GL652 | Black&Decker GL652 STRING TRIMMER Type 2 - 3 instruction manual

Powerful Solutions
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-41 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
TM
GL652
GL653
GL655
GL656
A
B
C
D
E
F
2
G
H
I
J
K
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Bezpečnost jiných osob
Vaše strunová sekačka Black & Decker je určena
pro sekání okrajů trávníků a pro sekání trávy na
špatně přístupných místech. Tento výrobek je
určen pouze pro spotřebitelské použití.
Ⴗ Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto
osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim
nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití
výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Ⴗ Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění a materiálních škod.
Ⴗ Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Ⴗ Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Ⴗ Návod uschovejte pro další potřebu.
Po použití
Ⴗ Není-li výrobek používán, měl by být uložen na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo
dosah dětí.
Ⴗ K uloženému zařízení nesmí mít přístup děti.
Ⴗ Je-li zařízení skladováno nebo přepravováno
ve vozidle, mělo by být umístěno v kufru nebo
zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu
při náhlých změnách rychlosti nebo směru jízdy.
Prohlídky a opravy
Použití výrobku
Ⴗ Vždy před použitím zkontrolujte, zda není
zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné
části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity
a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly,
které by mohly ovlivnit jeho provoz.
Ⴗ Je-li jakákoliv část zařízení poškozena,
nepoužívejte je.
Ⴗ Poškozené a zničené díly nechejte opravit či
vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Ⴗ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo
vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny
v tomto návodu.
Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.
Ⴗ Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou
vhodnou ochranu zraku.
Ⴗ Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem
pracovaly děti nebo osoby, které nejsou
seznámeny s těmito pokyny.
Ⴗ Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo
zvířatům, aby se dostaly do blízkosti
pracovního prostoru nebo se dotýkaly zařízení
a přívodního napájecího kabelu.
Ⴗ Přísný dohled je vyžadován, pokud je zařízení
používáno v blízkosti dětí.
Ⴗ Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
Ⴗ Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
Ⴗ Zařízení používejte pouze za denního světla
nebo při dobrém umělém osvětlení.
Ⴗ Používejte toto zařízení pouze v suchém
prostředí. Zabraňte tomu, aby se zařízení
dostalo do vlhkého prostředí.
Ⴗ Výrobek nenamáčejte.
Ⴗ Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
zařízení se nenachází žádné opravitelné části.
Ⴗ Nepoužívejte toto zařízení v prostředích
s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují
hořlavé kapaliny, plyny nebo prachové směsi.
Ⴗ Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky
a napájecího kabelu, nikdy neuvolňujte
zástrčku ze zásuvky tahem za kabel.
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití a musí být také tak označen. Může
být použit prodlužovací kabel HO5V V-F s délkou
až 30 m a s průřezem vodiče 1,5 mm², aniž by
docházelo k výkonovým ztrátám při provozu nářadí.
Před použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento
kabel poškozen, vyměňte jej. V případě použití
navinovacího kabelu vždy odviňte celou jeho délku.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
strunové sekačky
Varování! Po vypnutí motoru se bude struna
sekačky ještě chvíli otáčet.
Ⴗ Seznamte se s obsluhou a správným
používáním zařízení.
4
Ⴗ Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Pokud
dojde během práce k poškození napájecího kabelu,
okamžitě nářadí vypněte a odpojte od elektrické
zásuvky. NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO
KABELU DŘÍVE, NEŽ BUDE ODPOJEN.
Ⴗ Pokud je napájecí kabel poškozen nebo
opotřebován, nářadí nepoužívejte.
Ⴗ Nazujte si robustní boty nebo holínky, aby byla
vaše chodidla chráněna.
Ⴗ Nohy si chraňte dlouhými kalhoty.
Ⴗ Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je
prostor, ve kterém budete sekat, zbaven
větviček, kamenů, drátů a jiných překážek.
Ⴗ Používejte nářadí pouze ve svislé poloze
se sekací strunou těsně nad zemí. Nikdy
nespouštějte nářadí v jiné poloze.
Ⴗ Při práci s tímto nářadím kráčejte pomalu.
Uvědomte si, že je čerstvě nasekaná tráva
kluzká a vlhká.
Ⴗ Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích
pracujte po vrstevnicích, nikdy ne směrem
nahoru a dolů.
Ⴗ Je-li nářadí v chodu, nikdy nepřecházejte přes
štěrkové chodníky nebo cesty.
Ⴗ Nikdy se nedotýkejte struny, pokud je nářadí
v chodu.
Ⴗ Nepokládejte zařízení na zem, dokud se struna
zcela nezastaví.
Ⴗ Používejte pouze odpovídající typ struny.
Nikdy nepoužívejte kovové řezací lanko nebo
rybářský vlasec.
Ⴗ Dávejte pozor, abyste se nedotkli sekací struny.
Ⴗ Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal
do blízkosti struny. Stále sledujte polohu
napájecího kabelu.
Ⴗ Ruce a nohy držte trvale mimo dosah struny,
a to zejména při zapínání motoru.
Ⴗ Před použitím nářadí a po každém nárazu
nářadí zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození a zda není nutné provedení opravy.
Ⴗ Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými
ochrannými kryty nebo bez řádně nasazených
ochranných krytů.
Ⴗ Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení,
které upravuje délku struny. Po vysunutí nové
struny nářadí před spuštěním vždy nastavte do
jeho obvyklé pracovní polohy.
Ⴗ Zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí
stále čisté a průchozí.
Ⴗ Pokud je přívodní napájecí kabel poškozen
nebo opotřebován, strunovou sekačku (vyžínač
trávy) nepoužívejte.
Ⴗ Dbejte na to, aby se prodlužovací napájecí
kabely nedostaly do blízkosti struny.
Štítky na nářadí
Na zařízení lze nalézt následující varovné
symboly:
Před zahájením obsluhy si řádně
prostudujte tento návod.
Při práci s tímto nářadím používejte
ochranné brýle.
Osoby a domácí zvířata udržujte alespoň
6 m z dosahu pracovní plochy sečení.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Elektrická bezpečnost
Toto zařízení je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutné použití
zemnícího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda
síťové napětí odpovídá napětí uvedenému
na typovém štítku nářadí.
Ⴗ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno
možným rizikům.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Spouštěcí páčka (vypínač zapnuto / vypnuto)
2. Rukojeť
3. Držák kabelu
4. Napájecí přívod
5. Pomocná rukojeť
6. Seřizovací tlačítko
7. Háky pro uložení kabelu
8. Kryt motoru
9. Ochranný kryt
10. Odřezávací nůž struny
11. Pouzdro cívky
12. Struna
13. Vodítko
14. Trubice
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
5
Ⴗ Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo pohyblivými díly nářadí.
Ⴗ Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv
dílů, řezných nástrojů nebo příslušenství.
Ⴗ Poranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Pokud jakékoliv nářadí používáte
delší dobu, ujistěte se, zda děláte pravidelné
přestávky.
Ⴗ Poškození sluchu.
Ⴗ Ohrožení zdraví vdechováním prachových
částic při práci s nářadím (například:práce se dřevem, zvláště pak s dubovým,
bukovým a MDF.)
Nasazení ochranného krytu (obr. A)
Ⴗ Z ochranného krytu (9) odšroubujte šroub (15).
Ⴗ Nasaďte na nářadí kryt jako na uvedeném
obrázku.
Ⴗ Kryt lehce přitlačte, až na své místo zacvakne.
Ⴗ Zajistěte ochranný kryt šroubem.
Varování! Bez řádně uchyceného ochranného
krytu se zařízením nepracujte.
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. B)
Ⴗ Stranu se zásuvkou vhodného prodlužovacího
kabelu připojte k napájecímu přívodu (4).
Ⴗ Zavěste napájecí kabel na držák kabelu (3).
Ⴗ Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky ve
zdi.
Pro vedení kabelu: Před připojením zástrčky
k elektrické síti se ujistěte, zda je kabel
uchycen v držáku kabelu.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nastavení nářadí do režimu
seřezávání nebo do režimu zařezávání
krajů (obr. C, E & F)
Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití.
Nářadí je možné provozovat v režimu seřezávání, jak
je znázorněno na obr. E nebo v režimu zařezávání
krajů, k odstranění převisů trávy u okraje trávníků
a u květinových záhonů, jak je znázorněno na obr. F.
Sestavení nářadí do pracovního stavu
(obr. C)
Režim seřezávání (obr. C & E)
Nářadí je dodáváno v rozloženém stavu. Před
použitím musí být nářadí sestaveno.
Ⴗ Mírně povytáhněte ven trubici (14), dokud
seřizovací tlačítko (6) nezaskočí.
Ⴗ Při zaskočení seřizovacího tlačítka je nářadí
nastaveno na nejkratší pracovní délku.
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí, které není
sestaveno do pracovního stavu.
V režimu seřezávání by měla být řezací hlava
v poloze znázorněné na obr. E. Pokud není,
proveďte následující postup:
Ⴗ Nářadí sestavte do pracovního stavu.
Ⴗ Stlačte seřizovací tlačítko (6).
Ⴗ Otáčejte rukojetí (2) a seřizovací tlačítko uvolněte.
Ⴗ Když se hlava dostane na místo, tlačítko zaskočí.
Poznámka: Hlavou je možné otáčet pouze jedním
směrem.
Připevnění krajového vodítka (obr. D)
Ⴗ Krajové vodítko (13) umístěte v přední části
nářadí podle obrázku.
Ⴗ Mírně povytáhněte do strany nožky krajového
vodítka.
Ⴗ Nožky přetáhněte přes kryt motoru (8) do
otvorů (16) umístěných po obou stranách.
Ⴗ Ujistěte se, zda je krajové vodítko řádně
uchyceno ve žlábcích krytu motoru.
Režim zařezávání krajů (obr. C & F)
Při sekání okrajů trávníků by měla být hlava
sekačky v poloze, která je uvedena na obr. F. Neníli tomu tak:
Ⴗ Nářadí sestavte do pracovního stavu.
Ⴗ Stlačte seřizovací tlačítko (6).
Ⴗ Otáčejte rukojetí (2) a seřizovací tlačítko
uvolněte.
Ⴗ Když se hlava dostane na místo, tlačítko
zaskočí.
Poznámka: Hlavou je možné otáčet pouze jedním
směrem.
Jiná nebezpečí
Další rizika mohou nastat pni způsobu použití
nářadí, který nebyl uveden v přiložených
bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou
vznikat při nesprávném použití, dlouhodobým
použitím nářadí, apod.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek nelze
zcela vyloučit určitá jiná nebezpečí. Ty obsahují:
Úprava délky nářadí (obr. C)
Toto nářadí je vybaveno teleskopickým
mechanismem, který vám umožňuje podle potřeby
si upravit jeho délku. Je možné nastavit tři délky.
Délku upravíte následujícím postupem:
6
Ⴗ Stlačte seřizovací tlačítko (6).
Ⴗ Lehce zasuňte trubici (14) z krytu motoru (2)
směrem dovnitř nebo ven, až bude dosaženo
požadované délky. Seřizovací tlačítko uvolněte.
Ⴗ Když se trubice dostane na místo, tlačítko zaskočí.
Uchycení nové cívky s řezací strunou
(obr. G & H)
Náhradní cívky s řezací strunou dostanete u vašeho dodavatele Black & Decker (kat. č. A6441).
Kompletní kazety obsahující cívku s řezací strunou
jsou taktéž k dispozici (kat. č. A6442).
Ⴗ Odpojte napájecí kabel.
Ⴗ Jazýčky (17) podržte stlačené a uzávěr cívky
(18) vyjměte z pouzdra (11) (obr. G).
Ⴗ Z uzávěru vyjměte prázdnou cívku (19).
Ⴗ Z uzávěru cívky a pouzdra odstraňte
zachycené nečistoty a zbytky trávy.
Ⴗ Vezměte novou cívku a nasuňte ji na výstupek
na krytu cívky. Lehce cívkou pootočte, až se
usadí.
Ⴗ Vysuňte jeden konec řezací struny a protáhněte
jej jedním z otvorů (20) (obr. H). Struna by měla
z uzávěru vyčnívat přibližně 11 cm.
Ⴗ Odpojte druhý konec řezací struny a protáhněte
jej druhým očkem. Struna by měla vyčnívat
přibližně 11 cm.
Ⴗ Srovnejte jazýčky (17) na uzávěru cívky
s výřezy (21) v pouzdře (obr. G).
Ⴗ Zatlačte kryt na pouzdro cívky tak, aby došlo
k jeho řádnému usazení.
Zapnutí a vypnutí
Ⴗ Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí
páčku (1).
Ⴗ Nářadí vypnete uvolněním stisku spouštěcí
páčky.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí
páčku v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použití nářadí
Všeobecné
Ⴗ Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
sekejte pouze suchou trávu.
Sekání travnatých ploch
Ⴗ Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno na obr. E.
Ⴗ Lehce táhněte sekačkou ze strany na stranu.
Ⴗ Pokud sečete vysokou trávu, pracujte po částech
od shora dolů. Trávu sekejte po krátkých kouscích.
Ⴗ Nářadí držte z dosahu tvrdých předmětů
a křehkého porostu.
Ⴗ Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
Varování! Pokud budou řezací struny vyčnívat
přes odřezávací nůž (10), uřízněte je tak, aby
zasahovaly pouze k ostří odřezávacího nože struny.
Sekání okrajů trávníků
Optimálních výsledků při sekání okrajů trávníků bude
dosaženo na okrajích, které jsou hlubší než 50 mm.
Ⴗ Nepoužívejte toto nářadí pro vytváření hran.
K vytváření hran používejte rycí nářadí.
Ⴗ Nářadí veďte tak, jak je znázorněno na obr. F.
Ⴗ Při sestřihávání těsně u země nářadí lehce
skloňte.
Navinutí nové struny na prázdnou
cívku (obr. I, J & K)
Na prázdnou cívku můžete navinout novou strunu.
Náhradní balíčky s řezací strunou dostanete u vašeho dodavatele Black & Decker (kat. č. A6440).
Ⴗ Podle výše uvedeného postupu vyjměte
z nářadí prázdnou cívku.
Ⴗ Odmotejte z cívky zbytek struny.
Ⴗ Novou strunu nejprve naviňte na horní část cívky:
- Založte 2 cm řezací struny do jedné ze
štěrbin v horní části cívky podle obrázku.
- Řezací strunu naviňte na cívku ve směru
vyznačené šipky. Dejte pozor, aby byla
struna navinuta na cívku úhledně a ve
vrstvách. Nepřekřižujte ji.
- Pokud navíjená struna dosáhne výkrojů (23),
odstřihněte ji.
- Dočasně zaparkujte strunu v zářezech (22)
na jedné straně cívky tak, jak je znázorněno
na obrázku.
Ⴗ Opakujte výše popsaný postup pro druhou
řezací strunu ve spodní části cívky. Strunu
zaparkujte ve volných zářezech (22).
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ⴗ Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
Ⴗ Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým
hadříkem. Nepoužívejte k čištění abrazivní
prostředky ani rozpouštědla.
Ⴗ Pravidelně čistěte strunu a cívku měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
Ⴗ Pravidelně odstraňujte ze spodní strany krytu
trávu a nečistoty.
7
Ⴗ Uložení cívky do nářadí proveďte podle výše
uvedeného postupu. Nezapomeňte uvolnit
řezací strunu z parkovacích zářezů (22).
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Varování! Používejte pouze vhodnou strunu
Black & Decker. Zajistěte, aby byla řezací struna
v obou částech cívky (obr. K).
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li si přístroj nahradit novým, nelikvidujte přístroj
běžným způsobem. Zlikvidujte tento přístroj ve
tříděném odpadu.
Řešení problémů
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně,
postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud
nebude závada odstraněna, spojte se s vaším
servisním zástupcem Black & Decker.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Varování! Ještě než budete pokračovat, vypněte
nářadí a odpojte je od elektrické sítě.
Chod nářadí je pomalý
Ⴗ Zkontrolujte, zda se může volně otáčet pouzdro
cívky. Pokud je potřeba, opatrně jej očistěte.
Ⴗ Zkontrolujte, zda struna nevyčnívá z pouzdra
cívky více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji
tak, aby zasahovala jen k ostří odřezávacího
nože struny.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci.
Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte
prosím Vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
zástupci servisu Black & Decker, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Automatický posuv struny nepracuje
Ⴗ Držte stisknuté výstupky na krytu cívky
a sejměte z pouzdra kryt cívky.
Ⴗ Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala
z pouzdra cívky zhruba 11 cm. Pokud již není
dostačující délka struny k dispozici, vložte
podle výše uvedených pokynů do nářadí novou
cívku se strunou.
Ⴗ Vyrovnejte jazýčky na uzávěru cívky s výřezy
v pouzdře.
Ⴗ Zatlačte kryt na pouzdro cívky tak, aby došlo
k jeho řádnému usazení.
Ⴗ Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž, zkraťte
ji tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných středisek Black & Decker a všechny
podrobnosti týkající se poprodejního servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Pokud automatický posuv struny stále nepracuje
nebo pokud je cívka zablokovaná, zkuste
následující:
Ⴗ Pečlivě očistěte pouzdro a uzávěr cívky.
Ⴗ Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda se může
páčka volně pohybovat.
Ⴗ Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny.
Potom proveďte podle výše uvedeného
postupu její správné navinutí na cívku.
Proveďte uložení cívky do pouzdra podle
uvedeného postupu.
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Hmotnost
VAC
W
min-1
kg
GL652
230
450
10000 / 12000
2,7
GL653
230
460
10000 / 12000
2,7
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Hmotnost
VAC
W
min-1
kg
GL655
230
480
10000 / 12000
3,2
GL656
230
500
9500 / 11500
3,2
Vibrace přenášené na obsluhu měřené dle normy
EN 786: < 2,5 m/s2
8
Záruka
Prohlášení o shodě
Firma Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí proto mimořádnou záruku.
Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Záruka platí v zemích Evropské unie
a Evropské zóny volného obchodu (EFTA).
NORMY PRO STROJOVÁ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
GL652 TYP 2-3/GL653 TYP 2-3/
GL655 TYP 2-3/GL656 TYP 2-3
Pokud se v průběhu 24 měsíců od data zakoupení
objeví na nářadí Black & Decker závada plynoucí
z vady materiálu či vada vzniklá způsobem
zpracování, společnost Black & Decker zaručuje
výměnu vadných dílů nebo výměnu vadného
nářadí, aniž by obtěžovala zákazníka více, než
bude nezbytně nutné, za předpokladu, že:
Ⴗ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu;
Ⴗ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Ⴗ Výrobek nebyl vystaven poškození cizími
předměty, látkami nebo nehodami.
Ⴗ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
98/37/EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od
29. prosince 2009), EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EC, sekačka trávy L ≤ 50 cm, příloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
Holandsko
Úředně stanovený orgán ID č.: 0344
Hladina akustického tlaku podle 2000/14/EC
(článek 12, příloha III, (6) L ≤ 50 cm):
LWA (měřená hodnota akustického výkonu)
95 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
96 dB(A)
Při uplatňování reklamace předložte prodejci
nebo servisnímu středisku doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu.
Seznam autorizovaných středisek Black & Decker
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black Decker.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
zde Váš nový výrobek. Registrace umožňuje
společnosti Black & Decker informovat zákazníky
o průběžných změnách a nových výrobcích.
Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou
k dispozici další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velká Británie
1-10-2009
Nezapomeňte na registraci Vašeho výrobku!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registraci lze provést online na adrese www.
blackanddecker.co.uk/productregistration, nebo je
možné zaslat Vaše jméno, příjmení a kód výrobku
zastoupení Black & Decker ve Vaší zemi.
9
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00115716 - 17-12-2009
10
GL652
RASENTRIMMER 2 - 3
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising