BDPC200 | Black&Decker BDPC200 POWER INVERTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-95 CZ
BDPC200
BDPC400
BDPC750
2
ČEŠTINA
Účel použití výrobku
•
Váš proudový měnič Black & Decker je určen pro
provádění změny stejnosměrného napětí na střídavé
napětí. Umožňuje přeměnu stejnosměrného napětí
12 V z elektrického systému automobilu na střídavé
napětí, které lze využít pro napájení zařízení běžně
napájeného ze sítě. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
•
•
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Svěřte opravu nebo výměnu poškozených částí
autorizovanému servisu.
Nikdy se nepokoušejte odstranit nebo vyměnit
části, které nejsou specifikovány v tomto návodu
k obsluze.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro měniče napětí
Varování! Toto zařízení přeměňuje stejnosměrné napětí
12 V z akumulátoru automobilu na střídavé napětí 230 V
používané v elektrické síti. Dodržujte bezpečnostní
opatření, včetně následujících, abyste zabránili úrazu
způsobenému elektrickým proudem.
•
Připojujte k měniči pouze napájecí kabel zařízení
s odpovídající zástrčkou.
•
Nikdy k měniči nepřipojujte napájecí kabel zařízení
s upravenou zástrčkou nebo s adaptérem.
•
Nikdy k měniči nepřipojujte poškozené nebo
nekompletní zařízení.
•
Nikdy nepřipojujte měnič k elektrické síti nebo
k výstupu jiného měniče.
Měnič nemůže provádět přeměnu střídavého
napětí sítě na stejnosměrné napětí.
Měnič nemůže být používán jako doplňkový
zdroj střídavého napětí sítě.
•
Před prováděním jakékoli údržby nebo před čištěním zařízení vždy odpojte zástrčku příslušenství
s napájecím 12 V nebo svorky akumulátoru
od zdroje napětí a odpojte zařízení od měniče
napětí.
•
Měnič nikdy nepřikrývejte. Používejte měnič pouze
v dobře větraných prostorách.
•
Nepokoušejte se měnič demontovat, uvnitř
zařízení nejsou žádné prakticky použitelné díly.
Nepokoušejte se do měniče proniknout.
•
Zkontrolujte, zda jsou konektory pro připojení
stejnosměrného napětí čisté a bezpečné. Uvolněné konektory mohou způsobit přehřátí vodičů
a roztavení izolace.
•
Proveďte kontrolu, abyste se ujistili, zda nedošlo
k připojení s opačnou polaritou.
•
Neinstalujte měnič do motorového prostoru.
•
Nepoužívejte měnič pro napájení lékařských
zařízení.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrických zařízení napájených
akumulátorem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
•
Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý
tento návod.
•
V tomto návodu je popsán účel použití výrobku.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Použití výrobku
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
•
Toto zařízení není určeno pro použití nezletilými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
•
Toto zařízení nesmí být používáno jako hračka.
•
Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se zařízení dostalo do vlhkého
prostředí.
•
Neponořujte toto zařízení do vody.
•
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
výrobku se nenachází žádné části určené k opravám.
•
Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach.
•
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel, abyste
uvolnili zástrčku ze zásuvky.
Po použití
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo
na suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo
dosah dětí.
•
K uloženému zařízení by neměly mít přístup děti.
•
Je-li zařízení skladováno nebo přepravováno
ve vozidle, mělo by být umístěno v kufru nebo
zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu
při náhlých změnách rychlosti nebo směru jízdy.
•
Zařízení by mělo být chráněno před přímým
slunečním světlem, teplem a vlhkostí.
Popis
1. Kontrolní diody
2. Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
3. Konektory
4. Akumulátorové svorky
5. Zástrčka příslušenství s napájecím napětím 12 V
(ne u modelu BDPC750)
6. Port USB
7. Zásuvka pro 230 V
Princip práce měniče napětí
Měnič napětí přeměňuje nízké stejnosměrné napětí (stejnosměrný proud) z akumulátoru nebo jiného zdroje na
standardní střídavé napětí 230 V (střídavý proud).
Prohlídky a opravy
•
Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není
poškozeno nebo zda nedošlo k poškození jeho
částí. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity
a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly,
které by mohly ovlivnit jeho provoz.
3
Výstupní křivka měniče napětí
Výstupní křivka střídavého napětí měniče napětí je známa
pod pojmem „modifikovaná sinusová křivka“.
Poznámka: U některých vozidel je zásuvka příslušenství
funkční pouze v případě, je-li klíček zapalování v poloze
pro příslušenství (accessory).
Varování! Nepoužívejte měnič napětí s elektrickými
systémy, které jsou uzemněny na kladný pól (například
starší vozidla).
Tento typ křivky je vhodný pro většinu typů zatížení
střídavým napětím, včetně lineárních a spínacích napětí
používaných u elektronických zařízení, transformátorů
a motorů.
Připojení zdroje pomocí kabelů (obr. C)
Více než 100 W
Použijte kabely a připojte měnič napětí přímo ke zdroji
napětí 12 V následujícím způsobem:
•
Ujistěte se, zda je měnič napětí vypnutý a zda se
v pracovním prostoru nevyskytují žádné hořlavé
výpary.
•
Připojte červený kabel k červenému konektoru (3),
který se nachází na zadní části měniče napětí a je
označen symbolem (+).
•
Připojte černý kabel k černému konektoru (3), který
se nachází na zadní části měniče napětí a je označen
symbolem (-).
•
Připojte červenou akumulátorovou svorku (4) ke
kladnému pólu akumulátoru.
•
Připojte černou akumulátorovou svorku (4)
k zápornému pólu akumulátoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou řádně zajištěna všechna
zapojení mezi akumulátorovými svorkami (4)
a konektory (3).
•
Nastavte hlavní spínač (2) do polohy zapnuto.
•
Zasuňte zástrčku zařízení, které budete používat,
do síťové zásuvky (7) a zahajte normální použití.
Varování! Uvolněné konektory mohou způsobit přehřátí
vodičů a roztavení izolace. Proveďte kontrolu, abyste se
ujistili, zda nedošlo k připojení s opačnou polaritou. Na
poškození způsobená zapojením s opačnou polaritou se
nevztahuje záruka.
Varování! Připojení s opačnou polaritou způsobí
přepálení pojistky a může způsobit trvalé poškození
měniče napětí.
Pokyny pro obsluhu
Požadavky na zdroj
Zdroj musí poskytovat stejnosměrné napětí 12 V a musí
být schopen dodávat nezbytný proud, který umožní
provoz připojeného přístroje.
Varování! Měnič napětí smí být připojen pouze k akumulátorům s jmenovitým výstupním napětím 12 V. Bude-li
připojen akumulátor s výstupním napětím 6 V, připojené
zařízení nebude pracovat. Bude-li připojen akumulátor
s výstupním napětím 24 V, dojde k trvalému poškození.
Připojení ke zdroji
Měnič napětí je dodáván se zástrčkou pro příslušenství
s napájecím stejnosměrným napětím 12 V (5) a s akumulátorovými svorkami (4) pro připojení ke zdroji stejnosměrného napětí.
Poznámka: Chcete-li zajistit optimální výkon zařízení,
ujistěte se, zda je při provozu měniče napětí v chodu
motor vozidla. Měnič napětí nemůže být ovšem používán v případě, kdy je startován motor, protože během
protáčení motoru dochází k podstatnému poklesu napětí
akumulátoru.
Připojení ke zdroji pomocí zástrčky pro příslušenství s napájecím stejnosměrným napětím 12 V (ne
u modelu BDPC750)
Až do 100 W
Zástrčka pro příslušenství s napájecím stejnosměrným
napětím 12 V (5) je vhodná pouze pro provoz měniče
napětí s výstupním výkonem až 100 W. Kolík zástrčky
je kladný (+) a boční kontakt je záporný (-).
Varování! Před připojením zástrčky napájecího kabelu
příslušenství do zásuvky připojte ke konektorům (3)
kruhové konektory. Ujistěte se, zda je hlavní spínač (2)
v poloze vypnuto (O) a zda se v pracovním prostoru
nevyskytují žádné hořlavé výpary.
•
Připojte kruhový konektor červeného kabelu
k červenému konektoru (3), který se nachází na
zadní části měniče napětí a je označen symbolem
(+).
•
Připojte kruhový konektor černého kabelu k černému konektoru (3), který se nachází na zadní
části měniče napětí a je označen symbolem (-).
•
Zasunutím zástrčky pro příslušenství s napájecím
stejnosměrným napětím 12 V (5) přímo do zásuvky
pro příslušenství ve vozidle nebo do zásuvky jiného zdroje stejnosměrného napětí připojte měnič
napětí ke zdroji napětí.
•
Nastavte hlavní spínač (2) do polohy zapnuto.
•
Zasuňte USB konektor zařízení, které budete
používat, do USB portu (6) a zahajte normální
použití.
Připojení zařízení k měniči (obr. A - C)
Zařízení pracující se střídavým napětím
Měnič napětí je vybaven standardní síťovou zásuvkou
(7). Zasuňte zástrčku napájecího kabelu zařízení, které
chcete použít, do síťové zásuvky (7). Ujistěte se, zda
výkonové požadavky použitého zařízení nepřevyšují
jmenovité hodnoty uvedené na výkonovém štítku.
Tento měnič napětí může být trvale připojen ke spotřebiči,
ale doporučujeme vám, abyste provedli konzultaci tohoto
zapojení s kvalifikovaným elektrikářem.
Poznámka: Některé napájecí zdroje nemohou s tímto
měničem napětí pracovat, což je způsobeno spínacími
proudy, které jsou nutné pro spuštění těchto zařízení.
Měnič napětí se vypne v režimu přetížení.
USB zařízení
Měnič napětí je vybaven standardním USB portem (6).
•
Nastavte hlavní spínač (2) do polohy zapnuto
a uveďte měnič do normálního provozu.
4
Zasuňte USB konektor zařízení, které budete
používat, do USB portu (6) a zahajte normální
použití.
Varování! Tento měnič napětí neumožňuje provoz
zařízení, která mají vysoký příkon nebo která produkují
teplo, jako jsou vysoušeče vlasů, mikrovlnné trouby
a opékače topinek.
Dbejte na to, aby během provozu nebyly na měniči
napětí žádné předměty. Je-li teplota uvnitř měniče
napětí příliš vysoká, měnič se automaticky vypne.
•
BEZPEČNOST - Nepoužívejte měnič napětí
v blízkosti hořlavých materiálů a na místech, kde
se mohou hromadit výbušné plyny nebo výpary.
Měnič napětí je elektrické zařízení, u kterého
může během zapojování nebo při poruše dojít
k jiskření.
Varování! Nabíjecí zařízení - Některá nabíjecí zařízení z důvodu modifikované sinusové křivky měniče
nepracují správně. Pracují správně pouze po připojení
ke standardní síťové zásuvce, která poskytuje čistou
sinusovou křivku.
•
•
Ochranné funkce měniče napětí
Vaše zařízení monitoruje následující potenciálně rizikové
stavy:
•
Ochrana před nízkým napětím. Tento stav
neohrožuje provozní stav měniče napětí, ale
může způsobit poškození zdroje. Klesne-li hodnota
stejnosměrného napětí zdroje pod 11 V (+/- 0,5 V),
začne znít zvuková výstraha zařízení a dojde-li
k poklesu vstupního napětí pod 10,5 V (+/- 0,5
V), zařízení se automaticky vypne. Jakmile dojde
k obnovení původní hodnoty napětí, měnič nejdříve
vypněte a potom opět zapněte.
•
Ochrana před vysokým napětím. Přesáhne-li
vstupní napětí hodnotu 15,5 V (+/- 0,5 V), dojde
k automatickému vypnutí měniče napětí. Jakmile
dojde k obnovení původních podmínek, proveďte
odpojení od zdroje stejnosměrného napětí a opětovné připojení.
•
Ochrana proti zkratu. Opačná polarita nebo zkrat
mohou způsobit zničení vnitřních nebo vnějších
pojistek a mohou způsobit také nevratné poškození
zařízení. Během připojování vodičů věnujte maximální pozornost dodržení správné polarity.
•
Ochrana před přetížením. Přesáhne-li nepřetržité
zatížení hodnotu jmenovitého příkonu, dojde k automatickému vypnutí měniče napětí. Jakmile bude
příčina přetížení odstraněna, obnovte funkci měniče
napětí jeho vypnutím a opětovným zapnutím.
•
Ochrana před nadměrnou teplotou. Je-li teplota
uvnitř měniče napětí příliš vysoká, dojde k jeho
automatickému vypnutí. Dojde-li k tomuto typu
automatického vypnutí, před opětovným spuštěním
nechejte měnič napětí alespoň 15 minut vychladnout.
Během ochlazování odpojte měnič napětí od zdroje.
Poznámka: Viz část „Poruchy a jejich odstranění“, kde
naleznete podrobnosti týkající se kontrolních diod.
Proto výrobce doporučuje, abyste taková zařízení připojovali pouze ke standardním síťovým zásuvkám, a ne
k tomuto měniči napětí.
Tento problém nenastává při provozu většiny spotřebičů
napájených baterií. Většina těchto zařízení používá
samostatnou nabíječku nebo transformátor, které jsou
připojeny k síťové zásuvce se střídavým napětím. Tento
měnič napětí může snadno napájet většinu typů nabíječek
a transformátorů.
Řešení problémů
Indikátor stavu
Barva diody
Normální stav
Zelená
Ochrana před nízkým napětím
a ochrana před vysokým napětím
Žlutá
Ochrana před nadměrnou teplotou Zelená a žlutá
Ochrana před přetížením a ochra- Červená
na před zkratem
Rušení televizního signálu
Měnič napětí je stíněn, aby bylo minimalizováno rušení
televizního signálu. V některých případech může být
ovšem rušení viditelné, a to zejména u slabších televizních signálů.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby nebo čištění
zařízení odpojte od elektrické zásuvky.
•
Občas přístroj otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Rady pro optimální použití
Chcete-li dosáhnout nejlepších pracovních výsledků,
měnič napětí musí být umístěn na rovném a pevném
povrchu. Měnič napětí může být používán pouze na
místech, která vyhovují následujícím požadavkům:
•
SUCHÉ PROSTŘEDÍ - Zabraňte kontaktu měniče
napětí s vodou nebo jinými kapalinami.
•
CHLADNÉ PROSTŘEDÍ - Teplota vzduchu v okolním prostředí by se měla nacházet v rozmezí od
4 °C do 40 °C. Ideální rozsah teploty je od 15 °C
do 25 °C. Je-li to možné, nevystavujte měnič
napětí přímému slunečnímu záření.
•
DOBRÁ VENTILACE - Nezakrývejte prostor v okolí
měniče napětí, aby byla zajištěna volná cirkulace
vzduchu.
Výměna pojistky v zástrčce pro příslušenství s napájecím stejnosměrným napětím
•
Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček
sejměte krytku.
•
Sejměte krytku a středový kolík.
•
Vyjměte pojistku.
•
Použijte novou pojistku stejného typu a stejné
velikosti (8 A).
5
Příkon
0 - 100
W
0 - 200
W
Příkon
6
0 - 100
W
0 - 400
W
Příkon
0 - 750
W
•
•
Nasaďte krytku a středový kolík.
Otočením ve směru pohybu hodinových ručiček
nasaďte krytku.
Technické údaje
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Vstupní proud (max.)
Výkon
USB port
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být vyhozeno do běžného domovního odpadu.
Hmotnost
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si výrobek nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte
v tříděném odpadu.
BDPC200
12
230
24
200
5 V,
500 mA
kg 0,84
Vdc
Vac
A
W
BDPC400
12
230
45
400
5 V,
500 mA
1,02
BDPC750
12
230
86
750
5 V,
500 mA
1,22
ES Prohlášení o shodě
08
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
BDPC200 Typ 1 / BDPC400 Typ 1 / BDPC750 Typ 1
Společnost Black & Decker prohlašuje, že jsou tyto
výrobky vyrobeny v souladu s následujícími normami:
EN60950, 2006/95/EC
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. V rámci
této výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv autorizované servisní pobočce Black & Decker, kde bude toto
nářadí shromážděno a s ohledem na životní prostředí
recyklováno.
Kevin Hewitt
Ředitel spotřební elektroniky
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Spojené království
13-09-2008
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Olověné akumulátory mohou být mnohokrát
nabíjeny. Po ukončení provozní životnosti akumulátory zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
•
•
•
•
•
•
•
Neprovádějte likvidaci akumulátoru spálením,
mohl by explodovat.
Olověné akumulátory lze recyklovat. Tyto akumulátory nesmí být vyhazovány do domovního
odpadu. Likvidace akumulátorů musí být prováděna v souladu s místními předpisy.
Nezkratujte svorky akumulátoru.
Uvědomte si, jak je akumulátor těžký.
Je-li to možné, nechejte zařízení v chodu, dokud
nedojde k úplnému vybití akumulátoru.
Uložte akumulátor do vhodného obalu, abyste
zajistili, že během přepravy nemůže dojít ke
zkratování svorek.
Odevzdejte akumulátor v autorizovaném servisu
nebo v místní recyklační stanici. Odevzdané
akumulátory budou řádně recyklovány nebo
likvidovány.
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00090595- 15-01-2009
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
E15473
Částečná podpora - k dispozici jsou pouze
zobrazené díly
www.2helpU.com
BDPC200 - BDPC400 - BDPC750
28 - 08 - 08
©
TYP.
1
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising