KA1000 | Black&Decker KA1000 PALM GRIP SANDER instruction manual

382013-00 BAL
www.blackanddecker.eu
KA1000
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Black & Decker brusilnik je namenjen za brušenje
in poliranje lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih
površin.
To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila
in navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko to
povzroči električni udar, požar in/ali telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Varnost na delovnem prostoru
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. E l e k t r i č n e g a o r o d j a n e u p o r a b l j a j t e
v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije,
kot so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne
uporabljajte adapterskih vtikačev. Nepredelani
vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost
električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala
zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha,
ki jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
5
SLOVENŠČINA
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Delo v navedenem
območju zmogljivosti je boljše in varnejše.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Uporabljajte električno orodje, nastavke in
pribor v skladu s temi navodili, upoštevajte pa
tudi pogoje dela in vrsto dela, ki ga opravljate.
Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje
niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
♦
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
6
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Električno orodje držite za izolirano držalo,
ker se lahko brusilni trak / brusilna podlaga
dotakneta lastnega napajalnega kabla.
Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja
pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika
orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno
masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred
prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da
so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo v
delovno območje tudi zaščitene.
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri
brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko
nastaja strupen prah:
- Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
- Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
- Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju
odstranjujte na varen način.
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim
znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod
nadzorstvom ali so prejeli napotke glede uporabe
orodja s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in
tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali
z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov
ali način delovanja ni v skladu s predpisanimi
navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost
telesnih poškodb in/ali poškodb orodja ali
opreme.
SLOVENŠČINA
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim
znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod
nadzorstvom ali so prejeli napotke glede uporabe
orodja s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da
bi se igrali z napravo.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, da omrežna napetost ustreza
vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih
delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in
nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in
s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirana stopnja vibracij v tehničnih podatkih in
deklaraciji o skladnosti je bila izmerjena skladno
s standardnim testnim postopkom, ki ga zagotavlja
EN 60745 in se lahko uporablja za primerjavo
z drugimi orodji. Deklarirana vrednost vibracij se
lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga
lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Black & Deckerjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje
sestavne dele.
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Predal za prah
3. Brusilna plošča
4. Podstavek trikotne brusilne plošče
5. Trikotna brusilna plošča
6. Prstni nastavek
7. Profilni nastavek
8. Vijak
9. Brusilni profil
Poleg navedenega, orodje vključuje nekatere ali vse
naslednje pribore:
Pribor
Pribor, ki je priložen vaši brusilni napravi je odvisen
od modela naprave. Spodaj našteti pribor je na
voljo za serijo Piranha ®. Če potrebujete pribor,
ki se nahaja na spodnjem seznamu in ni bil
priložen vaši brusilni napravi, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.eu.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna
orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
7
SLOVENŠČINA
Predmet
Opis
Prstni nastavek.
Za majhne in težko dostopne predele.
Prstni nastavek lahko uporabite
za lahko brušenje in za brušenje
v vogalih.
Profilni nastavek za brušenje.
Nastavek za spodaj navedene
različne brusilne profile.
Konkavno ukrivljen brusilni profil.
Za natančno brušenje v skladu
z obrisom.
Konveksno ukrivljen brusilni
profil.
Za natančno brušenje v skladu
z obrisom.
Koničasti brusilni profil.
Za natančno brušenje v skladu
z obrisom.
Velika trikotna brusilna plošča
z zrnatostjo razreda 240 z dvema
nadomestnima konicama.
Za fino zaključno brušenje pri
velikem trikotnem brušenju.
Velika trikotna brusilna plošča
z zrnatostjo razreda 120 z dvema
nadomestnima konicama.
Za srednje fino zaključno brušenje
pri velikem trikotnem brušenju.
Velika trikotna brusilna plošča
z zrnatostjo razreda 60 z dvema
nadomestnima konicama.
Za grobo zaključno brušenje pri
velikem trikotnem brušenju.
Velika trikotna brusilna plošča za
poliranje z visokim sijajem (siva)
z dvema nadomestnima konicama.
Za nanašanje loščila.
Čistilna plošča (rdeča) za les ali
kovino z dvema nadomestnima
konicama.
Za čiščenje ali loščenje lesa ali kovine.
Brusilna plošča za prstni nastavek
z zrnatostjo razreda 120.
Za srednje fino zaključno brušenje
srednje velike površine.
Profilna brusilna plošča
z zrnatostjo razreda 120.
Za srednje fino zaključno brušenje
pri profilnem brušenju.
8
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Pritrditev brusilnih listov (Slika A in B)
♦
Od brusilne plošče (11) snemite dva dodatna
kotna brusna nastavka diamantne oblike (10).
♦ Primite za orodje tako, da je brusilna plošča
obrnjena navzgor.
♦ Brusilno ploščo (11) namestite preko trikotne
brusilne plošče (5), ter se prepričajte, da so luknje
v plošči poravnane z luknjami v trikotni brusilni
plošči.
Nastavek diamantne oblike (10) lahko obrnete ali ga
zamenjate, ko je obrabljen.
♦ Ko je sprednji del trikotne brusilne plošče
obrabljen, ga snemite s plošče, obrnite in vstavite
nazaj v brusilno ploščo.
♦ Ko je celotna površina trikotne brusilne plošče
obrabljena, jo odstranite z brusilne plošče in
nadomestite z novo.
♦ Polirne pene in podloge (12) je možno namestiti
na isti način kot brusilne liste.
Da je zbiranje praha kar se da najbolj učinkovito,
zagotovite pravilno uporabo brusnega papirja.
Trikotna brusilna plošča (sl. C)
Ko je trikotna brusilna plošča (5) ali podstavek
trikotne brusilne plošče (4) obrabljen, ju lahko obrnete
ali zamenjate z novimi. Nadomestni deli so na voljo
pri vašem Black & Decker prodajalcu.
♦ Odstranite vijak (8).
♦ Obrnite ali zamenjajte obrabljen del.
♦ Vstavite vijak in ga zategnite.
Prstni nastavek (sl. D)
Prstni nastavek se uporablja za fino brušenje.
♦ Odstranite vijak (8).
♦ Odstranite podstavek diamantne oblike (4) od
brusilne plošče.
♦ Montirajte prstni nastavek (6) v brusilno ploščo.
♦ Vstavite vijak in ga zategnite.
♦ V prstni nastavek vstavite ustrezni brusilni list.
Profilni nastavek (sl. E)
Profil se uporablja za brušenje kontur.
♦ Odstranite vijak (8).
♦ Odstranite podstavek diamantne oblike (4) od
brusilne plošče.
♦ Montirajte profilni nastavek (7) v brusilno ploščo.
♦ Vstavite vijak in ga zategnite.
SLOVENŠČINA
Pritrditev in odstranitev brusilnega profila (sl.
F1 in F2)
♦ Izberite brusilni profil, ki je najbolj ustreza vaši
delovni nalogi.
♦ Vstavite eden konec brusilnega profila (9)
v vdolbino sprednjega konca profilnega nastavka
(7).
♦ Potisnite drugi konec brusilnega profila, da se
zaskoči v svoj položaj.
♦ Če želite odstraniti brusilni profil, potisnite ga
naprej in povlecite ven zadnji konec profilnega
nastavka (sl. F2).
Z uporabo tega pribora boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaš orodje je namenjeno dolgoročnemu delovanju
z minimalnimi vzdrževalnimi posegi. Dolgoročno
zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege
in rednega čiščenja orodja.
Pritrditev brusilnega lista na brusilni profil (sl. G)
♦ Poravnajte brusni list z brusilnim profilom (9).
♦ Pritisnite brusilni list v brusilni profil. Prepričajte
se, da brusilni list sledi obliko profila.
Opozorilo! Pred opravljanjem kakršnihkoli
vzdrževalnih del, orodje izklopite in izključite iz
električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja
z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne
krpe. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega
čistila.
Namestitev in odstranitev predalčka za
prah (sl. H)
Zamenjava električnega napajalnega
vtikača (samo Velika Britanija in Irska)
♦
♦
Potisnite predalček za prah (2) v orodje in se
prepričajte, da je trdno pritrjen.
Če želite odstraniti predalček za prah, ga
potisnite nazaj in izvlecite iz orodja.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal v novem
vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za namestitev
vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka:
5 A.
Vklop in izklop
♦
♦
Orodje vključite tako, da premaknete stikalo za
vklop/izklop (1) v položaj I.
Za izklop orodja, pritisnite stikalo za vklop/izklop
v položaj O.
Praznjenje predalčka za prah (sl. H)
Predalček za prah morate izprazniti na vsakih deset
minut uporabe.
♦ Primite za orodje in povlecite predalček za prah
(2) v zadnji del orodja in ga izvlecite.
♦ Odstranite vrata predalčka (13).
♦ Stresite vrata (13) in predalček za prah (2) da
spraznite vsebino.
♦ Montirajte vrata (13) in predalček za prah (2)
nazaj na orodje.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga
uporabljate. Black & Deckerjevi pripomočki Piranha
so izdelani po najvišjih merilih kakovosti in zasnovani
tako, da od orodja dobite najboljšo delovno storilnost.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
9
SLOVENŠČINA
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. To možnost
lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek kateremukoli
pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni
izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Tehnični podatki
Vhodna napetost
Vhodna moč
Hitrost v praznem
teku
Teža
V
(izmenična
napetost)
W
min-1
kg
KA1000 Tip 1
230
55
12.000
0,91
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 74,5 dB (A),
negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 85,5 dB (A),
negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Nivo vibracij (ah) 5,1 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KA1000
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod "tehničnimi podatki" v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Podrobnejše informacije poiščite pri proizvajalcu
Black & Decker na spodnjih naslovih,
ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo
tehnične datoteke in daje to izjavo v korist
Black & Deckerja.
10
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
18.4.2012
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem
primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic
EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil
izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali
zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek
oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ova brusilica Black & Decker predviđena je za
brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina.
Ovaj je alat namijenjen isključivo za osobnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. P o d r u č j e r a d a d r ž i t e č i s t i m i d o b r o
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili
isparavanja.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad ni na koji način ne
prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Postoji povećani rizik od
električnog udara ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Tijekom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
prikladan za upotrebu na otvorenom. Upotreba
kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje
rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od
električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite
se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih
cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog
alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte
ravnotežu i stojte čvrsto na nogama.
To omogućuje bolju kontrolu električnog alata
u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
11
HRVATSKI
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Nemojte preopterećivati električni alat.
Koristite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad s alatom osobama koje nisu upoznate
s njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje radnih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za brusilice
12
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate jer bi brusna traka /
osnova za brušenje mogla doći u dodir
s vlastitim kabelom. Rezanje žice pod naponom
može izazvati prelazak napona na izložene
metalne dijelove alata i izazvati strujni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može ugroziti
zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite
zaštitnu masku posebno dizajniranu za zaštitu
od čestica i isparenja olovne prašine te osigurajte
zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili prolaze
radnim područjem.
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Budite osobito oprezni tijekom brušenja boje
koja bi mogla biti na izrađena temelju olova ili
tijekom brušenja nekih drva ili metala koji bi mogli
proizvesti otrovnu prašinu:
- Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
- U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
- Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu,
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose
na sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno
nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje
ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog
alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od
osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu
uređaja.
HRVATSKI
♦
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom.)
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati
od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od
uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Spremnik prašine
3. Baza
4. Držač vrhova
5. Vrh baze za brušenje
6. Precizni nastavak
7. Nastavak za profile
8. Vijak
9. Brušenje profila
Osim toga, ovaj je alat opremljen nekima (ili svima)
od sljedećih dodataka:
Dodatni pribor
Dodatni pribor isporučen uz vašu brusilicu ovisi
o kupljenom modelu. Cjelokupni dodatni pribor
s donjeg popisa dostupan je u našem asortimanu
Piranha®. Ako trebate dodatni pribor s donjeg popisa,
koji nije isporučen uz vašu brusilicu, posjetite našu
web-lokaciju na adresi www.blackanddecker.eu.
Stavka
Opis
Precizni nastavak.
Za skučena i teško dostupna mjesta.
Precizni nastavak može se koristiti
za lagano brušenje i za brušenje
u kutovima.
Nastavak za brusne profile.
Nastavak za pridržavanje različitih
profila s donjeg popisa.
Konkavno zakrivljen brusni profil.
Za detaljno brušenje površina koje
odgovaraju ovom obliku.
13
HRVATSKI
Stavka
Opis
Konkavno zakrivljen brusni profil.
Za detaljno brušenje površina koje
odgovaraju ovom obliku.
Zašiljeno zakrivljen brusni profil.
Za detaljno brušenje površina koje
odgovaraju ovom obliku.
Granulacija 240, veliki brusni
papir s dva zamjenska vrha.
Za finu završnu obradu velikih
detalja.
Granulacija 120, veliki brusni
papir s dva zamjenska vrha.
Za srednju završnu obradu velikih
detalja.
Granulacija 60, veliki brusni papir
s dva zamjenska vrha.
Za grubu završnu obradu velikih
detalja.
Papir za završnu obradu za visoki
sjaj velikih površina (sivi) s dva
zamjenska vrha.
Za nanošenje sredstva za poliranje.
Papir za čišćenje (crveni) za drvo
ili metal s dva zamjenska vrha.
Za čišćenje ili poliranje drva ili
metala.
Granulacija 120, papir za nastavak
za precizno brušenje.
Za srednju završnu obradu detalja.
Granulacija 120, papir za brusne
profile.
Za srednju završnu obradu profila.
Montaža
Upozorenje! Prije sklapanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje brusnih listova (sl. A i B)
♦
Odvojite dva dodatna romboidna vrha (10) od
brusnog papira (11).
♦ Alat držite s bazom za brušenje okrenutom prema
gore.
♦ Brusni papir (11) postavite na bazu za brušenje,
pazeći da se otvori na papiru poklapaju
s otvorima na bazi.
Romboidni vrh (10) može se obrnuti i zamijeniti kad
se istroši.
♦ Kad se istroši prednji dio vrha, odvojite ga od
papira, obrnite i ponovo pritisnite na bazu za
brušenje.
14
♦
Kad se cijeli vrh istroši, uklonite ga s osnove za
brušenje i postavite novi vrh.
♦ Spužva i podlošci za poliranje (12) mogu se
postaviti na isti način kao i brusni listovi.
Za optimalno prikupljanje prašine upotrijebite
odgovarajuću vrstu brusnog papira.
Vrh baze za brušenje (sl. C)
Kad se istroši vrh baze za brušenje (5) ili držač vrha
(4), može se obrnuti ili zamijeniti. Zamjenski dijelovi
dostupni su kod vašeg Black & Decker prodavača.
♦ Uklonite vijak (8).
♦ Obrnite ili zamijenite istrošeni dio.
♦ Postavite i pritegnite vijak.
Precizni nastavak (crtež D)
Precizni nastavak koristi se za brušenje finih detalja.
♦ Uklonite vijak (8).
♦ Uklonite romboidni držač vrha (4) s baze za
brušenje.
♦ Nastavak za detalje (6) postavite na bazu za
brušenje.
♦ Postavite i pritegnite vijak.
♦ Na nastavak za detalje postavite odgovarajući
brusni papir.
Nastavak za profile (sl. E)
Nastavak za profile koristi se za konturno brušenje.
♦ Uklonite vijak (8).
♦ Uklonite romboidni držač vrha (4) s baze za
brušenje.
♦ Profilni nastavak (7) postavite na bazu za
brušenje.
♦ Postavite i pritegnite vijak.
Postavljanje i uklanjanje brusnog profila (sl. F1
i F2)
♦ Odaberite nastavak za profile koji najbolje
odgovara vašoj primjeni.
♦ Jedan kraj profila za brušenje (9) umetnite u utor
na prednjem dijelu držača profila (7).
♦ Pritisnite drugi kraj profila za brušenje dok ne
začujete "klik".
♦ Da biste uklonili brusni profil, pritisnite ga prema
naprijed i stražnji kraj izvucite iz držača profila
(sl. F2).
Postavljanje brusnog papira na brusni profil
(crtež G)
♦ Brusni list poravnajte s brusnim profilom (9).
♦ Brusni papir pritisnite na profil za brušenje, pazeći
da brusni papir prati oblik profila.
HRVATSKI
Postavljanje i uklanjanje spremnika za
prašinu (sl. H)
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Spremnik za prašinu (2) klizno namjestite na alat
i provjerite je li dobro učvršćen.
Da biste uklonili spremnik za prašinu, povucite
ga prema natrag i odvojite od alata.
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Sigurno odbacite stari utikač.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom
utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno
ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
♦
♦
Uporaba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Da biste uključili alat, prekidač uključivanja/
isključivanja (1) pomaknite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje pomaknite u položaj O.
Pražnjenje posude za prašinu (sl. H)
Spremnik za prašinu trebalo bi prazniti svakih
10 minuta rada.
♦ Držeći alat, spremnik za prašinu (2) povucite
prema natrag i odvojite od alata.
♦ Uklonite vratašca spremnika (13).
♦ Protresite vratašca (13) i spremnik prašine (2)
kako biste ispraznili sadržaj.
♦ Ponovo postavite vratašca (13) i spremnik
prašine (2) na alat.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru. Dodatni pribori Black & Decker i Piranha
proizvedeni su s visokim standardnima i projektirani
kako bi poboljšali karakteristike alata. Korištenjem
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od
svojih mogućnosti.
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem
ovlaštenom servisnom agentu koji će ga prikupiti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
15
HRVATSKI
Jamstvo
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez
opterećenja
Težina
VAC
W
min-1
kg
KA1000 Tip 1
230
55
12.000
0,91
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 74,5 dB(A),
nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 85,5 dB(A),
nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 5,1 m/s2,
nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KA1000
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" usklađeni
sa smjernicama:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker na sljedeću adresu
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
18.4.2012.
16
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je
na području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, u profesionalne
svrhe ili u svrhu unajmljivanja;
♦ Proizvod bio izložen zloupotrebi ili je zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja
tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda
tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black
& Decker servisa i potpuni detalji o našim uslugama
nakon prodaje i kontaktima, dostupni su putem
Interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker i našem
proizvodnom asortimanu dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539
875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00
– 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
17
SRPSKI
Namena
Vaše Black & Decker višenamenska brusilica je
namenjena za brušenje i glačanje drveta, metala,
plastike i obojenih površina.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati
stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili
isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
18
utikača električnog alata. Kabl udaljite od
toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se
koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može da
umanji opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom
ili ovim uputstvima da rukuju električnim
alatom. Električni alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih
alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su
izazvane loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri i
čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u
skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir
radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje
električnog alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što brusna traka
/ brusna ploča može da dođe u dodir sa
sopstvenim kablom. Rezanjem strujnog kabla
pod naponom mogu se staviti pod napon metalni
delovi električnog alata i izložiti rukovaoca
električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje
rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana
za zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da
osobe koje ulaze u radno područje takođe budu
zaštićene.
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je
možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal
koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
- Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da
ulaze u radno područje.
- Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
- Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora
ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za brusilice
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
19
SRPSKI
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Kaseta za prašinu
3. Baza
4. Držač vrha
5. Trougaona brusna ploča
6. Priključak za detalje
7. Priključivanje profila
8. Zavrtanj
9. Brusni profili
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
20
U dodatku ovaj alat se isporučuje sa nekim ili svim
sledećim priborima:
Pribori
Pribor koji se isporučuje uz vašu brusilicu zavisi od
modela koji ste kupili. Svi pribori koji su navedeni
ispod dostupni su u našem Piranha® asortimanu. Ako
vam je potreban pribor koji je naveden ispod, ali nije
isporučen sa vašom brusilicom, posetite našu web
lokaciju na adresi www.blackanddecker.eu.
Stavka
Opis
Priključak za detalje.
Za male površine kojima je pristup
otežan. Priključak za detalje može
da se koristi za lagano brušenje
i brušenje u uglovima.
Priključak za brusni profil.
Priključak za držanje raznih
dolenavedenih profila.
Konkavno zakrivljeni brusni
profil.
Za fino brušenje prema ovom obliku.
Konveksni zakrivljeni brusni
profil.
Za fino brušenje prema ovom obliku.
SRPSKI
Stavka
Opis
Oštro zakrivljeni brusni profil.
Za fino brušenje prema ovom obliku.
Brusni list za velike detalje, zrno
240, sa dva rezervna vrha.
Za finu završnu obradu pri brušenju
velikih detalja.
Brusni list za velike detalje, zrno
120, sa dva rezervna vrha.
Za srednju završnu obradu pri
brušenju velikih detalja.
Brusni list za velike detalje, zrno
60, sa dva rezervna vrha.
Za grubu završnu obradu pri
brušenju velikih detalja.
Brusni list za velike detalje (sivi),
poliranje do visokog sjaja, sa dva
rezervna vrha.
Za poliranje.
List za čišćenje (crveni) za drvo ili
metal sa dva rezervna vrha.
Za čišćenje i poliranje drveta ili
metala.
Brusni list priključka za detalje,
zrno 120.
Za srednju završnu obradu pri
brušenju detalja.
Profilni brusni list, zrno 120.
Za srednju završnu obradu pri
brušenju profila.
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje brusnog lista (sl. A i B)
♦
Odvojite dva dodatna romboidna vrha (10) sa
brusnog lista (11).
♦ Držite alat tako da brusna ploča bude okrenuta
na gore.
♦ Postavite brusni list (11) na brusnu ploču
i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa
otvorima na ploči.
Romboidni vrh (10) može da se okrene na drugu
stranu i da se zameni kada bude istrošen.
♦ Kada se prednji deo vrha istroši, odvojite ga
od lista, okrenite na drugu stanu i ponovo ga
pritisnite na brusnu ploču.
♦ Ako se ceo vrh istroši, uklonite ga sa brusne
ploče i namestite novi vrh.
♦
Pena i umeci za glačanje (12) se mogu namestiti
na isti način kao brusni listovi.
Za optimalno sakupljanje prašine uverite se da
koristite pravilan tip brusnog papira.
Vrh brusne ploče (sl. C)
Kada se vrh brusne ploče (5) ili držač vrha (4) istroši,
on može da se okrene na drugu stranu ili zameni.
Rezervne delove možete nabaviti od vašeg prodavca
Black & Decker proizvoda.
♦ Uklonite zavrtanj (8).
♦ Okrenite na drugu stranu ili zamenite istrošeni
deo.
♦ Postavite i pritegnite zavrtnjem.
Priključak za detalje (sl. D)
Priključak za detalje se koristi za fino brušenje detalja.
♦ Uklonite zavrtanj (8).
♦ Odvojite držač romboidnog vrha (4) sa brusne
ploče.
♦ Namestite priključak za detalje (6) na brusnu
ploču.
♦ Postavite i pritegnite zavrtnjem.
♦ Namestite odgovarajući brusni list na priključak
za detalje.
Profilni priključak (sl. E)
Profilni priključak se koristi za brušenje kontura.
♦ Uklonite zavrtanj (8).
♦ Odvojite držač romboidnog vrha (4) sa brusne
ploče.
♦ Namestite profilni priključak (7) na brusnu ploču.
♦ Postavite i pritegnite zavrtnjem.
Postavljanje i skidanje brusnog profila (sl. F1 i F2)
♦ Izaberite brusni profil koji najviše odgovara vašoj
primeni.
♦ Jedan kraj brusnog profila (9) stavite u udubljenje
na prednjem delu držača profila (7).
♦ Drugi kraj brusnog profila pritiskajte dok se ne
ukopča na mesto.
♦ Da biste uklonili brusni profil, gurnite ga napred
i vucite zadnji deo držača profila (sl. F2).
Postavljanje brusnog lista na brusni profil (sl. G)
♦ Namestite brusni list sa brusnim profilom (9).
♦ Pritisnite brusni list na brusni profil i pobrinite se
da brusni list prati oblik profila.
21
SRPSKI
Postavljanje i skidanje kasete za prašinu
(sl. H)
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Gurnite kasetu za prašinu (2) na alat kako biste
osigurali da je bezbedno postavljena.
Da biste skinuli kasetu za prašinu, povucite je
unazad i skinite sa izlaza.
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
♦
♦
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Da biste uključili mašinu, prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) postavite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje postavite u položaj O.
Pražnjenje kasete za prašinu (sl. H)
Kaseta za prašinu treba da se isprazni posle svakih
10 minuta upotrebe.
♦ Povucite kasetu za prašinu (2) unazad i skinite
je sa alata.
♦ Odstranite vrata kasete (13).
♦ Protresite vrata (13) i kasetu za prašinu (2) da
ispraznite sadržaj.
♦ Namestite ponovo vrata (13) i kasetu za prašinu
(2) na alat.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
22
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
SRPSKI
Garancija
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom
hodu
Težina
VAC
W
min-1
kg
KA1000 Tip 1
230
55
12.000
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
0,91
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 74,5 dB(A),
odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučni snaga (LWA) 85,5 dB(A),
odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 5,1 m/s2,
odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA1000
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ u skladu sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Za više informacija kontaktirajte
Black & Decker na sledećoj adresi
ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu
tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
18.4.2012
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda
naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
23
МАКЕДОНСКИ
Намена и употреба
Вашата Black & Decker шмиргла е наменета за
шмирглање и полирање на дрво, метал, пластика
и бојадисани површини.
Алатката е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
О п ш т и м е р к и з а б е зб е д н о с т п р и
користење на електрични алатки
Пред упред ување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува на
Вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство на
запалливи течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат искри
што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица
настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
24
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови
или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на струја или на
батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето
на електрични алатки со прст на прекинувачот
или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
МАКЕДОНСКИ
г.
Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување што е закачена на ротирачкиот
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување и
собирање на прав, обезбедете таа да биде
приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и
исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови се
лошо поставени, заглавени или оштетени,
или постои друга состојба што би можела
да влијае врз работењето на електричните
алатки.
Доколку електричната алатка е оштетена,
однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое
користи само идентични резервни делови.
Вака ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при користење на шмиргли
♦
♦
♦
Држете ја електричната алатка само
за изолираните површини за држење,
бидејќи ременот за шмирглање / подлогата
за шмирглање може да се допира со
сопствениот кабел. Сечење на гола жица
може да ги наелектризира изложените
метални делови од електричната алатка и да
му нанесе електричен удар на ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот
на обработка на стабилна подлога.
Придржувањето на предметот на обработка
со рака или со тело го прави нестабилен
и може да доведе до губење на контрола.
П р е д у п р е д у в а њ е ! Д о п и р а њ ет о и л и
вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
лицата што стојат или влегуваат во зоната на
работа да бидат исто така заштитени.
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово или кога
шмирглате некои дрва и метал кои што можат
да создадат токсичен прав:
- Немојте да дозволувате деца или бремени
жени да влегуваат во зоната на работа.
- Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
- Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Овој апарат не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и
знаење, освен ако не им се пружени надзор
или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност. Треба да се надгледуваат децата
за да се осигура дека не си играат со апаратот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени надзор
или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат.
26
Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Дек ларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат
за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
в и б р а ц и и з а в р е м е н а к о р и с те њ ето н а
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност од
начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното
ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус,
како што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
МАКЕДОНСКИ
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Кутија за прав
3. Основа
4. Држач на врв
5. Врв на подлогата за шмирглање
6. Додаток во форма на прст
7. Додаток за профилирање
8. Шраф
9. Профили за шмирглање
Притоа, оваа алатка е снабдена со некои или сите
од следните додатоци:
Додатоци
Додатоците што се снабдени со вашата шмиргла
зависат од моделот што го имате купено. Сите
долунаведени додатоци се достапни во нашата
линија Piranha ®. Ако ви е потребен некој од
долунаведените додатоци, но тој не е снабден со
вашата шмиргла, ве молиме посетете го нашиот
сајт на www.blackanddecker.eu.
Елемент
Опис
Додаток во форма на прст.
За мали тешко достижни места.
Додатокот во форма на прст
може да се употребува за лесно
шмирглање и за шмирглање во
агли.
Додаток за профилирање.
Додаток што ги држи разните
долунаведени профили.
Елемент
Опис
Конвексен закривен профил за
шмирглање.
За детално шмирглање што
одговара на овој облик.
Шилест закривен профил за
шмирглање.
За детално шмирглање што
одговара на овој облик.
Гол е м л и с т з а д е т а л н о
шмирглање, со гранулација
240 и два резервни врва.
За фина завршна обработка при
детално шмирглање на големи
површини.
Гол е м л и с т з а д е т а л н о
шмирглање, со гранулација
120 и два резервни врва.
За средно фина завршна
обработк а при детално
шмирглање на големи површини.
Гол е м л и с т з а д е т а л н о
шмирглање, со гранулација
60 и два резервни врва.
За груба завршна обработка при
детално шмирглање на големи
површини.
Голем лист (сив) за завршна
обработка со висок сјај, со два
резервни врва.
За полирање.
Лист за чистење (црвен) за дрво
или метал, со два резервни
врва.
За чистење или полирање на дрво
или метал.
Лист за детално шмирглање со
додатокот во форма на прст, со
гранулација 120.
За средно фина завршна
обработк а при детално
шмирглање.
Лист за шмирглање со профил
за шмирглање, со гранулација
120.
За средно фина завршна
обработка при шмирглање со
профил за шмирглање.
Конкавен закривен профил за
шмирглање.
За детално шмирглање што
одговара на овој облик.
27
МАКЕДОНСКИ
Склопување
П р е д у п р е д у ва њ е ! П р ед с к л о п у ва њ ето ,
обезбедете алатк ата да биде иск лучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
Поставување на абразивна хартија
(скици А и В)
♦
Откачете ги двата дополнителни врвови со
ромбоидна форма (10) од абразивната хартија
(11).
♦ Држете ја алатката со подлогата за шмирглање
свртена нагоре.
♦ Поставете ја абразивната хартија (11) врз
подлогата за шмирглање, притоа осигурувајќи
се дека отворите во хартијата се порамнети
со отворите во подлогата.
Врвовите со ромбоидна форма (10) може да се
свртат и да се заменат кога ќе се истрошат.
♦ Кога предниот дел на врвот е изабен,
откачете го од листот, превртете го и повторно
притиснете го врз подлогата за шмирглање.
♦ Кога целиот врв е изабен, отстранете го од
подлогата за шмирглање и монтирајте нов
врв.
♦ Пената и подлогите за полирање (12)
можат да се наместат на истиот начин како
и абразивната хартија.
За оптимално собирање на прав, осигурајте се
дека употребувате соодветен вид на абразивна
хартија.
Врв на подлогата за шмирглање (скица С)
Кога врвот на подлогата за шмирглање (5) или
држачот (4) е изабен, тој може да биде превртен
наопаку или заменет. Резервните делови се
достапни кај вашиот продавач на Black & Decker.
♦ Отстранете го шрафот (8).
♦ Превртете или заменете го изабениот дел.
♦ Поставете и зацврстете го шрафот.
Додаток во форма на прст (скица D)
Додатокот во форма на прст се употребува за
фино детално шмирглање.
♦ Отстранете го шрафот (8).
♦ Отстранете го држачот на врвот со ромбоидна
форма (4) од подлогата за шмирглање.
♦ Монтирајте го додатокот во форма на прст (6)
врз подлогата за шмирглање.
♦ Поставете и зацврстете го шрафот.
♦ Поставете ја соодветната абразивна хартија
врз додатокот во форма на прст.
28
Додаток за профилирање (скица Е)
Додатокот за профилирање се употребува за
шмирглање на контури.
♦ Отстранете го шрафот (8).
♦ Отстранете го држачот на врвот со ромбоидна
форма (4) од подлогата за шмирглање.
♦ Монтирајте го додатокот за профилирање (7)
врз подлогата за шмирглање.
♦ Поставете и зацврстете го шрафот.
Монтирање и отстранување на профил за
шмирглање (скици F1 и F2)
♦ Изберете го профилот за шмирглање што
е најсоодветен за вашата примена.
♦ Поставете го едниот крај на профилот за
шмирглање (9) во вдлабнатината во предниот
крај на држачот за профил (7).
♦ Турнете го другиот крај на профилот за
шмирглање додека не се намести.
♦ За да го отстраните профилот за шмирглање,
турнете го нанапред и извлечете го задниот
дел од држачот за профил (скица F2).
Поставување на абразивна хартија врз
профил за шмирглање (скица G)
♦ Порамнете ја абразивната хартија со
профилот за шмирглање (9).
♦ Притиснете ја абразивната хартија врз
профилот за шмирглање, притоа осигурувајќи
се дека абразивната хартија ја следи формата
на профилот.
Монтирање и отстранување на кутијата
за прав (скица Н)
♦
♦
Лизнете ја кутијата за прав (2) во алатката
и осигурајте се дека е добро зацврстена.
За да ја отстраните кутијата за прав, прво
повлечете ја до задниот дел и извлечете ја
од алатката.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Вклучување и исклучување
♦
♦
За да ја вклучите алатката, поставете го
прекинувачот (1) на позиција I.
За да ја исклучите алатката, поставете го
прекинувачот на позиција O.
МАКЕДОНСКИ
Празнење на кутијата за прав (скица Н)
Кутијата за прав треба да се празни на секои
10 минути употреба.
♦ Додека ја држите алатката, повлечете
ја кутијата за прав (2) до задниот дел
и извлечете ја од алатката.
♦ Отстранете го капакот на кутијата (13).
♦ Тресете го капакот (13) и кутијата за прав (2)
за да ја испразните содржината.
♦ Повторно наместете го капакот (13) и кутијата
за прав (2) на алатката.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет
да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од Вашата алатка.
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со
било какво одржување, исклучете ја алатката
и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го к афеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
Влезен напон
Влезна
моќност
Брзина без
оптоварување
Тежина
V
наизменична
струја
W
min-1
кг
KA1000 Тип 1
230
55
12.000
0,91
29
МАКЕДОНСКИ
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 74.5 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 85.5 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 5.1 m/s2,
отстапување (K) 1.5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA1000
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“
се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
За повеќе информации, ве молиме
контактирајте ги
Black & Decker на следната адреса
или погледнете на задната страна од
прирачникот.
Долупотпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на
производи
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
18/04/2012
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Black & Decker преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
zst00205481 - 20-06-2013
30
KA1000
TIP.
1
©
E15385
www.2helpU.com
12.05.2008
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising