BDJS450I | Black&Decker BDJS450I JUMP STARTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000-01 H
BDJS350
BDJS450
2
MAGYAR
•
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó Gyorsindítójához. Ez a készülék az autó motorjának beindításakor
kiegészítő áramforrásként működik savas ólomakkumulátorokhoz.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
•
•
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos
áramütés, a személyi sérülések és az anyag károsodásának lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
A készülék rendeltetésszerű használata pontosan
le van írva a kezelési utasításban. Csak olyan alkalmazásra használja a készüléket, melyet a kezelési
utasítás ajánl. Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Ne használja a gépet, ha valamelyik részegysége
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás részegységek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni. Soha ne próbáljon
eltávolítani vagy kicserélni bármely olyan részegységet, melyet a kezelési utasítás nem említ.
Speciális biztonsági előírások gyorsindítókhoz
A következő figyelmeztető szimbólumok szerepelnek
a készüléken:
Körültekintően olvassa el a kezelési utasítást.
Generátor jó LED kijelző.
Fordított polaritás kijelző.
A készülék használata
•
Mindig legyen óvatos, ha a készüléket használja.
•
A készülék használatát fi ataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére csak
felügyelet mellett engedélyezze.
•
A készüléket soha ne használja úgy, mint egy
játékot.
•
Csak száraz helyen használja, ne hagyja, hogy
a készüléket nedvesség érje.
•
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében nem felhasználó által szervizelhető
alkatrészek vannak.
•
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por közelében.
•
A csatlakozó és a hálózati kábel sérülésének
megelőzésére, soha ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
•
•
•
•
Használat után
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, jól
szellőző, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
•
Gyermekeknek soha nem lehet hozzáférési lehetősége a tárolt készülékhez.
•
Ha a készüléket a gépjárműben tárolja vagy szállítja, a csomagtartóban vagy megfelelően kikötve
helyezze el, a hirtelen sebesség vagy irányváltáskor fellépő elmozdulás megelőzésére.
•
A készüléket direkt napfénytől, hőtől és nyirkosságtól óvni kell.
•
•
Átvizsgálás és javítás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket
sérülés vagy hibás részegység tekintetében. Ellenőrizze a részegységeket törés tekintetében, a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát.
•
3
A gépjárműben lehetnek olyan elektromos és
elektronikus rendszerek (pl. motorirányító rendszer,
mobil telefon), melyek sérülhetnek, ha magas
bekapcsolási feszültségnek és csúcsfeszültségnek teszi ki. Mielőtt a gyorsindítót a gépjárműre
csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el a gépjármű
kezelési utasítását annak igazolására, hogy a külső
gyorsindító használata megengedett.
Kövesse ezeket az előírásokat és az akkumulátor, gépjármű vagy bármely más készülék vagy
felszerelés gyártójának előírásait, melyet ezzel
a készülékkel kíván használni. Vegye figyelembe
ezeken a készülékeken lévő figyelmezetető szimbólumokat.
Ez a készülék nem alkalmas normál gépjármű
akkumulátor helyettesítésére. Soha ne próbáljon
olyan gépjárműt üzemeltetni, amely nem rendelkezik akkumulátorral.
A gyorsindítót csak 12V névleges feszültségű savas
indító-akkumulátorokhoz csatlakoztassa. Soha ne
használja a készüléket szárazelemek töltésére,
melyek általában a háztartási készülékek használnak. Ezeke az akkumulátorok felgyulladhatnak
és személyi sérülést és anyagi kárt okozhatnak.
Ellenőrizze a gépjármű akkumulátor csatlakozóinak
polaritását, mielőtt a gyorsindítót rácsatlakoztatja.
Mindig a negatív (fekete) indítókábelt csatlakoztassa le először, majd a pozitív (piros) indítókábelt.
A BE/KI kapcsolónak KI állásban kell lennie, mielőtt
csatlakoztatja az áramellátásra vagy az akkumulátorra, ha a gyorsindító töltés alatt áll, és ha nem
használja.
Soha ne hagyja, hogy a piros és fekete csipeszek
összeérjenek, vagy más általános fémvezetővel
érintkezzenek. Ez a gyorsindító sérülését okozhatja
és/vagy szikra keletkezhet, így robbanásveszélyes
helyzet alakulhat ki. Az akkumulátor csipeszeket
mindig a beépített tárolón tárolja, ha nem használja.
•
Ha a gyorsindítót a gépjármű akkumulátorának
vagy motorjának közelében használja, állítsa a készüléket egy sima, szintben lévő, stabil felületre, és
ügyeljen rá, hogy minden csipeszt, kábelt, ruházatát és testrészeit a gépjármű mozgó részeitől tartsa
távol.
•
Ez a készülék zárt rendszerű savas ólomakkumulátort tartalmaz. Ezért a készüléket tároláskor,
használatkor és töltéskor simán fektetett helyzetben kell tartani.
Figyelem! Az akkumulátorok töltésekor robbanásveszélyes gázok képződhetnek és extrém körülmények
között akkumulátor szivárgás is előfordulhat. Mindig jól
szellőző helyen folytassa a gyorsindítást és a töltési
folyamatot.
•
Soha ne töltse a készüléket a 12V-os csatlakozón
keresztül, ha a gépjárműt tölti. Biztosítsa a terület
szellőzését.
•
Elektromos áramütés veszélyének csökkentésére,
csatlakoztassa le a készüléket minden áramellátó
rendszerről mielőtt karbantartási munkálatot, vagy
tisztítást végez rajta. Az üzemi kacsoló kikapcsolása a készülék áramforrásról való lecsatlakoztatása
nélkül továbbra is elektromos áramütés veszélyét
hordozza.
•
Ellenőrizze, hogy a készülék nem csatlakozik
semmilyen töltőrendszerre, mielőtt a gyorsindítási
folyamatot elindítja.
•
Soha ne használja egyidejűleg a váltakozó áramú
(AC, hálózati) töltő és az egyenáramú (DC) töltési
csatlakozót.
tön forduljon orvoshoz. Ha az oldat a szemébe kerül,
azonnal öblítse ki bő tiszta vízzel, és rögtön forduljon
orvoshoz.
Töltőkészülékek
Az Ön töltőkészülékét egy adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelele a gép adattábláján feltüntetettnek!
Figyelem! Soha ne kísérelje meg a töltőkészülék lecserélését egy másik normál hálózati csatlakozóra.
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker
töltőkészüléket használja a készülékben található akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi
és dologi kárt okozhat.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
A sérült hálózati/töltő kábelt azonnal cserélje ki.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
Az akkumulátort mindig jól szellőző helyen töltse.
Jelzések a töltőn
Hibaáram védelemmel ellátott transzformátor.
A hálózati áramellátás elektromosan védve
van a transzformátor kimenettől.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik. Így
a töltő üzemképtelen lesz. Csatlakoztassa le
a töltőbázist a hálózati áramforrásról, és vigye
a legközelebbi szervizállomásra.
Olvassa el a kezelési utasítást a készülék
használata előtt.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az
esőtől.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
Az akkut csak 4-40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
•
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse a készüléket.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
•
Szélsőséges körülmények között történő használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki
az akkuból. Ha folyadékot észlel az akkumulátoron,
óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
•
Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne a bőre, vagy
netán a szemébe kerülne, kövesse az alábbiakat.
Figyelem! Az akkufolyadék híg kénsavat tartalmaz és
személyi sérülést, vagy vagyoni kárt okozhat. Ha az
oldat a bőrével érintkezne, azonnal öblítse le bő vízzel.
Ha pirosodás, fájdalom vagy irritáció jelentkezik, rög-
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
Ha a hálózati kábel sérült, akkor le kell cseréltetni
a legközelebbi márkaszervizben, a veszély megelőzésére.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel
rendelkezhet:
1. LED lámpa
2. Nagyteherbírású rézcsipeszek
3. LED lámpa be/ki kapcsoló
4. Fordított polaritás kijelző
5. Indítókábelek
6. Hálózati töltő adapter
7. BE/KI kapcsoló
8. Hordozó fogantyú
9. Akkumulátor töltöttségi szint nyomógomb
4
10. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző LED-ek
11. 12Vdc töltés csatlakozó
12. Csipesztartók
3.
4.
A készülék használata
5.
A készülék töltése (A ábra)
Ezt a készüléket részben feltöltött állapotban szállítjuk.
•
Az első használat előtt töltse fel a készüléket
a hálózati töltő adapter (6) segítségével 48 órán
keresztül.
Savas ólomakkumulátorok szokásos karbantartást
igényelnek a teljes töltés és a hosszú akkumulátor
élettartam biztosításához. Minden akkumulátor energiát
veszít az idők folyamán az önkisülésből eredően, és ez
magasabb hőmérsékleten felgyorsul. Ha nem használja
a készüléket, Black & Decker azt javasolja, hogy legalább 60 naponta töltse fel a készülék akkumulátorát.
•
Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát az
akkumulátor töltöttségi szint nyomógomb (9) segítségével. Az akkumulátor töltöttségi szint kijelző
(10) jelzi az akku töltöttségi szintjét. Ha csak egy
piros LED világít, töltse fel a készüléket.
Megjegyzés: Az akkumulátor minden használat utáni
feltöltése jelentősen növeli az akku élettartamát; a töltések közötti gyakori kisülés és/vagy túltöltés csökkenti
az akku élettartamát.
Az akkumulátort a hálózati töltő adapter (6) segítségével töltheti.
6.
7.
•
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A készülék töltése a hálózati töltő segítségével
(A ábra)
Ellenőrizze, hogy a BE/KI kapcsoló (7) és a LED lámpa
(1) ki legyen kapcsolva, mialatt a készüléket tölti.
Mialatt a töltés folyamatban van, a piros LED-ek egyesével fel fognak gyulladni.
•
Töltse addig a készüléket, amíg a zöld LED felgyullad.
•
Folytassa a töltést további egy-két órán keresztül.
Megjegyzés: A készüléket max. 60 órán keresztül hagyja csak a hálózati áramforrásra csatlakoztatva.
•
Ha a töltés befejeződött, csatlakoztassa le a hálózati töltő adaptert (6) és tárolja biztos helyen.
14.
15.
A következő művelet egy negatív földelőrendszerhez való csatlakozás, pl. a negatív akku csatlakozót
csatlakoztassa az alvázhoz.
Csatlakoztassa a pozitív (+) piros csipeszt a jármű
pozitív akkumulátor csatlakozójára.
Csatlakoztassa a negatív (-) fekete csipeszt a jármű alvázához vagy egy szilárd, nem mozgó, fém
járműalkatrészhez, vagy alvázrészhez. Soha ne
csatlakoztassa közvetlenül a negatív akkumulátor
csatlakozóra vagy mozgó részhez. Vegye figyelembe a gépjármű kezelési utasításában leírtakat.
Kapcsolja a készülék BE/KI kapcsolóját (7) BE
pozícióba.
Indítsa be a járművet és pörgesse fel a motort 3-6
másodpercig.
Ha a motor nem indul be 6 másodpercen belül,
hagyja a gyorsindító belső akkumulátorát 3 percig
hűlni, mielőtt újrapróbálkozik.
Ha a jármű beindul, kapcsolja a gyorsindító BE/KI
kapcsolóját (7) KI állásba.
Hagyja a jármű motorját járni.
Először csatlakoztassa le a járműhöz vagy az
alvázhoz csatlakoztatott (-) fekete csipeszt, majd
az akkumulátor pozitív (+) csatlakozójához csatlakoztatott (+) piros csipeszt.
Óvatosan nyomja a negatív (fekete) indítókábel
vezetéket a tároló csatornába a végénél – a csipesztől legtávolabbról – elindulva.
Csíptesse a negatív (fekete) csipeszt a csipesztartóra (12).
Óvatosan nyomja a pozitív (piros) indítókábel vezetéket a tároló csatornába a végénél – a csipesztől
legtávolabbról – elindulva.
Csíptesse a pozitív (piros) csipeszt a csipesztartóra
(12).
Töltse fel a készülék akkumulátorát mielőbb.
A LED lámpa használata (A ábra)
A LED lámpa (1) 50 órán át üzemel teljes töltésnél.
A LED lámpa élettartama 100.000 óra.
•
Nyomja meg a készülék felső panelén található
LED lámpa be/ki kapcsolóját (3) a LED lámpa (1)
bekapcsolásához.
•
Nyomja meg mégegyszer a készülék felső panelén
található LED lámpa be/ki kapcsolóját (3) a LED
lámpa (1) kikapcsolásához.
Ellenőrizze, hogy a LED lámpa ki legyen kapcsolva,
mialatt a készüléket tölti vagy tárolja.
A készülék gyorsindítóként való használata (A és
B ábra)
Figyelem! Ellenőrizze, hogy a jármű üresben legyen
és a kézifék be legyen húzva.
Megjegyzés: Ha a csatlakozásokat nem megfelelően
hajtotta végre, a készülék folyamatosan sípolni fog és
a piros fordított polaritás kijelző (4) világtí, még akkor
is, ha a BE/KI kapcsoló (7) KI pozícióban van. Azonnal
cserélje meg a csatlakozókat.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az indítókábelek ne legyenek a mozgó szíj vagy ventilátor útjában.
1. Kapcsolja ki a jármű gyújtását és minden tartozékot, mielőtt a csatlakoztatásokat elvégzi.
2. Ellenőrizze, hogy a BE/KI kapcsoló (7) KI pozícióba
legyen kapcsolva.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási
munkába kezd a készüléken, mindig csatlakoztassa le
a hálózati áramforrásról.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
5
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg az akkumulátor csipeszeket (2) és ellenőrizze, hogy minden
akkumulátorfolyadék maradványt eltávolított, ami
a csipeszek (2) korrodálását okozhatja.
Tisztítsa meg gyorsindító külső burkolatát egy puha
ronggyal, és ha szükséges enyhén szappanos
oldattal.
Ne hagyja, hogy víz kerüljön az akkumulátortöltőbe.
Ne üzemeltesse a készüléket, ha nedves.
Tartsa a készülék kábelei tárolás közben lazán
feltekerve a kábelek sérülésének megelőzésére.
•
Ha lehetséges, üzemeltesse a készüléket addig,
amíg teljesen lemeríti az akkut.
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort, biztosítva,
hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye az akkumulátort a márkaszervizbe vagy helyi
begyűjtő állomásra. Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megsemmisítik az előírásoknak
megfelelően.
Műszaki adatok
Környezetvédelem
Akkumulátor
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Black & Decker márkaszervizek átveszik a régi Black & Decker készülékeket és
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítik. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
BDJS350
Típus 12V 9Ah
Zárt savas
Kimenet
(impulzus terhelés) A 350
Kimenet (konstans
terhelés 5 mp-ig) A 200
Súly
kg 4,00
300
6,40
Akkumulátortöltő
Feszültség
VAC 230
Kb. töltési idő
óra 48
Súly
kg 0,32
230
48
0,48
BDJS350/BDJS450
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: EN 60335, 2006/95/EC
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
United Kingdom
25-06-2008
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A savas ólomakkumulátorok sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait.
•
•
•
450
EU-TANÚSÍTÁS
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
•
BDJS450
12V 17Ah
Zárt savas
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai
Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén érvényes.
Soha ne tegye az akkumulátort tűz közelébe, mivel
ez robbanáshoz vezet.
Savas ólomakkumulátorok (Pb) újrahasznosíthatóak. Ezeket el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól. Ha nincs hozzáférése a termék újrahasznosítási sémához, az akkumulátort el kell
távolítani, és a helyi előírások szerint meg kell
semmisíteni.
Soha ne zárja rövidre az akkumulátor csatlakozóit.
Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor nehéz.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére,
a normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve
az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
6
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
•
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
•
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
•
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
•
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia ér vényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
Black & Decker szervizbe, melyekről a magyarországi
képviseletnél érdeklődhet. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
A következő meghibásodások esetén a garancia
kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésbõl eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat (számlát).
7
d)
A készülék túlterhelése miatt
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges,
műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját,
a termék típusát vagy termékkódját,
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek
a szerszámok iparszerű (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél
a meghibásodás garanciaidőn belül
a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elő. (ezek
a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00092345 - 14-01-2009
8
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
10/08
9
BDJS350 - BDJS450
TYP.
1
Csak az itt felsorolt alkatrészek állnak rendelkezésre
©
E15475
www.2helpU.com
10
29 - 08 - 08
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising