BDSL411 | Black&Decker BDSL411 TORCH instruction manual

www.blackanddecker.eu
566808 – 23 TR
BDSL411
2
TÜRKIYE
El fenerleri için özel güvenlik talimatları
El fenerinizde aşağıdaki güvenlik sembolü
bulunmaktadır:
Kullanım amacı
Black & Decker LED el feneriniz aydınlatma sağlamak
ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve
hobi kullanımı içindir.
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma riski,
akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları
önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına
uyulmalıdır.
•
Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun
tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılav uzunda
açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
•
•
•
•
•
•
Cihazınızın kullanımı
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu cihaz, çocuklar veya güçsüz kişilerce yanlarında
yetkin bir kişi olmadan kullanılmamalıdır.
•
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin ıslanmasına
izin vermeyin.
•
Cihazı suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde
bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi
bir parça yoktur.
•
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak
için fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan tutarak çekmeyin.
•
•
•
Depolama veya şarj işlemlerinden önce el fenerini
tamamen soğuyana kadar bekleyin.
Yanıcı maddeleri el fenerinin lensinden uzak tutun.
Aşırı derecede yüksek ısı yangına neden olabilir.
Açıkken veya soğuması için beklenirken lambayı
herhangi bir yere asla yüzü aşağı bakacak şekilde
koymayın.
El feneri çalışırken başından ayrılmayın. Çocukları
ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.
Dar beye mar uz kaldığında veya el fener i
düşürüldüğünde lenste hasar olup olmadığını
kontrol edin. Lens yerinde değilse veya hasarlıysa
çalıştırmayın.
Lens, camdan üretilmiştir. Lens, bir darbeye maruz
kalırsa kırılabilir. Eğer lens hasar görürse üreticinin
orijinal parçaları ile değiştirilmelidir. Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabileceğinden eldiven
takın.
Hiçbir zaman doğrudan ışığa bakmayın ya da ışığı
başka birinin gözlerine tutmayın.
El fenerini suya batırmayın.
Yalnızca ürün ile birlikte verilen Black & Decker
şarj adaptörlerini kullanın. Şarj adaptörünü önce
el fenerine, ardından şarj kaynağına takın.
Aküler ve şarj cihazları için ek güvenlik talimatları
Aküler
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
•
Aküleri suya maruz bırakmayın.
•
Aküleri ısıya maruz bırakmayın.
•
S ı c a k lı ğ ın 4 0 ° C ' y i a ş a b i l e c e ğ i ye r l e r d e
saklamayın.
•
S ade c e 4 °C ila 4 0 °C ar asındak i o r t am
sıcaklıklarında şarj edin.
•
Yalnızca aletle birlikte verilen şarj cihazlarını kullanarak şarj edin.
•
Aküleri atarken, Çevrenin korunması başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
Kullanımdan sonra
•
Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı
yüksek bir yerde saklanmalıdır.
•
Ç o c u k l a r, c i h a z l a r ı n s a k l a n d ı ğ ı y e r e
erişememelidir.
•
Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken,
ani hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini
önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
•
Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden
korunmalıdır.
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı
ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı
kullanmayın.
•
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
•
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
3
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Uyarı! Şarj cihazı ünitesini kesinlikle normal bir elektrik
fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.
El fenerinin şarj edilmesi (Şekil A-B)
Bu el feneri kısmen şarj edilmiş olarak gelir.
•
İlk kullanımdan önce el fenerini şebeke geriliminden
şarj eden adaptörü (11) kullanarak 24 saat şarj
edin.
Şebeke şarj cihazıyla şarj etme (Şekil A-B)
•
El fenerinin kapalı olduğundan emin olun (tetik kilidi
(6) kapalı konumda ve tetik (9) basılı değil).
Uyarı! 48 saatten uzun şarj etmeyin.
•
Şarj adaptörü bağlantı ucunu (10) şarj girişine (5)
takın.
•
Şebeke şarj adaptörünü (11) şebeke elektrik prizine
takın.
•
Alet şarj ederken kırmızı LED şarj göstergesi (4)
yanacaktır.
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte
verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanma veya hasara yol açabilir.
•
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
•
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
•
Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
•
Şarj cihazını açmayın.
•
Şarj cihazını delmeyin.
El feneriniz, şarj sırasında iyi havalandırmalı bir alana
yerleştirilmelidir.
Tüm aküler, özellikle ısındıklarında, zamanla şarj
kaybedebilir. Sık kullanılmıyorsa, cihazı her iki ayda bir,
24 saat şarjda bırakarak yeniden şarj edin.
Eğer fener uzun süre kullanılmayacaksa şarj cihazını
şebeke bağlantısından çıkartın ve serin, kuru bir yerde
saklayın.
KULLANIMI
•
El fenerinin kullanımı (Şekil B)
•
Tetik kilidini (4) açık konuma getirin.
•
Açma/kapama düğmesini (9) açık konumda kilitlemek için, tetiğe (9) basın ve tetik kilidini (6) itin.
•
El fenerini kapatmak için, tetiğe (9) basın ve tetik
kilidini (4) açık konuma getirin.
Şarj cihazınızın üzerinde, aşağıdaki semboller
bulunmaktadır:
Işının ayarlanması (Şekil C&D)
•
Parlak ışını seçmek için parlaklık ayar düğmesini
(3) ileri doğru; düşük ışını seçmek için ise arkaya
doğru itin.
•
Işının yönünü döner kafayı çevirerek ayarlanın
(şekil 2).
Şarj cihazanız çift yalıtımlıdır. Bu yüzden,
hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur.
Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Dahili taşıma kordonunun kullanılması
•
Taşıma kordonu (7) el fenerini saklamak ya da
taşımak için kullanılabilir. Kordonu destekleyici
nesnenin etrafından güvenli bir şekilde tutmak için,
üzerindeki sürgüyü ayarlayın.
Bu alet, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
130oC
El fenerini çalıştırmadan önce şarj adaptörü
bağlantı ucunu (10) şarj girişinden (5) çıkartın.
Or tam sıc aklığının ç ok yüksek olması
durumunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır.
Sonuç olarak şarj cihazı çalışmayacaktır. Şarj
kaidesi, şebeke beslemesinden çıkartılmalı ve
yetkili bir tamir servisinde tamir ettirilmelidir.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik
işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın fişini çekin.
•
Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı
veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır.
ÖZELLİKLER
Bu cihaz, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir:
1. Lastik halka koruma
2. Döner kafa
3. 2 konumlu parlaklık ayar düğmesi
4. LED şarj göstergesi
5. Şarj girişi
6. Tetik kilidi
7. Taşıma kordonu
8. Tutma sapı
9. Açma/kapama tetik düğmesi
10. Şarj adaptörü bağlantı ucu
11. Şebeke şarj adaptörü
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
4
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
AT uygunluk beyanatı
BDSL411
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu teyit eder:
Standartlar ve Yönetmelikler.
EN60598, 2006/95/EEC
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın
derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimi
yapmaktan sorumludur.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black
& Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili tamir
servisine iade edin.
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
İngiltere
24-07-2008
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz:
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile
ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir
şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Black & Decker aküler defalarca şarj edilebilir.
Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize
gerekli özeni göstererek atın.
•
•
•
•
•
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Akü terminallerini kısa devre yapmayın.
Aküyü, patlamaya yol açabileceği için ateşe
atmayın.
Akünün ağır olduğunu unutmayın.
Aküyü sonuna kadar bitirip aletten çıkartın.
NiCd, NiMh, Lithium Ion ve Kurşun Asit (Pb)
aküler geri dönüşümlüdür. Evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdırlar. Aküyü, terminallerin kısa devre
yapmayacağından emin olduğunuz, uygun bir
kaba yerleştirin. Aküyü, yetkili servisinize veya
bölgenizdeki geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Teknik veriler
BDSL411
Giriş voltajı
Giriş akımı (maks.)
Ağırlık
Akü
Ampul
Çalışma süresi (parlak ışın)
Çalışma süresi (düşük ışın)
Işık yoğunluğu
Şarj cihazı
Vdc
mA
kg
Tür
Tür
saat
saat
Im
7.2
150
0.6
6 x AA 1.2 Ah NiMh
3 W LED
1
2
160
Giriş
Yaklaşık şarj süresi
Ağırlık
Vac 230
saat 18-24
kg 0.15
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili servis
adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black &
Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası
hizmet veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
5
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
0224 254 48 75
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
0252 612 12 79
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00078828- 06-08-2008
6
TYP.
BDSL411
1
1
2
©
E15446
www.2helpU.com
7
30 - 07 - 08
Download PDF

advertising