BDSL300 | Black&Decker BDSL300 CAR LIGHT instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza.
555222-38 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDSL300
2
POLSKI
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy reflektorów
Na reflektorze umieszczono następujące symbole
ostrzegawcze:
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Reflektor punktowy Black & Decker jest przeznaczony
dla majsterkowiczów i hobbistów.
Uwaga! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem reflektora przeczytaj
instrukcję obsługi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu,
czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem refl ektora dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie reflektora
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
bądeź obsługiwanie reflektora w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję.
Uwaga! Nie dotykaj soczewki, gdyż może
być bardzo gorąca, nawet jeszcze przez kilka
minut po wyłączeniu.
•
•
•
•
Zastosowanie reflektora
Z reflektorem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania reflektora przez dzieci lub
osoby niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Reflektor nie jest zabawką.
•
Używaj reflektora tylko w suchym otoczeniu. Uważaj, by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj reflektora w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj refl ektora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
•
•
•
•
Przed schowaniem reflektora najpierw całkowicie
go ochłodź.
Nie przybliżaj soczewki reflektora do łatwopalnych
materiałów, gdyż wysoka temperatura może wywołać pożar.
Gdy refl ektor jest włączony lub jeszcze się nie
schłodził, nigdy nie kładź go soczewką do dołu.
Nigdy nie pozostawiaj reflektora bez nadzoru.
Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt domowych do
obszaru pracy.
Gdyby reflektor upadł na ziemię lub doznał podobnych, silnych obciążeń mechanicznych, sprawdź
soczewkę, czy nie uległa uszkodzeniu. Nigdy nie
włączaj reflektora z uszkodzoną soczewką lub bez
soczewki.
Soczewka jest wykonana ze szkła. Przy silnym mechanicznym obciążeniu soczewka może pęknąć lub
stłuc się. Uszkodzoną soczewkę wymień na nową
tego samego typu. Zakładaj rękawice ochronne,
ponieważ ostre krawędzie mogą skaleczyć ręce.
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny
i nie kieruj go w oczy innej osoby.
Nie zanurzaj reflektora w wodzie.
Elementy reflektora
Reflektor ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Żarówka halogenowa kwarcowa
2. Ucho do zawieszania
3. Blokada wyłącznika
4. Rękojeść pistoletowa
5. Wyłącznik
6. Kabel zasilający
7. Wtyk do gniazda zapalniczki 12 V
8. Zaciski szczękowe do akumulatora 12 V
Po użyciu
•
Nieużywany reflektor przechowuj w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu reflektora w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń reflektor przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Zastosowanie
Wymagania stawiane źródłu prądu
Źródło prądu stałego musi mieć napięcie 12 V i wystarczającą wydajność do zasilania reflektora.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem refl ektora sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy
nie wystąpiły inne okoliczności, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj reflektora, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
•
W razie uszkodzenia jakiegoś elementu zleć
naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.
•
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Uwaga! Reflektor wolno przyłączać tylko do akumulatorów o napięciu nominalnym 12 V.
Do przyłączania do źródła prądu stałego o napięciu 12 V
służy wtyk do gniazda zapalniczki samochodowej (7)
i/lub zaciski szczękowe (8).
Przed przyłączeniem zacisków szczękowych (8) do
akumulatora, najpierw złącze na drugim końcu kabla
połącz ze złączem (9) kabla zasilającego reflektora.
3
Przyłączenie reflektora do źródła prądu za pomocą wtyku do gniazda zapalniczki samochodowej
12 V (7)
•
Sprawdź, czy refl ektor jest wyłączony, blokada
wyłącznika (3) znajduje się w dolnej pozycji,
a w obszarze pracy nie występują palne pary.
•
Przyłącz reflektor do źródła prądu przez włożenie
wtyku (7) do gniazda zapalniczki samochodowej
12 V lub do pasującego gniazda innego źródła
prądu.
•
Odblokuj wyłącznik przez przestawienie blokady
(3) do góry.
•
By załączyć reflektor, naciśnij wyłącznik (5).
•
By zablokować włączony wyłącznik (5), naciśnij
blokadę (3) do dołu.
•
By wyłączyć reflektor, zwolnij blokadę i naciśnij
wyłącznik.
Konserwacja
Reflektor firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia reflektora odłącz go od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj reflektor wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki. Nie zanurzaj reflektora
w wodzie.
Wymiana bezpiecznika we wtyku do gniazda zapalniczki samochodowej
•
Zdejmij kapturek przez odkręcenie go w lewo.
•
Wyjmij kołek centrujący i sprężynę.
•
Wyjmij bezpiecznik.
•
Włóż nowy bezpiecznik tego samego rodzaju
i o takim samym natężeniu prądu (8 A).
•
Załóż kołek centrujący i sprężynę.
•
Zamocuj kapturek przez obrócenie go w prawo.
Podłączenie do źródła prądu za pomocą kabli
Reflektor można za pomocą kabli bezpośrednio przyłączyć do źródła prądu stałego o napięciu 12 V.
Uwaga! W czasie ładowania akumulatora może się
z niego wydzielać wybuchowy gaz, a w ekstremalnych
warunkach otoczenia - wyciekać elektrolit. Przy przyłączaniu reflektora do akumulatora zapewnij wystarczającą wentylację.
•
Uważaj, by złącze na drugim końcu kabla zacisków szczękowych nie zetknęło się z biegunem
akumulatora, ponieważ powstałe przy tym iskry
mogą spowodować wybuch.
•
Przed przyłączeniem reflektora sprawdź, czy
zaciski szczękowe są prawidłowo przyłączone.
•
Sprawdź, czy refl ektor jest wyłączony, blokada
wyłącznika (3) znajduje się w dolnej pozycji,
a w obszarze pracy nie występują palne pary.
•
Czerwony zacisk szczękowy (8) przyłącz do bieguna dodatniego akumulatora.
•
Czarny zacisk szczękowy (8) przyłącz do bieguna
ujemnego akumulatora.
•
Sprawdź, czy zaciski szczękowe (8) mają dobry
kontakt elektryczny.
•
Odblokuj wyłącznik przez przestawienie blokady
(3) do góry.
•
By załączyć reflektor, naciśnij wyłącznik (5).
•
By zablokować włączony wyłącznik (5), naciśnij
blokadę (3) do dołu.
•
By wyłączyć reflektor, zwolnij blokadę i naciśnij
wyłącznik.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Uwaga! Luźne kontakty powodują przegrzewanie się
kabla, co grozi stopieniem izolacji.
Zastosowanie ucha do zawieszania
Reflektor można powiesić w odpowiednim miejscu za
ucho (2).
Uwaga! Gdy zawieszony reflektor jest załączony, trzymaj palne materiały z dala od soczewki, gdyż jej wysoka
temperatura może doprowadzić do pożaru.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
4
Dane techniczne
BDSL300
Napięcie
wejściowe
Masa reflektora
żarówka
VDC 12
kg 0,44
halogenowa typ 12 V H3 25 W
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że produkt
nr kat. BDSL300 TYP 1 jest zgodny z następującymi
normami: EN60598, 2006/95/EWG
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych technicznych i składa to oświadczenie
w imieniu firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
08.08.2008
5
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00091563- 08-01-2009
6
BDSL300
CAR LIGHT 1
Tylko zaznaczone części są osiągalne
©
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising