BDJS450 | Black&Decker BDJS450 JUMP STARTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-92 CZ
BDJS350
BDJS450
2
ČEŠTINA
•
Účel použití výrobku
Vaše pomocné zařízení pro startování Black & Decker
je určeno k tomu, aby poskytovalo pomocný výkon
olověným akumulátorům při startování motoru vozidla.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnosti.
•
Svěřte opravu nebo výměnu poškozených částí
autorizovanému servisu.
Nikdy se nepokoušejte odstranit nebo vyměnit
části, které nejsou specifikovány v tomto návodu
k obsluze.
Specifické bezpečnostní pokyny pro pomocná
startovací zařízení
Na zařízení naleznete následující symboly:
Bezpečnostní pokyny
Varování! Používáte-li zařízení napájené baterií, měla
by být dodržována základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících, aby byla omezena rizika vzniku
požáru, úniku z baterií, poranění osob a způsobení
hmotných škod.
•
Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý tento
návod.
•
V tomto návodu je popsán účel použití výrobku.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Přečtěte si pečlivě celý tento návod k obsluze.
Dioda správné funkce alternátoru.
Indikátor opačné polarity.
•
Použití výrobku
•
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
•
Toto zařízení není určeno pro použití nezletilými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
•
Toto zařízení nesmí být používáno jako hračka.
•
Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se zařízení dostalo do vlhkého
prostředí.
•
Neponořujte toto zařízení do vody.
•
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
výrobku se nenachází žádné části určené k opravám.
•
Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach.
•
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel, abyste
uvolnili zástrčku ze zásuvky.
•
•
•
Po použití
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
•
K uloženému zařízení by neměly mít přístup děti.
•
Je-li zařízení skladováno nebo přepravováno ve
vozidle, mělo by být umístěno v kufru nebo zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých
změnách rychlosti nebo směru jízdy.
•
Zařízení by mělo být chráněno před přímým slunečním světlem, teplem a vlhkostí.
•
•
•
Prohlídky a opravy
•
Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není
poškozeno nebo zda nedošlo k poškození jeho
částí. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity
a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly,
které by mohly ovlivnit jeho provoz.
•
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
•
3
Vozidla mohou být vybavena elektrickými nebo
elektronickými systémy (například systém řízení
motoru, mobilní telefon), které mohou být poškozeny, jsou-li během startování vystaveny vysokým
hodnotám napětí a napěťovým špičkám. Před
připojením zařízení k vozidlu si přečtěte návod
k obsluze vozidla, abyste se ujistili, zda je povoleno použití pomocného zařízení pro startování
motoru.
Dodržujte tyto pokyny a pokyny, které jsou dodány
výrobcem akumulátoru, výrobcem vozidla a výrobcem jakéhokoli vybavení, které bude použito
s tímto zařízením. Nastudujte si výstražné štítky
nacházející se na těchto zařízeních a na vozidle.
Toto zařízení v žádném případě nenahrazuje akumulátor vozidla. Nepokoušejte se používat vozidlo,
ve kterém není nainstalován akumulátor.
Toto zařízení může být připojeno pouze k baterii
s elektrolytem s napájecím napětím 12 V. Nepoužívejte toto zařízení pro nabíjení baterií se suchými
články, které jsou běžně používány v domácích
spotřebičích. Mohlo by dojít k výbuchu těchto
baterií, k zranění osob a k hmotným škodám.
Před připojením zařízení zkontrolujte polaritu
svorek akumulátoru vozidla. Jako první vždy
odpojte propojovací kabel pro záporný pól (černý)
a potom odpojte propojovací kabel pro kladný pól
(červený).
Před připojením k napájecímu zdroji nebo před
zatížením, je-li zařízení nabíjeno a není-li používáno, v těchto případech by měl být hlavní spínač
zařízení v poloze vypnuto (OFF).
Dbejte na to, aby nikdy nedošlo k vzájemnému kontaktu mezi kladnou (červenou) a zápornou (černou)
svorkou nebo ke kontaktu svorek s jinými vodiči.
Mohlo by dojít k poškození nabíječky, k jiskření
nebo k riziku výbuchu. Nejsou-li svorky používány,
vždy je uložte do příslušných pouzder.
Používáte-li toto zařízení v blízkosti motoru a akumulátoru vozidla, postavte toto zařízení na rovný
a stabilní povrch a ujistěte se, zda jsou všechny
svorky, kabely, vaše oblečení a části těla v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí vozidla.
•
V tomto zařízení je použit bezúdržbový olověný
akumulátor. Je doporučeno, aby zařízení při skladování, použití a nabíjení stálo v rovné poloze.
Varování! Během nabíjení může z olověných akumulátorů unikat výbušný plyn a v náročných podmínkách
může docházet k únikům z akumulátoru. Zajistěte, aby
byl při nabíjení akumulátoru a při pomocném startování
motoru dobře odvětrán pracovní prostor.
•
Nenabíjejte zařízení pomocí konektoru s napájecím
napětím 12 V, jsou-li ve vozidle osoby. Zajistěte
dobré odvětrání prostoru.
•
Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem,
před prováděním údržby nebo čištěním odpojte
zařízení od napájecího zdroje. Vypnutí ovládacích
prvků, aniž by došlo k odpojení zařízení od napájecího zdroje, toto riziko nesnižuje.
•
Před zahájením pomocného startování motoru se
ujistěte, zda je zařízení odpojeno od jakéhokoli
nabíjecího zdroje.
•
Nikdy se nepokoušejte současně používat nabíječku se střídavým napětím a napájecí zdroj
stejnosměrného napětí.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
běžnou zásuvkou.
Pro nabíjení akumulátoru v zařízení používejte pouze
nabíječku Black & Decker, která byla dodána společně
se zařízením. Jiné akumulátory by mohly prasknout, což
by mohlo způsobit zranění nebo hmotné škody.
•
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie na jedno
použití.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se nabíječku demontovat.
•
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Při nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře
odvětraném místě.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájecí síť je elektricky odpojena od výstupu
transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka
přestane nabíjet. Nabíjecí základna musí být
odpojena od napájecí sítě a musí být předána
autorizovanému servisu k opravě.
Přečtěte si pečlivě celý tento návod k obsluze.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Toto zařízení není určeno pro venkovní
použití.
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte akumulátor otevírat.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte akumulátor na místech, kde může
teplota překročit 40 °C.
•
Provádějte nabíjení akumulátoru pouze v teplotním
rozsahu od 4 °C do 40 °C.
•
Nabíjejte akumulátor pouze nabíječkou dodávanou
se zařízením.
•
Při likvidaci akumulátorů dodržujte pokyny uvedené
v části Ochrana životního prostředí.
•
V náročných provozních podmínkách může docházet k únikům elektrolytu z akumulátoru. Zpozorujete-li na povrchu akumulátoru kapalinu, opatrně ji
setřete hadrem. Zabraňte kontaktu pokožky s touto
kapalinou.
•
Dojde-li k zasažení pokožky nebo očí, postupujte
podle níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina v akumulátoru je zředěná kyselina
sírová, která může způsobit zranění osob nebo hmotné
škody. Dojde-li ke kontaktu elektrolytu s pokožkou,
okamžitě opláchněte zasažené místo. Dojde-li k zrudnutí, bolesti nebo podráždění, vyhledejte lékařské
ošetření. Zasáhne-li kapalina oči, okamžitě si je začněte
vyplachovat čistou vodou a ihned vyhledejte lékařské
ošetření.
Elektrická bezpečnost
Toto zařízení je opatřeno dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napájecímu napětí na výkonovém
štítku zařízení.
•
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker.
Popis
Toto zařízení se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí:
1. Diodová svítilna
2. Odolné měděné svorky
3. Hlavní spínač diodové svítilny
4. Indikátor opačné polarity
5. Propojovací kabely
6. Síťový adaptér
7. Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
8. Rukojeť
9. Tlačítko stavu nabití akumulátoru
10. Diody stavu nabití akumulátoru
11. Zásuvka pro nabíjení 12 V
12. Držáky svorek
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti
odpovídá napájecímu napětí na výkonovém štítku
zařízení.
4
Použití
Nabíjení zařízení (obr. A)
Toto zařízení je dodáváno v částečně nabitém stavu.
•
Před prvním použitím nabíjejte toto zařízení po
dobu 48 hodin pomocí dodávaného síťového
nabíjecího adaptéru (6).
Olověné akumulátory vyžadují pravidelnou údržbu, aby
bylo zajištěno jejich kompletní nabití a jejich dlouhá
provozní životnost. U všech akumulátorů dochází během
času k samovolnému vybíjení, které je rychlejší při vyšších teplotách. Není-li zařízení používáno, Black & Decker doporučuje, aby byl akumulátor minimálně každých
60 dnů nabíjen.
•
Zkontrolujte stav nabití akumulátoru stisknutím
tlačítka (9). Počet rozsvícených diod (10) bude
indikovat stav nabití akumulátoru. Svítí-li pouze
jedna červená dioda, nabijte akumulátor zařízení.
Poznámka: Nabíjení akumulátoru po každém použití
prodlouží jeho provozní životnost. Časté náročné vybíjení mezi nabíjením a také nadměrné nabíjení způsobí
zkrácení provozní životnosti akumulátoru.
Akumulátor může být nabíjen pomocí síťového adaptéru (6).
6.
7.
•
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nabíjení zařízení pomocí nabíječky (obr. A)
Ujistěte se, zda jsou během nabíjení zařízení vypnuty
hlavní spínač (7) a diodová svítilna (1).
Během nabíjení dochází k postupnému rozsvěcování
červených diod.
•
Nabíjejte zařízení, dokud nedojde k rozsvícení
zelené diody (zcela nabito).
•
Pokračujte v nabíjení ještě jednu až dvě hodiny.
Poznámka: Nabíjení ze sítě by nemělo trvat déle než
60 hodin.
•
Jakmile bude nabíjení ukončeno, odpojte síťový
adaptér (6) a uložte jej na bezpečném místě.
14.
15.
vozidla nebo části podvozku. Nikdy neprovádějte
připojení přímo k záporné svorce akumulátoru
nebo k pohyblivé části vozidla. Viz návod k obsluze
vozidla.
Nastavte hlavní spínač zařízení (7) do polohy
zapnuto (ON).
Začněte startovat vozidlo a protáčejte motor po
dobu 3 až 6 sekund.
Nedojde-li k nastartování motoru do 6 sekund,
před dalším pokusem o nastartování nechejte
akumulátor zařízení 3 minuty vychladnout.
Jakmile dojde k nastartování vozidla, nastavte hlavní spínač zařízení (7) do polohy vypnuto (OFF).
Nechejte motor vozidla v chodu.
Nejdříve odpojte černou zápornou svorku (-), která
je připojena k bloku motoru nebo k podvozku.
Potom odpojte červenou kladnou svorku (+), která
je připojena ke kladné svorce akumulátoru (+).
Pečlivě zasuňte záporný (černý) propojovací kabel
do úložného prostoru v zařízení a začněte částí
kabelu, která je nejvzdálenější od svorky.
Připněte zápornou (černou) svorku k držáku svorky
(12).
Pečlivě zasuňte kladný (červený) propojovací kabel
do úložného prostoru v zařízení a začněte částí
kabelu, která je nejvzdálenější od svorky.
Připněte kladnou (červenou) svorku k držáku
svorky (12).
Co nejdříve zařízení nabijte.
Použití diodové svítilny (obr. A)
Diodová svítilna (1) bude pracovat až 50 hodin, je-li
zcela nabita. Provozní životnost diodové svítilny je
100000 hodin.
•
Chcete-li zapnout diodovou svítilnu (1), stiskněte
hlavní spínač diodové svítilny (3) na horním panelu
zařízení.
•
Chcete-li diodovou svítilnu (1) vypnout, stiskněte
znovu hlavní spínač diodové svítilny (3).
Je-li zařízení nabíjeno nebo budete-li provádět jeho
uložení, ujistěte se, zda je vypnutá diodová svítilna.
Použití zařízení pro pomocné startování motoru
(obr. A a B)
Varování! Ujistěte se, zda je zařazen neutrál a zda je
zabrzděna parkovací brzda vozidla.
Poznámka: Je-li zapojení zařízení provedeno nesprávně, bude souvisle znít zvuková výstraha a bude svítit
červený indikátor opačné polarity (4), a to i v případě,
kdy bude hlavní spínač zařízení (7) v poloze vypnuto
(OFF). Okamžitě proveďte správné zapojení.
Varování! Ujistěte se, zda se propojovací kabely
nenachází v oblasti dosahu pohyblivých řemenů nebo
ventilátoru.
1. Před připojením zařízení vypněte zapalování
vozidel a také všechna příslušenství.
2. Ujistěte se, zda je hlavní spínač (7) v poloze vypnuto
(OFF).
3. Následující postup je používán pro systémy s uzemněním záporného pólu akumulátoru, to znamená,
že je záporný pól akumulátoru připojen k podvozku
vozidla.
4. Připojte červenou kladnou svorku (+) ke kladné
svorce akumulátoru vozidla.
5. Připojte černou zápornou svorku (-) k podvozku
vozidla nebo k pevné, nepohyblivé a kovové části
Údržba
Vaše elektrické zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění
odpojte toto zařízení od sítě.
•
Občas zařízení otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Neponořujte toto zařízení do vody.
•
Po každém použití očistěte svorky akumulátoru (2)
a odstraňte jakoukoliv kapalinu akumulátoru, která
by mohla způsobit korozi svorek (2).
•
Měkkým hadříkem a podle potřeby i saponátovým
roztokem očistěte povrch nabíječky.
•
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou. Pokud je
nabíječka vlhká, nepoužívejte ji.
•
Během skladování nechejte kabely nabíječky volně
ovinuty, abyste zamezili jejich poškození.
5
Technické údaje
Ochrana životního prostředí
Výstupní proud
(krátkodobý)
A 350
Výstupní proud
(konstantní
po dobu 5 sekund) A 200
Hmotnost
kg 4,00
Až nebudete váš výrobek Black & Decker dále potřebovat nebo uplyne-li doba jeho životnosti, nelikvidujte jej
spolu s domovním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Nabíječka
Příkon
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
Místní nařízení mohou obsahovat předpisy pro třídění
odpadů z domácích elektrických spotřebičů v místních
sběrných dvorech nebo tyto předpisy získáte u prodejce
při zakoupení nového výrobku.
300
6,4
V 230
230
hod 48
kg 0,32
48
0,48
BDJS350/BDJS450
Společnost Black & Decker prohlašuje, že jsou tyto
výrobky vyrobeny v souladu s následujícími normami
a předpisy: EN60335, 2006/95/EC
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Olověné akumulátory mohou být mnohokrát
nabíjeny. Po ukončení provozní životnosti
akumulátory zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
•
•
•
450
08
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
•
BDJS450
12 V 17 Ah
bezúdržbová
kyselina
ES Prohlášení o shodě
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Využijte této bezplatné služby
a odevzdejte váš nepoužívaný přístroj kterémukoli
autorizovanému středisku.
•
BDJS350
Typ 12 V 9 Ah
bezúdržbová
kyselina
Akumulátor
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být vyhozeno do běžného domovního odpadu.
Kevin Hewitt
Ředitel spotřební elektroniky
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Spojené království
25-06-2008
Neprovádějte likvidaci akumulátoru spálením, mohl
by explodovat.
Olověné akumulátory lze recyklovat. Tyto akumulátory nesmí být vyhazovány do domovního odpadu.
Likvidace akumulátorů musí být prováděna v souladu s místními předpisy.
Nezkratujte svorky akumulátoru.
Uvědomte si, jak je akumulátor těžký.
Je-li to možné, nechejte zařízení v chodu, dokud
nedojde k úplnému vybití akumulátoru.
Uložte akumulátor do vhodného obalu, abyste zajistili, že
během přepravy nemůže dojít ke zkratování svorek.
Odevzdejte akumulátor v autorizovaném servisu nebo
v místní recyklační stanici. Odevzdané akumulátory
budou řádně recyklovány nebo likvidovány.
6
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00090590- 15-01-2009
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
BDJS350 - BDJS450
TYP.
1
Částečná podpora - k dispozici jsou pouze
zobrazené díly
©
E15475
www.2helpU.com
9
29 - 08 - 08
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising