GL716 | Black&Decker GL716 STRING TRIMMER Type 3 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
do użytku
przydomowego
505202-10 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GL701
GL716
GL720
GL741
2
3
POLSKI
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy
przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz
obsługiwać narzędzie obiema rękami.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kosiarka żyłkowa Black & Decker GL701/GL716/GL720/
GL741 jest przeznaczona do koszenia trawy na brzegach
trawników i w trudno dostępnych miejscach. Elektronarzędzie
to nie jest przystosowane do celów profesjonalnych.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś potrzebna.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac
nastawczych lub konserwacyjnych zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych!
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go
w razie wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym
powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu
przedłużacze. Przedłużacz Black & Decker długości do
30 m nie powoduje zauważalnego spadku mocy.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie kosiarki
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie
przeciążaj kosiarki. Nie wykorzystuj elektronarzędzi do
celów innych, niż przewidziane przez producenta, np.
ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni drzew i gałęzi.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu. Nie
używaj jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie
załączaj narzędzia w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu, na przykład
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt
do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały kosiarki.
Kontroluj kosiarkę pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź kosiarkę i kabel, czy
są całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę kosiarki, wszystkie części muszą być właściwie
zamontowane. Nie używaj narzędzia, gdy jakaś
jego część jest niesprawna. Uszkodzone elementy,
urządzenia zabezpieczające i wyłączniki powinny
być prawidłowo naprawione lub wymienione przez
jeden z naszych warsztatów serwisowych. Nie próbuj
samemu ich naprawiać.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one
zostać pochwycone przez ruchome części kosiarki.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie.
Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w powietrze
jest wzbijany pył lub drobiny obrabianego materiału.
Zakładaj specjalne słuchawki ochronne.
Wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego!
W razie nieużywania kosiarki, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy
wymianie narzędzia roboczego lub jakiegoś innego
elementu, zawsze wyjmuj wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda sieciowego.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez
użycie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego
(30 mA/30 mS).
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia!
Nie przenoś kosiarki z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu narzędzia do sieci najpierw sprawdź,
czy jest ono wyłączone.
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj kosiarki, gdy jesteś zmęczony.
Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie przenoś kosiarki za kabel ani nie używaj kabla
4
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
•
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
•
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj
się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
•
Naprawy:
Kosiarka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do
tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Kosiarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
•
•
Opis kosiarki
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
kosiarek żyłkowych
Kosiarka ta jest oznaczona następującymi symbolami:
Kosiarka ta składa się z niektórych lub ze wszystkich
wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Rękojeść
3. Odciążenie kabla
4. Przyłącze sieciowe
5. Rękojeść dodatkowa
6. Przycisk ustalający
7. Rura
8. Osłona
9. Nóż do obcinania końca żyłki
10. Obudowa szpuli
11. Żyłka tnąca
12. Prowadnica do krawędzi
Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne!
Osoby postronne i zwierzęta trzymaj
przynajmniej w odległości 6 m od miejsca
pracy.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu
ani wilgoci.
•
•
•
•
•
•
•
koszenia nie ma patyków, kamieni, drutów i innych
obcych przedmiotów.
Używaj kosiarki, zachowując wyprostowaną
pozycję i prowadząc żyłkę tnącą w pobliżu ziemi.
Nigdy nie załączaj kosiarki, gdy znajduje się
w jakimś innym położeniu.
Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiarkę.
Pamiętaj, że świeżo ścięta trawa jest wilgotna i śliska.
Nie używaj kosiarki na stromych stokach. Koś
wzdłuż zbocza, a nigdy z góry na dół.
Nie przechodź przez ścieżki lub drogi żwirowe,
gdy kosiarka jest włączona.
Podczas pracy kosiarki nigdy nie dotykaj żyłki
tnącej.
Nie odkładaj kosiarki, dopóki żyłka tnąca
całkowicie się nie zatrzyma.
Stosuj tylko żyłki tnące właściwego rodzaju. Nigdy
nie używaj żyłek metalowych ani rybackich.
Nie dotykaj noża do przycinania żyłki.
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go
z dala od żyłki tnącej.
Nie zbliżaj rąk ani nóg do żyłki tnącej, zwłaszcza
przy załączaniu silnika.
Uwaga! Po wyłączeniu kosiarki szpula z żyłką
obraca się jeszcze przez jakiś czas.
Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi lub
niezałożonymi osłonami.
Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie
są zatkane jakimiś zanieczyszczeniami.
Montaż
Zapoznaj się z elementami obsługi i zasadami
prawidłowego użytkowania kosiarki.
Używaj kosiarki tylko przy świetle dziennym lub
dobrym sztucznym oświetleniem.
Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy
i przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub zużyty.
W razie uszkodzenia kabla natychmiast odłącz go
od sieci. NIE DOTYKAJ KABLA, DOPÓKI JEST
PRZYŁĄCZONY DO SIECI.
Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym
kablem.
Dla ochrony stóp zakładaj solidne obuwie na
szorstkiej podeszwie lub buty z cholewami.
Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.
Przed użyciem kosiarki upewnij się, czy na terenie
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się,
czy kosiarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Mocowanie osłony (rys. A)
•
Wykręcić śruby z łbem sześciokątnym (13)
z głowicy (14).
•
Umieścić osłonę (8) jak pokazano na rysunku.
•
Mocno docisnąć osłonę aż do wsunięcia jej na
właściwe miejsce.
•
Przymocować osłonę za pomocą śrub z łbem
sześciokątnym.
•
Dokręcić śruby z łbem sześciokątnym przy użyciu
dołączonego klucza sześciokątnego (15).
5
Uwaga! Kosiarkę używaj tylko wtedy, gdy osłona jest
prawidłowo zamontowana.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć kosiarkę, naciśnij dźwignię (1).
•
By wyłączyć kosiarkę, zwolnij dźwignię.
Uwalnianie żyłki tnącej
Fabrycznie żyłka tnąca jest przytwierdzona taśmą
klejącą do obudowy szpuli.
•
Ściągnij taśmę klejącą, którą żyłka tnąca (11) jest
przytwierdzona do obudowy szpuli (10).
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonej
dźwigni.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Przyłączanie kosiarki do napięcia sieciowego
•
Wtyczkę odpowiedniego przedłużacza przyłącz do
gniazda przyłączeniowego kosiarki (4).
•
Przeprowadź kabel przez odciążenie (3).
•
Wtyczkę kabla włóż do gniazda sieciowego.
Ogólne zalecenie
•
By osiągnąć najlepsze wyniki pracy, koś tylko
suchą trawę.
Dokaszanie
•
Trzymaj kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku B.
•
Prowadź kosiarkę żyłkową, wykonując nią
równomierne ruchy wahadłowe w lewo i w prawo.
•
Gdy trawa jest długa, koś ją stopniowo od góry do
dołu.
•
Nie koś trawy tuż przy twardych przedmiotach
i wrażliwych roślinach.
•
Gdy kosiarka zacznie zwalniać, zmniejsz
obciążenie.
Uwaga! Przedłużacz musi być przystosowany do pracy
na wolnym powietrzu.
Koszenie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania kosiarki.
Nastawianie kosiarki na dokaszanie i koszenie
wyrównujące (rys. rys. B - D)
Kosiarka ta może być używana zarówno do
dokaszania (tak jak pokazano na rysunku B), jak i do
koszenia wyrównującego (przycinanie wystającej
trawy wzdłuż krawędzi trawników i grządek) tak, jak to
pokazano na rysunku C.
Koszenie wyrównujące
Optymalne wyniki cięcia uzyskuje się, gdy rowki na
brzegach trawnika są głębsze niż 50 mm.
•
Nie używaj kosiarki do tworzenia rowków. Do tego
celu najlepiej nadaje się łopata.
•
Prowadź kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku
C.
•
By krócej przyciąć trawę, lekko pochyl kosiarkę.
Dokaszanie (rys. rys. B i D)
Przy dokaszaniu głowica kosiarki powinna się
znajdować w pozycji przedstawionej na rysunku B.
W przeciwnym razie:
•
Naciśnij przycisk ustalający (6).
•
Obróć rurę (7), zwalniając przy tym przycisk.
•
Gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji,
przycisk sam zaskoczy.
Konserwacja
Kosiarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest niezbędne jej regularne czyszczenie.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Koszenie wyrównujące (rys. rys. C i D)
Przy koszeniu wyrównującym głowica kosiarki powinna
się znajdować w pozycji pokazanej na rysunku C.
W przeciwnym razie:
•
Naciśnij przycisk ustalający (6).
•
Obróć rurę (7), zwalniając przy tym przycisk.
•
Gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji,
przycisk sam zaskoczy.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
•
•
•
Nastawianie wysokości kosiarki (rys. D)
Kosiarka ta zawiera mechanizm teleskopowy, który
umożliwia nastawienie jej na najdogodniejszą dla
siebie wysokość. Są możliwe trzy pozycje. By nastawić
odpowiednią wysokość, wykonaj opisane niżej
operacje:
•
Naciśnij przycisk ustalający (6).
•
Bez użycia siły wyciągnij rurę (7) z obudowy
silnika (16) na żądaną długość, zwalniając przy
tym przycisk.
•
Gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji,
przycisk sam zaskoczy.
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w kosiarce.
Regularnie czyść żyłkę tnącą i jej szpulę,
używając do tego celu miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty.
Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania
trawy i brudu ze spodu osłony.
Zakładanie nowej szpuli z żyłką (rys. rys. E i G)
Nowe szpule z żyłką tnącą można nabyć w sklepie
z narzędziami firmy Black & Decker (numer
zamówieniowy A6495).
•
Ściśnij języczki (16) i zdejmij pokrywę szpuli (17)
z obudowy (10).
•
Wyjmij pustą szpulę (19) z obudowy.
•
Usuń brud i resztki trawy z pokrywy szpuli
i z obudowy.
•
Umieścić nową szpulę z linkami umieszczonymi
we wcięciach (23) na osi obudowy (Rys. F).
6
•
•
•
Wyprowadzić końcówki linek przez odpowiednie
otwory (20) w obudowie (10). Pociągnąć luźną
linkę aż do wyciągnięcia z wcięć (23) (Rys. G).
Ustawić zapięcia (17) pokrywy szpuli tak, aby
pokrywały się z wcięciami (21) w obudowie.
Nałożyć pokrywę (18) na obudowę (10) i docisnąć,
aby zapiąć. Uwaga: Należy upewnić się, czy
pokrywa jest odpowiednio ustawiona oraz czy
słychać odgłos zapinania (kliknięcie) obu zapięć
(17).
Nie działa automatyczny mechanizm podający
żyłkę
•
Ściśnij języczki i zdejmij pokrywę szpuli z obudowy.
•
Wyciągnij żyłkę tnącą tak, by wystawała
z obudowy na 11 cm. Gdy ilość żyłki na szpuli nie
jest wystarczająca, wymień ją na nową zgodnie
z powyższym opisem.
•
Języczki pokrywy ustaw odpowiednio względem
wycięć w obudowie.
•
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
•
Gdy wystająca część żyłki tnącej jest dłuższa niż
odległość obudowy szpuli od noża, przytnij żyłkę
tak, by akurat do niego dosięgała.
Uwaga! Gdy wystające części żyłek są dłuższe niż
odległość szpuli od noża (9), przytnij je na odpowiednią
długość.
Gdy automatyczny mechanizm podający nadal
nie działa lub szpula blokuje się, spróbuj wykonać
następujące operacje:
•
Starannie oczyść pokrywę szpuli i samą obudowę.
•
Wyjmij szpulę i sprawdź, czy dźwignia w obudowie
szpuli daje się swobodnie poruszać.
•
Wyjmij szpulę i odwiń żyłkę. Jeszcze raz równo
nawiń żyłkę tak, jak wyżej opisano. Ponownie włóż
szpulę w obudowę zgodnie z powyższym opisem.
Nawijanie nowej żyłki tnącej na pustą szpulę (rys.
rys. H – J)
Nową żyłkę tnącą można nawinąć na pustą szpulę.
Samą żyłkę tnącą można nabyć u dilera firmy
Black & Decker (numer zamówieniowy A6171).
•
Wyjmij pustą szpulę zgodnie z opisem
w poprzednim punkcie.
•
Usuń ze szpuli ewentualne resztki żyłki.
•
Najpierw nawiń nową żyłkę na górną część szpuli:
Wprowadź dwucentymetrowy odcinek żyłki
tnącej w jedną ze szczelin w górnej części
szpuli tak, jak pokazano na rysunku.
Nawiń żyłkę tnącą na szpulę w kierunku
strzałki. Żyłkę nawijaj równo i warstwami,
uważając, by się nie krzyżowała.
Gdy nawinięta żyłka zrówna się z wycięciami
(21), odetnij ją.
Przejściowo włóż żyłkę w szczeliny (22)
z jednej strony szpuli tak, jak pokazano na
rysunku.
•
Zrób to samo z drugą żyłką tnącą, nawijając ją
na dolną część szpuli. Zaczep żyłkę w wolnych
szczelinach (22)
•
Zamocuj szpulę w kosiarce zgodnie z powyższym
opisem. Nie zapomnij o wyjęciu żyłek tnących ze
szczelin (22), w które zostały chwilowo wciśnięte.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub do
punktów zbiorczych.
Uwaga! Używaj tylko odpowiedniego rodzaju żyłek
tnących Black & Decker. Upewnij się, czy żyłka jest
nawinięta na obydwu częściach szpuli.
Usuwanie usterek
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo działać,
przeczytaj poniższe wskazówki. Jeżeli nie uda
Ci się usunąć usterki, zwróć się do serwisu firmy
Black & Decker.
Uwaga! Przed wykonaniem opisanych niżej czynności,
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Kosiarka wolno pracuje
•
Sprawdź, czy obudowa szpuli daje się swobodnie
obracać. W razie potrzeby dokładnie ją oczyść.
•
Sprawdź, czy odcinek żyłki tnącej wystający
z obudowy szpuli nie jest dłuższy niż 11 cm.
W razie potrzeby utnij żyłkę tak, by akurat
dosięgała do noża.
7
Dane techniczne
Napięcie V
Pobór mocy W
Prędkość
obrotowa biegu
jałowego obr/ min
Masa kg
GL701
230
550
6 500
3,2
GL716 GL720 GL741
230
230
230
580
600
700
6 500
3,2
6 500
3,2
6 500
3,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
kosiarki żyłkowe GL701,GL716,GL720,GL741 zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami:
98/37/EWG, 89/336/ EWG, 73/23/ EWG,
EN 60335, EN 55014, EN 61000, 2000/14/EC, Aneks
VIII, kosiarka żyłkowa L < 50, nr 0344, KEMA Quality
B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Holandia.
Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony według
normy 2002/14/EWG:
Poziom ciśnienia akustycznego A 81 dB(A)
moc akustyczna A 95 dB(A)
gwarantowana moc akustyczna A 96 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na rękojeści
zmierzona według
normy EN 786 > 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.11.2005r.
Numer zgłoszenia patentowego
Wielkiej Brytanii 059745.6
Numery zgłoszeń wzoru użytkowego Unii Europejskiej
340385-0001 i 339544-0001.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy
nowe wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć
pod adresem: www.blackanddecker.pl
8
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055228 - 06-12-2007
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising