BDPC200 | Black&Decker BDPC200 POWER INVERTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Osprzęt samochodowy do zastosowań
nieprzemysłowych
555222-37 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDPC200
BDPC400
BDPC750
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
•
•
Falownik Black & Decker służy do przekształcania prądu
stałego na przemienny. Za pomocą tego falownika można
z akumulatora pojazdu o napięciu stałym 12 V zasilać
sieciowe urządzenia elektryczne. Przyrząd ten nie nadaje
się do celów przemysłowych.
•
Nie używaj falownika, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
W razie uszkodzenia jakiegoś elementu zleć
naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy falowników
Uwaga! Falownik przekształca napięcie stałe z akumulatora 12 V na napięcie przemienne 230 V. By nie narażać
siłę na porażenie prądem elektrycznym, szczególnie
przestrzegaj następujących wskazówek:
•
Do falownika przyłączaj tylko wtyczkę kabla
sieciowego urządzenia elektrycznego, a nie
przedłużacza.
•
Nigdy nie przyłączaj urządzenia z wtyczką przerobioną lub zawierającą adapter.
•
Nigdy nie przyłączaj uszkodzonego lub niekompletnego urządzenia.
•
Nigdy nie przyłączaj falownika do napięcia sieciowego ani do wyjścia innego falownika.
Falownik ten nie może przekształcać napięcia
sieciowego na napięcie stałe.
Falownika nie można używać jako uzupełnienia istniejącej sieci.
•
Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia falownika wyjmij wtyk z gniazda zapalniczki
lub odłącz zaciski szczękowe od źródła prądu,
a także wyjmij wtyczkę zasilanego urządzenia
elektrycznego z gniazda wtykowego falownika
•
Nie przykrywaj niczym falownika. Używaj go tylko
w dobrze wentylowanych miejscach.
•
Nie otwieraj obudowy falownika. W jego wnętrzu
nie ma żadnych części podlegających konserwacji. Nie próbuj badać układu elektronicznego
falownika.
•
Sprawdź, czy zaciski przyłączeniowe falownika są
czyste i dobrze dokręcone. Luźne styki powodują
przegrzewanie się kabla, co może doprowadzić
do stopienia się izolacji.
•
Sprawdź, czy polaryzacja jest prawidłowa.
•
Nie montuj falownika w pomieszczeniu silnika.
•
Nie używaj falownika do zasilania aparatury
medycznej.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z elektronarzędzi akumulatorowych lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie przyrządu w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję.
Zastosowanie falownika
Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania falownika przez dzieci lub
osoby niezapoznane z obsługą bez należytego
nadzoru.
•
Falownik nie jest zabawką.
•
Używaj falownika tylko w suchym otoczeniu.
Uważaj, by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj falownika w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy falownika. W jej
wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji.
•
Nie używaj falownika w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem
kabla i wtyczki.
Po użyciu
•
Nieużywany falownik przechowuj w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu falownika w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku, by nie mógł się przemieścić w razie nagłej
zmiany prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń falownik przed wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Elementy falownika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem falownika sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy
nie wystąpiły inne okoliczności, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
Diody świecące
Wyłącznik
Zaciski przyłączeniowe
Zaciski szczękowe do akumulatora
Wtyk do gniazda zapalniczki 12 V (nie BDPC
750)
Złącze USB
Gniado wtykowe
Zasada działania falownika
Falownik przekształca niskie napięcie stałe z akumulatora
na napięcie przemienne (sieciowe) 230 V.
3
Podłączenie do źródła prądu za pomocą kabli
(rys. C)
Kształt fali na wyjściu falownika
Na wyjściu falownika jest wytwarzane „zmodyfikowane
napięcie sinusoidalne”.
Przy mocy odbiornika powyżej 100 W
Falownik można podłączyć do źródła prądu stałego
o napięciu 12 V bezpośrednio za pomocą kabli:
•
Upewnij się, czy przyrząd jest wyłączony,
a w otaczającej atmosferze nie występują palne
pary.
•
Czerwony kabel przyłącz do czerwonego (+)
zacisku (3) z tyłu falownika.
•
Czarny kabel przyłącz do czarnego (-) zacisku (3)
z tyłu falownika.
•
Czerwony zacisk szczękowy (4) przyłącz do
bieguna dodatniego akumulatora.
•
Czarny zacisk szczękowy (4) przyłącz do bieguna
ujemnego akumulatora.
•
Sprawdź, czy wszystkie połączenia (zaciski
szczękowe (4) i zaciski przyłączeniowe (3)) zostały
prawidłowo wykonane.
•
Włącz wyłącznik (2).
•
Wtyczkę zasilanego urządzenia elektrycznego
włóż do gniazda wtykowego (7).
Uwaga! Luźne styki mogą doprowadzić do przegrzania
kabla i stopienia się izolacji. Sprawdź, czy polaryzacja
jest prawidłowa. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń,
spowodowanych zamianą polaryzacji.
Uwaga! Zamiana polaryzacji powoduje wprawdzie
przepalenie bezpiecznika, ale może też doprowadzić do
poważnego uszkodzenia falownika.
Ten kształt fali dobrze nadaje się dla większości odbiorników prądu przemiennego, a zwłaszcza liniowych
zasilaczy sieciowych i zasilaczy impulsowych, transformatorów i silników.
Instrukcja obsługi
Wymagania stawiane źródłu prądu
Źródło prądu stałego musi mieć napięcie stale 12 V
i wystarczającą wydajność do zasilania przyłączonego
odbiornika.
Uwaga! Falownik wolno przyłączać tylko do akumulatorów o napięciu nominalnym 12 V. Akumulator o napięciu
6 V jest niewystarczający, a napięcie 24 V powoduje
trwałe uszkodzenie przyrządu.
Podłączenie do źródła prądu
Falownik jest dostarczany z wtykiem do gniazda zapalniczki 12 V (5) i z zaciskami szczękowymi (4) do
biegunów akumulatora.
Wskazówka: Najwyższą sprawność uzyskuje się, gdy
podczas pracy falownika silnik pozostaje uruchomiony.
Z falownika nie powinno się jednak korzystać w czasie
rozruchu pojazdu, gdyż znacznie spada wówczas napięcie akumulatora.
Podłączenie do źródła prądu stałego o napięciu 12 V
za pomocą wtyku do gniazda zapalniczki samochodowej (nie model BDPC750)
Przyłączanie urządzeń elektrycznych do falownika
(rys. rys. A do C)
Tylko przy maks. poborze mocy 100 W
Wtyk do gniazda zapalniczki (5) może być wykorzystywany do zasilania falownika przy poborze mocy maks.
100 W. Końcówka wtyku łączy się z plusem (+), a jego
boczne sprężynujące styki łączą się z minusem (-).
Uwaga! Przed włożeniem wtyku w gniazdo zapalniczki
12 V najpierw przyłącz końcówki oczkowe do zacisków
przyłączeniowych falownika (3). Upewnij się, czy wyłącznik (2) jest wyłączony, a w otaczającej atmosferze
nie występują palne pary.
•
Końcówkę oczkową czerwonego kabla przyłącz
do czerwonego (+) zacisku przyłączeniowego (3)
z tyłu falownika.
•
Końcówkę oczkową czarnego kabla przyłącz do
czarnego (-) zacisku przyłączeniowego (3) z tyłu
falownika.
•
Przyłącz falownik do źródła prądu przez włożenie
wtyku (5) w 12 V gniazdo zapalniczki pojazdu lub
w inne pasujące gniazdo przyłączeniowe o takim
samym napięciu.
•
Włącz wyłącznik (2).
•
Przyłącz wtyk USB zasilanego urządzenia elektrycznego do gniazda USB (6).
Wskazówka: W niektórych pojazdach gniazdo zapalniczki jest zasiane dopiero wtedy, gdy kluczyk zapłonowy
znajduje się w odpowiedniej pozycji.
Uwaga! Nie używaj falownika w instalacjach elektrycznych, w których uziemiony jest plus (np. w starszych
pojazdach).
Urządzenia na prąd przemienny
Falownik zawiera znormalizowane gniazdo wtykowe (7).
Włóż w to gniazdo wtyczkę zasilanego urządzenia elektrycznego. Pamiętaj, że pobór mocy przez przyłączone
urządzenie elektryczne nie może przekraczać wartości
określonej w danych technicznych.
Falownik można na stałe połączyć z jakimś urządzeniem
elektrycznym, ale pracę tę powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
Wskazówka: Falownik może nie być w stanie zasilać niektórych urządzeń elektrycznych o dużym natężeniu prądu
załączania. W razie przeciążenia falownik wyłącza się.
Urządzenia USB
Falownik jest wyposażony w standardowe złącze USB
(2).
•
Załącz falownik wyłącznikiem (2).
•
Wtyk USB zasilanego urządzenia przyłącz do
gniazda USB (6).
Uwaga! Z falownika nie można zasilać urządzeń o dużym
poborze mocy lub wytwarzających ciepło, jak suszarki do
włosów, tostery i kuchenki mikrofalowe.
Zabezpieczenia falownika
W falowniku są wskazywane następujące, potencjalnie
niebezpieczne stany:
•
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
akumulatora. Stan ten nie stwarza zagrożenia
dla falownika, a tylko dla źródła prądu. Gdy na-
4
pięcie źródła prądu stałego spadnie poniżej 11 V
± 0,5 V, falownik wytwarza akustyczny sygnał
ostrzegawczy, a gdy napięcie to spadnie poniżej
10 V ± 0,5 V, falownik automatycznie się wyłącza.
Po przywróceniu normalnych warunków pracy
wyłącz falownik i ponownie go załącz.
•
Zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe. Gdy
napięcie wejściowe (stałe) przekroczy 15,5 V
± 0,5 V, falownik automatycznie się wyłącza. Po
przywróceniu normalnych warunków pracy odłącz
źródło prądu stałego i ponownie je przyłącz.
•
Zabezpieczenie przed zwarciem. Zamiana
polaryzacji lub zwarcie powoduje przepalenie
zewnętrznego lub wewnętrznego bezpiecznika,
ale może też doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia falownika. Szczególną uwagę zwracaj na właściwą polaryzację przy podłączaniu.
•
Zabezpieczenie przeciążeniowe. Gdy ciągłe
obciążenie przekroczy wartość nominalną, falownik automatycznie się wyłącza. Po usunięciu
przeciążenia przyrząd można wyzerować przez
wyłączenie go i ponowne załączenie.
•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem. W razie
przegrzania falownik automatycznie się wyłącza.
Przed ponownym załączeniem pozostaw go dla
ochłodzenia na przynajmniej 15 minut. Na ten
czas odłącz wszystkie przewody od przyrządu.
Wskazówka: Znaczenie diod świecących opisano
w punkcie „Usuwanie usterek”.
stają z oddzielnej ładowarki lub transformatora przyłączanych do sieci, problem ten nie występuje. Większość
ładowarek i transformatorów normalnie współpracuje
z falownikiem.
Usuwanie usterek
Stan pracy
świecące się
diody
Normalna praca
zielona
Zbyt niskie/zbyt wysokie napięcie
żółta
Przegrzanie
zielona i żółta
Przeciążenie/zwarcie
czerwona
Zakłócenia odbioru telewizyjnego
Falownik jest ekranowany, by do minimum ograniczyć
zakłócenia odbiorników telewizyjnych. Czasem jednak
mogą się one zdarzyć zwłaszcza wtedy, gdy odbierany
sygnał TV jest słaby.
Konserwacja
Falownik firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia przyrządu odłącz go od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj przyrząd wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki. Nie zanurzaj przyrządu
w wodzie.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
By osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, ustaw falownik
na płaskim, stabilnym podłożu w miejscu spełniającym
następujące kryteria:
•
SUCHO: Uważaj, by do wnętrza falownika nie
dostała się woda ani inne ciecze.
•
CHŁODNO: Temperatura powietrza otaczającego
powinna się zawierać w granicach od 4 do 40 °C,
a najlepiej między 15 a 25 °C. W miarę możliwości
chroń falownik przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
•
WYSTARCZAJĄCA WENTYLACJA: Zadbaj
o wystarczającą wolną przestrzeń wokół falownika, umożliwiającą swobodną cyrkulację
powietrza.
•
W czasie pracy przyrządu nie umieszczaj na nim
lub nad nim żadnych przedmiotów. W razie zbyt
wysokiej temperatury falownik automatycznie się
wyłącza.
•
BEZPIECZNIE: Nie używaj falownika w pobliżu
palnych materiałów ani w obszarach, w których
mogą się gromadzić palne pary lub gazy. W czasie
wykonywania lub rozłączania połączeń elektrycznych istnieje niebezpieczeństwo zaiskrzenia.
Uwaga! Ładowalne urządzenia: niektóre ładowalne
urządzenia elektryczne nie działają prawidłowo przy
zastosowaniu falownika, wytwarzającego zmodyfikowane
napięcie sinusoidalne. Dla prawidłowej pracy wymagają
one znormalizowanej sieci, która dostarcza czystego
napięcia przemiennego. Dlatego producent nie zaleca
zasilania ich z falownika, a jedynie z sieci elektrycznej.
W większości urządzeń akumulatorowych, które korzy-
Wymiana bezpiecznika we wtyku do gniazda zapalniczki samochodowej
•
Odkręć kapturek w lewo.
•
Zdejmij kapturek i kołek centrujący.
•
Wyjmij bezpiecznik.
•
Włóż nowy bezpiecznik tego samego rodzaju
i o takim samym natężeniu prądu (8 A).
•
Załóż kołek centrujący i kapturek.
•
Zamocuj kapturek przez obrócenie go w prawo.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
5
6
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że produkty
nr kat. BDPC200 typ 1/BDPC 400 typ 1/BDPC 750
typ 1 są zgodne z następującymi normami: EN60335,
2006/95/EC
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych technicznych i składa to oświadczenie
w imieniu firmy Black & Decker.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
13.09.2008
Akumulatory kwasowo-ołowiowe dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
•
•
•
•
•
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, gdyż może
to doprowadzić do wybuchu.
Akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą być
powtórnie wykorzystane. Nie wolno ich wyrzucać
do śmieci z gospodarstw domowych. Stosuj się
do lokalnych wytycznych do utylizacji odpadów
specjalnych.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Zwraca się uwagę, że akumulator jest ciężki.
Jeżeli to możliwe, rozładuj akumulator.
Włóż akumulator do odpowiedniego pojemnika,
by nie mogło dojść do zwarcia biegunów.
Oddaj akumulator do autoryzowanego warsztatu
serwisowego lub do punktu zbiorczego w swojej
okolicy. Zużyte akumulatory są następnie fachowo
utylizowane zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu
wejściowego (maks.)
Moc oddawana
Złącze USB
Masa
BDPC200 BDPC400 BDPC750
12
12
VDC 12
230
230
VAC 230
A
W
V
mA
kg
24
200
5
500
0,84
45
400
5
500
1,02
86
750
5
500
1,22
7
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00091564- 08-01-2009
8
9
E15473
Tylko zaznaczone części są osiągalne
www.2helpU.com
BDPC200 - BDPC400 - BDPC750
28 - 08 - 08
©
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising