GL716 | Black&Decker GL716 STRING TRIMMER Type 3 instruction manual

Powerful Solutions
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
522101-04 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
TM
GL701
GL710
GL716
GL720
GL741
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker márkájú fűszegélyvágóját
gyepszélek vágására és igazítására, illetve kis területen
való kaszálásra terveztük. A fűszegélyvágó iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Használat után
Biztonsági előírások
♦
♦
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett
szerszámok használatakor be kell tartani az alapvető
biztonsági előírásokat, többek között a következőket
a tűz, az áramütés, a személyes sérülés és a dologi károk
kockázatának csökkentése érdekében.
♦
A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet.
♦
Az útmutató ismerteti a szerszám rendeltetését.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése, személyes sérülés és/vagy
dologi kár kockázatával jár.
♦
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy azt később
is használhassa referenciaként.
♦
A nem használt szerszámot száraz, jól szellőző
helyen, gyerekektől elzárva tartsa.
Ügyeljen, gyerekek ne férhessenek az eltárolt
szerszámhoz.
Ha a szerszámot járműben tárolja, illetve
szállítja, vagy a csomagtartóban tartja, akkor
kösse le, hogy az ne mozdulhasson el a hirtelen
sebesség- vagy irányváltáskor.
Ellenőrzés és javítás
♦
♦
♦
A szerszám használata
♦
Mindig körültekintően használja a szerszámot.
♦
Mindig viseljen védőszemüveget.
♦
Ne engedje, hogy gyerekek vagy a használati
utasítást nem ismerő személyek használják
a szerszámot.
♦
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok
a munkaterület közelébe menjenek, illetve
hozzáférjenek a szerszámhoz
és a tápkábelhez.
♦
Gondos felügyelet szükséges, ha a szerszámot
olyan helyen használják, ahol gyerekek
is vannak a közelben.
♦
A szerszámot fiatalok vagy fogyatékkal élők
csak felügyelettel használhatják.
♦
A szerszám nem játékszer.
♦
A szerszám csak nappali fénynél vagy jó
mesterséges világítás mellett használható.
♦
Csak száraz helyen használja. Védje
a szerszámot a nedvességtől.
♦
Ne merítse vízbe a szerszámot.
♦
Ne nyissa föl a szerszám burkolatát.
A szerszám belsejében nincsenek a felhasználó
által szervizelhető alkatrészek.
♦
Soha ne használja robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében.
♦
A csatlakozódugó és a kábel sérülésének
elkerülése érdekében soha ne a kábelt húzza,
amikor a szerszámot leválasztja a hálózati
csatlakozó aljzatról.
Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült
vagy hibás-e a szerszám valamely alkatrésze.
Ellenőrizze, nem töröttek-e alkatrészei, vagy
más körülmény nem akadályozza-e a szerszám
működését.
Ne használja a szerszámot, ha valamely
alkatrésze sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani
vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a készülék felvett teljesítményének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki
adatokat). A hosszabbító kábel kültéri alkalmazásra
megfelelő, vagyis ilyen értelmű jelöléssel legyen ellátva.
Legfeljebb 30 m hosszú és 1,5 mm2 keresztmetszetű
HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat a termék
teljesítményének csökkenése nélkül. Használat előtt
ellenőrizze a hosszabbító kábelt, nem találhatók-e
rajta sérülés, kopás vagy öregedés jelei. Cserélje ki
a hosszabbító kábelt, ha az sérült vagy hibás. Ha
kábeldobot használ, akkor mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
Kiegészítő biztonsági utasítások
fűszegélyvágóhoz
Figyelmeztetés! A vágó alkatrészek a motor kikapcsolása
után is forognak.
♦
Ismerkedjen meg a készülék vezérlőivel és
megfelelő használatával.
♦
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és
a hosszabbító kábelt, nem láthatók-e rajtuk
sérülés, kopás vagy elöregedés jelei. Ha
valamelyik kábel használat közben megsérül,
azonnal válassza le a hálózati áramforrásról.
NE ÉRJEN A KÁBELHEZ MIELŐTT
ÁRAMTALANÍTANÁ.
♦
Ne használja a szerszámot, ha kábelei sérültek
vagy elhasználódtak.
♦
Védje lábát magaszárú cipővel vagy csizmával.
♦
Viseljen hosszúszárú nadrágot.
♦
A szerszám használata előtt ellenőrizze,
nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek,
drótok vagy más akadályok.
Mások biztonsága
♦
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
A szerszámot nem használhatják korlátozott
fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel
rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek (beleértve
a gyermekeket is); kivétel a biztonságukért
felelős személy felügyelete és utasításai mellett.
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Csak függőleges helyzetben használja
a szerszámot, a vágószál pedig a talaj
közelében legyen. Soha ne kapcsolja be
a szerszámot más helyzetben.
A szerszám használatakor lassan mozogjon.
Ne feledje, a frissen vágott fű nedves és
csúszós.
Ne dolgozzon meredek lejtőn. Lejtőn keresztbe
haladva dolgozzon, ne föl-le irányba.
Ne keresztezzen kavicsos ösvényt, utat
működő szerszámmal.
Ne nyúljon a vágószálhoz, ha a szerszám be
van kapcsolva.
Ne tegye le a szerszámot, amíg a vágószál
forgása le nem áll.
Csak a megfelelő típusú vágószálat használja.
Soha ne használjon fém vágószálat vagy
horgász zsinórt.
Legyen óvatos, ne érjen a zsinórvágó
pengéhez.
Ügyeljen, hogy a vágószál ne érintkezhessen
a tápkábellel. Mindig tudja, hol fut a tápkábel.
Kezét, lábát folyamatosan óvja a vágószáltól,
különösen a motor bekapcsolásakor.
A szerszám használata előtt és esetleges
ütődése után ellenőrizze, nem sérült vagy
kopott-e; ha szükséges, javítsa ki.
Soha ne dolgozzon védőburkolat nélküli
szerszámmal, illetve ha a burkolat sérült.
Ügyeljen, nehogy megsértse magát a vágószállevágó alkatrésszel. Új vágószál kihúzása után
mindig állítsa szokásos működési helyzetbe
a gépet még a motor bekapcsolása előtt.
Mindig győződjön meg róla, hogy
a szellőzőnyílásokat nem tömíti-e el törmelék.
Ne használja a pázsit-, illetve szegélyvágót, ha
kábelei sérültek vagy elhasználódtak.
Óvja a hosszabbító kábelt a vágó alkatrésztől.
♦
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell
kicserélnie a veszélyek/kockázatok megelőzése
érdekében.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységeket tartalmazhatja:
1. Főkapcsoló
2. Fogantyú
3. Kábelrögzítő
4. Bemeneti elektromos csatlakozó
5. Pótfogantyú
6. Vágófej állító gomb
7. Nyél
8. Védőburkolat
9. Szálvágó él
10. Orsóház
11. Vágószál
12. Szélvezető
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Az összeszerelés előtt győződjön
meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és
a konnektorból is ki van húzva.
A védőburkolat felszerelése (A ábra)
♦
Távolítsa el a hatszögletű csavarokat (13)
a fejből (14).
♦
Tegye a védőburkolatot (8) a berendezésre az
ábra szerint
♦
Határozottan nyomja a védőburkolatot, amíg az
a helyére nem kattan.
♦
Rögzítse a burkolatot hatszögletű csavarokkal.
♦
Húzza meg a hatszögletű csavarokat
a mellékelt hatszögletű kulccsal (15).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot, ha
nincs megfelelően felszerelve rá a védőburkolat.
A vágószál kihúzása
A szállításhoz a vágószálat ragasztószalaggal az
orsóházhoz rögzítjük.
♦
Távolítsa el a vágószálat (11) az orsóházhoz
(10) rögzítő ragasztócsíkot.
Címkék a készüléken
A szerszámon a következő figyelmeztető jelzések
találhatók:
A szerszám használata előtt olvassa el
a használati utasítást.
A szerszám csatlakoztatása az elektromos
hálózathoz
Viseljen védőszemüveget a készülék
használatakor.
♦
Csatlakoztassa megfelelő hosszabbító kábel
aljzatát a fűszegélyvágó dugaszához (4).
♦
Bújtassa át a kábelt a kábelrögzítőn (3).
♦
Csatlakoztassa a hosszabbító dugaszát
a hálózati csatlakozóaljzatba.
Figyelmeztetés! A hosszabbító kábel legyen alkalmas
a kültéri használatra.
Ne engedjen embereket és állatokat a vágási
terület 6 m-es körzetébe.
Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek.
Elektromos biztonság
A készülék kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy az adattáblán megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
5
Maradék kockázatok
♦
♦
Az ismertetett fennmaradó veszélyek/kockázatok mellett
más veszélyek és kockázatok is jelentkezhetnek,
amelyekre a biztonsági figyelmeztetések nem
biztos, hogy felhívják a figyelmet. Ezek a kockázatok
a rendeltetésellenes, a túl hosszú használattal stb.
kapcsolatosak. Az alkalmazásra vonatkozó biztonsági
szabályok betartása és a megfelelő védőfelszerelések
használat esetén is egyes kockázatokat nem lehet kizárni.
Ezek a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Ha bármely
szerszámot huzamosabb ideig használ,
tartson rendszeres munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás
♦
A szerszámhasználat közben keletkező por
belégzése által okozott egészségkockázat
(például:- famunkák, különösen tölgy, bükk
és rétegelt lemez esetén.)
♦
Nyomja le a beállító gombot (6).
Óvatosan húzza ki a motorházból (16) vagy
tolja be a motorházba a nyelet (7), hogy
a kívánt magasságot elérje, közben engedje föl
a gombot.
Amikor a nyél a megfelelő helyzetbe kerül,
a gomb a helyére pattan.
Ki- és bekapcsolás
♦
A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a bekapcsoló kart (1).
♦
A szerszám kikapcsolásához engedje el
a bekapcsoló kart.
Figyelmeztetés! Ne próbálja bekapcsolt helyzetben
rögzíteni a bekapcsoló kart.
Ajánlások az optimális használathoz
Általános tanácsok
♦
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
Fűszegélynyírás
♦
♦
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
♦
A szerszám fűkasza vagy szélező
üzemmódjának beállítása (B - D ábra)
♦
A szerszám használható fűszegélyvágó üzemmódban
a B ábrán bemutatott módon, vagy szélező üzemmódban
a pázsitszéleken és virágágyak körül a belógó fű
vágására a C ábra szerint.
♦
A B ábrán látható módon tartsa a szerszámot.
Lassan forgassa a szerszámot egyik oldalról
a másikra.
Ha magas füvet vág, fokozatosan, lépésenként
haladjon felülről lefelé. Egyszerre csak rövid
darabokat vágjon.
Tartsa távol a szerszámot a kemény tárgyaktól
és az érzékeny növényektől.
Ha a szerszám lassabban kezd forogni,
csökkentse a terhelést.
Szélezés
Optimális vágási eredményt 50 mm-nél mélyebb
szegélyeknél lehet elérni.
♦
Ne használja a szerszámot rézsűk
kialakításához. A rézsűk kialakításához
szegélyvágó ásót használjon.
♦
A C ábrán látható módon vezesse
a szerszámot.
♦
Ha rövidebbre akarja vágni a füvet, kissé
döntse meg a szerszámot.
Fűszegélyvágó üzemmód (B és D ábra)
Fűszegélyvágáshoz a vágófejet a B ábrán látható
helyzetbe kell helyezni. Ha ez nem ebben az állásban
lenne:
♦
Nyomja le a beállító gombot (6).
♦
Forgassa a nyelet (7), és közben engedje föl
a gombot.
♦
Amikor a fej a megfelelő helyzetbe kerül,
a gomb is a helyére pattan.
MEGJEGYZÉS: A nyél csak egy irányban fordítható el.
Új tekercs vágószál felszerelése
(E és G ábra)
Szélező üzemmód (C és D ábra)
Szélezéshez a vágófejet a C ábrán látható helyzetbe kell
helyezni. Ha ez nem ebben az állásban lenne:
♦
Nyomja le a beállító gombot (6).
♦
Forgassa a nyelet (7), és közben engedje föl
a gombot.
♦
Amikor a fej a megfelelő helyzetbe kerül,
a gomb is a helyére pattan.
Megjegyzés: A nyél csak egy irányban fordítható el.
Az orsó-szál cseréjéhez a cseredarabot Black & Decker
márkakereskedőjétől szerezheti be (kat. sz. A6495).
♦
Tartsa lenyomva a füleket (17) és vegye le
a tekercs fedőlapot (18) a tekercsházról (10).
♦
Vegye ki az üres orsót (19) az orsóházból.
♦
Távolítson el minden szennyeződést és
fűtörmeléket a orsófedélről és a házból
egyaránt.
♦
Tegye az új tekercset a házban az agyra igazítsa azt a nyílásokhoz (23) (F ábra).
♦
A szál végeit fűzze át a ház (10) megfelelő
nyílásain (20). Húzza a vezetőszálat addig,
amíg az meg nem húzza a nyílásokat (23)
(G ábra).
A berendezés magasságának állítása
(D ábra)
A berendezés teleszkópos nyele segítségével az
Önnek legkényelmesebb magasságba állítható. Három
magassági pozícióval rendelkezik. A magasságállítást
a következők szerint végezze:
6
Nem működik az automatikus
vágószál-utánállítás
♦
Igazítsa hozzá a tekercsház fedélen lévő füleket
(17) a tekercsház nyílásaihoz (21).
♦
Tolja rá a fedelet a tekercsházra, hogy szilárdan
a helyére rögzüljön.
Megjegyzés: Győződjön meg a fedél megfelelő
rögzítéséről; két kattanást hallhat, ha mindkét fül (17)
a helyére pattant.
♦
Tartsa lenyomva a füleket, és vegye le az
orsófedelet a tekercsházról.
♦
A vágószálat 11 cm-re húzza ki a tekercsházból.
Ha nincs elegendő vágószál a tekercsen,
a fentiekben leírtak szerint szereljen fel új
tekercset.
♦
Igazítsa hozzá az orsófedélen lévő füleket
a tekercsház nyílásaihoz.
♦
Tolja rá a fedelet a tekercsházra, hogy az
szilárdan a helyére rögzüljön.
♦
Ha a vágószál túlnyúlik a levágó pengén, vágja
le úgy, hogy az éppen a pengéig érjen.
Ha továbbra sem működik az automatikus vágószálutánállítás, vagy a tekercs továbbra is be van ragadva,
próbálkozzon a következőkkel:
♦
Gondosan tisztítsa meg és a tekercsházat.
♦
Szerelje le a tekercset, és ellenőrizze, hogy
szabadon mozog-e a kar.
♦
Szerelje le az tekercset, tekerje le a vágószálat,
majd tekerje föl újra rendben a fentiekben
leírt módon. Szerelje vissza a tekercset az
utasítások szerint.
Figyelmeztetés! Ha a vágószálak túlnyúlnak a levágó
pengén (9), vágja le azokat úgy, hogy éppen a pengéig
érjenek.
Új vágószál feltekerése üres orsóra
(H - J ábrák)
Az üres orsóra új vágószálat tekerhet.
A Black & Decker márkakereskedőjétől vágószálat
is rendelhet (kat. sz. A6171).
♦
Szerelje le az üres orsót a szerszámról az
előbbiekben leírt módon.
♦
Távolítsa el arról a maradék vágószálat.
♦
Először az orsó fölső részére tekerje föl
a szálat:
Dugjon be 2 cm-nyi vágószálat az orsó
felső részén lévő egyik nyílásba az ábrán
látható módon.
A nyíl irányában tekerje föl a szálat az
orsóra. Ügyeljen, hogy rendezetten,
rétegekben tekerje föl a szálat. Ne
kereszteződjön a szál.
Amikor eléri a tekercs peremét (22), vágja
el a szálat.
Ideiglenesen rögzítse a szálat a tekercs
oldalán lévő nyílásokba (23) az ábra
szerint.
♦
Ismételje meg a fenti műveleteket a második
vágószálnak az orsó alsó részén való
elhelyezéséhez. Rögzítse a vágószálat
a szabadon maradt nyílásokba (23).
♦
Szerelje fel a tekercset a szerszámra az
előbbiekben ismertetett módon. Ne mulassza
el kiszabadítani a vágószálat az ideiglenes
rögzítést szolgáló nyílásokból (23).
Figyelmeztetés! Csak a megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használja. Ügyeljen, hogy a tekercs mindkét
részén legyen vágószál.
Karbantartás
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker
készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú
felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő működés
feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros szerszám
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/
szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha az levehető akkumulátorral működik.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
♦
Húzza ki a töltő tápkábelét a tisztítás előtt. Az
akkumulátor a rendszeres tisztításon kívül nem
igényel más karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a készülék/
szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen
nedves ruhával. Ne használjon súrolószert vagy
oldószer alapú tisztítószereket.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van
rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, szerszáma nem működik megfelelően,
kövesse az alábbi utasításokat. Ha ez nem oldja
meg a problémát, vegye föl a kapcsolatot a helyi
Black & Decker márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! Mielőtt folytatná, áramtalanítsa
a szerszámot.
A készülék lassan működik
♦
♦
Ellenőrizze, hogy a tekercsház szabadon
forog-e. Szükség esetén gondosan tisztítsa
meg.
Ellenőrizze, hogy a vágószál nem lóg-e ki
11 cm-nél hosszabban a tekercsház fedeléből.
Ha tovább lóg ki, vágja le úgy, hogy éppen
a pengéig érjen.
7
Környezetvédelem
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket a háztartási
hulladékoktól külön kell kezelni.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve
selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
GL701/GL710/GL716/GL720/GL741
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-77.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását. A hasznosított és
újrafelhasznált anyagok segítik a környezet
védelmét és csökkentik a nyersanyagszükségleteket.
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50 cm, VI. függelék DEKRA
tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma:
0344 Hangnyomásszint 2000/14/EK szerint
(12-as cikkely, IIIas függelék, L ≤ 50 cm):
LWA (mért zajszint) 93 dB(A)
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
LWA (garantált zajszint) 96 dB(A)
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek
háztartási hulladékoktól elkülönített kezelését, gyűjtését
a hulladékudvarokban vagy előírhatják a forgalmazók
általi gyűjtést új termék vásárlása esetén.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com
Az aláírás tulajdonosa a műszaki
adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök globális
mérnökség
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
1-10-2009
Műszaki adatok
GL701
GL710
GL716
TÍPUS: 3-5 TÍPUS: 3-5 TÍPUS: 3-5
Bemeneti feszültség
Vváltakozó áram
230
230
230
550
520
580
Üresjárati fordulatszám min-1
6 500
6 500
6 500
Súly
3,2
3,2
3,2
GL720
GL741
Felvett teljesítmény
W
kg
Angol szabadalmi igénybejelentés száma: 059745.6
Közösségi formatervezési mintaoltalmi igénybejelentés
száma: 340385-0001 & 339544-0001
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
TÍPUS: 3-5 TÍPUS: 3-5
Bemeneti feszültség
Vváltakozó áram
Felvett teljesítmény
W
230
230
600
700
Üresjárati fordulatszám min-1
6 500
6 500
Súly
3,2
3,2
kg
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Kéz/kar súlyozott rezgési érték az EN 786 szerint:
= 7,5 m/s2, Bizonytalanság (K) = 1,5 m/s2
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00244033 - 15-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising