GT6030 | Black&Decker GT6030 HEDGETRIMMER instruction manual

567000-33 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GT5026
GT6025
GT6026
GT6030
GT6530
GT7026
GT7030
2
Rendeltetésszerű használat
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés veszélyét.
f. Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázat.
A Black & Decker sövényvágót sövény,
bozót, tüskés növény vágásához terveztük.
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra
készült.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. Az utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizzen meg minden biztonsági
figyelmeztetést és utasítást.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b. Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében.Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
3. Személyes biztonság
a. S o h a n e v e s z í t s e e l é b e r s é g é t ,
figyeljen oda arra, amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő - használata csökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
c. E l ő z z e m e g a s z e r s z á m n e m
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
2. Elektromos biztonság
a. A z e l e k t r o m o s k é z i s z e r s z á m
dugasza illeszkedjen a hálózati
csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali csatlakozóaljzat használata csökkentik
az áramütés kockázatát.
3
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot
úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben is.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. Ezen eszközök használata
csökkenti a porral összefüggő veszélyeket.
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik.Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek illeszkedését
és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre
és más olyan sérülésre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos eszköz
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésellenes
használata vészhelyzetet teremthet.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. N e e r ő l t e s s e t ú l a z e l e k t r o m o s
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c. A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az áramforrásról, mielőtt valamilyen
beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának
kockázatát.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
A sövényvágóra vonatkozó biztonsági
figyelmeztetések
•
•
4
Tartsa a testének minden egyes
részét távol a vágóéltől. Ne távolítsa
el a levágott anyagot és ne tartsa
azt a vágóél működése/mozgása
közben. Ha a szerszámból az elakadt
anyagot el akarja távolítani, ellenőrizze,
hogy a kapcsoló ki állásban van-e.
A sövényvágó használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyes sérülést okozhat.
A sövényvágót csak kikapcsolt
állapotban, leállt vágóéllel szállítsa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A sövényvágó tárolásához mindig
helyezze fel a vágóélre a védőburkolatot..
A sövényvágó megfelelő használata
csökkenti a vágóéllel kapcsolatos sérülések
kockázatát.
Tartsa a kábelt távol a vágástól.
A használat közben a kábelt a bokor
elrejtheti, így azt a vágóél véletlenül is
elvághatja.
Legyen óvatos, kerülje a kemény tárgyakat
(pl. a fém huzalokat, kerítést) a vágás
közben. Ha véletlenül ilyen tárgynak ütődne,
akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, és
ellenőrizze azt sérülésekre.
Mindig két kézzel, a mellékelt fogantyúknál
fogva tartsa a szerszámot.
A készüléket a korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkező,
vagy gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek (ideértve
a gyerekeket is) nem használhatják;
kivétel, ha a biztonságukért felelős
személy munkavégzésüket felügyeli és
irányítja. A gyermekeket felügyelni kell,
meg kell akadályozni, hogy játsszanak
a készülékkel.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy felszerelés használata, illetve itt föl
nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ne cipelje a szerszámot
úgy, hogy ujja az első fogantyún vagy
a kapcsolón van, csak akkor, ha kihúzta
a konnektorból, illetve ha eltávolította
az akkumulátort. Mielőtt áram alá
helyezi, ellenőrizze, hogy a szerszám ki
van-e kapcsolva.
Ha korábban még nem használt
sövényvágót, akkor lehetőség szerint
kérjen gyakorlati utasításokat egy
gyakorlott felhasználótól - a kézikönyv
áttanulmányozása mellett.
Soha ne érintse meg a vágóéleket
a szerszám működése közben.
Soha ne próbálja meg erőszakkal leállítani
a vágóéleket.
Ne tegye le addig a szerszámot, amíg
a vágóélek nem álltak le teljesen.
Rendszeresen ellenőrizze a vágóéleket
sérülésre és kopásra. Ne használja
a szerszámot, ha a vágóélek megsérültek.
•
•
•
•
•
•
Ha a készülék rendeltetésellenesen el
kezd vibrálni, akkor azt kapcsolja ki és
ellenőrizze sérülésre.
Ha a szerszám beszorul, akkor azt azonnal
kapcsolja ki. Csatlakoztassa le a hálózatról
vagy az akkumulátorról a szerszámot mielőtt
az elakadást okozó tárgyat eltávolítja.
A használat után tegye a mellékelt
vágóélborítást a vágóélekre. A szerszámot
úgy tárolja, hogy a vágóélt fedje be.
A szerszám használata esetén győződjön
meg arról, hogy az összes védőeszközt
felszerelte arra. Soha ne próbáljon hiányos
vagy engedélyezetlen módosításokkal
átalakított szerszámot használni.
Soha se engedje a gyerekeknek
a szerszámot használni.
Legyen óvatos a leeső hulladékokkal, ha
a sövény magasabb részét nyírja.
Mások biztonsága
• A készüléket a korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkező,
vagy gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek (ideértve
a gyerekeket is) nem használhatják;
kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
• A gyermekeket felügyelni kell, meg kell
akadályozni, hogy játsszanak a készülékkel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
határoztuk meg; az felhasználható a különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási érték az
előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs
kibocsátási érték az elektromos szerszám
használata során különbözhet a deklarált
értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során
a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve
5
azt, hogy a szerszámot hogyan használják,
ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
a hosszabbító kábelt, ha az sérült vagy hibás.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje
le a kábelt.
Részegységek
1. Elülső fogantyú
2. Elülső fogantyú kapcsolója
3. Bekapcsoló billentyű
4. Vágókés
5. Vágókés tok
6. Védőburkolat
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok
találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
A sövényvágó a következő előnyös
tulajdonságokkal rendelkezik:
• A kényelmes vágást segítő ergonómikus
fogantyúk.
• Jobb vágóteljesítményű vágókések.
• A kétirányú vágókések csökkentik a rezgést.
A szerszám használata közben
viseljen fülvédőt és védőszemüveget.
A szerszám használata közben
viseljen védőkesztyűt.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt
ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva,
nincs-e áram alatt, illetve a késtok föl van
szerelve a késekre.
Azonnal áramtalanítsa a hálózati
tápkábelt, ha megsérül vagy ha
elvágja.
Ne tegye ki a szerszámot esőnek,
nedvességnek.
A fogantyú felszerelése (A ábra)
• Csúsztassa a fogantyút (1) a késeken (4)
át.
• Nyomja a fogantyút (1) a helyére a szerszám
talapzatán.
• Rögzítse a fogantyút a mellékelt 4 csavarral
(7).
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva; ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
az adattáblán megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak
vagy Black & Decker márkaszerviznek
kell kicserélnie a kockázatok/veszélyek
megelőzése érdekében.
Az elektromos biztonság egy érzékeny,
30 mA-s maradékáramos biztosítékkal (Firelével) növelhető.
A védőburkolat felszerelése (B ábra)
• Helyezze a védőburkolatot (6) a szerszámon
kialakított hornyokba.
• Rögzítse a burkolatot (6) a mellékelt két
csavarral (8).
Figyelmeztetés! Soha ne használja
a szerszámot védőburkolat nélkül.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a szerszám
áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt
használjon (lásd a műszaki adatokat). Kültéri
alkalmazásra megfelelő, ilyen jelöléssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon. Legfeljebb
30 m hosszú, 1,5 mm² keresztmetszetű HO5V
V-F hosszabbító kábel használható anélkül,
hogy a szerszám teljesítménye csökkenne.
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt
sérülésre, kopásra és öregedésre. Cserélje ki
A késhegy-védő felszerelése (C ábra)
Opciós késhegy-védő (10) is beszerezhető
a kések (4) hegyének védelmére, ha kemény
felületek mellett kellene vágnia.
• Igazítsa vonalba a késhegy-védőt (10)
a kések talapzatán lévő 2 furattal.
• Rögzítse a késhegy-védőt a mellékelt két
csavarral (9).
•
•
6
A készülék csatlakoztatása a hálózathoz
(D ábra)
Amennyiben a szerszám nincs felszerelve
hálózati kábellel, hosszabbítót kell
csatlakoztatnia a szerszámon található
kábelbemenethez.
• Csatlakoztassa megfelelő hosszabbító
kábel lengő aljzatát a sövényvágó
dugaszához.
• Tekerje körül a kábellel a kábelrögzítőt
(11) az ábra szerint, így használat közben
a hosszabbító nem csúszik ki.
• Csatlakoztassa a hosszabbító dugaszát
a hálózati csatlakozóaljzatba.
•
•
•
•
•
•
Figyelmeztetés! A hosszabbító kábel kültéri
használatra alkalmas legyen. Ha kábeldobot
használ, mindig teljesen tekerje le a kábelt.
Maradványkockázat
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is
jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek
a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos, stb. használatából
adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
• A forgó/mozgó alkatrészek megérintése
által okozott sérülés.
• Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréjénél bekövetkezett sérülés.
• A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Bármely
szerszám huzamosabb ideig való
használata esetén tartson rendszeres
munkaszüneteket.
• Halláskárosodás
• A szerszámhasználat közben keletkező por
belégzése által okozott egészségkockázat
(például:- - famunkák, különösen tölgy, bükk
és MDF lapok esetén).
Győződjön meg arról, hogy a szerszám
megfelelően fog működni és azt
rendeltetésszerűen használja.
Ne használja a szerszámot, ha sérült vagy
hibás.
Ne használja a szerszámot, ha a kapcsolóval
nem lehet ki- és bekapcsolni.
A sérült szerszámot márkaszervizben
javíttassa meg.Soha ne próbálja maga
megjavítani.
Óvatosan vezesse a kábelt, nehogy
véletlenül elvágja. Jó módszer a kábel
vezetésére, ha átveti a vállán.
Az Ön biztonsága érdekében a termék
kettős biztonsági kapcsolóval rendelkezik.
Ez megakadályozza a szerszám nem
szándékos beindítását, és csak akkor
engedi a szerszám működtetését, ha két
kézzel tartja.
Ki- és bekapcsolás
Bekapcsolás
Markolja meg az első fogantyút (1) az egyik
kezével úgy, hogy az első fogantyú kapcsolója
(2) benyomódjon. Másik kezével nyomja meg
az indító kapcsolót (3), így tudja beindítani
a szerszámot.
Kikapcsolás
Engedje föl az első fogantyú kapcsolóját (2)
vagy az indító kapcsolót (3). Figyelmeztetés!
Soha ne próbálja meg a kapcsolót bekapcsolt
helyzetben rögzíteni.
Ajánlások az optimális használathoz
• Kezdje a sövény nyírását felülről. Enyhén
döntse meg a szerszámot (a vágás
vonalához képes max. 15°-ban), hogy
a vágóél hegye kissé a sövény felé
mutasson (E. ábra). Így a vágóélek
pontosabban vágnak.Tartsa a szerszámot
tetszőleges szögben és folyamatosan
mozgassa azt a vágási vonal mentén.
A kétélű vágóéllel mindkét irányba vághat.
• Egyenes vágási vonal érdekében húzzon ki
egy zsineget a sövény mentén a megfelelő
magasságban. Használja a zsineget
vezetőként; vágjon egy kicsivel felette.
• A sima oldalfelületekhez vágjon felfelé
a növekedési irány mentén. A fiatal ágak
kihajlanak, ha azokat felülről vágják, emiatt
a sövény ezeken a helyeken elvékonyodhat.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
• Használat előtt gondosan ellenőrizze, nem
sérült-e a szerszám vagy a hálózati kábel.
Figyeljen a védőburkolatok, kapcsolók,
alkatrészek állapotára is.
7
•
•
Környezetvédelm
Legyen óvatos, kerülje az idegen tárgyakat.
Különösképpen a kemény tárgyakat,
például a fémhuzalokat és a kerítést, mert
ezek tönkretehetik a vágóéleket.
Rendszeresen kenje meg a vágóéleket.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy Black & Decker
szerszámát le kell cserélnie vagy arra
a továbbiakban nincs szüksége, akkor azt
a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezze
le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra
terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás
megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a szerszámot.
• A használat után alaposan tisztítsa meg
a vágóéleket. A tisztítás után kenjen egy
vékony réteg gépolajat a vágóélekre, hogy
megóvja őket a rozsdásodástól.
• Puha, száraz kefével vagy száraz
törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg
a szerszám szellőzőnyílásait.
• A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen
nedves ruhával. Ne használjon súrolószert
vagy oldószer alapú tisztítószereket.
• Használat előtt és után ellenőrizze,
nincs-e törmelék a kapcsolóknál.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A Black & Decker a termék élettartama
végén lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített begyűjtéséről.
A védőburkolat leszerelése (B ábra)
Figyelmeztetés! Kizárólag javítás miatt
távolítsa el a védőburkolatot. Javítás után
mindig szerelje vissza a védőburkolatot.
• Hajtsa ki a csavarokat (8).
• Csúsztassa le a burkolatot (6) a szerszámról.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott
helyi Black & Decker képviselet segítségével
érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
Hibaelhárítás
Ha a szerszám nem megfelelően működik,
ellenőrizze a következőket:
Hibajelenség Lehetséges
ok
A szerszám
Kiolvadt
nem indul
a biztosíték
A Fi-relé
kioldott
Kicsúszott
a tápkábel
a csatlakozóból
Teendő
Cserélje ki
a biztosítékot
Ellenőrizze
a Fi-relét
Ellenőrizze
a tápkábel
csatlakozását
8
Műszaki adatok
GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030
1. TÍPUS 1. TÍPUS 1. TÍPUS 1. TÍPUS 1. TÍPUS 1. TÍPUS 1. TÍPUS
Feszültség
V v.á. 230
Felvett
W 600
teljesítmény
Vágóél elmozdulás min-1 1400
(üresjárat)
Késhossz
cm 50
Fogköz
mm 26
Kés lefékezési idő
s < 1,0
Súly
kg 4,5
230
600
230
650
230
650
230
650
230
700
230
700
1400
1400
1400
1400
1400
1400
60
26
< 1,0
4,75
60
26
< 1,0
4,75
60
30
< 1,0
4,75
65
30
< 1,0
4,8
70
26
< 1,0
4,9
70
30
< 1,0
4,9
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás érték (ah) 2,3 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
24-11-2009
GT5026, GT6025, GT6026,
GT6030, GT6530, GT7026, GT7030
A Вlack & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok“ alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-77.
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50 cm, VI. függelék
DEKRA tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310,
ED Arnhem Hollandia Tanúsító szervezet
azonosító száma: 0344
Hangnyomásszint 2000/14/EK szerint (12-as
cikkely, IIIas függelék, L ≤ 50 cm):
LWA (mért zajszint) 93 dB(A) bizonytalanság
(K) 3 dB(A)
LWA (garantált zajszint) 96 dB(A) bizonytalanság
(K) 3 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és
a 2011/65/EU irányelveknek
is megfelelnek.További tájékoztatásért forduljon
a Вlack & Decker vállalathoz a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken. Az aláírás tulajdonosa
a műszaki adatok összeállításáért felelős
személy; nyilatkozatát a Вlack & Decker vállalat
nevében adja.
9
Garancia
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben
megadott helyi Вlack & Decker
képviselet segítségével érheti el.
Alternatív megoldásként a szerződött
Вlack & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük,
látogassa
meg
a w w w. b l a c k a n d d e c k e r. h u
weboldalunkat, hogy regisztrálja az
új Вlack & Decker termékét, ill. hogy
megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Вlack & Decker
márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00244044 - 01-09-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
13
5
9
6
E15434
10
14
7
11
8
15
16
28
12
18
17
2
29
27
19
4
1
23
24
www.2helpU.com
26
22
20
25
22
816
5
4
21
3
821
32
18 - 07 - 08
826
GT5026 - GT6025 - GT6026 - GT6030 - GT7026 - GT7030
800
30
31
TYP.
1
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising