GT6030 | Black&Decker GT6030 HEDGETRIMMER instruction manual

Powerful Solutions
555222-44 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
TM
GT5026
GT6025
GT6026
GT6030
GT6530
GT7026
GT7030
2
Zastosowanie
przeznaczeniem
zgodne
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. W r a z i e k o n i e c z n o ś c i u ż y c i a
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
z
Nożyce do żywopłotu Black & Decker są
przeznaczone do przycinania żywopłotów i
krzewów. Narzędzie to nie nadaje się do celów
profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a
nawet ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z
kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a. U t r z y m u j p o r z ą d e k w m i e j s c u
pracy i dobrze je oświetlaj. Bałagan
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj z
elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci lub akumulatora, przed uniesieniem
go lub transportem sprawdź, czy jest
wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
3
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone i
prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
p r z e p i s ó w b h p . Wy k o r z y s t y w a n i e
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a z
uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. N i e p o t r z e b n e w d a n e j c h w i l i
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a w
nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
nożyc do żywopłotu
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy nożyc do
żywopłotów.
•
•
•
•
4
Nie zbliżaj żadnych części ciała do noży.
Nie usuwaj ani nie przytrzymuj ciętych
gałęzi, gdy noże są w ruchu. Przed
usunięciem zakleszczonych gałązek
najpierw wyłącz nożyce. Nieuwaga przy
korzystaniu z nożyc grozi doznaniem
poważnego urazu ciała.
Nożyce przenoś za rękojeść przy
zatrzymanych nożach. Na czas transportu
lub składowania zakładaj pochwę
na miecz. Fachowe obchodzenie się z
nożycami zmniejsza ryzyko skaleczenia
się o noże tnące.
Utrzymuj kabel z dala od obszaru cięcia.
W czasie pracy kabel może zostać zasłonięty
gałązkami, co grozi jego przecięciem.
Uważaj, by podczas cięcia nie zahaczyć
o jakieś twarde przedmioty (jak na
przykład metalowy drut, siatka). W razie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
przypadkowego natrafienia na taki przedmiot
natychmiast wyłącz nożyce i sprawdź, czy
nie uległy przy tym uszkodzeniu.
Zawsze trzymaj nożyce obiema rękami za
rękojeści.
Zabrania się używania nożyc przez osoby (w
tym także dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź
niemających odpowiedniej wprawy i wiedzy
w zakresie korzystania z tego typu sprzętu,
chyba że pod nadzorem doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
tym elektronarzędziem.
W instrukcji tej opisano zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem. Używanie
akcesoriów lub przystawek niezalecanych
w tej instrukcji, a także niezgodne z opisem
obchodzenie się z urządzeniem może
doprowadzić do urazu ciała i/lub szkód
rzeczowych.
Uważaj, by nie doszło do przypadkowego
uruchomienia nożyc. Nigdy nie przenoś ich
za przednią rękojeść i z palcem opartym
na wyłączniku, dopóki są przyłączone do
sieci. Przed przyłączeniem wtyczki kabla do
gniazda sieciowego sprawdź, czy nożyce
są wyłączone.
Jeżeli uprzednio nigdy jeszcze nie używałeś
nożyc do żywopłotu, w miarę możliwości
zasięgnij porady u doświadczonego
użytkownika, a ponadto dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Podczas pracy narzędzia nigdy nie dotykaj
noży.
Nigdy nie próbuj na siłę zatrzymywać
noży.
Nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki noże
całkowicie się nie zatrzymają.
Regularnie sprawdzaj noże, czy nie są
uszkodzone i zużyte. Nie używaj nożyc z
uszkodzonymi lub zużytymi nożami.
Gdyby nożyce zaczęły nagle silnie
wibrować, natychmiast je wyłącz i sprawdź,
czy nie uległy uszkodzeniu.
W razie zablokowania się nożyc natychmiast
je wyłącz. Wyjmij wtyczkę kabla sieciowego
z gniazda, zanim podejmiesz próbę
usunięcia blokady.
Po użyciu najpierw załóż pochwę na noże,
a dopiero potem odłóż nożyce na swoje
miejsce.
Przed użyciem nożyc najpierw upewnij się,
czy wszystkie urządzenia zabezpieczające
są prawidłowo zamontowane. Nigdy
•
•
nie załączaj nożyc, gdy brakuje jakichś
części lub ktoś dokonał niedozwolonych
przeróbek.
Zabraniaj dzieciom używania nożyc.
Przy przycinaniu wyższych partii żywopłotu
(nad głową) miej świadomość, że z góry
mogą spadać ucięte gałązki.
Bezpieczeństwo innych osób
• Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują
się pod nadzorem odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo fachowca.
• Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w
danych technicznych i deklaracji zgodności
zostały zmierzone standardową metodą
opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu
można je wykorzystywać do porównań z innymi
narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji
drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia drgań w praktyce może się
różnić od podanej wartości zależnie od sposobu
wykorzystania narzędzia i nie da się wykluczyć
jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/
EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób
zawodowo, regularnie używających narzędzi
trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki
pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się
na doznanie urazu, przed użyciem
nożyc przeczytaj instrukcję obsługi.
Na czas pracy zakładaj okulary
ochronne i nauszniki ochronne.
5
Nożyce te odznaczają się następującymi
cechami:
• Ergonomicznie ukształtowane rękojeści dla
wygody cięcia.
• Precyzyjnie obrobione noże o dużej
wydajności cięcia.
• Przeciwbieżne noże dla redukcji wibracji.
Na czas pracy zakładaj rękawice
ochronne.
W razie uszkodzenia lub przecięcia
kabla natychmiast wyjmij wtyczkę z
gniazda sieciowego.
Chroń nożyce przed wilgocią i
deszczem.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu
sprawdź, czy nożyce są wyłączone, wtyczka
kabla wyjęta z gniazda sieciowego, a pochwa
założona na noże.
Bezpieczeństwo elektryczne
Nożyce do żywopłotu są podwójnie
zaizolowane i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Najpierw zawsze sprawdzaj, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
•
•
Mocowanie rękojeści (rys. A)
• Przełóż rękojeść (1) przez miecz (4).
• Przyłóż rękojeść (1) w przeznaczonym dla
niej miejscu na spodzie obudowy.
• Zamocuj rękojeść czterema dostarczonymi
wkrętami (7).
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker,
by nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym.
Bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego (30
mA).
Zakładanie osłony rąk (rys. B)
• Włóż osłonę (6) w rowki.
• Zamocuj osłonę (6) obydwoma
dostarczonymi wkrętami (8).
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj nożyc bez
założonej osłony rąk.
Mocowanie osłony czubka nożyc (rys. C)
Opcjonalna osłona (10) chroni ostrza (4) na
czubku nożyc przy cięciu w pobliżu twardych
powierzchni.
• Przyłóż osłonę (10) do obydwu otworów na
czubku nożyc.
• Zamocuj osłonę dwoma dostarczonymi
wkrętami (9).
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz:
Dane techniczne). Musi on nadawać
się do pracy na wolnym powietrzu i być
odpowiednio oznakowany. Kabel HO5VV-F
o przekroju 1,5 mm 2 i długości 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy. Przed
zastosowaniem sprawdź przedłużacz, czy
nie jest uszkodzony lub zużyty. Wadliwy
przedłużacz wymień na nowy. Gdy korzystasz
z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego
kabel.
Przyłączanie nożyc do napięcia sieciowego
(rys. D)
Jeżeli nożyce nie są wyposażone w kabel
sieciowy, trzeba je przyłączyć do sieci,
korzystając z przedłużacza
• Gniazdo odpowiedniego przedłużacza
przyłącz do wtyczki sieciowej nożyc.
• Wykonaj pętlę z kabla, tak jak pokazano
na rysunku, i zaczep ją o odciążenie (11),
by w czasie pracy przedłużacz nie mógł się
rozłączyć.
• Włóż wtyczkę przedłużacza do gniazda
sieciowego.
Ostrzeżenie! Przedłużacz musi być
przystosowany do pracy na wolnym powietrzu.
Elementy nożyc do żywopłotu
1. Przednia rękojeść
2. Przedni wyłącznik
3 Wyłącznik główny
4. Miecz
5. Pochwa na miecz
6. Osłona rąk
6
Załączanie i wyłączanie
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna, jeżeli
korzystasz z tego urządzenia.
Załączanie
Mocno chwyć przednią rękojeść (1) i naciśnij
znajdujący się w niej wyłącznik (2). Drugą ręką
naciśnij wyłącznik główny (3), by uruchomić
nożyce.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia
mogą zaistnieć dodatkowe zagrożenia
nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa.
Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania
narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych
przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu
przewidzianych urządzeń zabezpieczających
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
• Obrażenia ciała wskutek dotknięcia
obracających się/ruchomych elementów.
• Skaleczenia doznane przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
• Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób
regularne przerwy w pracy.
• Pogorszenie słuchu.
• Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania
pyłu (np. powstającego podczas obróbki
drewna, a zwłaszcza dębu, buku i
preszpanu).
Wyłączanie
Zwolnij wyłącznik w przedniej rękojeści (2) lub
wyłącznik główny (3).
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj blokowania
włączonego wyłącznika.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
• Najpierw przytnij żywopłot u góry. Lekko
pochyl nożyce (najwyżej pod kątem 15o
względem powierzchni cięcia), kierując
ostrza noży w kierunku wzdłużnym
żywopłotu (rys. E). W tej pozycji noże
osiągają maksymalną sprawność.
Utrzymuj nożyce pod odpowiednim kątem
i równomiernie przesuwaj je wzdłuż linii
cięcia. Ponieważ noże znajdują się po
obydwu stronach, możesz ciąć zarówno w
lewo, jak i w prawo.
• By osiągnąć bardzo równą powierzchnię,
rozepnij żyłkę na żądanej wysokości
wzdłuż całego żywopłotu. Żyłki tej użyj
jako prowadnicy, przycinając żywopłot
bezpośrednio powyżej.
• By osiągnąć równe boki, przycinaj je w
kierunku do góry. Gdy noże prowadzisz do
dołu, młode pędy wyginają się na zewnątrz
i płaszczyzna cięcia staje się poszarpana
(rys. F)
• Uważaj, by nie zawadzić o jakieś obce
przedmioty, a zwłaszcza twarde, jak
metalowy drut lub ogrodzenie, gdyż mogą
one doprowadzić do uszkodzenia noży.
• Regularnie smaruj noże olejem.
Eksploatacja
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę.
Unikaj przeciążania nożyc.
• Przed użyciem sprawdź nożyce i kabel
sieciowy, czy ew. nie są uszkodzone.
Zwróć uwagę na osłony, wyłączniki i inne
elementy.
• Sprawdź, czy nożyce prawidłowo pracują.
• Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
wadliwych nożyc.
• Nie używaj nożyc z uszkodzonym
wyłącznikiem.
• W razie uszkodzenia oddaj nożyce do
naprawy w autoryzowanym warsztacie
serwisowym. Nie próbuj samemu ich
naprawiać.
• Ostrożnie prowadź kabel, by go
przypadkowo nie przeciąć. Wypróbowanym
sposobem bezpiecznego prowadzenia
kabla jest przełożenie go przez plecy.
• Ze względów bezpieczeństwa nożyce
zostały wyposażone w dwa wyłączniki.
Zapobiega to niezamierzonemu załączeniu
narzędzia i umożliwia pracę tylko wtedy,
gdy trzyma się je obiema rękami.
Konserwacja
Nożyce do żywopłotu firmy Black & Decker
odznaczają się dużą trwałością użytkową i
prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w
celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest niezbędne ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz
nożyce i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
7
•
•
•
•
Po każdym użyciu starannie oczyść noże.
Dla ochrony przed korozją po oczyszczeniu
posmaruj noże niewielką ilością oleju
maszynowego.
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmatki czyść szczeliny
wentylacyjne w elektronarzędziu.
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
Przed użyciem i po użyciu sprawdzaj
wszystkie wyłączniki, czy nie są
zanieczyszczone.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób Black & Decker nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce
Zdejmowanie osłony rąk (rys. B)
Ostrzeżenie! Osłonę rąk zdejmuj tylko w celu
wykonania prac konserwacyjnych. Po ich
zakończeniu znów ją załóż.
• Wykręć wkręty (8).
• Zsuń osłonę (6) z nożyc.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
Usuwanie usterek
W razie nieprawidłowego działania nożyc
sprawdź następujące punkty:
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek
zaradczy
Nożyce
nie
działają
Przepalony
bezpiecznik.
Wymień
bezpiecznik.
Zadziałał wyłącznik
ochronny różnicowoprądowy.
Sprawdź
wyłącznik
ochronny.
Nieprzyłączony
przewód sieciowy.
Sprawdź
zasilanie.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
8
Dane techniczne
GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030
TYP 1
TYP 1
TYP 1
TYP 1
TYP 1
TYP 1
TYP 1
Napięcie
VAC 230
Pobór mocy
W 600
Prędkość skokowa 1/min 1400
noży na biegu
jałowym
Długość miecza
cm 50
Rozwartość noży
mm 26
Czas hamowania
s < 1,0
noży
Masa (bez kabla
kg 4,5
sieciowego)
230
600
1400
230
650
1400
230
650
1400
230
650
1400
230
700
1400
230
700
1400
60
26
< 1,0
60
26
< 1,0
60
30
< 1,0
65
30
< 1,0
70
26
< 1,0
70
30
< 1,0
4,75
4,75
4,75
4,8
4,9
4,9
Ważone częstotliwościowo przyśpieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) według normy
EN 60745:
Wartość skuteczna: 2,3 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Wyroby ten są zgodne także z dyrektywą
2004/108/EG. By uzyskać więcej informacji,
zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Black & Decker wyszczególnionych
na końcu tej instrukcji obsługi.
Deklaracja zgodności z normami
UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
zgodność danych technicznych i składa to
oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym,
że wyroby nr kat. GT5026, GT6025, GT6026,
GT6030, GT6530, GT7026, GT7030 opisane
w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i
normami:
98/37/EG (do 28 grudnia 2009)
2006/42/EG (od 29 grudnia 2009)
EN 60745-1, EN 60745-2-15
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
24.11.2009
2000/14/EC, nożyce do żywopłotu, Aneks V,
poziom hałasu zmierzony wg normy 2000/14/
EC (artykuł 13, aneks III, L ≤ 50 cm):
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 97 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
102 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
9
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż
określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do
domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00121943 - 23-02-2010
10
11
13
5
9
6
E15434
10
14
7
11
8
15
16
28
12
18
17
2
29
27
19
4
1
23
24
www.2helpU.com
26
22
20
25
22
816
5
4
21
3
821
32
18 - 07 - 08
826
GT5026 - GT6025 - GT6026 - GT6030 - GT7026 - GT7030
800
30
31
TYP.
1
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising