D51276 | DeWalt D51276 Angled Finish Nailer 15 Gauge instruction manual

599333-68 SK
Preložené z pôvodného návodu
D51257
D51276
Obrázok 1
2
Obrázok 2
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
3
D51257 NASTREĽOVACIA PIŠTOĽ S PRIAMYM
ZÁSOBNÍKOM - KALIBER 16
D51276 NASTREĽOVACIA PIŠTOĽ SO ŠIKMÝM
ZÁSOBNÍKOM - KALIBER 15
Blahoželáme Vám!
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Technické údaje
Typ
Odporučený
pracovný tlak
Maximálny pracovný
tlak
Spotreba vzduchu
na jedno nastrelenie
Režim nastreľovania
Uhol zásobníka
Klince
dĺžka
priemer klinca
uhol
Kapacita zásobníka
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka
akustického tlaku K)
LWA (akustický
výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu K)
Meraná stredná
kvadratická hodnota
vibrácií
Odchýlka K
1
D51257
1
bar 4,6 – 8,4
D51276
1
4,6 – 8,4
bar 8,4
8,4
l/m 1,27
energia pri
tlaku
6,9 baru
kontaktné
spúšťanie
0°
1,70
energia pri
tlaku
6,9 baru
kontaktné
spúšťanie
31°–34°
mm 25,4 – 65
mm 1.6
kaliber 16
0°
počet klincov 100
kg 1,77
NEBEZPEČENSTVO:
Označuje
bezprostredne
hroziacu
rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže viesť k
ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu prípade, že sa tomu nezabráni.
25,4 – 65
1.8
15
31°–34°
100
1,75
dB(A) 92
dB(A) 2,5
95
2,5
dB(A) 101
102
dB(A) 1,5
1,5
m/s² 2,51
3,11
m/s² 1,5
1,5
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
k hmotným škodám.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
Táto hodnota je typickou hodnotou pre
náradie a nemá žiaden vplyv na ruky
a paže počas použitia náradia.Vplyv
na paže počas práce bude napríklad
závisieť od sily zovretia, sily tlaku, smeru
práce, nastavenia energie rázu, obrobku
a podloženia obrobku.
D51257/D51276
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 792-13.
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
4
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
7.
8.
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu
a vývoj produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
31. 12. 2009
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
prevádzkovaním tohto náradia si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny.
9.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste!
10.
POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazu.
2. Berte ohľad na pracovné prostredie.
Náradie nevystavujte vlhkosti. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracovného priestoru.
Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
3. Udržujte deti mimo dosahu.
Náradie udr žujte mimo dosahu detí.
Osoby mladšie ako 16 rokov môžu náradie
obsluhovať iba pod dozorom .
4. Nepoužívané náradie uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí by ť
uskladnené na suchom mieste a tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
5. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev alebo šperky. Mohlo by
dôjsť k ich zachyteniu pohyblivými dielmi.
Pokiaľ možno používajte vhodné rukavice
a nekĺzavú obuv.
Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
6. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
11.
Buďte pozorní.
Sledujte, čo robíte. Pri práci premýšľajte.
Nepracujte s náradím, ak ste unavení.
Používajte iba vhodné náradie.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradie alebo
príslušenstvo pri práci, pre ktorú je určené
výkonnejšie náradie. Náradie vykoná
prácu lepšie a bezpečnejšie, ak je pre
takúto prácu určené.
VAROVANI E! Ak používáte s týmto
náradím akékoľvek príslušenstvo alebo
doplnky alebo ak robíte akékoľvek pracovné
operácie, ktoré nie sú odporučené v tomto
návode na obsluhu, hrozí riziko poranenia
obsluhy.
Starostlivosť o náradie.
U d r žu j te ná r a d i e v d o b r o m s t ave
a v čistote, aby bol zaručený jeho lepší
výkon a bezpečnejšia práca. Dodržujte
pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva.
Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo inými mazivami.
Kontrolujte poškodené časti
P r e d p o u ž i tí m n á r a d i e s t a r o s t l i vo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby
ste sa uistili, či bude riadne vykonávať
určenú funkciu. Skontrolujte vychýlenie
a uchytenie pohyblivých častí, prípadné
poškodenie jednotlivých dielov a ostatné
funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku
náradia. Zaistite opravu alebo výmenu
poškodených krytov a ostatných chybných
dielov podľa uvedených pokynov.
Oprav y tohto náradia vždy zver te
mechanikom autorizovaného servisu
DEWALT.
To t o n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t ný m
bezpečnostným predpisom.
Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby
bolo zariadenie opravované výhradne
technikmi s príslušnou kvalifikáciou.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátorové nastreľovacie pištole
•
•
•
•
•
5
VŽDY používajte ochranné okuliare.
VŽDY používajte prostriedky na ochranu
sluchu.
Používajte iba typ klincov špecifikovaný
v návode na použitie.
Nepoužívajte žiadne stojany na
pripevnenie náradia k podpere.
NIKDY nepoužívajte náradie na účely, ktoré
nie sú špecifikované v tomto návode.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIKDY nepoužívajte toto náradie na
lešení, schodoch, rebríku alebo iných
podobných pracovných miestach.
Nepoužívajte toto náradie na uzatváranie
debien alebo prepraviek.
Nepoužívajte toto náradie na pripevnenie
prepravných bezpečnostných zariadení,
napríklad na vozidlá alebo iné prostriedky.
Pred použitím skontrolujte riadne fungovanie
kontaktného dorazu. Nikdy nepoužívajte
toto náradie, ak došlo k poškodeniu spúšte
alebo kontaktného dorazu.
Na pripojenie k systému so stlačeným
vzduchom používajte rýchlospojky. Na
náradie sa musí namontovať priechodná
spojka, ktorá po odpojení hadice so
stlačeným vzduchom zaistí, že v náradí
nezostane žiadny stlačený vzduch.
Stlačený vzduch používajte VŽDY čistý a
suchý. Ako zdroj energie pre toto náradie
nepoužívajte kyslík alebo iné horľavé
plyny.
Hodnota maximálneho povoleného tlaku
vzduchu pre toto náradie nesmie byť
NIKDY prekročená.
Pripájajte toto náradie iba k prívodu
stlačeného vzduchu, ktorého maximálny
pracovný tlak nepresiahne povolený
pracovný tlak náradia o viac než 10 %. Ak sa
použije prívod stlačeného vzduchu s vyššou
hodnotou tlaku, musí byť do prívodného
systému zabudovaný redukčný tlakový
ventil vrátane bezpečnostného ventilu.
Používajte
iba
hadice,
ktoré
sú
dimenzované na vyššie pracovné tlaky,
než je pracovný tlak náradia.
Nastreľovacia pištoľ by sa mala používať
s najnižším tlakom vzduchu, ktorý je nutný
pre jej plynulú prevádzku, aby ste zabránili
zbytočne vysokej hlučnosti, väčšiemu
opotrebovaniu a následným poruchám.
NEPOUŽÍVAJTE v systéme stlačeného
vzduchu kyslík, horľavé plyny alebo
iné nebezpečné plyny. Mohlo by dôjsť
k výbuchu a vážnemu zraneniu osôb.
Pred prepravou náradie odpojte od prívodu
stlačeného vzduchu, najmä v prípadoch,
keď pracujete na rebríkoch alebo ak
pracujete v neobvyklých pracovných
pozíciách.
Ak sa náradie nepoužíva, odpojte ho od
prívodu stlačeného vzduchu.
Vyvarujte sa zoslabeniu konštrukcie alebo
poškodeniu náradia, napríklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
–dierovaním alebo vyrezávaním
–úpravami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
–vedením okolo šablóny, ktorá je vyrobená
z tvrdého materiálu ako je napríklad oceľ
–upustením náradia alebo nadmerným
tlakom na náradie
–pôsobením nadmernej sily akéhokoľvek
typu
Nepoužívajte náradie ako kladivo.
VAROVANIE! Dbajte na to, aby bola
nastreľovacia pištoľ, s plným alebo
prázdnym zásobníkom, vždy namierená
smerom od Vás a mimo ostatných osôb.
Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
Pri práci držte náradie takým spôsobom,
aby nemohlo dôjsť k zraneniu hlavy
alebo inej časti tela, ak dôjde k možnému
odrazu, ktorý bude spôsobený prerušením
dodávky stlačeného vzduchu alebo
nárazom na tvrdú plochu v obrobku.
NIKDY nezapínajte náradie, ak mieri do
voľného priestoru.
Na
pracovisku
prenášajte
náradie
uchopením len za jednu rukoväť a NIKDY
nie so stlačenou spúšťou.
Berte do úvahy okolité podmienky
v pracovnej oblasti.
Klince môžu preniknúť tenkými obrobkami
alebo môže dôjsť k ich skĺznutiu na rohoch
alebo hranách obrobku, čím môžu ohroziť
okolostojace osoby. Dĺžka používaných
klincov by nemala byť väčšia, než je
šírka obrobkov. Ak sú klince dlhšie než
je hrúbka obrobku a ak je obrobok
umiestnený na tvrdom povrchu, ako sú
napríklad betón alebo oceľ, môže dôjsť
k odrazu klinca.
Nenastreľujte klince v blízkosti hrany
obrobku. VŽDY udržujte od okraja obrobku
vzdialenosť aspoň 25 mm, aby klince
obrobok nepoškodili.
Nenastreľujte klince do iných klincov.
Používajte iba náhradné diely, ktoré
sú špecifikované výrobcom alebo jeho
autorizovaným servisom.
Zverujte opravy iba výrobcovi alebo
autorizovaným servisom, kde majú
k dispozícii potrebné informácie a kde pri
opravách budú používať príslušné náradie
a zariadenia.
Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča,
aby sa výmena pružiny kontaktného
dorazu vykonávala každé 3 - 4 roky.
•
•
•
Nedemontujte alebo neblokujte žiadne
časti nastreľovacej pištole, ako je napríklad
bezpečnostný strmeň.
Vykonávajte riadnu údržbu náradia
v pravidelných intervaloch.
VŽDY používajte rukavice, aby ste znížili
riziko poranenia.
Nepoužívajte na lešeniach a rebríkoch.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Iné nebezpečenstvo
•
•
Pri práci s nastreľovacou pištoľou hrozia
nasledujúce riziká:
– Poranenia
spôsobené
nesprávnou
manipuláciou s náradím.
– Strata ovládateľnosti spôsobená
nedostatočne pevným uchopením náradia.
– Únava svalov paží a rúk, najmä pri práci
nad hlavou.
– Pri vykonávaní dlhodobej práce dodržujte
pravidelné prestávky.
– Nepoužívajte toto elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s náradím môže
viesť k vážnemu úrazu.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť
vylúčené isté zostatkové riziká.
Medzi tieto riziká patrí:
– Poškodenie sluchu.Za určitých podmienok
a po určitej dobe použitia môže hluk tohto
náradia spôsobiť stratu sluchu.
– Strata ovládateľnosti spôsobená odrazom.
– Riziko zranenia, ktoré bude spôsobené
pricviknutím v mieste spoja, ostrými hranami
a nesprávnou manipuláciou s obrobkom.
– Riziko zranenia, ktoré bude spôsobené
ostrými hranami pri výmene klincov
alebo vkladaní klincov.
– Nepohodlie pre ruky a paže obsluhujúcej
osoby. Vibrácie spôsobené prevádzkou
tohto náradia môžu spôsobiť trvalé
zdravotné problémy týkajúce sa prstov,
rúk a paží. Pri práci s týmto náradím
používajte rukavice s dostatočnou
vypchávkou, dodržujte časté prestávky
a obmezenia týkajúce sa pracovnej doby
s týmto náradím.
Používajte ochranu zraku.
Kompatibilný uhol klinca (D51257).
Kompatibilný uhol klinca (D51276).
Maximálny počet klincov v zásobníku.
Priemer klinca (D51257).
Priemer klinca (D51276).
Dĺžka klinca.
Maximálny pracovný tlak
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (u), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia nad spúšťou.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 nastreľovaciu pištoľ
1 sekvenčnú spúšť
1 návod na obsluhu
1 schematický nákres
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred použitím tohto náradia venujte
dostatok času prečítaniu celého návodu
a jeho dôkladnému naštudovaniu.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pneumatické náradie s bezpečnostným
strmeňom.
7
Popis (obr. 1)
sekvenčná spúšť.Výklady pojmov „nárazová
spúšť“ a „sekvenčná spúšť“ sú uvedené nižšie.
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti. Mohlo by dôjsť k úrazu
alebo k poškodeniu náradia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Šedá spúšť, ktorá má na bočnej časti symbol
, je jednočinná spúšť a umožňuje prevádzku
nastreľovacej pištole v tomto režime.
spúšť
háčik na remeň
posuv klincov
nastavenie hĺbky
zásobník
opierka
kontaktná pätka
západka na odblokovanie
poistka spúšte
odfukovanie
pripojenie vzduchu
koncový kryt
Čierna spúšť, ktorá má na bočnej časti symbol
, je sekvenčná spúšť a umožňuje prevádzku
nastreľovacej pištole v tomto režime.
Definíciu použitia sekvenčnej spúšte a nárazovej
spúšte sú uvedené v časti Zapnutie náradia.
DEMONTÁŽ SPÚŠTE (OBR. 2)
1. Vyberte z koncovej časti spojovacieho
kolíka (o) gumenú priechodku (n).
2. Vyberte spojovací kolík.
3. Vyberte zostavu spúšte z miesta uloženia,
ktoré sa nachádza pod rukoväťou
náradia.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Pneumatické nastreľovacie pištole D51257
a D51276 sú určené na nastreľovanie klincov
do drevených obrobkov.
MONTÁŽ SPÚŠTE (OBR. 2, 3)
1. Zvoľte, či na náradí použijete sekvenčnú
alebo nárazovú spúšť. V balení
nastreľovacej pištole sú oba typy spúšte.
2. Vložte zvolenú spúšť do príslušného
miesta v náradí.
3. Zaistite, aby bola pružinka spúšte (q)
umiestnená na drieku (p).
4. Zarovnajte otvory na spúšti s otvormi
v nastreľovacej pištoli (r), potom zasuňte
do otvoru spojovací kolík (o) a dokončite
montáž podľa uvedeného nákresu.
5. Podľa nákresu nasuňte na koncovú časť
spojovacieho kolíku gumenú priechodku
(n).
NEPOUŽÍVAJTE TOTO náradie vo vlhkom
prostredí alebo v prostredí s výskytom
horľavých kvapalín a plynov.
Tieto pneumatické nastreľovacie pištole sú
profesionálnym náradím. ZABRÁŇTE deťom,
aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu.
Ak používa toto náradie neskúsená osoba, je
nutná prítomnosť dozoru.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred zostavením a nastavením, VŽDY zaistite spúšť, odpojte
od náradia prívod vzduchu a pred akýmkoľvek nastavovaním vyberte zo zásobníka spony, inak môže dôjsť k úrazu.
Pripevnenie prívodu stlačeného
vzduchu (obr. 1)
Tieto náradia sú vybavené štandardným
3/8" rúrkovým závitom pre pripojenie
prívodu stlačeného vzduchu (k). Náradie sa
dodáva s adaptérom 3/8“ na 1/4“, ktorý je
nainštalovaný na koncovej krytke.
• Omotajte koncovú časť spojky so závitom
teflónovou páskou, aby ste zabránili
únikom vzduchu.
• Ak chcete nainštalovať spojku 1/4“,
zaskrutkujte spojku do adaptéra 3/8“
na 1/4“ v koncovej krytke a riadne ju
dotiahnite.
• Ak chcete nainštalovať spojku 3/8“,
demontujte adaptér 3/8“ na 1/4“ (ak je na
Spúšť
VAROVANIE: Ak nenastreľujete klince,
nemajte prsty na spúšti, aby ste zamedzili náhodnému nastreleniu klinca.
Nikdy neprenášajte toto náradie s prstom na spúšti. V režime chodu s nárazovou spúšťou dôjde k nastreleniu klincov v okamžiku, keď bezpečnostný strmeň narazí do obrobku a ak je súčasne
stlačená spúšť.
Toto náradie je vybabené nárazovou spúšťou.
V originálnom balení je tiež priložená
8
náradí namontovaný). Zaskrutkujte spojku
do koncovej krytky a riadne ju dotiahnite.
VAROVANIE: Ak sa nemôžu kontaktný
doraz alebo posúvač klincov voľne
pohybovať, náradie nepoužívajte.
OBSLUHA
VAROVANIE: Vyvarujte sa dlhodobo
udržovanej rovnakej pracovnej polohy
alebo postoja, napríklad pri práci
vykonávanej nad hlavou. Vyvarujte
sa dlhých pracovných intervalov bez
dostatočne dlhých prestávok.
Pokyny na použitie
VAROVANIE: VŽDY dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE:
VŽDY
umiestnite obrobok.
•
bezpečne
•
Správna poloha rúk (obr. 7)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia VŽDY používajte správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
•
•
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
VAROVANIE: NIKDY nepoužívajte
náradie, pri ktorom dochádza k únikom
stlačeného vzduchu alebo ktoré má
poškodené časti.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na hlavnej rukoväti (v).
VAROVANIE: NEPRIPÁJAJTE náradie
k prívodu stlačeného vzduchu, pokiaľ
nebude dokončená príprava náradia.
Príprava náradia (obr. 1)
VAROVANIE: Pred vykonávaním
údržby, odstránením zaseknutého
klinca, opustením pracovného priestoru, premiestnením náradia na iné
miesto alebo pred použitím náradia
inou osobou, odpojte náradie od prívodu stlačeného vzduchu, aby ste obmedzili riziko spôsobenia zranení.
Obsluha náradia v zime
Pokiaľ s náradím pracujete pri teplotách pod
bodom mrazu:
• Skontrolujte, či bol z tlakových nádrží
kompresora pred zahájením práce
odstránený kondenzát.
• Pred použitím udržujte náradie čo
najteplejšie.
• Uistite sa, či boli zo zásobníka odstránené
všetky klince.
• Odpojte náradie od prívodu vzduchu.
• Tlak vzduchu nastavte na maximum 5,5
baru.
• Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom
k spojke na náradí.
• Podľa nižšie uvedeného postupu naplňte
zásobník klincami.
• Tlak vzduchu zvýšte na bežnú pracovnú
úroveň.
• Náradie používajte bežným spôsobom.
• Minimálne jeden krát denne vypustite
kondenzát z tlakových nádrží kompresora.
VAROVANIE: Používajte vhodnú
ochranu zraku, ochranu sluchu a respirátor.
POZNÁMKA: Tieto nastreľovacie pištole sú
určené na prevádzku bez oleja. Ak chcete,
môžete nakvapať 5 až 7 kvapiek oleja na
O-krúžky, gumené časti a na montážne prvky
pre prívod vzduchu.
•
•
•
•
Skontrolujte, či je tlak prívodu vzduchu
pod úrovňou maximálneho odporúčaného
prevádzkového tlaku.
Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom
k spojke na náradí.
Skontrolujte sluchom, či okolo ventilov
a tesnenia vzduch neuniká.
Nastavte tlak vzduchu na minimálny
odporučený pracovný tlak.
Vypustite kondenzát z tlakových nádrží
kompresora a hadíc.
Zo zásobníka odstráňte všetky klince.
Posúvač klincov (c) zaistite v zadnej
polohe.
Skontrolujte, či sa kontaktná pätka
(g) a posúvač klincov (c) môžu voľne
pohybovať.
POZNÁMKA: Ak chcete použiť olej, postupujte
prosím podľa časti Príprava náradia v kapitole
Obsluha.
9
Obsluha náradia v horúcom
počasí
Použitie náradia
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
vážneho zranenia, VŽDY používajte
pri práci s týmto náradím vhodnú
ochranu zraku a sluchu.
Náradie by malo pracovať normálne.
Nevystavujte náradie priamemu slnečnému
žiareniu, aby ste zabránili poškodeniu dorazov,
O-krúžkov a ostatných gumených dielov.
Náradie sa môže použiť v dvoch režimoch:
režim jednočinnej sekvenčnej spúšte a režim
nárazovej spúšte. Spúšť, ktorá je nainštalovaná
na náradí a ktorá určuje pracovný režim
nastreľovacej pištole, je popísaná v časti
Spúšť.
Háčik na remeň (obr. 1)
Nastreľovacie pištole DEWALT majú háčik na
remeň (b), ktorý môže byť otočený na jednu
alebo druhú stranu náradia, čo umožní použitie
náradia pravákom i ľavákom. Ak sa tento háčik
nepoužíva, môže sa celkom zasunúť.
(ŠEDÁ)
SEKVENČNÁ SPÚŠŤ Použitie režimu sekvenčnej spúšte je určené
pre prerušované nastreľovanie klincov, kedy
sa vyžaduje starostlivé a presné umiestnenie
nastreľovacej pištole.
Ak sa nebude háčik používať vôbec, môže sa
z náradia demontovať.
DEMONTÁŽ HÁČIKU NA REMEŇ
1. Zaistite spúšť.
2. Od náradia odpojte prívod stlačeného
vzduchu.
3. Pomocou vhodného šesťhranného kľúča
vyberte z koncového krytu (l) montážne
skrutky koncového krytu.
4. Vyberte háčik (b).
5. Vráťte na pôvodné miesto koncový kryt
a tesnenie. Skontrolujte, či sú riadne
dotiahnuté skruky koncového krytu.
6. Naskrutkujte a riadne pripevnite závitnicu
pre prívod stlačeného vzduchu.
Práca s nastreľovacou pištoľou v sekvenčnom
režime:
1. Pritlačte
kontaktný
doraz
pevne
k pracovnému povrchu.
2. Stlačte spúšť.
UPOZORNENIE: Klinec bude nastrelený po každom stlačení spúšte, pokiaľ zostane kontaktný doraz pritlačený k pracovnému povrchu.
NÁRAZOVÁ SPÚŠŤ (ČIERNA)
Použitie režimu nárazovej spúšte je určené
pre rýchle nastreľovanie klincov na rovnom
a pevnom povrchu.
Pri práci v režime nárazovej spúšte sú
k dispozícii dve metódy: polohové ovládanie
a nárazové ovládanie.
Ak chcete pri práci s náradím použiť
metódu s polohovým ovládaním:
1. Pritlačte kontaktný doraz k pracovnému
povrchu.
2. Stlačte spúšť.
Použitie poistky spúšte (obr. 1 a 4)
VAROVANIE: Pokiaľ náradie nepoužívate, nedržte spúšť stlačenú.
Ak sa náradie nepoužíva, dbajte na to,
aby bol zaisťovací spínač otočený doprava (náradie je vypnuté).
Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
VAROVANIE: Pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia zaistite spúšť, odpojte prívod stlačeného vzduchu a odstráňte klince zo zásobníka náradia.
Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
Ak chcete pri práci s náradím použiť
metódu s nárazovým ovládaním:
1. Stlačte spúšť.
2. Pritlačte kontaktný doraz k pracovnému
povrchu.
Pokým je stlačená spúšť, náradie nastrelí
klinec pri každom pritlačení kontaktného
dorazu. To umožňuje užívateľovi náradia
postupné hromadné nastreľovanie klincov.
Každá nastreľovacia pištoľ DEWALT je
vybavená poistkou spúšte (i). Ak chcete
zaisťovaciu poistku aktivovať, otočte ju
smerom doprava. Ak chcete zaisťovaciu
poistku uvoľniť, nastavte ju do stredovej
polohy. Ak robíte akékoľvek nastavovanie
alebo ak sa náradie nepoužíva, spúšť musí
byť vždy zaistená.
10
1. Ak chcete klince nastreľovať do menšej
hĺbky, otočte nastavovačom hĺbky (d)
doprava (obr. 5A).
2. Ak chcete klince nastreľovať do väčšej
hĺbky, otočte nastavovačom hĺbky (d)
doľava (obr. 5B).
UPOZORNENIE:
Pokiaľ
náradie
nepoužívate, nedržte spúšť stlačenú.
Ak sa náradie nepoužíva, dbajte na
to, aby bol zaisťovací spínač otočený
doprava (náradie je vypnuté).
Plnenie klincov do zásobníka (obr. 1)
Odstránenie zablokovaného klinca
(obr. 6)
VAROVANIE: Pri doplňovaní klincov
do zásobníka nastavte náradie do
bezpečného smeru.
Ak dôjde v ústí náradia k zablokovaniu klinca,
držte nastreľovaciu pištoľ tak, aby smerovala
od Vás a postupujte podľa nasledujúcich
pokynov:
1. Zaistite spúšť.
2. Odpojte prívod stlačeného vzduchu
a zaistite spúšť.
3. Uvoľnite posúvač, aby zozadu netlačil na
klince.
4. Sklopte prednú západku (s) a potom ju
vytiahnite nahor, aby došlo k otvoreniu
predného krytu (t).
5. Ohnutý klinec vyberte. Ak je to nutné,
použite kliešte.
6. Pokiaľ je hnacia lišta v spodnej polohe,
zasuňte do ústia náradia skrutkovač
a hnaciu lištu zatlačte naspäť do
východiskovej polohy.
7. Odstráňte guľatinu a zavrite predný kryt.
8 Zdvihnite západku, aby došlo k zaisteniu
krytu ústia nastreľovacej pištole.
9. Pripojte prívod stlačeného vzduchu.
10. Vložte klince späť do zásobníka.
11 Uvoľnite posuv klincov.
12. Odistite spúšť.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby
náradie nemierilo na Vás alebo na
iné osoby. Mohlo by dôjsť k vážnemu
úrazu.
VAROVANIE: Nikdy do zásobníka
nedoplňujte klince, ak je aktivovaný
kontaktný doraz alebo spúšť.
Mohlo by dôjsť k úrazu.
Nastreľovacie pištole DEWALT sú vybavené
zásobníkmi, ktoré sa môžu dvoma spôsobmi
dopĺňať. Klince sa môžu dopĺňať jednou
z dvoch možných metód:
METÓDA DOPLNIŤ A ZAISTIŤ
1. Zaistite spúšť.
2. Doplňte klince do zadnej časti zásobníka (e).
3. Stiahnite späť posúvač klincov (c) tak, aby
unášač zapadol za klince.
METÓDA ZAISTIŤ A DOPLNIŤ
1. Zaistite spúšť.
2. Stiahnite späť posúvač klincov tak, aby
došlo k jeho zaisteniu v západke posuvu.
3. Doplňte klince do zadnej časti zásobníka.
4. Stlačte tlačidlo posuvu, aby došlo k odblokovaniu a aby bolo umožnené zapadnutie
unášača klincov za vlastnými klincami.
POZNÁMKA: Ak dochádza k zablokovaniu
klincov v ústí náradia príliš často, zverte
opravu náradia autorizovanému servisu
DEWALT.
ÚDRŽBA
Nastavenie hĺbky (obr. 5)
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
VAROVANIE: Aby sa minimalizovalo
riziko vážneho poranenia, ktoré by
bolo spôsobené náhodným zapnutím
náradia pri nastavovaní požadovanej
hĺbky, VŽDY:
• Zaistite spúšť.
• Odpojte prívod stlačeného vzduchu.
• Počas nastavovania sa vyvarujte
kontaktu so spúšťou.
VAROVANIE: Pred nastavovaním
a z dôvodu zníženia rizika poranenia zaistite spúšť, odpojte od
náradia prívod stlačeného vzduchu
a odstráňte klince zo zásobníka,
aby nemohlo dôjsť k poraneniu.
Hĺbka nastrelenia klincov môže byť nastavená
pomocou nastavenia hĺbky na ústie
nastreľovacej pištole.
11
Každý deň vykonávajte
nasledujúce úkony údržby:
Náradie nepracuje
• Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Ak je nízka teplota, zahrejte náradie.
Vypustite kondenzát z tlakových
nádrží kompresora a hadíc.
•
•
Náradie nemá dostatočný výkon
• Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Skontrolujte, či nie je upchaný výfuk
vzduchu.
• Namažte náradie.
Otvorte odvzdušňovacie ventily alebo iné
výpustné ventily na tlakových nádržiach
kompresora.
Umožnite vypustenie nahromadenej vody
z hadíc.
Dochádza k úniku vzduchu cez krytky
náradia
• Pritiahnite skrutky krytov.
Čistenie
Pri použití náradia dochádza k vynechávaniu
klincov
• Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Očistite zásobník a dosadaciu časť
nastreľovacej pištole.
• Skontrolujte, či západka zásobníka pevne
pripevňuje zásobník k nastreľovacej pištoli.
ČISTENIE ZÁSOBNÍKA, POSUVU KLINCOV
A MECHANIZMU KONTAKTNÉHO DORAZU
VAROVANIE: Akonáhle sa vo vetracích otvoroch a v ich blízkosti nahromadia nečistoty, použite na ich
odstránenie z náradia suchý stlačený
vzduch. Pri vykonávaní tohto úkonu
používajte vhodnú ochranu zraku.
Klince sa v náradí zasekávajú
• Uistite sa, či sa používa iba správny typ
klincov.
• Skontrolujte, či západka zásobníka pevne
pripevňuje zásobník k nastreľovacej pištoli.
• Pritiahnite skrutky ústia nastreľovacej
pištole.
VAROVANIE: Pri čistení plastových
častí používajte iba jemné mydlo
a vlhkú handričku. Mnoho domácich čistiacich prostriedkov obsahuje chemikálie, ktoré môžu poškodiť
plastové časti náradia.Nepoužívajte
ani benzín, terpentýn, riedidlá, chemické čističe alebo podobné výrobky, ktoré by mohli vážne poškodiť
plastové časti. Dbajte na to, aby sa
do náradia NIKDY nedostala žiadna kvapalina. NIKDY neponárajte
žiadnu časť nastreľovacej pištole do
kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Keďže iné príslušenstvo, než to, ktoré je odporúčané výrobcom DEWALT, sa s týmto výrobkom
netestovalo, použitie takéhoto príslušenstva môže byť nebezpečné.
Z dôvodu zníženia rizika zranania
by sa malo s týmto výrobkom používať iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Zaistite, aby boli všetky spojovacie
prvky náradia pevne dotiahnuté
a nepoškodené.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Povolené spoje vhodným nástrojom dotiahnite.
Ochrana životného prostredia
PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Ak nedôjde týmto spôsobom k vyriešeniu
problému, kontaktujte prosím autorizovaný
servis.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
12
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
13
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241002- 15-07-2014
14
63 mm Hrot - Nastreľovacia pištoľ 1
©
D51257K
15
63 mm Záverná hlava - Nastreľovacia pištoľ 1
©
D51276
16
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising