DW710 | DeWalt DW710 MITRE SAW Type 4 instruction manual

555222-16 PL
DW710
2
3
4
5
6
7
8
9
KOMBINOWANA PILARKA
UKOSOWA I STOŁOWA
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości
produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT
stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Moc oddawana
Maksymalna prędkość
obrotowa tarczy tnącej
średnica tarczy tnącej
(V)
(W)
(W)
(obr/min)
(mm)
(mm)
30
1,8
Grubość klina rozdzielnika (mm)
2,3
Twardość klina rozdzielnika
Masa
(kg)
0 - 45
24
mm
(kg)
Napięcie elektryczne
43 ± 5
24
Ostre krawędzie
Parametry cięcia
Pilarka ukosowa
Maksymalny kąt cięcia
w lewo
prostopadłego
prawo
Maksymalny kąt cięcia
w lewo
ukosowego
w prawo
Maksymalna szerokość cięcia
prostopadłego poprzecznego
(pod kątem 90°) przy
maksymalnej głębokości
cięcia 45 mm
(mm)
Maksymalna szerokość cięcia
prostopadłego pod kątem 45°
przy maksymalnej głębokości
cięcia 45 mm
(mm)
Maksymalna szerokość cięcia
ukosowego pod kątem 45° przy
maksymalnej głębokości
cięcia 35 mm
(mm)
Pilarka stołowa
Maksymalna
głębokość cięcia
Masa
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej
instrukcji, narażasz się na doznanie
urazu ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
średnica otworu
w tarczy tnącej
Grubość tarczy tnącej
91
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
2950
247 - 250
Maksymalna głębokość cięcia
prostopadłego poprzecznego przy
maksymalnej szerokości cięcia
20 mm i maksymalnej szerokości
odcinanego kawałka 15 mm
(mm)
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V
10 A
DW710
230
1000
750
(mm)
DW710
Deklaracja zgodności z normami UE
48°
48°
45°
0°
DW710
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że pilarka
ukosowa i stołowa numer katalogowy DW710
została wykonana zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 61029-1, EN 610292-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2
i EN 61000-3-3.
124
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
84
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
124
10
i 98/37/EWG i został zmierzony według normy
EN 61029-2-11:
Poziom ciśnienia akustycznego A
90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej A
100 dB(A)
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
4
5
Zakładaj nauszniki ochronne.
6
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
na rękojeści według normy EN 61029-2-11:
< 2,5 m/s2
7
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
08 - 02 - 2006
8
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
9
Przy korzystaniu z elektronarzędzi przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu
ciała. Przed użyciem narzędzia przeczytaj
zamieszczone niżej wskazówki bezpieczeństwa pracy i dobrze zapamiętaj je na
przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
10
11
12
Wskazówki ogólne
1
2
3
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie wilgoci.
Zapewnij dobre oświetlenie miejsca pracy.
Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych
warunkach zastosowania (na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
13
14
11
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Dbaj o to, by nikt nie dotykał elektronarzędzia ani kabla, a zwłaszcza dzieci.
Przedłużacze na wolnym powietrzu. Przy
pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia. Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchych, zamkniętych pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części elektronarzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
Używaj okularów ochronnych i zakładaj
maskę przeciwpyłową przy pracy w zapylonym pomieszczeniu.
Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie
ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A)
zakładaj specjalne nauszniki ochronne.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Utrzymuj stabilną postawę. Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia elektronarzędzia! Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz je bez nadzoru. W razie
nieużywania elektronarzędzia, przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy wymianie narzędzia
roboczego bądź jakiejkolwiek innej części
15
16
17
18
19
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Optymalną jakość i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić
do wypadku.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji
konserwacji i wymiany narzędzi. Regularnie
kontroluj wtyczkę i kabel, a w razie wykrycia
uszkodzenia zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu firmy
DEWALT. Regularnie kontroluj przedłużacz
i w razie uszkodzenia wymień go na nowy.
Wszystkie wyłączniki powinny być suche,
czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu DEWALT.
20 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT. Elektronarzędzie
to jest zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie
narażać się na wypadek, naprawy zlecaj
tylko warsztatowi serwisowemu DEWALT.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy pilarek ukosowych
21 Uruchamianie osłony piły tarczowej.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie unosi się do góry
i zamyka ponownie, gdy piła powraca do
swojej pozycji wyjściowej. Przy wymianie
lub kontroli stanu piły tarczowej osłonę
można unieść ręcznie. Rób to tylko wtedy,
gdy pilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
22 Piły tarczowe. Upewnij się, czy piła tarczowa obraca się we właściwym kierunku
i dbaj o to, by zawsze była ostra. Nie używaj
pił tarczowych o średnicach mniejszych lub
większych, niż określone w specyfikacji.
23 Osłona piły tarczowej. Nigdy nie używaj
pilarki bez prawidłowo założonej osłony piły
tarczowej.
24 Uważaj na swoje ręce. Trzymaj ręce
z dala od obszaru cięcia. Gdy pilarka jest
przyłączona do sieci, nigdy nie trzymaj rąk
w obszarze piły tarczowej.
25 Zatrzymywanie silnika. Piłę tarczową
wyjmuj z rzazu w obrabianym przedmiocie
dopiero po zatrzymaniu silnika. Nigdy nie
próbuj zatrzymywać piły tarczowej przez
przykładanie do niej jakiegoś narzędzia lub
innego przedmiotu. Nie próbuj zatrzymywać
wału silnika przez blokowanie wentylatora.
26 Konserwacja piły tarczowej pierścieni
kołnierzowych. Upewnij się, czy powierzchnie przylegania piły tarczowej
i pierścieni kołnierzowych są czyste, a do
dokręcania pierścieni używaj dostarczonych kluczy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy pilarek stołowych
27 Tarcze tnące. Sprawdź, czy tarcza tnąca
obraca się w odpowiednim kierunku, a jej
zęby są zwrócone w stronę prowadnicy
oporowej.
28 Klin rozdzielnik. Sprawdź, czy klin rozdzielnik znajduje się w odpowiedniej odległości od tarczy tnącej (maks. 5 mm).
12
29 Osłona tarczy. Nigdy nie zdejmuj osłon
tarczy tnącej.
30 Popychacz. Zawsze używaj popychacza.
Nie zbliżaj rąk do tarczy tnącej na odległość
mniejszą niż 150 mm.
31 Materiały. Nie używaj pilarki do cięcia
innych materiałów niż drewno.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zastosowanie jako pilarki ukosowej
• Przy cięciu prostopadłym poprzecznym
tak wyreguluj prowadnicę oporową, by luz
między nią a tarczą tnącą wynosił maks.
5 mm (rys. T1).
• Przy cięciu prostopadłym pod kątem, cięciu
ukosowym lub cięciu kombinowanym odpowiednio wyreguluj luz między prowadnicą
oporową a tarczą tnącą (rys. T2).
• Przy cięciu prostopadłym górna część tarczy tnącej musi być całkowicie osłonięta.
• Nie usuwaj żadnych odpadków ani innych
części przedmiotu obrabianego z obszaru
cięcia, gdy tarcza tnąca jeszcze się obraca,
a głowica pilarki nie znajduje się w pozycji
spoczynkowej.
Sprawdź, czy maszyna jest dobrze przytwierdzona do stołu warsztatowego.
Maszyna ta ma konstrukcję klasy I i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Maszyna ta może być obsługiwana tylko
przez wyszkolone osoby.
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Najlepiej
i najbezpieczniej pracuje się wtedy, gdy
maszyna jest wykorzystywana zgodnie
z przeznaczeniem.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
akcesoriów. Nigdy nie wykorzystuj pilarki do
celów, do których nie jest przystosowana,
jak np. do cięcia drzew lub pni.
Tarcza tnąca musi być ostra.
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy musi być równa lub większa
od wartości prędkości obrotowej biegu jałowego podanej na tabliczce znamionowej
maszyny.
Nie zakładaj żadnych elementów dystansowych przy mocowaniu tarczy na wrzecionie.
Pilarki używaj wyłącznie do cięcia drewna
i tworzyw sztucznych.
Przy cięciu drewna przyłącz pilarkę do
odpylacza ssącego.
W razie zauważenia jakiejś usterki maszyny
natychmiast poinformuj o tym odpowiedzialną osobę.
Wybierz tarczę odpowiednią do ciętego
materiału.
Stosuj tylko tarcze tnące o parametrach
wyszczególnionych w tym podręczniku
i zgodnych z normą EN 847-1.
Nie używaj pił tarczowych ze stali szybkotnącej.
Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych
pił tarczowych.
Zawsze podpieraj długie przedmioty obrabiane.
Sprawdź, czy wybrana tarcza tnąca nadaje
się do cięcia danego materiału.
Zastosowanie jako pilarki stołowej
• Zawsze prawidłowo ustawiaj prowadnicę
dystansową, by nie dotykała dolnej osłony
tarczy.
• Nie używaj tarcz tnących grubszych ani
takich, których rozwartość zębów jest
mniejsza niż grubość klina rozdzielnika.
• Sprawdź, czy stolik jest dobrze zamocowany.
• Gdy popychacz nie jest używany, zawsze
odkładaj go na swoje miejsce (rys. A2).
• W razie zużycia wkładki szczelinowej do
stolika pilarki wymień ją na nową.
• Zabrania się wycinania wpustów, wręgów
ani rowków.
• W czasie transportu górna część tarczy
tnącej powinna być przykryta, na przykład
osłoną.
• Nie używaj osłony tarczy tnącej do manipulowania ani transportu.
• Przy regulacji klina rozdzielnika nie zdejmuj
stolika pilarki.
Na poziom hałasu mają wpływ następujące
czynniki:
- piłowany materiał
- rodzaj piły tarczowej
- siła posuwu.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania maszyny największe zagrożenie stanowią:
- obracające się elementy, jak np. tarcza
tnąca, której dotknięcie grozi poważnymi
konsekwencjami.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
13
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
- uszkodzenie narządu słuchu wskutek nadmiernego hałasu;
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej;
- niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy tnącej;
- niebezpieczeństwo przycięcia palców przy
otwieraniu osłon ochronnych;
- zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu i buku.
1
1
Naklejki na pilarce
•
•
•
•
Naklejki na pilarce mają następujące znaczenie:
•
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
4 podkładki M6
4 nakrętki 6-kątne M6
1 klucz trzpieniowy sześciokątny 5 mm
1 klucz trzpieniowy sześciokątny 6 mm
1 klucz 10/13
1 przyłącze do odsysania pyłu
instrukcja obsługi
rysunek pilarki w rozłożeniu na części
Sprawdź, czy maszyna i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania
transportowego.
Wykręć cztery śruby z łbem sześciokątnym,
którymi pilarka została przykręcona do
drewnianych elementów opakowania.
Zwolnij blokadę głowicy (14), by móc ją
unieść do góry.
Opis pilarki (rys. rys. A1 - A4)
Przy korzystaniu z maszyny jako
pilarki ukosowej zawsze sprawdzaj,
czy górna część piły tarczowej jest
całkowicie osłonięta. Maszyny używaj tylko wtedy, gdy stolik pilarki
znajduje się w najwyższej pozycji.
Przy korzystaniu z maszyny jako
pilarki stołowej zawsze sprawdzaj,
czy osłony tarczy górna i dolne są
zamontowane i prawidłowo działają.
Maszyny używaj tylko wtedy, gdy
stolik pilarki znajduje się w poziomej
pozycji.
A1
1 Pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
2 Pokrętła zaciskowe stolika obrotowego
pilarki
3 Prowadnica oporowa
4 Nóżki z tworzywa sztucznego
5 Uchwyty z tworzywa sztucznego/podpórki
przedmiotu obrabianego
6 Dźwignia zwalniająca głowicę pilarki
7 Wyłącznik
8 Dodatkowe pokrętło zaciskowe stolika
pilarki
9 Ruchoma dolna osłona tarczy
10 Opora wzdłużna/podpórka przedmiotu
obrabianego (wyposażenie specjalne)
11 Stolik obrotowy
12 Podstawa stalowa
13 Zatrzask mechanizmu obrotu stolika
14 Pokrętło blokady głowicy w trybie pracy jako
pilarki stołowej
Uchwyt do przenoszenia
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 zmontowana kombinowana pilarka ukosowa i stołowa
1 prowadnica dystansowa
1 górna osłona tarczy w trybie pracy maszyny
jako pilarki stołowej
1 podstolikowa osłona tarczy w trybie pracy
maszyny jako pilarki stołowej
1 popychacz
1 torebka plastikowa o następującej zawartości:
2 pary uchwytów z czarnego tworzywa
sztucznego (2 płaskie i 2 zakrzywione)
4 wkręty z łbem stożkowym płaskim M6
x16 mm
A2
15
16
17
18
19
14
Stolik pilarki
Klin rozdzielnik
Górna osłona tarczy
Prowadnica dystansowa
Stała dolna osłona tarczy (tylko w trybie
pracy jako pilarka stołowa)
Wyposażenie specjalne
•
A3
20 Ścisk stolarski do mocowania przedmiotu
obrabianego
•
A4
10 Regulowana opora wzdłużna/podpórka
przedmiotu obrabianego
* Patrz informacje dotyczące wyposażenia
dodatkowego.
Po zamontowaniu obydwu uchwytów
przyłóż do nich i do prowadnicy oporowej
(3) kawałek deski. Deska musi przylegać
do górnej powierzchni zakrzywionego elementu (rys. B3).
Ostatecznie mocno dokręć wszystkie wkręty.
Montaż górnej osłony tarczy (rys. C)
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o określonym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
•
Osłonę tarczy (17) przykręć śrubą (23) do
klina rozdzielnika (16). Na trzpień śruby załóż podkładkę, nakręć nakrętkę motylkową
i mocno ją dokręć.
Do osłony tarczy przytwierdź przyłącze do
odsysania pyłu (24).
Montaż i regulacja prowadnicy dystansowej
(rys. rys. D1 - D4)
Prowadnica dystansowa składa się z części
stałej i ruchomej.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe wspornika prowadnicy dystansowej (25), które utrzymuje
prowadnik mocujący w ustalonej pozycji
(rys. D1).
• Tak ustaw prowadnicę dystansowej, by
prowadnik mocujący wszedł w rowek prowadzący (rys. rys. D2 i D3).
• Dosuń prowadnicę dystansową do tarczy tnącej. Dokręć pokrętło mocujące.
Sprawdź, czy prowadnica przebiega równolegle do tarczy. Jeżeli nie, wyreguluj ją
zgodnie z poniższym opisem (rys. D4).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe prowadnicy
dystansowej (26) (rys. D1) i wycofaj ją do
tyłu aż do całkowitego odsłonięcia dwóch
otworów (27) na górze prowadnicy (rys.
D4).
• Za pomocą klucza trzpieniowego poluzuj
obydwie śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym mocujące prowadnicę
do wspornika. W tym celu przełóż klucz
przez obydwa odsłonięte otwory.
• Tak wyreguluj prowadnicę dystansową,
by znalazła się w pozycji dokładnie równoległej do tarczy tnącej. Sprawdź, czy
odległość między prowadnicą a przednią
i tylną częścią tarczy jest identyczna. Po
ustawieniu dokręć śruby z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym. Jeszcze raz
sprawdź, czy prowadnica jest równoległa
do tarczy.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Montaż i regulacja bocznych uchwytów
(rys. B1 - B3)
Pilarka zawiera dwa uchwyty z tworzywa
sztucznego (5), które ułatwiają manipulowanie
i przenoszenie maszyny. Składają się one
z dwóch części i można je regulować. Dodatkowo spełniają one funkcję podpórek pod
przedmioty obrabiane.
• Obydwie części płaską (22) i zakrzywioną
(21) przyłóż do siebie ząbkowanymi powierzchniami. Ząbki te zapewniają stabilne
zamocowanie (rys. B1).
• Tak złożone elementy przyłóż do boku
podstawy (12); zgraj uchwyty z otworami
w podstawie, przy czym zakrzywiony bok
powinien być skierowany do góry i do
środka stolika (rys. B2).
• Przez otwory przełóż wkręty z łbem
stożkowym płaskim M6 x 16, załóż na
nie podkładki M6 i lekko nakręć nakrętki
sześciokątne M6. Zagięta krawędź płaskiej
części powinna zajść za dolną krawędź
stolika.
15
Regulacja stolika (rys. rys. A1, E1 - E3)
•
Stolik można ręcznie podnosić do góry i opuszczać, a na żądanej wysokości utrzymują go dwa
pokrętła zaciskowe. Pokrętła te znajdują się
pod stolikiem: jedno główne z tyłu silnika (28)
(rys E1), a drugie dodatkowe z lewej strony piły
tarczowej (8) (rys. A1).
• Poluzuj pokrętła i przestaw stolik na żądaną
wysokość.
• Przy korzystaniu z maszyny jako pilarki stołowej zasadniczo musi być zamontowana
nieruchoma dolna osłona tarczy (19) (rys.
E3). Odkręć nakrętkę sześciokątną M10
(29). Załóż osłonę tak, jak to pokazano na
rysunku E2. Nakręć i dokręć nakrętkę, by
ustalić osłonę w odpowiedniej pozycji. Przy
korzystaniu z maszyny jako pilarki stołowej
osłona ta zawsze musi być prawidłowo
zamontowana.
•
•
•
•
Montaż piły tarczowej (rys. F1)
•
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo
ostre i mogą być bardzo niebezpieczne.
By zamocować nową piłę tarczową, trzeba ustawić stolik pilarki w najwyższej pozycji i również
do najwyższej pozycji unieść głowicę pilarki.
• Naciśnij przycisk zwalniający (32) i unieś
dolną osłonę tarczy (9) do góry. Pozostaw
ją w tej pozycji (rys. F1).
•
•
Wolno montować tylko tarcze o maksymalnej średnicy 250 mm.
Po założeniu bądź wymianie piły tarczowej unieś i opuść głowicę pilarki do
oporu, by upewnić się, że ruchoma dolna osłona tarczy zaskakuje w pozycji
spoczynkowej.
Regulacja piły tarczowej (rys. F2)
Gdyby przy załączaniu i wyłączaniu piła tarczowa drgała, wykonaj opisane niżej operacje.
• Poluzuj śrubę przechodzącą przez pierścień kołnierzowy (31) i obróć tarczę (35)
o ćwierć obrotu.
• Ponownie dokręć śrubę i sprawdź, czy
tarcza nadal drga.
• Powtarzaj te dwie operacje, aż tarcza przestanie drgać.
Sprawdź, czy wszystkie osłony (w trybie pracy
maszyny jako pilarki ukosowej i stołowej) znajdują się w swoich pozycjach spoczynkowych.
•
•
•
•
Pierścień (31) zawiera dwa występy (33),
które po przejściu przez otwór w tarczy
zagłębiają się w wewnętrzny pierścień
kołnierzowy. Występy te muszą przylegać
do dwóch płaskich powierzchni wrzeciona
(rys. rys. F3 i F4).
Średnica otworu w tarczy tnącej wynosi
30 mm. Odsadzenie wewnętrznego pierścienia kołnierzowego powinno być zwrócone w stronę tarczy.
Ruchoma osłona tarczy (9) musi być uniesiona. W tym celu wykręć śrubę z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym (34)
z prawej strony występu i unieś osłonę.
Pozostaw ją w tej pozycji (rys. F1).
Zdejmij tarczę (35) (rys. F2).
Montaż nowej tarczy przebiega w odwrotnej
kolejności. Pamiętaj, że tarcza musi przylegać do wewnętrznego pierścienia kołnierzowego, a jej zęby muszą być zwrócone
do dołu w stronę stolika.
Sprawdź, czy obydwa występy zewnętrznego pierścienia kołnierzowego przechodzą
przez wewnętrzny pierścień kołnierzowy
i przylegają do płaskich powierzchni wrzeciona.
Mocno dokręć śrubę.
Opuść osłonę. Ponownie wkręć śrubę
z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (34) (rys. F1).
Klucz widełkowy (30) włóż w dwa zewnętrzne otwory w zewnętrznym pierścieniu
kołnierzowym (31) (rys. F2).
W środku znajduje się duża śruba z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym.
Przez otwór w metalowej osłonie przełóż
krótszy koniec sześciokątnego klucza
trzpieniowego 6 mm (32).
Śruba ta ma lewy gwint. By ją odkręcić,
obróć klucz trzpieniowy w prawo.
Wyjmij śrubę i zdejmij zewnętrzny pierścień
kołnierzowy.
Kontrola i regulacja prostopadłości tarczy
tnącej do stolika obrotowego (rys. rys. G1
i G2)
•
16
Przyłóż kątownik do stolika obrotowego
i tarczy tnącej (35). Głowica pilarki musi
się przy tym znajdować w pionowej pozycji,
a pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (1) - być dobrze dokręcone
•
•
•
•
(by obrócić pokrętło, trzeba je wyciągnąć
i w ten sposób odblokować) (rys. G1).
Gdy kąt nie wynosi 90°, poluzuj pokrętło
zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
(1) i lekko unieś głowicę.
Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (36)
śruby nastawczej (37), która znajduje się
z lewej strony na spodzie obrotowego
odlewu (rys. G2).
Obróć śrubę aż do uzyskania kąta prostego
(rys. G2).
Ponownie dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
•
Regulacja klina rozdzielnika (rys. rys. A1,
K1- K3)
Klin rozdzielnik (16) jest prawidłowo ustawiony,
gdy jego ostrze nie wystaje bardziej niż 2 mm
ponad najwyżej położony ząb piły tarczowej,
a jego zakrzywiony korpus jest oddalony od
zębów piły maksymalnie o 5 mm (rys. K1).
• Poluzuj pokrętła zaciskowe stolika, zarówno
główne (28) (rys. K2), jak i dodatkowe (8)
(rys. A1). Nie wykręcaj ich całkowicie.
• Sześciokątnym kluczem trzpieniowym
wykręć śrubę (42) z tylnej ramy stolika
(rys. K2). Zdejmij nakrętkę i podkładkę
z trzpienia śruby.
• Zdejmij stolik.
• Klin rozdzielnik (16) (rys. K1) jest utrzymywany przez dużą śrubę z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym (43) z tyłu
z prawej strony pod stolikiem (rys. K3).
• By wyregulować klin rozdzielnik, poluzuj tę
śrubę, co pozwala na obracanie wspornika
i klina rozdzielnika do góry i do dołu.
• Obróć wspornik i przestaw klin rozdzielnik
do góry lub do dołu aż do uzyskania prawidłowej pozycji.
• Ponownie mocno dokręć śrubę (43) (rys.
K3).
• Ponownie załóż stolik i włóż śrubę z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym (42)
(rys. K2).
• Ustaw stolik na żądanej wysokości.
• Dokręć pokrętła ustalające stolika (rys. rys.
A1 i K2).
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy
(rys. H)
•
•
•
•
Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (1) i odchyl głowicę jak
najbardziej w lewo.
Sprawdź kąt między stolikiem a tarczą tnącą przy użyciu odpowiedniego kątomierza.
Kąt ten powinien wynosić 45°.
W przeciwnym razie poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (38) śruby (39) i obróć śrubę
aż do uzyskania kąta 45°.
Ponownie dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
Kontrola i regulacja kąta między tarczą tnącą
a prowadnicą oporową (rys. rys. J1 - J3)
•
•
•
•
•
Ponownie ustaw wskazówkę (41) na 0°.
W tym celu za pomocą wkrętaka poluzuj
wkręt.
Opuść głowicę do dołu, aż tarcza tnąca
wejdzie w szczelinę w stoliku obrotowym.
Głowica pilarki musi się przy tym znajdować
w pionowej pozycji, pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (1) - być dobrze
dokręcone, stolik obrotowy - znajdować się
w pozycji 0°, a zatrzask mechanizmu obrotu stolika (13) - być zazębiony (rys. J2).
Przyłóż kątownik do prowadnicy oporowej
i tarczy tnącej. Kąt powinien wynosić 90°
(rys. J1).
W razie konieczności regulacji poluzuj obydwie śruby z łbem walcowym o gnieździe
sześciokątnym (40) (jedna z lewej, a druga
z prawej strony zatrzasku mechanizmu
obrotu stolika) (13) oraz obydwa pokrętła
zaciskowe stolika obrotowego (2) (rys. rys.
J2 - J3).
Teraz stolik z całym mechanizmem obrotu
zależnie od potrzeby obróć w lewo lub
w prawo.
Ponownie dokręć śruby z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym (40) i pokrętła
zaciskowe stolika obrotowego (2).
Smarowanie
Maszyna ta nie wymaga dodatkowego smarowania. Łożyska silnika napędowego i wału
piły tarczowej są nasmarowane na stałe i nie
wymagają konserwacji.
• Nie używaj oleju ani smaru, gdyż w połączeniu z pyłem i trocinami może to doprowadzić do usterek w działaniu maszyny.
• Obszary, w których gromadzą się pył
i trociny, regularnie czyść suchą szczotką.
17
Instrukcja obsługi
Przy użyciu tej pilarki nie można jednocześnie ciąć ukosowo i pod kątem
względem prowadnicy oporowej, to
znaczy nie nadaje się ona do cięć
kombinowanych.
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Zastosowanie maszyny jako pilarki
ukosowej
Zastosowanie maszyny jako pilarki
stołowej
Praca bez osłony jest niebezpieczna. W czasie
piłowania wszystkie osłony muszą znajdować
się na swoim miejscu i prawidłowo działać.
Cięcie wzdłużne (rys., rys. A1, A2, D1, E1
i O)
• Ustaw tarczę w pionowej pozycji.
• Zwolnij pokrętła zaciskowe stolika, zarówno główne (28) (rys. E1), jaki dodatkowe
(8) (rys. A1). Nie wykręcaj ich całkowicie.
Nastaw żądaną głębokość cięcia przez
uniesienie lub opuszczenie stolika (15) (rys.
A2). Najlepiej, gdy w czasie cięcia z rzazu
w przedmiocie obrabianym wystają trzy
zęby piły tarczowej.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe prowadnicy
dystansowej (26) (rys. D1). Przesuń
prowadnicę do przodu lub do tyłu, by jak
najlepiej podpierała przedmiot obrabiany.
Przynajmniej tylny koniec prowadnicy powinien pokrywać się z przednią krawędzią
klina rozdzielnika.
• Dobrze dokręć pokrętła zaciskowe stolika.
• Sprawdź, czy plastikowa osłona tarczy (19)
jest zamocowana na swoim miejscu (rys.
A2).
• Sprawdź, czy prowadnica dystansowa
przebiega równolegle do tarczy tnącej.
• Za pomocą skali na przedniej krawędzi
stolika ustaw prowadnicę w odpowiedniej
odległości od tarczy tnącej.
• Załącz maszynę.
• Powoli wprowadź przedmiot obrabiany pod
górną osłonę tarczy, dociskając go przy tym
mocno do prowadnicy. Pozwól, by zęby
swobodnie cięły materiał i nie napieraj zbyt
silnie na piłę tarczową. Prędkość obrotową
piły utrzymuj na stałym poziomie.
• Zawsze używaj popychacza (44) (rys. O).
• Po przecięciu materiału wyłącz maszynę.
Cięcie prostopadłe poprzeczne (rys. L)
• Ustaw stolik obrotowy w pozycji 0° i dokręć
pokrętła zaciskowe (2).
• Przyłóż przecinany przedmiot do prowadnicy oporowej (3). Chwyć rękojeść i naciśnij
dźwignię zwalniającą głowicy (6).
• Opuść głowicę o ok. 10 mm i zwolnij dźwignię blokady głowicy.
• Naciśnij wyłącznik (7) i odczekaj, aż silnik
osiągnie maksymalną prędkość obrotową.
Następnie opuść głowicę do dołu i przetnij
materiał, aż tarcza zagłębi się w szczelinę
w stoliku obrotowym.
• W czasie cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na przedmiot obrabiany. Nie przyśpieszaj pracy na siłę.
• Wyłącz pilarkę przez ponowne naciśnięcie
wyłącznika.
Cięcie ukosowe (rys. M)
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (1) i ustaw głowicę pod
żądanym kątem.
• Ponownie dokręć pokrętło zaciskowe (1).
• Dalej postępuj zgodnie z opisem w punkcie
„Cięcie prostopadłe poprzeczne”.
Cięcie prostopadłe pod kątem (rys. N)
• Poluzuj pokrętła zaciskowe stolika obrotowego (2).
• Zatrzask mechanizmu obrotu stolika (13)
unieś do góry, by zwolnić go z pozycji 0°.
Pamiętaj, że zatrzask zaskakuje w pozycjach 0°, 22,5° i 45°. Zatrzask ten znajduje
się pod działaniem sprężyny.
• By ustalić stolik obrotowy w jednej z zadanych pozycji, po prostu zwolnij zatrzask
w czasie obracania stolika.
• By ustalić stolik obrotowy pod innym kątem,
posłuż się wskazówką i skalą. Zablokuj
stolik pokrętłami (2).
• Dalej postępuj zgodnie z opisem w punkcie
„Cięcie prostopadłe poprzeczne”.
Montaż opory wzdłużnej/podpórki
przedmiotu obrabianego (wyposażenie
specjalne) (rys., rys. P1 - P4)
•
•
18
Oporę wzdłużną można zamocować albo
z lewej, albo z prawej strony prowadnicy
oporowej (3).
Najpierw poluzuj pokrętło radełkowane
(45) na czarnym elemencie z tworzywa
•
•
sztucznego i przesuń ten element na pręcie
prowadzącym (46) (rys. P1).
Zapoznaj się z rysunkami P2, P3 i P4
i wybierz jedno z ustawień elementu
przesuwnego odpowiednio do planowanej
pracy.
Poluzuj śrubę z łbem walcowym o gnieździe
sześciokątnym (47) (zależnie od potrzeby
u góry z lewej lub z prawej strony prowadnicy oporowej) i wsuń pręt w czworokątny
otwór na końcu prowadnicy (rys. P1).
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
Maszyny według normy EN 61029 nie są przeznaczone do celów produkcyjnych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Odsysanie pyłu
•
Przy piłowaniu drewna przyłącz odpylacz
ssący zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do emisji pyłów.
Na wytwarzanie pyłu mają wpływ następujące
czynniki:
- zużyta piła tarczowa
- odsysanie pyłu z prędkością powietrza
mniejszą niż 20 m/s
- niedokładne prowadzenie przedmiotu obrabianego.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Transport
•
Maszynę zawsze przenoś, trzymając ją za
uchwyty.
Maszynę zawsze transportuj zmontowaną jako pilarkę stołową. Górna
osłona tarczy nie może być zdjęta.
Nigdy nie przenoś maszyny za osłonę
tarczy.
Konserwacja
Pilarka firmy DEWALT odznacza się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej
regularne czyszczenie.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
19
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00084585 - 23-10-2008
20
DW710 - - - - - C
Table
MITRE SAW 3
©
21
DW710 - - - - - C
Motor & table
MITRE SAW 3
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising