GL652 | Black&Decker GL652 STRING TRIMMER Type 2 - 3 instruction manual

Powerful Solutions
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-15 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
TM
GL652
GL653
GL655
GL656
A
B
C
D
E
F
2
G
H
I
J
K
3
Použitie výrobku
Bezpečnosť iných osôb
Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená
na kosenie okrajov trávnikov a na kosenie trávy na
zle prístupných miestach. Tento výrobok je určený
len na spotrebiteľské použitie.
Ⴗ Tento prístroj nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia prístroja osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Ⴗ Deti musia byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by mali byť vždy
dodržiavané základné bezpečnostné pokyny,
vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia a materiálnych škôd.
Ⴗ Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Ⴗ Použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporučené v tomto
návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
Ⴗ Návod si uschovajte pre ďalšiu potrebu.
Po použití
Ⴗ Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť
uložený na suchom a dobre vetranom
mieste, mimo dosahu detí.
Ⴗ K uloženému prístroju nesmú mať prístup
deti.
Ⴗ Ak sa zariadenie skladuje alebo
prepravuje vo vozidle, malo by byť
umiestnené v kufri alebo zaistené tak,
aby sa zabránilo jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
Ⴗ Vždy používajte ochranné okuliare alebo inú
vhodnú ochranu zraku.
Ⴗ Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom
pracovali deti alebo osoby, ktoré nie sú
oboznámené s týmito pokynmi.
Ⴗ Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti
pracovného priestoru a aby sa dotýkali náradia
alebo prívodného kábla.
Ⴗ Prísny dohľad je potrebný, ak sa zariadenie
používa v blízkosti detí.
Ⴗ Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru.
Ⴗ Tento prístroj nesmie byť použitý ako hračka.
Ⴗ Náradie používajte iba za denného svetla alebo
pri dobrom umelom osvetlení.
Ⴗ Používajte toto zariadenie iba v suchom
prostredí. Zabráňte tomu, aby sa zariadenie
dostalo do vlhkého prostredia.
Ⴗ Výrobok nenamáčajte.
Ⴗ Nepokúšajte sa ho rozoberať. Vnútri prístroja sa
nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu užívatelia
opraviť sami.
Ⴗ Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí
s výbušnou atmosférou, v ktorom sa vyskytujú
horľavé kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
Ⴗ Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky
a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel,
aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
Prehliadky a opravy
Ⴗ Vždy pred použitím skontrolujte, či nie
je zariadenie poškodené alebo či nemá
chybné časti. Skontrolujte, či nie sú
jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Ⴗ Ak je akákoľvek časť zariadenia
poškodená, nepoužívajte ju.
Ⴗ Poškodené a zničené diely nechajte
opraviť alebo vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku.
Ⴗ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo
vymeniť iné diely než tie, ktoré sú uvedené
v tomto návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho
kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto
náradia (viď technické údaje). Predlžovací
kábel musí byť vhodný na vonkajšie použitie
a musí byť tiež tak označený. Môže sa použiť
predlžovací kábel HO5V V-F s dĺžkou až
30 m a s prierezom vodiča 1,5 mm², bez
toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám
pri práci s týmto náradím. Pred použitím
predlžovací kábel riadne prehliadnite, či nie
4
Ⴗ Ruky a nohy držte trvale mimo dosahu
struny, a to najmä pri zapínaní motora.
Ⴗ Pred použitím náradia a po každom
náraze náradie skontrolujte, či nedošlo
k jeho poškodeniu a či nie je nutné
vykonať opravu.
Ⴗ Nikdy nepoužívajte náradie
s poškodenými krytmi alebo náradie bez
riadne nasadených krytov.
Ⴗ Dávajte pozor, aby ste sa nezranili
o zariadenie, ktoré upravuje dĺžku struny.
Po vysunutí novej struny náradie pred
zapnutím vždy nastavte do jeho obvyklej
pracovnej polohy.
Ⴗ Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí
stále čisté a priechodné.
Ⴗ Pokiaľ je prívodný napájací kábel
poškodený alebo opotrebovaný, strunovú
kosačku nepoužívajte.
Ⴗ Dbajte na to, aby sa prívodný kábel
nedostal do blízkosti struny.
je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento
kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade
použitia navinovacieho kábla vždy odviňte
celú dĺžku kábla.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
pre strunové kosačky
Varovanie! Po vypnutí motora sa bude
struna kosačky ešte chvíľu otáčať.
Ⴗ Buďte oboznámení s obsluhou
a správnym používaním náradia.
Ⴗ Pred použitím prívodný kábel riadne prezrite,
či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak
dôjde počas práce k poškodeniu prívodného
kábla, okamžite náradie vypnite a odpojte
od elektrickej zásuvky. NEDOTÝKAJTE SA
PRÍVODNÉHO KÁBLA PRED TÝM, NEŽ
BUDE ODPOJENÝ.
Ⴗ Pokiaľ je prívodný kábel poškodený alebo
opotrebovaný, náradie nepoužívajte.
Ⴗ Obujte si pevné topánky alebo čižmy, aby
boli Vaše chodidlá chránené.
Ⴗ Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
Ⴗ Pred použitím náradie skontrolujte, či je
priestor, v ktorom budete kosiť zbavený
vetvičiek, kameňov, drôtov a akýchkoľvek
iných prekážok.
Ⴗ Používajte náradie iba vo zvislej polohe
so sekacou strunou tesne nad zemou.
Nikdy nezapínajte náradie v inej polohe.
Ⴗ Pri práci s náradím sa pohybujte pomaly.
Uvedomte si, že je čerstvo nakosená
tráva klzká a vlhká.
Ⴗ Nepracujte na príkrych svahoch. Na
svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy
nie smerom hore a dole.
Ⴗ Ak je náradie v chode, nikdy
neprechádzajte cez štrkové chodníky
alebo cesty.
Ⴗ Nikdy sa nedotýkajte struny, pokiaľ je
zariadenie v chode.
Ⴗ Neklaďte náradie na zem, pokým sa
struna úplne nezastaví.
Ⴗ Používajte zodpovedajúci typ reznej
struny.
Nikdy nepoužívajte kovové rezacie lanko
alebo rybársky vlasec.
Ⴗ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli sekacej
struny.
Ⴗ Dávajte pozor, aby sa kábel nedostal
do oblasti rezacej struny. Stále sledujte
polohu prívodného kábla.
Štítky na náradí
Na náradí je možné nájsť nasledujúce
varovné symboly:
Pred začatím práce si starostlivo
preštudujte tento návod.
Pri práci s týmto náradím používajte
ochranné okuliare.
Udržujte osoby a domáce zvieratá vo
vzdialenosti aspoň 6 m od kosenej
plochy.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo
prostrediu s vysokou vlhkosťou.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutné
použiť zemniaci vodič. Vždy skontrolujte,
či napätie zdroja zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
Ⴗ Poškodený prívodný kábel musí
byť vymenený výrobcom alebo
v autorizovanom servise Black & Decker,
aby sa zamedzilo riziku zranení.
5
Popis
Zostavenie náradia do
pracovného stavu (obr. C)
Toto náradie je vybavené niektorými alebo
všetkými nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač (zapnuté / vypnuté)
2. Rukoväť
3. Držiak kábla
4. Prívod napájania
5. Pomocná rukoväť
6. Nastavovacie tlačidlo
7. Háčiky pre uloženie kábla
8. Kryt motora
9. Ochranný kryt
10. Rezné ostrie
11. Puzdro cievky
12. Struna
13. Vodidlo
14. Trubica
Náradie sa dodáva v rozloženom stave. Pred
použitím sa musí zostaviť.
Ⴗ Mierne povytiahnite von trubicu (14),
pokým nastavovacie tlačidlo (6)
nezaskočí.
Ⴗ Pri zaskočení tlačidla je náradie
nastavené na najkratšiu pracovnú dĺžku.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie, ktoré
nie je zostavené do pracovného stavu.
Pripevnenie bočného vodidla
(obr. D)
Ⴗ Bočné vodidlo (13) umiestnite v prednej
časti náradia podľa obrázku.
Ⴗ Mierne povytiahnite do boku nožičky
bočného vodidla.
Ⴗ Nožičky prevlečte cez kryt motora (8) do
otvorov (16) na oboch stranách.
Ⴗ Uistite sa, či je vodidlo riadne uchytené
v žliabkoch krytu motora.
Montáž
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či
je náradie vypnuté a či je prívodný kábel
odpojený od zásuvky.
Iné nebezpečenstvo
Nasadenie ochranného krytu (obr. A)
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia
náradia, ktorý sa neuvádza v priložených
bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu
vznikať pri nesprávnom použití, dlhodobým
použitím náradia a pod.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných
opatrení a používaniu ochranných pomôcok
sa nedajú tieto riziká celkom vylúčiť. Tieto
môžu byť:
Ⴗ Poranenia spôsobené kontaktom
s rotujúcimi alebo pohyblivými časťami
náradia.
Ⴗ Poranenia spôsobené pri výmene
akýchkoľvek dielov, rezných nástrojov
alebo príslušenstva.
Ⴗ Poranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia. Ak akékoľvek náradie
používate dlhšiu dobu, uistite sa, či
robíte pravidelné prestávky.
Ⴗ Poškodenie sluchu.
Ⴗ Ohrozenie zdravia vdychovaním
prachových častíc pri práci s náradím
(napríklad: práca s drevom, zvlášť
s dubovým, bukovým a MDF.)
Ⴗ Z ochranného krytu (9) odskrutkujte skrutku
(15).
Ⴗ Nasaďte kryt na náradie podľa postupu
uvedenom na obrázku.
Ⴗ Kryt ľahko pritlačte, až na svoje miesto
zacvakne.
Ⴗ Ochranný kryt zaistite skrutkou.
Varovanie! Bez riadne uchyteného
ochranného krytu so zariadením nepracujte.
Pripojenie náradia k elektrickej sieti
(obr. B)
Ⴗ Stranu so zásuvkou vhodného
predlžovacieho kábla pripjte k prívodu
napätia (4).
Ⴗ Zaveste prívodný kábel na držiak kábla
(3).
Ⴗ Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej
zásuvky v stene.
Pre vedenie kábla: Pred pripojením
zástrčky k elektrickej sieti sa uistite, či je
kábel vedený držiakom kábla.
Použitie
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť
vhodný na vonkajšie použitie.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu
náradia.
6
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v zapnutej polohe.
Nastavenie náradia do režimu kosenia alebo do režimu zarezávania krajov (obr. C, E a F)
Rady na optimálne použitie
Náradie je možné prevádzkovať v režime
kosenia, ako je znázornené na obr. E alebo
v režime zarezávania krajov, na odstránenie
zbytkov trávy pri okraji trávnikov a kvetinových
záhonov, ako je znázornené na obr. F.
Všeobecné
Ⴗ Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky,
koste iba suchú trávu.
Kosenie trávnatých plôch
Režim kosenia (obr. C a E)
Ⴗ Náradie uchopte tak, ako je znázornené na
obr. E.
Ⴗ Ľahko ťahajte kosačkou z boka na bok.
Ⴗ • Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po
častiach zhora nadol. Trávu koste po
krátkych kúskoch.
Ⴗ Náradie držte z dosahu tvrdých
predmetov a krehkého porastu.
Ⴗ Pokiaľ náradie spomalí chod, znížte jeho
zaťaženie.
V režime kosenia by mala byť rezacia hlava
v polohe znázornenej na obr. E. Pokiaľ nie je,
spravte nasledovné:
Ⴗ Náradie zostavte do pracovného stavu.
Ⴗ Stlačte nastavovacie tlačidlo (6).
Ⴗ Otáčajte rukoväťou (2) a nastavovacie
tlačidlo uvoľnite.
Ⴗ Keď sa hlava dostane na miesto, tlačidlo
zaskočí.
Poznámka: Hlavou je možné otáčať iba
jedným smerom.
Kosenie okrajov trávnikov
Optimálne výsledky pri kosení okrajov trávnikov
sa dosiahnu na okrajoch, ktoré sú hlbšie než
50 mm.
Ⴗ Nepoužívajte toto náradie na vytváranie
hrán. Na vytváranie hrán používajte rycie
náradie.
Ⴗ Náradie uchopte tak, ako je znázornené na
obr. F.
Ⴗ Pri zostrihávaní tesne pri zemi náradie
ľahko nakloňte.
Režim zarezávania krajov
(obr. C a F)
Na kosenie okrajov trávnikov by mala byť
hlava kosačky v polohe, ktorá je zobrazená
na obr. F. Ak to tak nie je:
Ⴗ Náradie zostavte do pracovného stavu.
Ⴗ Stlačte nastavovacie tlačidlo (6).
Ⴗ Otáčajte rukoväťou (2) a nastavovacie
tlačidlo uvoľnite.
Ⴗ Keď sa hlava dostane na miesto, tlačidlo
zaskočí.
Poznámka: Hlavou je možné otáčať iba jedným smerom.
Údržba
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek
údržby náradie vypnite a odpojte kábel od
siete.
Úprava dĺžky náradia (obr. C)
Toto náradie má teleskopický mechanizmus,
ktorý umožňuje podľa potreby si upraviť jeho
dĺžku. Je možné nastaviť tri dĺžky. Dĺžku
upravíte nasledujúcim postupom:
Ⴗ Stlačte nastavovacie tlačidlo (6).
Ⴗ Ľahko zasuňte trubicu (14) z krytu motora
(2) smerom dovnútra alebo von, až
dosiahnete požadovanú dĺžku. Nastavovacie
tlačidlo uvoľnite.
Ⴗ Keď sa hlava dostane na miesto, tlačidlo
zaskočí.
Ⴗ Pravidelne čistite vetracie otvory náradia
pomocou mäkkej kefky alebo suchej
handričky.
Ⴗ Pravidelne čistite kryt motora vlhkou
handričkou. Nepoužívajte na čistenie
abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Ⴗ Pravidelne čistite príslušenstvo mäkkou
kefkou a suchou handričkou.
Ⴗ Pravidelne odstraňujte zo spodnej strany
krytu trávu a nečistoty.
Zapnutie a vypnutie
Ⴗ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).
Ⴗ Náradie vypnete uvoľnením stlačenia
vypínača.
7
- Dočasne zaparkujte strunu v zárezoch
(22) na jednej strane cievky tak, ako je
znázornené na obrázku.
Ⴗ Opakujte vyššie popísaný postup pre
druhú rezaciu strunu v spodnej časti
cievky. Strunu uložte vo voľných zárezoch
(22).
Ⴗ Uloženie cievky do náradia spravte podľa
vyššie uvedeného postupu. Nezabudnite
uvoľniť rezaciu strunu z parkovacích
zárezov (22).
Uchytenie novej cievky s rezacou
strunou (obr. G a H)
Náhradné cievky s rezacou strunou dostanete u Vášho dodávateľa Black & Decker
(kat. č. A6441). Kompletné kazety obsahujúce cievku so strunou sú tiež k dispozícii
(kat. č. A6442).
Ⴗ Odpojte prívodný kábel
Ⴗ Jazýčky (17) podržte stlačené a uzáver
cievky (18) vyberte z puzdra (11) (obr. G).
Ⴗ Vyberte z puzdra prázdnu cievku (19).
Ⴗ Z uzáveru cievky a krytu odstráňte
zachytené nečistoty a zvyšky trávy.
Ⴗ Vezmite novú cievku a nasuňte ju na
výčnelok na kryte cievky. Ľahko cievkou
pootočte, až sa usadí.
Ⴗ Vysuňte jeden koniec struny a prevlečte
ho jedným z otvorov (20) (obr. H). Struna
by mala vyčnievať približne 11 cm z krytu
cievky.
Ⴗ Odpojte druhý koniec struny a prevlečte
ho druhým očkom. Struna by mala
vyčnievať približne 11 cm z krytu cievky.
Ⴗ Zarovnajte jazýčky (17) na uzávere cievky
s výrezmi (21) v puzdre (obr. G).
Ⴗ Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby
došlo k jeho riadnemu osadeniu.
Varovanie! Používajte iba vhodnú strunu
Black & Decker. Zaistite, aby bola struna
v oboch častiach cievky (obr. K).
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje
správne, postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov. Ak nebude porucha odstránená,
spojte sa s Vaším servisným zástupcom
Black & Decker.
Varovanie! Skôr než budete pokračovať,
vypnite náradie a odpojte ho od elektrickej
siete.
Chod náradia je pomalý
Ⴗ Skontrolujte, či sa puzdro cievky voľne
otáča. Pokiaľ je to potrebné, opatrne ho
očistite.
Ⴗ Skontrolujte, či struna nevyčnieva
z puzdra cievky viac než 11 cm. Pokiaľ
áno, odrežte ju tak, aby zasahovala len po
ostrie odrezávacieho noža struny.
Varovanie! Ak budú rezacie struny vyčnievať
cez odrezávací nôž (10), odrežte ich tak, aby
zasahovali iba k ostriu odrezávacieho noža
struny.
Navinutie novej struny na prázdnu
cievku (obr. I, J a K)
Na prázdnu cievku môžete navinúť novú
rezaciu strunu.
Náhradné cievky s rezacou strunou dostanete u Vášho dodávateľa Black & Decker
(kat. č. A6440).
Ⴗ Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte
z náradia prázdnu cievku.
Ⴗ Z cievky odmotajte zvyšok struny.
Ⴗ Najprv naviňte novú strunu na vrchnú časť
cievky:
- Založte 2 cm struny do jednej zo štrbín
v hornej časti cievky podľa obrázku.
- Rezaciu strunu naviňte na cievku
v smere vyznačenej šípky. Dajte pozor,
aby bola struna navinutá na cievku
úhľadne vo vrstvách. Neprekrižujte ju.
- Pokiaľ navíjaná struna dosiahne po
výrezy (23), odstrihnite ju.
Automatický posuv struny
nepracuje
Ⴗ Držte stlačené výstupky na kryte cievky
a vyberte z puzdra kryt cievky.
Ⴗ Povytiahnite strunu tak, aby vyčnievala
z puzdra cievky zhruba 11 cm. Pokiaľ
už nie je dostačujúca dĺžka struny
k dispozícii, vložte podľa vyššie
uvedených pokynov do náradia novú
cievku so strunou.
Ⴗ Vyrovnajte jazýčky na uzávere cievky
s výrezmi v puzdre.
Ⴗ Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby
došlo k jeho riadnemu osadeniu.
Ⴗ Ak prečnieva struna cez odrezávací
nôž, skáťte ju tak, aby sa tohto noža iba
dotýkala.
8
Ak automatický posuv struny stále nepracuje
alebo ak je cievka zablokovaná, skúste
nasledujúce:
Ⴗ Starostlivo očistite puzdro a kryt cievky.
Ⴗ Vyberte cievku a skontrolujte, či sa páčky
môžu voľne pohybovať.
Ⴗ Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku
struny. Potom ju podľa vyššie uvedeného
postupu správne naviňte na cievku.
Uloženie cievky do náradia spravte podľa
vyššie uvedeného postupu.
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu
s bežným komunálnym odpadom.
GL652
Napätie
VAC 230
Príkon
W 450
Otáčky naprázdno min-1 10000 / 12000
Hmotnosť
kg 2,7
GL653
230
460
10000 / 12000
2,7
GL655
Napätie
VAC 230
Príkon
W 480
Otáčky naprázdno min-1 10000 / 12000
Hmotnosť
kg 3,2
GL656
230
500
9500 / 11500
3,2
Vibrácie prenášané na obsluhu merané podľa
normy EN 786: < 2,5 m/s2
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo
ak si prajete prístroj nahradiť novým, nelikvidujte ho bežným spôsobom. Zlikvidujte tento
prístroj v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje
možnosť zberu použitých výrobkov alebo
ich recykláciu. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu
Black & Decker, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky.
Zoznam autorizovaných stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
9
Záruka
ES Prehlásenie o zhode v rámci
EÚ
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje
kupujúcemu mimoriadnu záruku. Táto záruka
je nadštandardná a v žiadnom prípade
nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto
záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
NORMY PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIE TÝKAJÚCE SA
VONKAJŠIEHO HLUKU
GL652 TYP 2-3/GL653 TYP 2-3/
GL655 TYP 2-3/GL656 TYP 2-3
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia,
akékoľvek materiálové či výrobné chyby,
garantujeme, v snahe o minimalizovanie
vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných
dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
• Výrobok nebol používaný na
obchodné alebo profesionálne účely
a nedochádzalo k jeho prenájmu.
• Výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho
predpísaná údržba.
• Výrobok nebol poškodený cudzím
zavinením.
• Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového
servisu Black & Decker.
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
98/37/EC (do 28. decembra 2009), 2006/42/EC
(od 29. decembra 2009), EN 60335-1,
EN 60335-2-91
2000/14/EC, kosačka trávy L ≤ 50 cm, príloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, Holandsko
Úradne stanovený orgán ID č.: 0344
Hladina akustického tlaku podľa normy
2000/14/EC
(článok 12, príloha III, (6) L ≤ 50 cm):
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
95 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
96 dB(A)
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné
predajcovi alebo servisnému stredisku
predložiť doklad o nákupe výrobku. Miesto
Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky Black & Decker sa dozviete na
príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na
internetovej adrese:
www.2helpU.com
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/EC.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť Black & Decker na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva
toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak
mať neustále prehľad o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o našom
výrobnom programe získate na internetovej
adrese
www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Veľká Británia
1-10-2009
10
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00115717- 06-01-2010
11
GL652
RASENTRIMMER 2 - 3
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising