DW710 | DeWalt DW710 MITRE SAW Type 4 instruction manual

500500-85 CZ
DW710
2
3
4
5
6
7
8
9
KOMBINOVANÁ PILA
DW710
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT . Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Upozorňuje na riziko poranění, zkrácení životnosti nebo poškození nářadí
v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Výkon
Max. otáčky kotouče
Průměr řezného kotouče
V
W
W
min-1
DW710
230
1000
750
2950
mm
247 - 250
mm
30
Tloušťka odtrhávacího nože mm
2,3
Ostré hrany.
ES Prohlášení o shodě
06
Průměr středového
otvoru kotouče
Tvrdost odtrhávacího nože
Hmotnost
kg
DW710
Společnost DEWALT prohlašuje, že tato elektrická nářadí jsou vyrobena v souladu s normami: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
43 ±5
24
Kapacity řezů
Pokosový režim
Pokos (max. polohy)
Sklon (max. polohy)
Max. řezná kapacita při šikmém
řezu 90° a max. hloubce
řezu 45 mm
Max. řezná kapacita při pokosu
45° a max. hloubce řezu 45 mm
Max. řezná kapacita při šikmém
řezu 45° a max. hloubce
řezu 35 mm
Při řezu pod úhlem 90° max.
hloubka řezu 91 mm, max. řezná
kapacita 20 mm, max. odřez
15 mm
Režim řezání na stolici
Max. hloubka řezu
Hmotnost
Pojistky
nářadí 230 V
levý
pravý
levý
pravý
48°
48°
45°
0°
mm
124
mm
84
mm
Chcete-li získat podrobnější informace, kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže uvedené adrese nebo na adrese, která je uvedena
na konci tohoto návodu.
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy
EN 61029-2-11:
LpA (akustický tlak)
90 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
103 dB(A)
* přenášené na obsluhu
Proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
124
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 61029-2-11: < 2,5 m/s2
mm
91
mm
kg
0-45
24
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Německo
08 - 02 - 2006
10 A v napájecí síti
10
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko
vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
osobního poranění. Před provozováním tohoto
nářadí si přečtěte následující bezpečnostní
pokyny. Tyto pokyny uložte na bezpečném
místě!
10
11
12
Všeobecné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Udržujte pracovní prostor v čistotě.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí.
Nevystavuje elektrické nářadí vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen.
Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Při práci s elektrickým nářadím v extrémních podmínkách (například
v prostorách s vysokou vlhkostí, při tvorbě
kovových štěpin, atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením oddělovacího ochranného transformátoru nebo
proudového chrániče (FI).
Držte z dosahu dětí. Nářadí i prodlužovací
kabel držte z dosahu dětí. Zamezte přístupu
nepovolaných osob do pracovního prostoru.
Prodlužovací kabely pro venkovní
použití. Používáte-li nářadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití, který je i takto označen.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor.
Vyvarujte se působení maximálního
akustického tlaku. Překračuje-li akustický
13
14
15
16
17
18
11
tlak hodnotu 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Upevněte řádně obrobek. K připevnění
obrobku používejte svorky nebo svěrák.
Práce je tak bezpečnější a budete mít volné
obě ruce.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj.
Zabraňte nechtěnému spuštění nářadí.
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické
síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte
se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Buďte pozorní. Stále sledujte, co děláte.
Pracujte s rozvahou. Pokud jste unaveni,
práci přerušte.
Vypínejte nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Nářadí odpojte
v případě že jej nepoužíváte, před provedením údržby nebo před výměnou příslušenství.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte pouze vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepoužívejte malá nářadí a příslušenství
pro práce, které jsou určeny pro použití
výkonnějšího nářadí. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Chraňte kabel před poškozením. Nikdy
nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí přívodní kabel a při vytahování ze
zásuvky za tento kabel netahejte. Kabel
pokládejte tak, aby nepřecházel přes ostré
hrany nebo horké a mastné povrchy.
Péče o nářadí. Z důvodu bezpečnějšího
a výkonnějšího provozu udržujte nářadí
v čistém a v bezvadném technickém stavu.
Dodržujte všechny pokyny pro provádění
údržby a pro výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabeláž a pokud je poškozena, nechejte ji opravit u autorizovaného
servisního zástupce společnosti DEWALT .
Pravidelně tyto kabely prohlížejte a pokud
zablokování ventilátoru, chcete-li zablokovat hřídel motoru.
26 Údržba pilového kotouče a přírub hřídele. Ujistěte se, zda není pilový kotouč prasklý nebo jinak poškozený a zkontrolujte, zda
jsou čisté kontaktní plochy upínacích přírub.
K přitažení použijte oba klíče.
jsou poškozeny, vyměňte je. Udržujte
všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
19 Kontrolujte stav nářadí. Dříve než budete
nářadí používat, pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno, aby byla zajištěna jeho
správná funkce. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené
kryty nebo jiné vadné díly nechejte podle
uvedených pokynů opravit nebo vyměnit.
Pokud je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač nechejte vyměnit autorizovaným servisním zástupcem DEWALT.
20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům značkového servisu
DEWALT. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby bylo nářadí
opravováno výhradně techniky s příslušnou
kvalifikací.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro řezací
stolice
27 Pilové kotouče. Ujistěte se, zda se pilový
kotouč otáčí správným směrem a zuby
směřují k přední části stolové pily.
28 Nůž odtrhu. Ujistěte se, zda je nůž odtrhu
nastaven ve správné vzdálenosti od pilového kotouče - maximálně 5 mm.
29 Kryty pilového kotouče. Nikdy nepracujte
s pilou bez nasazeného horního a spodního
ochranného krytu.
30 Tlačná tyč. Používejte tlačnou tyč při
každém použití pily a dbejte na to, aby se
vaše ruce při řezání nedostaly do vzdálenosti menší než 150 mm od pilového
kotouče.
31 Materiál. Nepoužívejte pilu k řezání jiného
než dřevěného materiálu.
Další bezpečnostní pokyny pro pokosové
pily
21 Ovládání krytu. Při spuštění ramena pily
dojde k automatickému zdvižení ochranného krytu kotouče. Je-li rameno zdviženo,
kryt bude spuštěn. Ochranný kryt je možné
ručně zdvihnout, pokud nasazujeme nebo
snímáme kotouče nebo pokud provádíme
kontrolu pily. Nikdy se nesnažte zvedat
nebo spouštět ochranný kryt pily, pokud se
pilový kotouč otáčí.
22 Pilové kotouče. Ujistěte se, zda se pilový
kotouč otáčí správným směrem. Dbejte na
to, aby byl kotouč stále ostrý. Nepoužívejte
kotouče větších nebo menších průměrů,
než je doporučeno. Parametry pilového
kotouče jsou uvedeny v technických údajích.
23 Kryty pilového kotouče. Nikdy nepracujte
s pilou bez řádně usazených ochranných
krytů.
24 Dávejte pozor na ruce. Nepřibližujte ruce
do blízkosti pilového kotouče. Nikdy nevkládejte ruce do prostoru pilového kotouče,
je-li pila připojena ke zdroji elektrického
napětí.
25 Zastavení motoru. Před uvolněním spínače zvedněte pilový kotouč nad řez v obrobku. Nikdy se nepokoušejte spuštěnou pilu
zastavit zablokováním pilového kotouče
pomocí nějakého předmětu. Neprovádějte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Zajistěte uchycení pily ke stolici ve stabilní
poloze.
Tento stroj spadá do konstrukční třídy I;
proto je požadováno připojení s ochranou
zemněním (uzemnění).
Nepovolujte obsluhu tohoto nářadí neproškoleným osobám.
Nářadí nepřetěžujte. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Používejte pouze vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte nářadí k jiným
účelům, než ke kterým bylo zkonstruováno;
například: nářadí nepoužívejte k řezání
kmenů stromů nebo polen.
Dbejte na to, aby byl kotouč stále ostrý.
Maximální dovolená rychlost pilové čepele
musí být vždy rovna nebo větší jak otáčky
naprázdno specifikované na štítku nářadí.
K upevnění pilového kotouče na hřídel
nepoužívejte žádné podložky.
Nepoužívejte pilu k řezání jiného než dřevěného materiálu nebo plastů.
•
•
•
•
•
•
•
•
Při řezání dřeva připojte zařízení pro odsávání prachu.
Při každém použití stroje ihned oznamte,
pokud narazíte na nějakou závadu.
Pro řezaný druh materiálu zvolte příslušnou
pilovou čepel.
Používejte pouze pilové kotouče, jaké jsou
specifikovány v tomto návodu a odpovídají
normě EN 847-1.
Nepoužívejte čepele typu HSS.
Nepoužívejte prasklé nebo zdeformované
kotouče.
Dlouhé obrobky je nutno vždy před řezáním
podložit a upevnit.
Zajistěte, aby vybrané kotouče odpovídaly
řezanému materiálu.
•
Při nastavování nože odtrhu neodstraňujte
stůl pily. Tato informace nahrazuje pokyn
uvedený v návodu k použití.
Následující faktory ovlivňují hladinu hlučnosti:
- materiál řezaného obrobku
- typ řezného kotouče
- přítlačná síla
Jiná nebezpečí
Při použití pil vznikají následující rizika:
- poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní
zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková
rizika.
Řezání v pokosovém režimu
• Při provádění svislých přímých příčných
řezů nastavte posuvné vodítko tak, aby
byla vzdálenost vodítka od řezného kotouče
max. 5 mm (obr. T1).
• Pokud provádíte pokosové řezy, šikmé
řezy nebo řezy složené z několika úhlů,
posuvné vodítko nastavte tak, aby byly pro
dané použití dodržena příslušná vzdálenost
(obr. T2).
• Zkontrolujte, zda je vrchní část kotouče je
v režimu pokosu zcela zakrytá.
• Nesnažte se odstranit odřezky nebo jiné
předměty z pracovního prostoru, pokud
pila ještě běží a hlava pily není v základní
poloze.
Mezi tato rizika patří:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými díly
otáčejícího se pilového kotouče.
- Riziko poranění při výměně pilového kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Štítky použité na nářadí
Na nářadí se nacházejí následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Řezání v režimu řezací stolice
• Posuvné vodítko vždy nastavte tak, aby
nepřišlo do kontaktu se spodním ochranným krytem.
• Nepoužívejte řezný kotouč, pokud je silnější
nebo pokud je hloubka záběru menší než
je velikost odtrhávacího nože.
• Zajistěte, aby byl stůl bezpečně upevněn.
• Pokud tlačnou tyč (44) nepoužíváte, ponechejte ji uloženou v držáku (obr. A2).
• V případě opotřebení vyměňte vložky desky.
• Drážkování, vyřezávání ani rýhování není
povoleno.
• Během přepravy zajistěte, aby byla horní
část pilové čepele zakryta, například
ochranným krytem.
• Ochranný kryt nepoužívejte jako držadlo
nebo jako úchyt při přepravě.
Při použití stroje v režimu provádění
pokosových řezů se ujistěte, zda je
horní část pilového kotouče zcela
zakryta vrchním ochranným krytem.
Stroj používejte pouze pokud je stůl
v nejvyšší poloze.
Při řezání v režimu stolové pily zajistěte, aby byl nasazen spodní i horní
bezpečnostní kryt. Stroj používejte
pouze pokud je stůl ve vodorovné
poloze.
Nosný bod.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Kompletní sestavu kombinované pily
1 Paralelní vodítko
1 Vrchní ochranný kryt pro umístění na řezací
stolici
13
1
1
1
1
1
•
•
•
•
•
Spodní ochranný kryt pro umístění na
řezací stolici
Tlačnou tyč
Plastový obal obsahující:
2 páry černých plastových rukojetí (2 ploché části a 2 zaoblené části)
4 šrouby s plochou hlavou M4 x 16
4 podložky D4
4 šestihranné matice M4
1 klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 5 mm
1 klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 6 mm
1 klíč 10/13 mm
1 Adapter odsávání nečistot
Návod k obsluze
Detailní rozkreslení součástí pily
17 Horní kryt pilového kotouče
18 Paralelní vodítko
19 Pevný spodní kryt (pro použití pily v poloze
stolové pily)
Doplňkové příslušenství
A3
20 Svorka materiálu*
A4
9
Nastavitelné měřidlo délky obrobku / podpěra materiálu*
* viz prodejní literatura
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové
napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém
štítku nářadí.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a porozumění tomuto návodu.
Vyjměte pilu opatrně z obalového materiálu.
Vyšroubujte 4 šrouby s šestihrannou hlavou,
které pilu připevňují k dřevěnému obalu.
Uvolněte zajišťovací šroub hlavy (14),
abyste mohli zvednout hlavu pily.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.
Montáž a seřízení bočních rukojetí (obr. B1
- B3)
Pila je dodávána se dvěma plastovými bočními madly (5), které usnadňují držení pily při
přenášení.
Tyto rukojeti se skládají ze dvou částí, aby
mohly být seřízeny. Působí také jako podpěry
pro materiál na každé straně základny.
• Chcete-li je namontovat, uchopte jednu
plochou část (22) a jednu část se zaoblenou
hranou (21) a přiložte oba rýhované povrchy k sobě. Rýhování umožňuje seřízení,
zatímco budete provádět pevné sešroubování obou částí (obr. B1).
• Umístěte rukojeti k bokům základny (12),
srovnejte otvory v rukojetích se skupinou
otvorů v základně, které jsou nejblíže
k přední části. Zajistěte, aby byla zaoblená
hrana nahoře a aby směřovala do středu
stolu (obr. B2).
• Pomocí šroubů s plochou hlavou M6 x
16, čtyř podložek D6 a čtyř šestihranných
matic M6 našroubujte rukojeti tak, aby byly
volné. Zkontrolujte, zda je příruba, která se
nachází na spodní části ploché sekce, pod
hranou základny.
• Jakmile budete mít namontovány obě rukojeti, použijte dřevěnou desku, položte ji na
stůl a opřete ji o vodítko pokosových řezů
Popis (obr. A1 - A4)
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zajišťovací rukojeť šikmých řezů
Zajišťovací šrouby otáčení stolu
Vodítko pokosu
Plastové patky
Plastové rukojeti / pracovní podpěry
Páka uvolnění pojistky hlavy
Spínač
Přídavná zajišťovací rukojeť stolové pily
Pohyblivý spodní ochranný kryt pilového
kotouče
Nastavitelné měřidlo délky obrobku / podpěra materiálu (volitelné příslušenství)
Otočný pracovní stůl
Ocelová základna
Západková zajišťovací páka pokosu
Zajišťovací šroub hlavy
A2
15 Stůl řezací stolice
16 Nůž odtrhu
14
•
(3). Zajistěte, aby se horní části rukojetí
dotýkaly dřevěné desky (obr. B3).
Nyní šrouby pevně přitáhněte.
•
•
Montáž horního ochranného krytu (obr. C)
•
•
Pomocí šroubu (23) připevněte kryt (17)
k noži odtrhu (16). Na druhý konec šroubu
nasaďte podložku s křídlovou maticí a matici přitáhněte.
Připevněte ke krytu pilového kotouče hubici
pro odvod prachu (24).
Montáž a seřízení vodítka podélných řezů
(obr. D1 - D4)
Uvolněte pojistné šrouby a nastavte stůl do
požadované polohy.
Je-li pila používána jako stolová pila, musí
být vždy použit spodní pevný kryt pilového
kotouče (19) (obr. E3). Odstraňte šestihrannou matici M10 (29) a nasaďte kryt podle
uvedeného nákresu (obr. E2). Našroubujte
zpět matici a přitáhněte ji tak, aby byl kryt
řádně připevněn. Je-li pila používána jako
stolová pila, musí být vždy použit tento
kryt.
Montáž řezného kotouče (obr. G1)
Zuby nového pilového kotouče jsou
velmi ostré a mohou být proto velmi
nebezpečné.
Vodítko podélných řezů se skládá z pevné
a posuvné části.
• Povolte zajišťovací šroub podpěry vodítka
(25), který drží upínací desku ve své poloze
(obr. D1).
• Pomocí vodicí drážky ve tvaru U nasuňte vodítko na přední část stolu (obr. D2
a D3).
• Přisuňte vodítko k pilovému kotouči a přitáhněte zajišťovací šroub. Zkontrolujte, zda
je vodítko rovnoběžné s pilovým kotoučem.
Není-li rovnoběžné, proveďte následující
seřízení (obr. D4).
• Povolte zajišťovací šroub posuvné části
vodítka (26) (obr. D1) a posuňte posuvnou
část vodítka směrem dozadu, abyste získali
volný přístup ke dvěma otvorům (27) (obr.
D4) v horní části vodítka.
• Pomocí malého klíče povolte dva šrouby
s hlavou s vnitřním šestihranem, které připevňují vodítko k podpěře vodítka. Přístup
k těmto dvěma šroubům získáte přes dva
otvory v horní části vodítka.
• Seřiďte vodítko tak, aby bylo rovnoběžné
s pilovým kotoučem. Kontrolu provedete
změřením vzdálenosti mezi vodítkem a pilovým kotoučem na přední a zadní straně
pilového kotouče.
• Po dokončení seřízení opět dotáhněte seřizovací šrouby a znovu zkontrolujte, zda je
vodítko rovnoběžné s pilovým kotoučem.
Pokud je třeba nasadit nový pilový kotouč, je
nezbytné nastavit stolici do nejvyšší polohy
a pilovou hlavu zdvihnout co nejvýše.
• Odstraňte vrchní ochranný kryt (8). Tento
úkon provedete tak, že stlačíte pojistnou
rukojeť (32) a ochranný kryt posunete
vzad. Ochranný kryt ponechejte stažený
(obr. F1).
Po nasazení nebo výměně pilového
kotouče proveďte pro kontrolu úplný
přesun hlavy pily, abyste se ujistili, zda
posuvný spodní ochranný kryt zaskočí
do klidové polohy.
Zajistěte aby byly všechny ochranné kryty (při
použití v režimu pokosových řezů a v režimu
řezací stolice) přesunuty na své místo.
•
•
•
Nastavení stolu pily (obr. A1, E1 - E3)
Stůl pily lze ručně posouvat nahoru a dolů
a v požadované poloze je zajištěn dvěma
zajišťovacími šrouby. Zajišťovací šrouby jsou
umístěny pod stolem. Hlavní u zadní části
motoru (28) (obr. E1) a pomocný vpředu vlevo
od pilového kotouče (8) (obr. A1).
•
•
15
Použijte klíč (30) a zasuňte kolíky klíče do
dvou otvorů na vnější straně vnější příruby
(31) (obr. F2).
Uprostřed se nachází velký šroub s hlavou
s vnitřním šestihranem. Kratší stranu klíče
pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
6 mm (32) protáhněte otvorem v kovovém
hlavním rámu ochranného krytu a zasuňte
jej do hlavy šroubu.
Tento šroub má levý závit. Proto pevně
držte klíč (30) a otáčejte klíčem (32) po
směru pohybu hodinových ručiček, aby
došlo k uvolnění šroubu.
Vyšroubujte šroub a sejměte vnější přírubu.
Příruba (31) je opatřena dvěma zajišťovacími výstupky (33), které prochází pilovým
kotoučem a vnitřní přírubou a zapadají do
•
•
•
•
•
•
•
odpovídajících plošek na obou stranách
hřídele (obr. F3 a F4).
Průměr upínacího otvoru pilového kotouče
je 30 mm a kotouč je umístěn na stupňovité
obrubě vnitřní příruby.
Pohyblivý kryt pilového kotouče (9) musí být
odsunut. Aby to bylo možné provést, vyjměte šroub s hlavou s vnitřním šestihranem
(34) umístěný v pevné špici na pravé straně
a ochranný kryt odsuňte vzad. Nechejte kryt
v odsunuté poloze (obr. F1).
Sejměte pilový kotouč (35) (obr. F2).
Chcete-li namontovat nový pilový kotouč,
postupujte podle uvedených kroků v obráceném pořadí. Dbejte na to, aby byl pilový
kotouč usazen na vnitřní přírubě a aby jeho
zuby směřovaly dolů, směrem ke stolu.
Zkontrolujte, zda dva výstupky vnější příruby prochází vnitřní přírubou a zda jsou
řádně usazeny v ploškách hřídele.
Šroub pevně dotáhněte.
Nastavte odsunutý kryt do původní polohy
a zašroubujte zpět šroub s hlavou s vnitřním
šestihranem (34) (obr. F1).
•
•
Kontrola a nastavení úhlu šikmých řezů
(obr. H)
•
•
•
•
•
•
Nastavení pilového kotouče (obr. F2)
Pokud pilový kotouč během rozběhu nebo
dotáčení hází, seřiďte jej následovně.
• Povolte šroub příruby hřídele (31) a otočte
pilový kotouč (35) o čtvrt otáčky.
• Dotáhněte šroub a zkontrolujte, zda již
nedochází k házení kotouče.
• Opakujte tento postup do té doby, až bude
házení kotouče zcela eliminováno.
•
•
Kontrola a seřízení vertikální polohy
pilového kotouče vzhledem k otočnému
stolu (obr. G1 a G2)
•
•
povolte pojistnou rukojeť šikmých řezů (1)
a nastavte hlavu pily směrem doleva, až do
maximální možné polohy.
Vhodným úhloměrem zkontrolujte úhel mezi
kotoučem a deskou. Úhel by měl být 45°.
Není-li tomu tak, povolte pojistnou matici
(38) na šroubu (39) a podle potřeby tento
šroub zašroubujte nebo vyšroubujte, abyste
získali správný úhel 45°.
Znovu přitáhněte pojistnou matici.
Kontrola a nastavení polohy pilového
kotouče vzhledem k vodítku pokosových
řezů (obr. J1 - J3)
Maximální průměr pilového kotouče
je 250 mm.
•
Nyní šroub dle potřeby zašroubujte
nebo vyšroubujte, abyste získali úhel 90°
(obr. G2).
Znovu přitáhněte pojistnou matici.
•
S hlavou pily ve svislé poloze a s utaženou
zajišťovací rukojetí šikmých řezů (1) (která
může být po vysunutí a vyšroubování
z blokovací polohy přestavena), přiložte
ke stolu a k pilovému kotouči (35) úhelník
(obr. G1).
Není-li hodnota úhlu 90°, povolte při seřizování zajišťovací rukojeť šikmých řezů (1)
a lehce nakloňte hlavu pily.
Povolte pojistnou matici (36) seřizovacího
šroubu (37), který je umístěn v levé spodní
části otočného lože (obr. G2).
•
S hlavou pily ve svislé poloze, se zajištěnou
rukojetí šikmých řezů, s otočným stolem
v poloze 0° a se zajištěnou západkovou
pákou pokosových řezů (13) tlačte hlavu
pily směrem dolů, až pilový kotouč vnikne
do drážky stolu (obr. J2).
Nyní k vodítku pokosových řezů a k pilovému kotouči přiložte úhelník. Úhel by měl mít
hodnotu 90° (obr. J1).
Je-li nutné seřízení, povolte dva šrouby
s hlavou s vnitřním šestihranem (40), jeden
na každé straně západkové zajišťovací
páky pokosu (13), a povolte dva zajišťovací
šrouby otočného stolu (2) (obr. J2 a J3).
Nyní přemístěte sestavu pro pokosové řezy
a stůl podle požadavků směrem doprava
nebo doleva.
Znovu přitáhněte šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (40) a zajišťovací šrouby
otočného stolu (2).
Nastavte ukazatel (41) znovu do polohy
0°. To provedete povolením šroubu pomocí
šroubováku.
Seřízení nože odtrhu (obr. A1, K1 - K3)
Správná poloha nože odtrhu (16) je taková, aby
jeho vrchol nebyl více jak 2 mm pod nejvyšším
zubem pilového kotouče a aby zaoblená část
klínu byla ve vzdálenosti maximálně 5 mm od
hrotů zubů pilového kotouče (obr. K1).
• Povolte zajišťovací šrouby stolu, hlavní
(28) (obr. K2) i pomocný (8) (obr. A1), ale
neodstraňujte je zcela.
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomocí klíče pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem odstraňte ze zadního sloupku
stolu šroub (42) (obr. K2). Sejměte ze druhé
strany šroubu matici a podložku.
Sejměte stůl.
Nůž odtrhu (16) (obr. K1) je pod stolem připevněn velkým šroubem s hlavou s vnitřním
šestihranem (43) k zadní části na pravé
straně (obr. K3).
Chcete-li nastavit polohu nože odtrhu,
povolte šroub s hlavou s vnitřním šestihranem, který umožňuje otáčení konzoly
a pohyb nože odtrhu nahoru nebo dolů.
Po uvolnění otáčejte konzolou a posouvejte nůž odtrhu nahoru nebo dolů, dokud
nenastavíte správnou polohu.
Znovu řádně přitáhněte šroub (43)
(obr. K3).
Umístěte stůl na původní místo a namontujte šroub s podložkami a maticí (42)
(obr. K2).
Stůl nastavte do požadované výšky.
Přitáhněte zajišťovací šrouby stolu (obr. A1
a K2).
•
•
•
•
Spusťte hlavu pily asi o 10 mm a uvolněte
uvolňovací páku.
Nyní stiskněte spínač (7) a zatlačte hlavu
pily směrem dolů, abyste umožnili vniknutí
pilového kotouče do obrobku a do držky
stolu pily.
Dbejte na to, aby pilový kotouč vždy řezal
volně. Na nářadí příliš netlačte.
Opětovným stisknutím spínače pilu vypněte.
Šikmý příčný řez (obr. M)
• Uvolněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů
(1) a sklopte hlavu pily v požadovaném
úhlu.
• Potom zajišťovací rukojeť šikmých řezů
opět zajistěte.
• Nyní proveďte všechny kroky uvedené
v části “Svislý přímý příčný řez”.
Svislý pokosový řez (obr. N)
• Povolte zajišťovací šrouby stolu (2).
• Zvedněte západkovou zajišťovací páku
pokosu (13), aby došlo k uvolnění z polohy
0°. Pružně uložena západka je přednastavena pro polohy 0°, 22 - 30° a 45°.
• Chcete-li provádět řezy v těchto polohách,
jednoduše počkejte, dokud při otáčení stolu
nedojde k zapadnutí západky.
• U jiných nastavení použijte společně s ukazatelem měřítko umístěné na stole. Chcete-li požadovanou polohu zajistit, použijte
zajišťovací šrouby stolu (2) na vodítku.
• Nyní proveďte všechny kroky uvedené
v části “Svislý přímý příčný řez”.
Mazání
Tento stroj nevyžaduje žádné další mazání.
Ložiska motoru jsou vodotěsné a z výroby
promazány.
• Vyvarujte se použití oleje nebo maziva, protože by mohlo dojít k zanesení nečistotami
a pilinami a k následným problémům.
• Pravidelně čistěte suchým kartáčem části,
kde se hromadí prach a piliny.
Tato pila nemůže být použita pro
provádění šikmých řezů, je-li nastavena do polohy pro pokosové řezy. To
znamená, že neprovádí kombinované
pokosové řezy.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Řezání v režimu řezací stolice
Řezání v pokosovém režimu
Podélné řezy (obr. A1, A2, D1, E1 a O)
• Nastavte pilový kotouč do svislé polohy.
• Povolte pojistné rukojeti stolu, jak hlavní
(28) (obr. E1), tak i přídavnou (8) (obr. A1),
ale nesnímejte je. Hloubku řezu nastavte
posunem stolu (15) (obr. A2) nahoru nebo
dolů. Pilový kotouč je ve správné poloze,
pokud nad horní plochu obrobku vyčnívají
hroty tří zubů kotouče.
• Povolte zajišťovací šroub posuvného vodítka (26) (obr. D1) a posuňte posuvné vodítko
dopředu nebo dozadu, abyste zajistili opěru
Provoz bez ochranných krytů je nebezpečný.
Během provádění řezů musí být upevněny
ochranné kryty.
Svislý přímý příčný řez (obr. L)
• Nastavte otočný stůl do polohy 0° a zajistěte
zajišťovací šrouby stolu (2).
• Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko pokosových řezů (3). Uchopte rukojeť
pily a stlačte uvolňovací páku zajištění hlavy
pily (6).
17
•
•
•
•
•
•
•
•
pro co nejdelší část obrobku. Zadní část
vodítka by měla být alespoň v úrovni přední
části nože odtrhu.
Řádně utáhněte zajišťovací šrouby stolu.
Zajistěte, aby byla plastová ochranná deska
(19) v připevněné poloze (obr. A2).
Zkontrolujte, zda je vodítko podélných řezů
rovnoběžné s pilovým kotoučem.
Pomocí měřítka, které je zabudováno do
přední části stolu, nastavte vodítko podélných řezů na požadovanou šířku řezu.
Nastavte posuvné vodítko podélných řezů
do požadované polohy.
Zapněte pilu.
Pomalu posunujte obrobek pod přední část
horního krytu pilového kotouče a stále jej
pevně přitlačujte k vodítku podélných řezů.
Nechejte zuby pilového kotouče provádět
řez a neprotlačujte obrobek přes pilový
kotouč silou. Otáčky pilového kotouče by
měly být konstantní.
Pamatujte na to, abyste vždy používali
tlačnou tyč (44) (obr. O).
Po ukončení řezání pilu vypněte.
Pokyny pro obsluhu
Odsávání prachových nečistot
•
Následující faktory ovlivňují úroveň prašnosti:
- opotřebený pilový kotouč
- odsávání prachu s průtokem vzduchu
nižším jak 20 m/s
- obrobek není přesně veden
Přeprava
•
•
•
•
Pilu přepravujte uchopením za prolisy.
Stroj vždy přepravujte složen v pokosovém režimu s připevněným horním
ochranným krytem. Nepřenášejte pilu
uchopením za bezpečnostní kryt.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Toto zařízení nesmí
být odhozeno do běžného domovního
odpadu.
Montáž měřidla délky obrobku / podpěry
materiálu (volitelné příslušenství) (obr. P1
- P4)
•
Pokud řežete dřevo, připojte k pile odsávací
zařízení odpovídající příslušným předpisům, které se týkají emisí prachu.
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku ve tříděném odpadu.
Toto měřidlo (10) může být připevněno
k levé nebo pravé straně vodítka pokosových řezů (3).
Nejdříve povolte černý plastový šroub (45)
na černé plastové části a proveďte nasunutí
na nosnou tyč měřidla (46) (obr. P1).
Nastudujte obrázky P2, P3 a P4 a rozhodněte se, která montáž bude nejlépe vyhovovat prováděné práci. Potom proveďte
nasunutí měřidla do požadované polohy.
Nyní povolte šroub s hlavou s vnitřním
šestihranem (47), který se nachází v horní
části vodítka na jeho pravé nebo levé straně
a zasuňte nosnou tyč měřidla do čtyřhranného otvoru, který se nachází v koncové
části vodítka (obr. P1).
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Recyklace
napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li této
služby využít, odevzdejte vaše nepoužívané
nářadí některému z autorizovaných servisních
středisek.
Stroje v rozsahu normy EN 61029 nejsou určeny k výrobní produkci.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky D EWALT se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Údržba
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
18
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se
objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DEWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční doby
(24 měsíců při nákupu pro přímou osobní
spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha,
které je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek DEWALT, které
jsou autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže
uvedených telefonních číslech a na internetové
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00083642- 23-10-2008
19
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
20
DW710 - - - - - C
Table
MITRE SAW 3
©
21
DW710 - - - - - C
Motor & table
MITRE SAW 3
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising