DWD112 | DeWalt DWD112 DRILL instruction manual

599333-33 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWD112
DWD112S
DWD115S
Obrázok 1
Obrázok 3
Obrázok 2
2
Obrázok 4
Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
3
MONTÁŽNA PIŠTOĽOVÁ VŔTAČKA S REGULÁCIOU
OTÁČOK DWD112, DWD112S, DWD115S
Blahoželáme Vám!
počas pracovnej doby značne predĺžiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho elektrického náradia.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode,
ale nerobí žiadnu prácu. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne skrátiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Technické údaje
Napätie
Typ
Výkon
Otáčky naprázdno
Maximálny priemer
vrtáku pri vŕtaní do
ocele / dreva / betónu
Moment
Rozmer závitu
skľučovadla
Maximálna
kapacita
skľučovadla
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstvo, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
DWD112 DWD112S DWD115S
230
230
230
1/2
1/2
1/2
W
701
701
701
min-1 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500
V
Poistky:
náradie 230 V
mm 10 / 25 / 13 10 / 25 / 13 10 / 25 / 13
Nm 10,9
10,9
10,9
UNF 1/2" x 20
1/2" x 20
1/2" x 20
mm
kg
10
1,9
10
1,83
10
1,96
dB(A)
83
83
83
dB(A)
dB(A)
3
94
3
94
3
94
dB(A)
3
3
3
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Skrutkovanie bez príklepu
m/s2
13
13
13
ahD =
Odchýlka K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
VAROVANIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá by
mohla viesť k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť pre porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich
na obsluhu.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité pre rôzne aplikácie s rôznym
príslušenstvom alebo ak je vykonávaná jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
4
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
lený pracovný priestor môže spôsobiť
úraz.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Elektrické náradie
je zdrojom iskrenia, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
NORMA O STROJOCH
09
DWD112, DWD112S, DWD115S
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/E, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené uzemnením, nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte.
Prívodný kábel udržujte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
a pohyblivých dielov. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, používajte
prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Großmann
Technický a vývojový riaditeľ
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.07.2009
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE!Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržiavanie uvedených pokynov
môže viesť k úrazu spôsobenému
elektrickým prúdom, k požiaru alebo
k vážnemu zraneniu osôb.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (akumulátorové
náradie).
1) BEZPEČNOSŤ V PRACOVNOM PRIESTORE
a) Pracovný priestor udržujte čistý a
dobre osvetlený. Preplnený a neosvet-
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím
5
ným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním údržby
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte nepovolaným osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto
návodom, aby s náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie
či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
g) Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa týchto pokynov a
spôsobom, ktorý je určený pre daný typ
náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať. Použitie náradia iným spôsobom
a na iné než odporučené účely môže viesť
k vzniku nebezpečných situácií.
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Bezpečnostná výbava
ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich
podmienkach znižuje riziko úrazu.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním
alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej polohe,
môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané
kľúče môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na
zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá
bude používať výhradne originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné
predpisy pre vŕtačky
4) PREVÁDZKA A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie a
bezpečnejšie.
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlav-
•
•
•
6
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
•
•
•
•
Príklad:
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte s vodičom
pod prúdom sa nechránené kovové časti
náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
Používajte na upnutie obrobku k pevnej
podložke svorky alebo iný vhodný spôsob. Prichytenie obrobku rukou alebo jeho
opretie o Vaše telo je nestabilné a môže
viesť k strate kontroly.
Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza k
odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce úlomky
môžu spôsobiť poranenie očí s trvalými
následkami.
Pri používaní dochádza k veľkému zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Pri manipulácii
používajte rukavice.
Dbajte na to, aby boli rukoväti náradia
suché, čisté a aby neboli znečistené olejom alebo mazivom. Odporúčame Vám
používať gumené rukavice. Tak bude
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Vŕtačku
1 Kľúčik skľučovadla (DWD112)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
a.
b.
c.
d.
e.
Iné nebezpečenstvo
Nasledujúce riziká sú prirodzené pri používaní
vŕtačiek:
– Poranenia spôsobené dotykom rotujúcich
alebo horúcich častí náradia.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a že sa používajú bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené isté
zostatkové riziká.
Tieto riziká sú:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi čiastočkami.
– Nebezpečenstvo úrazu z dôvodu dlhodobého použitia.
Vypínač s reguláciou otáčok
Poistné tlačidlo
Prepínač pravého/ľavého chodu
Skľučovadlo
Hlavná rukoväť
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto elektrické vŕtačky s plynulou reguláciou
otáčok sú určené na profesionálne vŕtanie.
NEPOUŽÍVAJTE ich vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto elektrické vŕtačky sú profesionálnym
elektrickým náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Neskúsení pracovníci
môžu toto náradie obsluhovať len pod dozorom.
Elektrická bezpečnosť
Značky na náradí
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie uvedené
na výkonovom štítku zodpovedá napájaciemu
napätiu v sieti.
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (f), ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.
7
Vypínače (obr. 1, 2)
Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Ak chcete vŕtačku zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok. Ak chcete vŕtačku vypnúť,
vypínač uvoľnite.
Použitie predlžovacieho kábla
Vypínač s plynulou reguláciou otáčok (a) umožňuje ovládanie otáčok vŕtačky - čím viac je vypínač stlačený, tým vyššie sú otáčky vŕtačky.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite len schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2 a maximálna dĺžka je 30 m.
Nepretržitý chod vŕtačky zaistíte stlačením a podržaním vypínača, presunutím poistného tlačidla
(b) do hornej polohy a uvoľnením vypínača.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
POZNÁMKA: Pri vŕtaní dier bez vyznačeného
stredu pomocou priebojníka, pri vŕtaní do kovu
alebo plastu, pri skrutkovaní alebo pri vŕtaní
keramiky, používajte vždy nižšie otáčky. Vyššie otáčky sú vhodnejšie na vŕtanie do dreva
a rôznych typov dosiek a pri použití príslušenstva na brúsenie a leštenie.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF). Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Prepínač chodu (c) sa používa na vyťahovanie nástrojov z tesných otvorov a na demontáž
skrutiek. Táto páčka sa nachádza nad vypínačom. Ak chcete zmeniť smer otáčok motora,
NAJSKÔR uvoľnite vypínač a potom nastavte
páčku smerom doprava. Po ukončení pracovnej operácie s opačným smerom otáčania nastavte páčku späť do polohy pre pravý chod.
PREVÁDZKA
Ak chcete ukončiť režim nepretržitého chodu
náradia, stlačte krátko vypínač a uvoľnite ho.
Po ukončení práce a pred odpojením prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Pokyny na obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
vážneho fyzického zranenia, vypnite nástroj a odpojte ho od zdroja
napájania skôr, ako vykonáte akékoľvek nastavenia alebo odpojíte/
nainštalujete nástavce, prípadne
príslušenstvo.
Vŕtanie
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého materiálu, použite ako podložku drevený
hranol, aby ste zabránili poškodeniu
materiálu.
Správne uchopenie náradia (obr. 1, 3)
1. Používajte iba nabrúsené vrtáky. Pre vŕtanie
do DREVA použite špirálové vrtáky, ploché
vrtáky, výkonné hadovité vrtáky alebo vŕtacie korunky. Pre vŕtanie do KOVU použite
špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele alebo
vŕtacie korunky.
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáku.
Vyvíjajte taký tlak, aby bolo stále umožnené
vŕtanie vrtáku a netlačte na náradie tak, aby
dochádzalo k zastavovaniu motora alebo
k vychyľovaniu vrtáku.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia VŽDY správne
držte náradie, ako je uvedené na
obrázku 3.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správne uchopenie náradia vyžaduje, aby ste
mali jednu ruku pod krytom náradia a druhou
ruku zvierali hlavnú rukoväť (i).
8
čuje pohodlnejšiu obsluhu. Ak chcete do skľučovadla upnúť vrták alebo iné príslušenstvo,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
4. POKIAĽ SA VŔTAČKA ZASTAVÍ, je to
obvykle spôsobené preťažením alebo
nesprávnym použitím.
IHNEĎ UVOĽNITE VYPÍNAČ, VYTIAHNITE VRTÁK Z OBROBKU A STANOVTE
PRÍČINU ZASTAVENIA. NEZAPÍNAJTE
A NEVYPÍNAJTE VYPÍNAČ, ABY STE
SA POKÚSILI ZAPNÚŤ ZASTAVENÚ
VŔTAČKU — TAK BY MOHLO DÔJSŤ
K POŠKODENIU VŔTAČKY.
5. Ak chcete predísť zastaveniu vŕtačky alebo
porušeniu materiálu pri vŕtaní, znížte tlak na
vŕtačku a nechajte vrták jednoducho preniknúť poslednou časťou vŕtaného otvoru.
6. Pri vyťahovaní vrtáku z vyvŕtaného otvoru
udržujte motor v otáčkach. Týmto spôsobom zabránite zaseknutiu vrtáku.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie priebojníka na označenie bodu vŕtania nie je nutné. Pri začatí vŕtania použite
nízke otáčky a akonáhle bude diera dostatočne hlboká, aby sa zamedzilo vyskočeniu
vrtáku z diery, zvyšovaním tlaku na vypínač
tieto otáčky zvyšujte.
1. Jednou rukou uchopte zadnú polovicu
skľučovadla a druhú ruku použite na otočenie prednej polovice skľučovadla proti
smeru pohybu hodinových ručičiek, ako je
uvedené na obr. 4. Skľučovadlo dostatočne
roztvorte, aby bolo umožnené bezpečné
upnutie požadovaného príslušenstva.
2. Vložte do skľučovadla nástroj alebo iné príslušenstvo s priemerom asi 19 mm a riadne
skľučovadlo utiahnite. Pri uťahovaní uchopte zadnú polovicu skľučovadla a otáčajte
prednou polovicou v smere pohybu hodinových ručičiek. Hneď ako bude skľučovadlo
takmer utiahnuté, začujete kliknutie. Po 4
až 6 kliknutiach bude príslušenstvo upnuté
do sľučovadla bezpečne utiahnuté.
3. Ak chcete príslušenstvo uvoľniť, zopakujte
vyššie uvedený krok 1.
VAROVANIE: Nepokúšajte sa priťahovať vrtáky (alebo iné príslušenstvo)
uchopením prednej časti skľučovadla
a otáčaním náradia. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu skľučovadla a k zraneniu
obsluhy.
VŔTANIE DO KOVU
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne
tieto otáčky zvyšujte na maximálny výkon
a súčasne vyvíjajte stály tlak na náradie.
Plynulé vŕtanie a rovnomerný odvod nečistôt
z vŕtanej diery signalizuje správnu rýchlosť
vŕtania. Pri vŕtaní do kovu používajte mazivo.
Výnimkou je liatina a mosadz, ktoré sa môžu
vŕtať za sucha.
POZNÁMKA: Veľké diery v oceli (8 až 13 mm)
sa môžu vyvŕtať jednoduchšie, ak sú najskôr
vyvŕtané vodiace otvory (4 až 5 mm).
DEMONTÁŽ RÝCHLOUPEVŇOVACIEHO
SKĽUČOVADLA (OBR. 5)
Utiahnite do skľučovadla kratší koniec šesťhranného kľúča 6 mm (nedodáva sa s náradím) alebo väčšieho šesťhranného kľúča.
Pomocou paličky alebo kusu dreva udrite do
dlhšieho konca šesťhranného kľúča proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Tým dôjde k
povoleniu skľučovadla a bude ho možné odskrutkovať rukou.
VŔTANIE DO DREVA
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne
tieto otáčky zvyšujte na maximálny výkon
a súčasne vyvíjajte stály tlak na náradie.
Otvory do dreva je možné vŕtať rovnakými špirálovými vrtákmi, aké sa používajú pri vŕtaní
do kovu. Tieto vrtáky sa môžu prehrievať, ak
sa nebudú často vyťahovať z dôvodu odstránenia pilín zo žliabkov vrtáku.
Obrobky, ktoré majú sklon k rozštiepeniu, by
sa mali podložiť dreveným hranolom.
Naskrutkujte skľučovadlo rukou do maximálnej možnej polohy.
Utiahnite do skľučovadla kratší koniec šesťhranného kľúča 6 mm (nedodáva sa s náradím) alebo väčšieho šesťhranného kľúča a paličkou udrite do dlšieho konca šesťhranného
kľúča v smere pohybu hodinových ručičiek.
Rýchloupevňovacie skľučovadlo
- DWD112S, DWD115S (obr. 4–6)
Skľučovadlo s kľúčikom - DWD112
(obr. 7, 8)
Modely DWD112S a DWD115S sú vybavené
rýchloupínacím skľučovadlom (d), ktoré zaru-
Model DWD112 je vybavený skľučovadlom
s kľúčikom (d). Ak chcete do skľučovadla
MONTÁŽ RÝCHLOUPEVŇOVACIEHO
SKĽUČOVADLA (OBR. 6)
9
Uhlíky motora
upnúť vrták alebo iné príslušenstvo, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1. Otáčajte rukou objímkou a otvorte čeľuste
skľučovadla. Zasuňte do skľučovadla upínaciu stopku nástroja s priemerom asi 19 mm.
Pritiahnite objímku skľučovadla rukou.
2. Postupne zasuňte kľúčik do každého z
troch otvorov na skľučovadle a dotiahnite
ho v smere pohybu hodinových ručičiek. Je
veľmi dôležité, aby ste vykonali dotiahnutie
vo všetkých troch otvoroch skľučovadla.
Spoločnosť DEWALT používa systém zdokonalených uhlíkov, ktorý automaticky zastaví
vŕtačku, akonáhle budú uhlíky nadmerne opotrebované. Tento systém zabraňuje vážnemu
poškodeniu motora.
Nové uhlíky získate v autorizovanom servise
DEWALT. Vždy používajte originálne náhradné
diely.
Ak chcete nástroj uvoľniť, zasuňte kľúčik do
jedného z otvorov a otáčajte skľučovadlom
proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Potom uvoľnite skľučovadlo rukou.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
DEMONTÁŽ SKĽUČOVADLA S KĽÚČIKOM
(OBR. 7)
Utiahnite do skľučovadla kratší koniec šesťhranného kľúča 6 mm (nedodáva sa s náradím) alebo väčšieho šesťhranného kľúča.
Pomocou paličky udrite rázne do kľúča proti
smeru pohybu hodinových ručičiek (pri pohľade na náradie spredu). Tým dôjde k povoleniu
skľučovadla a bude ho možné odskrutkovať
rukou.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako vo vetracích
otvoroch na kryte náradia a v ich
blízkosti uvidíte nahromadené nečistoty a prach, vyfúkajte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a masku proti
prachu.
MONTÁŽ SKĽUČOVADLA S KĽÚČIKOM (OBR. 8)
Naskrutkujte skľučovadlo rukou do maximálnej možnej polohy.
Vložte do skľučovadla kratší koniec šesťhranného kľúča 6 mm (nedodáva sa s náradím)
alebo väčšieho šesťhranného kľúča a paličkou
udrite do dlšieho konca šesťhranného kľúča
v smere pohybu hodinových ručičiek.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto typy chemikálií môžu plastové
materiály na náradí poškodiť. Používajte iba tkaninu namočenú v mydlovom
roztoku. Zabráňte preniknutiu akejkoľvek kvapaliny do vnútorných častí náradia.Žiadne časti náradia neponárajte
do kvapaliny.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie a
odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF). Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Na zníženie rizika
poranenia používajte iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
10
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie
nesmie byť vyhodené do bežného
domového odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha
chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne nariadenia môžu obsahovať opatrenia
pre triedenie odpadov z domácich elektrických
zariadení v miestnych zberných dvoroch alebo
u dodávateľa pri zakúpení nového výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
11
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241785- 17-07-2014
12
VŔTAČKA 1
©
DWD112S
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising