KA310 | Black&Decker KA310 ORBITAL SANDER instruction manual

382013 - 05 BAL
www.blackanddecker.eu
KA310
KA320E
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
10
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
22
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Вlack & Decker brusilnik je namenjen brušenju
lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih površin. To
orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Ustrezno električno orod5
SLOVENŠČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
je bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike
◆
♦
6
Električno orodje držite za izolirano držalo, ker se
lahko brusilni trak / brusilna podlaga dotakneta
lastnega napajalnega kabla. Če prerežete žico
pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
◆
◆
◆
◆
◆
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja
pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika
orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno
masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred
prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da
so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo
v delovno območje tudi zaščitene.
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja
strupen prah:
- Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice ali otroci.
- Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
- Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju
odstranjujte na varen način.
Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali
so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali
način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih
poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
◆ Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
◆ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
SLOVENŠČINA
◆
◆
◆
rezil ali dodatkov.
Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
poskrbite za redne odmore.
Poškodbe sluha.
Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
(na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
◆
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Uporaba napajalnega podaljška
◆ Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni napetosti tega orodja (glejte tehnične
podatke). Pred uporabo preverite podaljšek kabla
z oziroma na znake poškodb, obrabe in staranja.
Zamenjajte podaljšek kabla, če je poškodovan ali
defekten. Če uporabljate kolut, vedno do konca
odvijte kabel. Uporaba električnega podaljška, ki
ni v okviru nominalne vrednosti toka orodja ali ki
je poškodovan oz. pokvarjen, lahko privede do
požara in električnega udara.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Odprtina za odvajanje prahu
3. Brusilna osnova
4. Zaponka za brusni papir
5. Krmilno stikalo za spreminjanje hitrosti
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Pritrditev brusilnih listov (sl. A in B1 - B3)
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, ki nima
nameščene brusilnega lista.
Pritrditev brusilnega lista z najlonskimi zankami
(sl. A)
◆ Prepričajte se, da je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
◆ Brusilni list čvrsto in enakomerno pritisnite na
brusilno osnovo (3), ter se prepričajte da so
luknje lista poravnane z luknjami v osnovi.
Pritrditev običajnih brusilnih listov (sl. B1 - B3)
◆ Prepričajte se, da je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
◆ Upognite brusilni list z neabrazivno stranjo preko
robu brusilne plošče.
◆ Povlecite ročko zaponke za brusni papir (4)
navzgor in jo sprostite iz utorov in odprite zaponke za brusni papir tako, da jih pritisnete navzdol
(sl. B1).
◆ Brusilni list namestite preko brusilne osnove (3),
ter se prepričajte da so luknje lista poravnane
z luknjami v osnovi (sl. B2).
◆ Vstavite rob brusilnega lista v zaponko papirja,
kot prikazuje slika (sl. B3).
◆ Pritisnite ročko sprednje zaponke za brusni papir
(4) navzdol in jo namestite v pritrdilni utor.
◆ Medtem, ko list blago napenjajte, vstavite njen
zadnji rob v zaponko za brusni papir.
◆ Pritisnite ročko zadnje zaponke za brusni papir
(4) navzdol in jo namestite v pritrdilni utor.
Namestitev in odstranitev vrečke za prah (slika C)
◆ Vrečko za prah (6) vstavite v odprtino za odvajanje prahu (2).
◆ Montirajte vrečko za prah na orodje in preverite,
ali je trdno pritrjena.
◆ Vrečko za prah odstranite tako, da jo povlečete
7
SLOVENŠČINA
nazaj in snamete z odprtine za odvajanje prahu.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
KA320E - Gumb za krmiljenje hitrosti
Spremenljivo krmiljenje hitrosti vam omogoča prilagajanje hitrosti glede na zahteve obdelovanca.
◆ Nastavite kontrolni gumb (5) na želeno nastavitev. Za les uporabite visoko hitrost, srednjo za
furnir in sintetične dele, nizko pa za akrilno steklo,
neželezne kovine in odstranjevanje barv.
Vklop in izklop (sl. D)
◆ Za vklop orodja pritisnite sprednji del stikala I za
vklop/izklop (1).
◆ Za izklop orodja pritisnite zadnji del stikala O za
vklop/izklop.
Praznjenje vrečke za prah (sl. C)
Vrečko za prah (6) morate izprazniti vsakih deset
minut uporabe.
◆ Povlecite vrečko za prah (6) nazaj in jo snemite
z orodja.
◆ Držite odprtino za odvajanje praha navzdol in
stresite vrečko za prah (6), da se izprazni.
◆ Montirajte vrečko za prah (6) na orodje in preverite, ali je trdno pritrjena.
Nasveti za optimalno uporabo orodja (sl. E)
◆ Vedno držite orodje z obema rokama.
◆ Ne pritiskajte premočno na orodje.
◆ Redno preverjajte stanje brusilne plošče. Po
potrebi jih zamenjajte.
◆ Les vedno brusite v smeri letnic.
◆ Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte
posebej fin brusni papir.
◆ Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju slojev barve začnite z grobim brušenjem.
Na drugih površinah začnite s srednje grobo
brusilno podlago. V obeh primerih postopoma
uporabljajte vse bolj fino brusilno podlago.
◆ Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se obrnite na trgovca.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Вlack & Deckerjevi pripomočki Piranha so
izdelani po najvišjih merilih kakovosti in zasnovani
tako, da od orodja dobite najboljšo delovno storilnost.
Z uporabo tega pribora boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju
8
z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite
orodje in ga izklopite iz vira napajanja.
◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
◆ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača
(samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
◆ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
◆ Priključite rjavi vodnik na sponko faznega vodnika
novega vtiča.
◆ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za namestitev
vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka:
5 A.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med
mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih
odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste
kupili nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je nave-
SLOVENŠČINA
den v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Tehnični podatki
KA310
Tip1
230
KA320E
Tip1
230
Vhodna moč
Oscilacija (brez obremenitve)
W 240
min-1 30.000
Vrtljaj (brez obremenitve)
min-1 15.000
240
14.000 30.000
7.000 15.000
90 × 187
1,3
Vhodna napetost
Vizmenična
Brusilna površina
Masa
mm 90 × 187
kg 1,3
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (L ) 87 dB (A), odstopanje
(K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (L ) 98 dB (A), odstopanje (K)
3 dB (A)
pA
WA
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (a ) 9,8 m/s , odstopanje (K) 1,5 m/s
2
2
h
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
KA310/KA320E
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v korist Вlack & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15.3.2010
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
◆ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
◆ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
◆ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
◆ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Вlack & Decker
izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih
izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij
glede blagovne znamke Вlack & Decker in njegovih
izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite vaš izdelek preko spleta www.blackanddecker.co.uk/productregistration ali pošljite vaše
ime in priimek in kodo izdelka na Вlack & Decker
v svoji državi.
9
HRVATSKI
Namjena
Vaša Вlack & Decker brusilica dizajnirana je za brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj
je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata
s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za
10
f.
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
HRVATSKI
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice
◆
◆
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate jer bi brusna traka / baza
za brušenje mogla doći u dodir s vlastitim
kabelom. Rezanje žice pod naponom može
izazvati prelazak napona na izložene metalne
dijelove alata i izazvati strujni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
◆
◆
◆
◆
◆
dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite
zaštitnu masku posebno namijenjenu za zaštitu
od prašine i para te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze u radnom području ili njime
prolaze.
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Budite osobito oprezni prilikom brušenja boje
koja bi mogla biti proizvedena na bazi olova ili
prilikom brušenja nekih drva ili metala koji bi
mogli proizvoditi otrovnu prašinu:
- Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
- U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
- Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu
uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
◆ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
◆ Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
11
HRVATSKI
◆
◆
◆
oštrica ili dodatne opreme.
Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom uporabe alata (npr.
prilikom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje alata.
Deklarirana vrijednost emisije vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
◆
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
◆ Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel
prikladan za napajanje ovog alata (pregledajte
tehničke podatke). Prije uporabe provjerite ima
li na produžnom kabelu znakova oštećenja,
habanja i istrošenosti. Zamijenite produžni kabel
12
ako je oštećen ili neispravan. U slučaju upotrebe
kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno odmotajte.
Upotreba produžnog kabela koji nije prikladan za
ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili neispravan može predstavljati rizik od požara i strujnog
udara.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Otvor za odvođenje prašine
3. Baza za brušenje
4. Ručica za pritezanje papira
5. Gumb regulatora brzine
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje brusnih listova (sl. A i B1 - B3)
Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako brusni list ili
pribor nisu postavljeni.
Postavljanje brusnih listova pomoću plastičnih
omči (sl. A)
◆ Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
◆ List čvrsto i ravnomjerno pritisnite na brusnu
bazu (3), pazeći da se otvori na listu poklapaju
s otvorima na bazi.
Postavljanje brusnih listova (sl. B1 - B3)
◆ Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
◆ Brusni papir omekšajte trljanjem njegove glatke
strane preko ruba radne površine.
◆ Pritisnite ručice stezaljki papira (4) prema gore
kako biste ih odvojili od pričvrsnih žlijebova
i otvorite stezaljke papira tako da ih pritisnete
prema dolje (sl. B1).
◆ Brusni list postavite na bazu za brušenje (3),
pazeći da se otvori na listu poklapaju s otvorima
na bazi (sl. B2).
◆ Rub brusnog lista umetnite u prednju stezaljku
papira kao što je prikazano (sl. B3).
◆ Ručicu prednje stezaljke papira (4) pritisnite
prema dolje kako biste je postavili u pričvrsni
žlijeb.
◆ Držeći list lagano napetim, umetnite stražnji rub
lista u stražnju stezaljku papira.
◆ Ručicu stražnje stezaljke papira (4) pritisnite
prema dolje kako biste je postavili u pričvrsni
žlijeb.
HRVATSKI
Postavljanje i uklanjanje vrećice za prašinu (sl. C)
◆ Vrećicu za prašinu (6) namjestite na otvor za
odvođenje prašine (2).
◆ Vrećicu za prašinu navucite na alat i provjerite je
li dobro učvršćena.
◆ Da biste uklonili vrećicu za prašinu, povucite je
prema natrag i uklonite s izlaznog otvora.
Dodatni pribor
Upotreba
Održavanje
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
KA320E - Regulator brzine
Regulator brzine omogućuje vam prilagođavanje
brzine alata u skladu s radnim materijalom.
◆ Gumb regulatora brzine (5) postavite na željenu
vrijednost. Veliku brzinu koristite za drvo, srednju
brzinu za furnir i sintetičke materijale, a malu
brzinu za akrilno staklo, metale bez sastava
željeza i za uklanjanje boje.
Uključivanje i isključivanje (sl. D)
◆ Za uključivanje alata pritisnite prednji (I) dio
prekidača za uključivanje i isključivanje (1).
◆ Da biste isključili alat, pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje i isključivanje.
Pražnjenje vreće za prašinu (sl. C)
Vrećicu za prašinu (6) trebalo bi prazniti svakih
10 minuta uporabe.
◆ Spremnik prašine (6) povucite prema natrag
i odvojite od alata.
◆ Okrenite otvor prema dolje i protresite vrećicu za
prašinu (6) kako biste ispraznili sadržaj.
◆ Vrećicu za prašinu (6) navucite na alat i provjerite
je li dobro pričvršćena.
Savjeti za optimalnu upotrebu (sl. E)
◆ Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
◆ Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
◆ Redovito provjeravajte stanje brusnog papira. Po
potrebi zamijenite.
◆ Uvijek brusite duž godova drva.
◆ Prilikom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir vrlo fine
granulacije.
◆ Na površinama koje su izrazito neravne ili prilikom uklanjanja više slojeva boje, započnite grubljim papirom. Na ostalim površinama započnite
papirom srednje finoće. U oba slučaja postepeno
prelazite na finiju granulaciju papira, kako biste
dobili glatku površinu.
◆ Dodatne informacije o raspoloživim dodacima
zatražite od svog dobavljača.
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribori Black & Decker i Piranha
proizvedeni su s visokim standardnima i projektirani
kako bi poboljšali karakteristike alata. Korištenjem
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od
svojih mogućnosti.
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
◆ Utore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
◆ Stari utikač odložite na siguran način.
◆ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako je Vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni kućanski otpad. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno odlaganje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
13
HRVATSKI
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Oscilacije (bez opterećenja)
KA310
Tip 1
VAC 230
W 240
min-1 30.000
Okretaji (bez opterećenja)
min-1 15.000
Vrh baze za brušenje
Težina
mm 90 × 187
kg 1,3
KA320E
Tip 1
230
240
14.000 30.000
7.000 15.000
90 × 187
1,3
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (L ) 87 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (L ) 98 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
pA
WA
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (a ) 9,8 m/s , nesigurnost
(K) 1,5 m/s
2
h
2
14
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KA310/KA320E
Tvrtka Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
15.3.2010.
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
◆ Proizvod rabljen u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga;
◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
◆ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker, na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima, dostupni su putem Interneta
na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne
su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Vaš proizvod registrirajte na internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
vaše podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke Вlack & Decker u vašoj zemlji.
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
16
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše Вlack & Decker višenamenska brusilica je
namenjena za brušenje drveta, metala, plastike
i obojenih površina. Ovaj alat je namenjen samo za
privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
f.
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
17
SRPSKI
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
18
◆
◆
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što brusna traka /
brusna ploča može da dođe u dodir sa sopstvenim kablom. Rezanjem strujnog kabla pod
naponom mogu se staviti pod napon metalni
delovi električnog alata i izložiti rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
◆
◆
◆
Bezbednost drugih osoba
◆ Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa aparatom.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
◆
◆
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje
rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana
za zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da
osobe koje ulaze u radno područje takođe budu
zaštićene.
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je
možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal
koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
- Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da
ulaze u radno područje.
- Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
- Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
SRPSKI
◆
◆
◆
◆
pokretnih delova.
Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
je oštećen ili neispravan. Ako koristite kablovski
kotur, uvek potpuno odmotajte kabl. Korišćenje
produžnog kabla koji nije pogodan za ulaznu
snagu alata ili koji je oštećen ili pokvaren može
dovesti do rizika od električnog udara.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Izlaz za izbacivanje prašine
3. Ploča za brušenje
4. Poluga za stezanje papira
5. Regulator brzine
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje brusnih listova (sl. A i B1 - B3)
Upozorenje! Nikada ne koristite alat bez nameštenog brusnog lista ili pribora.
Nameštanje brusnog lista sa najlonskim omčama
(sl. A)
◆ Uverite se da je alat isključen i da je utikač alata
izvučen iz utičnice.
◆ Postavite brusni list čvrsto i ravnomerno na
brusnu ploču (3) i pobrinite se da otvori na listu
budu centrirani sa otvorima na ploči.
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Вlack & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Nameštanje običnih brusnih listova (sl. B1 - B3)
◆ Uverite se da je alat isključen i da je utikač alata
izvučen iz utičnice.
◆ Omekšajte brusni papir trljanjem njegove neabrazivne strane preko ivice radne ploče.
◆ Pritisnite poluge za stezanje lista (4) naviše da
biste ih oslobodili iz žlebova i otvorite stezaljke
lista tako što ćete ih pritisnuti naniže (sl. B1).
◆ Postavite brusni list na brusnu ploču (3) i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa otvorima
na ploči (sl. B2).
◆ Umetnite ivicu brusnog lista u prednju stezaljku
kao što je prikazano (sl. B3).
◆ Pritisnite prednju stezaljku (4) naniže i namestite
je u žlebu.
◆ Dok održavate blagu zategnutost lista, umetnite
zadnju ivicu u zadnju stezaljku.
◆ Pritisnite zadnju stezaljku (4) naniže i namestite
je u žlebu.
Korišćenje produžnog kabla
◆ Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Pre upotrebe, proverite da li
na produžnom kablu postoje znakovi oštećenja,
habanja i starenja. Zamenite produžni kabl ako
Postavljanje i vađenje kese za prašinu (sl. C)
◆ Namestite kesu za prašinu (6) na izlaz za izbacivanje prašine (2).
◆ Navucite kesu za prašinu na alat kako biste
osigurali da je bezbedno postavljena.
◆ Da biste skinuli kesu za prašinu, povucite je
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
◆
19
SRPSKI
unazad i skinite sa izlaza.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
KA320E - regulator brzine
Regulator brzine vam omogućava da podesite brzinu
alata prema materijalu radnog komada.
◆ Regulator (5) postavite na željeno podešenje.
Koristite veliku brzinu za drvo, srednju brzinu
za furnir i sintetičke materijale, a malu brzinu za
akrilno staklo, metale koji ne sadrže gvožđe i za
uklanjanje boje.
Uključivanje i isključivanje (sl. D)
◆ Da uključite alat, pritisnite prednji kraj I na prekidaču za uključivanje/isključivanje (1).
♦ Da isključite alat, pritisnite zadnji deo O prekidača
za uključivanje/isključivanje.
Pražnjenje kese za prašinu (sl. C)
Kesa za prašinu (6) treba da se isprazni posle svakih
10 minuta upotrebe.
◆ Povucite kesu za prašinu (6) unazad i skinite je
sa alata.
◆ Držite ispusni otvor naniže i tresite kesu za prašinu (6) da biste ispraznili sadržaj.
◆ Navucite kesu za prašinu (6) na alat kako biste
osigurali da je bezbedno postavljena.
Saveti za optimalnu upotrebu (sl. E)
◆ Alat uvek držite obema rukama.
◆ Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
◆
Redovno proveravajte stanje brusnog lista.
Zamenite po potrebi.
◆ Uvek brusite prateći strukturu drveta.
◆ Kada brusite nove slojeve boje pre primene
sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
◆ Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na
drugim površinama, počnite sa srednjim zrnom.
U oba slučaja, postepeno povećavajte finoću
zrna radi postizanja glatke površine.
◆ Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju
performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora
postići ćete najbolje rezultate sa vašim alatom.
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
20
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
SRPSKI
Garancija
adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Oscilacije (bez opterećenja)
Broj okretaja (bez opterećenja)
Površina ploče za brušenje
Težina
KA310
Tip1
VAC 230
W 240
min-1 30.000
min-1 15.000
mm 90 × 187
kg 1,3
KA320E
Tip1
230
240
14,000 30,000
7,000 15,000
90 × 187
1,3
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (L ) 87 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (L ) 98 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
pA
WA
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (a ) 9,8 m/s , odstupanje
(K) 1,5 m/s
2
h
2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA310/KA320E
Black&Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black&Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15.3.2010
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
◆ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
◆ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
◆ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
◆ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji.
21
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker шмиргла е наменета за
шмирглање на дрво, метал, пластика и бојадисани површини. Алатката е наменета само за
домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка што работи на батерии
(без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
22
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
МАКЕДОНСКИ
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при користење на шмиргли
◆
◆
◆
◆
◆
Држете ја електричната алатка само за
изолираните површини за држење, бидејќи
ременот за шмирглање/подлогата за шмирглање може да се допира со сопствениот
кабел. Пресекувањето на жица под напон
може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат во зоната на
работа да бидат исто така заштитени.
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово или кога
шмирглате некои дрва и метал кои што можат
да создадат токсичен прав:
- Немојте да дозволувате деца или бремени
жени да влегуваат во зоната на работа.
- Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
- Ослободете се од честичките од прав и од
23
МАКЕДОНСКИ
◆
◆
другиот отпад на безбеден начин.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на апаратот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
◆ Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
◆ Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
◆ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
◆ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
◆ Ослабување на слух.
◆ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и де24
кларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
◆
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Употреба на продолжен кабел
◆ Секогаш употребувајте продолжен кабел со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете во техничките податоци). Пред употреба, проверете
го продолжниот кабел за знаци на оштетување, истрошеност и дотраеност. Заменете
го продолжниот кабел ако е оштетен или ако
има дефект. Секогаш целосно одмотајте го
кабелот кога употребувате продолжен кабел
од макара. Употребата на продолжен кабел
кој што не е соодветен за влезната моќност на
МАКЕДОНСКИ
алатката или кој што е оштетен или дефектен
може да доведе до опасност од пожар и електричен удар.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Отвор за извлекување на прав
3. Подлога за шмирглање
4. Рачка на спојка за хартија
5. Копче за контрола на менлива брзина
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Поставување на абразивна хартија (скици
A и B1 - B3)
Предупредување! Никогаш не ја употребувајте
алатката без наместена абразивна хартија или
додаток.
Поставување на абразивна хартија со најлонски јамки (скица А)
◆ Обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
◆ Притиснете ја абразивната хартија цврсто
и рамномерно врз подлогата за шмирглање
(3), притоа осигурувајќи се дека отворите во
хартијата се порамнети со отворите во подлогата.
Поставување на обична абразивна хартија
(скици B1 - B3)
◆ Обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
◆ Омекнете ја абразивната хартија со триење
на нејзината неабразивна страна врз работ
на работната површина.
◆ Притиснете ги рачките на спојките за хартија
(4) нагоре за да ги ослободите од потпорните
жлебови и отворете ги спојките за хартија со
притискање надолу (скица B1).
◆ Поставете ја абразивната хартија врз подлогата за шмирглање (3), притоа осигурувајќи
се дека отворите во хартијата се порамнети
со отворите во подлогата (скица В2).
◆ Вметнете го работ на абразивната хартија во
предната спојка за хартија како што е прикажано (скица B3).
◆ Притиснете ја рачката на предната спојка за
хартија (4) надолу и наместете ја во потпорниот жлеб.
◆ Додека полека ја притиската хартијата, вмет-
◆
нете го задниот раб на хартијата во задната
спојка за хартија.
Притиснете ја рачката на задната спојка за
хартија (4) надолу и наместете ја во потпорниот жлеб.
Монтирање и отстранување на торбата за
прав (скица С)
◆ Поставете ја торбата за прав (6) врз отворот
за извлекување на прав (2).
◆ Лизнете ја торбата за прав врз алатката и осигурајте се дека е добро наместена.
◆ За да ја отстраните торбата за прав, поовлечете ја до задниот дел на алатката и извлечете
ја од отворот за извлекување на прав.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
KA320E - Контрола на менлива брзина
Контролата на менливата брзина Ви овозможува
да ја адаптирате брзината на алатката за работниот материјал.
◆ Наместете го копчето за контрола на менлива
брзина (5) на посакуваното подесување. Употреба на најголема брзина за дрво, средна
брзина за фурнир и синтетика и најмала брзина за акрилно стакло, обоени метали и за
вадење на боја.
Вклучување и исклучување (скица D)
◆ За да ја вклучите алатката, притиснете го
предниот дел I на прекинувачот (1).
◆ За да ја исклучите алатката, притиснете го
задниот дел О на прекинувачот.
Празнење на торбата за прав (скица С)
Торбата за прав (6) треба да се празни на секој
10 минути употреба.
◆ Извлечете ја торбата за прав (6) до задниот
дел на алатката и извлечете ја.
◆ Држете го отворот надолу и тресете ја торбата
за прав (6) за да ја испразните содржината.
◆ Лизнете ја торбата за прав (6) врз алатката
и осигурајте се дека е добро наместена.
Совети за оптимална употреба (скица Е)
◆ Секогаш држете ја алатката со двете раце.
◆ Не ја притискајте алатка премногу.
◆ Постојано проверувајте ја состојбата на
абразивната хартија. Заменете ја кога е тоа
потребно.
◆ Секогаш шмирглајте по текстурата на дрвото.
◆ Користете посебно фина гранулација кога
шмирглате нови слоеви на боја пред да нанесете уште еден слој.
25
МАКЕДОНСКИ
◆
◆
На многу нерамни површини или кога отстранувате слоеви на боја, започнете со рапава
гранулација. Другите површини започнувајте
ги со шмиргла со средно фина гранулација.
Во двата случаи, постепено преминувајте
на фина гранулација за да добиете мазна
завршна обработка.
Консултирајте се со вашиот продавач за повеќе информации за достапните додатоци.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од Вашата алатка.
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи
од правилната грижа за алатката и редовното
чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
◆ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
◆ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
◆ Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
◆ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
26
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Технички податоци
Влезен напон
KA310
Тип1
230
KA320E
Тип1
230
W 240
min-1 30.000
240
14,000 30,000
min-1 15.000
7,000 15,000
Vнаизменична
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
струја
Влезна моќност
Број на осцилации
на подлогата (без
оптоварување)
Број на вртења
на подлогата (без
оптоварување)
Површина на подлогата
за шмирглање
Тежина
mm 90 × 187
90 × 187
кг 1,3
1,3
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (L ) 87 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
Звучна моќност (L ) 98 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
pA
WA
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (a ) 9,8 m/s ,
отстапување (K) 1,5 m/s
2
h
2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA310/KA320E
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24
месеци од датумот на набавката, Black & Decker
гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на
нормална употреба, или ќе ги замени таквите
производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
◆ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
◆ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
◆ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
◆ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
15/03/2010
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го Вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги Вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на Вlack & Decker во Вашата држава.
zst00205497 - 25-04-2013
27
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising