KA1000 | Black&Decker KA1000 PALM GRIP SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza.
555222-32 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA1000
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Szlifierka Black & Decker jest przeznaczona do szlifowania i polerowania drewna, metali, tworzyw sztucznych
oraz lakierowanych powierzchni. Urządzenie to nie
nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo
osobiste osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
d.
e.
f.
g.
5.
a.
•
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
•
•
Wibracje
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań na
rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji
zgodności zostały zmierzone standardową metodą
opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi elektronarzędziami
oraz do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Uwaga! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od
sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Uwaga! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy szlifierek
•
•
•
•
Przy szlifowaniu farb, które mogą zawierać ołów,
lub określonych rodzajów drewna i metalu, które
mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne środki ostrożności:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba że znajdują się pod nadzorem
doświadczonej osoby. Pilnuj dzieci, by nie bawiły
się tym elektronarzędziem.
W instrukcji tej opisano zastosowanie elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała
i/lub szkód rzeczowych.
W razie niebezpieczeństwo przecięcia własnego przewodu przyłączeniowego trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Przecięcie
przewodu prądowego powoduje podanie napięcia
na gołe metalowe elementy urządzenia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub
podobnych środków do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem
grozi utratą panowania nad sytuacją.
Uwaga! Kontakt lub wdychanie pyłów szlifierskich
zagraża zdrowiu użytkownika i ew. innych znajdujących się w pobliżu osób. Zakładaj specjalną maskę
chroniącą przed pyłem i parami, a ponadto dbaj
o bezpieczeństwo innych osób przebywających
w miejscu pracy.
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz
pozostały pył.
Naklejki na szlifierce
Na szlifierce umieszczono następujące symbole
ostrzegawcze:
Uwaga! By nie narażać się na doznanie urazu,
dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Szlifierka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
•
5
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się
na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Dla zapewnienia optymalnych wyników pracy zawsze
stosuj odpowiedni rodzaj papieru ściernego.
Elementy szlifierki
Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród
niżej wymienionych elementów:
1. Wyłącznik
2. Kaseta pyłowa
3. Stopa
4. Uchwyt czubka stopy
5. Czubek stopy
6. Nasadka palcowa
7. Nasadka profilowa
8. Wkręt
9. Profile szlifierskie
Czubek stopy (rys. C)
W razie zużycia czubka stopy (5) lub uchwytu czubka
(4) elementy te można obrócić lub wymienić. Części zamienne są do nabycia u dilera firmy Black & Decker.
•
Wykręć wkręt (8).
•
Obróć zużyty element lub wymień go na nowy.
•
Ponownie włóż i mocno dokręć wkręt.
Nasadka palcowa (rys. D)
Nasadka palcowa służy do szlifowania drobnych detali.
•
Wykręć wkręt (8).
•
Zdejmij rombowy uchwyt czubka (4) ze stopy.
•
Załóż nasadkę palcową (6) na stopę.
•
Włóż i mocno dokręć wkręt.
•
Załóż odpowiedni papier ścierny na nasadkę palcową.
Szlifierka ta jest dostarczana z niektórymi lub wszystkimi wymienionymi niżej akcesoriami:
Element wyposażenia
dodatkowego
Zalecane zastosowanie
•
Gruboziarnisty
papier ścierny
Szybkie usuwanie farby,
lakieru i rdzy
•
średnioziarnisty
papier ścierny
Usuwanie farby, lakieru
i rdzy
•
Drobnoziarnisty
papier ścierny
Dokładna obróbka wykańczająca
•
Bardzo drobnoziarni- Szlifowanie pośrednich
sty papier ścierny
warstw farb i lakierów
•
Stopa do drobnych
detali
Narożniki i trudno dostępne miejsca
•
1 poduszka szlifierska/polerska
Polerowanie metali, usuwanie lakieru i czyszczenie szkła
•
Szara poduszka
piankowa
Nanoszenie i usuwanie
politury
•
Czerwona poduszka Silne szczotkowanie
włókninowa
i usuwanie rdzy
•
Szary papier ścierny Polerowanie tworzyw
sztucznych
•
Nasadki konturowe
Nasadka profilowa (rys. E)
Nasadka profilowa służy do szlifowania konturowego.
•
Wykręć wkręt (8).
•
Zdejmij rombowy uchwyt czubka (4) ze stopy.
•
Załóż nasadkę profilową (7) na stopę.
•
Ponownie włóż i mocno dokręć wkręt.
Zakładanie i zdejmowanie profilu szlifierskiego
(rys. rys. F1 i F2)
•
Wybierz profil szlifierski najbardziej odpowiedni do
danego przypadku zastosowania.
•
Jeden koniec profilu szlifierskiego (9) włóż w wycięcie z przodu uchwytu profilu (7).
•
Wciśnij drugi koniec profilu szlifierskiego aż do
zatrzaśnięcia w swoim położeniu.
•
By zdjąć profil szlifierski, przesuń go do przodu,
a następnie tylny jego koniec wyjmij z uchwytu
(rys. F2).
Mocowanie papieru ściernego do profilu szlifierskiego (rys. G).
•
Zgraj papier ścierny z profilem szlifierskim (9).
•
Przyłóż i dociśnij papier ścierny do profilu tak, by
dostosował się do jego kształtu.
Zakrzywione powierzchnie
i profile
Montaż
Zakładanie i zdejmowanie kasty pyłowej (rys. H)
•
Nasadź kasetę pyłową (2) na szlifierkę i upewnij
się, czy jest dobrze zamocowana.
•
By zdjąć kasetę pyłową, ściągnij ją do tyłu ze
szlifierki.
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Mocowanie papieru ściernego (rys. rys. A i B)
•
Oderwij dwa rombowe wykroje (10) z papieru
ściernego (11).
•
Połóż szlifierkę stopą do góry.
•
Przyłóż papier ścierny (11) do stopy tak, by otwory wykonane w papierze i stopie pokryły się ze
sobą.
Wykrój rombowy (10) można obrócić i wymienić w razie
zużycia.
•
Po zużyciu przedniej części wykroju rombowego
zdejmij go, obróć i ponownie dociśnij do stopy.
•
Po zużyciu całego wykroju rombowego ściągnij go
ze stopy i załóż nowy.
•
Piankę polerską i poduszki (12) mocuje się tak
samo jak papier ścierny.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć szlifierkę, ustaw wyłącznik (1) w pozycji
„I”.
•
By wyłączyć szlifierkę, ustaw wyłącznik w pozycji
„O”.
Opróżnianie kasety pyłowej (rys. H)
W czasie pracy kasetę pyłową powinno się opróżniać
co 10 minut.
6
•
•
•
Przytrzymując szlifierkę, ściągnij kasetę pyłową
(2) do tyłu.
Zdejmij pokrywę kasety (13). Wytrzep pokrywę (13)
i samą kasetę pyłową (2), by ją opróżnić.
Załóż pokrywę (13) i ponownie nasadź kasetę
pyłową (2) na szlifierkę.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Akcesoria
Napięcie
Pobór mocy
Oscylacje biegu jałowego
Stopa
Masa
Sprawność szlifierki zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy Black & Decker
i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem
ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Konserwacja
VAC
W
1/min
mm2
kg
KA1000
230
55
11000
8984,4
0,91
Deklaracja zgodności z normami UE
Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że szlifierka
nr kat.KA100 została wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EG, EN 60745
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych upewnij się, czy szlifierka jest wyłączona
i odłączona od sieci.
•
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
w szlifierce.
•
Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj obudowę silnika. Nie używaj do tego celu żadnych
ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
Emisja hałasu zmierzona według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego
74,5 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
85,5 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa przyśpieszeń drgań w trzech osiach) zmierzone według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń drgań
5,1 m/s2
niepewność pomiaru
1,5 m/s2
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych technicznych i składa to oświadczenie
w imieniu firmy Black & Decker.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Kevin Hewitt
Dyrektor
ds. Technologii Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
02-09-2008
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
7
Black & Decker
b)
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak:
szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne, wiertła
i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
7.
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny,
paski napędowe i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00090308- 12-12-2008
8
TYP.
1
KA1000
Tylko zaznaczone części są osiągalne
©
E15385
www.2helpU.com
9
12 - 05 - 08
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising