée sur le système main/
D51257, D51276
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » ont été conçus
conformément aux normes :
2006/42/EC, EN 792-13.
FRANÇAIS
Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT
à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de ce
manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation
du fichier technique et fait cette déclaration pour le
compte de DEWALT.
caoutchouc et des chaussures de sécurité
antidérapantes. Pour ne pas être gêné pendant
le travail, couvrir ou attacher les cheveux longs.
6. Adopter une position confortable.
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et
conserver son équilibre en permanence.
7. Rester prudent.
Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve
de bon sens. Ne pas utiliser d’outil en cas de
fatigue.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du Développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
Consignes de sécurité
Pendant l’utilisation d’outils, respectez
systématiquement la réglementation en matière de
sécurité en vigueur dans votre pays pour réduire tout
risque de dommages corporels. Lire les consignes
de sécurité suivantes avant toute utilisation de ce
produit.
Conservez ces consignes en lieu sûr !
LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Généralités
1. Maintenir l’aire de travail propre.
Les établis et locaux encombrés sont propices
aux accidents.
2. Tenir compte des conditions ambiantes.
Ne pas exposer les outils à l’humidité.
Maintenir l’aire de travail bien éclairée. Ne pas
utiliser l’outil en présence de gaz ou liquides
inflammables.
3. Maintenir les enfants à l’écart.
Ne pas laisser l’outil à portée des enfants ou
des curieux. Une supervision est nécessaire
auprès des moins de seize ans.
4. Ranger les outils après utilisation.
Après utilisation, ranger les outils dans un
endroit sec, verrouillé, et hors de portée des
enfants.
5. Porter des vêtements appropriés.
Ne pas porter de vêtements amples ni de
bijoux. Ils pourraient se prendre dans les pièces
mobiles. Porter de préférence des gants en
8. Utiliser l’outil approprié.
L’usage prévu pour cet outil est décrit dans
cette notice d’instructions. Ne pas utiliser des
outils, ou accessoires, de faible calibre pour
effectuer des travaux destinés à des outils
industriels. L’outil effectuera un meilleur travail,
de façon plus sûre et à la vitesse pour lesquels
il a été conçu.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout
accessoire ou équipement, ou la réalisation de
travaux autres que ceux recommandés dans
cette notice d’instructions peut comporter des
risques de dommages corporels.
9. Entretenir les outils soigneusement.
Maintenir les outils propres et en bon état pour
accroitre sécurité et performances. Observer
toute instruction relative à la maintenance et
au changement d’accessoire. Maintenir les
commandes de l’outil propres et sèches,
exempts d’huile ou de graisse.
10. Vérifier l’état des pièces.
Avant toute utilisation, vérifier soigneusement
l’outil pour déterminer s’il marche correctement
et pourra remplir la fonction pour laquelle il
a été conçu. Vérifier l’alignement des pièces
mobiles et l’absence de tout grippage ou tout
dommage ou autres conditions susceptibles
de nuire au bon fonctionnement de l’outil. Faire
réparer ou changer tout dispositif de protection
endommagé ou toute autre pièce défectueuse
comme indiqué.
11. Faire réparer votre outil dans un centre de
réparation agréé DEWALT.
Cet outil est conforme aux normes de sécurité
en vigueur. Pour éviter tout danger, faire réparer
les outils par des techniciens qualifiés.
Consignes de sécurité additionnelles
propres aux cloueurs pneumatiques
• Porter SYSTÉMATIQUEMENT des lunettes de
protection.
• Porter SYSTÉMATIQUEMENT une protection
auditive.
45
FRANÇAIS
• Utiliser systématiquement les clous
recommandés dans cette notice d’instructions.
• N’installer l’outil sur aucun support de montage.
• N’utilisez l’outil pour AUCUNE fonction
autre que celles spécifiées dans cette notice
d’instructions.
• NE JAMAIS utiliser l’outil sur des
échafaudages, escaliers, échelles, ou tout autre
environnement similaire.
• Ne pas utiliser l’outil pour fermer des caisses ou
des caisses à claires-voies.
• Ne pas utiliser l’outil pour fixer des dispositifs de
sécurité en matière de transport comme sur des
véhicules ou des chariots.
• Avant toute utilisation, vérifier le bon
fonctionnement du déclencheur par contact.
Ne jamais utiliser cet outil si la gâchette ou le
déclencheur par contact est endommagé.
• Utiliser un couplage à action rapide pour se
connecter à un système d’air comprimé. Le
manchon non hermétique doit être fixé à l’outil
de façon à ce qu’il ne reste plus d’air comprimé
dans l’outil après déconnexion.
• Utiliser SYSTÉMATIQUEMENT de l’air
comprimé pur et sec. Ne pas utiliser d’oxygène
ou de gaz combustibles comme source
d’énergie avec cet outil.
• La pression d’air maximale autorisée pour cet
outil ne doit JAMAIS être excédée.
• Connecter cet outil seulement à une source
d’air comprimé ne pouvant excéder de plus de
10 % la pression d’air maximale autorisée pour
cet outil. En cas de pression d’air plus élevée,
une soupape de réduction d’air, comprenant un
clapet aval de sécurité, doit être rajoutée à la
source d’air comprimé.
• Utiliser seulement des tuyaux de raccord dont
l’intensité nominale est supérieure à la pression
maximale d’utilisation de l’outil.
• Pour prévenir un niveau élevé d’intensité
sonore inutile, une usure prématurée et les
risques afférents, utiliser le cloueur à la pression
minimale requise pour le travail en cours.
• NE PAS utiliser d’oxygène, de gaz combustible
ou tout autre gaz réactif au lieu d’air comprimé.
Il y a danger d’explosion et/ou de dommages
corporels graves.
• Avant le transport de l’outil, le déconnecter du
système à air comprimé, en particulier lorsque
des échelles sont utilisées, ou une posture
corporelle inhabituelle est adoptée lors du
déplacement.
46
• Déconnecter l’outil de la source d’air comprimé
après toute utilisation.
• Éviter de détériorer ou d’endommager l’outil,
comme par exemple en :
– l’utilisant pour le perforage ou la gravure ;
– effectuant des modifications non autorisées
par le fabricant ;
– le dirigeant contre des traverses faites de
matériaux durs comme l’acier ;
– le laissant tomber ou en le poussant du pied
sur le sol ;
– appliquant une force excessive quelconque.
• Ne pas utiliser cet outil en tant que marteau.
AVERTISSEMENT ! Pour prévenir tout risque
de dommages corporels graves, maintenir le
cloueur, chargé ou vide, pointé dans la direction
opposée à vous-même et à celle des autres.
• Pendant le travail, maintenir l’outil de façon à
prévenir tout dommage corporel à la tête ou au
corps causé par un recul dû à une perturbation
au niveau de la source d’énergie ou à des
parties dures dans la pièce à usiner.
• NE JAMAIS activer le cloueur dans l’air.
• Au sein de l’aire de travail, transporter l’outil
à l’aide d’une seule poignée, et JAMAIS en
activant la gâchette.
• Étudier les conditions de l’aire de travail. Les
clous peuvent pénétrer des pièces fines ou
sortir dans les coins ou les bords, et poser des
risques pour les individus présents. La longueur
des clous ne devrait jamais dépasser l’épaisseur
de la pièce à travailler. Si la pièce est posée
sur une surface dure telle que ciment ou acier,
les clous en dépassant de la pièce pourraient
rebondir en arrière.
• Ne pas enfoncer de clous trop près du
bord de la pièce à travailler. Maintenir
SYSTÉMATIQUEMENT une distance d’au
moins 25 mm avec le bord de la pièce pour
éviter que les clous n’abîment celle-ci.
• Ne pas enfoncer de clous sur la tête de tout
autre clou/attache.
• Utiliser exclusivement des pièces de rechange
spécifiées par le fabricant ou ses représentants
agréés.
• Faire effectuer toute réparation seulement par
le fabriquant ou tout autre représentant agréé
respectant les informations contenues dans
cette notice d’instructions et utilisant les outils et
l’équipement appropriés.
• Pour votre sécurité, il est recommandé de
changer le ressort du déclencheur par contact
tous les 3, 4 ans.
FRANÇAIS
• Ne pas démonter l’outil ou bloquer aucune
partie de l’outil comme la culasse de sécurité.
• Faire effectuer une maintenance appropriée de
l’outil à intervalles réguliers.
• Pour réduire tout risque de dommages
corporels, porter SYSTÉMATIQUEMENT des
gants de sécurité.
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de ces appareils :
– Blessures causées par l’utilisation
inappropriée de l’outil ;
– Perte de contrôle de l’outil par manque
de maitrise ;
– Fatigue musculaire au niveau des bras
et des mains, particulièrement lorsqu’on
travaille à bout de bras ; faire des pauses
régulières au cours de longues périodes
de travail ;
– Ne pas utiliser l’outil en cas de fatigue
ou sous l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments. Tout moment
d’inattention pendant son utilisation
comporte des risques de dommages
corporels graves.
• En dépit de l’application des normes de sécurité
en vigueur et de l’installation de dispositifs
de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive. Sous
certaines conditions et suivant la longueur
d’utilisation, le bruit émanant de ce
produit pourrait contribuer à une perte de
l’acuité auditive.
– Perte de la maitrise de l’outil par recul
accidentel.
– Risques de dommages corporels
causés par grippage, bords acérés, ou
la manipulation incorrecte de la pièce à
travailler.
– Risques de dommages corporels
causés par les pointes acérées lors du
changement de clous ou l’insertion de
barrettes de clous.
– Fatigue des mains et des bras. Les
vibrations inhérentes à l’utilisation de
cet outil comportent des risques de
dommages corporels permanents aux
doigts, mains et bras. Porter des gants
pour amortir les vibrations, et pour limiter
les risques, faire des pauses fréquentes.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Outil pneumatique avec culasse de
sécurité.
Ne pas utiliser sur un échafaudage ou
une échelle.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Angles de clous compatibles (D51257).
Angles de clous compatibles (D51276).
Nombre maximum de clous dans le
magasin.
Diamètre de clou (D51257).
Diamètre de clou (D51276).
Longueur de clou.
Pression d’utilisation max.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (u), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
du boîtier au-dessus de la gâchette.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
47
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 cloueur
1 gâchette à tir séquentiel
1 notice d’instructions
1 dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Ne jamais modifier
l’outil électrique ou aucun de ses
composants. Il y a risque de dommages
corporels et matériels.
a. gâchette
b. crochet de ceinture
c. poussoir à clous
d. molette de réglage de profondeur
e. magasin à double système de chargement
f. patin anti-rayures
g. déclencheur par contact
h. dispositif de désenrayage
Gâchette
AVERTISSEMENT : Pour éviter
tout déclenchement accidentel hors
utilisation, ÉLOIGNER systématiquement
les doigts de la gâchette. Ne jamais
transporter l’outil avec le doigt sur la
gâchette. En mode de déclenchement
par contact, l’outil tirera une attache
chaque fois qu’il y aura un contact
dur avec le déclencheur alors que la
gâchette est appuyée.
Ces outils ont été assemblés avec une gâchette
à déclenchement par contact. Une gâchette à tir
séquentiel est aussi incluse d’origine avec l’outil.
Pour la définition de « déclenchement par contact »
et « tir séquentiel », voir ci-après.
imprimé sur le côté, est
La gâchette grise avec
la gâchette à tir séquentiel unique qui permet à l’outil
de fonctionner dans ce mode.
La gâchette noire avec
imprimé sur le côté, est
la gâchette à déclenchement par contact qui permet
d’utiliser l’outil dans ce mode.
Pour plus d’informations sur comment utiliser
la gâchette à tir séquentiel et la gâchette à
déclenchement par contact, se reporter à la section
Utilisation de l’outil.
RETRAIT DE LA GÂCHETTE (FIG. 2)
1. Retirez l’œillet en caoutchouc (n) sur l’embout
de la goupille de position (o).
i. verrouillage de gâchette
2. Retirez la goupille de position.
j. déflecteur d’échappement
3. Retirez le dispositif de gâchette de sa cavité
sous la poignée du boîtier de l’outil.
k. buse à air
l. embout
USAGE PRÉVU
Les cloueurs pneumatiques D51257 et D51276
ont été conçus pour planter des attaches dans des
pièces en bois.
NE PAS utiliser les cloueurs en milieu humide ou en
présence de gaz ou liquides inflammables.
Ces cloueurs pneumatiques sont des outils de
professionnels. NE PAS les laisser à la portée des
enfants. Une supervision est nécessaire auprès de
tout utilisateur non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Avant tout
montage ou réglage, verrouiller
SYSTÉMATIQUEMENT la gâchette,
déconnecter l’arrivée d’air et retirer toute
attache du magasin avant tout réglage
pour prévenir tout risque de dommages
corporels.
48
INSTALLATION DE LA GÂCHETTE (FIG. 2, 3)
1. Choisissez la gâchette à déclenchement par
contact ou à tir séquentiel à installer sur l’outil.
Les deux gâchettes sont incluses d’origine
avec l’outil.
2. Insérez le dispositif de gâchette dans la cavité
prévue à cet effet.
3. Assurez-vous que le ressort de gâchette (q)
entoure la tige de manœuvre de gâchette (p).
4. Alignez les trous sur la gâchette avec ceux du
boîtier (r), puis insérez la goupille de position (o)
dans l’ensemble, comme illustré.
5. Réinsérez l’œillet en caoutchouc (n) sur
l’embout de la goupille de position, comme
illustré.
FRANÇAIS
Buse à air (fig. 1)
Ces outils sont équipés d’un filetage standard de
3/8" pour recevoir une buse à air (k). L’outil est
assemblé avec un adaptateur de 3/8" à 1/4" installé
dans son embout.
• Entourez la partie mâle de la buse avec un peu
de ruban téflon pour prévenir toute fuite d’air.
• Pour installer une buse de 1/4", vissez la buse
dans l’adaptateur de 3/8" à 1/4" dans l’embout
de l’outil, et serrez fermement.
• Pour installer une buse de 3/8", retirez
l’adaptateur de 3/8" à 1/4", si présent. Vissez la
buse dans l’embout et serrez fermement.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respecter
SYSTÉMATIQUEMENT les consignes
de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : Disposer
la pièce à usiner en respectant
SYSTÉMATIQUEMENT toutes les
règles de sécurité.
Position correcte des mains (fig. 7)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (v).
Préparation de l’outil (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
déconnecter l’outil de l’air comprimé
avant d’effectuer toute maintenance, de
désenrayer un clou, de laisser la zone
de travail, de déplacer l’outil ou de le
passer à un tiers.
AVERTISSEMENT : Porter un dispositif
adéquat de protection oculaire, auditive
et des voies respiratoires.
REMARQUE : Ces cloueurs ont été conçus pour
être utilisés sans huile. Si désiré, ajoutez 5 à 7
gouttes d’huile sur les joints toriques, les parties en
caoutchouc, ainsi que sur les buses à air.
• Purgez les réservoirs d’air comprimé et les
tuyaux de toute condensation.
• Retirez tous les clous du magasin.
• Verrouillez le poussoir à clous (c) en position
arrière.
• Vérifiez que le déclencheur par contact (g)
et le poussoir à clou (c) peuvent se mouvoir
librement.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser
l’outil s’il existe un grippage quelconque
au niveau du déclencheur par contact
ou du poussoir à clous.
AVERTISSEMENT : Éviter de rester
dans la même position, ou posture de
travail, pendant de longues périodes
de temps, par exemple travailler à bout
de bras. Éviter de travailler pendant
de longues périodes de temps sans
prendre de pauses.
• Vérifiez que la pression d’air comprimé est
inférieure au maximum recommandé.
• Connectez le tuyau à air à la buse de l’outil.
• Vérifiez qu’il n’existe aucune fuite au niveau des
valves et des joints.
• Ajuster la pression d’air sur le minimum
recommandé.
AVERTISSEMENT : NE JAMAIS
utiliser un outil avec des fuites ou des
pièces endommagées.
AVERTISSEMENT : NE PAS
connecter l’air comprimé tant que l’outil
n’est pas prêt à l’utilisation.
Utilisation par temps froids
Pour utiliser un outil à des températures inférieures
à zéro :
• Assurez-vous que les réservoirs d’air comprimé
ont été purgés avant toute utilisation.
• Maintenez l’outil aussi chaud que possible avant
son utilisation.
• Assurez-vous que toutes les attaches ont été
retirées du magasin.
• Déconnectez la source d’air de l’outil.
• Ajustez la pression d’air à un maximum de
5,5 bar.
• Connectez le tuyau à air à la buse de l’outil.
49
FRANÇAIS
• Chargez le magasin de clous, comme décrit
ci-dessous.
• Augmentez la pression d’air à son niveau
normal d’opération.
• Utilisez l’outil normalement.
• Purgez systématiquement et quotidiennement
les réservoirs d’air comprimé.
REMARQUE : Veuillez vous reporter à la section
Préparation de l’outil sous Utilisation si vous
choisissez d’utiliser de l’huile.
Utilisation par temps chauds
L’outil devrait fonctionner normalement. Évitez toute
exposition directe aux rayons du soleil pour éviter
d’endommager les pare-chocs, les joints toriques et
toute autre pièce en caoutchouc.
Crochet de ceinture (fig. 1)
Les cloueurs DEWALT sont équipés d’un crochet de
ceinture intégré (b) qui peut être positionné d’un côté
ou de l’autre de l’outil pour accommoder les droitiers
ou les gauchers. Il peut aussi être remisé sur le côté
lorsqu’il n’est pas utilisé.
Pour désactiver le bouton de verrouillage, remettezle au centre. La gâchette doit systématiquement être
verrouillée avant tout réglage ou hors utilisation de
l’outil.
Utilisation de l’outil
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, porter SYSTÉMATIQUEMENT
les protections, oculaire et auditive,
adéquates pendant l’utilisation de cet
outil.
L’outil peut être utilisé sur l’un des modes suivants :
mode a gâchette à tir séquentiel unique et mode à
gâchette à déclenchement par contact. La gâchette
installée sur cet outil, comme décrit dans la section
Gâchette de cette notice d’instructions, détermine
le mode d’opération.
GÂCHETTE À TIR SÉQUENTIEL -
(GRIS)
La gâchette à tir séquentiel a été conçue pour
permettre de clouer de façon intermittente lorsqu’un
placement minutieux et précis est désiré.
Pour utiliser le cloueur en mode à tir séquentiel :
Si le crochet est totalement inutile, il peut être retiré
de l’outil.
1. Appuyez fermement le déclencheur par contact
contre la surface à travailler.
POUR RETIRER LE CROCHET DE CEINTURE
2. Appuyez sur la gâchette.
1. Verrouillez la gâchette.
2. Déconnectez l’outil de la source d’air comprimé.
3. À l’aide d’une clé hexagonale appropriée, retirez
les vis d’embout sur l’embout (l) de l’outil.
4. Retirez le crochet de ceinture (b).
5. Réinstallez l’embout et le joint. Assurez-vous
que les vis de l’embout sont bien serrées.
6. Réinstallez et resserrez la buse à air.
Utilisation du verrouillage (fig. 1, 4)
AVERTISSEMENT : Hors utilisation de
l’outil, ne pas appuyer sur la gâchette.
Après utilisation, maintenir le bouton
de verrouillage tourné vers la droite
(ARRÊT) pour prévenir tout risque de
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : Verrouiller la
gâchette, déconnecter l’arrivée d’air et
retirer toute attache du magasin avant
tout réglage, pour prévenir tout risque
de dommages corporels graves.
Tous les cloueurs DEWALT sont équipés d’un
bouton de verrouillage de gâchette (i). Pour activer
le bouton de verrouillage, tournez-le vers la droite.
50
ATTENTION : Un clou est enfoncé
chaque fois qu’on appuie sur la
gâchette tant qu’on maintient le
déclencheur par contact appuyé.
GÂCHETTE À DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT (NOIR)
La gâchette à déclenchement par contact a été
conçue pour le clouage rapide sur des surfaces
planes et stationnaires.
Pour utiliser la gâchette à déclenchement
par contact, deux méthodes sont possibles :
déclenchement posé et déclenchement par
contact.
Pour utiliser l’outil en suivant la méthode de
déclenchement posé :
1. Appuyez le déclencheur par contact contre la
surface à travailler.
2. Appuyez sur la gâchette.
Pour utiliser l’outil en suivant la méthode de
déclenchement par contact :
1. Appuyez sur la gâchette.
2. Appuyez le déclencheur par contact sur la
surface de travail. Tant que la gâchette restera
appuyée, l’outil tirera un clou chaque fois
FRANÇAIS
qu’on appuiera sur le déclencheur par contact.
Cela permet à l’utilisateur de planter une série
successive de clous.
ATTENTION : Hors utilisation de
l’outil, ne pas appuyer sur la gâchette.
Après utilisation, maintenir le bouton
de verrouillage tourné vers la droite
(ARRÊT).
Chargement de l’outil (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Maintenir l’outil
pointé dans une direction sure pendant
le chargement de clous.
AVERTISSEMENT : Diriger l’outil dans
la direction opposée à soi-même et
à celle des autres pour prévenir tout
risque de dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : Ne jamais charger
de clous lorsque le déclencheur par
contact et/ou la gâchette sont activés
pour prévenir tout risque de dommages
corporels.
Les cloueurs de finition DEWALT sont équipés d’un
magasin à double système de chargement. Les
attaches peuvent être chargées en suivant l’une des
méthodes ci-après :
MÉTHODE CHARGEMENT ET VERROUILLAGE
1. Verrouillez la gâchette.
2. Insérez les attaches à l’arrière du magasin (e).
3. Repoussez le poussoir à clous (c) jusqu’à ce
que le suiveur de clou s’appuie contre les clous.
MÉTHODE VERROUILLAGE ET CHARGEMENT
1. Verrouillez la gâchette.
2. Repoussez le poussoir jusqu’à ce qu’il
s’enclenche dans le verrouillage du poussoir.
La profondeur à laquelle un clou est enfoncé peut
être ajustée à l’aide de la molette de réglage de
profondeur sur le nez de l’outil.
1. Pour enfoncer le clou moins profondément,
tournez la molette de réglage de profondeur (d)
vers la droite (fig. 5A).
2. Pour enfoncer un clou plus profondément,
tournez la molette de réglage de profondeur (d)
vers la gauche (fig. 5B).
Désenrayage de clou (fig. 6)
Si un clou venait à s’enrayer dans l’embout,
maintenez l’outil pointé dans la direction opposée à
vous-même et suivez les instructions ci-après pour
le décoincer :
1. Verrouillez la gâchette.
2. Déconnectez l’air comprimé de l’outil, et
verrouillez la gâchette.
3. Relâchez le poussoir de derrière les clous.
4. Abaissez le loquet (s) puis tirez pour ouvrir le
panneau d’accès avant (t).
5. Retirez le clou tordu à l’aide de pinces, si
nécessaire.
6. Si la lame de l’enfonceur est en position
inférieure, insérez un tournevis ou autre
instrument dans l’embout pour remettre la lame
de l’enfonceur en place.
7. Retirez l’instrument utilisé puis refermer le
panneau d’accès avant.
8. Relevez le loquet pour verrouiller le panneau sur
le nez.
9. Reconnectez l’air comprimé.
10. Rechargez le magasin de clous.
11. Libérez le poussoir.
3. Insérez les attaches à l’arrière du magasin.
12. Déverrouillez la gâchette.
4. Appuyez sur le bouton du poussoir (m) pour
le libérer et permettre au suiveur de clou de
toucher les clous.
REMARQUE : Si les clous continuent de s’enrayer
fréquemment dans le nez, faire réparer l’outil dans
un centre de réparation agréé DEWALT.
Réglage de profondeur (fig. 5)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de blessure grave causé
par un fonctionnement accidentel de
l’appareil lors du réglage de profondeur,
SYSTÉMATIQUEMENT :
• VERROUILLER la gâchette ;
• Déconnecter l’air comprimé ;
• Éviter tout contact avec la gâchette
pendant le réglage.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat
et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
verrouiller la gâchette, déconnecter
l’arrivée d’air et retirer toute attache
du magasin avant tout réglage.
51
FRANÇAIS
Effectuer quotidiennement les
opérations de maintenance
suivantes :
Purger les réservoirs d’air comprimé
et les tuyaux de toute condensation
• Ouvrez tout robinet ou autre valve de purge sur
les réservoirs à air comprimé.
• Laissez toute eau accumulée s’égoutter des
tuyaux.
GUIDE DE DÉPANNAGE
Si l’outil ne fonctionne pas correctement, suivez les
instructions ci-après. Si le problème persiste, veuillez
contacter un réparateur agréé.
L’outil refuse de fonctionner
• Vérifier la source d’air comprimé.
• Si la température ambiante est basse,
réchauffer l’outil.
L’outil manque de puissance
Entretien
NETTOYER MAGASIN, POUSSOIR ET MÉCANISME DU
DÉCLENCHEUR PAR CONTACT
AVERTISSEMENT : Éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
des lunettes de protection au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : Lors du nettoyage,
utiliser un savon doux et un chiffon
humide sur les parties en plastique.
De nombreux nettoyants domestiques
contiennent des produits chimiques qui
pourraient sérieusement endommager
le plastique. De plus, ne pas utiliser
d’essence, de térébenthine, ou de
diluant, de produit de nettoyage à
sec ou tout autre produit similaire qui
pourrait sérieusement endommager
les pièces en plastique. NE laisser
AUCUN liquide pénétrer dans l’outil.
NE JAMAIS immerger aucune partie de
l’outil dans un liquide.
S’assurer que les attaches sur
l’outil sont bien serrées et pas
endommagées
Resserrez les attaches lâches à l’aide de l’outil
approprié.
52
• Vérifier la source d’air comprimé.
• Vérifier que la sortie d’air est propre.
• Lubrifier l’outil.
Il y a une fuite d’air au niveau du capot de
l’outil
• Resserrer les vis du capot.
L’outil saute des clous
• Vérifier la source d’air comprimé.
• Nettoyer le magasin et l’embout.
• Vérifier que le verrou du magasin maintient celuici fermement.
Les attaches s’enrayent dans l’outil
• S’assurer de n’utiliser que les attaches du type
spécifié.
• Vérifier que le verrou du magasin maintient celuici fermement.
• Resserrer les vis de l’embout.
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : Comme les
accessoires autres que ceux proposés
par DEWALT n’ont pas été testés avec
ce produit, leur utilisation avec cet
appareil pourrait comporter un danger.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires
DEWALT recommandés doivent être
utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
53
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
54
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
ITALIANO
D51257 16 CHIODATRICE – GROPPINATRICE A
CARICATORE DRITTO, D51276 15 CHIODATRICE –
GROPPINATRICE A CARICATORE ANGOLATO
Congratulazioni!
Per aver scelto una macchina utensile DEWALT.
Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione
meticolosi del prodotto rendono DEWALT uno dei
partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati
elettrici professionali.
Dati tecnici
Tipo
Pressione di esercizio
consigliata
Pressione di
esercizio max.
Consumo di aria
per colpo
Modo di azionamento
Angolo caricatore
Elementi di fissaggio
lunghezza
diametro gambo
angolo
Capacità di carico
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza
pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza
potenza sonora)
Valore accelerazione
ponderata RMS
Tolleranza K =
1
della pressione di contatto, dalla direzione in
cui si lavora, dalla potenza di alimentazione, dal
pezzo che viene lavorato e dal supporto su cui
poggia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
D51257
1
D51276
1
bar
4,6 – 8,4
4,6 – 8,4
bar
l/m
8,4
1,27
a 6,9 bar
contatti
azionamento
0˚
8,4
1,70
a 6,9 bar
contatti
azionamento
31° – 34°
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
25,4 – 65
1,8
15
31° – 34°
100
1,75
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
mm
mm
calibro
25,4 – 65
1,6
16
0˚
n° di chiodi
100
kg
1,77
dB(A)
92
95
dB(A)
dB(A)
2,5
101
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
m/s2
m/s2
2,51
1,5
3,11
1,5
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DIRETTIVA MACCHINE
Questo indicatore è un valore specifico
dell’utensile e non è rappresentativo
dell’influenza sul sistema mano-braccio durante
l’uso dell’utensile. L’influenza sul sistema manobraccio durante l’utilizzo dell’attrezzo dipende,
ad esempio, dalla forza della presa, dalla forza
D51257, D51276
DEWALT dichiara che i prodotti descritti nella sezione
“Dati tecnici” sono stati progettati conformemente
alle seguenti normative:
2006/42/EC, EN 792-13.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo riportato o consultare il retro del presente
manuale.
55
ITALIANO
Il firmatario è responsabile della compilazione dei
dati tecnici e rilascia questa dichiarazione per conto
di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Dipartimento Ricerca & Sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
Norme generali di sicurezza
Durante l’uso di utensili adottare sempre le
elementari norme di sicurezza atte a ridurre i rischi
di ferimento. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
LEGGERE ACCURATAMENTE LE
ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI
SICUREZZA
Norme generali
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine
possono causare incidenti.
2. Valutare l’ambiente di lavoro.
Non esporre gli utensili all’umiditi. Tenere ben
illuminata l’area di lavoro. Non usare gli utensili
in prossimità di sostanze gassose o infiammabili.
3. Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro.
Non permettere che bambini o persone
estranee tocchino l’utensile. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
4. Custodia degli utensili dopo l’uso.
Riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto,
fuori dalla portata dei bambini.
5. Indossare vestiario adeguato.
Evitare abiti svolazzanti, catenine, ecc. per
evitare che restino impigliati nelle parti in
movimento. Se si lavora all’aperto, indossare
guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli lunghi.
6. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
56
7. Mantenersi vigili.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare buon senso e non utilizzare l’utensile
quando si è stanchi.
8. Usare l’utensile più adatto allo scopo.
L’utilizzo previsto per il presente utensile è
indicato all’interno del manuale di istruzioni. Non
forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli in lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. L’utensile fornisce prestazioni
migliori e garantisce una maggiore sicurezza
se viene utilizzato entro i limiti per cui è stato
progettato.
AVVERTENZA! L’utilizzo di qualsiasi accessorio
(o aggiunta) o l’esecuzione di qualsiasi
operazione con questo utensile in modo diverso
da quanto raccomandato nelle istruzioni,
comporta il rischio di lesioni personali.
9. Conservare con cura gli utensili.
Per un utilizzo migliore e più sicuro tenere gli
accessori sempre ben affilati e puliti. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
10. Controllare che i componenti siano
perfettamente integri.
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti o
altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi
di sicurezza e altre parti difettose devono
essere riparate o sostituite secondo le modalità
previste.
11. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni.
Il presente utensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo
di infortuni, le riparazioni devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Istruzioni supplementari di sicurezza
per chiodatrici pneumatiche
• Indossare SEMPRE occhiali di sicurezza.
• Indossare SEMPRE un dispositivo di protezione
dell’udito.
• Usare solo elementi di fissaggio del tipo
specificato nel manuale.
ITALIANO
• Non usare basi per assicurare l’utensile ad un
supporto.
• Non usare MAI l’utensile per scopi diversi da
quelli specificati in questo manuale.
– effettuando modifiche non autorizzate dal
produttore
• Non usare MAI il presente utensile su ponteggi,
scale, scale a pioli o zone di lavoro similari.
– facendolo cadere o trascinandolo sul
pavimento
• Non utilizzare il presente utensile per chiudere
contenitori o casse da imballaggio.
– applicando un’eccessiva forza di qualsiasi
tipo
• Non utilizzare il presente utensile per fissare
delle sicure per il trasporto (ad es. su veicoli e
carrozze).
• Prima dell’utilizzo, controllare che lo scatto a
contatto funzioni correttamente. Non usare mai
l’utensile se l’interruttore di accensione o lo
scatto a contatto sono danneggiati.
• Usare accoppiamenti rapidi per gli attacchi
all’impianto di aria compressa. Il nipplo non
sigillabile deve essere montato sull’utensile in
modo che tutta l’aria compressa venga espulsa
dall’utensile dopo lo spegnimento.
• Usare SEMPRE aria compressa pulita e
asciutta. Non usare ossigeno o gas combustibili
come fonte di energia per quest’utensile.
• Non superare MAI il livello di pressione di
esercizio consentito.
• Collegare l’utensile ad un erogatore d’aria solo
se la massima pressione ammessa dell’utensile
non può essere superata di più del 10%. In
caso di pressioni superiori, quando si eroga
l’aria compressa utilizzare una valvola per la
riduzione della pressione comprensiva di valvola
di sicurezza a valle.
• Usare esclusivamente flessibili con un valore
superiore alla pressione d’esercizio massima
dell’utensile.
• Per contenere i livelli di rumore ed evitare
l’usura eccessiva con conseguenti rotture, la
chiodatrice deve essere messa in funzione
utilizzando la pressione più bassa richiesta per
l’operazione.
• NON usare ossigeno, gas combustibili o altri
gas reagenti per azionare l’aria compressa onde
evitare il pericolo di esplosione e/o infortuni.
• Prima di trasportare l’utensile, staccarlo
dall’impianto di aria compressa, specialmente
quando si usano scale a pioli o quando si
adottano posture insolite negli spostamenti.
• Staccare l’utensile dall’erogazione dell’aria
quando non è in uso.
• Evitare di indebolire o danneggiare l’utensile, per
esempio:
– perforandolo o incidendolo
– guidandolo con modelli costruiti con
materiale rigido (ad es. l’acciaio)
• Non usare l’apparecchio come martello.
AVVERTENZA! Non puntare mai la chiodatricegroppinatrice, carica o scarica che sia, verso di
sé o verso altre persone. Ciò comporta pericolo
di gravi lesioni personali.
• Durante il funzionamento, tenere l’utensile in
modo da non provocare infortuni alla testa o al
corpo nel caso di un possibile rinculo dovuto
ad un’interruzione nell’erogazione di energia
o al contatto con le zone rigide del pezzo in
lavorazione.
• Non azionare MAI in aria l’utensile guida
dell’elemento di fissaggio.
• Nella zona di lavoro, trasportare l’utensile sul
posto di lavoro usando solo un’impugnatura, e
MAI con il grilletto azionato.
• Esaminare le condizioni della zona di lavoro.
Gli elementi di fissaggio possono penetrare nei
pezzi in lavorazione sottili o staccare angoli e
bordi del pezzo da lavorare, mettendo così a
rischio le persone. I chiodi utilizzati non devono
essere più lunghi dello spessore del pezzo in
lavorazione per evitare che si causi un rimbalzo
del chiodo se il pezzo viene collocato su una
superficie particolarmente dura come il cemento
o l’acciaio.
• Non portare gli elementi di fissaggio vicino al
bordo del pezzo in lavorazione. Mantenere
SEMPRE una distanza di almeno 25 mm dal
bordo del pezzo in modo da impedire che i
chiodi rovinino il legno.
• Non inserire chiodi sopra altri elementi fissaggio
già presenti.
• Usare esclusivamente pezzi di ricambio
specificati dal produttore o dai suoi
rappresentanti autorizzati.
• Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
dal produttore o da rappresentanti autorizzati,
rispettando attentamente le istruzioni indicate
nel manuale e adoperando gli utensili e le
apparecchiature adeguati.
• È consigliabile sostituire la molla dello scatto a
contatto ogni 3-4 anni, per garantire la propria
incolumità.
57
ITALIANO
• Non smontare né bloccare nessun pezzo
dell’utensile guida degli elementi di fissaggio
come, per esempio, il morsetto di sicurezza.
Non utilizzarlo su ponteggi e scale a pioli.
• Eseguire la manutenzione dell’utensile
correttamente e ad intervalli regolari.
Prima dell’utilizzo leggere attentamente il
manuale di istruzioni.
• Per ridurre il rischio di infortuni, indossare
SEMPRE dispositivi di sicurezza per le mani.
Utilizzare protezioni acustiche.
Rischi residui
• I seguenti rischi sono inerenti all’utilizzo di
questo tipo di utensili.
– Infortuni dovuti a manipolazioni errate
dell’utensile.
– Perdita di controllo dell’utensile dovuta ad
un’ impugnatura non salda.
– Tensione alle braccia e alle mani, specie
quando si lavora con le braccia alzate.
Evitare le lunghe sessioni di lavoro e
prevedere adeguati tempi di riposo.
– Non azionare l’utensile quando si è
stanchi o sotto l’influenza di droghe o
alcol. Eventuali disattenzioni possono dare
origine a lesioni personali anche gravi.
• Nonostante l’applicazione delle relative norme
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
essere evitati del tutto.
– Menomazioni uditive. Se l’utensile viene
utilizzato per lunghi periodi e in condizioni
non ottimali, il rumore provocato
dall’utensile può causare menomazioni
all’udito.
– Perdita di controllo causata dal rinculo.
– Infortuni causati dai punti di
compressione, da bordi taglienti e da
manipolazioni incaute del pezzo lavorato.
– Infortuni causati dai bordi taglienti durante
la sostituzione dei chiodi e durante
l’inserimento dei chiodi di ricambio.
– Indolenzimento delle mani e delle braccia.
Le vibrazioni provocate dall’utilizzo
della chiodatrice possono causare
danni permanenti alle dita, alle mani
e alle braccia. Per attenuare l’effetto
delle vibrazioni, utilizzare dispositivi di
protezione per le mani, prevedere tempi
di riposo frequenti e limitare al massimo il
tempo di utilizzo continuativo.
Contrassegni presenti sull’utensile
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Attrezzo pneumatico con giogo di
sicurezza.
58
Utilizzare protezioni oculari.
Angoli chiodati compatibili (D51257).
Angoli chiodati compatibili (D51276).
Numero massimo di chiodi nel caricatore.
Diametro chiodo (D51257).
Diametro chiodo (D51276).
Lunghezza chiodo.
Pressione di esercizio max.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (u), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie del
corpo dell’utensile, al di sopra dell’interruttore di
accensione.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione comprende:
1 chiodatrice
1 grilletto per l’azione sequenziale
1 manuale di istruzioni
1 disegno con viste esplose
ITALIANO
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo e con la massima attenzione il
presente manuale prima di mettere in funzione
l’utensile.
Descrizione (fig. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
AVVERTENZA: Non modificare mai
l’apparato elettrico o alcune parti di
esso. Si potrebbero causare danni o
lesioni personali.
interruttore di accensione
gancio da cintura
elemento di spinta
rotella per la regolazione della profondità
caricatore a doppia camera
cuscinetto di precisione
scatto a contatto
dispositivo di sblocco dei chiodi incastrati
blocco del grilletto
scarico
raccordo aria
coperchio terminale
un elemento di fissaggio unicamente se
si aziona la sicura contemporaneamente
alla pressione del grilletto.
Questi utensili sono montati con un grilletto per
l’azione ad impulso. Nella confezione originale
è incluso anche un grilletto per il funzionamento
sequenziale Per le definizioni di “funzionamento ad
impulso” e “funzionamento sequenziale”, vedere in
basso.
Il grilletto grigio con l’icona stampata sul lato
è il grilletto da montare se si desidera che l’utensile
lavori in modalità sequenziale.
Il grilletto nero con l’icona
stampata sul lato è il
grilletto da montare se si desidera che l’utensile
lavori in modalità ad impulso.
Per la scelta della modalità di funzionamento più
adeguata (ad impulso o sequenziale), vedere la
sezione Azionamento dell’utensile.
SMONTAGGIO DEL GRILLETTO (FIG. 2)
1. Rimuovere la guarnizione in gomma (n)
dall’estremità della caviglia (o).
2. Rimuovere la caviglia.
3. Rimuovere i vari componenti del grilletto
dall’alloggiamento posto sotto l’impugnatura del
corpo dell’utensile.
DESTINAZIONE D’USO
Le chiodatrici-groppinatrici D51257, D51276 sono
state progettate per guidare gli elementi di fissaggio
nei pezzi di legno in lavorazione.
NON utilizzare in ambienti eccessivamente umidi e in
prossimità di liquidi o gas infiammabili.
Queste chiodatrici pneumatiche sono utensili per
uso professionale. EVITARE che i bambini entrino in
contatto con l’utensile. L’uso di questo apparato da
parte di persone inesperte deve essere sottoposto a
sorveglianza.
INSTALLAZIONE DEL GRILLETTO (FIG. 2, 3)
1. Scegliere uno dei due grilletti (sequenziale o
ad impulso) da installare. Nella confezione
sono inclusi entrambi i grilletti.
2. Inserire il grilletto nel suo alloggiamento
3. verificando che la molla (q) avvolga il gambo
della valvola del grilletto (p).
4. Allineare i fori del grilletto con quelli
dell’alloggiamento (r), quindi inserire la caviglia
(o) come indicato in figura.
5. Spingere la guarnizione in gomma (n)
nell’estremità della caviglia.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
Raccordo dell’aria (fig. 1)
AVVERTENZA: Prima di procedere con
il montaggio e le regolazioni, bloccare
SEMPRE il grilletto, scollegare l’utensile
dall’erogazione dell’aria e svuotare
il caricatore onde evitare rischi di
ferimento accidentale.
Grilletto
AVVERTENZA: Per evitare attivazioni
accidentali, tenere sempre le dita
adeguatamente LONTANE dal grilletto.
Evitare di trasportare l’utensile tenendo
il dito sul grilletto. Nella modalità di
azionamento ad impulso, l’utensile spara
Questi utensili dispongono di un tubo standard da
3/8" per il raccordo dell’aria (k). L’utensile è montato
con un adattatore da 3/8" a 1/4" installato nel
coperchio terminale.
• Avvolgere l’estremità maschio del raccordo con
nastro di teflon per evitare fuoriuscite di aria.
• Per installare un raccordo da 1/4", avvitarlo
all’adattatore da 3/8" a 1/4" nel coperchio
terminale e stringerlo saldamente.
• Per installare un raccordo da 3/8", eliminare
l’adattatore da 3/8" a 1/4", se presente. Avvitare
il raccordo al coperchio terminale e stringerlo
saldamente.
59
ITALIANO
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
•
AVVERTENZA: Collocare SEMPRE il
pezzo saldamente sul piano di lavoro.
•
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull'impugnatura principale (v).
Preparazione dell’utensile (fig. 1)
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di infortuni, scollegare l’utensile
dall’erogazione dell’aria prima di
eseguire operazioni di manutenzione,
prima di rimuovere eventuali chiodi
inceppati, prima d allontanarsi dalla zona
di lavoro, prima di spostare l’utensile e
prima di passarlo ad un’altra persona.
AVVERTENZA: Indossare dispositivi di
protezione della vista, dell’udito e delle
vie respiratorie.
NOTA: Queste groppinatrici-chiodatrici non hanno
bisogno di essere lubrificate. Se lo si desidera, è
possibile lubrificare le guarnizioni, le parti in gomma
e il raccordo dell’aria con 5–7 gocce di olio.
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Bloccare all’indietro l’elemento di spinta del
chiodo (c).
• Verificare che lo scatto a contatto (g) e
l’elemento di spinta del chiodo (c) possano
muoversi liberamente.
AVVERTENZA: Non usare l’utensile
se lo scatto a contatto o l’elemento
di spinta del chiodo non possono
muoversi liberamente.
AVVERTENZA: Evitare di tenere la
stessa posizione di lavoro (ad es. con
le braccia alzate) per lunghi periodi di
60
•
AVVERTENZA: Osservare SEMPRE le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
•
tempo. Evitare lunghe sessioni di lavoro
e prevedere adeguati tempi di riposo.
Controllare che la pressione dell’erogazione
dell’aria sia al di sotto della pressione d’esercizio
massima consigliata.
Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si
trova sull’utensile.
Controllare che non vi siano perdite udibili
intorno alle valvole e alle guarnizioni.
Impostare la pressione dell’aria sulla pressione
d’esercizio minima consigliata.
AVVERTENZA: Non usare MAI
l’utensile se perde aria o presenta parti
danneggiate.
AVVERTENZA: NON collegare
l’alimentazione dell’aria compressa, a
meno che la preparazione dell’utensile
non sia stata completata.
Funzionamento a basse temperature
Quando si fanno funzionare gli utensili a temperature
sotto zero:
• Scaricare i serbatoi del compressore prima
dell’utilizzo.
• Mantenere l’utensile il più possibile caldo prima
dell’uso.
• Svuotare il caricatore.
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Impostare la pressione dell’aria su un massimo
di 5,5 bar.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si
trova sull’utensile.
• Caricare i chiodi nel caricatore, come descritto
in basso.
• Aumentare la pressione dell’aria fino al normale
livello operativo.
• Usare l’utensile nel modo normale.
• Scaricare i serbatoi del compressore almeno
una volta al giorno.
NOTA: Se si sceglie di utilizzare il lubrificante,
consultare il paragrafo Preparazione dell’utensile
nella sezione Funzionamento.
Funzionamento ad alte temperature
L’utensile deve funzionare normalmente. Evitare
il calore della luce diretta del sole per evitare di
deteriorare i paracolpi, le guarnizioni circolari e le
altre parti in gomma.
Gancio da cintura (fig. 1)
Le chiodatrici DEWALT sono dotate di un gancio
da cintura integrato (b) che può essere spostato a
ITALIANO
destra o a sinistra dell’utensile in modo agevolarne
l’uso anche da parte delle persone mancine.
Quando non viene usato, il gancio può essere
ruotato verso l’esterno per non ostacolare le
operazioni.
Se non si desidera utilizzarlo, il gancio può essere
smontato del tutto.
PER RIMUOVERE IL GANCIO DA CINTURA
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF.
2. Scollegare l’erogazione dell’aria.
3. Con la chiave esagonale, togliere le viti del
coperchio terminale (l).
4. Rimuovere il gancio (b).
5. Ricollocare il coperchio terminale e le
guarnizioni. All’occorrenza, stringere
nuovamente le viti.
6. Rimettere a posto e serrare bene l’erogazione
dell’aria.
Utilizzo del dispositivo di blocco
(fig. 1, 4)
AVVERTENZA: Non tenere il grilletto
premuto quando l’utensile non è in
uso. Quando l’utensile non è in uso
mantenere il dispositivo di blocco
ruotato verso destra (in posizione OFF).
per evitare l’azionamento accidentale e i
rischi di infortunio.
AVVERTENZA: Prima di effettuare
qualsiasi regolazione, bloccare il
grilletto, scollegare l’erogazione dell’aria
dall’utensile e svuotare il caricatore per
evitare l’azionamento accidentale e i
rischi di infortunio.
Tutte le chiodatrici DEWALT sono dotate di un
interruttore per il blocco del grilletto (i). Per azionare
l’interruttore, ruotarlo verso destra. Per sbloccare il
grilletto, collocare l’interruttore in posizione centrale.
Bloccare sempre il grilletto durante le regolazioni e
quando l’utensile non viene adoperato.
Azionamento dell’utensile
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di infortuni, indossare SEMPRE i
dispositivi di protezione della vista e
dell’udito.
Questo utensile può essere azionato usando 2
modalità: a funzionamento sequenziale e ad impulso
La modalità di funzionamento dipende dal tipo di
grilletto installato (per maggiori informazioni, vedere
la sezione Grilletto del presente manuale).
GRILLETTO PER IL FUNZIONAMENTO
SEQUENZIALE - (GRIGIO)
Il grilletto per il funzionamento sequenziale viene
usato per sparare chiodi in modo intermittente
durante operazioni di precisione.
Per azionare la chiodatrice in modalità sequenziale:
1. Spingere lo scatto a contatto contro la
superficie di lavoro.
2. Premere il grilletto.
ATTENZIONE: Ogni volta che il grilletto
viene premuto con lo scatto a contatto
abbassato si pianta un chiodo.
GRILLETTO PER IL FUNZIONAMENTO
AD IMPULSO (NERO)
L’utilizzo del grilletto per la modalità ad impulso è
riservato all’inchiodatura rapida su superfici piatte e
fisse.
Questo tipo di grilletto può essere utilizzato in due
modi: puntamento singolo e azionamento ad
impulso.
Per azionare la chiodatrice utilizzando il
puntamento singolo:
1. Spingere lo scatto a contatto contro la
superficie di lavoro.
2. Premere il grilletto.
Per azionare la chiodatrice utilizzando
l’azionamento ad urto:
1. Premere il grilletto.
2. Spingere lo scatto a contatto contro la superficie
di lavoro. Finché il grilletto rimane premuto la
chiodatrice continuerà a sparare i chiodi ogni
volta che lo scatto a contatto viene spinto sulla
superficie di lavoro. Questo consente all’utente
di sparare molti chiodi in rapida sequenza.
ATTENZIONE: Non tenere il grilletto
premuto quando l’utensile non è in
uso. Quando l’utensile non è in uso
mantenere il dispositivo di blocco
ruotato verso destra (in posizione OFF).
Caricamento dell’utensile (fig. 1)
AVVERTENZA: Durante il caricamento
dei chiodi, puntare l’utensile in una
direzione sicura.
AVVERTENZA: Non puntare mai la
chiodatrice verso le persone per evitare
l’azionamento accidentale e i rischi di
infortunio.
AVVERTENZA: Evitare di caricare
i chiodi finché lo scatto a contatto
o il grilletto sono attivati per evitare
l’azionamento accidentale e i rischi di
infortunio.
61
ITALIANO
Le chiodatrici-groppinatrici DEWALT sono dotate
di un caricatore a doppia camera. Gli elementi
di fissaggio possono essere caricati usando 2
modalità:
METODO “CARICA & BLOCCA”
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF.
2. Inserire gli elementi di fissaggio dal retro del
caricatore (e).
3. Tirare l’elemento di spinta (c) indietro e portare
la piastra del caricatore dietro i chiodi.
METODO “BLOCCA & CARICA”
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF.
2. Tirare indietro l’elemento di spinta e farlo
agganciare all’elemento di blocco.
3. Inserire gli elementi di fissaggio dal retro del
caricatore.
4. Premere il pulsante dell’elemento di spinta (m)
per rilasciare il meccanismo e consentire alla
piastra di posizionarsi dietro i chiodi.
Impostazione della profondità (fig. 5)
AVVERTENZA: Per ridurre i rischi
di infortuni in caso di attivazione
accidentale durante la fase di
regolazione della profondità, effettuare
SEMPRE le seguenti operazioni:
4. Spingere in giù il fermo frontale (s) e tirare verso
l’alto per aprire lo sportellino anteriore (t).
5. All’occorrenza, estrarre il chiodo piegato usando
una pinza.
6. Se la lama dello spingichiodi è abbassata,
inserire un cacciavite nel pezzo di testa e
spingerla indietro.
7. Togliere l’asta e richiudere lo sportellino frontale.
8. Alzare il fermo per fissare lo sportellino al pezzo
di testa.
9. Ricollegare l’erogazione dell’aria.
10. Ricaricare i chiodi nel caricatore.
11. Rilasciare lo spingichiodi.
12. Sbloccare il grilletto.
NOTA: Se i chiodi si inceppano frequentemente
nel pezzo di testa, fare riparare l’utensile da un
centro assistenza autorizzato DEWALT.
MANUTENZIONE
Questo utensile DEWALT è stato progettato per
lavorare a lungo con una manutenzione minima
da parte dell’operatore. Prestazioni sempre
soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e
da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: Prima di effettuare
qualsiasi regolazione, bloccare il
grilletto, scollegare l’erogazione
dell’aria dall’utensile e svuotare il
caricatore per evitare l’azionamento
accidentale e i rischi di infortunio.
• Bloccare il grilletto in posizione OFF.
• Scollegare l’erogazione dell’aria.
• Evitare il contatto con il grilletto
durante le fasi di regolazione.
Per tarare la profondità di chiodatura usare la
regolazione della profondità sul pezzo di testa
dell’utensile.
1. Per ridurre la profondità girare la ghiera di
impostazione della profondità (d) verso destra
(fig. 5A).
2. Per ridurre la profondità girare la ghiera di
impostazione della profondità (d) verso sinistra
(fig. 5B).
Disinnesco di un chiodo inceppato
(fig. 6)
Se un chiodo si inceppa nel pezzo di testa, seguire
queste istruzioni per estrarlo:
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF.
2. Scollegare l’erogazione dell’aria e bloccare il
grilletto.
3. Sbloccare l’elemento di spinta e allontanarlo dai
chiodi.
62
Effettuare le seguenti operazioni di
manutenzione ogni giorno:
Drenare tutta la condensa dai
serbatoi e dai tubi del compressore
dell’aria
• Aprire i rubinetti di sfiato o altre valvole di
scarico sui serbatoi del compressore.
• Far drenare l’acqua accumulata dai tubi flessibili.
Pulizia
PULIRE IL CARICATORE, L’ELEMENTO DI SPINTA E LO
SCATTO A CONTATTO
AVVERTENZA: Soffiare via
regolarmente con dell’aria il pulviscolo
accumulatosi in base alla quantità di
detriti accumulatisi all’interno e attorno
ITALIANO
alle prese d’aria di ventilazione. Durante
l’esecuzione di questa procedura,
indossare occhiali di protezione.
AVVERTENZA: Pulire le parti in
plastica con un panno umido utilizzando
un detergente non abrasivo. Molti
detergenti contengono sostanze
chimiche che potrebbero danneggiare
in modo serio le componenti in plastica.
Non usare sostanze come benzina,
trementina, solventi, né fluidi per
la pulitura a secco che potrebbero
danneggiare le parti in plastica. Non far
MAI penetrare alcun liquido all’interno
dell’utensile, NÉ immergere nessuna
parte dell’utensile in un liquido.
Assicurarsi che tutti gli elementi
di fissaggio siano a tenuta e
perfettamente integri
Stringere gli elementi di fissaggio laschi usando
l’utensile adeguato.
I chiodi si incastrano spesso
• Usare esclusivamente elementi di fissaggio del
tipo specificato.
• Controllare che la sicura del caricatore lo fissi
saldamente.
• Stringere le viti del pezzo di testa.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: Poiché accessori
diversi da quelli proposti da DEWALT
non sono stati testati con questo
prodotto, l’utilizzo di tali componenti
potrebbe risultare pericoloso. Per
ridurre il rischio di infortuni, utilizzare
unicamente gli accessori raccomandati
da DEWALT.
Per informazioni sugli accessori adatti a questo
modello, consultare il proprio rivenditore.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
SOLUZIONE DI PROBLEMI
Se l’utensile non sembra funzionare correttamente,
procedere come segue. Se il problema persiste,
contattare il servizio assistenza tecnica.
L’utensile non funziona
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Se la temperatura è bassa, riscaldare l’utensile.
L’utensile non ha sufficiente potenza
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Controllare che lo scarico dell’aria sia pulito.
• Lubrificare l’utensile.
Il coperchio perde aria
• Stringere le viti del coperchio.
L’utensile salta chiodi
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Pulire il caricatore e il pezzo di testa.
• Controllare che la sicura del caricatore lo fissi
saldamente.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
63
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
64
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
D51257 16 GAUGE RECHT MAGAZIJN
SPIJKERMACHINE VOOR AFWERKING
D51276 15 GAUGE SCHUIN MAGAZIJN
SPIJKERMACHINE VOOR AFWERKING
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot één van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professionele gereedschapsautomaten.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
Technische gegevens
D51257
1
4,6 – 8,4
8,4
1,27
op 6,9 bar
contact
activering
0°
D51276
1
4,6 – 8,4
8,4
1,70
op 6,9 bar
contact
activering
31° – 34°
25,4 – 65
1,6
16
0°
aant. spijkers 100
kg
1,77
25,4 – 65
1,8
15
31° – 34°
100
1,75
Type
Aanbevolen werkdruk
Max. werkdruk
Luchtverbruik per schot
bar
bar
l/m
Activeringmodus
Hoek magazijn
Bevestigingsnagels
lengte
schachtdiameter
hoek
Laadcapaciteit
Gewicht
mm
mm
gauge
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
dB(A)
92
95
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
dB(A)
2,5
2,5
Wijst op brandgevaar.
dB(A)
101
102
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch
vermogen)
KWA (onzekerheid
akoestisch
vermogen)
dB(A)
1,5
1,5
Gewogen rms
versnellingswaarde
Onzekerheid K
m/s2
m/s2
2,51
1,5
3,11
1,5
1
het hand-arm systeem bij gebruik van het
gereedshap zal bijvoorbeeld afhangen van
de kracht bij het vastnemen, de drukkracht
bij contact, de werkrichting, de aanpassing
van de stroomtoevoer, het werkstuk en de
ondersteuning van het werkstuk.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D51257, D51276
Deze waarde duidt op een kenmerk van
het gereedschap en vertegenwoordigt niet
de invloed op het hand-arm systeem bij
gebruik van het gereedschap. De invloed op
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” zijn
ontworpen in overeenstemming met:
2006/42/EC, EN 792-13.
65
NEDERLANDS
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT
via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
vast komen te zitten. Draag bij voorkeur
handschoenen van rubber en anti.slip
veiligheidsschoeisel. Draag beschermde
afdekking voor het haar en hou lang haar uit de
buurt.
6. Rek u niet te ver uit.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
7. Blijf alert.
Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw
gezond verstand. Bedien het gereedschap niet
wanneer u vermoeid bent.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en Productontwikkeling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
Veiligheidsinstructies
Kijk bij gebruik van gereedschap altijd de
veiligheidsvoorschriften na die van toepassing zijn
in uw land, om het risico op persoonlijk letsel te
verminderen. Lees de volgende veiligheidsinstructies
alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze instructies op een veilige plek!
LEES ALLE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
EN ALLE INSTRUCTIES
Algemeen
1. Houd het werkgebied vrij.
Ongeordende gebieden en platformen kunnen
ongelukken veroorzaken.
2. Let op de werkomgeving.
Beschut het gereedschap voor vocht. Hou de
werkomgeving goed verlicht. Gebruik geen
gereedschap bij aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
3. Hou kinderen op afstand.
Laat geen kinderen of bezoekers in contact met
het gereedschap komen. Toezicht is vereist voor
personen jonger dan 16 jaar.
4. Berg niet-gebruikt gereedschap op.
Als het gereedschap niet in gebruik is, dient
het op een droge en veilig afgesloten plaats
te worden bewaard, buiten het bereik van
kinderen.
5. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of sieraden.
Deze kunnen in bewegende onderdelen
66
8. Gebruik het geschikte gereedschap.
Het voorgenomen gebruik wordt beschreven
in deze instructie handleiding. Probeer
niet met klein gereedschap of hulpstukken
werkzaamheden uit te voeren die een zwaar
gereedschap nodig hebben. Het gereedschap
levert betere en veiligere prestaties als u het
voor het doel gebruikt waarvoor het is bedoeld.
WAARSCHUWING! Het gebruik van enig
accessoire of bevestiging of bediening van
enige handeling met dit gereedschap dat
anders is dan wordt aanbevolen in deze
gebruiksaanwijzing kan een risico op persoonlijk
letsel opleveren.
9. Onderhoud het gereedschap met zorg.
Houd het gereedschap in goede staat
voor betere en veiligere prestaties. Volg de
instructies voor het onderhoud en verwisselen
van accessoires op. Houd handgrepen en
schakelaars droog, schoon, en vrij van olie en
vet.
10. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer zorgvuldig het gereedschap
op schade voordat u het gebruikt, om te
bepalen dat het correct zal werken en de
bedoelde functie zal uitvoeren. Kijk het na
op verkeerde uitlijning en vastklemming van
bewegende onderdelen, breuken in onderdelen
en andere omstandigheden die de werking
kunnen beïnvloeden. Laat beschadigde
beschermkappen of andere gebrekkige
onderdelen herstellen of vervangen zoals
voorgeschreven.
11. Laat uw gereedschap herstellen door een
erkend DEWALT herstelagent.
Dit gereedschap is in overeenstemming met
de veiligheidsvoorschriften van toepassing. Om
gevaar te vermijden, mag het gereedschap
enkel door erkende techniekers hersteld
worden.
NEDERLANDS
Bijkomende veiligheidsvoorschriften
voor pneumatische spijkermachines
• Draag ALTIJD een veiligheidsbril.
• Draag ALTIJD gehoorbescherming.
• Gebruik enkel bevestigingsnagels van het type
vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
• Gebruik geen statieven om het gereedschap op
een ondersteuning te monteren.
• Gebruik het gereedschap NOOIT voor
andere doelen dan degene vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.
• Gebruik dit gereedschap NOOIT op steigers,
trappen, ladders of gelijksoortige werkgebieden.
• Gebruik het gereedschap niet dicht bij dozen of
kratten.
• Gebruik het gereedschap niet voor een veilige
bevestiging aan transportmiddelen, zoals
voertuigen of karren.
• Controleer voor gebruik de correcte werking
van de contactschakelaar. Gebruik dit
gereedschap nooit als de trekkerschakelaar of
de contactschakelaar beschadigd zijn.
• Gebruik koppelingen voor snelle werking
voor verbinding aan het systeem van
gecompresseerde lucht. De onsluitbare tip
moet op het gereedschap gemonteerd worden
zodat geen gecompresseerde lucht in het
gereedschap blijft na het uitschakelen.
• Gebruik ALTIJD propere, droge
gecompresseerde lucht. Gebruik geen zuurstof
of ontvlambare gassen als energiebron voor dit
gereedschap.
• De maximale toegestane luchtdruk van het
gereedschap mag NOOIT overschreden
worden.
• Koppel dit gereedschap enkel aan een
luchttoevoer waar de maximale toegestane
druk voor het gereedschap niet met meer dan
10% overschreden wordt. In geval van hogere
drukken, moet een drukverminderende klep
inclusief een neerwaartse veiligheidsklep in de
luchttoevoer ingeboudwd worden.
• Gebruik enkel buizen met een waardering die
de maximale werkdruk van het gereedschap
overschrijdt.
• Om een onnodig hoge geluidsniveau, verhoogd
slijtage en bijbehorende storingen te vermijden,
zou de spijkermachine bediend moeten
worden met de minimaal druk vereist voor de
bewerking.
• Gebruik GEEN zuurstof, ontvlambare gassen
of enige andere reactieve gassen om te werken
met gecompresseerde lucht. Dit kan gevaar
voor ontploffing en/of ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.
• Alvorens het gereedschap te verplaatsen,
ontkoppelt u het van het systeem voor
gecompresseerde lucht, vooral wanneer
ladders worden gebruikt of wanneer ongewone
lichaamsposities aangenomen worden bij het
bewegen.
• Ontkoppel het gereedschap van de luchttoevoer
wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Probeer het verzwakken of beschadigen van het
gereedschap te vermijden, als resultaat van:
– er mee te slaan of te krassen
– aanpassingen die niet door de fabrikant
worden toegestaan
– gebruik op oppervlakten van hard materiaal
zoals staal
– het gereedschap laten vallen of over de
grond sleuren
– overdreven druk van welk soort ook
uitoefenen
• Gebruik het gereedschap niet als een hamer.
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Richt de spijkermaker,
geladen of ongeladen, niet op uzelf of anderen.
Dit kan tot ernstig letsel leiden.
Houd het gereedschap bij het werken vast
zodat geen letsel aan het hoofd of lichaam
veroorzaakt kan worden in het voorval van
een mogelijke terugslag door een verstoring
in de energietoevoer of harde gebieden in het
werkstuk.
Breng het gereedschap voor bevestiging van
nagels NOOIT in werking in de vrije lucht.
Draag in de werkomgeving het gereedschap
steeds met slechts één hendel en NOOIT met
de schakelaar geactiveerd.
Let op de staat van de werkomgeving.
Bevestigingsnagels kunnen dunne werkstukken
penetreren of uitglijden op hoeken of randen
van werkstukken en zo een risico vormen
voor mensen. De lengte van de gebruikte
nagels zou niet langer mogen zijn dan de
dikte van de werkstukken. Indien de nagels
langer dan de dikte van het werkstuk zijn zou
het een terugkaatsing van de nagels kunnen
veroorzaken indien het werkstuk op een hard
oppervlak geplaatst is, b.v. beton, staal.
Schiet geen nagels af dicht bij de buurt van
de rand van het werkstuk. Houd ALTIJD een
afstand van minimum 25 mm van de rand van
het werkstuk zodat de nagels het werkstuk niet
vernielen.
67
NEDERLANDS
• Schiet geen bevestigingsnagels af bovenop
andere bevestigingsnagels.
• Gebruik enkel onderdelen vermeld door de
fabrikant of zijn erkende agenten.
• Laat enkel herstellingen uitvoeren door de
fabrikant of erkende agenten zoals vermeld in
deze gebruiksaanwijzing en door het geschikte
gereedschap en uitrusting te gebruiken.
• Het wordt aanbevolen de veer van de
contactschakelaar iedere 3-4 jaar te vervangen
om uw persoonlijke veiligheid te garanderen.
• Haal geen onderdelen van de machine voor het
afschieten van bevestigingsnagels uit elkaar, of
blokkeer ze niet, zoals de veiligheidspal.
• Laat het gereedschap correct nakijken op
regelmatige tijdstippen.
• Draag ALTIJD veiligheidshandschoenen om het
risico op persoonlijk letsel te verminderen.
Overige risico’s
• De volgende risico zijn inherent aan het gebruik
van deze machines:
– Letsels veroorzaakt door verkeerde
bediening van het gereedschap.
– Controleverlies door het gereedschap niet
stevig vast te houden.
– Spierverrekking van de armen of handen,
vooral bij het werken boven het hoofd.
Neem altijd regelmatige pauzes wanneer
u over lange periodes werkt.
– Gebruik het gereedschap niet als u
vermoeid bent of onder de invloed van
drugs of alcohol. Een moment van
onoplettendheid bij het bedienen kan
oorzaak zijn van ernstig persoonlijk letsel.
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Deze zijn:
– Gehoorbeschadiging. Onder sommige
omstandigheden en gebruiksduur, kan
het lawaai van dit product bijdragen aan
gehoorverlies.
– Controleverlies veroorzaakt door
terugslag.
– Risico op letsel veroorzaakt door
vastklemming, scherpe randen en
verkeerd bedienen van het werkstuk.
– Risico op letsel veroorzaakt door scherpe
randen bij het laden van de nagels of het
insteken van nagelstokken.
68
–
Ongemak op handen en armen. Trillingen
veroorzaakt bij het bedienen van dit
gereedschap kunnen permanent letsel
veroorzaken aan vingers, handen en
armen. Gebruik handschoenen om extra
demping te verkrijgen, neem regelmatige
rustpauzes, en houd het dagelijks gebruik
op een minimum.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Pneumatisch gereedschap met
veiligheidspal.
Gebruik het niet op steigers of ladders.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Compatibele nagelhoeken (D51257).
Compatibele nagelhoeken (D51276).
Maximum aantal nagels in de magazijn.
Nageldiameter (D51257).
Nageldiameter (D51276).
Nagellengte.
Max. werkdruk.
NEDERLANDS
PLAATS VAN DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (u), die ook het bouwjaar vermeld, is
afgedrukt op de oppervlakte van de behuizing boven
de schakelaar.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Spijkermachine
1 Activeringschakelaar per beurt
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Omschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas de
gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
a. aan-uit schakelaar
b. riemhaak
c. nagelduwer
d. wiel voor aanpassing diepte
e. magazijn met twee laadmethodes
f. stootkussen
g. contactschakel
h. veerslot voor voor het verwijderen van
vastgeloopte nagels
i. ontgrendeling schakelaar
j. uitlaat
k. luchtkoppeling
l. uiteindedeksel
GEBRUIKSDOEL
De D51257 en D51276 pneumatische
spijkermachines zijn ontworpen om
bevestigingsnagels door houten werkstukken te
schieten.
GEBRUIK ZE NIET bij vochtige omstandigheden
of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.
Deze pneumatische spijkermachines zijn
professionele elektrische werktuigen. LAAT GEEN
kinderen in contact met het gereedschap komen.
Toezicht is vereist als onervaren operators dit
gereedschap bedienen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Voor de
assemblage en aanpassing, vergrendelt
u ALTIJD de schakelaar, ontkoppelt u
de luchttoevoer van het gereedschap en
verwijdert u de bevestigingsnagels uit de
magazijn alvorens enige aanpassingen
uit te voeren, zoniet is er risico op
persoonlijk letsel.
Schakelaar
WAARSCHUWING: Houd de vingers
WEG van de schakelaar wanneer u
geen bevestigingsnagels afschiet om
ongewild afschieten te voorkomen.
Draag het gereedschap nooit met
een vinger rond de schakelaar. In
Contactstoot Activeringmodus zal het
gereedschap een bevestigingsnagel
afschieten indien de veiligheid
aangestoot wordt terwijl de schakelaar
ontdrukt is.
Dit gereedschap is uitgerust met een stoot
activeringschakelaar. Een activeringschakelaar
op reeks wordt ook bijgevoegd met de originele
verkapping. Voor definities van “stootactivering” en
“activering op reeks”, zie hieronder.
De grijze schakelaar met
gedrukt op de zijkant
is de enkelvoudige activeringschakelaar op reeks en
zorgt ervoor dat het gereedschap in deze modus
werkt.
De zwarte schakelaar met
gedrukt op de
zijkant is de stootactiveringschakelaar en zorgt
ervoor dat het gereedschap op deze manier
geactiveerd wordt.
Om het gebruik van de activeringschakelaar op
reeks en stootactiveringschakelaar te bepalen, zie
Het gereedschap activeren.
VERWIJDEREN VAN DE SCHAKELAAR (AFB. 2)
1. Verwijder de rubberen pakkingring (n) van het
einde van de deuvelpin (o).
2. Verwijder de deuvelpin.
3. Verwijder de schakelaarassemblage uit de
schakelaarholte onder de hendel van de
behuizing van het gereedschap.
69
NEDERLANDS
PLAATSING VAN DE SCHAKELAAR (AFB. 2, 3)
1. Kies ofwel de activeringschakelaar op reeks
of de stootactiveringschakelaar die op het
gereedschap geplaatst moet worden. Beide
schakelaars worden bij de verpakking van het
gereedschap inbegrepen.
2. Voeg de schakelaarkit in de holte voor de
schakelaar.
3. Wees zeker dat de schakelaarveer (q) rond
de schacht van de buis van de schakelaar (p)
gemonteerd wordt.
4. Zet de gaten van de schakelaar op één lijn met
de gaten van de behuizing (r), voeg dan de
deuvelpin (o) in doorheen het hele montage,
zoals aangetoond.
5. Duw de rubberen pakkingring (n) op het uiteinde
van de deuvelpin, zoals aangetoond.
Luchtkoppeling (afb. 1)
Dit gereedschap heeft een sandaard 3/8" uitholling
voor de luchtkoppeling (k). Het gereedschap
wordt gemonteerd met een 3/8" tot 1/4" adapter
gemonteerd op het uiteindedeksel
• Plaats ducktape rond het uitstekend uiteinde
om luchtlekken te vermijden.
• Om een 1/4" koppeling te plaatsen, schroeft u
de koppeling in de 3/8" naar 1/4" adaptor op
het uiteindedeksel en spant u het stevig aan.
• Om een 3/8" koppeling te monteren, verwijdert
u de 3/8" naar 1/4" adaptor, indien aanwezig.
Schroef de koppeling in het uiteindedeksel en
span het stevig aan.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u ALTIJD
aan de veiligheidsinstructies en regels
van toepassing.
WAARSCHUWING: Plaats het
werkstuk ALTIJD op een veilige manier.
Juiste positie van de handen (afb. 7)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
70
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (v).
Het gereedschap voorbereiden
(afb. 1)
WAARSCHUWING: Om het risico
op persoonlijk letsel te vermijden,
ontkoppelt u het gereedschap van de
luchttoevoer alvorens een onderhoud
uit te voeren, een vastgeklemde
bevestigingsnagel te verwijderen, de
werkruimte te verlaten, het gereedschap
naar een andere plaats te bewegen
of het gereedschap aan een ander
persoon te geven.
WAARSCHUWING: Draag
geschikte oog-, gehoor- en
ademhalingbescherming.
OPMERKING: Deze spijkermachines zijn ontworpen
om zonder olie te werken. Indien gewenst, kunnen
5-7 druppels olie gebruikt worden op de o-ringen,
rubberen onderdelen en de luchtkoppelingen.
• Ledig alle condensatie uit de tanks en slangen
van de luchtcompressor.
• Verwijder alle spijkers uit de magazijn.
• Vergendel de nagelduwer (c) in achterwaartse
positie.
• Controleer of de contactontkoppeling (g) en
nagelduwer (c) vrij kunnen bewegen.
WAARSCHUWING: Gebruik
dit gereedschap niet indien de
contactontkoppeling en nagelduwer niet
vrij kunnen bewegen.
WAARSCHUWING: Mijd eenzelfde
lichaamspositie of stand bij langdurig
gebruik, b.v. boven het hoofd. Mijd
lange werkperiodes zonder genoeg
rusttijd.
• Controleer of de druk van de luchttoevoer onder
de aanbevolen maximale werkdruk ligt.
• Koppel de luchtslang aan de koppeling van het
gereedschap.
• Controleer op hoorbare lekken rond de kleppen
en pakking.
• Stel de luctdruk in op de aanbevolen minimale
werkdruk.
WAARSCHUWING: Gebruik NOOIT
een gereedschap met lekken of
beschadigde onderdelen.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Sluit
het gereedschap NIET op
de luchttoevoer aan tenzij de
gereedschapsvoorbereiding voltooid is.
Bediening bij koud weer
Bij het bedienen van gereedschap bij temperaturen
onder nul:
• Wees zeker dat de tanks van de compressor
deftig geledigd zijn voor het gebruik.
• Houd het gereedschap zo warm mogelijk
alvorens te gebruiken.
• Wees zeker dat alle bevestigingsnagels uit de
magazijn verwijderd zijn.
• Ontkoppel de luchlijn van het gereedschap.
• Stel de luchtdruk op maximum 5,5 bar in.
• Koppel de luchtslang aan de koppeling van het
gereedschap.
• Laad de spijkers in het magazijn zoals hierboven
beschreven.
• Vermeerder de druk naar een nomaal
werkingniveau.
• Gebruik het gereedschap op een normale
manier.
• Ledig de tanks van de compressor ten minste
een keer per dag.
OPMERKING: Raadpleeg Het gereedschap
voorbereiden bij Bediening indien u kiest olie te
gebruiken.
Bediening bij warm weer
Het gereedschap zou normaal moeten werken.
Vermijd de hitte van direct zonlicht om schade
aan de bumpers, o-ringen en andere rubberen
onderdelen te vermijden.
Riemhaak (afb. 1)
De DEWALT spijkermachines komen uitgerust met
een geïntegreerde riemhaak (b) die naar beide
kanten van het gereedschap gedraaid kan worden
om links- of rechtshandige gebruikers bediend te
worden. Het kan ook uit de weg gedraaid worden
wanneer deze niet gebruikt wordt.
Indien de haak niet gewenst is, kan deze van het
gereedschap verwijderd worden.
OM DE RIEMHAAK TE VERWIJDEREN
1. Vergendel de schakelaar.
2. Ontkoppel de luchttoever van het gereedschap.
3. Verwijder de schroeven van de achterdeksel (l)
van het gereedschap door gebruik te maken
van een geschikte sleutelmoer.
4. Verwijder de riemhaak (b).
5. Monteer opnieuw achterdeksel en pakking.
Wees zeker dat de schroeven stevig
aangespand zijn.
6. Monteer en span de luchtkopelling terug aan.
De vergrendeling gebruiken
(afb. 1, 4)
WAARSCHUWING: Houd de
schakelaar niet ingedrukt wanneer het
gereedschap niet in gebruik is. Houd
de vergrendelingschakelaar naar rechts
gedraaid (VERGRENDELD) wanneer het
gereedschap niet in gebruik is. Dit kan
tot ernstig persoonlijk letsel leiden.
WAARSCHUWING: Vergrendel de
schakelaar, ontkoppel de luchttoevoer
van het gereedschap en verwijder de
bevestigingsnagels uit de magazijn
alvorens aanpassingen uit te voeren. Dit
kan tot ernstig persoonlijk letsel leiden.
Elke DEWALT spijkermachine is uitgerust met een
schakelaar vergrendelingsschakelaar (i). Om de
vergrendelingschakelaar te activeren, draait u het
naar rechts. Om de vergrendelingschakelaar uit te
schakelen, centreert u het. De schakelaar moet altijd
vergrendeld zijn wanneer aanpassingen uitgevoerd
worden of wanneer het gereedschap niet gebruikt
wordt.
Het gereedschap activeren
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
draagt u ALTIJD geschikt oog- en
gehoorbescherming bij het bedienen
van dit gereedschap.
Het gereedschap kan op twee manieren geactiveerd
worden: enkelvoudige activeringschakelaar op
reeks of stootactiveringschakelaarmodus. De
schakelaar gemonteerd op het gereedschap zoals
omschreven in de Schakelaar sectie van deze
gebruiksaanwijzing bepaalt de wijze van bediening.
ACTIVERINGSCHAKELAAR OP REEKS
(GRIJS)
Het gedoeld gebruik voor de activeringschakelaar
op reeks is een onderbroken afschieten van
bevestigingsnagels waar een erg voorzichtige en
nauwkeurige plaatsing gewenst is.
Om de spijkermachine in activeringsmodus op reeks
te gebruiken:
71
NEDERLANDS
1. Duw de contactontkoppeling stevig tegen het
werkoppervlak.
2. Duw de schakelaar in.
VOORZICHTIG: Elke keer dat de
schakelaar ingedrukt wordt zal een
nagel afgeschoten worden zolang de
contactontkoppeling ingedrukt blijft.
METHODE LADEN EN VERGRENDELEN
1. Vergendel de schakelaar.
2. Laad de nagels langs de achterkant van de
magazijn (e).
3. Trek de nagelduwer (c) naar achter tot de
nagelvolger achter de nagels valt.
METHODE VERGRENDELEN EN LADEN
STOOTACTIVERINGSCHAKELAAR
(ZWART)
Het gedoeld gebruik voor de
stootactiveringschakelaar is voor het snel
vastnagelen op vlakke, vaststaande oppervlakten.
Bij het gebruik van de stootactiveringschakelaar,
zijn twee methodes beschikbaar: activering op
plaats en stootactivering.
Om het gereedschap te bedienen door gebruik
te maken van de activeringsmethode op plaats:
1. Duw de contactontkoppeling tegen het
werkoppervlak.
2. Duw de schakelaar in.
Om het gereedschap te bedienen door gebruik
te maken van de stootactiveringsmethode:
1. Duw de schakelaar in.
2. Duw de contactontkoppeling tegen het
werkoppervlak. Zolang de schakelaar ingedrukt
is, zal het gereedschap een nagel afschieten
elke keer dat de contactontkoppeling ingedrukt
wordt. Dit laat de gebruiker toe meerdere nagels
af te schieten op reeks.
VOORZICHTIG: Houd de schakelaar
niet ingedrukt wanneer het
gereedschap niet in gebruik is. Houd
de vergrendelingschakelaar naar rechts
gedraaid (VERGRENDELD) wanneer het
gereedschap niet in gebruik is.
Het gereedschap laden (afb. 1)
WAARSCHUWING: Houd bij het
herladen het gereedschap gericht naar
een veilige richting.
WAARSCHUWING: Houd het
gereedschap gericht weg van uzelf en
anderen. Dit kan tot ernstig persoonlijk
letsel leiden.
WAARSCHUWING: Laad nooit
nagels met de contactontkoppeling
of schakelaar geactiveerd. Dit kan tot
persoonlijk letsel leiden.
De DEWALT spijkermachines voor afwerking worden
uitgerust met magazijnen met twee laadmethodes.
De nagels kunnen op twee manieren geladen
worden:
72
1. Vergendel de schakelaar.
2. Trek de duwer terug tot het vastloopt in het
veerslot.
3. Laad de nagels langs de achterkant van de
magazijn.
4. Druk de duwerknop (m) in om deze te
ontgrendelen en laat de nagelvolger achter de
nagels vallen.
Instelling diepte (afb. 5)
WAARSCHUWING: Om het risico
op ernstig letsel te vermijden bij
onwillekeurige activering bij het
aanpassen van de diepte, moet u
ALTIJD:
• Vergendel de schakelaar.
• De luchttoevoer ontkoppelen.
• Contact met de schakelaar vermijden
tijdens aanpassingen.
De schietdiepte van de bevestigingsnagels kan
aangepast worden door de diepteaanpassing op het
neusstuk van het gereedschap te gebruiken.
1. Om de nagel minder diep te schieten, draait
u het wiel voor instelling diepte (d) naar rechts
(afb. 5A).
2. Om de nagel dieper te schieten, draait u het
wiel voor instelling diepte (d) naar links (afb. 5B).
Een vastgeklemde spijker
verwijderen (afb. 6)
Indien een nagel vastgeklemd raakt in het neusstuk,
houdt u het gereedschap van u weg gericht en volgt
u deze instructies om deze te verwijderen:
1. Vergendel de schakelaar.
2. Ontkoppel de luchttoevoer van het gereedschap
en vergrendel de schakelaar.
3. Haal de duwer van achter de nagels vandaan.
4. Duw het voorste veerslot (s) naar beneden en
trek daarna naar boven om de voorste deur (t)
te openen.
NEDERLANDS
5. Verwijder de gebogen spijker, desnoods met
gebruik van een tang.
6. Indien het schietblad in de neerwaartse positie
is, steekt u de schroevendraaier of andere staaf
in het neusstuk en duwt u het schietblad terug
in positie.
7. Verwijder de staaf en sluit de voorste deur.
8. Trek het veerslot omhoog om de deur van het
neusstuk te beveiligen.
9. De luchttoevoer terug vastkoppelen.
10. De nagels terug in de magazijn steken.
11. De duwer losmaken.
12. De schakelaar ontgrendelen.
OPMERKING: Mochten de nagels vaak
blijven vastklemmen in het neusstuk, laat u het
gereedschap voor onderhoud binnenbrengen bij
een erkende DEWALT service center.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het ririco op
letsel te verminderen, vergrendelt
u de schakelaar, ontkoppel de
luchttoevoer van het gereedschap
en verwijder de bevestigingsnagels
uit de magazijn alvorens
aanpassingen uit te voeren, zoniet
is er risico op persoonlijk letsel.
Reiniging
REINIG DE MAGAZIJN, DUWER, EN CONTACTONTKOPPELINGMECHANISME
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
geschikte oogbescherming bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik bij het
reinigen enkel milde zeek en een
vochtig doek op plastic onderdelen.
Veel huishoudelijke kuisproducten
bevatten chemicaliën die plastic
ernstig kunnen beschadigen. Gebruik
ook geen benzine, terpentijnolie,lak of
verfverdunner, droge kuisproducten
or gelijkaardige producten die plastic
onderdelen ernstig kunnen beschadigen.
Zorg dat er NOOIT enige vloeistof in
het gereedschap komt; dompel NOOIT
enig onderdeel van het gereedschap in
een vloeistof.
Zorg ervoor dat alle
bevestigingsklemmen op het
gereedschap aangespannen en
onbeschadigd zijn
Span losse bevestigingsklemmen aan door gebruik
van het geschikt gereedschap.
Voer elke dag de volgende
onderhoudbewerkingen uit:
PROBLEMEN OPLOSSEN
Ledig alle condensatie uit de tanks
en slangen van de luchtcompressor
Indien uw gereedschap niet correct werkt; volgt u de
instructies hierbeneden. Indien dit het probleem niet
oplost, neemt u contact op met uw herstelagent.
• Open afvoerkleppen of andere afvloeiingkleppen
op de compressortanks.
• Laat enig opgehoopt water uit de slangen
vloeien.
Het gereedschap werkt niet
• Controleer de luchttoevoer.
• Indien de temperatuur laag is, warmt u het
gereedschap op.
Het gereedschap heeft niet genoeg stroom
• Controleer de luchttoevoer.
• Controleer of de luchtuitlaat vrij is.
• Smeer het gereedschap.
73
NEDERLANDS
Het deksel van het gereedschap lekt lucht
• Span de dekselschroeven aan.
Het gereedschap slaat spijkers over
• Controleer de luchttoevoer.
• Reinig de magazijn en het neusstuk.
• Controleer of de magazijnkoppeling de magazijn
stevig vasthoudt.
Bevestigingsnagels blijven in het
gereedschap steken
• Controleer of u enkel bevestigingsnagels van
het vermelde type gebruikt.
• Controleer of de magazijnkoppeling de magazijn
stevig vasthoudt.
• Span de schroeven van het neusstuk aan.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
74
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
75
NORSK
D51257 DYKKERTPISTOL MED RETT MAGASIN
FOR DYKKERT NR. 16
D51276 DYKKERTPISTOL MED RETT MAGASIN
FOR DYKKERT NR. 15
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Type
Anbefalt driftstrykk
Maks. driftstrykk
Luftbruk pr. skudd
bar
bar
l/m
Utløsningsmodus
Magasinvinkel
Spiker
lengde
diameter
vinkel
Kapasitet
Vekt
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk
usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt
usikkerhet)
Vektet RMS
akselerasjonsverdi
Usikkerhet K
1
76
D51257
1
4,6 – 8,4
8,4
1,27
ved 6,9 bar
kontaktutløsning
0˚
mm
mm
nr.
25,4 – 65
1,6
16
0˚
ant. dykkert
100
kg
1,77
D51276
1
4,6 – 8,4
8,4
1,70
ved 6,9 bar
kontaktutløsning
31° – 34°
25,4 – 65
1,8
15
31° – 34°
100
1,75
dB(A)
92
95
dB(A)
dB(A)
2,5
101
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
m/s2
m/s2
2,51
1,5
3,11
1,5
være avhengig av gripekraft, kontakttrykkraft,
arbeidsretning, justering av energitilførsel,
arbeidsstykket og støtten til arbeidsstykket.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
Denne verdien er en verktøyrelatert
egenskapsverdi, og representerer ikke
påvirkningen av hånd-arm-systemet ved bruk
av verktøyet. Påvirkningen av hånd-armsystemet ved bruk av verktøyet vil for eksempel
D51257, D51276
DEWALT erklærer at disse produktene som er
beskrevet under “tekniske data” er konstruert i
samsvar med:
2006/42/EC, EN 792-13.
For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
NORSK
Undertegnede er ansvarlig for samlingen av den
tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkerhetsinstruksjoner
Følg alltid sikkerhetsbestemmelser som gjelder i
ditt land for å redusere risikoen for personskade
når du bruker verktøy. Les de følgende
sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk produktet.
Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted!
LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER
OG ALLE INSTRUKSJONER
Generelt
1. Hold arbeidsområdet rent.
Rotete områder og benker kan forårsake ulykker.
2. Ta hensyn til arbeidsmiljø.
Ikke utsett verktøyene for fuktighet. Hold
arbeidsområdet godt opplyst. Ikke bruk verktøy i
nærheten av brennbare væsker eller gasser.
3. Hold barn unna.
Ikke la barn eller besøkende komme i kontakt
med verktøyet. Ettersyn er nødvendig for de
under 16 år.
4. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares
korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt sted og låses sikkert, utenfor barns
rekkevidde.
5. Bruk egnet antrekk.
Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan fanges i bevegelige deler. Du kan med
fordel bruke gummihansker og vernesko som
ikke sklir. Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
6. Ikke strekk deg over verktøyet.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
7. Vær på vakt.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke
bruk verktøyet når du er trøtt.
8. Bruk egnet verktøy.
Beregnet bruk er beskrevet i denne
instruksjonshåndboken. Ikke tving små verktøy
eller tilleggsutstyr til å gjøre jobben til et
kraftigere verktøy. Verktøy fungerer bedre og
sikrere ved den hastigheten det er beregnet for.
ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr
eller utførelse av operasjoner med dette
verktøyet ut over de som anbefales i denne
instruksjonshåndboken, kan føre til fare for
personskade.
9. Vedlikehold verktøyet.
Hold verktøyet i god stand for bedre og tryggere
bruk. Følg instruksjonene om vedlikehold og
bytte av tilbehør. Hold alle kontrollere tørre, rene
og uten olje og smørefett.
10. Kontroller for ødelagte deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy nøye for
skader for å sørge for at det vil fungere korrekt
og utføre tiltenkt funksjon. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke bruken. Ødelagt beskyttelse eller andre
defekte deler må repareres eller byttes ut som
beskrevet.
11. Få en autorisert DEWALT-reparatør til å
reparere verktøyet.
Dette verktøyet er i henhold til relevante
sikkerhetsbestemmelser. For å unngå fare,
må verktøyene kun repareres av kvalifiserte
teknikere.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for spikerpistoler
• Bruk ALLTID vernebriller.
• Bruk ALLTID hørselsvern.
• Bruk kun spikere av typen som er angitt i denne
håndboken.
• Bruk ikke stativer for å montere verktøyet til en
støtte.
• Bruk ALDRI verktøyet for andre formål enn de
som er beskrevet i denne håndboken.
• Bruk ALDRI dette verktøyet på stillas, trapper,
stiger eller lignende arbeidssteder.
• Ikke bruk verktøyet til å lukke esker eller kasser.
• Ikke bruk verktøyet til å feste
transportsikkerhetsutstyr på kjøretøyer og
vogner.
• Før bruk må du kontrollere riktig funksjon til
kontaktkobleren. Bruk aldri dette verktøyet når
enten utløserbryteren eller kontaktkobleren er
ødelagt.
77
NORSK
• Bruk hurtigkoblinger for tilkobling til
trykkluftsystemet. Den ikke-forseglbare nippelen
må festes på verktøyet på en slik måte at det
ikke blir igjen trykkluft i verktøyet etter frakobling.
• Bruk ALLTID ren og tørr trykkluft. Ikke bruk
oksygen eller lettantennelige gasser som
energikilde for dette verktøyet.
• Maksimalt tillatt lufttrykk for verktøyet skal
ALDRI overstiges.
• Koble kun dette verktøyet til en lufttilførsel der
maksimalt tillatt trykk på verktøyet ikke kan
overstiges med mer enn 10 %. Ved høyere
trykk må en trykkreduserende ventil, inkludert
en nedstrøms sikkerhetsventil, bygges inn i
trykklufttilførselen.
• Bruk kun slanger med klassifisering som
overstiger maksimalt driftstrykk for verktøyet.
• For å forhindre unødvendig høyt støynivå, økt
slitasje og medfølgende feil, skal spikerpistolen
brukes ved det laveste trykket som er
nødvendig for arbeidsprosessen.
• IKKE bruk oksygen, lettantennelige gasser eller
andre reaktive gasser som driftstrykkluft. Fare
for eksplosjon og/eller alvorlig personskade kan
oppstå.
• Før verktøyet transporteres, må du koble det fra
trykkluftsystemet, spesielt hvis det brukes stiger
eller der du har en uvanlig fysisk holdning under
bevegelse.
• Koble verktøyet fra lufttilførselen når det ikke er i
bruk.
• Unngå svekking eller skading av verktøyet, for
eksempel ved:
– utstansing eller gravering
– modifiseringer som ikke er autorisert av
produsenten
– føring mot maler av harde materialer som stål
– misting eller skyving over gulvet
– bruke stort trykk av alle typer
• Ikke bruk utstyret som en hammer.
ADVARSEL! Hold spikerpistolen, lastet eller
ulastet, vendt bort fra deg selv og andre. Dette
kan føre til alvorlige personskader.
• Mens du jobber må du holde verktøyet på en
slik måte at du ikke kan forårsake skader på
hodet eller kroppen dersom en mulig rekyl på
grunn av en forstyrrelse av energitilførselen eller
harde områder på arbeidsstykket.
• Utløs ALDRI spikerforsenkningsverktøyet ut i
luften.
• I arbeidsområdet må du bære verktøyet i kun ett
håndtak, og ALDRI med utløseren aktuert.
78
• Vurder forholdene i arbeidsområdet. Spikre
kan penetrere tynne arbeidsstykker eller gli
av hjørner og kanter på arbeidsstykket, og
dermed utsette mennesker for risiko. Lengden
på spikrene som brukes skal ikke være lenger
enn tykkelsen på arbeidsstykket. Dersom
spikrene er lenger enn arbeidstykkets tykkelse,
kan dette forårsake at de slår tilbake dersom
arbeidsstykket er plassert på en hard overflate,
for eksempel betong eller stål.
• Ikke forsenk spikre i nærheten av kanten på
arbeidsstykket. Hold ALLTID en avstand på
minst 25 mm fra kanten av arbeidsstykket, slik
at ikke spikrene ødelegger arbeidsstykket.
• Ikke forsenk spikre på toppen av andre spikre.
• Bruk kun reservedeler som av spesifisert av
produsenten eller autoriserte agenter.
• Reparasjoner skal kun utføres av produsenten
eller autoriserte agenter, og disse skal overholde
informasjonen i denne håndboken og bruke
egnede verktøy og utstyr.
• Det anbefales at man skifter kontaktutløservåren
hver 3-4 år for å ivareta din personlige sikkerhet.
• Ikke demonter eller blokker deler av
spikerforsenkningsverktøyet, for eksempel
sikkerhetsbøylen.
• Få service på verktøyet til regelmessige
intervaller.
• Bruk ALLTID sikkerhetshansker for å redusere
faren for personskader.
Øvrige farer
• Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av
disse maskinene:
– Skader forårsaker av uriktig håndtering av
verktøyet.
– Tap av kontroll fordi verktøyet ikke holdes
godt.
– Muskelbelastning i armer og hender,
spesielt ved arbeid høyt opp. Ta alltid
jevnlige pauser når du arbeideri lange
tidsperioder.
– Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller
alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
kan føre til alvorlig personskade.
• Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke
kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader. Under noen forhold
og langvarig bruk kan støy fra dette
produktet bidra til hørselsskader.
NORSK
– Tap av kontroll på grunn av rekyl.
– Risiko for skade forårsaket av
klempunkter, skarpe kanter og uriktig
håndtering av arbeidsstykket.
– Risiko for skade forårsaket av skarpe
kanter ved bytting av spikre eller
innsetting av spikerpakker.
– Dårlig komfort for hender og armer.
Vibrasjoner forårsaket av driftshandlingen
på dette verktøyet kan forårsake
permanent skade på fingre, hender
og armer. Bruk hansker for å få ekstra
demping, ta jevnlige hvilepauser og
begrens den daglige bruken.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Maks. driftstrykk.
POSISJON FOR DATOKODE (FIG. 1)
Datokode (u), som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på husets overflate over utløserbryteren.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 spikerpistol
1 sekvensiell handlingsutløser
1 Instruksjonshåndbok
1 “Eksplosjons”-tegning
Trykkverktøy med sikkerhetsbøyle.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
Må ikke brukes på stillas og stiger.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Vis instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet
eller noen del av det. Dette kan føre til
materiell- eller personskader.
a. utløserbryter
Bruk vernebriller.
b. beltekrok
c. spikerskyver
d. dybdejusteringshjul
Kompatible spikervinkler (D51257).
e. dobbelt magasin
f. ingen “mar-pad”
Kompatible spikervinkler (D51276).
g. kontaktkobler
h. frigjøringshendel
i. avlåsingsbryter
Maksimalt antall spikre i magasinet.
j. eksos
k. lufttilkobling
l. endelokk
Spikerdiameter (D51257).
Spikerdiameter (D51276).
Spikerlengde.
TILTENKT BRUK
D51257 og D51276 spikerpistoler er konstruert for å
forsenke spikre inn i arbeidsstykker av tre.
IKKE bruk under fuktige forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse pneumatiske spikerpistolene er elektriske
verktøy for profesjonelle. IKKE la barn komme i
kontakt med verktøyet. Ettersyn er nødvendig når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
79
NORSK
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før montering og justering
må du ALLTID låse av utløseren, koble
fra luftledningen fra verktøyet og fjerne
spikre fra magasinet før du foretar
justeringer, ellers kan personskade
oppstå.
Utløser
ADVARSEL: Hold fingrene UNNA
utløseren når du forsenker spikere, slik
at du unngår utilsiktet utløsning. Bør aldri
verktøyet med fingeren på utløseren. I
støtutløsningsmodus vil verktøyet utløse
en spiker dersom sikkerhetsbøylen
støtes mens utløseren holdes inne.
Disse verktøyene blir montert med en
støthandlingsutløser. En sekvensiell handlingsutløser
er også inkludert i den originale pakken. Se nedenfor
for definisjoner av “støthandlings” og “sekvensiell
handling”.
Den grå utløseren med
trykket på siden er den
enkle sekvensielle handlingsutløseren og medfører at
verktøyet brukes i denne modusen.
Den sorte utløseren med
trykket på siden er
støthandlingsutløseren og medfører at verktøyet
brukes på denne måten.
Se Aktuere verktøyet for definisjoner på bruken
av den sekvensielle handlingsutløseren og
støthandlingsutløseren.
FJERNING AV UTLØSER (FIG. 2)
1. Fjern gummitetningen (n) fra enden på
styrepinnen (o).
Lufttilkobling (fig. 1)
Disse verktøyene har standard 3/8" rørgjenger for
lufttilkobling (k). Verktøyet er montert med 3/8" til
1/4" adapter montert i endelokket.
• Kle hannenden av tilkoblingen med Teflon-tape
for å forhindre luftlekkasjer.
• Du monterer en 1/4" tilkobling ved å skru
tilkoblingen inn i 3/8" til 1/4" adapteren på
endelokket og stramme godt til.
• Du monterer en 3/8" tilkobling ved å fjerne 3/8"
til 1/4" adapteren, dersom denne er montert på.
Skru tilkoblingen på endelokket og stram godt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta ALLTID hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: Plasser ALLTID
arbeidsstykket trygt.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 7)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
2. Fjern styrepinnen.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (v).
3. Fjern utløserenheten fra utløserhulrommet under
håndtaket på verktøyhuset.
Forberede verktøyet (fig. 1)
2. Plasser utløseren i utløserhulrommet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
personskader, må du koble verktøyet fra
lufttilførselen før du utfører vedlikehold,
fjerner fastsatte spikre, forlater
arbeidsområdet, flytter verktøyet til et
annet sted eller gir verktøyet til en annen
person.
3. Forsikre deg om at utløserfjæren (q) er plassert
rundt ventilskaftet til utløseren (p).
ADVARSEL: Bruk egnet vernebriller,
hørselsvern og åndedrettsvern.
MONTERING AV UTLØSER (FIG. 2, 3)
1. Velg enten sekvensiell handlingsutløser eller
støthandlingsutløser som skal monteres på
verktøyet. Begge utløserne er inkludert i
verktøypakken.
4. Innrett hullene i utløseren med hullene i huset
(r), før deretter inn styrepinnen (o) gjennom hele
enheten som vist i figuren.
5. Skyv gummitetningen (n) på enden av
styrepinnen som vist.
MERK: Disse spikerpistolene er beregnet på å
brukes uten olje. Om ønskelig kan man påføre
5-7 oljedråper på o-ringer, gummideler og luftfittings.
• Drener all kondensasjon fra kompressortankene
og -slangene.
• Fjern alle spikre fra magasinet.
80
NORSK
• Lås spikerskyveren (c) i den bakre posisjonen.
• Kontroller om kontaktkobleren (g) og
spikerskyveren (c) kan beveges fritt.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet dersom
kontaktkobleren eller spikerskyveren ikke
kan beveges fritt.
ADVARSEL: Unngå samme
arbeidsposisjon eller stilling i lange
tidsperioder, for eksempel over hodet.
Unngå lange arbeidsperioder uten nok
hviletid.
høyrehendte brukere. Den kan også svinges ut av
veien når den ikke brukes.
Hvis kroken ikke er ønskelig å bruke i det hele tatt,
kan den tas av verktøyet.
FOR Å FJERNE BELTEKROKEN
1. Lås av utløser.
2. Koble lufttilførselen fra verktøyet.
3. Bruk riktig sekskantnøkkel til å fjerne skruene i
endelokket fra endelokket (I) fra verktøyet.
4. Fjern beltekroken (b).
• Kontroller at trykket i lufttilførselen er under
maksimalt anbefalt driftstrykk.
5. Sett på plass endelokk og pakning. Forsikre eg
om at skruene i endelokket er skikkelig tiltrukket.
• Koble luftslangen til tilkoblingen på verktøyet.
6. Sett på plass og trekk til luftkoblingen.
• Kontroller om det er hørbare lekkasjer rundt
ventiler og pakninger.
• Sett lufttrykket til minimalt anbefalt driftstrykk.
ADVARSEL: Bruk ALDRI et verktøy
med lekkasje eller skadde deler.
ADVARSEL: IKKE koble til lufttilførselen
hvis ikke verktøyet er klargjort.
Bruk i kaldt vær
Ved bruk av verktøy i kalde temperaturer:
• Forsikre deg om at kompressortankene er helt
drenert før bruk.
• Hold verktøyet så varmt som mulig før bruk.
• Kontroller at alle spikere er fjernet fra magasinet.
• Koble luftledningen fra verktøyet.
• Still inn lufttrykket til maksimalt 5,5 bar.
• Koble luftslangen til tilkoblingen på verktøyet.
• Mat spikre inn i magasinet som beskrevet
nedenfor.
• Øk lufttrykket til normalt driftsnivå.
• Bruk verktøyet på normal måte.
Bruke avlåsning (fig. 1, 4)
ADVARSEL: Ikke hold utløseren
inne når verktøyet ikke er i bruk. Hold
avlåsningsbryteren rotert til høyre (OFF)
når verktøyet ikke er i bruk. Dette kan
føre til alvorlige personskader.
ADVARSEL: Lås av utløseren, koble
luftledningen fra verktøyet og fjern
spikere fra magasinet før du foretar
justeringer. Dette kan føre til alvorlige
personskader.
Hver DEWALT spikerpistol er utstyrt med en
avlåsningsbryter på utløseren (i). Du aktiverer
avlåsningsbryteren ved å rotere den til høyre. Du
deaktiverer avlåsningsbryteren ved å sentrere den.
Utløseren skal alltid være låst av når du foretar
justeringer eller når verktøyet ikke er i bruk.
Aktuere verktøyet
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlige personskader må du ALLTID
bruke egnede vernebriller og hørselsvern
når du bruker dette verktøyet.
MERK: Se Forberede verktøyet i Bruk hvis man
velger å bruke olje.
Verktøyet kan aktueres med en av to modus:
enkel, sekvensiell handlingsutløser- og
støthandlingsutløsermodus. Utløseren som er
installert på verktøyet (som beskrevet i delen Utløser
i denne håndboken) fastslår driftsmodus.
Bruk i varmt vær
SEKVENSIELL HANDLINGSUTLØSER -
Verktøyet skal brukes normalt. Unngå varme fra
direkte sollys for å unngå skader på buffere, o-ringer
og andre gummideler.
Den sekvensielle handlingsutløserens tiltenkte bruk
er for periodisk spikring når meget grundig og
nøyaktig plassering av spikeren er ønskelig.
Beltekrok (fig. 1)
Slik bruker du spikerpistolen i sekvensiell
handlingsmodus:
• Drener alltid kompressortankene minst en gang
daglig.
DEWALT spikerpistoler er utstyrt med integrert
beltekrok (b) og kan dreies til begge sider
av verktøyet for å passe til både venstre- og
(GRÅ)
1. Skyv kontaktkobleren godt mot
arbeidsoverflaten.
2. Trykk ned utløseren.
81
NORSK
FORSIKTIG: En spiker skytes ut hver
gang utløseren trykkes ned så lenge
kontaktkobleren er skjøvet ned.
STØTHANDLINGSUTLØSER -
(SORT)
Støthandlingsutløseren tiltenkte bruk er for rask
spikring på flate, stasjonære overflater.
To metoder er tilgjengelige når du bruker
støthandlingsutløseren: stedsaktuering og
støtaktuering.
Slik bruker du verktøy med
stedsaktueringsmetoden:
1. Skyv kontaktkobleren mot arbeidsoverflaten.
2. Trykk ned utløseren.
Slik bruker du verktøy med
støtaktueringsmetoden:
1. Trykk ned utløseren.
2. Skyv kontaktkobleren mot arbeidsoverflaten. Så
lenge utløseren er trykket inn, skyter verktøyet ut
en spiker hver gang kontaktkobleren blir skjøvet
inn. Dette lar brukeren forsenke flere spikere
etter hverandre.
FORSIKTIG: Ikke hold utløseren
inne når verktøyet ikke er i bruk. Hold
avlåsningsbryteren rotert til høyre (OFF)
når verktøyet ikke er i bruk.
Fylle verktøyet (fig. 1)
3. Plasser dykkertene i det bakre magasinet.
4. Trykk skyverknappen (m) for å frigjøre, slik at
spikermedløperen faller bak spikerne.
Dybdeinnstilling (fig. 5)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlige skader fra utilsiktet utløsning
ved forsøk på å justere dybden, alltid:
• Lås AV utløser.
• Koble fra lufttilførselen.
• Unngå kontakt med utløseren under
justering.
Spikernes forsenkningsdybde kan justeres med
dybdejusteringen på nesestykket på verktøyet.
1. For å drive spikerforsenkeren, dreier man
dybdeinnstillingshjulet (d) mot høyre (fig. 5A).
2. For å drive spikeren dypere, dreier man
dybdeinnstillingshjulet (d) mot venstre (fig. 5B).
Fjerne en fastsatt spiker (fig. 6)
Dersom en spiker setter seg fast i nesestykket,
holder du verktøyet fra deg og følger disse
instruksjonene for å fjerne den:
1. Lås av utløser.
2. Koble lufttilførselen fra verktøyet og lås
utløseren.
3. Frigjør skyveren fra bak spikerne.
ADVARSEL: Pek verktøyet i en trygg
retning mens du mater inn spikere.
4. Trykk ned frontlåsen (s) og trekk deretter opp for
å åpne frontdøren (t).
ADVARSEL: Hold verktøyet pekende
vekk fra deg selv og andre. Dette kan
føre til alvorlige personskader.
5. Fjern den bøyde spikeren. Bruk tang dersom
det er nødvendig.
ADVARSEL: Fyll aldri på med spikere
mens kontaktkobleren eller utløseren er
aktivert. Dette kan føre til personskader.
DEWALT dykkertpistoler er utstyrt med doble
magasiner. Dykkertene kan lastes med en av
følgende to metoder:
LAST OG LÅS-METODEN
6. Dersom driverbladet er i nedeposisjonen, setter
du inn en skrutrekker eller annen stang inn i
nesestykket og skyver driverbladet tilbake på
plass.
7. Fjern stangen og lukk frontdøren.
8. Løft låsen for å sikre døren til nesestykket.
9. Koble til lufttilførselen igjen.
1. Lås av utløser.
10. Sett inn spikerne i magasinet igjen.
2. Plasser dykkertene i det bakre magasinet (e).
11. Frigjør skyveren.
3. Trykk spikerskyveren (c) bakover til
spikermedløperen faller bak spikeren.
LÅS OG LAST-METODEN
1. Lås av utløser.
2. Trykk skyveren bakover til den låses i
skyverlåsen.
82
12. Lås opp utløseren.
MERK: Dersom spikere ofte setter seg fast i
nesestykket, må du få service på verktøyet hos et
autorisert DEWALT serviceverksted.
NORSK
VEDLIKEHOLD
FEILSØKING
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Dersom verktøyet ikke fungerer ordentlig, følger du
instruksjonene nedenfor. Dersom dette ikke løser
problemet, kontakter du en reparatør.
ADVARSEL: For å redusere faren
for skader, må du låse av utløseren,
koble luftledningen fra verktøyet
og fjern spikere fra magasinet før
du foretar justeringer, ellers kan
personskade forekomme.
Utfør følgende
vedlikeholdsoperasjoner hver dag:
Drener all kondensasjon fra
kompressortankene og -slangene
• Åpne petcockene eller andre dreneringsventiler
på kompressortankene.
• La oppsamlet vann dreneres fra slangene.
Verktøyet fungerer ikke
• Kontroller lufttilførselen.
• Dersom temperaturen er lav, varmer du opp
verktøyet.
Verktøyet har utilstrekkelig kraft
• Kontroller lufttilførselen.
• Kontroller om lufteksosen er klar.
• Smør verktøyet.
Verktøylokket lekker luft
• Stram lokkskruene.
Verktøyet hopper av spikre
• Kontroller lufttilførselen.
• Rengjør magasinet og nesestykket.
Rengjøring
RENGJØR MAGASINET, SKYVEREN OG KONTAKTKOBLERMEKANISMEN
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut
av hovedhuset med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk alltid egnede vernebriller når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Ved rengjøring må
du bruke en mild såpe og en
fuktig klut på plastdeler. Mange
husholdningsrengjøringsmidler
inneholder kjemikalier som kan skade
platen alvorlig. Du må heller ikke
bruke bensin, terpentin, lakk eller
malingstynner, renserivæsker eller
lignende produkter som kan skade
plastdelene alvorlig. ALDRI la noen
væske trenge inn i verktøyet; ALDRI
dypp noen del av verktøyet i en væske.
Kontroll at alle skruene på
verktøyet er stramme og uskadet
• Kontroller at magasinspaken holder magasinet
stramt.
Spikere setter seg fast i verktøyet
• Kontroller at du bare bruker spikre av typen som
er spesifisert.
• Kontroller at magasinspaken holder magasinet
stramt.
• Stram skruene på nesestykket.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes til dette produktet.
Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Stram løse skruer med egnet verktøy.
83
NORSK
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
84
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
85
PORTUGUÊS
PISTOLA DE PREGOS DE ACABAMENTO DE MEDIDA
16 COM CARREGADOR DIREITO D51257
PISTOLA DE PREGOS DE ACABAMENTO DE MEDIDA
15 COM CARREGADOR INCLINADO D51276
1
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança para os utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
D51276
1
4,6 – 8,4
4,6 – 8,4
8,4
8,4
1,27
a 6,9 bares
activação
por contacto
0˚
1,70
a 6,9 bares
activação
por contacto
31° – 34°
mm
mm
medida
25,4 – 65
1,6
16
0˚
25,4 – 65
1,8
15
31° – 34°
n.º de pregos
kg
100
1,77
100
1,75
Indica risco de incêndio.
dB(A)
92
95
Declaração de conformidade da CE
dB(A)
dB(A)
2,5
101
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
m/s²
m/s²
2,51
1,5
3,11
1,5
Modo de activação
Ângulo do carregador
Pregos
comprimento
diâmetro da haste
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
Valor de aceleração de
RMS compensado
K de variabilidade
86
Definições: directrizes de segurança
D51257
1
Tipo
Pressão de funcionamento
recomendada
bar
Pressão de funcionamento
máxima
bar
Consumo de ar
por disparo
l/m
ângulo
Capacidade de
carregamento
Peso
Este valor é um valor característico relacionado
com a ferramenta e não representa a influência
exercida sobre o sistema mão-braço ao
utilizar a mesma. A influência exercida sobre
o sistema mão-braço ao utilizar a ferramenta
irá, por exemplo, depender da força de
aperto, da força da pressão de contacto, da
direcção de funcionamento, do ajuste da fonte
de alimentação, da peça a trabalhar e do
respectivo suporte.
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D51257, D51276
A DEWALT declara que os produtos descritos
em “dados técnicos” foram concebidos em
conformidade com as normas
2006/42/CE, EN 792-13.
PORTUGUÊS
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
5. Use vestuário adequado.
Não use roupas largas ou jóias. Estas podem
ficar presas nas peças móveis. De preferência,
use luvas de borracha e calçado de protecção
antiderrapante. Se tiver o cabelo comprido, use
uma touca de protecção para o cabelo, para o
manter afastado da ferramenta.
6. Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um
equilíbrio adequado.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
Instruções de segurança
Ao utilizar ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança em vigor no seu país
para reduzir o risco de ferimentos. Leia as seguintes
instruções de segurança antes de utilizar este
produto.
Guarde estas instruções num local seguro!
LEIA TODOS OS AVISOS DE
SEGURANÇA E TODAS AS
INSTRUÇÕES
Geral
1. Mantenha a área de trabalho limpa.
As bancadas e as áreas de trabalho sujas e
desorganizadas podem causar acidentes.
2. Tenha em conta o ambiente da área de
trabalho.
Não exponha as ferramentas à humidade.
Mantenha a área de trabalho bem iluminada.
Não utilize ferramentas na presença de gases
ou líquidos inflamáveis.
3. Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças ou visitantes entrem
em contacto com a ferramenta. Os indivíduos
com menos de 16 anos necessitam de ser
supervisionados.
4. Guarde as ferramentas que não estejam a
ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as
ferramentas devem ser guardadas num local
seco e fechadas com segurança, fora do
alcance de crianças.
7. Mantenha-se atento.
Tenha atenção ao que está a fazer. Utilize o
senso comum. Não utilize a ferramenta quando
estiver cansado.
8. Utilize a ferramenta adequada.
A utilização específica para a qual a ferramenta
foi concebida é descrita neste manual
de instruções. Não utilize ferramentas ou
acessórios pequenos de forma forçada
(excedendo a sua capacidade) para fazer o
trabalho de uma ferramenta maior. A ferramenta
irá efectuar o trabalho de um modo mais
eficiente e seguro se for utilizada de acordo
com a capacidade para a qual foi concebida.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório
ou dispositivo complementar ou qualquer
utilização desta ferramenta que seja diferente
do que é recomendado neste manual de
instruções poderá representar um risco de
ferimentos.
9. Efectue uma manutenção cuidadosa das
ferramentas.
Mantenha as ferramentas em boas condições
de forma a obter um desempenho mais
eficiente e seguro. Siga as instruções de
manutenção da ferramenta e substituição
de acessórios. Mantenha todos os controlos
secos, limpos e isentos de óleo e gordura.
10. Verifique se existem peças danificadas.
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se a mesma está
danificada para assegurar que irá funcionar
adequadamente e realizar a função para a
qual foi concebida. Verifique se existe algum
desalinhamento ou colagem das peças
móveis, peças danificadas ou quaisquer
outras condições que possam afectar o
funcionamento da ferramenta. Mande reparar
ou substituir quaisquer protecções danificadas
ou outras peças defeituosas, tal como indicado
nas instruções.
87
PORTUGUÊS
11. Mande reparar a sua ferramenta num
agente de reparação autorizado da
DEWALT.
Esta ferramenta encontra-se em conformidade
com os regulamentos de segurança aplicáveis.
Para evitar situações perigosas, as ferramentas
apenas devem ser reparadas por técnicos
qualificados.
Instruções de segurança adicionais
para pistolas de pregos pneumáticas
• Use SEMPRE óculos de protecção.
• Use SEMPRE protecções auditivas.
• Utilize apenas os tipos de pregos especificados
no manual.
• Não utilize quaisquer apoios para montar a
ferramenta num suporte.
• NUNCA utilize a ferramenta para qualquer
finalidade não especificada neste manual.
• NUNCA utilize esta ferramenta em andaimes,
escadas ou locais de trabalho semelhantes.
• Não utilize a ferramenta para fechar caixas ou
caixotes.
• Não utilize a ferramenta para fixar dispositivos
de segurança de transporte, por exemplo, em
veículos e carruagens.
• Antes de qualquer utilização, verifique
se o disparador por contacto funciona
correctamente. Nunca utilize esta ferramenta
se o gatilho ou o disparador por contacto
estiverem danificados.
• Utilize juntas de acção rápida para a ligação ao
sistema de ar comprimido. O bocal não vedável
tem de ser montado na ferramenta de forma
a que não fique nenhum ar comprimido na
mesma após ser desligada.
• Utilize SEMPRE ar comprimido limpo e seco.
Não utilize oxigénio ou gases combustíveis
como uma fonte de alimentação para esta
ferramenta.
• A pressão de ar máxima permissível da
ferramenta NUNCA deverá ser excedida.
• Ligue esta ferramenta apenas a uma fonte de
ar em que a pressão máxima permissível da
ferramenta não possa ser excedida em mais
de 10%. No caso de pressões mais altas,
deverá ser incorporada uma válvula redutora
de pressão com uma válvula de segurança a
jusante na fonte de ar comprimido.
• Utilize apenas mangueiras com uma
capacidade superior à pressão de
funcionamento máxima da ferramenta.
88
• Para evitar um nível de ruído
desnecessariamente alto, um desgaste
acrescido e os problemas daí resultantes, a
pistola de pregos deverá ser utilizada com a
pressão mais baixa necessária para o trabalho.
• NÃO utilize oxigénio, gases combustíveis ou
quaisquer outros gases reactivos em vez de ar
comprimido. Tal poderá resultar numa explosão
e/ou ferimentos graves.
• Antes de transportar a ferramenta, desligue-a
do sistema de ar comprimido, especialmente
se estiver a trabalhar com escadas ou se for
adoptada uma postura física pouco habitual
durante a referida deslocação.
• Desligue a ferramenta da fonte de ar quando
não estiver a ser utilizada.
• Evite enfraquecer ou danificar a ferramenta, por
exemplo:
– através da sua perfuração ou gravação
– através de modificações não autorizadas
pelo fabricante
– ao utilizá-la em suportes de vigas de
materiais muito duros, como, por exemplo,
aço
– ao deixá-la cair ou empurrá-la pelo chão
– ao aplicar força excessiva, seja de que tipo
for
• Não utilize o equipamento como um martelo.
ATENÇÃO! Mantenha a pistola de pregos,
quer esteja carregada, quer descarregada,
apontada para longe de si e de terceiros. Caso
contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
• Ao utilizar a ferramenta, segure-a de forma a
não sofrer ferimentos na cabeça ou no corpo
no caso de um possível coice da ferramenta
devido a uma perturbação na fonte de
alimentação ou à utilização da ferramenta em
áreas muito duras da peça a trabalhar.
• NUNCA active a ferramenta de inserção de
pregos no vazio.
• No local de trabalho, transporte a ferramenta
apenas através da respectiva pega e NUNCA
com o gatilho premido.
• Tenha em conta as condições da área de
trabalho. Os pregos podem furar as peças finas
de um lado ao outro ou deslizar nos cantos e
extremidades das peças a trabalhar, colocando,
desta forma, as pessoas em perigo. O
comprimento dos pregos utilizados não deverá
ser superior à espessura das peças a trabalhar.
Se os pregos forem mais compridos do que a
espessura da peça a trabalhar, isto poderá fazê-
PORTUGUÊS
•
•
•
•
los saltar para trás se a peça a trabalhar estiver
sobre uma superfície muito dura, como, por
exemplo, cimento ou aço.
Não insira pregos perto da extremidade da
peça a trabalhar. Insira SEMPRE os pregos
a uma distância mínima de 25 mm a partir da
extremidade da peça a trabalhar, para que
estes não a danifiquem.
Não insira pregos em cima de outros pregos.
Utilize apenas as peças sobresselentes
especificadas pelo fabricante ou pelos
respectivos agentes autorizados.
Todas as reparações devem ser realizadas
pelo fabricante ou por agentes autorizados, em
conformidade com as informações fornecidas
no manual e utilizando as ferramentas e
equipamento adequados.
• Recomenda-se a substituição da mola do
disparador por contacto em intervalos de 3 a 4
anos para garantir a segurança do utilizador.
• Não desmonte nem bloqueie quaisquer peças
da ferramenta de inserção de pregos, como,
por exemplo, o mecanismo de segurança do
gatilho.
• Assegure a devida manutenção da ferramenta
em intervalos regulares.
• Use SEMPRE luvas de protecção para reduzir
o risco de ferimentos.
Riscos residuais
• Os seguintes riscos são inerentes à utilização
destas máquinas:
– Ferimentos causados pelo
manuseamento incorrecto da ferramenta.
– Perda de controlo devido a não segurar a
ferramenta com firmeza.
– Lesões/fadiga dos músculos dos braços
e das mãos, especialmente ao utilizar
a ferramenta em superfícies acima da
cabeça. Faça sempre pausas regulares
ao trabalhar durante longos períodos de
tempo.
– Não utilize a ferramenta quando estiver
cansado ou sob a influência de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento
de distracção durante a utilização da
ferramenta poderá resultar em ferimentos
graves.
• Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança aplicáveis e da implementação
de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes
incluem:
– Danos auditivos. Em algumas condições
e em função da duração da utilização
deste produto, o ruído do mesmo poderá
contribuir para a perda de audição.
– Perda de controlo causada pelo coice da
ferramenta.
– Risco de ferimentos causados por pontos
de entalação, extremidades afiadas e
manuseamento incorrecto da peça a
trabalhar.
– Risco de ferimentos causados por
extremidades afiadas ao substituir pregos
ou inserir conjuntos de pregos.
– Desconforto nas mãos e nos braços. A
vibração causada pelo funcionamento
desta ferramenta poderá causar danos
permanentes nos dedos, nas mãos e
nos braços. Use luvas para obter um
amortecimento adicional, faça pausas
frequentes e limite o tempo de utilização
diário da ferramenta.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Ferramenta pneumática com mecanismo
de segurança do gatilho.
Não utilize esta ferramenta em andaimes
e escadas.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Ângulos dos pregos compatíveis
(D51257).
Ângulos dos pregos compatíveis
(D51276).
Número máximo de pregos no
carregador.
Diâmetro dos pregos (D51257).
89
PORTUGUÊS
Diâmetro dos pregos (D51276).
Comprimento dos pregos.
Pressão de funcionamento máxima.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (u), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na ferramenta, na superfície
acima do gatilho.
Exemplo:
2010 XX XX
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As pistolas de pregos pneumáticas D51257 e
D51276 foram concebidas para inserir pregos em
peças de madeira.
NÃO utilize estas ferramentas em condições de
humidade ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Estas pistolas de pregos pneumáticas são
ferramentas eléctricas profissionais. NÃO permita
que crianças entrem em contacto com as mesmas.
É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de realizar qualquer
montagem ou ajuste, bloqueie
SEMPRE o gatilho, desligue a linha de
ar da ferramenta e retire os pregos do
carregador. Caso contrário, poderão
ocorrer ferimentos.
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pistola de pregos
1 Gatilho de activação sequencial
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderá
resultar em danos ou ferimentos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
90
gatilho
gancho para cinto
impulsor de pregos
roda de ajuste da profundidade
carregador de carregamento duplo
almofada de protecção
disparador por contacto
trinco de desencravamento
bloqueio do gatilho
saída de ar
conector de ar
tampa da extremidade inferior do punho
Gatilho
ATENÇÃO: mantenha os dedos
AFASTADOS do gatilho quando não
estiver a pregar pregos para evitar a
activação acidental da ferramenta.
Nunca transporte a ferramenta com
qualquer dedo no gatilho. No modo de
activação por pressão, a ferramenta irá
disparar um prego se o mecanismo de
segurança for pressionado enquanto o
gatilho estiver premido.
Estas ferramentas são montadas com um gatilho
de activação por pressão. Além disso, também se
encontra incluído um gatilho de activação sequencial
na embalagem original. Poderá consultar abaixo as
definições de “activação por pressão” e “activação
sequencial”.
O gatilho cinzento com
impresso na parte
lateral é o gatilho de activação sequencial, o qual faz
a ferramenta funcionar neste modo.
O gatilho preto com
impresso na parte lateral
é o gatilho de activação por pressão, o qual permite
que a ferramenta seja activada desta forma.
Para obter mais informações sobre a utilização do
gatilho de activação sequencial e do gatilho de
activação por pressão, consulte a secção Activar a
ferramenta.
REMOÇÃO DO GATILHO (FIG. 2)
1. Retire o anel de borracha (n) da extremidade do
pino de encaixe (o).
2. Retire o pino de encaixe.
PORTUGUÊS
3. Retire o conjunto do gatilho da respectiva
cavidade por baixo da caixa da ferramenta.
INSTALAÇÃO DO GATILHO (FIG. 2 E 3)
1. Seleccione o gatilho (de activação sequencial
ou de activação por pressão) a instalar na
ferramenta. Ambos os gatilhos estão incluídos
na embalagem da ferramenta.
2. Insira o kit do gatilho seleccionado na respectiva
cavidade.
3. Certifique-se de que a mola do gatilho (q) está a
envolver a haste da válvula do gatilho (p).
4. Alinhe os orifícios do gatilho com os orifícios na
caixa da ferramenta (r) e, em seguida, insira o
pino de encaixe (o) através de todo o conjunto,
tal como apresentado na figura.
5. Coloque o anel de borracha (n), empurrando-o
contra a extremidade do pino de encaixe, tal
como indicado na imagem.
Conector de ar (fig. 1)
O conector de ar (k) desta ferramenta possui uma
rosca padrão de 3/8". No entanto, a ferramenta
também tem um adaptador de 3/8" para 1/4"
instalado na tampa da extremidade inferior do
punho.
• Envolva a extremidade macho do conector com
fita de Teflon para impedir fugas de ar.
• Para instalar um conector de 1/4", enrosque-o
no adaptador de 3/8" para 1/4" na tampa da
extremidade inferior do punho e aperte-o com
firmeza.
• Para instalar um conector de 3/8", retire o
adaptador de 3/8" para 1/4", caso este esteja a
ser utilizado. Enrosque o conector na tampa da
extremidade inferior do punho e aperte-o com
firmeza.
UTILIZAÇÃO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra SEMPRE
as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: posicione SEMPRE a peça
a trabalhar com segurança.
Posição correcta das mãos (fig. 7)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega principal (v).
Preparar a ferramenta (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a ferramenta da
fonte de ar antes de realizar qualquer
acção de manutenção, retirar um
prego encravado, abandonar a área
de trabalho, deslocar a ferramenta
para outro local ou entregá-la a outra
pessoa.
ATENÇÃO: use protecções oculares,
auditivas e respiratórias adequadas.
NOTA: estas pistolas de pregos foram concebidas
para serem utilizadas sem óleo. Se preferir, pode
colocar 5-7 gotas de óleo nos vedantes e nas
peças de borracha, podendo também aplicar óleo
nos conectores de ar.
• Drene qualquer condensação das mangueiras e
dos tanques do compressor de ar.
• Retire todos os pregos do carregador.
• Bloqueie o impulsor de pregos (c) na posição
traseira.
• Verifique se o disparador por contacto (g) e
o impulsor de pregos (c) podem mover-se
livremente.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta se
o disparador por contacto ou o impulsor
de pregos não puderem mover-se
livremente.
ATENÇÃO: evite ter a mesma postura
ou posição de trabalho durante longos
períodos de tempo, como, por exemplo,
ao utilizar a ferramenta em superfícies
acima da cabeça. Evite longos períodos
de trabalho sem pausas suficientes.
• Verifique se a pressão na fonte de ar está
abaixo da pressão de funcionamento máxima
recomendada.
• Ligue a mangueira de ar ao conector na
ferramenta.
• Verifique se existem fugas audíveis nas válvulas
e juntas.
• Configure a pressão do ar para a pressão de
funcionamento mínima recomendada.
91
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: NUNCA utilize uma
ferramenta que tenha fugas ou peças
danificadas.
ATENÇÃO: NÃO ligue a ferramenta
à fonte de ar antes de os respectivos
procedimentos de preparação terem
sido concluídos.
Utilização com temperaturas baixas
Ao utilizar a ferramenta com temperaturas abaixo
de zero:
• Certifique-se de que os tanques do compressor
foram devidamente drenados antes de utilizar a
ferramenta.
• Mantenha a ferramenta tão quente quanto
possível antes de a utilizar.
• Certifique-se de que todos os pregos foram
retirados do carregador.
• Desligue a linha de ar da ferramenta.
• Configure a pressão do ar para um máximo de
5,5 bares.
• Ligue a mangueira de ar ao conector na
ferramenta.
• Carregue os pregos no carregador, tal como
descrito abaixo.
• Aumente a pressão do ar para o nível de
funcionamento normal.
• Utilize a ferramenta da forma habitual.
• Drene sempre os tanques do compressor pelo
menos uma vez por dia.
NOTA: consulte a secção Preparar a ferramenta
em Utilização se optar por utilizar óleo.
Utilização com temperaturas altas
A ferramenta deverá funcionar normalmente. Evite
o calor ou a luz directa do sol para não danificar
os amortecedores, vedantes e outras peças de
borracha.
Gancho para cinto (fig. 1)
As pistolas de pregos da DEWALT incluem um
gancho para cinto (b) integrado que pode ser
rodado para qualquer um dos lados da ferramenta
para se adaptar a utilizadores canhotos ou dextros.
Além disso, também pode ser rodado de forma a
não representar um obstáculo quando não estiver a
ser utilizado.
Se não pretender utilizar o gancho, este pode ser
retirado da ferramenta.
92
PARA RETIRAR O GANCHO PARA CINTO
1. Bloqueie o gatilho.
2. Desligue a ferramenta da fonte de ar.
3. Utilizando a chave sextavada adequada, retire
os parafusos da tampa da extremidade inferior
do punho (l) da ferramenta.
4. Retire o gancho para cinto (b).
5. Volte a colocar a tampa da extremidade inferior
do punho e a junta. Certifique-se de que os
parafusos da tampa da extremidade inferior do
punho estão bem apertados.
6. Volte a ligar o conector de ar e aperte-o.
Utilizar o interruptor de bloqueio do
gatilho (fig. 1 e 4)
ATENÇÃO: não mantenha o gatilho
premido quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada. Mantenha o
interruptor de bloqueio do gatilho
rodado para a direita quando a
ferramenta não estiver a ser utilizada.
Caso contrário, poderão ocorrer
ferimentos graves.
ATENÇÃO: bloqueie o gatilho, desligue
a linha de ar da ferramenta e retire
os pregos do carregador antes de
realizar qualquer ajuste. Caso contrário,
poderão ocorrer ferimentos graves.
Cada pistola de pregos da DEWALT encontra-se
equipada com um interruptor de bloqueio do gatilho
(i). Para activar este interruptor, rode-o para a direita.
Para o desactivar, centre-o. O gatilho deverá estar
sempre bloqueado quando for realizado qualquer
ajuste ou quando a ferramenta não estiver a ser
utilizada.
Activar a ferramenta
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, use SEMPRE
protecções oculares e auditivas
adequadas ao utilizar esta ferramenta.
A ferramenta pode ser activada utilizando um de
dois modos: o modo de activação sequencial ou o
modo de activação por pressão. O gatilho instalado
na ferramenta, tal como descrito na secção Gatilho
deste manual, determina o modo de funcionamento.
GATILHO DE ACTIVAÇÃO SEQUENCIAL (CINZENTO)
O gatilho de activação sequencial destina-se a ser
utilizado para pregar pregos de forma intermitente
quando é pretendida uma colocação dos pregos
muito cuidadosa e precisa.
PORTUGUÊS
Para utilizar a pistola de pregos no modo de
activação sequencial:
1. Pressione o disparador por contacto com
firmeza contra a superfície de trabalho.
2. Prima o gatilho.
CUIDADO: será disparado um prego
sempre que o gatilho for premido
enquanto o disparador por contacto
continuar pressionado.
(PRETO)
GATILHO DE ACTIVAÇÃO POR PRESSÃO O gatilho de activação por pressão destina-se a
ser utilizado para pregar pregos rapidamente em
superfícies planas e imóveis.
Ao utilizar o gatilho de activação por pressão,
poderá optar entre dois métodos: activação
posicionada e activação por pressão.
Para utilizar a ferramenta com o método de
activação posicionada:
1. Pressione o disparador por contacto contra a
superfície de trabalho.
2. Prima o gatilho.
Para utilizar a ferramenta com o método de
activação por pressão:
1. Prima o gatilho.
2. Empurre o disparador por contacto contra
a superfície de trabalho. Enquanto o gatilho
continuar premido, a ferramenta irá disparar um
prego sempre que o disparador por contacto
for pressionado. Isto permite ao utilizador
pregar vários pregos em sequência.
CUIDADO: não mantenha o gatilho
premido quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada. Mantenha o
interruptor de bloqueio do gatilho
rodado para a direita quando a
ferramenta não estiver a ser utilizada.
Carregar a ferramenta (fig. 1)
ATENÇÃO: mantenha a ferramenta
apontada numa direcção segura ao
carregar pregos.
ATENÇÃO: mantenha a ferramenta
apontada para longe de si e de
terceiros. Caso contrário, poderão
ocorrer ferimentos graves.
ATENÇÃO: nunca carregue pregos
com o disparador por contacto ou
o gatilho premidos. Caso contrário,
poderão ocorrer ferimentos.
As pistolas de pregos de acabamento da DEWALT
encontram-se equipadas com carregadores
de carregamento duplo. Os pregos podem ser
carregados utilizando um de dois métodos:
MÉTODO DE CARREGAR E BLOQUEAR
1. Bloqueie o gatilho.
2. Insira os pregos na traseira do carregador (e).
3. Puxe o impulsor de pregos (c) para trás até a
guia ficar atrás dos pregos.
MÉTODO DE BLOQUEAR E CARREGAR
1. Bloqueie o gatilho.
2. Puxe o impulsor para trás até este ficar preso
no respectivo trinco.
3. Insira os pregos na traseira do carregador.
4. Prima o botão do impulsor (m) para libertá-lo e
fazer a guia ficar atrás dos pregos.
Configurar a profundidade (fig. 5)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves resultantes de uma
activação acidental ao tentar ajustar a
profundidade de inserção dos pregos,
efectue SEMPRE os procedimentos
indicados em seguida:
• Bloqueie o gatilho.
• Desligue a fonte de ar.
• Evite o contacto com o gatilho
durante os ajustes.
A profundidade de inserção dos pregos pode
ser ajustada utilizando o controlo de ajuste da
profundidade no nariz da ferramenta.
1. Para reduzir a profundidade à qual os pregos
são inseridos, rode a roda de ajuste da
profundidade (d) para a direita (fig. 5A).
2. Para aumentar a profundidade à qual os
pregos são inseridos, rode a roda de ajuste da
profundidade (d) para a esquerda (fig. 5B).
Retirar um prego encravado (fig. 6)
Se um prego ficar preso no nariz da ferramenta,
mantenha a ferramenta apontada para longe de si e
siga estas instruções para o retirar:
1. Bloqueie o gatilho.
2. Desligue a fonte de ar da ferramenta e bloqueie
o gatilho.
3. Liberte o impulsor por trás dos pregos.
4. Pressione o trinco dianteiro (s) e, em seguida,
puxe-o para abrir a porta dianteira (t).
5. Retire o prego dobrado. Utilize pinças, caso
seja necessário.
93
PORTUGUÊS
6. Se a lâmina do impulsor estiver para baixo,
insira uma chave de fendas ou algo semelhante
no nariz da ferramenta e empurre a lâmina para
a sua posição correcta.
7. Retire a chave de fendas e feche a porta
dianteira.
8. Levante o trinco para fixar a porta ao nariz da
ferramenta.
9. Volte a ligar a fonte de ar.
10. Volte a inserir os pregos no carregador.
11. Liberte o impulsor de pregos.
12. Desbloqueie o gatilho.
NOTA: se continuarem a ficar encravados pregos
no nariz da ferramenta com frequência, mande
repará-la num centro de assistência autorizado da
DEWALT.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de um cuidado
adequado com a ferramenta e de uma limpeza
regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, bloqueie o gatilho,
desligue a linha de ar da ferramenta
e retire os pregos do carregador
antes de realizar qualquer ajuste.
Caso contrário, poderão ocorrer
ferimentos.
Realize diariamente as seguintes
acções de manutenção:
Drene qualquer condensação das
mangueiras e dos tanques do
compressor de ar
• Abra as válvulas de descarga ou outras válvulas
de drenagem nos tanques do compressor.
• Deixe que a água acumulada seja drenada das
mangueiras.
Limpeza
LIMPE O CARREGADOR, O IMPULSOR E O MECANISMO DE
DISPARO POR CONTACTO
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
94
acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção para
os olhos adequada ao realizar este
procedimento.
ATENÇÃO: ao limpar a ferramenta,
utilize apenas sabão suave e um pano
húmido nas peças de plástico. Muitos
produtos de limpeza domésticos
contêm químicos que poderiam
danificar gravemente estas peças.
Da mesma forma, não utilize gasolina,
aguarrás, laca ou diluente, líquidos
de limpeza a seco ou produtos
semelhantes que possam danificar
gravemente as peças de plástico.
NUNCA permita a entrada de qualquer
líquido na ferramenta; NUNCA submirja
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Certifique-se de que todos os
elementos de fixação na
ferramenta estão bem apertados e
não se encontram danificados
Aperte os elementos de fixação soltos utilizando a
ferramenta adequada.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a sua ferramenta não estiver a funcionar
devidamente, siga as instruções indicadas abaixo.
Se estas instruções não resolverem o problema,
contacte o seu agente de reparação.
A ferramenta não funciona
• Verifique a fonte de ar.
• Se a temperatura for baixa, aqueça a
ferramenta.
A ferramenta não tem alimentação
suficiente
• Verifique a fonte de ar.
• Verifique se a saída de ar está desobstruída.
• Lubrifique a ferramenta.
A tampa da extremidade inferior do punho
da ferramenta tem uma fuga de ar
• Aperte os respectivos parafusos.
PORTUGUÊS
ferramenta não prega alguns pregos
• Verifique a fonte de ar.
• Limpe o carregador e o nariz da ferramenta.
• Verifique se o trinco do carregador está a
segurá-lo com firmeza.
Os pregos ficam encravados na ferramenta
• Certifique-se de que apenas utiliza pregos do
tipo especificado.
• Verifique se o trinco do carregador está a
segurá-lo com firmeza.
• Aperte os parafusos do nariz da ferramenta.
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
95
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
96
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
D51257 16 MITAN VIIMEISTELYNAULAIN SUORALLA
LIPPAALLA, D51276 15 MITAN VIIMEISTELYNAULAIN
KULMALIPPAALLA
Onnittelut!
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
Tekniset tiedot
D51257
1
4,6 – 8,4
8,4
1,27
6,9 baarin
paineella
kosketin
toiminnassa
0˚
D51276
1
4.6 – 8,4
8,4
1,70
6,9 baarin
paineella
kosketin
toiminnassa
31° – 34°
25,4 – 65
1,6
16
kulma
0˚
Latauskapasiteetti naulojen määrä
100
Paino
kg
1,77
25,4 – 65
1,8
15
31° – 34°
100
1,75
Tyyppi
Suositeltu käyttöpaine baaria
Suurin käyttöpaine
baaria
Ilmankulutus yhtä
l/m
naulaamiskertaa
kohden
Toiminta
Lippaan kulma
Kiinnittimet
pituus
varren halkaisija
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon
vaihtelu)
Painotettu
RMS-kiihdytysarvo
Vaihtelu K
1
mm
mm
mitta
dB (A)
92
95
dB (A)
dB (A)
2,5
101
2,5
102
dB (A)
1,5
1,5
m/s2
m/s2
2,51
1,5
3,11
1,5
Tämä arvo on työkaluun liittyvä ominaisuus.
Se ei näytä vaikutusta käteen ja käsivarteen
työkalua käytettässä. Vaikutus käteen
ja käsivarteen työkalua käytettäessä
vaihtelee esimerkiksi tarttumisvoiman,
kontaktipainevoiman, työskentelysuunnan,
energialähteen säädön, työstettävän kappaleen
ja sen tuen mukaan.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D51257, D51276
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 792-13.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaava
varatoimitusjohtaja
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksa
31.12.2009
97
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Käyttäessäsi työkaluja ota aina huomioon maassasi
noudatettavat turvaohjeet henkilövahingon vaaran
välttämiseksi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa.
Pidä nämä ohjeet tallessa!
LUE KAIKKI
TURVALLISUUSVAROITUKSET
JA OHJEET
Yleistä
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
Älä altista työkaluja kosteudelle. Valaise
työskentelyalue kirkkaasti. Älä käytä työkaluja,
jos niiden lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
3. Pidä lapset poissa.
Älä anna lasten tai vierailijoiden koskea tähän
työkaluun. Alle 16-vuotiaat saavat käyttää sitä
vain valvotusti.
9. Huolehdi työkaluista hyvin.
Pidä työkalut hyvässä kunnossa ja puhtaina. Se
parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Noudata
kunnossapitoa ja lisävarusteiden vaihtamista
koskevia ohjeita. Pidä kaikki säätimet kuivina,
puhtaina ja öljyttöminä sekä rasvattomina.
10. Tarkista osien vaurioituminen.
Tarkista työkalu huolellisesti ennen käyttämistä
sen varmistamiseksi, että se toimii oikein.
Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien
eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
suojus tai jokin muu osa vaurioituu, korjauta tai
vaihdata se ohjeiden mukaisesti.
11. Korjauta työkalu valtuutetussa DEWALThuoltokorjaamossa.
Tämä työkalu täyttää turvamääräysten
vaatimukset. Vain koulutettu huoltohenkilöstö
saa huoltaa tämän laitteen, jotta se pysyy
turvallisena.
Muut paineilmanaulaimen
turvaohjeet
• Käytä AINA suojalaseja.
4. Laita käyttämättömät työkalut takaisin
paikoilleen.
Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Käytä AINA kuulosuojaimia.
• Käytä vain oikean tyyppisiä nauloja.
• Älä kiinnitä tätä työkalu mihinkään tukeen.
5. Pukeudu oikein.
Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne
voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä mieluiten
kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita. Suojaa
pitkät hiukset.
• ÄLÄ käytä laitetta muuhun kuin sen
käyttötarkoitukseen.
6. Älä kurkottele.
Varmista hyvä jalansija ja tasapaino.
7. Ole valpas.
Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä
käytä työkalua väsyneenä.
8. Valitse oikea työkalu.
Työkalun käyttötarkoitus kuvataan tässä
käyttöohjeessa. Älä käytä keveitä työkaluja
raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos
sitä käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
VAROITUS! Jos tässä työkalussa käytetään
muita kuin käyttöohjeessa suositeltuja varusteita
tai jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, on
olemassa henkilövahingon vaara.
98
• ÄLÄ käytä tätä työkalua rakennustelineillä,
portaissa, tikkailla tai vastaavissa paikoissa.
• Älä käytä tätä työkalua kuljetuslaatikoiden
sulkemiseen.
• Älä käytä tätä työkalua turvalaitteiden
kiinnittämiseen esimerkiksi ajoneuvoihin.
• Tarkista ennen käyttämistä, että kosketin toimii
oikein. Älä käytä tätä työkalua, jos katkaisin tai
kosketin on vahingoittunut.
• Yhdistä työkalu paineilmajärjestelmään
pikaliittimen avulla. Tiivistämätön liitin on
kiinnitettävä työkaluun siten, että työkaluun ei
jää paineilmaa, kun se irrotetaan paineilman
syötöstä.
• Käytä AINA puhdasta ja kuivaa paineilmaa. Älä
käytä tämän laitteen energianlähteenä happea
tai syttyviä kaasuja.
• Työkalun suurinta sallittua ilmanpainetta ei
KOSKAAN saa ylittää.
SUOMI
• Yhdistä tämä laite vain ilmansyöttöön, jonka
suurin paine ylittää työkalun suurimman sallitun
paineen korkeintaan 10 %. Jos paine on
suurempi, paineilman syöttöön on yhdistettävä
paineenalennusventtiili ja turvaventtiili.
• Käytä vain letkuja, jotka kestävät työkalun
suurimman käyttöpaineen.
• Voit vähentää melua ja kulumista sekä
siitä aiheutuvia vikoja käyttämällä naulainta
alhaisimmalla työn vaatimalla paineella.
• ÄLÄ käytä happea tai syttyviä tai reagoivia
kaasuja yhdessä paineilman kanssa. Muutoin
voi aiheutua räjähdysvaara ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
• Ennen tämän laitteen siirtämistä irrota se
paineilmajärjestelmästä erityisesti tikkaita
käytettäessä tai jos siirtäminen on tehtävä
epätavallisessa asennossa.
• Kun työkalua ei käytetä, irrota se ilmansyötöstä.
• Vältä työkalun heikentämistä tai vaurioittamista
esimerkiksi
– tekemällä siihen reikiä tai kaiverruksia
– tekemällä siihen muutoksia, joita valmistaja ei
ole hyväksynyt
– tukemalla se kovia materiaaleja vasten,
esimerkiksi terästä
– pudottamalla se tai työntämällä sitä lattialla
– käyttämällä liikaa voimaa.
• Älä käytä tätä laitetta vasarana.
VAROITUS! Naulain ei saa osoittaa itseesi tai
muihin ladattuna tai lataamattomana. Muutoin
voi aiheutua vakava henkilövahinko.
• Kun työskentelet, pitele työkalua siten, että
mahdollinen rekyyli ei voi vahingoittaa päätä tai
kehoa, jos energiansyötössä tapahtuu häiriö tai
naula osuu johonkin kovaan.
• ÄLÄ KOSKAAN naulaa tyhjää vasten.
• Kun kannat työkalua, tartu vain sen kahvaan.
ÄLÄ kanna sitä liipaisimesta.
• Ota huomioon työskentelypaikassa vallitsevat
olosuhteet. Naulat voivat tunkeutua ohuiden
kappaleiden läpi tai kulmasta ulos, jolloin ihmisille
aiheutuu vaaroja. Käytettävien naulojen pituus
ei saa ylittää työstettävän kappaleen paksuutta.
Jos naulat ovat tätä pidempiä, ne voivat
pongahtaa takaisin, jos työstettävä kappale
asetetaan kovalle pinnalle, kuten betonille tai
teräkselle.
• ÄLÄ naulaa lähelle työstettävän kappaleen
reunaa. Etäisyyden reunaan on AINA oltava
vähintään 25 mm, jotta naula ei riko työstettävää
kappaletta.
• Älä naulaa toisten naulojen päälle.
• Käytä vain valmistajan tai sen edustajan
hyväksymiä varaosia.
• Korjaustyöt on teetettävä valmistajan tai
valtuutetun jälleenmyyjän huoltokorjaamossa
noudattamalla käyttöohjetta sekä käyttämällä
oikeita työkaluja ja välineitä.
• On suositeltavaa vaihtaa koskettimen jousi 3–4
vuoden välein turvallisuuden varmistamiseksi.
• Älä pura naulaimen osia tai estä niiden
toimintaa, kuten turvakytkimen toimintaa.
• Huollata työkalu oikein säännöllisin väliajoin.
• KÄYTÄ AINA suojalaseja henkilövaurion vaaran
vähentämiseksi.
Vaarat
• Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
näitä laitteita:
– Työkalun virheellisen käsittelemisen
aiheuttamat loukkaantumiset
– Hallinnan menettäminen otteen livetessä
työkalusta
– Käsien ja käsivarsien lihasten rasittuminen
varsinkin naulattaessa kattoa. Pidä aina
tauot säännöllisesti, jos työ jatkuu pitkään.
– Älä käytä tätä työkalua ollessasi
väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
työskentelemisen aikana voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
• Turvamääräysten noudattamisesta ja
turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä
vaaroja ei voida välttää.
– kuulon heikkeneminen. Joissakin
tapauksissa tämän laitteen tuottama ääni
voi heikentää kuuloa, jos sitä käytetään
pitkään.
– Rekyylin aiheuttama hallinnan menetys.
– Puristuminen, terävät reunat ja
työstettävän kappaleen käsitteleminen
virheellisesti voivat aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.
– Terävät reunat voivat aiheuttaa
loukkaantumisvaaran vaihdettaessa tai
lisättäessä nauloja.
– Kädet ja käsivarret saattavat väsyä.
Tämän työkalun toimiessa aiheutuva tärinä
voi aiheuttaa pysyviä vammoja sormiin,
käsiin ja käsivarsiin. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi, pidä tauot säännöllisesti
ja rajoita päivittäistä käyttämistä.
99
SUOMI
Työkalun merkinnät
Pakkauksen sisältö
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Pakkauksen sisältö:
1 naulain
1 liipaisin
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Turvakytkimellä varustettu
paineilmatyökalu.
Ei saa käyttää rakennustelineillä tai
tikkailla.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Naulakulmien on oltava oikeat (D51257).
Naulakulmien on oltava oikeat (D51276).
Naulojen suurin määrä lippaassa.
Naulojen halkaisija (D51257).
Naulojen halkaisija (D51276).
Naulojen pituus.
Suurin käyttöpaine.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
a. liipaisin
b. vyökoukku
c. naulantyönnin
d. syvyydensäätöpyörä
e. kaksoislatauslipas
f. no mar -tyyny
g. kosketuspinta
h. tukostenselvittämisluukku
i. liipaisimen lukituksen poisto
j. poisto
k. ilmaliitos
l. päätykansi
KÄYTTÖTARKOITUS
Pneumaattiset D51257 ja D51276-naulaimet on
suunniteltu puun naulaamiseen.
ÄLÄ KÄYTÄ kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pneumaattiset naulaimet on tarkoitettu
ammattikäyttöön. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Ennen kokoamista ja
säätämistä lukitse AINA liipaisin,
irrota ilmaletku työkalusta ja poista
naulat lippaasta. Muutoin voi tapahtua
henkilövahinko.
Päivämääräkoodi (u), on merkitty koteloon liipaisimen
yläpuolelle. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Liipaisin
VAROITUS: Kun et naulaa, pidä sormet
AINA poissa liipaisimelta, jotta naulain
ei laukea vahingossa. Älä pidä sormea
100
SUOMI
liipaisimella kantaessasi naulainta.
Kosketustoimintatilassa naulain ampuu
naulan, jos turvakytkintä painetaan
samalla kun liipaisin on painettuna.
Kun nämä työkalut toimitetaan, siinä on tällä tavalla
toimiva liipaisin. Pakkauksessa on myös jaksoittain
toimiva liipaisin. Kosketuksesta toiminnasta ja
jaksoittaisesta toiminnasta on lisätietoja jäljempänä.
Harmaa liipaisin, jonka kyljessä näkyy saa
työkalun toimimaan jaksottaisessa tilassa.
Musta liipaisin, jonka kyljessä näkyy
saa
työkalun toimimaan kosketustilassa.
Näistä toimintatiloista on lisätietoja Työkalun
käyttäminen -kohdassa.
VAROITUS: Kiinnitä työstettävä kappale
AINA turvallisesti.
Käsien oikea asento (kuva 7)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (v).
Työkalun valmisteleminen (kuva 1)
LIIPAISIMEN IRROTTAMINEN (KUVA 2)
1. Irrota kuminen läpivientiosa (n) ohjauspuikon (o)
päästä.
2. Irrota ohjauspuikko.
3. Irrota liipaisin aukostaan kahvan alta.
VAROITUS: Henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi irrota ilmansyöttö
työkalusta ennen huoltoa, naulatukoksen
poistamista, työpisteestä poistumista,
työkalun siirtämistä tai työkalun
ojentamista toiselle henkilölle.
LIIPAISIMEN ASENTAMINEN (KUVA 2 JA 3)
1. Asenna työkaluun jaksottaisesti tai
kosketuksesta toimiva liipaisin. Molemmat
liipaisimet toimitetaan työkalun mukana.
2. Aseta liipaisinsarja liipaisinaukkoon.
3. Varmista, että liipaisimen jousi (q) tulee
liipaisinventtiilin kannan (p) ympärille.
4. Kohdista liipaisimen aukot kotelon aukkoihin (r)
ja työnnä ohjauspuikko (o) koko asetelman läpi
kuvassa näkyvällä tavalla.
5. Työnnä kuminen läpivientiosa (n) ohjaustangon
päähän kuvassa näkyvällä tavalla.
VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia,
suojalaseja ja hengityssuojainta.
HUOMAUTUS: Nämä naulaimet on suunniteltu
toimimaan ilman öljyä. O-renkaissa, kumiosissa ja
ilmansyötöissä voidaan käyttää 5–7 tippaa öljyä.
• Poista kaikki tiivistynyt vesi ilmakompressorin
säiliöistä ja letkuista.
• Poista kaikki naulat lippaasta.
• Lukitse naulojen työnnin (c) taka-asentoon.
• Tarkista, että kosketusosa (g) ja naulantyönnin
(c) pääsevät liikkumaan vapaasti.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos
kosketusosa tai naulantyönnin eivät
pääse liikkumaan vapaasti.
Ilmansyöttö (kuva 1)
Tässä työkalussa on tavallinen 3/8" kierreliitäntä (k)
ilmansyöttöä varten. Tämän työkalun päätyosassa
on 3/8" – 1/4" sovitin.
• Kääri urosliittimen ympärille teflonteippiä
vuotojen estämiseksi.
• Voit asentaa 1/4" liittimen ruuvaamalla sen 3/8"
– 1/4" sovittimeen ja kiristämällä tiukasti.
• Voit asentaa 3/8" liittimen irrottamalla 3/8" –
1/4" -sovittimen. Ruuvaa liitin päätyyn ja kiristä
tiukasti.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata AINA turvaohjeita
ja määräyksiä.
•
•
•
•
VAROITUS: Vältä työskentelemistä
pitkään samassa asennossa
esimerkiksi kattoa naulaten. Pidä tauot
säännöllisesti.
Tarkista, että ilmansyötön paine vastaa
suosituksia.
Yhdistä ilmaletku työkalun liitäntään.
Tarkista kuuntelemalla, ettei venttiileissä tai
tiivisteissä ole vuotoja.
Säädä ilmanpaineeksi pienin suositeltu arvo.
VAROITUS: ÄLÄ käytä työkalua, jos
siinä on vuotoja tai jos sen osat ovat
vahingoittuneet.
VAROITUS: ÄLÄ yhdistä työkalua
ilmansyöttöön ennen kuin se on
valmisteltu.
101
SUOMI
Käyttäminen kylmällä säällä
Jos käytät työkalua pakkasella,
• Varmista ennen käyttämistä, että kosteus on
poistettu kompressorin säiliöistä.
• Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen
käyttämistä.
• Varmista, että kaikki naulat on poistettu
lippaasta.
• Irrota ilmansyöttö työkalusta.
• Säädä ilmanpaineeksi enintään 5,5 baaria.
• Yhdistä ilmaletku työkalun liitäntään.
• Lataa naulat lippaaseen edellä kuvatulla tavalla.
• Säädä ilmanpaine normaalille tasolle.
• Käytä työkalua normaalisti.
• Poista kosteus kompressorin säiliöistä vähintään
kerran päivässä.
HUOMAUTUS: Jos käytät öljyä, katso lisätietoja
Käyttäminen-luvun Työkalunvalmisteleminen
-kohdasta.
Käyttäminen kuumalla säällä
Työkalu toimii normaalisti. Varo, ettei suora
auringonpaiste vahingoita työntimiä, o-renkaita ja
muita kumiosia.
Vyökoukku (kuva 1)
DEWALT-naulaimien vyökoukku (b) voidaan kääntää
työkalun jommallekummalle puolelle käyttäjän
kätisyyden mukaan. Jos sitä ei tarvita, se voidaan
kääntää pois tieltä.
Jos koukkua ei tarvita ollenkaan, se voidaan irrottaa
työkalusta.
VYÖKOUKUN IRROTTAMINEN
1. Lukitse liipaisin.
2. Irrota työkalu ilmansyötöstä.
3. Irrota ruuvit työkalun päätykannesta (I)
käyttämällä oikeaa kuusioavainta.
4. Irrota vyökoukku (b).
5. Aseta päätykansi ja tiiviste takaisin pakoilleen.
Varmista, että päätykannen ruuvit on kiristetty
kunnolla.
6. Yhdistä työkalu ilmansyöttöön ja kiristä liitos.
Naulaimen lukitseminen
(kuvat 1 ja 4)
VAROITUS: Älä paina liipaisinta, kun
työkalua ei käytetä. Kun työkalu ei ole
käytössä, pidä lukituskytkin käännettynä
oikealle (OFF). Muutoin voi aiheutua
vakava henkilövahinko.
102
VAROITUS: Ennen naulaimen
säätämistä lukitse liipaisin, irrota
työkalu ilmansyötöstä ja poista naulat
lippaasta. Muutoin voi aiheutua vakava
henkilövahinko.
DEWALT-naulainten mukana toimitetaan liipaisimen
lukituskytkin (i). Voit käyttää lukituskytkintä
kääntämällä sitä oikealle. Voit poistaa lukituskytkimen
käytöstä kääntämällä sen keskiasentoon. Liipaisin
on aina lukittava, jos työkalua säädetään tai se ei ole
käytössä.
Työkalun käyttäminen
VAROITUS: Käyttäessäsi tätä
työkalua käytä AINA suojalaseja
ja kuulonsuojaimia vakavan
henkilövahingon vaaran vähentämiseksi.
Tätä työkalua voidaan käyttää kahdessa tilassa:
jaksoittaisesti tai kosketuksesta toimivassa tilassa.
Toimintatila valitaan asentamalla liipaisin tämän
käyttöohjeen Liipaisin-kohdassa mainitulla tavalla.
JAKSOITTAISEN TOIMINNAN LIIPAISIN - (HARMAA)
Jaksoittaisessa toimintatilassa naulataan erittäin
varovaisesti, kun naulat halutaan sijoittaa varovaisesti
ja tarkasti.
Naulaimen käyttäminen jaksoittaisessa tilassa:
1. Paina kosketuskohta tiiviisti pintaa vasten.
2. Paina liipaisinta.
HUOMIO: Kun kosketuspinta on
painettu naulattavaan kohteeseen, naula
ammutaan aina laukaisinta painettaessa.
KOSKETUKSESTA TOIMINNAN LIIPAISIN (MUSTA)
Kosketustoimintatilassa naulataan nopeasti tasaista
paikallaan pysyvää pintaa.
Käytettäessä kosketuksesta toimiva liipaisin
käytössä on kaksi menetelmää: naulaaminen
liipaisinta painamalla ja naulaaminen, kun
naulain koskettaa naulattavaa paikkaa.
Naulaaminen liipaisinta painamalla:
1. Paina kosketuskohta pintaa vasten.
2. Paina liipaisinta.
Naulaaminen, kun naulain koskettaa
naulattavaa paikkaa:
1. Paina liipaisinta.
2. Paina kosketuskohta naulattavaa pintaa vasten.
Kun liipaisinta painetaan, naula ammutaan aina
kosketuskohdan painaessa naulattavaa pintaa.
Tällöin voit naulata useita kertoja peräkkäin.
HUOMIO: Älä paina liipaisinta, kun
työkalua ei käytetä. Kun työkalu ei ole
SUOMI
käytössä, pidä lukituskytkin käännettynä
oikealle (OFF).
Työkalun lataaminen (kuva 1)
VAROITUS: Kun lataat työkaluun
nauloja, sen on osoitettava turvalliseen
suuntaan.
VAROITUS: Työkalu ei saa osoittaa
itseesi tai muihin. Muutoin voi aiheutua
vakava henkilövahinko.
VAROITUS: Älä koskaan lataa nauloja,
kun kosketuspintaa tai liipaisinta
painetaan. Muutoin voi aiheutua vakava
henkilövahinko.
DEWALT-viimeistelynaulaimissa on kaksoislatauslipas.
Naulat voidaan ladata käyttämällä toista kahdesta
menetelmästä.
LATAAMINEN JA LUKITSEMINEN
1. Lukitse liipaisin.
2. Lisää naulat lippaan takaosaan (e).
3. Vedä naulojen työnnintä (c) taaksepäin, kunnes
naulojenseurain jää naulojen taakse.
LUKITSEMINEN JA LATAAMINEN
1. Lukitse liipaisin.
2. Vedä työnnintä taaksepäin, kunnes se lukittuu
työnninsalpaan.
3. Lisää naulat lippaan takaosaan.
4. Vapauta painamalla työnninpainiketta (m), jotta
naulojenseurain jää naulojen taakse.
Syvyysasetus (kuva 5)
VAROITUS: Syvyyttä säädettäessä
vahingossa naulaamisen aiheuttaman
vakavan loukkaantumisen vaaran
vähentämiseksi AINA
• Lukitse liipaisin OFF-asentoon.
• Iirrota ilmansyöttö.
• Vältä koskemasta liipaisimeen
säätämisen aikana.
Naulaamissyvyyttä voidaan säätää käyttämällä
työkalun kärjen syvyyssäädintä.
1. Voit vähentää naulaussyvyyttä kääntämällä
syvyysasetuspyörää (d) oikealle (kuva 5A).
2. Voit kasvattaa naulaussyvyyttä kääntämällä
syvyysasetuspyörää (d) vasemmalle (kuva 5B).
Naulatukoksen selvittäminen
(kuva 6)
Jos naula tarttuu työkalun kärkeen, suuntaa työkalu
itsestäsi poispäin. Voit poistaa tukoksen toimimalla
seuraavasti.
1.
2.
3.
4.
Lukitse liipaisin.
Irrota työkalu ilmansyötöstä ja lukitse liipaisin.
Vapauta työnnin naulojen takaa.
Työnnä etusalpa (s) alas ja avaa etuluukku (t)
vetämällä salpaa ylöspäin.
5. Irrota taipunut naula. Käytä tarvittaessa pihtejä.
6. Jos työntöterä on ala-asennossa, työnnä
kärkeen ruuvimeisseli tai muu esine ja paina
työntöterä takaisin paikalleen.
7. Irrota tanko ja sulje etuluukku.
8. Nosta salpaa suukappaleen luukun
kiinnittämiseksi.
9. Yhdistä ilmansyöttö.
10. Lataa naulat lippaaseen uudelleen.
11. Vapauta työnnin.
12. Avaa liipaisimen lukitus.
HUOMAUTUS: Jos kärkeen muodostuu usein
naulatukoksia, toimita työkalu huollettavaksi
valtuutettuun DEWALT-huoltokeskukseen.
HUOLTO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se
puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Ennen naulaimen
säätämistä lukitse liipaisin, irrota
työkalu ilmansyötöstä ja poista
naulat lippaasta. Muutoin voi tapahtua
henkilövahinko.
Tee nämä huoltotyöt päivittäin:
Poista kaikki tiivistynyt vesi
ilmakompressorin säiliöistä ja
letkuista
• Avaa kompressorin säiliön tyhjennysventtiili.
• Anna veden valua ulos.
Puhdistaminen
LIPPAAN, TYÖNTIMEN JA KOSKETUSOSAN
PUHDISTAMINEN
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä aina suojalaseja tämän huollon
aikana.
103
SUOMI
VAROITUS: Puhdista muoviosat
vain miedolla saippualla ja kostealla
kankaalla. Monissa kotona käytettävissä
puhdistusaineissa on kemikaaleja, jotka
voivat vaurioittaa muovia vakavasti. Älä
käytä bensiiniä, tärpättiä, lakkojen tai
maalien ohentimia, kuivapesunesteitä
tai vastaavia puhdistusaineita. Ne
voivat vaurioittaa muoviosia vakavasti.
ÄLÄ päästä mitään nestettä laitteen
sisään. ÄLÄ upota mitään laitteen osaa
nesteeseen.
Varmista, että kaikki työkalun
kiinnittävät osat ovat tiukasti kiinni
ja ehjiä
Kiinnitä löysät osat tarvittavalla työkalulla.
• Tarkista, että lippaan salpa pitää lipasta tiukasti
paikallaan.
• Kiristä kärkiosan ruuvit.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
ONGELMANRATKAISU
Jos työkalu ei toimi oikein, noudata seuraavia ohjeita.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys huoltoon.
Työkalu ei toimi
• Tarkista ilmansyöttö.
• Jos lämpötila on alhainen, lämmitä työkalua.
Työkalun teho ei riitä
• Tarkista ilmansyöttö.
• Tarkista, että ilmanpoisto on puhdas.
• Voitele työkalu.
Työkalun kannesta vuotaa ilmaa
• Kiristä kannen ruuvit.
Kaikkia nauloja ei naulata
• Tarkista ilmansyöttö.
• Puhdista lipas ja kärkiosa.
• Tarkista, että lippaan salpa pitää lipasta tiukasti
paikallaan.
Naulat muodostavat tukoksen työkalun
kärkeen
• Käytä vain oikean tyyppisiä nauloja.
104
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
105
SVENSKA
D51257 KALIBER 16 DYCKERT-SPIKPISTOL (FINISH
NAILER) MED RAKT MAGASIN
D51276 KALIBER 15 DYCKERT-SPIKPISTOL (FINISH
NAILER) MED VINKLAT MAGASIN
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
D51257
1
D51276
1
4,6 – 8,4
8,4
1,27
vid 6,9 bar
kontakt
utlösning
0˚
4,6 – 8,4
8,4
1,70
vid 6,9 bar
kontakt
utlösning
31° – 34°
25,4 – 65
1,6
16
vinkel
0˚
Belastningskapacitet antal spikar
100
Vikt
kg
1,77
25,4 – 65
1,8
15
31° – 34°
100
1,75
Typ
Rekommenderat
arbetstryck
bar
Maximalt arbetstryck
bar
Luftförbrukning per skott l/m
Startläge
Magasinvinkel
Fästen
längd
skaftdiameter
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka,
osäkerhet)
mm
mm
kaliber
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
2,5
101
95
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
kraft, arbetsriktningen, justeringen av
energiförsörjningen, arbetsstycket och
arbetsstyckets stöd.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D51257, D51276
Viktat RMS
accelerationsvärde
Osäkerhet K
1
106
m/s²
m/s²
2,51
1,5
3,11
1,5
Detta värde är ett verktygs-relaterat
karakteristiskt värde och representerar
inte påverkan på hand-arm-systemet vid
användning av verktyget. Påverkan på handarm-systemet vid användning av verktyget beror
till exempel på greppstyrkan, kontakttryckets
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” har konstruerats i enlighet
med:
2006/42/EC, EN 792-13.
För mer information, var god kontakta DEWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
SVENSKA
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vice-president, konstruktion och produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Säkerhetsinstruktioner
När du använder verktyg, iakttag alltid de
säkerhetsbestämmelser som är tillämpbara i ditt land
för att minska risken för personskada. Läs följande
säkerhetsinstruktioner innan du du försöker använda
denna produkt.
Förvara dessa instruktioner på en säker plats!
LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR
OCH ALLA INSTRUKTIONER
Allmänt
1. Håll arbetsområdet rent.
Belamrade områden och bänkar kan ge upphov
till olyckor.
2. Beakta arbetsområdets omgivning.
Utsätt inte elektriska verktyg för luftfuktighet. Håll
arbetsområdet ordentligt upplyst. Använd inte
verktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
gaser.
3. Håll barnen borta.
Låt inte barn eller besökare komma i kontakt
med verktyget. Överinseende krävs för de som
är under 16 års ålder.
4. Förvara overksamma verktyg.
När de inte används ska verktyg förvaras på en
torr plats, och säkert inlåsta, utom räckhåll för
barn.
5. Klä dig ändamålsenligt.
Bär inte lösa kläder eller smycken. De kan
fastna i delar i rörelse. Bär företrädesvis
gummihandskar och halksäkra säkerhets-skor.
Bär skyddande håröverdrag för att hålla långt
hår ur vägen.
6. Böj dig inte för långt.
Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och balans.
7. Håll dig alert.
Se upp med vad du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
8. Använd rätt verktyg.
Den avsedda användningen finns beskriven
i denna instruktionsmanual. Tvinga inte små
verktyg eller tillsatser att göra ett arbete för
slitstarka verktyg. Verktyget gör ett arbete bättre
och säkrare vid den hastighet det är avsett för.
VARNING! Användningen av något annat
tillbehör eller tillsats eller utförande av något
annat arbete med detta verktyg än de som
rekommenderas i denna instruktionshandbok
kan utgöra en risk för personskada.
9. Underhåll verktygen med omsorg.
Håll verktygen i gott skick och rena för bättre
och säkrare prestation. Följ instruktionerna för
underhåll och byte av tillbehör. Håll alla kontroller
torra, rena och fria från olja och fett.
10. Kontrollera med avseende på skadade
delar.
Innan du använder verktyget, kontrollera det
noggrannt med avseende på skada, för att
säkerställa att det kommer att fungera ordentligt
och utföra sin avsedda funktion. Kontrollera
med avseende på feljustering eller om rörliga
delar har fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma att
påverka dess funktion. Reparera eller byt ut
skadade skyddsplåtar eller andra defekta delar,
enligt instruktioner.
11. Få ditt verktyg reparerat av ett behörigt
DEWALT reparationsombud.
Detta verktyg är i enlighet med de relevanta
säkerhetsbestämmelserna. För att undvika fara
får verktyg bara repareras av utbildade tekniker.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för pneumatiska spikmaskiner
• Bär ALLTID säkerhetsglasögon.
• Bär ALLTID öronskydd.
• Använd endast fästanordningar av den typ som
specificeras i manualen.
• Använd inte några stativ för att montera
verktyget på ett stöd.
• Använd ALDRIG verktyget för något annat
ändamål än det som specificeras i denna
handbok.
• Använd ALDRIG verktyget på
byggnadsställningar, i trappor, på stegar eller
liknande arbetsplatser.
107
SVENSKA
• Använd inte verktyget för att försluta boxar eller
lådor.
• Använd inte verktyget för att bifoga
transportsäkerhets-anordningar, på t.ex. fordon
och ekipage.
• Före användning, kontrollera korrekt funktion
hos kontaktutlösningen. Använd aldrig detta
verktyg om antingen avtryckaromkopplaren eller
kontaktutlösningen är skadade.
• Använd snabbkopplingar för att ansluta system
för komprimerad luft. Den icke-tätningsbara
smörjkoppen måste vara monterad på verktyget
på så sätt att ingen komprimerad luft finns kvar i
verktyget efter bortkoppling.
• Använd ALLTID ren, torr komprimerad luft.
Använd inte syre eller brännbara gaser som
energikälla för detta verktyg.
• Det maximalt tillåtna lufttrycket för verktyget får
ALDRIG överskridas.
• Anslut endast detta verktyg till en luftförsörjning
där det maximalt tillåtna lufttrycket för
verktyget inte kan överskridas med mer än
10 %. I händelse av högre tryck måste en
tryckreducerande ventil, inkluderande en
nedströms säkerhetsventil, byggas in i källan för
komprimerad luft.
• Använd endast slangar som har en klassificering
som överskrider verktygets maximala
arbetstryck.
• För att förebygga en onödigt hög bullernivå,
ökat slitage och resulterande felsituationer ska
spikmaskinen arbeta med det lägsta tryck som
behövs för arbetsprocessen.
• Använd INTE syre, brännbara gaser eller några
andra reaktiva gaser för handha komprimerad
luft. Det kan resultera i fara för explosion och/
eller allvarlig personskada.
• Före transport av verktyget, koppla bort det
från systemet för komprimerad luft, i synnerhet
där stegar används eller där en ovanlig fysisk
ställning används under förflyttningen.
• Koppla bort verktyget från lufttillförseln när det
inte används.
• Undvik att försvaga eller skada verktyget, till
exempel genom att:
– slå eller gravera in
– modifieringar som inte är godkända av
tillverkaren
– guidning mot mallar tillverkade av hårt
material såsom stål
– att tappa det eller skjuta det tvärsöver golvet
– applicera för mycket kraft av något slag
108
• Använd inte utrustningen som en hammare.
VARNING! Håll spikpistolen, laddad eller
oladdad, riktat bort från dig själv och andra.
Allvarlig personskada kan uppstå.
• Under arbetet, håll verktyget på ett sådant sätt
att inga personskador kan orsakas på huvudet
eller kroppen i händelse av en eventuell rekyl på
grund av ett avbrott i energiförsörjningen, eller
hårda områden inuti arbetsstycket.
• Utlös ALDRIG det fästanordningsverktyget i fria
luften.
• På arbetsområdet, bär bara verktyget på
arbetsplatsen genom att använda handtaget,
och ALDRIG med triggern aktiverad.
• Beakta förhållandena på arbetsområdet.
Fästanordningar kan genomtränga tunna
arbetsstycken, eller halka av hörn och kanter på
arbetsstycket, och därmed utsätta folk för risker.
Längden på spikarna som används bör inte
vara längre än tjockleken på arbetsstyckena.
Om spikarna är längre än arbetsstyckets tjocklek
kan detta orsaka en studsreaktion hos spikarna
om arbetsstycket är placerat på en hård yta,
t.ex. betong, stål.
• Driv inte in fästanordningar nära kanten
på arbetsstycket. Håll ALLTID ett avstånd
på åtminstone 25 mm från kanten på
arbetsstycket, så att spikar inte förstör
arbetsstycket.
• Driv inte in fästanordningar ovanpå andra
fästanordningar.
• Använd bara reservdelar som är specificerade
av tillverkaren eller dennes godkända ombud.
• Låt bara reparationer utföras av tillverkaren
eller av godkända ombud som tar vederbörlig
hänsyn till den information som ges i
handboken, och som använder de tillämpliga
verktygen och utrustningen.
• Utbyte av kontaktutlösningens fjäder
rekommenderas vart 3e-4e år för att säkerställa
personlig säkerhet.
• Ta inte isär eller blockera några delar av
fästanordningsverktyget, såsom säkerhetsoket.
• Få verktyget servat ordentligt och med
regelbundna mellanrum.
• Bär ALLTID skyddshandskar för att minska
risken för personskador.
Återstående risker
• Följande risker är inneboende med
användningen av dessa maskiner:
– Personskador orsakade av felaktig
hantering av verktyget.
SVENSKA
– Förlust av kontroll på grund av att du inte
greppar verktyget med fast hand.
– Muskelsträckning i armar och händer,
särskilt vid arbete ovanför huvudet. Ta
alltid regelbundna raster när du arbetar
under långa tidsperioder.
– Använd inte ett verktyget när du är
trött eller påverkad av droger, alkohol
eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar kan
resultera i allvarlig personskada.
• Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan
vissa återstående risker inte undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning. Under vissa
förhållanden och vid långvarig användning
kan buller från denna produkt bidraga till
hörselförlust.
– Förlust av kontroll orsakad av rekyl.
– Risk för personskada orsakad av
fastklämda punkter, vassa kanter och
felaktig hantering av arbetsstycket.
– Risk för personskada orsakad av vassa
kanter vid byte av spikar eller insättning av
spikstickor.
– Obehag i händer och armar. Vibration
orsakad av arbetsåtgärd hos detta
verktyg kan ge upphov till permanent
skada på fingrar, händer och armar.
Använd handskar för att få extra
dämpning, ta täta raster, och begränsa
den dagliga användningstiden.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Kompatibla spikvinklar (D51257).
Kompatibla spikvinklar (D51276).
Maximalt antal spikar i magasinet.
Spikdiameter (D51257).
Spikdiameter (D51276).
Spiklängd.
Maximalt arbetstryck.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Datumkod (u), som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på kåpans yta, ovanför triggern.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikmaskin
1 Sekvensiell funktionstrigger
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
Pneumatiskt verktyg med säkerhetsok.
Använd inte på byggnadsställningar och
stegar.
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
• Kontrollera för skada på verktyget, på delar
eller tillbehör som kan tänkas ha uppstått under
transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (bild 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. triggeromkopplare
Bär ögonskydd.
b. bälteskrok
c. spikmatare
d. ratt för djupjustering
109
SVENSKA
e. dubbelt laddningsmagasin
BORTTAGNING AV TRIGGERN (BILD 2)
g. kontaktutlösning
1. Avlägsna gummilisten (n) från styrpinnens ände
(o).
h. klämrensningsspärr
2. Ta bort styrpinnen.
f. ytskyddsplatta
i. bortlåsningstrigger
j. utsläpp
k. luftanslutning
l. ändlock
AVSEDD ANVÄNDNING
De pneumatiska spikpistolerna av modell D51257
och D51276 har konstruerats för att driva in
fästanordningar i arbetsstycken av trä.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa pneumatiska spikpistoler är yrkesmässiga
elverktyg. LÅT INTE barn komma i kontakt med
verktyget. Överinseende erfordras när oerfarna
användare använder detta verktyg.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING! Före hopmontering och
justering, lås ALLTID bort triggern,
koppla bort luftledningen från verktyget
och avlägsna fästanordningar från
magasinet innan du gör justeringar,
annars kan personskada eventuellt
uppkomma.
Triggern
VARNING! Håll fingrarna BORTA
från triggern när du inte driver in
fästanordningar, för att undvika oavsiktlig
utlösning. Bär aldrig verktyget med ett
finger på triggern. I läget Contact Bump
Actuation kommer verktyget att skicka
iväg ett fäste om säkerheten får en stöt
medan triggern är nedtryckt.
Dessa verktyg är monterade med en stöt-aktiverad
trigger. En sekventiell aktiverings-trigger finns också
inkluderad i originalförpackningen. För definitioner
av “bump action” och “sequential action”, se här
nedan.
Den gråa triggern med
tryckt på sidan är den
enda sekventiella aktiverings-utlösaren, och får
verktyget att arbeta i detta läge.
3. Avlägsna triggermontaget från utlösarens
hålighet, under handtaget på verktygets kåpa.
INSTALLATION AV TRIGGERN (BILDER 2, 3)
1. Välj att installera antingen den sekventiella
triggern eller stötaktiverings-triggern på
verktyget. Båda utlösarna finns inkluderade i
verktygets förpackning.
2. Sätt in triggersatsen i triggerns hålighet.
3. Se till att triggerns fjäder (q) är placerad runt
triggerns ventilstam (p).
4. Passa in triggerns hål med kåpans hål (r), sätt
därefter in styrpinnen (o) genom hela montaget,
så som visas.
5. Skjut upp gummilisten (n) på änden av
styrpinnen, så som visas.
Luftanslutning (bild 1)
Dessa verktyg har en standard 3/8" rörgänga för
luftanslutningen (k). Verktyget är hopmonterat med
en 3/8" till 1/4" adapter, installerad i ändlocket.
• Linda in anpassningens han-ände med Teflontape för att förebygga luftläckor.
• För att installera en 1/4" anpassning, skruva in
anpassningen i adaptern, storlek 3/8" till 1/4", i
ändlocket, och dra åt med fast hand.
• För att installera en 3/8" anpassning, ta bort
adaptern, storlek 3/8" till 1/4", om den finns.
Skruva in anpassningen i ändlocket, cap och
dra åt med fast hand.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING! Iaktta ALLTID
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING! Placera ALLTID
arbetsstycket på ett säkert sätt.
Korrekt Handplacering (bild 7)
Den svarta triggern med
tryckt på sidan är
stötaktiverings-utlösaren, och låter verktyget triggas
på detta sätt.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
För att definiera användningen av den sekventiella
aktiverings-utlösaren och stötaktiverings-triggern, se
Utlösning av Verktyget.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
110
SVENSKA
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (v).
Förberedelse av verktyget (bild 1)
VARNING! För att minska risken för
personskada, koppla bort verktyget
från luftförsörjningen innan du
genomför underhåll, tar bort en fastnad
fästanordning, lämnar arbetsområdet,
flyttar verktyget till en annan plats eller
ger verktyget till en annan person.
VARNING! Använd ordentliga skydd för
ögonen, hörseln och andningen.
OBS! Dessa spikpistoler är konstruerade för att
användas utan olja. Om så föredras kan
5–7 oljedroppar användas på o-ringar
och gummidelar, och kan appliceras på
luftanslutningarna.
• Dränera bort all kondens från luftkompressorns
tankar och slangar.
• Ta ut alla spikar ur magasinet.
• Håll verktyget så varmt som möjligt före
användning.
• Se till att alla fästanordningar har tagits ur
magasinet
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Ställ in lufttrycket till maximalt 5,5 bar.
• Anslut luftslangen till verktygets anpassning.
• Ladda spikar i magasinet så som beskrivs här
nedan.
• Öka lufttrycket till den normala arbetsnivån.
• Använd verktyget på normalt sätt.
• Dränera alltid kompressortankarna åtminstone
en gång om dagen.
OBS! Var god se Förberedelse av verktyget under
Användning, om du väljer att använda olja.
Arbete i varm väderlek
Verktyget borde arbeta normalt. Undvik värmen från
direkt solljus för att undvika skada på stötdämpare,
o-ringar och andra gummidelar.
• Lås spikmataren (c) i det bakre läget.
Bälteskrok (bild 1)
• Kontrollera om kontaktutlösningen (g) och
spikmataren (c) kan röra sig fritt.
DEWALTs spikpistoler inkluderar en integrerad
bälteskrok (b) som kan vridas till endera sidan av
verktyget för att tillmötesgå vänster- eller högerhänta
användare. Den kan också vridas undan när den
inte används.
VARNING! Använd inte verktyget om
kontaktutlösningen eller spikmataren inte
kan röra sig fritt.
VARNING! Undvik samma
arbetsposition eller ställning under långa
tidsperioder, t.ex. över huvudet. Undvik
långa arbetsperioder utan tillräcklig
vilotid.
• Kontrollera att trycket hos luftförsörjningen
är under det maximalt rekommenderade
arbetstrycket.
• Anslut luftslangen till verktygets anpassning.
• Kontrollera med avseende på hörbara läckor
runt ventiler och tätningar.
• Ställ in lufttrycket till det lägsta rekommenderade
arbetstrycket.
VARNING! Använd ALDRIG ett verktyg
som läcker eller som har skadade delar.
VARNING! Anslut INTE till
luftförsörjningen såvida inte
förberedelsen av verktyget är klar.
Arbete i kall väderlek
Vid arbete med verktygen vid temperaturer under
fryspunkten:
• Se till att kompressortankarna har blivit
ordentligt dränerade före användning.
Om kroken inte önskas alls, kan den tas bort från
verktyget.
ATT AVLÄGSNA BÄLTESKROKEN
1. Lås bort triggern.
2. Koppla bort verktyget från luftförsörjningen.
3. Med användning av lämplig sexkantsnyckel,
avlägsna ändlockets skruvar från ändlocket (l)
på verktyget.
4. Avlägsna bälteskroken (b).
5. Sätt tillbaks ändlock och packning. Se till att
ändlockets skruvar är åtdragna.
6. Sätt tillbaks och dra åt luftanslutningen.
Användning av bortlåsningen
(bilder 1, 4)
VARNING! Håll inte triggern nedtryckt
när verktyget inte används. Håll
bortlåsnings-omkopplaren vriden åt
höger (AV) när verktyget inte används.
Allvarlig personskada kan uppstå.
VARNING! Lås bort triggern, koppla
bort luftledningen från verktyget och
avlägsna fästanordningar från magasinet
111
SVENSKA
innan du gör justeringar. Allvarlig
personskada kan uppstå.
Varje spikpistol från DEWALT är utrustad med en
bortlåsnings-omkopplare för triggern (i). För att
aktivera bortlåsnings-omkopplaren, vrid den åt
höger. För att av-aktivera bortlåsnings-omkopplaren,
för den mot mitten. Triggern bör alltid ha låset
bortkopplat närhelst några justeringar görs eller när
verktyget inte används.
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
ordentliga skydd för ögon och hörsel när
du arbetar med detta verktyg.
Verktyget kan triggas igång med användning av
endera av två lägen: Enkelt sekventiellt aktiveringstriggerläge och stötaktiverings-triggerläge. Den
trigger som är installerad på verktyget så som
beskrivs i Trigger-avsnittet i denna handbok
bestämmer arbetsläget.
(GRÅ)
Den sekvensiella aktiverings-triggerns avsedda
användning är för periodiskt återkommande
spikinslagning, där mycket noggrann och korrekt
placering önskas.
För att använda spikmaskinen arbetar i sekventiellt
funktionsläge:
1. Tryck ner kontaktutlösningen bestämt mot
arbetsytan.
2. Tryck ner triggern.
OBSERVERA! En spik kommer att
skickas iväg varje gång triggern trycks
ner, så länge som kontaktutlösningen
förblir nedtryckt.
STÖTAKTIVERINGS-TRIGGER -
(SVART)
Stötaktiverings-triggerns avsedda användning är för
snabb spikinslagning på platta, stationära ytor.
Med användning av stötaktiverings-triggern finns två
metoder tillgängliga: placerings-aktivering och
stötaktivering.
För att använda verktyget med hjälp av
placerings-aktiverings-metoden:
1. Tryck ner kontakttriggningen mot arbetsytan.
2. Tryck ner triggern.
För att använda verktyget med hjälp av
stötaktiverings-metoden:
1. Tryck ner triggern.
2. Tryck kontakttriggningen mot arbetsytan.
Så länge som triggern är nedtryckt kommer
verktyget att skicka iväg en spik varje gång
112
OBSERVERA! Håll inte triggern
nedtryckt när verktyget inte används.
Håll bortlåsnings-omkopplaren vriden åt
höger (AV) när verktyget inte används.
Laddning av verktyget (bild 1)
VARNING! Håll verktyget riktat i en
säker riktning när du laddar spikar.
Utlösning av verktyget
SEKVENTIELL AKTIVERINGS-TRIGGER -
kontakttriggningen trycks ner. Detta gör det
möjligt för användaren att driva in flera spikar i
följd.
VARNING! Håll verktyget riktat bort
från dig själv och andra. Allvarlig
personskada kan uppstå.
VARNING! Ladda aldrig spikar med
kontaktutlösningen eller triggern
aktiverad. Personskada kan uppstå.
DEWALTs finish-spikpistoler är utrustade med dubbla
laddningsmagasin. Fästena kan laddas med hjälp av
endera av två metoder:
LADDA OCH LÅS-METODEN
1. Lås bort triggern.
2. Sätt in fästena i magasinets bakdel (e).
3. Dra tillbaks spikmataren (c) tills spikföljaren faller
bakom spikarna.
LÅS OCH LADDA-METODEN
1. Lås bort triggern.
2. Dra tillbaks mataren tills den låser i matarens
spärr.
3. Sätt in fästena i magasinets bakdel.
4. Tryck på matarens knapp (m) för att lossa den,
och låt spikföljaren falla bakom spikarna.
Djupinställning (bild 5)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada från oavsiktlig
aktivering vid försök att justera djupet,
se ALLTID till att:
• Låsa om triggern.
• Koppla bort luftförsörjningen.
• Undvika kontakt med triggern under
justeringar.
Det djup som spikarna drivs in kan justeras genom
att använda djupjusteringen på verktygets nosskydd.
1. För att driva in spiken grundare, vrid ratten för
djupinställningen (d) åt höger (bild 5A).
2. För att driva in spiken djupare, vrid ratten för
djupinställningen (d) åt vänster (bild 5B).
SVENSKA
Att ta bort en fastnad spik (bild 6)
Om en spik fastnar i nosskyddet, peka verktyget
bort från dig och följ dessa instruktioner för att rensa:
1. Lås bort triggern.
Rengöring
2. Koppla bort luftförsörjningen från verktyget och
lås triggern.
RENGÖR MAGASINET, AVTRYCKAREN OCH KONTAKTUTLÖSNINGSMEKANISMEN
3. Lossa mataren från bakom spikarna.
4. Tryck ner den främre spärren (s) och dra därefter
upp för att öppna frontdörren (t).
5. Ta bort den böjda spiken, med användning av
tång om så behövs.
6. Om drivarbladet är i ner-läge, sätt in en
skruvmejsel eller annan stav i nosskyddet och
skjut tillbaks drivarbladet på plats.
7. Ta bort staven och stäng frontdörren.
8. Lyft spärren för att förankra dörren på
nosskyddet.
9. Återanslut luftförsörjningen.
10. Sätt tillbaks spikarna i magasinet.
11. Lossa mataren.
12. Lås upp triggern.
VARNING! Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär korrekt ögonskydd när du utför
denna procedur.
VARNING! Vid rengöring, använd
enbart mild tvål och en fuktig trasa på
plastdelar. Många rengöringsmedel
för hushållet innehåller kemikalier som
allvarligt skulle kunna skada plast.
Också; använd inte bensin, terpentin,
lacker eller färgförtunningsmedel,
torra rengöringsvätskor eller liknande
produkter som allvarligt skulle kunna
skada plastdelar. Låt ALDRIG någon
vätska komma in i verktyget; sänk
ALDRIG ner någon del av verktyget i en
vätska.
OBS! Om spikar ofta fastnar i nosskyddet,
få verktyget servat på ett godkänt DEWALT
servicecenter.
Se till att alla fästanordningar på
verktyget är åtdragna och oskadda
UNDERHÅLL
Dra åt lösa fästanordningar med användande av
tillämpliga verktyg.
Ditt DEWALT elverktyg har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING! För att minska risken
för personskada, lås bort triggern,
koppla bort luftledningen
från verktyget och avlägsna
fästanordningar från magasinet
innan du gör justeringar, annars kan
personskador uppstå.
Utför följande underhållsmoment
varje dag:
Dränera bort all kondens från
luftkompressorns tankar och slangar
• Öppna justeringsventiler eller andra
dräneringsventiler på kompressortankarna.
• Låt eventuellt ansamlat vatten dränera från
slangarna.
FELSÖKNING
Om ditt verktyg inte förefaller att fungera på
ett korrekt sätt, följ instruktionerna här nedan.
Om detta inte löser problemet, kontakta ditt
reparationsombud.
Verktyget fungerar inte
• Kontrollera luftförsörjningen.
• Om temperaturen är låg, värm upp verktyget.
Verktyget har inte tillräcklig effekt
• Kontrollera luftförsörjningen.
• Kontrollera om luftutsläppet är fritt.
• Smörj verktyget.
Verktygets lock läcker luft
• Dra åt lockets skruvar.
113
SVENSKA
Verktyget hoppar över spikar
• Kontrollera luftförsörjningen.
• Rengör magasinet och nosskyddet.
• Kontrollera att magasinets spärr håller
magasinet i ett stadigt grepp.
Fästanordningar fastnar i verktyget
• Se till att endast använda fästanordningar av
den typ som specificeras.
• Kontrollera att magasinets spärr håller
magasinet i ett stadigt grepp.
• Dra åt nosskyddets skruvar.
Valfria tillbehör
VARNING! Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
114
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
115
TÜRKÇE
D51257 16 ÖLÇEK DÜZ MAGAZINLI
MARANGOZ TIPI ÇIVI ÇAKMA TABANCASI
D51276 15 ÖLÇEK AÇILI MAGAZINLI
MARANGOZ TIPI ÇIVI ÇAKMA TABANCASI
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini tercih ettiniz. Uzun süreli
deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik
DEWALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Tip
Önerilen çalışma
basıncı
Azami çalışma
basıncı
Çivi başına hava
tüketimi
D51257
1
D51276
1
bar
4,6 – 8,4
4,6 – 8,4
bar
8,4
8,4
l/m
Çalışma şekli
Kartuş açısı
Çivi
uzunluğu
çivi çapı
açısı
Yükleme
kapasitesi
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü
belirsizliği)
mm
mm
ölçeği
25,4 – 65
1,6
16
0°
25,4 – 65
1,8
15
31° – 34°
çivi adedi
kg
100
1,77
100
1,75
dB(A)
92
95
dB(A)
dB(A)
2,5
101
2,5
102
dB(A)
1,5
1,5
2,51
1,5
3,11
1,5
116
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Yangın riskini belirtir.
EC Uygunluk Bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
Ağırlıklı standart
ivme değeri
m/s2
Belirsizlik değeri K m/s2
1
1,27
1,70
6,9 bar’da 6,9 bar’da
temaslı
temaslı
çalışma
çalışma
0°
31° – 34°
sistemine etki eden etki kavrama gücü, temas
basınç gücü, çalışma yönü, enerji kaynağı
ayarı, iş parçası ve iş parçası desteği gibi
etmenlere bağlıdır.
Bu değer alet ile ilişkili karakteristik bir değer
olup aleti kullanırken el-kol sistemine etki eden
etkiyi temsil etmez. Aleti kullanırken el-kol
D51257, D51276
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 2006/42/EC, EN 792-13 normlarına
uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
TÜRKÇE
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
Güvenlik talimatları
Alet kullanırken yaralanma riskini azaltmak
için daima ülkeniz için geçerli olan güvenlik
düzenlemelerine uyun. Bu ürünü kullanmadan
önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun.
Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza edin.
TÜM GÜVENLIK UYARILARINI VE
TALIMATLARINI OKUYUNUZ
Genel
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık yerler ve tezgahlar kazalara neden
olabilir.
2. Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat
edin.
Aletleri neme maruz bırakmayın. Çalışma
alanının iyi aydınlatılmış olmasını sağlayın.
Yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda alet kullanmayın.
3. Çocuklardan uzak tutun.
Çocukların veya ziyaretçilerin alete ellemesine
izin vermeyin. 16 yaşından küçüklere nezaret
edilmesi gerekmektedir.
4. Kullanılmayan aletleri saklayın.
Kullanımda değilken aletler kuru bir
yerde muhafaza edilmeli ve çocukların
ulaşamayacağı şekilde kilit altına alınmalıdır.
5. Uygun giysiler giyin.
Bol giysiler giymeyin ve takı takmayın.
Hareketli parçalara takılabilirler. Tercihen
kauçuk eldiven ve kaymayan iş ayakkabısı
giyin. Uzun saçları uzak tutmak için koruyucu
saç muhafazası kullanın.
6. Aşırı uzanarak çalışmayın.
Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman
muhafaza edin.
7. Daima dikkatli olun.
Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun.
Aleti yorgunken kullanmayın.
8. Uygun alet kullanın.
Amaçlanan kullanım şekli bu kullanım
kılavuzunda açıklanmıştır. Ağır hizmet tipi
alet ile yapılması gereken işi küçük aletler
veya ekipmanlar kullanarak yapmaya
çalışmayın. Alet kullanım amacına uygun
kullanıldığı takdirde daha iyi ve daha güvenli iş
çıkaracaktır.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye
edilenlerin dışında aksesuar veya parçaların
kullanılması ya da aletin kullanım amacı
dışında kullanılması yaralanma riski
doğurabilir.
9. Aletlerinize iyi bakın.
Daha iyi ve güvenli performans için aletleri iyi
durumda ve temiz tutun. Bakım ve aksesuar
değişimi için talimatlara uyun. Tüm kumanda
aksamlarını kuru, temiz ve yağ ya da gresten
uzak tutun.
10. Hasarlı parça kontrolü yapın.
Aleti kullanmadan önce düzgün çalışacağını
ve kullanım amacına uygun iş çıkaracağını
teyit etmek için hasara karşı iyice kontrol edin.
Hareketli parçaların ayarsız olup olmadığı
veya tutukluk yapıp yapmadığını, kırık parça
olup olmadığını ve çalışmasını etkileyebilecek
diğer durumları kontrol edin. Hasarlı koruyucu
aksam ve diğer kusurlu parçaları talimatlarda
belirtildiği şekilde onartın veya değiştirtin.
11. Aletinizi yetkili DEWALT servisine tamir
ettirin.
Bu alet ilgili güvenlik düzenlemelerine
uygundur. Tehlikeleri önlemek için aletler
yalnızca kalifiye teknisyenler tarafından
onarılmalıdır.
Havalı çivi çakma tabancası
için ilave güvenlik talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
DAİMA koruyucu gözlük takın.
DAİMA kulak koruyucu takın.
Sadece kılavuzda belirtilen tipte çivi kullanın.
Aleti bir desteğe monte etmek için hiçbir sehpa
kullanmayın.
Aleti bu kılavuzda belirtilen kullanım amacı
dışında ASLA kullanmayın.
Bu aleti ASLA iskele, merdiven ve benzeri
yerlerde kullanmayın.
Bu aleti kutu veya kasaları kapatmak için
kullanmayın.
Aleti araç veya taşıyıcılara taşıma güvenlik
117
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
118
aygıtları v.b. aksamları tutturmak için
kullanmayın.
Kullanmadan önce kontak anahtarının düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Tetik
düğmesi veya kontak anahtarı hasarlıyken bu
aleti asla kullanmayın.
Kompresörlere bağlamak için çabuk bağlantı
elemanları kullanın. Kapanamayan meme, alet
ayrıldıktan sonra aletin içinde basınçlı hava
kalmayacak şekilde alete takılmalıdır.
DAİMA temiz, kuru basınçlı hava kullanın. Bu
alet için acil kaynak olarak kullanmak üzere
oksijen veya yanıcı gazlar kullanmayın.
Aletin izin verilen azami hava basıncı ASLA
aşılmamalıdır.
Bu aleti yalnızca aletin izin verilen azami
basıncının %10’dan daha fazla aşılamayacağı
bir hava kaynağına bağlayın. Daha yüksek
basınç durumunda basınçlı hava kaynağına,
emniyet vanası içeren bir basınç düşürücü
vana monte edilmelidir.
Daima aletin azami çalışma basıncından daha
yüksek basınçlara dayanabilen hortumlar
kullanın.
Gereksiz yüksek gürültü düzeyi, yüksek
aşınma ve bunların neden olduğu arızaları
engellemek için çivi çakma tabancası iş için
gereken en düşük basınçta çalıştırılmalıdır.
Basınçlı hava kaynağı olarak oksijen,
yanıcı gazlar veya diğer reaktif gazları
KULLANMAYIN. Patlama ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
Aleti taşımadan önce hareket halinde özellikle
merdiven veya normal olmayan vücut
pozisyonu kullanıldığı durumlarda basınçlı
hava sisteminden ayırın.
Kullanılmıyorsa aleti hava kaynağından ayırın.
Aleti zayıflatmaktan veya alete hasar
vermekten kaçının, örneğin:
– delmeyin veya üzerinde oyuklar
oluşturmayın
– üretici tarafından onaylanmamış
değişiklikler yapmayın
– çelik gibi sert materyalden yapılmış şeylere
karşı kullanmayın
– düşürmeyin veya zemine karşı zorlamayın
– her türlü aşırı güç uygulamaktan kaçının
Aleti çekiç olarak kullanmayın.
UYARI! Yüklü veya yüksüz durumda çivi
çakma tabancasını size ve başkalarına
bakmayacak şekilde muhafaza edin. Ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
Çalışırken aleti, elektrik kesintisi veya parça
üzerinde sert kısımlardan dolayı oluşan olası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
geri tepme durumunda baş veya gövdede
yaralanmaya neden olmayacak şekilde tutun.
Çivi çakma tabancasını ASLA boşluğa karşı
kullanmayın.
Çalışma alanında aleti taşıma kolundan
tutarak taşıyın ASLA tetiğe basarak taşımayın.
Çalışma alanındaki şartları dikkate alın.
Çiviler ince parçaları delip geçerek veya
parçanın köşe veya kenarlarından kayarak risk
oluşturabilirler. Kullanılan çivilerin uzunluğu
parçanın kalınlığından daha uzun olmamalıdır.
Çiviler parçanın kalınlığından daha uzunsa
parçanın beton veya çelik gibi sert bir
yüzeye yerleştirilmesi durumunda çivinin geri
tepmesine neden olabilir.
Çivileri parçanın kenarına yakın çakmayın.
Çivilerin parçayı parçalamaması için DAİMA
parçanın kenarından en az 25 mm mesafe
bırakın.
Diğer çivilerin üzerine çivi çakmayın.
Sadece üretici firma veya yetkili acenteleri
tarafından belirtilmiş olan yedek parçalar
kullanın.
Onarımların yalnızca üretici firma veya yetkili
acenteler tarafından kullanım kılavuzunda
verilen bilgilere göre ve uygun alet ve ekipman
kullanarak yapılmasını sağlayın.
Personel güvenliğini temin etmek için kontak
anahtarı yayının 3 ila 4 yılda bir değiştirilmesi
önerilir.
Güvenlik çatalı gibi çivi çakma tabancasının
hiçbir parçasını sökmeyin veya engellemeyin.
Alete düzenli aralıklarla ve düzgün servis
yaptırın.
Yaralanma riskini azaltmak için DAİMA
koruyucu gözlük takın.
Kalan riskler
• Aşağıdaki riskler bu makinaları kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Aletin yanlış kullanılmasından kaynaklanan
yaralanmalar.
– Aletin düzgün kavranmamasından
kaynaklanan kontrol kaybı.
– Özellikle baş üstü konumda çalışırken
kol ve ellerde kas tutulması. Uzun süre
çalışırken daima düzenli olarak ara verin.
– Yorgun veya sarhoşken veya ilaç tesiri
altındayken aleti kullanmayın. Kullanırken
bir anlık dikkat eksikliği ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
• İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına
ve güvenlik donanımlarının kullanılmasına
TÜRKÇE
rağmen kalıcı bazı risklerin önüne
geçilememektedir. Bunlar arasında:
– İşitme kaybı. Bazı durumlarda ve kullanım
süresine bağlı olarak bu ürünün neden
olduğu gürültü işitme kaybı riskini artırabilir.
– Geri tepmenin neden olduğu kontrol kaybı.
– Kıstırma noktalarından, keskin kenarlardan
ve iş parçasının hatalı tutulmasından
kaynaklanan yaralanma riski.
– Çivileri değiştirirken veya çivi şeritlerini
takarken keskin uçlardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– El ve kollarda rahatsızlık. Bu aletin
çalışmasının neden olduğu titreşim,
parmaklarda, ellerde veya kollarda kalıcı
yaralanmaya yol açabilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın, sık sık ara
verin ve günlük kullanım süresini sınırlayın.
Çivi uzunluğu.
Azami çalışma basıncı.
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] ?)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (u) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Çivi çakma tabancası
1 Sıralı çalışan tetik
Alet üzerindeki Etiketler
1 Kullanım kılavuzu
Alet üzerinde aşağıdaki etiketler bulunmaktadır:
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Güvenlik çatallı hava ile çalışan alet.
İskele ve merdiven üzerinde
kullanmayın.
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kulak koruması kullanın.
a. tetik düğmesi
Göz koruması kullanın.
b. kemer kancası
c. çivi çakma tertibatı
d. derinlik ayarlama tekeri
Uygun çivi açıları (D51257).
e. çift yüklemeli kartuş
f. zarar vermeyen tampon
Uygun çivi açıları (D51276).
g. kontak anahtarı
h. sıkışıklık giderme mandalı
i. tetik emniyet kilidi
Kartuştaki azami çivi sayısı.
j. egzoz
k. hava bağlantı elemanı
l. uç kapak
Çivi çapı (D51257).
KULLANIM ALANI
Çivi çapı (D51276).
D51257 ve D51276 havalı çivi çakma tabancaları,
ahşap parçalara çivi çakmak üzere tasarlanmıştır.
119
TÜRKÇE
Nemli koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Havalı çivi çakma tabancaları profesyonel
elektrikli aletlerdir. Çocukların alete ellemesine
İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce DAİMA tetiği emniyete alın,
hava hattını aletten ayırın ve ayarlama
yapmadan önce kartuştaki çivileri
çıkarın aksi takdirde yaralanmaya
neden olabilir.
Tetik
UYARI: Kazara çalışmasını
engellemek için çivi çakmıyorken
parmaklarınızı tetikten UZAK tutun.
Aleti asla parmağınız tetikte taşımayın.
Kontak Vuruşlu Çalışma Modunda tetik
basılıyken kontak vurulursa alet çivi
atacaktır.
Bu aletler vuruşla çalışan tetik ile donatılmıştır.
Orijinal ambalajında sıralı çalışan tetik de
mevcuttur. “Vuruşla çalışan” ve “sıralı çalışan”
terimlerinin anlamları için aşağıya bakınız.
5. Kılavuz pimin ucuna lastik rondelayı (n) şekilde
gösterildiği gibi takın.
Hava bağlantı elemanı (şek. 1)
Bu aletlerde hava bağlantı elemanı (k) için standart
3/8" boru dişi bulunmaktadır. Aletin uç kapağında
3/8" – 1/4" adaptör takılı durumdadır.
• Hava sızıntılarını önlemek için bağlantı
elemanının erkek ucunu Teflon bantla sarın.
• 1/4" bağlantı elemanı takmak için bağlantı
elemanını uç kapaktaki 3/8" - 1/4" adaptöre
vidalayın ve iyice sıkın.
• 3/8" bağlantı elemanı takmak için varsa
3/8" - 1/4" adaptörü sökün. Bağlantı elemanını
uç kapağa vidalayın ve iyice sıkın.
KULLANMA
Kullanma talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere HER ZAMAN
uyun.
UYARI: DAİMA parçayı emniyetli bir
şekilde yerleştirin.
Uygun El Pozisyonu (şek. 7)
simgesi olan gri tetik, tek sıralı
Kenarında
çalışan tetik olup aletin bu modda çalışmasını
sağlar.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
Kenarında
simgesi olan siyah tetik, vuruşla
çalışan tetik olup aletin bu şekilde çalışmasını
sağlar.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Sıralı çalışan tetik ve vuruşla çalışan tetik kullanım
tanımlamaları için bakınız Aletin Çalıştırılması.
Doğru el pozisyonu bir elin ana kol üzerinde
olduğu konumdur (v).
TETİĞİN ÇIKARILMASI (ŞEK. 2)
Aletin hazırlanması (şek. 1)
1. Kılavuz pimin (o) ucundaki lastik rondelayı (n)
çıkarın.
2. Kılavuz pimi çıkarın.
3. Alet gövdesi sapının altındaki tetik
boşluğundan tetik tertibatını çıkarın.
TETİĞİN TAKILMASI (ŞEK. 2, 3)
1. Aletin üzerine takmak üzere sıralı veya
vuruşla çalışan tetiklerden birini seçin. Aletin
ambalajında her iki tetik de bulunmaktadır.
2. Tetik kitini tetik boşluğuna sokun.
3. Tetik yayının (q) tetik vana milinin (p) çevresine
yerleştiğini kontrol edin.
4. Tetik deliklerini gövde üzerindeki deliklerle (r)
hizalayın ve ardından kılavuz pimi (o) şekilde
gösterildiği gibi komplenin içinden geçirin.
120
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için bakım yapmadan, sıkışan
çiviyi çıkarmadan, çalışma alanını
terk etmeden, aleti başka bir
yere taşımadan veya aleti başka
birine vermeden önce aleti hava
kaynağından ayırın.
UYARI: Uygun koruyucu gözlük,
kulaklık ve duman maskesi kullanın.
NOT: Bu çivi çakma tabancaları yağsız kullanılmak
üzere tasarlanmışlardır. Tercihen o-ringler, plastik
parçalar ve hava bağlantı elemanları üzerinde 5 ila
7 damla yağ kullanılabilir.
• Hava kompresörü tank ve hortumlarındaki tüm
yoğuşmayı tahliye edin.
TÜRKÇE
• Kartuştaki tüm çivileri çıkarın.
• Çivi çakma tertibatını (c) geri konumda
sabitleyin.
• Kontak anahtarı (g) ve çivi çakma tertibatının
(c) serbestçe hareket edip etmediğini kontrol
edin.
UYARI: Kontak anahtarı ve çivi çakma
tertibatı serbestçe hareket edemiyorsa
aleti kullanmayın.
UYARI: Baş üstünden çalışma gibi
uzun süre aynı pozisyonda veya
vaziyette çalışmaktan kaçının. Yeterli
dinlenme molası vermeden uzun süre
çalışmaktan kaçının.
• Hava basıncının önerilen azami çalışma
basıncından daha düşük olduğunu kontrol
edin.
• Hava hortumunu aletin üzerindeki bağlantı
elemanına bağlayın.
• Vana ve contaların etrafında sesli kaçak olup
olmadığını kontrol edin.
• Hava basıncını önerilen asgari çalışma
basıncına ayarlayın.
NOT: Yağ kullanmayı tercih ederseniz lütfen
Kullanma bölümünün altındaki Aletin Hazırlanması
kısmına bakınız.
Sıcak havada kullanma
Alet normal olarak çalışmalıdır. Tampon, o-ring
veya diğer plastik parçalara hasar vermemek için
doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Kemer kancası (şek. 1)
DEWALT çivi çakma tabancalarının, sağ veya
sol elle çalışan kullanıcıların kullanabilmeleri için
aletin iki tarafına da döndürülebilen entegre kemer
kancası (b) vardır. Kullanılmadığı durumlarda engel
teşkil etmeyecek şekilde de döndürülebilir.
Kanca hiç kullanılmayacaksa aletten çıkarılabilir.
KEMER KANCASINI ÇIKARMAK İÇİN
1. Tetiği emniyete alın.
2. Aleti hava kaynağından ayırın.
3. Uygun anahtar kullanarak aletin uç
kapağındaki (l) uç kapak vidalarını sökün.
4. Kemer kancasını (b) çıkarın.
UYARI: Hava kaçıran veya hasarlı
parçaları olan aleti ASLA kullanmayın.
5. Uç kapağı ve contayı yerine takın. Uç kapak
vidalarının sıkı olduğunu kontrol edin.
UYARI: Alet hazırlığı tamamlanmadan
hava kaynağına BAĞLAMAYIN.
6. Hava bağlantı elemanını takarak sıkın.
Soğuk havada kullanma
Aletleri donma sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda
kullanırken:
• Kompresör tanklarının kullanım öncesinde
düzgün bir şekilde boşaltıldığından emin olun.
• Kullanmadan önce aleti mümkün olduğunca
sıcak tutun.
• Kartuştaki tüm çivilerin çıkarıldığından emin
olun.
• Hava hattını aletten ayırın.
Emniyet kilidinin kullanılması
(şek. 1, 4)
UYARI: Alet kullanımda değilken
tetiği basılı tutmayın. Alet kullanımda
değilken emniyet kilidini sağa
(kapalı) dönük muhafaza edin. Ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
UYARI: Ayarlama yapmadan önce
tetiği emniyete alın, hava hattını aletten
ayırın ve kartuştaki çivileri çıkarın.
Ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Çivileri aşağıda anlatıldığı şekilde kartuşa
yükleyin.
Tüm DEWALT çivi çakma tabancaları tetik emniyet
kilidi (i) ile donatılmıştır. Emniyet kilidini devreye
almak için kilidi sağa döndürün. Emniyet kilidini
açmak için kilidi ortaya getirin. Ayarlama yapmadan
önce veya alet kullanımda değilken tetik daima
emniyet kilidi ile emniyete alınmalıdır.
• Hava basıncını normal çalışma basıncına
çıkarın.
Aletin çalıştırılması
• Hava basıncını azami 5,5 bara ayarlayın.
• Hava hortumunu aletin üzerindeki bağlantı
elemanına bağlayın.
• Aleti normal şekilde kullanın.
• Daima kompresör tanklarını en az günde bir
kere boşaltın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için bu aleti kullanırken
DAİMA uygun koruyucu gözlük ve
kulaklık takın.
121
TÜRKÇE
Bu alet iki moddan biri kullanılarak çalıştırılabilir:
tek sıralı çalışan tetik modu ve vuruşla çalışan
tetik modu. Bu kılavuzun Tetik kısmında anlatıldığı
şekilde alete takılı tetik, çalışma modunu belirler.
SIRALI ÇALIŞAN TETİK -
(GRİ)
Çok dikkatli ve hassas yerleştirmenin istendiği
fasılalı çivi çakmada, sıralı çalışan tetik modu
kullanılır.
Çivi çakma tabancasını sıralı çalışan modda
çalıştırmak için:
1. Kontak anahtarını çalışma yüzeyine sıkıca
bastırın.
2. Tetiği çekin.
DİKKAT: Kontak anahtarı basılı
tutulduğu sürece tetik her çekildiğinde
çivi atılacaktır.
VURUŞLU ÇALIŞAN TETİK -
(SIYAH)
Düz, sabit yüzeyler üzerinde hızlı çivi çakmak için
vuruşla çalışan tetik modu kullanılır.
Vuruşla çalışan tetik kullanımında iki yöntem
mevcuttur: yerleştirerek çalışan ve vuruşla
çalışan.
Yerleştirerek çalışan yöntemi kullanarak aleti
çalıştırmak için:
1. Kontak anahtarını çalışma yüzeyine bastırın.
2. Tetiği çekin.
Vuruşla çalışan yöntemi kullanarak aleti
çalıştırmak için:
1. Tetiği çekin.
2. Kontak anahtarını çalışma yüzeyine bastırın.
Tetik çekili tutulduğu sürece kontak anahtarı
her bastırıldığında alet bir çivi atacaktır. Bu
sayede kullanıcı sırayla birden fazla çivi
çakabilir.
DİKKAT: Alet kullanımda değilken
tetiği basılı tutmayın. Alet kullanımda
değilken emniyet kilidini sağa (kapalı)
dönük muhafaza edin.
Aletin yüklenmesi (şek. 1)
UYARI: Çivi yüklerken aleti güvenli bir
yöne bakacak şekilde tutun.
UYARI: Aleti size ve başkalarına
bakmayacak şekilde muhafaza edin.
Ciddi yaralanmalara neden olabilir.
UYARI: Kontak anahtarı veya tetik
devredeyken asla çivi yüklemeyin.
Yaralanmalara neden olabilir.
122
DEWALT marangoz tipi çivi çakma tabancaları
çift yüklemeli magazinle donatılmıştır. Çiviler iki
yöntemden biri kullanılarak yüklenebilir:
YÜKLE VE KİLİTLE YÖNTEMİ
1. Tetiği emniyete alın.
2. Çivileri magazinin (e) arka kısmına takın.
3. Çivi takip çubuğu çivilerin arkasına düşünceye
kadar çivi çakma tertibatını (c) geriye çekin.
KİLİTLE VE YÜKLE YÖNTEMİ
1. Tetiği emniyete alın.
2. Çivi çakma tertibat mandalına kilitlenene kadar
çivi çakma tertibatını geriye çekin.
3. Çivileri magazinin arka kısmına takın.
4. Serbest bırakmak için çivi çakma tertibatı
düğmesine (m) basın ve takip çubuğunun
çivilerin arkasına düşmesine izin verin.
Derinlik Ayarı (şek. 5)
UYARI: Derinlik ayarı yapmaya
çalışırken aletin kazara çalışmasından
dolayı ciddi yaralanma riskini azaltmak
için DAİMA:
• Tetiği emniyete alın.
• Hava kaynağını ayırın.
• Ayarlamalar sırasında tetiğe
dokunmaktan kaçının.
Aletin burun kısmındaki derinlik ayarlaması
kullanılarak çivi çakma derinliği ayarlanabilir.
1. Çiviyi yüzeye daha yakın çakmak için derinlik
ayar tekerini (d) sağa çevirin (şek. 5A).
2. Çiviyi daha derine çakmak için derinlik ayar
tekerini (d) sola çevirin (şek. 5B).
Sıkışan çivinin çıkarılması
(şek. 6)
Aletin burun kısmında çivi sıkışırsa aleti size
bakmayacak şekilde tutarak çiviyi çıkarmak için şu
talimatları izleyin:
1. Tetiği emniyete alın.
2. Hava kaynağını aletten ayırın ve tetiği kilitleyin.
3. Çivi çakma tertibatını çivilerin arkasından
ayırın.
4. Ön mandalı (s) aşağı bastırın ve ardından ön
kapağı (t) açmak için yukarı çekin.
5. Eğilen çiviyi gerekirse pense kullanarak
çıkarın.
TÜRKÇE
6. Tabanca bıçağı aşağı konumdaysa burun
kısmında bir tornavida veya başka bir çubuk
sokun ve tabanca bıçağını yeniden yerine
ittirin.
7. Çubuğu çıkarın ve ön kapağı kapatın.
8. Kapağı burun kısmına tutturmak için mandalı
kaldırın.
9. Hava kaynağını tekrar takın.
10. Çivileri kartuşa tekrar yükleyin.
11. Çivi çakma tertibatını bırakın.
12. Tetiği emniyetten çıkarın.
NOT: Çiviler aletin burun kısmında sık sık
sıkışmaya devam ederse alete yetkili DEWALT
servis merkezi tarafından bakım yaptırın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakım
gerektirecek şekilde uzun yıllar çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için ayarlama yapmadan önce tetiği
emniyete alın, hava hattını aletten
ayırın ve kartuştaki çivileri çıkarın;
aksi takdirde yaralanmaya neden
olabilir.
Aşağıdaki bakım işlemlerini
her gün yapın:
Hava kompresörü tank
ve hortumlarındaki tüm
yoğuşmayı tahliye edin
• Kompresör tankları üzerindeki firar
musluklarını veya tahliye vanalarını açın.
• Hortumlarda biriken suların boşalmasını
sağlayın.
UYARI: Temizlik sırasında plastik
parçalar üzerinde sadece yumuşak
sabun ve nemli bez kullanın. Evde
kullanılan temizlik maddelerinin
çoğunda plastiğe ciddi hasar
verebilecek kimyasallar bulunmaktadır.
Ayrıca plastik parçalara ciddi hasar
verebilecek benzin, terebentin, vernik
veya tiner, kuru temizleme sıvıları
veya benzer ürünler kullanmayın.
Aletin içini ASLA sıvı girmesine izin
vermeyin; aletin hiçbir parçasını sıvıya
daldırmayın.
Aletin üzerindeki tüm bağlantı
elemanlarının sıkı ve hasarsız
olduğundan emin olun
Gevşek bağlantı elemanlarını uygun alet kullanarak
sıkın.
SORUN GİDERME
Alet düzgün çalışmamaya başlarsa aşağıdaki
talimatları izleyin. Bu, sorunu gidermezse lütfen
onarım acentenize başvurun.
Alet çalışmıyor
• Hava kaynağını kontrol edin.
• Sıcaklık düşükse aleti ısıtın.
Aletin gücü yetersiz
• Hava kaynağını kontrol edin.
• Hava çıkışının temiz olduğunu kontrol edin.
• Aleti yağlayın.
Aletin kapağından hava kaçıyor
• Kapak vidalarını sıkın.
Alet çivi atlıyor
Temizlik
• Hava kaynağını kontrol edin.
KARTUŞ, ÇİVİ ÇAKMA TERTİBATI VE KONTAK
ANAHTARI MEKANİZMASINI TEMİZLEYİN
• Kartuşu ve aletin burun kısmını temizleyin.
UYARI: Havalandırma deliklerinin
içinde veya etrafında pislik
görüldüğünde aletin gövdesindeki
pislik ve tozu kuru hava ile temizleyin.
Bu prosedürü uygularken uygun göz
koruyucu takın.
• Kartuş mandalının kartuşu sıkıca tuttuğunu
kontrol edin.
Alette çivi sıkışıyor
• Sadece belirtilen tipte çivi kullandığınızdan
emin olun.
123
TÜRKÇE
• Kartuş mandalının kartuşu sıkıca tuttuğunu
kontrol edin.
• Aletin burun kısmının vidalarını sıkın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından sunulanlar
haricindeki aksesuarlar bu ürünle test
edilmediklerinden, bu tür aksesuarların
bu aletle kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için
satıcınıza başvurun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
124
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
D51257 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΕΥΘΥ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ 16 GAUGE
D51276 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΜΕ
ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ 15 GAUGE
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η μακρόχρονη
πείρα, η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και
η καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους
χρήστες επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D51257
D51276
Τύπος
1
1
Συνιστώμενη πίεση
λειτουργίας
bar 4,6 – 8,4
4,6 – 8,4
Μέγιστη πίεση
λειτουργίας
bar
8,4
8,4
Κατανάλωση αέρα
ανά βολή
l/m
1,27
1,70
στα
στα
6,9 bar
6,9 bar
Λειτουργία
ενεργοποίησης
μέσω
μέσω
επαφής
επαφής
ενεργοποίηση ενεργοποίηση
Γωνία γεμιστήρα
0˚
31° – 34°
Σφιγκτήρες
μήκος
mm 25,4 – 65
25,4 – 65
εύρος διαμέτρου
καρφιών
mm
1,6
1,8
gauge 16
15
γωνία
0˚
31° – 34°
Ικανότητα
αρ.
100
100
φορτίου
καρφιών
Βάρος
kg
1,77
1,75
LPA (ηχητική
πίεση)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής
πίεσης)
LWA (ηχητική
ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής
ισχύος)
126
dB(A)
92
95
dB(A)
2,5
2,5
dB(A)
101
102
dB(A)
1,5
1,5
Ενεργή τιμή
σταθμισμένης επιτάχυνσης
m/s2 2,51
Αβεβαιότητα K
m/s2
1,5
1
3,11
1,5
Αυτή η τιμή σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά
του εργαλείου και δεν αντιπροσωπεύει την
επίδραση στο σύστημα χεριού-βραχίονα κατά
τη χρήση του εργαλείου. Η επίδραση στο
σύστημα χεριού-βραχίονα κατά τη χρήση του
εργαλείου εξαρτάται, για παράδειγμα, από τη
δύναμη κρατήματος, τη δύναμη της πίεσης
επαφής, τη φορά εργασίας, τη ρύθμιση της
παροχής ισχύος, το τεμάχιο εργασίας και τη
στήριξή του.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Δήλωση συμμόρφωσης - ΕΚ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.
D51257, D51276
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με:
4.
2006/42/ΕΚ, καθώς και τα πρότυπα EN 792-13.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι αρμόδιος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
5.
6.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Γερμανία)
31.12.2009
7.
8.
Οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία, να διαβάζετε
πάντοτε τους κανονισμούς ασφαλείας που
ισχύουν στην χώρα σας για να μειώσετε τον
κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού. Διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προτού
προσπαθήσετε να χειριστείτε το παρόν προϊόν.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Γενικά
1. Να διατηρείτε καθαρό τον χώρο εργασίας.
Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα.
2. Λάβετε υπόψη σας τις επιδράσεις του
περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας.
9.
Να μην εκθέτετε τα εργαλεία σε υγρασία.
Φροντίστε για τον καλό φωτισμό του χώρου
εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία κοντά
σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Να φυλάσσετε το εργαλείο μακριά από
παιδιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή
με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη για παιδιά
κάτω των 16 ετών.
Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν
χρησιμοποιούνται.
Τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει
να φυλάσσονται σε στεγνό μέρος και να
κλειδώνονται με ασφάλεια, μακριά από μέρος
που μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
Να φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.
Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Ενδέχεται να μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη.
Να φοράτε κατά προτίμηση ελαστικά γάντια και
αντιολισθητικά προστατευτικά υποδήματα. Εάν
έχετε μακριά μαλλιά, φοράτε προστατευτικό
δίχτυ.
Μη σκύβετε υπερβολικά.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Να είστε προσεκτικοί.
Να εποπτεύετε την εργασία σας. Να ενεργείτε
λογικά. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν
είστε κουρασμένος/η.
Να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιγράφεται η
ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου. Για βαριές
εργασίες, μη χρησιμοποιείτε μικρά εργαλεία
ή προσαρτήματα αντί των αντίστοιχων
εργαλείων. Για υψηλότερη απόδοση και
ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
την προβλεπόμενη χρήση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
εξαρτήματος ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση
με το εργαλείο αυτό οποιασδήποτε λειτουργίας
που δεν προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών, ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού.
Να συντηρείτε επιμελώς τα εργαλεία.
Να διατηρείτε τα εργαλεία καθαρά για
υψηλότερη απόδοση και ασφάλεια. Να
τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης και αλλαγής
εξαρτημάτων. Διατηρείτε τους διακόπτες
χειρισμού στεγνούς και αφαιρείτε τυχόν λάδι ή
γράσο.
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10. Να ελέγχετε για βλάβες.
Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε προσεκτικά
το εργαλείο για ενδεχόμενες βλάβες για να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και εκτελεί
την προβλεπόμενη λειτουργία. Βεβαιωθείτε
ότι τα κινούμενα μέρη είναι ευθυγραμμισμένα
σωστά και δεν παρουσιάζουν εμπλοκές,
τα λοιπά μέρη δεν είναι σπασμένα και δεν
συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος που
ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του
εργαλείου. Παραδώστε τα προστατευτικά
καλύμματα ή άλλα εξαρτήματα που έχουν
φθαρεί ή είναι ελαττωματικά για επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση, ακολουθώντας τις οδηγίες του
εγχειριδίου.
11. Να επισκευάζετε το εργαλείο σας σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής
της DEWALT.
Το εργαλείο πληροί τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας. Για αποφυγή
κινδύνων, τα εργαλεία πρέπει να
επισκευάζονται αποκλειστικά από
εξειδικευμένους τεχνικούς.
Επιπρόσθετες οδηγίες
ασφαλείας για τα καρφωτικά
εργαλεία αέρος
• Να φοράτε ΠΑΝΤΟΤΕ προστατευτικά γυαλιά.
• Να φοράτε ΠΑΝΤΟΤΕ ωτοασπίδες.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο σφιγκτήρων
που καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε βάσεις για τη στήριξη του
εργαλείου.
• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για άλλον
σκοπό πέραν αυτού που προσδιορίζεται στο
παρόν εγχειρίδιο.
• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το παρόν εργαλείο
σε σκαλωσιές, σκάλες και παρόμοιους χώρους
εργασίας.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για να
σφραγίζετε κιβώτια ή καφάσια.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την
προσάρτηση συσκευών ασφαλείας, π.χ. σε
οχήματα και οχήματα μεταφοράς φορτίου.
• Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε αν λειτουργεί
σωστά η απασφάλιση επαφής. Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό εάν έχει
καταστραφεί ο διακόπτης ενεργοποίησης ή η
απασφάλιση επαφής.
• Να χρησιμοποιείτε ταχυσυνδέσμους για
τη σύνδεση με το σύστημα πεπιεσμένου
128
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
αέρα. Το συνδετικό εξάρτημα που δεν έχει
δυνατότητα σφράγισης πρέπει να τοποθετείται
στο εργαλείο με τέτοιον τρόπο ώστε να μην
παραμένει πεπιεσμένος αέρας μετά την
αποσύνδεση.
Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ καθαρό, ξηρό
πεπιεσμένο αέρα. Μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο
ή εύφλεκτα αέρια ως πηγή ενέργειας του
εργαλείου.
ΠΟΤΕ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση αέρα του εργαλείου.
Να συνδέετε το παρόν εργαλείο σε παροχή
αέρα με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση που δεν
υπερβαίνει το 10% της μέγιστης επιτρεπόμενης
πίεσης εργαλείου. Σε περίπτωση υψηλότερων
πιέσεων, πρέπει να ενσωματώνεται βαλβίδα
μείωσης πίεσης που περιλαμβάνει βαλβίδα
ασφαλείας κατάντη της ροής.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες με
διαβάθμιση υψηλότερη από τη μέγιστη πίεση
λειτουργίας του εργαλείου.
Προς αποφυγή υψηλής στάθμης άσκοπου
θορύβου, αύξησης της φθοράς και βλάβες,
πρέπει να λειτουργείτε το καρφωτικό στη
χαμηλότερη δυνατή πίεση που απαιτείται για
την εκάστοτε εργασία.
ΜΗ χρησιμοποιείτε οξυγόνο, εύφλεκτα αέρια
ή άλλα αντιδραστικά αέρια στον χειρισμό
πεπιεσμένου αέρα. Εγκυμονεί κίνδυνο έκρηξης
και/ή σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
Πριν από τη μεταφορά του εργαλείου,
αποσυνδέστε το από το σύστημα πεπιεσμένου
αέρα, ειδικά στην περίπτωση που
χρησιμοποιείτε σκάλες ή κινείστε σε επιφάνειες
που επιβάλλουν υιοθέτηση ασυνήθιστων
στάσεων του σώματος.
Να αποσυνδέετε το εργαλείο από την παροχή
αέρα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Αποφύγετε να καταπονείτε ή να φθείρετε το
εργαλείο:
– χτυπώντας ή χαράσσοντάς το.
– πραγματοποιώντας τροποποιήσεις που δεν
εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.
– χρησιμοποιώντας το σε επιφάνειες από
σκληρό υλικό, όπως ατσάλι.
– πετώντας το στο πάτωμα ή σέρνοντάς το
στο δάπεδο.
– ασκώντας παντός είδους υπερβολική
δύναμη.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ως σφυρί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην στρέφετε το
καρφωτικό, γεμάτο ή άδειο, προς εσάς ή
άλλα άτομα. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
ατομικός τραυματισμός.
Κατά τη χρήση, να κρατάτε το εργαλείο
κατά τρόπο που να αποκλείει την πρόκληση
τραυματισμού στο κεφάλι ή το σώμα από
πιθανή επαναφορά λόγω διακοπής της
παροχής ισχύος ή λόγω χρήσης σε σκληρές
περιοχές του τεμαχίου εργασίας.
ΠΟΤΕ μην ενεργοποιείτε το εργαλείο
τοποθέτησης σφιγκτήρων στο κενό.
Στον χώρο εργασίας , να μεταφέρετε
το εργαλείο στο σημείο εργασίας
χρησιμοποιώντας μόνο τη λαβή και ΠΟΤΕ με
ενεργοποιημένη τη σκανδάλη.
Λάβετε υπόψη τις συνθήκες του χώρου
εργασίας σας. Οι σφιγκτήρες μπορούν να
διαπερνούν λεπτά τεμάχια εργασίας ή να
θρυμματίζουν τις γωνίες και τα άκρα τους
εγκυμονώντας κινδύνους. Το μήκος των
καρφιών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το πάχος των τεμαχίων εργασίας.
Εάν το μήκος των καρφιών υπερβαίνει το
πάχος του τεμαχίου, ενδέχεται να προκληθεί
επαναφορά των καρφιών σε περίπτωση που
το τεμάχιο εργασίας βρίσκεται πάνω σε σκληρή
επιφάνεια, π.χ. σκυρόδεμα ή ατσάλι.
Μην κατευθύνετε τους σφιγκτήρες κοντά
στα άκρα του τεμαχίου εργασίας. Να
εργάζεστε ΠΑΝΤΟΤΕ διατηρώντας απόσταση
μεγαλύτερη των 25 mm από τα άκρα του
τεμαχίου εργασίας ώστε τα καρφιά να μην το
καταστρέψουν.
Μην κατευθύνετε τους σφιγκτήρες πάνω σε
άλλους σφιγκτήρες.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που
ορίζει ο κατασκευαστής ή οι εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποι.
Οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται
μόνο από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες
που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και
χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και
εξοπλισμό.
Συνιστάται η αντικατάσταση της απασφάλισης
επαφής κάθε 3-4 έτη προκειμένου να
διασφαλίζεται η ατομική ασφάλεια.
• Μην αποσυνδέετε και μη φράζετε τα
εξαρτήματα του εργαλείου τοποθέτησης
σφιγκτήρων, όπως η ασφάλεια σφιγκτήρα.
• Να δίνετε το εργαλείο για κατάλληλη επισκευή
και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να φοράτε ΠΑΝΤΟΤΕ προστατευτικά γάντια
για μείωση του κινδύνου προσωπικών
τραυματισμών.
Λοιποί κίνδυνοι
• Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με
τη χρήση των παρόντων εργαλείων:
– πρόκληση τραυματισμών λόγω
λανθασμένου χειρισμού του εργαλείου
– απώλεια ελέγχου λόγω μικρής δύναμης
κρατήματος του εργαλείου.
– καταπόνηση των μυών του βραχίονα
ή του χεριού, ιδιαίτερα όταν εργάζεστε
σε ύψος πάνω από το κεφάλι. Να
κάνετε πάντοτε συχνά διαλείμματα όταν
εργάζεστε επί μακρόν.
– Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν
είστε κουρασμένος ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας κατά
τον χειρισμό ενδέχεται να οδηγήσει σε
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
• Παρά τη συμμόρφωση με τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την ενσωμάτωση
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων, όπως:
– εξασθένηση της ακοής. υπό ορισμένες
συνθήκες και διάρκεια χρήσης, ο
θόρυβος του προϊόντος μπορεί να
συμβάλει σε απώλεια της ακοής.
– απώλεια ελέγχου λόγω επαναφοράς.
– κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτυχών,
αιχμηρών άκρων και μη ενδεδειγμένου
χειρισμού του τεμαχίου εργασίας.
– κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών
ακμών κατά την αλλαγή των καρφιών ή
την εισαγωγή δέσμης καρφιών.
– καταπόνηση χεριών και βραχιόνων. Η
δόνηση που προκαλείται κατά τη χρήση
του εργαλείου ενδέχεται να προκαλέσει
μόνιμο τραυματισμό σε δάχτυλα, χέρια
ή βραχίονες. Να χρησιμοποιείτε γάντια
ενισχυμένης προστασίας, να κάνετε
συχνά διαλείμματα και να περιορίζετε την
ημερήσια χρήση του εργαλείου.
129
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημάνσεις πάνω στο εργαλείο
Περιεχόμενα συσκευασίας
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται τα παρακάτω
σύμβολα:
1 Καρφωτικό μηχάνημα
Στη συσκευασία περιέχονται:
1 Σκανδάλη διαδοχικής λειτουργίας
Πνευματικό εργαλείο με ασφάλεια
σφιγκτήρα.
Μην το χρησιμοποιείτε σε σκαλωσιές και
σκάλες.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Συμβατές γωνίες καρφιών (D51257).
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά ή τα
εξαρτήματά του για φθορές οι οποίες ενδέχεται
να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν
εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του εργαλείου.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί βλάβη ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. διακόπτης σκανδάλης
b. στήριγμα ζώνης
Συμβατές γωνίες καρφιών (D51276).
c. μηχανισμός ώθησης
d. τροχός ρύθμισης βάθους
Μέγιστος αριθμός καρφιών στον
γεμιστήρα.
Διάμετρος καρφιού (D51257).
e. γεμιστήρας διπλού φορτίου
f. αντιχαρακτική μύτη
g. ακροφύσιο επαφής
h. κλείστρο άρσης εμπλοκής καρφιού
i. διακόπτης ασφαλείας σκανδάλης
Διάμετρος καρφιού (D51276).
Μήκος καρφιού.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (u), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
130
j. εξαγωγή αέρα
k. υποδοχή αέρα
l. περίβλημα
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα καρφωτικά αέρος D51257 και D51276 είναι
σχεδιασμένα για την εισαγωγή σφιγκτήρων σε
ξύλινα τεμάχια.
ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα καρφωτικά αέρος είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία. ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να
έρχονται σε επαφή με τα εργαλεία. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται
από μη έμπειρους χειριστές.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
απασφαλίζετε ΠΑΝΤΟΤΕ την ασφάλεια
σκανδάλης, να αποσυνδέετε τον αγωγό
αέρα και να αφαιρείτε τους σφιγκτήρες
από τον γεμιστήρα για να αποφεύγετε
πιθανό προσωπικό τραυματισμό.
Σκανδάλη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ τα δάχτυλά σας
από τη σκανδάλη, όταν δεν τοποθετείτε
σφιγκτήρες για την αποφυγή μη
εσκεμμένης έναυσης. Μη μεταφέρετε
το εργαλείο έχοντας το δάχτυλο στην
σκανδάλη. Στην Κατάσταση Λειτουργίας
Ενεργοποίησης Αναπήδησης κατά την
Επαφή, το εργαλείο απελευθερώνει
έναν σφιγκτήρα εφόσον ο διακόπτης
ασφαλείας είναι πατημένος.
Τα εργαλεία διαθέτουν σκανδάλη αναπήδησης. Στη
συσκευασία περιλαμβάνεται επίσης μια σκανδάλη
διαδοχικής λειτουργίας. Για τον ορισμό των
όρων «λειτουργία αναπήδησης» και «διαδοχικής
λειτουργίας», δείτε παρακάτω:
Η γκρι σκανδάλη που φέρει το σύμβολο
στο πλάι είναι η μονή σκανδάλη διαδοχικής
λειτουργίας. Θέτει το εργαλείο σε κατάσταση
διαδοχικής λειτουργίας.
Η μαύρη σκανδάλη που φέρει το σύμβολο
στο πλάι είναι η σκανδάλη λειτουργίας
αναπήδησης. Θέτει το εργαλείο σε κατάσταση
λειτουργίας αναπήδησης.
Για τον καθορισμό της χρήσης σκανδάλης
αναπήδησης ή διαδοχικής λειτουργίας, ανατρέξτε
στην ενότητα Ενεργοποίηση του εργαλείου.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ (ΕΙΚ. 2)
1. Αφαιρέστε τον ελαστικό δακτύλιο (n) από το
άκρο του πείρου σύνδεσης (o).
2. Αφαιρέστε τον πείρο.
3. Αφαιρέστε τη σκανδαλοθήκη από τον
υποφυλακτήρα σκανδάλης κάτω από την
υποδοχή του εργαλείου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ (ΕΙΚ. 2, 3)
1. Επιλέξτε για εγκατάσταση τη σκανδάλη
αναπήδησης ή διαδοχικής λειτουργίας. Και
οι δύο σκανδάλες συμπεριλαμβάνονται στη
συσκευασία του εργαλείου.
2. Εισαγάγετε το σετ σκανδάλης στον
υποφυλακτήρα σκανδάλης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο σκανδάλης (q)
είναι τοποθετημένο γύρω από το κλείστρο (p).
4. Ευθυγραμμίστε τις οπές της σκανδάλης με
τις οπές του περιβλήματος (r), στη συνέχεια
εισαγάγετε τον πείρο σύνδεσης (o) κατά
μήκος ολόκληρης της συναρμολόγησης όπως
απεικονίζεται στην εικόνα.
5. Πιέστε τον ελαστικό δακτύλιο (n) στο άκρο της
ράβδου σύνδεσης, όπως απεικονίζεται στην
εικόνα.
Υποδοχή αέρα (εικ. 1)
Το παρόν εργαλείο διαθέτει τυπικό σπείρωμα
σωλήνα 3/8" για την υποδοχή αέρα (k). Το εργαλείο
συνδέεται με έναν προσαρμογέα 3/8" σε 1/4"
τοποθετημένο στο πίσω μέρος του περιβλήματος.
• Τυλίξτε το αρσενικό άκρο της υποδοχής με
ταινία Teflon για να αποφύγετε τη διαρροή
αέρα.
• Για την εγκατάσταση υποδοχής 1/4", βιδώστε
την υποδοχή στον προσαρμογέα 3/8" σε 1/4"
στο πίσω μέρος του περιβλήματος και σφίξτε
τη γερά.
• Για την εγκατάσταση υποδοχής 3/8",
αφαιρέστε τον προσαρμογέα 3/8" σε 1/4"
σε περίπτωση που είναι τοποθετημένος.
Βιδώστε το εξάρτημα στο πίσω μέρος του
περιβλήματος και σφίξτε γερά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ τις οδηγίες ασφαλείας και
τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τοποθετείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό μέρος.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
131
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (v).
Προετοιμασία του εργαλείου
(εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από
τη διενέργεια συντήρησης, την
άρση εμπλοκής σφιγκτήρα, την
απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας,
τη μεταφορά του εργαλείου σε άλλο
μέρος ή την παράδοσή του σε τρίτο
άτομο, να αποσυνδέετε το εργαλείο
από την παροχή αέρα για μείωση του
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φορέστε
κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά,
ωτοασπίδες και αναπνευστική μάσκα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα καρφωτικά είναι σχεδιασμένα
για χρήση χωρίς λάδι. Εάν προτιμάτε, μπορείτε
να ρίξετε 5–7 σταγόνες λαδιού στους δακτύλιους
κυκλικής διατομής, στα λαστιχένια μέρη και στις
υποδοχές αέρα.
• Αποστραγγίστε τυχόν συμπυκνώσεις
από τη δεξαμενή και τους σωλήνες του
αεροσυμπιεστή.
• Αφαιρέστε όλα τα καρφιά από τον γεμιστήρα.
• Ασφαλίστε τον μηχανισμό ώθησης (c) στην
πίσω θέση.
• Ελέγξτε εάν το ακροφύσιο επαφής (g) και ο
μηχανισμός ώθησης (c) μπορούν να κινηθούν
ελεύθερα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε περίπτωση που το
ακροφύσιο επαφής ή ο μηχανισμός
ώθησης δεν κινούνται ελεύθερα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην υιοθετείτε
την ίδια θέση ή στάση εργασίας για
μεγάλο διάστημα, π.χ. πάνω από το
ύψος του κεφαλιού. Να αποφεύγετε τη
μακρόχρονη εργασία χωρίς επαρκή
διαλείμματα.
• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής αέρα
βρίσκεται κάτω από τη μέγιστη συνιστώμενη
πίεση λειτουργίας.
• Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην υποδοχή του
εργαλείου.
• Ελέγξτε δια της ακοής για τυχόν διαρροές
γύρω από τις βαλβίδες και τις στεγανωτικές
φλάντζες.
132
• Ρυθμίστε την πίεση αέρα στην ελάχιστη
συνιστώμενη στάθμη λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μη
χρησιμοποιείτε εργαλείο που έχει
διαρροή ή φθαρμένα μέρη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ συνδέετε την
παροχή αέρα εάν δεν έχει ολοκληρωθεί
η προετοιμασία του εργαλείου.
Λειτουργία σε ψυχρό κλίμα
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε θερμοκρασίες
κάτω από τους 0 , προβείτε στις ακόλουθες
ενέργειες:
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστραγγίσει
κατάλληλα τις δεξαμενές του αεροσυμπιεστή
πριν από τη χρήση.
• Διατηρήστε το εργαλείο όσο το δυνατόν
θερμότερο πριν από τη χρήση.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλους τους
σφιγκτήρες από τον γεμιστήρα.
• Αποσυνδέστε την παροχή αέρα από το
εργαλείο.
• Ρυθμίστε την πίεση αέρα κατά μέγιστο στα 5,5
bar.
• Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην υποδοχή του
εργαλείου.
• Εφοδιάστε τον γεμιστήρα με καρφιά σύμφωνα
με τις παρακάτω οδηγίες.
• Αυξήστε την πίεση του αέρα στην κανονική
στάθμη λειτουργίας.
• Χρησιμοποιήστε το εργαλείο με τον συνήθη
τρόπο.
• Να αποστραγγίζετε πάντοτε τις δεξαμενές
του αεροσυμπιεστή τουλάχιστον μία φορά
ημερησίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα
Προετοιμασία του εργαλείου στο κεφάλαιο
Λειτουργία εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε
λάδι.
Λειτουργία σε θερμό κλίμα
Το εργαλείο λειτουργεί κανονικά. Αποφύγετε την
άμεση έκθεση του εργαλείου στον ήλιο ώστε να
αποφύγετε τυχόν φθορά των προφυλακτήρων, των
δακτυλίων κυλινδρικής διατομής και των λοιπών
λαστιχένιων μερών.
Στήριγμα ζώνης (εικ. 1)
Τα καρφωτικά DEWALT περιλαμβάνουν
ενσωματωμένο στήριγμα ζώνης (b) το οποίο
μπορεί να ρυθμιστεί και στις δύο πλευρές του
εργαλείου για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
χρήστες. Μπορεί επίσης να αφαιρεθεί όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε καθόλου
το στήριγμα, μπορείτε να το αφαιρέσετε από το
εργαλείο.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ
1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφαλείας
σκανδάλης.
2. Αποσυνδέστε την παροχή αέρα από το
εργαλείο.
3. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εξαγωνικό
κλειδί, αφαιρέστε τις βίδες του πίσω μέρους
του περιβλήματος (l) του εργαλείου.
4. Αφαιρέστε το στήριγμα ζώνης (b).
5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω μέρος του
περιβλήματος και τη στεγανωτική φλάντζα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες του πίσω μέρους του
περιβλήματος είναι σφιγμένες.
6. Τοποθετήστε και σφίξτε την υποδοχή αέρα.
Χρήση της ασφάλειας
σκανδάλης (εικ. 1, 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη διατηρείτε τη
σκανδάλη πατημένη ενόσω το εργαλείο
δεν χρησιμοποιείται. Διατηρείτε τον
διακόπτη ασφαλείας σκανδάλης στη
δεξιά θέση (OFF) ενόσω το εργαλείο
δεν χρησιμοποιείται. Μπορεί να
προκληθεί σοβαρός προσωπικός
τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη διενέργεια
οποιασδήποτε ρύθμισης, ασφαλίστε
τον διακόπτη ασφαλείας, αποσυνδέστε
τον αγωγό αέρα από το εργαλείο και
αφαιρέστε τους σφιγκτήρες από τον
γεμιστήρα. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
Τα καρφωτικά εργαλεία DEWALT είναι εξοπλισμένα
με διακόπτη ασφαλείας σκανδάλης (i). Για να
ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ασφαλείας, στρέψτε
τον προς τα δεξιά. Για να απενεργοποιήσετε
τον διακόπτη ασφαλείας, επαναφέρατέ τον στο
κέντρο. Η σκανδάλη πρέπει να είναι πάντοτε
απενεργοποιημένη ενόσω διενεργείτε ρυθμίσεις ή
το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται.
Ενεργοποίηση του εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση
του εργαλείου να φοράτε ΠΑΝΤΟΤΕ
προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες
για μείωση του κινδύνου σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού.
Το εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μία από
τις δύο καταστάσεις λειτουργίας: Την κατάσταση
λειτουργίας διαδοχικής έναυσης ή την κατάσταση
λειτουργίας αναπήδησης. Η εγκατεστημένη
σκανδάλη καθορίζει την κατάσταση λειτουργίας,
όπως περιγράφεται στην ενότητα Σκανδάλη του
εγχειριδίου.
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ
(ΓΚΡΙ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η κατάσταση διαδοχικής λειτουργίας της
σκανδάλης προορίζεται για διακεκομμένη έναυση
σφιγκτήρων σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή και ακρίβεια στην τοποθέτησή τους.
Για χρήση του καρφωτικού σε κατάσταση
διαδοχικής λειτουργίας:
1. Πιέστε το ακροφύσιο επαφής πάνω στην
επιφάνεια εργασίας.
2. Τραβήξτε τη σκανδάλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που τραβάτε
τη σκανδάλη απελευθερώνεται
ένας σφιγκτήρας για όσο διάστημα
το ακροφύσιο επαφής παραμένει
πιεσμένο.
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ -
(ΜΑΥΡΗ)
Η κατάσταση λειτουργίας σκανδάλης αναπήδησης
προορίζεται για ταχεία έναυση σφιγκτήρων σε
επίπεδες, σταθερές επιφάνειες.
Με τη χρήση της σκανδάλης αναπήδησης μπορείτε
να εφαρμόσετε δυο μεθόδους: ενεργοποίηση
θέσης και ενεργοποίηση αναπήδησης.
Για χρήση της μεθόδου ενεργοποίησης θέσης:
1. Πιέστε το ακροφύσιο επαφής πάνω στην
επιφάνεια εργασίας.
2. Τραβήξτε τη σκανδάλη.
Για χρήση της μεθόδου ενεργοποίησης
αναπήδησης:
1. Τραβήξτε τη σκανδάλη.
2. Πιέστε το ακροφύσιο επαφής πάνω στην
επιφάνεια εργασίας. Κάθε φορά που πατάτε τη
σκανδάλη απελευθερώνεται ένας σφιγκτήρας
για όσο διάστημα το ακροφύσιο επαφής
παραμένει πιεσμένο στην επιφάνεια. Η
μέθοδος επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει
διαδοχικά πολλαπλά καρφιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη διατηρείτε τη σκανδάλη
πατημένη ενόσω το εργαλείο δεν
χρησιμοποιείται. Διατηρείτε τον
διακόπτη ασφαλείας σκανδάλης στη
δεξιά θέση (OFF) ενόσω το εργαλείο
δεν χρησιμοποιείται.
133
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανεφοδιασμός του εργαλείου
(εικ. 1)
• Να αποφεύγετε την επαφή με τη
σκανδάλη κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εφοδιάζετε
το εργαλείο με καρφιά να το στρέφετε
προς ασφαλή κατεύθυνση.
Το βάθος τοποθέτησης σφιγκτήρων ρυθμίζεται
μέσω της ρύθμισης βάθους της υποδοχής έναυσης
του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη στρέφετε το
εργαλείο προς εσάς ή προς τρίτους.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
προσωπικός τραυματισμός.
1. Για να μειώσετε το βάθος τοποθέτησης,
περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης βάθους (d)
προς τα δεξιά (εικ. 5A).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
εφοδιάζετε το εργαλείο με καρφιά, εάν
το ακροφύσιο επαφής ή η σκανδάλη
είναι ενεργοποιημένη. Μπορεί να
προκληθεί σοβαρός προσωπικός
τραυματισμός.
Τα καρφωτικά για βελονάκια της DEWALT
διαθέτουν γεμιστήρες διπλού φορτίου. Οι
σφιγκτήρες μπορούν να τοποθετηθούν με χρήση
μιας εκ των δύο μεθόδων:
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2. Για να αυξήσετε το βάθος τοποθέτησης,
περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης βάθους (d)
προς τα αριστερά (εικ. 5B).
Άρση εμπλοκής καρφιού
(εικ. 6)
Σε περίπτωση εμπλοκής καρφιού στην υποδοχή
έναυσης, στρέψτε το εργαλείο προς ασφαλή
κατεύθυνση και ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:
1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφαλείας
σκανδάλης.
1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφαλείας
σκανδάλης.
2. Αποσυνδέστε την παροχή αέρα από το
εργαλείο και ασφαλίστε τη σκανδάλη.
2. Εισαγάγετε τους σφιγκτήρες στο πίσω μέρος
του γεμιστήρα (e).
3. Απασφαλίστε τον μηχανισμό ώθησης από τη
θέση του πίσω από τα καρφιά.
3. Σπρώξτε τον μηχανισμό ώθησης (c) προς τα
πίσω έως ότου ο μηχανισμός καθοδήγησης
καρφιών επιστρέψει πίσω από τα καρφιά.
4. Πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό κλείστρο
(s) και στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα
πάνω για να ανοίξει η μπροστινή θύρα (t).
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφαλείας
σκανδάλης.
2. Σύρατε τον μηχανισμό ώθησης προς τα
πίσω έως ότου ασφαλίσει στο κλείστρο του
μηχανισμού ώθησης.
3. Εισαγάγετε τους σφιγκτήρες στο πίσω μέρος
του γεμιστήρα.
4. Πιέστε το κουμπί του μηχανισμού ώθησης
(m) για να απασφαλίσει ο μηχανισμός
καθοδήγησης καρφιών και να μπορέσει να
επιστρέψει από τα καρφιά.
Καθορισμός βάθους (εικ. 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου σοβαρού τραυματισμού
από μη εσκεμμένη έναυση κατά την
προσπάθεια ρύθμισης του βάθους,
ΠΑΝΤΟΤΕ:
• Να ενεργοποιείτε τον διακόπτη
ασφαλείας σκανδάλης.
• Να αποσυνδέετε την παροχή αέρα.
134
5. Αφαιρέστε το ελαττωματικό καρφί με τη χρήση
πένσας, εάν χρειαστεί.
6. Εάν η λεπίδα εμφύτευσης βρίσκεται στην κάτω
θέση, εισαγάγετε ένα κατσαβίδι ή μια ράβδο
στην υποδοχή έναυσης και πιέστε τη λεπίδα
εμφύτευσης πίσω στη θέση της.
7. Αφαιρέστε τη ράβδο και κλείστε την μπροστινή
θύρα.
8. Ανασηκώστε το κλείστρο για να ασφαλίσει η
θύρα στην υποδοχή έναυσης.
9. Επανασυνδέστε την παροχή αέρα.
10. Επανατοποθετήστε καρφιά στον γεμιστήρα.
11. Απασφαλίστε τον μηχανισμό ώθησης.
12. Απασφαλίστε τη σκανδάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που παρατηρείτε
συχνές εμπλοκές καρφιών στην υποδοχή
έναυσης, παραδώστε το εργαλείο σας για
επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
της DEWALT.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό
του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
διενέργεια οποιασδήποτε ρύθμισης
και προς αποφυγή προσωπικού
τραυματισμού, ενεργοποιήστε τον
διακόπτη ασφαλείας, αποσυνδέστε
τον αγωγό αέρα από το εργαλείο και
αφαιρέστε τους σφιγκτήρες από τον
γεμιστήρα.
Να εκτελείτε καθημερινά τις
εξής ενέργειες συντήρησης:
Αποστραγγίστε τις τυχόν
συμπυκνώσεις από τη
δεξαμενή και τους σωλήνες
του αεροσυμπιεστή
• Ανοίξτε τους κρουνίσκους ή τις λοιπές
βαλβίδες αποστράγγισης των δεξαμενών του
αεροσυμπιεστή.
• Αφήστε το τυχόν συσσωρευμένο νερό να
τρέξει από τους σωλήνες.
βενζίνη, τερεβινθέλαιο, βερνίκι ή
διαλυτικό χρώματος, προϊόντα στεγνού
καθαρισμού ή παρόμοια προϊόντα που
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές
φθορές στα πλαστικά μέρη. Μην
επιτρέπετε ΠΟΤΕ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι
σφιγκτήρες είναι καλά
τοποθετημένοι και δεν
έχουν φθαρεί
Σφίξτε με το κατάλληλο εργαλείο τους σφιγκτήρες
που έχουν χαλαρώσει.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν το εργαλείο σας δεν λειτουργεί κανονικά,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Εάν το
πρόβλημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο επισκευής.
Το εργαλείο δεν λειτουργεί
• Ελέγξτε την παροχή αέρα.
• Εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, θερμάνετε το
εργαλείο.
Καθαρισμός
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ, ΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ
ΕΠΑΦΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Να φοράτε κατάλληλα
προστατευτικά γυαλιά κατά τη
διαδικασία καθαρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Κατά τον
καθαρισμό τον πλαστικών μερών να
χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο σαπούνι
και ένα υγρό πανάκι. Πολλά οικιακά
απορρυπαντικά περιέχουν χημικά
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
σημαντικές φθορές στα πλαστικά
μέρη. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε
Η ισχύς του εργαλείου είναι ανεπαρκής
• Ελέγξτε την παροχή αέρα.
• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αέρα είναι ελεύθερη.
• Λιπάνετε το εργαλείο.
Το προστατευτικό κάλυμμα έχει διαρροή
αέρα
• Σφίξτε τις βίδες του καλύμματος.
Το εργαλείο δεν χρησιμοποιεί τα καρφιά
διαδοχικά
• Ελέγξτε την παροχή αέρα.
• Καθαρίστε τον γεμιστήρα και την υποδοχή
έναυσης.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του γεμιστήρα τον
συγκρατεί σταθερά.
135
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εμπλοκή σφιγκτήρων στο εργαλείο
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τον
ενδεδειγμένο τύπο σφιγκτήρων.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια γεμιστήρα
συγκρατεί τον γεμιστήρα γερά.
• Σφίξτε τις βίδες της υποδοχής έναυσης.
Προαιρετικά εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
εξαρτήματα πέραν αυτών που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση
τέτοιων εξαρτημάτων με το εργαλείο
αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα
που συνιστά η DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
136
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
137
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N071917
07/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising