GT6030 | Black&Decker GT6030 HEDGETRIMMER instruction manual

Powerful Solutions
588888-03 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
TM
GT5026
GT6025
GT6026
GT6030
GT6530
GT7026
GT7030
2
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k
přenášení nářadí, k jeho posouvání a
při odpojování nářadí od elektrické sítě
za něj netahejte. Chraňte kabel před
vysokými teplotami, mastnotou, ostrými
hranami a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu určeného
k venkovnímu použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musíte v napájecím
okruhu použít proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Použití výrobku
Vaše zahradnické nůžky na živý plot
Black & Decker jsou určeny k seřezávání
trávy, živého plotu, keřů a hustého podrostu.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
pokynů může způsobit úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
nebo jiné vážné zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení elektrické nářadí ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
kabel) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. S elektrickým nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením akumulátoru, zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické síti,
je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
s e ř i z o v a c í p ř í p r a v k y. P o n e c h a n é
seřizovací klíče mohou být zachyceny
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Pracovní prostor udržujte v čistotě a
dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Elektrické
nářadí je zdrojem jiskření, jež může vést
ke vznícení hořlavin.
c. Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
3
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e. Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky a
práci, která bude prováděna. Použití
nářadí jiným způsobem a k jiným než
doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
5. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Bezpečnostní pokyny týkající se
zahradnických nůžek na živý plot.
4. Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
a. Na nářadí příliš netlačte. Používejte
pro vaši práci správný typ elektrického
nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c. P ř e d s e ř i z o v á n í m n á ř a d í , p ř e d
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo z
nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat nebo které
neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
e. Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou mít vliv na chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
•
•
•
•
•
•
4
Veškeré části vašeho těla držte z dosahu
řezných čepelí. Neodstraňujte odřezané
části nebo nepřidržujte řezaný materiál
pokud jsou řezné čepele v chodu.
Při odstraňování zaseknutých částí
materiálu se ujistěte, zda je spínač v
poloze vypnuto. Chvilková nepozornost
při práci s tímto nářadím může přivodit
vážné zranění.
Zahradnické nůžky přenášejte držením
za rukojeť se zastavenou čepelí. Během
přepravy nebo při uložení vždy na čepel
nasaďte pouzdro. Správná manipulace se
zahradnickými nůžkami snižuje možnost
úrazu ostřím čepele.
Napájecí kabel držte z dosahu oblasti
střihání. Během práce může dojít ke skrytí
napájecího kabelu uvnitř keře a lze jej
čepelí přeseknout.
Během ořezávání se vyhýbejte tvrdým
předmětům (např. kovovým drátům,
zábradlí). Pokud neúmyslně zachytíte
jakýkoliv takový předmět, okamžitě vypněte
nářadí a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
Nářadí držte vždy oběma rukama a jen za
jeho vlastní rukojeti.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno v
tomto návodu. Použití jakéhokoliv jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení,
nebo provádění jakéhokoliv jiného využití
tohoto přístroje, než je popsáno v tomto
návodu k použití, může mít za následek
riziko poranění osob nebo škody na
majetku.
Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s rukou či prstem na
přední rukojeti nebo spoušti, pokud není
nářadí odpojeno či z něj není vytažen
akumulátor. Před připojením napájecího
kabelu k síti se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto.
Pokud jste dříve se zahradními nůžkami
nepracovali, doporučujeme vám spolu s
prostudováním této příručky i provedení
praktické instruktáže se zkušeným
uživatelem.
Během chodu se nikdy nedotýkejte
čepelí.
Nikdy se nepokoušejte silou zastavit
kmitající čepele.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se
čepele zcela nezastaví.
Čepele pravidelně kontrolujte, zda nejsou
poškozeny či opotřebeny. Pokud jsou
čepele poškozeny, s nářadím nepracujte.
Pokud nářadí začne neobvykle vibrovat,
okamžitě jej vypněte a zkontrolujte, zda
nedošlo k jeho poškození.
Pokud dojde k zaseknutí čepele, okamžitě
nářadí vypněte. Před pokusem o odstranění
jakýchkoliv zanesených úlomků nářadí
odpojte od elektrické sítě nebo z něj
vyjměte akumulátor.
Po skončení práce čepel zakryjte dodaným
ochranným pouzdrem. Nářadí uložte a
ujistěte se, zda není čepel odkryta.
Při použití nářadí vždy zajistěte, aby
byly všechny kryty na svém místě. Nikdy
neprovozujte nářadí nekompletně sestavené
nebo s neschválenými úpravami.
Zabraňte použití nářadí dětmi.
Při práci ve vyšších částech keřů dávejte
pozor na padající úlomky.
Bezpečnost ostatních osob
• Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití zařízení osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby si s
nářadím nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v
technických údajích a v prohlášení o shodě
byla měřena v souladu se standardní zkušební
metodou předepsanou normou EN 60745 a
může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrací může být také použita k předběžnému
stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití nářadí. Úroveň vibrací může být oproti
uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí v zaměstnání,
by měl předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s
přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou vyznačeny následující
piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika vzniku
úrazu musí být obsluha obeznámena
s tímto návodem k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte
ochranné brýle a vhodnou ochranu
sluchu.
Při práci s tímto nářadím používejte
ochranné rukavice.
5
•
Pokud je napájecí kabel poškozen
nebo dojde k jeho přeseknutí, ihned
nářadí odpojte od elektrického
přívodu.
Sestavení
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je
nářadí vypnuto a odpojeno od elektrické sítě a
zda je čepel chráněná pouzdrem.
Zařízení nevystavujte dešti nebo
prostředí s vysokou vlhkostí.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou
izolací; proto není nutné použití
zemnícího vodiče. Vždy zkontrolujte,
zda napájecí napětí zdroje odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
•
•
Obousměrný chod čepele ke snížení
vibrací.
Nasazení rukojeti (obr. A)
• Přední rukojeť (1) převlečte přes čepel
(4).
• Přední rukojeť (1) přitlačte do vybrání ve
spodní části nářadí.
• Rukojeť 4 dodanými šrouby (7) zajistěte.
Poškozený napájecí kabel musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno
způsobení úrazu.
Elektrická bezpečnost může být dále
zvýšena použitím proudového chrániče
(RCD) s vysokou citlivostí 30 mA.
Nasazení ochranného krytu (obr. B)
• Ochranný kryt (6) nasuňte do drážky v
nářadí.
• Ochranný kryt (6) dvěma dodanými šrouby
(8) zajistěte.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez
krytu.
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto
nářadí (viz technické údaje). Prodlužovací
kabel musí být vhodný pro venkovní použití
a musí být také tak označen. Může být použit
prodlužovací kabel HO5V V-F s délkou až 30 m
a s průřezem vodiče 1,5 mm2, aniž by docházelo
k výkonovým ztrátám při provozu nářadí. Před
použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li
tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě
použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou
délku kabelu.
Nasazení ochranného krytu špice čepele
(obr. C)
Volitelný ochranný kryt špice čepele (10) je
určen k ochraně konce čepele (4) při práci v
blízkosti tvrdých povrchů.
• Ochranný kryt špice čepele (10) srovnejte
se dvěma otvory na konci držáku čepele.
• Ochranný kryt špice čepele dvěma
dodanými šrouby (9) zajistěte.
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. D)
Pokud nářadí není vybaveno napájecím
kabelem, bude nutné k napájecímu přívodu
připojit prodlužovací kabel.
• Stranu se zásuvkou vhodného
prodlužovacího kabelu připojte k napájecímu
přívodu nářadí.
• Kabel oviňte okolo držáku (11) podle
obrázku, aby během používání nářadí
nedošlo k jeho odpojení.
• Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky
ve zdi.
Popis
1. Přední rukojeť
2. Spínač na přední rukojeti
3. Spoušť
4. Čepel
5. Pouzdro čepele
6. Ochranný kryt
Tyto zahradnické nůžky na živý plot vám
přinášejí následující:
• Ergonomicky tvarované rukojeti pro pohodlí
při střihání.
• Strojově obrobenou čepel ke zlepšení
střihu.
Varování! Prodlužovací kabel musí být
vhodný pro venkovní použití. V případě použití
navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku
kabelu.
6
Jiná nebezpečí
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu
použití zařízení, než byl uveden v přiložených
bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou
vznikat v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého používání atd.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá jiná nebezpečí. Tyto
obsahují:
• Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo pohyblivými díly nářadí.
• Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv
dílů, řezných nástrojů nebo příslušenství.
• Poranění způsobená dlouhodobým
použitím nářadí. Pokud jakékoliv nářadí
používáte delší dobu, ujistěte se, zda děláte
pravidelné přestávky.
• Poškození sluchu.
• Ohrožení zdraví vdechováním prachových
částic při práci s nářadím (například: práce se dřevem, zvláště pak s dubovým,
bukovým a MDF).
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
Jednou rukou uchopte přední rukojeť (1) tak,
aby byl spínač na přední rukojeti (2) stlačen
směrem do těla nářadí. Nářadí uvedete do
chodu stiskem spouště (3).
Vypnutí
Uvolněte stisk spouště (3) nebo spínače na
přední rukojeti (2).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní
spínač v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použití
• Začněte seřezáváním vrchní části živého
plotu. Nářadí mírně nakloňte (až 15°
vzhledem k linii řezu) tak, aby hroty čepele
směřovaly mírně směrem k živému plotu
(obr. E). Tím se dosáhne vyšší účinnosti
řezání. Držte nářadí v požadovaném úhlu
a stabilně jím pohybujte v rovině řezu.
Oboustranná čepel vám umožňuje provádět
řez v kterémkoliv směru.
• K dosažení velmi přesného řezu napněte po
celé délce živého keře v požadované výšce
provázek. Provázek použijte jako vodítko a
řez provádějte těsně nad ním.
• Zcela plochých stran dosáhnete provedením
řezu směrem ze zdola nahoru ve směru
růstu. Mladé výhonky se při řezu směrem
dolů vychylují směrem ven, a tak vznikají v
živém plotu při řezu prohlubně obr. F).
• Dávejte pozor, abyste nezachytili za cizí
předmět. Zvláště se vyvarujte zachycení
tvrdých předmětů, jako jsou kovové dráty
a zábradlí, mohlo by tak dojít k poškození
čepele.
• Pravidelně čepel promazávejte.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastní
rychlostí. Zamezte přetěžování nářadí.
• Před každým použitím nářadí a napájecí
kabel pečlivě zkontrolujte, zda nejsou
poškozeny. Zvláštní pozornost pak věnujte
ochranným krytům, spínačům a jednotlivým
dílům.
• Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat
a zda bude řádně provádět určenou
funkci.
• Pokud je nářadí poškozeno nebo má
poruchu, nepoužívejte je.
• Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
• Dojde-li k poruše nářadí, svěřte jeho
opravu autorizovanému servisu. Nikdy se
nepokoušejte o opravu sami.
• Pečlivě veďte napájecí kabel, abyste
zabránili jeho náhodnému přeříznutí.
Vhodný způsob je vést jej přes rameno.
• S ohledem na vaši bezpečnost je nářadí
vybaveno systémem dvojitého spínání.
Tento systém chrání před neúmyslným
spuštěním nářadí a umožňuje chod nářadí
pouze pokud je drženo oběma rukama.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s
minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o
nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby
nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od
sítě.
• Po každém použití pečlivě očistěte čepele.
Po čištění naneste na čepele olejový film,
aby nerezavěly.
7
•
•
•
Pravidelně čistěte větrací otvory nářadí
měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým
hadříkem. Nepoužívejte k čištění abrazivní
prostředky ani rozpouštědla.
Před použitím a po skončení práce
zkontrolujte, zda jsou všechny spínače
čisté, bez zanesených úlomků.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek Black & Decker
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat.
V tomto případě myslete na ochranu životního
prostředí a nevyhazujte jej do domácího
odpadu. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v
tříděném odpadu.
Sejmutí ochranného krytu (obr. B)
Varování! Ochranný kryt snímejte pouze za
účelem údržby. Po dokončení údržby ochranný
kryt nasaďte zpět.
• Odstraňte šrouby (8).
• Ochranný kryt (6) stáhněte z nářadí.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých
výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní
prostředí před znečištěním a
snižuje spotřebu surovin.
Řešení problémů
Pokud nářadí nepracuje správně, zkontrolujte
následující:
Závada
Nářadí není
možné spustit
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Možná příčina Řešení
Spálená pojistka Pojistku
vyměňte
Sepnuta
Zkontrolujte
ochrana RCD
RCD
Napájecí kabel Zkontrolujte
odpojen
napájení
Také společnost Black & Decker poskytuje
možnost sběru použitých výrobků nebo jejich
recyklaci. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Kontakty na vaše regionální střediska
Black & Decker naleznete v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
GT5026
TYP 1
Napájecí napětí
V 230
Příkon
W 600
Rychlost kmitu nožů
min-1 1400
(naprázdno)
Délka nože
cm 50
Rozestup nožů
mm 26
Doba zabrzdění čepele
s < 1,0
Hmotnost (bez
kg 4,5
napájecího kabelu)
GT6025
TYP 1
GT6026
TYP 1
GT6030
TYP 1
GT6530
TYP 1
GT7026
TYP 1
GT7030
TYP 1
230
600
1400
230
650
1400
230
650
1400
230
650
1400
230
700
1400
230
700
1400
60
26
< 1,0
4,75
60
26
< 1,0
4,75
60
30
< 1,0
4,75
65
30
< 1,0
4,8
70
26
< 1,0
4,9
70
30
< 1,0
4,9
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 2,3 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
8
Prohlášení o shodě
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje
kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje
kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je
nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje
Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
GT5026, GT6025, GT6026,
GT6030, GT6530, GT7026, GT7030
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme
ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového
servisu Black & Decker.
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
98/37/EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC
(od 29. prosince 2009), EN60745-1, EN607452-15.
2000/14/EC, zahradní nůžky, příloha V
Úroveň akustického výkonu podle normy
2000/14/EC (článek 13, příloha III, L < 50cm):
LWA (měřený akustický výkon) 97 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
102 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované
servisní pobočky Black & Decker se dozvíte
na příslušné adrese uvedené na zadní straně
této příručky. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti Black & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí
toto prohlášení v zastoupení společnosti
Black & Decker.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
24-11-2009
9
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00121535 - 18-02-2010
10
11
13
5
9
6
E15434
10
14
7
11
8
15
16
28
12
18
17
2
29
27
19
4
1
23
24
www.2helpU.com
26
22
20
25
22
816
5
4
21
3
821
32
18 - 07 - 08
826
GT5026 - GT6025 - GT6026 - GT6030 - GT7026 - GT7030
800
30
31
TYP.
1
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising