KA1000 | Black&Decker KA1000 PALM GRIP SANDER instruction manual

371000-10 LV
www.blackanddecker.eu
KA1000
1
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Black & Decker slīpmašīna ir paredzēta koksnes,
metāla, plastmasas un krāsotu virsmu slīpēšanai
un pulēšanai.
Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
noteikumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas
un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskariet ies iezem ēt ā m vir smā m,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja
vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties
negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
5
LATVIEŠU
f.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati
var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās
jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu
daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas,
kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
6
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi
tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
slīpmašīnām
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, jo slīpēšanas siksna vai slīpēšanas pamatne var saskarties ar instrumenta vadu. Ja notiek saskare
ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā
operators var gūt elektriskās strāvas triecienu.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai
tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku,
kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem
un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba
zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas
var būt gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot
dažus koksnes un metāla veidus, kas var radīt
toksiskus putekļus.
- Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
- Darba vietā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
- Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga
vai neapmāca persona, kas atbild par viņu
drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos
ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā
lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas
LATVIEŠU
nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc
darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties
no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta
izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var
pārsniegt norādīto līmeni.
iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta
lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas
darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir
izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. putekļu tvertne
3. pamatne
4. uzgaļa turētājs
5. slīpēšanas pamatnes uzgalis
6. pirkstveida uzgalis
7. profila uzgalis
8. skrūve
9. slīpēšanas profili
Šī instrumenta komplektācijā ir šādi piederumi (visi
vai tikai daži no tiem).
Piederumi
Slīpmašīnas komplektācijā iekļautie piederumi ir
atkarīgi no konkrētā modeļa. Visi turpmāk minētie
piederumi ir pieejami no mūsu zīmola Piranha ®
klāsta. Ja vēlaties iegādāties kādu piederumu
no šī saraksta, kas nav iekļauts jūsu slīpmašīnas
komplektācijā, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.eu.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai
aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju
7
LATVIEŠU
Nosaukums
8
Apraksts
Pirkstveida uzgalis.
Paredzēts vietām, kur grūti
piekļūt. Pirkstveida uzgali var
izmantot nelieliem slīpēšanas
darbiem un stūru slīpēšanai.
Slīpēšanas profila uzgalis.
Piederums, kas paredzēts
dažādu turpmāk minēto profilu
turēšanai.
Uz iekšpusi ieliekts slīpēšanas profils.
Paredzēts nevainojamai
attiecīgās formas veidošanai.
Uz ārpusi izliekts slīpēšanas
profils.
Paredzēts nevainojamai
attiecīgās formas veidošanai.
Uz ārpusi izliekts smails
slīpēšanas profils.
Paredzēts nevainojamai
attiecīgās formas veidošanai.
Liela izmēra 240. raupjuma
smilšpapīrs ar diviem rezerves uzgaļiem.
Paredzēts liela izmēra detaļu
virsmas smalkai slīpēšanai.
Liela izmēra 120. raupjuma
smilšpapīrs ar diviem rezerves uzgaļiem.
Paredzēts liela izmēra detaļu
virsmas vidēji raupjai slīpēšanai.
Liela izmēra 60. raupjuma
smilšpapīrs ar diviem rezerves uzgaļiem.
Paredzēts liela izmēra detaļu
virsmas raupjai slīpēšanai.
Liela izmēra spīdīgs smilšpapīrs nobeiguma apstrādei
(pelēkā krāsā) ar diviem
rezerves uzgaļiem.
Paredzēts pulēšanai.
Smilšpapīrs koksnes vai
metāla tīrīšanai (sarkanā
krāsā) ar diviem rezerves
uzgaļiem.
Paredzēts koksnes vai metāla
tīrīšanai vai pulēšanai.
120. raupjuma pirkstveida
smilšpapīrs.
Paredzēts nelielas virsmas
daļas vidēji raupjai slīpēšanai.
12 0. r a u p j u m a p r o f i l a
smilšpapīrs.
Paredzēts vidēji raupjai profila
slīpēšanai.
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Smilšpapīra lokšņu piestiprināšana (A.
un B. att.)
♦
Atvienojiet no smilšpapīra (11) abus rombveida
uzgaļus (10).
♦ Turiet instrumentu tā, lai slīpēšanas pamatne
būtu vērsta augšup.
♦ Novietojiet smilšpapīru (11) uz slīpēšanas pamatnes tā, lai atveres papīrā būtu savietotas ar
atverēm pamatnē.
Ja rombveida uzgalis (10) nodilst, to var apgriezt
otrādi un lietot vēlreiz.
♦ Ja ir nodilis uzgaļa priekšgals, atvienojiet uzgali
no smilšpapīra, apgrieziet to otrādi un no jauna
uzspiediet virsū uz slīpēšanas pamatnes.
♦ Ja viss uzgalis ir pilnībā nodilis, noņemiet to
no slīpēšanas pamatnes un tās vietā uzstādiet
jaunu uzgali.
♦ Putuplasta un mīkstās pulēšanas starplikas (12)
var uzstādīt tāpat kā smilšpapīru.
Jālieto pareizā veida smilšpapīrs, lai nodrošinātu
visoptimālāko putekļu savākšanu.
Slīpēšanas pamatnes uzgalis (C. att.)
Ja slīpēšanas pamatnes uzgalis (5) vai uzgaļa
turētājs (4) ir nodilis, to var apgriezt otrādi vai nomainīt pret jaunu. Rezerves daļas varat iegādāties
no vietējā Black & Decker izplatītāja.
♦ Izskrūvējiet skrūvi (8).
♦ Apgrieziet otrādi nodilušo detaļu vai nomainiet
pret jaunu.
♦ Ievietojiet atpakaļ un pieskrūvējiet skrūvi.
Pirkstveida uzgalis (D. att.)
Pirkstveida uzgali lieto nelielu virsmu slīpēšanai.
♦ Izskrūvējiet skrūvi (8).
♦ Noņemiet no slīpēšanas pamatnes rombveida
uzgaļa turētāju (4).
♦ Uzstādiet uz slīpēšanas pamatnes pirkstveida
uzgali (6).
♦ Ievietojiet atpakaļ un pieskrūvējiet skrūvi.
♦ Novietojiet uz pirkstveida uzgaļa piemērotu
smilšpapīru.
LATVIEŠU
Profila uzgalis (E. att.)
Profila uzgali lieto profilu slīpēšanai.
♦ Izskrūvējiet skrūvi (8).
♦ Noņemiet no slīpēšanas pamatnes rombveida
uzgaļa turētāju (4).
♦ Uzstādiet uz slīpēšanas pamatnes profila uzgali
(7).
♦ Ievietojiet atpakaļ un pieskrūvējiet skrūvi.
Slīpēšanas profila uzstādīšana un noņemšana
(F1. un F2. att.)
♦ Izvēlieties konkrētajam darbam piemērotāko
slīpēšanas profilu.
♦ Ievietojiet slīpēšanas profila (9) vienu galu profila
turētāja (7) priekšgala padziļinājumā.
♦ Uzspiediet uz slīpēšanas profila otra gala, līdz
tas nofiksējas vietā.
♦ Lai noņemtu slīpēšanas profilu, spiediet to uz
priekšu un paceliet augšup aizmugures galu ārā
no profila turētāja (F2. att.).
Smilšpapīra uzstādīšana uz slīpēšanas profila
(G. att.)
♦ Savietojiet smilšpapīru ar slīpēšanas profilu (9).
♦ Iespiediet smilšpapīru slīpēšanas profilā tā, lai
smilšpapīrs būtu vienā līmenī ar profila formu.
Putekļu tvertnes uzstādīšana un noņemšana
(H. att.)
♦ Bīdiet putekļu tvertni (2) uz instrumenta un
pārliecinieties, vai tā ir cieši nofiksēta.
♦ Lai noņemtu putekļu tvertni, pavelciet to atpakaļ,
līdz tā atvienojas no instrumenta.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā I.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi pozīcijā O.
Putekļu tvertnes iztukšošana (H. att.)
Darba laikā putekļu tvertne jāiztukšo ik pēc 10
minūtēm.
♦ Turiet instrumentu un pavelciet putekļu tvertni
(2) atpakaļ, līdz tā atvienojas no instrumenta.
♦ Noņemiet tvertnes vāciņu (13).
♦ Pakratiet vāciņu (13) un putekļu tvertni (2), lai
iztukšotu tās saturu.
♦ No jauna uzstādiet vāciņu (13) un piestipriniet
pie instrumenta putekļu tvertni (2).
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu
piederumu izmanto. Black & Decker un Piranha
piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes
standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments
ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
9
LATVIEŠU
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18.04.2012.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Ātrums bez
noslodzes
Svars
VAC
W
min-1
KA1000 Type 1
230
55
12 000
kg
0,91
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 74,5 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 85,5 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 5,1 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KA1000
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-4
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
10
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
J a 2 4 m ē n e š u l a i k ā ko p š i e g ā d e s b r ī ž a
Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu
vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes
neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu,
kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam,
vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam
neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko
pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo
Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā
rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Black & Decker
zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина Black & Decker
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководс тво по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возникновению
п ож ара и /и л и п ол у ч е н и ю т я же л о й
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
c.
d.
e.
f.
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. П р и р а б о т е и с п о л ь зу й т е с р е д с т в а
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и
используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
12
c.
d.
e.
f.
g.
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
егулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения
подвижных частей, целостность деталей
и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина длежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Внимание! Дополнительные
меры безопасности при работе
шлифовальными машинами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку шлифовальная лента / шлифовальная подошва
может задеть кабель подключения к
электросети. Разрезание находящего под
напряжением провода делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся в
рабочей зоне, так же были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении краски, которая может иметь свинцовую основу, или при шлифовании некоторых
сортов дерева или металла, которые могут
быть источником токсичной пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды
способом.
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица. Не позволяйте детям
играть с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
Не позволяйте детям играть
электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
мог у т возник ну ть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
и н с т ру к ц и й п о т ех н и к е б е з о п а с н о с т и и
использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Тр а в м ы в р е зул ьт а т е к а с а н и я
вращ ающихс я /д в иг ающ и хс я час т ей
инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, пильных дисков
или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в
технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в с оответствии с о стандартным методом
определения вибрационного воздействия
согласно EN60745 и могут использоваться
при сравнении харак терис тик раз личных
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструментов. Приведенные значения уровня
вибрации мог ут так же использоваться
для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
7.
Внимание! Значения вибрационного
воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
Кроме этого, в комплект поставки данного
инструмента входят все или некоторые из
названных ниже принадлежностей:
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных
мер (2002/44/EC) для людей, использующих
в процес с е работы элек троинс трументы,
необходимо принимать во внимание
дейс твительные ус ловия ис поль зования
электроинструмента, учитывая все
составляющие рабочего цик ла, в том
числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он
работает без нагрузки, а так же время его
запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая,
замена повреж денного кабеля питания
должна производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Пусковой выключатель
2. Пылесборник
3. Основание
4. Держатель наконечника
5. Наконечник подошвы
6. Пальчиковая насадка
14
Насадка-держатель шлифовального
профиля
8. Винт
9. Шлифовальные профили
Дополнительные принадлежности
Набор дополнительных принадлежностей,
входящих в комплек т поставки Вашей
шлифовальной машины, зависит от покупаемой
модели инструмента. Все перечисленные
ниже дополнительные принадлежности
и аксессуары дост упны в нашей линейке
продуктов Piranha ®. Если Вам понадобилась
принадлежность из приведенного ниже списка,
но она не входит в комплект поставки Вашей
шлифмашины, посетите наш сайт по адресу:
www.blackanddecker.eu.
Принадлежность
Описание
Пальчиковая насадка.
Для небольших поверхностей с трудным доступом. Пальчиковая насадка
может использоваться для
легкого шлифования, а
также для шлифования в
углах.
Насадка-держатель шлифовального профиля.
Насадка-держатель для различных профилей, обозначенных ниже.
Вогнутый шлифовальный
профиль.
Для деталировочного шлифования поверхностей соответствующей формы.
Выпуклый шлифовальный
профиль.
Для деталировочного шлифования поверхностей соответствующей формы.
Остроконечный шлифовальный профиль.
Для деталировочного шлифования поверхностей соответствующей формы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Принадлежность
Описание
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. А и В)
240 зернистая шлифовальная бумага с двумя сменными наконечниками для
широкой деталировочной
подошвы.
Чистовая отделка при деталировочном шлифовании.
120 зернистая шлифовальная бумага с двумя сменными наконечниками для
широкой деталировочной
подошвы.
Получистовая отделка при
деталировочном шлифо вании.
60 зернистая шлифовальная бумага с двумя сменными наконечниками для
широкой деталировочной
подошвы.
Обдирочные работы при деталировочном шлифовании.
Полировочная бумага (серого цвета) с двумя сменными наконечниками для
широкой деталировочной
подошвы.
Для полировки поверхностей.
Чистящая бумага (красного цвета) для древесины
или металла с двумя сменными наконечниками.
Для зачистки или полировки
древесины или металла.
120 зернистая шлифовальная бумага для пальчиковой насадки.
Получистовая отделка при
деталировочном шлифо вании.
120 зернистая шлифовальная бумага для шлифовального профиля.
Получистовая отделка при
профильном шлифовании.
♦
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Отделите оба дополнительных ромбовидных
наконечника (10) от шлифовальной бумаги
(11).
♦ Поверните шлифмашину шлифовальной
подошвой вверх.
♦ При ж мите шлифова льную бумаг у (11)
к шлифовальной подошве, следя за тем,
чтобы отверстия на бумаге совместились
с отверстиями на подошве.
В случае износа, ромбовидный наконечник (10)
можно перевернуть другой стороной.
♦ В случае износа передней части наконечника
шлиф ова льной бумаг и, отделите его,
переверните другой стороной и прижмите к
шлифовальной подошве.
♦ В случае полного износа наконечника
шлифовальной бумаги, отделите его от
подошвы и установите новый.
♦ Полирова льна я г убка и нак ла дк и (12)
ус та н а в л и в аютс я а н а л о г и ч н о л и с та м
шлифовальной бумаги.
Для оптимального сбора пыли используйте
шлифовальную бумагу правильного типа.
Наконечник шлифовальной подошвы (Рис. С)
В случае износа наконечника (5) шлифовальной
подошвы или держателя наконечника (4),
их можно перевернуть другой стороной или
заменить. Сменные детали и принадлежности
можно приобрести у ближайшего дилера
Black & Decker.
♦ Отвинтите винт (8).
♦ Переверните наконечник другой стороной
или замените его.
♦ Установите на место винт и затяните его.
Пальчиковая насадка (Рис. D)
Пальчиковая насадка используется
для деталировочного шлифования
в труднодоступных местах.
♦ Отвинтите винт (8).
♦ Снимите ромбовидный держатель (4) со
шлифовальной подошвы.
♦ Ус тан о в и те н а п о до шву п а л ьч и к о ву ю
насадку (6).
♦ Установите на место винт и затяните его.
♦ Ус т а н о в и т е н а п а л ьч и к о ву ю н а с а д к у
необходимую шлифовальную бумагу.
Насадка-держатель шлифовального
профиля (Рис. Е)
Насадка-держатель шлифовального профиля
используется для шлифования рельефных
поверхностей.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Отвинтите винт (8).
Снимите ромбовидный держатель (4) со
шлифовальной подошвы.
Установите на подошву насадку-держатель
шлифовального профиля (7).
Установите на место винт и затяните его.
Установка и снятие шлифовального профиля
(Рис. F1 и F2)
♦ Выберите наиболее подходящий для Вашей
работы шлифовальный профиль.
♦ Вставьте зацеп шлифовального профиля
(9) в углубление в передней части насадкидержателя (7).
♦ В д в и н ьт е п р о т и в о п о л о ж н ы й з а ц е п
шлифовального профиля в насадк удержатель, до ощущаемой фиксации.
♦ Для извлечения шлифовального профиля,
п е р е д в и н ьте е г о в п е р е д и и з в л е к и те
концевую час ть профиля из нас а дк и держателя (Рис. F2).
Ус т а н о в к а ш л и ф о в а л ь н о й б у м а г и н а
шлифовальный профиль (Рис. G)
♦ Совместите шлифовальную бумаг у со
шлифовальным профилем (9).
♦ Прижмите шлифовальную бумаг у
к шлифовальному профилю и убедитесь,
что она облегает его контур.
Установка и снятие пылесборника (Рис. Н)
♦ Надвиньте пылесборник (2) на инструмент
и убедитесь в его надежной фиксации.
♦ Чтобы снять пылесборник, потяните его
назад и снимите с инструмента.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Включение и выключение
♦
♦
Чтобы включить инструмент, установите
пусковой выключатель (1) в положение I.
Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение О.
Опорожнение пылесборника (Рис. Н)
Пылесборник должен опорожняться каждые
10 минут использования электроинструмента.
♦ Удерживая инструмент рукой, потяните
пылесборник (2) назад и снимите его с
инструмента.
♦ Снимите крышку пылесборника (13).
♦ Потрясите крышку (13) и пылесборник (2),
высыпая его содержимое.
♦ Установите крышку (13) на пылесборник,
а пылесборник (2) на инструмент.
16
Дополнительные принадлежности
Производительность
Вашего
э л е к т р о и н с т ру м е н т а н а п р я м у ю з а в и с и т
от используемых принадлежностей.
П р и н а д л е ж н о с т и B l a c k & D e c ke r и P i ranha изготовлены в соответствии с
самыми высокими стандартами качества и
способны увеличить производительность
Вашего электроинструмента. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и
надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслу живанию вык лючайте
инструмент и отключайте его от источника
питания.
♦ Рег улярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего инструмента мягкой
щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные
чистящие средства, а так же чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
ус лугой, Вы можете с дать Ваше из делие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
KA1000 Тип 1
Напряжение питания
В перем. тока
230
Потребляемая
мощность
Вт 55
Число оборотов
без нагрузки
об./мин. 12000
Вес
кг 0,91
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 74,5 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А), Акустическая
мощность (LWA) 85,5 дБ(А), погрешность (K) 3
дБ(А)
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KA1000
Blac k & Dec ker з а я в л я ет, ч т о п р о д у к т ы,
о б о з н а ч е н н ы е в р а з д е л е «Те х н и ч е с к и е
характеристики», полностью соответствуют
с т а н д а р т а м : 2 0 0 6 / 4 2 / E C , E N 6 0 74 5 -1,
EN 60745-2-4
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18.04.2012
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 5,1 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
zst00197792 - 13-02-2013
17
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
KA1000
TYP.
1
©
E15385
www.2helpU.com
12 - 05 - 08
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising