BDSL302 | Black&Decker BDSL302 SPOTLIGHT instruction manual

???
371000-13 LV
www.blackanddecker.eu
BDSL301
BDSL302
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker prožektors ir paredzēts lietošanai gan mājās, gan izklaidei, un to lieto izgaismošanas nolūkiem. Šis izstrādājums ir paredzēts tikai
personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Brīdinājums! Lietojot ierīci, ko darbina ar akumulatoru, vienmēr jāievēro galvenie drošības noteikumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka,
akumulatora šķidruma noplūdes, ievainojumu un
materiālu zaudējumu risku.
♦ Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav
paredzēts šai ierīcei, var gūt ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām
uzziņām.
Ierīces ekspluatācija
Ekspluatējot šo ierīci, vienmēr ievērojiet piesardzību.
♦ Ierīce nav paredzēts lietot maziem bērniem
vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
♦ Šī ierīce nav rotaļlieta.
♦ Lietojiet to tikai sausās vietās. Raugieties, lai
ierīce netiek pakļauta mitruma iedarbībai.
♦ Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī.
♦ Neatveriet galveno korpusu. Ierīcē nav tādu
detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
♦ Ierīci nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē,
piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu
vai putekļu tuvumā.
♦ Lai mazinātu risku sabojāt kontaktdakšu un
vadu, neraujiet aiz barošanas vada, lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pēc ekspluatācijas
♦ Kad ierīce netiek lietota, tā jāglabā sausā, labi
vēdinātā vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
♦ Ierīce nedrīkst nonākt bērnu rokās.
♦ Novietojot ierīci glabāšanā vai pārvadājot
transportlīdzeklī, tā jānovieto bagāžniekā vai
jānostiprina ar siksnām, lai tā neizkustētos
asos pagriezienos vai arī, transportlīdzeklim
strauji palielinot vai samazinot ātrumu.
♦ Ierīci nedrīkst pakļaut tiešu saules staru,
karstuma un mitruma iedarbībai.
Pārbaude un remonts
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav
bojātu detaļu un defektu. Pārbaudiet, vai
detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti un vai
4
♦
♦
♦
nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
ierīces darbību.
Ierīci nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta
vai ar defektu.
Visas bojātās un defektīvās detaļas ir jāsalabo vai jānomaina pilnvarotā remonta darbnīcā.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas,
kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Īpaši drošības noteikumi prožektoriem
Uz prožektora ir redzami šādi drošības simboli.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Brīdinājums! Nepieskarieties lēcai, jo
lietošanas laikā tā kļūst ļoti karsta, turklāt arī
dažas minūtes pēc prožektora izslēgšanas
tā vēl nav atdzisusi.
Brīdinājums! Ugunsbīstamība! Karsta lēca
var sabojāt īpašumu vai izraisīt aizdegšanos. Nepieskarieties lēcai un to neaizklājiet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pirms prožektora novietošanas glabāšanā
vai uzlādēšanas nogaidiet, līdz tas ir pilnībā
atdzisis.
Neturiet prožektora lēcas tuvumā uzliesmojošus priekšmetus. Liela karstuma iedarbībā var
izcelties ugunsgrēks.
Ja prožektors ir ieslēgts vai atdziest, nekādā
gadījumā nenovietojiet to ar lampu uz leju uz
virsmas.
Neatstājiet prožektoru bez uzraudzības. Darba
zonā nedrīkst atrasties bērni un dzīvnieki.
Ja prožektors saņēmis triecienu vai ir ticis nomests zemē, pārbaudiet, vai lēca nav bojāta.
Nelietojiet ierīci, ja tai nav uzstādīta lēca vai
lēca ir bojāta.
Lēca ir izgatavota no stikla. Trieciena rezultātā
lēca var saplaisāt vai saplīst. Ja lēca ir bojāta,
tā jānomaina pret jaunu, izmantojot ražotāja
oriģinālās rezerves daļas. Valkājiet cimdus, jo
uz asajām malām varat savainot rokas.
Nekādā gadījumā neskatieties tieši lampā un
nespīdiniet lampu citu personu acīs.
Prožektoru nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Papildu drošības noteikumi akumulatoriem un
lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 4 °C līdz 40 °C.
Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto
lādētāju.
Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Lādētāji
Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam.
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet
lādēšanas iekārtu ar parastu kontaktdakšu.
Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šīs ierīces
komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Prožektors uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā
vietā.
Laika gaitā visiem akumulatoriem samazinās uzlādes līmenis, īpaši tad, ja tie ir silti. Ja ierīce netiek
bieži lietota, ik pēc diviem mēnešiem to uzlādējiet,
lādējot 24 stundas. Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, atvienojiet lādētāju un glabājiet sausā, vēsā vietā.
Uz lādētāja ir redzami šādi simboli.
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Rūpīgi izlasiet visu lietošanas rokasgrāmatu.
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās.
130oC
Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav darboties spējīgs.
Lādēšanas pamatne jāatvieno no barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes
centrā, lai to salabotu.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Funkcijas
Šai ierīcei ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. pārnēsāšanas rokturis
2. 2 pozīciju spilgtuma slēdzis (zemas un augstas intensitātes iestatījums)
3. uzlādes gaismas diožu indikators
4. pārnēsāšanas aukla
5. mēlītes bloķētājs
6. spals
7. ieslēgšanas/izslēgšanas mēlītes slēdzis
8. uzlādes kontaktligzda
9. kvarca halogēna spuldze
10. lādētāja spraudnis
11. lādētāja barošanas avota adapters
Prožektora uzlādēšana (A. un B. att.)
Prožektors ir rūpnīcā daļēji uzlādēts.
♦ Pirms lietošanas pirmo reizi uzlādējiet prožektoru, izmantojot lādētāja barošanas avota
adapteru (11), lādējot to 24 stundas vai līdz
brīdim, kad iedegas zaļais gaismas diožu
indikators (3).
♦ Pēc katras lietošanas reizes uzlādējiet ierīci,
līdz iedegas zaļais gaismas diožu indikators
(3).
Gaismas diožu indikators (3) liecina par akumulatora
uzlādes līmeni.
♦ Viena sarkana gaismas diode liecina par to,
ka ierīce ir jāuzlādē.
♦ Divas sarkanas gaismas diodes liecina, ka
akumulatora uzlādes līmenis ir augsts.
♦ Zaļa gaismas diode liecina, ka ierīce ir pilnībā
uzlādēta.
Uzlādēšana ar barošanas avota lādētāju (B. att.)
♦ Pārbaudiet, vai prožektors ir izslēgts (mēlītes
bloķētājs (5) ir izslēgtā pozīcijā un mēlīte (7)
nav nospiesta).
Piezīme: Lai nesaīsinātu akumulatora kalpošanas
laiku, neuzlādējiet to ilgāk nekā 48 stundas.
♦ Ievietojiet lādētāja spraudni (10) uzlādes kontaktligzdā (8).
♦ Ievietojiet lādētāja barošanas avota adapteru
(11) barošanas avota kontaktligzdā.
♦ Uzlādējiet, līdz iedegas zaļā gaismas diode
(3) (aptuveni 24 stundas).
Lietošana
♦
Pirms prožektora lietošanas atvienojiet
lādētāja spraudni (10) no uzlādes kontaktligzdas (8).
Prožektora darbināšana (C. att.)
♦ Novietojiet mēlītes bloķētāju (5) atbloķētā
pozīcijā.
♦ Lai nofiksētu mēlītes bloķētāju (7) ieslēgtā
pozīcijā, nospiediet mēlītes slēdzi (7) un
iespiediet uz iekšu mēlītes bloķētāju (5).
5
LATVIEŠU
♦
Lai izslēgtu prožektoru, nospiediet mēlīti (7)
un novietojiet mēlītes bloķētāju (5) atbloķētā
pozīcijā.
Atlaidiet mēlīti (7).
♦
Augstas un zemas intensitātes spilgtuma slēdzis (D. att.)
Lai paildzinātu prožektora darbības laiku, tas ir
aprīkots ar spilgtuma slēdzi (2).
♦ Bīdiet slēdzi (2) uz priekšu spuldzes virzienā,
lai iestatītu augstas intensitātes spilgtumu.
♦ Bīdiet slēdzi (2) atpakaļ, lai iestatītu augstas
intensitātes spilgtumu (un paildzinātu darbības
laiku).
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai varētu lietot
šo pakalpojumu, lūdzu, atgrieziet savu produktu
jebkuram autorizētam remonta aģentam, kas vēlas
savākt to pēc jūsu lūguma.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Black & Decker akumulatori ir vairākkārtēji
uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā
veidā:
Pārnēsāšanas auklas lietošana
♦ Pārnēsāšanas siksnu (4) var lietot gan prožektora glabāšanai, gan pārvietošanai. Noregulējiet auklas ciešumu, lai tā stingri turētos
apkārt priekšmetam, ko izmanto par balstu.
♦
Apkope
♦
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes
veikšanas atvienojiet to no barošanas avota.
♦ Laiku pa laikam notīriet ierīci ar mitru lupatiņu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus; Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis instruments ir jānomaina
pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.
Black & Decker remonta darbnīcās pieņem nolietotus Black & Decker instrumentus un rūpējas par to
nodošanu atkritumos videi nekaitīgā veidā.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
6
♦
♦
♦
neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu;
nemetiet akumulatoru ugunī, jo tas var eksplodēt;
ņemiet vērā, ka akumulators ir smags;
pilnībā izlādējiet akumulatoru, pēc tam izņemiet to no ierīces;
NiCd, NiMh, litija jonu un svina-skābes (Pb)
akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Tos
nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Ievietojiet akumulatoru piemērotā iepakojumā,
lai to spailēs nevarētu rasties īssavienojums.
Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes
punktā
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas strāva (maks.)
Ierīces svars
Darbības laiks,
augsta intens.
Darbības laiks,
zema intens.
Akumulators
Spuldze
Vdc
mA
kg
BDSL301
12
300
1,0
BDSL302
12
300
1,5
min
17
18
min
Veids
Veids
24
25
6 V 3 Ah SLA
12 V 3 Ah SLA
6 V H3 35/25 W 12 V H3 55/35 W
halogēna
halogēna
Gaismas intensitāte
lm
300
760
Lādētājs
Ieejas jauda
Aptuvenais uzlādes laiks
Svars
V
h
kg
230
18 – 24
0,2
230
18 – 24
0,2
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
BDSL301 TYPE 1, BDSL302 TYPE 1
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi atbilst:
standartiem un tiesību aktiem: EN60598, 2006/95/
EEK.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Patēriņa preču
inženiertehniskās
nodaļas direktors
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
United Kingdom
08-08-2008
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
♦
Ваш фонарь-прожектор Black & Decker предназначен для обеспечения освещения при работе
дома и во время отдыха. Данный прибор предназначен только для бытового использования.
При хранении или перевозке прибора
в транспортном средстве, он должен
находиться в багажнике или специально
закреплен, чтобы ограничить его перемещение при внезапном переключении
скорости или на поворотах.
Храните прибор вдали от солнечных лучей, источников тепла и влаги.
Правила безопасности
♦
Внимание! При использовании приборов с питанием от аккумуляторной батареи соблюдение
правил по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.
♦ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с руководством. Использование не по назначению может привести
к серьезной травме.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Осмотр и ремонт
♦ Перед использованием проверьте прибор
на наличие поврежденных и неисправных
частей. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных повлиять
на работу прибора.
♦ Никогда не используйте прибор с поврежденными или поломанными деталями.
♦ Ремонт или замена поврежденных деталей должны осуществляться в авторизованном сервисном центре.
♦ Никогда не пытайтесь снять или заменить
какие-либо детали прибора, не упомянутые в данном руководстве по эксплуатации.
Использование прибора
♦ Использование прибора детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
♦ Не используйте данный прибор в качестве
игрушки.
♦ Используйте данный прибор только
в сухих местах. Не допускайте попадания
влаги на прибор.
♦ Не опускайте прибор в воду.
♦ Не пытайтесь разобрать прибор. Внутри
прибора отсутствуют детали, обслуживаемые пользователями.
♦ Не используйте прибор, если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
♦ Во избежание риска повреждения штепселей и электрических кабелей, никогда не
тяните за кабель, чтобы отключить прибор
от штепсельной розетки.
После использования
♦ Храните не используемый прибор в сухом,
хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
♦ Следите, чтобы дети не имели доступа
к прибору.
8
Дополнительные меры безопасности при
работе с прожекторными лампами
На Вашем фонаре-прожекторе имеются следующие предостерегающие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Вним а ни е! Не д от р а г и в а й те с ь до
линзы, так как она сильно нагревается
при работе фонаря и остается горячей
в течении нескольких минут после его
выключения.
Внимание! Риск полу чения ожога.
Горячая линза может стать причиной
повреждения имущества или возникновения пожара. Не дотрагивайтесь до
линзы и не загораживайте ее.
♦
♦
♦
♦
Перед хранением или зарядкой прибора
дождитесь его полного охлаждения.
Держите горючие материалы вдали от
линз фонаря. Очень высокая температура
может стать причиной пожара.
Никогда не ставьте включенную или остывающую лампу стеклом на любую поверхность.
Не оставляйте фонарь без присмотра. Не
подпускайте детей и животных к рабочему
месту.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
После удара или падения фонаря проверьте линзы на предмет повреждения.
Никогда не пользуйтесь прибором, если
линзы повреждены или не установлены.
Линзы произведены из стекла. При ударе
линзы могут треснуть или разбиться. Поврежденные линзы должны быть заменены производителем. При работе надевайте защитные очки – острые края линз
могут стать причиной телесной травмы.
Никогда не смотрите на источник света
и не направляйте свет на глаза других
людей.
Не погружайте фонарь в воду.
Дополнительные меры безопасности при
использовании аккумуляторов и зарядных
устройств
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не заряжайте поврежденные аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
влаги.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
тепла.
♦ Не храните прибор в местах, где температура может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 4°С
- 40°С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки
прибора.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям в разделе „Защита окружающей среды“.
Зарядные устройства
Ваше зарядное было разработано для определенного напряжения. Всегда проверяйте,
соответствует ли напряжение, указанное на
табличке с техническими параметрами, напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
Ис п оль зу йте Ваше з аря дн о е ус тройс тво
Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект поставки
которого он входит. Другие аккумуляторы могут
взорваться, что приведет к получению травмы
или повреждению электроинструмента.
♦
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный
сетевой кабель.
♦ Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не касайтесь токопроводящими предметами контактов зарядного устройства.
Во время зарядки фонарь-прожектор должен
быть помещен в хорошо проветриваемом месте.
Все аккумуляторы со временем теряют заряд,
в особенности в нагретом состоянии. При нерегулярном использовании прибора подзаряжайте его каждые 2 месяца на протяжении 24 часов.
Если Вы не собираетесь использовать прибор
в течение длительного времени, отключите
зарядное устройство и храните его в сухом
прохладном месте.
На Вашем зарядном устройстве изображены
следующие символы:
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Данный прибор предназначен только
для использования внутри помещений.
130oC
Если окружающая температура становится слишком высокой, зарядное
устройство автоматически отключается.
Следовательно, зарядное устройство
выйдет из строя. Отсоедините зарядную
базу от источника питания и отдайте
в ремонт в авторизованный сервисный
центр.
Данный прибор не может быть утилизирован как обычные бытовые отходы.
Составные части
Данный прибор состоит из некоторых или всех
приведенных ниже частей:
1. Ручка для переноски
2. Переключатель двух уровней яркости
(интенсивный и менее интенсивный)
3. Светодиодный индикатор зарядки
4. Шнур для переноски
5. Кнопка фиксации клавиши пускового механизма
6. Рукоятка пистолетного типа
7. Клавиша пускового механизма
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
8. Входное отверстие для зарядного устройства
9. Галогенная лампа
10. Штепсель для подключения зарядного
устройства к прибору
11. Переходник зарядного устройства для
подключения к электросети
Зарядка фонаря-прожектора (Рис. А и В)
Данный фонарь поставляется в частично заряженном состоянии.
♦ Перед первым использованием зарядите
фонарь в течение 24 часов, используя
переходник зарядного устройства для подключения к электросети (11), или пока не
загорится зеленый светодиодный индикатор зарядки (3).
♦ Подзаряжайте фонарь после каждого использования, пока не загорится зеленый
светодиодный индикатор зарядки (3).
Светодиодные индикаторы (3) покажут уровень
заряда.
♦ Один красный светодиодный индикатор
сигнализирует о необходимости подзарядки.
♦ Два красных светодиодных индикатора
показывают высокий уровень заряда.
♦ Зеленый светодиодный индикатор указывает на полный заряд устройства.
Зарядка фонаря с использованием зарядного устройства (Рис. В)
♦ Убедитесь, что фонарь выключен (кнопка фиксации (5) находится в положении
«Выкл.», клавиша пускового механизма (7)
отпущена).
Примечание: Чтобы продлить оптимальный
срок службы аккумуляторной батареи, не заряжайте прибор в течение более 48 часов.
♦ Вставьте штепсель зарядного устройства
(10) во входное отверстие для зарядного
устройства (8).
♦ Вставьте переходник зарядного устройства (11) в розетку электросети.
♦ Заряжайте, пока не загорится зеленый
светодиодный индикатор зарядки (3) (приблизительно 24 часа).
Эксплуатация
♦
10
Перед использованием фонаря-прожектора выньте штепсель зарядного устройства
(10) из входного отверстия для зарядного
устройства (8).
Включение и выключение прожекторной
лампы (Рис. С)
♦ Передвиньте кнопку фиксации клавиши
пускового механизма (5) в разблокирующее положение.
♦ Чтобы зафиксировать клавишу пускового
механизма (7) во включенном положении,
нажмите на клавишу пускового механизма
(7) и задвиньте кнопку фиксации (5).
♦ Чтобы выключить лампу, нажмите на
клавишу пускового механизма (7) и передвиньте кнопку фиксации (5) в разблокирующее положение.
♦ Отпустите клавишу пускового механизма
(7).
Переключение уровней яркости (Рис. D)
Фонарь-прожектор оснащен переключателем
двух уровней яркости, что значительно увеличивает срок его службы.
♦ Для выбора более интенсивного режима
освещения передвиньте переключатель
уровней яркости (2) вперед в сторону лампы.
♦ Для выбора менее интенсивного (экономичного) режима передвиньте переключатель (2) назад в сторону задней части
фонаря
Использование шнура для переноски
♦ Шнур (4) может быть использован для
хранения или переноски фонаря. Отрегулируйте скользящую деталь на шнуре
на нужной высоте, закрепляя шнур вокруг
объекта, на который подвешен фонарь.
Техническое обслуживание
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного периода времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы электроинструмента и его надежность увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки отключите прибор от
источника питания.
♦ Время от времени протирайте прибор
влажной тряпкой. Не используйте абразивные средства для очистки или чистящие вещества на основе растворителей.
Не погружайте прибор в воду.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы Black & Decker можно
многократно перезаряжать. По окончанию срока службы утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом:
♦
♦
♦
♦
Не подвергайте клеммы аккумулятора
короткому замыканию.
Не бросайте аккумулятор в огонь - это
может послужить причиной взрыва.
Помните о тяжелом весе аккумулятора.
Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.
♦
Аккумуляторы NiCd, NiMH, Li-Ion и свинцово-кислые подлежат переработке. Они
не могут быть утилизированы кА обычные
бытовые отходы. Поместите аккумулятор
в соответствующую упаковку, не подвергая клеммы подзарядки короткому
замыканию. Сдайте аккумуляторы в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
BDSL301
Входное напряжение
В 12
Входной ток (макс)
мА 300
Вес прибора
кг 1,0
Время работы
(высокая яркость)
мин. 17
Время работы
(низкая яркость)
мин. 24
Тип аккумулятора
6 В 3 Aч SLA
Тип лампы
6 В H3 35/25 Вт
Интенсивность
освещения
Зарядное устройство
Входное напряжение
Приблизительное
время полной зарядки
Вес
BDSL302
12
300
1,5
18
25
12 В 3 Aч SLA
12 В H3 55/35 Вт
галогенная
галогенная
лм
300
760
В
230
230
ч
кг
18-24
0,2
18-24
0,2
Декларация соответствия ЕС
BDSL301 ТИП 1, BDSL302 ТИП 1
Black & Decker заявляет, что данные приборы
разработаны в полном соответствии со стандартами: EN60598, 2006/95/EEC.
Нижеподписавшееся лицо отвечает за соответствие технических характеристик и заверяет данную декларацию от имени компании
Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Директор подразделения
бытовой техники
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
08-08-2008
zst00197022 - 25-02-2013
11
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
13
14
E15469
www.2helpU.com
Для заказа доступны только указанные
запасные части
BDSL301 - BDSL302
29 - 08 - 08
©
TYP.
1
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising