GW180 | Black&Decker GW180 POWERBRUSH Type 5 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
do lekkich prac
ogrodowych.
555555-69 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GW180
2
3
POLSKI
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych!
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich
prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
akcesoriów. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo osobiste
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie
przeciążaj elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź narzędzie i kabel, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną pracę narzędzia,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane. Nie
używaj narzędzia, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie próbuj samemu ich naprawiać.
Wyjmuj akumulator
W razie nieużywania elektronarzędzia, przed
rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych
i przy wymianie akcesoriów lub części narzędzia w miarę
możliwości wyjmuj akumulator.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia!
Nie przenoś elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku. Przy przyłączaniu akumulatora najpierw
sprawdź, czy narzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie używaj kabla do przenoszenia ładowarki ani do
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia, ładowarki i akumulatory
powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym
dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Elektronarzędzie to jest zgodne z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych
do tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Bezprzewodowa dmuchawa Black & Decker jest
przeznaczona do zdmuchiwania liści i śmieci. Urządzenie
to nie nadaje się do zastosowań przemysłowych i jest
przewidziane tylko do pracy na wolnym powietrzu.
Ładowarka Black & Decker służy do ładowania
dostarczonego akumulatora.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
akumulatorowych dokładnie przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej
instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by nie
narazić się na pożar, wyciek elektrolitu, czy też na
doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj tę instrukcję, by w razie potrzeby móc
z niej ponownie skorzystać.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie deszczu. Nie
używaj go też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj
o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie załączaj narzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały narzędzia.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Przy wysokim poziomie
ciśnienia akustycznego lub nieprzyjemnym hałasie
zakładaj specjalne nauszniki ochronne.
Zachowuj stabilną podstawę!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
narzędzie obiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
4
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
dmuchawy
Uwaga! Załączonej dmuchawy nie kieruj na ludzi ani
na zwierzęta.
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć wartość 40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4 °C i 40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki (patrz: Dane techniczne).
•
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora
sprawdź, czy jest on suchy i czysty.
•
Używaj właściwego akumulatora do danego
elektronarzędzia (patrz „Dane techniczne”).
•
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora:
Ostrożnie zetrzyj szmatą roztwór z akumulatora.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Gdyby elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady.
Przy korzystaniu z dmuchawy zakładaj okulary
ochronne!
•
•
•
•
•
•
Uwaga! Dmuchawy używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Elementy dmuchawy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ostrzeżenie! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który jest
szkodliwy dla zdrowia. Gdyby środek ten zetknął się ze
skórą, natychmiast obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij
roztwór łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy lub ocet.
Gdyby roztwór prysnął w oczy, przepłucz je dużą ilością
czystej wody przez przynajmniej 10 minut. Niezwłocznie
zgłoś się do lekarza.
•
•
W zapylonym otoczeniu zakładaj osłonę twarzy lub
maskę przeciwpyłową.
Nie używaj dmuchawy na deszczu ani przy dużej
wilgotności.
W czasie pracy nie kieruj rury wydmuchowej
w stronę oczu ani uszu.
Gdy dmuchawa jest załączona, nie kieruj jej na żwir
ani nie przechodź przez ścieżki żwirowe.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory lub
obracające się części.
Przed zdjęciem rury wydmuchowej zawsze wyłączaj
dmuchawę, wyjmij akumulator i odczekaj, aż
elektronarzędzie całkowicie się zatrzyma.
Wyłącznik
Rękojeść
Rura wydmuchowa
Akumulator
Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Wskaźnik stanu pracy
ZASTOSOWANIE
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania
elektronarzędzia.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora
Ładowanie akumulatora (rys. rys. C i D)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub po
dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje się
naładować do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Podczas ładowania akumulator może się
nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.
Ładowarki do akumulatorów
•
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co niechybnie
prowadzi do szkód rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 °C.
•
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź,
czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się
z wartością podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio
przyłączać elektronarzędzia do sieci.
•
By naładować akumulator (4), wyjmij go z dmuchawy
i włóż do ładowarki (5).
Akumulator daje się włożyć do ładowarki tylko
w jednym położeniu. Nie używaj siły, Sprawdź,
czy akumulator został prawidłowo włożony do
ładowarki.
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Zastosowanie ładowarki 3-godzinnej
Akumulator uzyskuje pełny ładunek w ciągu około
3 godzin. W każdej chwili można go jednak wyjąć
5
z ładowarki lub pozostawić w niej na nieograniczony
okres czasu.
Akumulatory
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Zastosowanie ładowarki 1-godzinnej
•
Sprawdź, czy świeci się czerwona lampka kontrolna
ładowania (6). Gdy zamiast niej świeci się zielona
lampka (7), to znaczy że akumulator jest całkowicie
naładowany lub za gorący. W takim wypadku wyjmij
go z ładowarki, pozostaw na około godzinę w celu
ochłodzenia i ostatecznie znów włóż do ładowarki.
Po około godzinie ładowania gaśnie czerwona lampka
i zapala się zielona. Akumulator jest teraz całkowicie
naładowany.
•
Wyjmij akumulator z ładowarki.
•
•
Przyłączanie rury wydmuchowej (rys. B)
Przed użyciem dmuchawy najpierw trzeba przyłączyć do
niej rurę wydmuchową.
•
Zgraj ze sobą kółka (8) na króćcu (9) i rurze (3).
•
Mocno nasuń rurę na króciec, aż kółka zaskoczą na
swoje miejsce.
•
By zdjąć rurę wydmuchową z króćca dmuchawy,
naciśnij kółka po obydwu stronach rury i łagodnie
ją ściągnij.
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami likwidacji
oddaj je swojemu dilerowi lub do komunalnego
zakładu utylizacji odpadów. W żadnym wypadku
nie wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci
z gospodarstw domowych.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
By załączyć dmuchawę, naciśnij wyłącznik (1).
•
By wyłączyć dmuchawę, zwolnij wyłącznik.
Czyszczenie dmuchawy
Regularnie czyść dmuchawę.
Uwaga! Utrzymuj dmuchawę w suchym stanie. Pod
żadnym pozorem nie spryskuj jej wodą.
•
Do czyszczenia dmuchawy używaj łagodnego
roztworu mydlanego i wilgotnej szmaty.
Napięcie
Masa (bez akumulatora)
GW180
VDC 18
kg 2,2
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
VDC 18
Ah 1,5
kg 0,8
Ładowarka
Napięcie
VAC 230
Przybliżony czas ładowania
h 3
Masa
kg 0,4
Uwaga! Nie używaj żadnych środków czyszczących
ani rozpuszczalników, które mogą zawierać chemikalia
atakujące tworzywo sztuczne.
•
W dmuchawie znajdują się samosmarujące łożyska,
które nie wymagają żadnego smarowania.
Deklaracja zgodności z normami UE
FFirma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
dmuchawa bezprzewodowa GW180 jest zgodna
z następującymi normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,
73/23/EWG, EN 50260, EN 55014, EN 61000, EN 60335,
2000/14/EWG. Dmuchawa do liści, 2,0 m3, załącznik V.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
•
Podczas pracy trzymaj rurą wydmuchową około
180 mm nad ziemią.
•
Wykonuj wahadłowe ruchy w lewo i w prawo
i przemieszczaj się powoli do przodu, gromadząc
przed sobą śmiecie/liście (rys. E).
•
Po przedmuchaniu śmieci/liści łatwo jest usunąć
utworzoną stertę.
Ciśnienie akustyczne zmierzone według normy 2000/14/
EWG:
Poziom ciśnienia akustycznego
74 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
88 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
90 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań na rękojeści zmierzona według
normy EN 50260:
< 2,5 m/s2
OCHRONA ŚRODOWISKA
Elektronarzędzia
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje
wszystkie stare, wyprodukowane przez
siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
niepotrzebne urządzenia do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
1-3-2006
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00069233 - 21-05-2008
7
TYP.
1
GW180
©
E13761
www.2helpU.com
8
28 - 10 - 03
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising