GL280 | Black&Decker GL280 STRING TRIMMER Type 2 instruction manual

Powerful Solutions
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
522101-05 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
TM
GL280
GL301
GL315
GL337
GL350
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetesszerű használat
Maradványkockázatok
Az Ön Black & Decker márkájú fűszegélyvágóját
gyepszélek vágására és igazítására, illetve kis területen
való kaszálásra terveztük. A fűszegélyvágó iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett
készülékek használatakor be kell tartani az alapvető
biztonsági előírásokat, többek között a következőket
a tűz, az áramütés, a személyi sérülés és az anyagi
károkozás veszélyének elkerülése érdekében.
♦
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet.
♦
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt föl nem sorolt műveletek végzése, személyi
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
♦
Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is
fellapozhassa.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ún. maradványkockázatokat) nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson
rendszeresen szüneteket a munkában.
♦
Halláskárosodás.
♦
A használat közben famunkáknál keletkező por
belégzése miatti egészségkárosodás, (különös
tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
A készülék használata
Használat után
Biztonsági előírások
♦
Mindig körültekintően használja a készüléket.
♦
Mindig viseljen biztonsági védőszemüveget.
♦
Ne engedje, hogy gyerekek vagy a használati
utasítást nem ismerő személyek használják
a készüléket.
♦
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok
a munkaterület közelébe menjenek, illetve
hozzányúljanak a készülékhez és a tápkábelhez.
♦
Gondos felügyelet szükséges, ha a készüléket
olyan helyen használják, ahol gyerekek vannak
a közelben.
♦
A készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők csak
felügyelettel használhatják.
♦
A készülék nem játékszer.
♦
A készülék csak nappali fénynél vagy jó mesterséges
világítás mellett használható.
♦
Csak száraz környezetben használható. Ne érje
nedvesség a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe.
♦
Ne nyissa föl a készülék burkolatát. A készülék
belsejében nincsenek a felhasználó által
szervizelhető alkatrészek.
♦
Robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében,
ne használja a készüléket.
♦
A készüléket soha ne húzza ki a kábelnél fogva
a konnektorból, hogy elkerülje a dugasz és a kábel
sérülését.
♦
♦
Átvizsgálás és javítás
♦
♦
♦
♦
♦
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék,
illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze.
Ellenőrizze, nem töröttek-e alkatrészei, vagy
más körülmény nem akadályozza-e a készülék
működését.
Ne használja a készüléket, ha bármely alkatrésze
sérült vagy hibás.
Márkaszervizben javíttassa meg a sérült, illetve
hibás alkatrészt.
Kizárólag a kézikönyvben leírt alkatrészeket szerelje
le vagy cserélje ki.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a készülék felvett teljesítményének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki
adatokat). A hosszabbító kábel kültéri használatra
alkalmas, és ilyen értelmű jelöléssel ellátott legyen.
Legfeljebb 30 m hosszú és 1,5 mm2 keresztmetszetű
HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat a termék
teljesítményének csökkenése nélkül. Használat előtt
vizsgálja meg a hosszabbító kábelt, nem láthatók-e rajta
sérülés, kopás vagy elöregedés jelei. A hibás, illetve sérült
hosszabbító kábelt cserélje ki. Ha kábeldobot használ,
mindig teljesen tekerje le a kábelt.
Mások biztonsága
♦
A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző
helyen, gyerekektől elzárva tartsa.
A készülék gyerekek elől elzárva tárolandó.
Ha a készüléket egy járműben tárolja, illetve szállítja,
vagy a csomagtartóban tartsa, vagy kösse le,
hogy ne mozdulhasson el hirtelen sebesség- vagy
irányváltáskor.
Ezt a szerszámot nem használhatják korlátozott
fizikai, érzékelési és mentális képességekkel
rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket
is); kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
5
Kiegészítő biztonsági utasítások
fűszegélyvágóhoz
Vi s e l j e n v é d ő s z e m ü v e g e t a k é s z ü l é k
használatakor.
Figyelmeztetés! A vágó alkatrészek a motor
kikapcsolása után is forognak még.
♦
Ismerkedjen meg a készülék vezérlőivel és
megfelelő használatával.
♦
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és
a hosszabbító kábelt, nem láthatók-e rajtuk sérülés,
kopás vagy elöregedés jelei. Ha valamelyik kábel
használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa
le a hálózati áramforrásról. NE ÉRJEN A KÁBELHEZ
MIELŐTT ÁRAMTALANÍTANÁ.
♦
Ne használja a készüléket, ha kábelei sérültek vagy
elhasználódtak.
♦
Védje lábát magasszárú cipővel vagy csizmával.
♦
Viseljen hosszúnadrágot.
♦
A készülék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e
a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy más
akadályok.
♦
Csak függőleges helyzetben használja a készüléket,
a vágószál pedig a talaj közelében legyen. Soha ne
kapcsolja be a készüléket más helyzetben.
♦
A készülék használatakor lassan mozogjon. Ne
feledje, a frissen vágott fű nedves és csúszós.
♦
Ne dolgozzon meredek lejtőn. Lejtőn keresztbe
haladva dolgozzon, ne föl-le irányba.
♦
Ne menjen át kavicsos ösvényen, úton működő
készülékkel.
♦
Ne nyúljon a vágószálhoz, ha a készülék be van
kapcsolva.
♦
Ne tegye le a készüléket, amíg a vágószál forgása
le nem áll.
♦
Csak a megfelelő típusú vágószálat használja. Soha
ne használjon fém vágószálat vagy horgász zsinórt.
♦
Legyen óvatos, ne érjen a zsinórvágó pengéhez.
♦
Ügyeljen, hogy a vágószál ne érintkezhessen
a tápkábellel. Mindig tudja, hol fut a tápkábel.
♦
Kezét, lábát folyamatosan óvja a vágószáltól,
különösen a motor bekapcsolásakor.
♦
A készülék használata előtt és esetleges ütődése
után ellenőrizze, nem sérült vagy kopott-e; ha
szükséges, javítsa ki.
♦
Soha ne dolgozzon védőburkolat nélküli készülékkel,
illetve ha a burkolat sérült.
♦
Ügyeljen, nehogy sérülést szenvedjen a vágószál
levágására szolgáló alkatrész miatt. Új vágószál
kihúzása után mindig állítsa szokásos működési
helyzetbe a gépet még a motor bekapcsolása előtt.
♦
Mindig győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílásokat
nem tömíti-e el törmelék.
♦
Ne használja a pázsit-, illetve szegélyvágót, ha
kábelei sérültek vagy elhasználódtak.
♦
Óvja a hosszabbító kábelt a vágó alkatrésztől.
Ne engedjen embereket és állatokat a vágási
terület 6 m-es körzetébe.
Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek.
Elektromos biztonság
A készülék kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében azt a gyártóval vagy hivatalos
Black & Decker vevőszolgálattal ki kell cseréltetni.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel
rendelkezhet:
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Fogantyú
3. Kábeltehermentesítő
4. Hálózati csatlakozó
5. Pótfogantyú
6. Nyél
7. Kábeltartó kampók
8. Vágófej állító gomb - csak GL315 és GL350 típusnál
9. Védőburkolat
10. Szálvágó él
11. Vágószál
12. Orsóház
13. Szélvezető - csak GL315 és GL350 típusnál
14. Vágófej
A készülék összeszerelése
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva,
és a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról.
A nyél vágófejre szerelése (A ábra)
♦
Állítsa a nyél (6) négyszögletű érintkezőjét egy
vonalba a vágófejen (14) lévő csatlakozóval.
♦
Illessze a nyelet a vágófejbe és nyomja addig, amíg
a helyére kattan.
A fogantyú nyélre szerelése (B ábra)
♦
Állítsa a nyél (6) kerek érintkezőjét egy vonalba
a fogantyún (2) lévő csatlakozóval.
♦
Illessze a nyelet a fogantyúba és nyomja addig, amíg
a helyére kattan.
Címkék a készüléken
A következő figyelmeztető jelzések láthatók a készüléken:
A védőburkolat felszerelése (C ábra)
♦
Távolítsa el a csavart (15) a vágófejből.
♦
Helyezze a védőburkolatot a készülékre az ábra
szerint.
A készülék használata előtt olvassa el
a használati utasítást.
6
♦
Határozottan nyomja a védőburkolatot (9) addig,
amíg az be nem reteszelődik.
♦
Rögzítse a védőburkolatot a csavarral.
Figyelem! Soha ne használja a készüléket addig, amíg
a védőburkolat nincs megfelelően felszerelve.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
A gép bekapcsolásához húzza meg a kapcsolókart
(1).
♦
A gép kikapcsolásához engedje el a kapcsolókart
(1).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsolókar
rögzítését működő készüléknél.
A vágószál kioldása
A csomagolásban a vágószál az orsóházra van
ragasztva.
♦
Távolítsa el a ragasztót, amely a vágószálat (11) az
orsóházhoz (12) rögzíti.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
A készülék áramforrásra való csatlakoztatása (D ábra)
♦
Csatlakoztassa az erre alkalmas hosszabbító kábelt
a készülék dugaszoló aljzatához (4).
♦
Hurkolja át a kábelt a kábeltehermentesítőn (3).
♦
Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a konnektorba.
A vezeték tehermentesítéséhez ellenőrizze, hogy
a kábeltehermentesítőre valóban rá van hurkolva a kábel,
mielőtt csatlakozna az áramforráshoz.
Általánosságban
♦
Az optimális vágási eredmény eléréséhez csak
száraz füvet vágjon.
Fűszegélynyírás
♦
Tartsa a készüléket az F ábrán látható pozícióban.
♦
Lengesse könnyedén a fűszegélyvágót ide-oda,
egyik oldalról a másikra.
♦
Ha hosszú füvet vág, azt fokozatosan, kis lépésekben
tegye a tetejétől kiindulva.
♦
Tartsa távol a készüléket keményebb tárgyaktól és
érzékeny növényektől.
♦
Ha a készülék motorja elkezd lassabban pörögni,
csökkentse a terhelést.
Figyelem! Csak szabadtéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon! Amennyiben kábeldobon
lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka
megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában
dolgozni. Ne a gép erőltetésével gyorsítsa
a munkatempót. Ne terhelje túl a gépet.
Szélezés (csak GL315 és GL350 típusnál)
Optimális vágási eredmény eléréséhez a fűszegély
szélének legalább 50mm mélynek kell lennie.
♦
Ne használja a készüléket fűszegély szélek
létrehozására. Új fűszegély szél kiképzésére
használjon élezőásót.
♦
A G ábrán látható módon vezesse a gépet.
♦
Rövidebb vágási eredmény eléréséhez kissé döntse
meg a készüléket.
A készülék beállítása fűszegély vagy szélező
üzemben történő vágásra (E - G ábra) (csak GL315
és GL350 típusnál)
A gép használható fűszegélyvágó üzemmódban (lásd F
ábra), vagy szélező üzemmódban a pázsit szélein esetleg
virágágyások mentén a túlságosan kilógó fűszálak
levágására (lásd G ábra).
Új orsó felszerelése (H - J ábra)
GL280/GL301 - Orsó egy damil szállal (H ábra)
A pótorsó damillal együtt (típusszám: A6481)
megvásárolható a Black & Decker szakkereskedőknél.
♦
Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról.
♦
Tartsa a füleket (16) benyomva és távolítsa el az
orsófedelet (17) az orsóházról (12).
♦
Vegye ki az üres orsót (18) az orsóházból.
♦
Távolítsa el a fű- és egyéb maradványokat az
orsófedélből és az orsóházból.
♦
Fogja meg az új orsót és tekerjen le kb. 9 cm
vágószálat.
♦
Vezesse át a fűzőszemen (19) a vágószál véget
♦
Nyomja az új orsót a tengelyre (20) és forgassa
meg egy kissé az orsót, amíg a helyére nem kerül.
Ellenőrizze, hogy a vágószál nem szorult az orsó
alá és az orsóházból 9 cm vágószál nyúlik ki.
♦
Igazítsa az orsófedél füleit az orsóház illesztékeibe.
♦
Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig, amíg
pontosan be nem illeszkedik a helyére.
Figyelem! Ha a vágószál túlnyúlik a vágó élen (10), vágja
akkorára, hogy éppen csak érintse az élt.
Fűszegélyvágó üzemmód (E és F ábra) (csak GL315
és GL350 típusnál)
A fűszegélyek vágásához a készülék fejét a F ábrán
látható pozícióba kell hozni. Ha ez nem így van, akkor
tegye az alábbiakat:
♦
Nyomja meg a vágófej beállító gombot (8).
♦
Fordítsa el a vágófejet (14) s eközben eressze el
a gombot.
♦
Amikor a fej a megfelelő pozícióba kerül, a gomb
bereteszelődik a helyére.
Megjegyzés: A nyél csak egy irányban fordítható el.
Szélező üzemmód (E és G ábra) (csak GL315 és
GL350 típusnál)
A szélek vágásához a készülék fejét a G ábrán látható
pozícióba kell hozni. Ha ez nem így van, akkor tegye
az alábbiakat:
♦
Nyomja meg a vágófej beállító gombot (8).
♦
Fordítsa el a vágófejet (14) s eközben eressze el
a gombot.
♦
Amikor a fej a megfelelő pozícióba kerül, a gomb
bereteszelődik a helyére.
Megjegyzés: A nyél csak egy irányban fordítható el.
7
GL315/GL350 - Orsó kettős damil szállal (I és J ábra)
A pótorsó damillal együtt (típusszám: A6441) és
a komplett kazetta - mely az orsóra tekert vágószálból
és az orsófedőből áll - (típusszám A6442 vagy A6488) is
megvásárolható a Black & Decker szakkereskedőknél.
♦
Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról.
♦
Tartsa a füleket (21) benyomva és távolítsa el az
orsófedelet (22) az orsóházról (12).
♦
Vegye ki az üres orsót (23) az orsófedélből.
♦
Távolítsa el a fű- és egyéb maradványokat az
orsófedélből és az orsóházból.
♦
Nyomja az új orsót az orsófedél csapjaira. Forgassa
meg egy kissé az orsót, amíg a helyére nem kerül.
♦
Az egyik vágószál véget oldja ki és vezesse át
a megfelelő fűzőszemen (24)). A vágószálnak
körülbelül 9 centiméterre kell kilógnia az orsófedélből.
♦
Oldja ki a másik vágószál véget is és vezesse át
a másik fűzőszemen. A vágószálnak körülbelül 9
centiméterre kell kilógnia az orsófedélből.
♦
Igazítsa az orsófedél füleit (21) az orsóház
illesztékeibe (25).
♦
Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig, amíg
pontosan be nem illeszkedik a helyére.
Figyelem! Ha a vágószál túlnyúlik a vágó élen (10), vágja
akkorára, hogy éppen csak érintse az élt.
-
Vezessen 2 cm hosszú szálat az orsó felső
részének vájatába (30), ahogy az ábrán látható.
Csévélje fel a vágószálat az orsóra a nyíl (31)
irányába. Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás
mellé, rétegesen tekercselje fel. Ne keresztezze
a szálakat.
Ha a feltekercselt szál eléri a mélyedéseket
(32), vágja el.
Átmenetileg dugja a szálat az orsó egyik
oldalának vájatába (33), ahogy az ábrán
látható.
♦
Ismételje meg a már leírt módon a másik vágószállal
ezt a műveletet az orsó alsó oldalán is. A szálvéget
dugja a másik vájatba (33).
♦
A már korábban leírtak szerint helyezze az orsót
a készülékre. Ne feledje a szálakat a vájatokból (33)
kioldani.
Figyelem! Csak a megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használja. Ügyeljen arra, hogy az orsó
mindkét részén legyen vágószál.
Hibaelhárítás
Ha az Ön készüléke nem rendeltetésszerűen működik,
kövesse az alábbi instrukciókat. Ha a hiba nem
hárítható el az alábbi módszerekkel, kérjük, forduljon
a legközelebbi Black & Decker szervizhez.
Figyelem! Mielőtt bármilyen hibaelhárítási munkálatba
kezdene, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva, és a hálózati csatlakozó le van választva az
áramforrásról.
Új vágószál felcsévélése az üres
orsóra (K - O ábra)
Az orsóra feltekerhet pót vágószálat is.
GL280/GL301 - Orsó egy damil szállal (K és L ábra)
A pótvágószál megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedőknél. (típusszám: A6170 (25m) és A6171
(40m)).
♦
Távolítsa el az üres orsót a készülékről a fent leírtak
szerint.
♦
Távolítsa el az orsóról a maradványszálakat.
♦
Vezessen 2 cm hosszú szálat az orsó egyik furatába
(26) az ábrán látható módon.
♦
Hajtsa meg a szálat és biztosítsa az L-formájú
vájatba (27).
♦
Csévélje fel a vágószálat az orsóra a nyíl (28)
irányába. Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás
mellé, rétegesen tekercselje fel. Ne keresztezze
a szálakat.
♦
Ha a feltekercselt szál eléri a mélyedést (29), vágja
el. Hagyja a szálat kb. 9 cm-el túlnyúlni az orsóból
és tartsa meg az ujjával.
♦
A már korábban leírtak szerint helyezze az orsót
a készülékre.
Figyelem! Csak megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használjon.
A készülék fordulatszáma lassul
♦
Ellenőrizze, hogy az orsóház szabadon
elforogatható-e. Szükség esetén óvatosan tisztítsa
meg.
♦
Ellenőrizze, hogy az orsóházból ne lógjon ki
a vágószál 9 cm-nél hosszabban. Ha mégis így van,
vágja akkorára, hogy éppen csak érintse a vágó élt.
Az automatikus száladagoló nem működik
♦
Tartsa a füleket benyomva és távolítsa el az
orsófedelet az orsóházról.
♦
Húzza ki a vágószálat, amíg az 9 cm-re kinyúlik az
orsóházból. Ha nincs elegendő vágószál az orsón,
helyezzen fel egy új orsót, vagy csévéljen újabb
vágószálat az üres orsóra a fent leírtak szerint.
♦
Igazítsa az orsófedél füleit az orsóház illesztékeibe.
♦
Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig, amíg
pontosan be nem illeszkedik a helyére.
♦
Ha a vágószál túlnyúlik a vágó élen, vágja akkorára,
hogy éppen csak érintse az élt.
Ha az automatikus száladagoló még ezek után sem
működik, vagy az orsón lévő vágószál összetekeredett,
próbálkozzon a következőkkel:
♦
Óvatosan tisztítsa meg az orsófedelet és az
orsóházat.
♦
Távolítsa el az orsót és ellenőrizze, hogy
a kapcsolókar szabadon mozgatható-e.
♦
Távolítsa el az orsót és csévélje fel újra a vágószálat,
pontosan úgy, ahogy a fentiekben leírtuk. Helyezze
vissza az orsót az előzőek szerint.
GL315/GL350 - Orsó kettős damil szállal (M – O ábra)
A pótvágószál megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedőknél. (típusszám: A6440)
♦
Távolítsa el az üres orsót a készülékről a fent leírtak
szerint.
♦
Távolítsa el az orsóról a maradványszálakat.
♦
Az új vágószálat először az orsó felső részére
csévélje fel:
8
Karbantartás
Műszaki adatok
GL280
TÍPUS 2
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker
készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú
felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő működés
feltétele a készülék megfelelő gondozása és rendszeres
tisztítása.
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Súly
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a gépet.
♦
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla,
ha az különálló akkumulátorral működik.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a géppel egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt. A rendszeres
tisztításon kívül töltője nem igényel további
karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a készülék és a töltő
szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja
rendszeresen. Ne használjon súrolószert vagy
oldószer alapú tisztítószereket.
Vac 230
W 300
min-1 10 000
kg 2,2
GL337
TÍPUS 2
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Súly
Vac 230
W 320
min-1 10 000
kg 2,2
GL301
TÍPUS 2
GL315
TÍPUS 3
230
300
230
320
10 000
2,2
10 000
2,2
GL350
TÍPUS 3
230
350
10 000
2,2
Kéz/kar súlyozott rezgésgyorsulás az EN 786 szerint:
= 4 m/s2, toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s2,
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi anyagaik
újrafelhasználását. Az újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Emellett a Black & Decker
márkaszervizek listája, illetve eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes
ismertetése megtalálható a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
GL280/GL301/GL315/GL337/GL350
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN
60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EK, Szegélyvágó L ≤ 50 cm, VIII. melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Hollandia
A tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Hangteljesítményszint a 2000/14/EK szerint (12-as
cikkely, III-as függelék, L ≤ 50 cm):
LWA (mért hangteljesítményszint) 95 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint) 96 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 3 dB(A)
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/EK
irányelvnek. Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a Black & Decker vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd
az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2010.03.31.
Angol szabadalmi igénybejelentés száma: 059745.6
Közösségi formatervezési mintaoltalmi bejelentés
számok: 340385-0001 & 339544-0001
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a
kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos
további
tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00244031 - 15-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising