KA198 | Black&Decker KA198 RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-33 SK
KA198GT
2
3
SLOVENČINA
Použitie
Vaša elektrická brúska Black & Decker je určená na
brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
b.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “výkonné náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný
kábel) alebo náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže spôsobiť úraz.
S výkonným náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné priestory. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s výkonným náradím držte deti a okolité
osoby z jeho dosahu. Odvrátenie pozornosti môže
zapríčiniť stratu kontroly.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené zemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami ako
je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej siete. Napájací
kábel držte z dosahu tepelných zdrojov, oleja,
ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
na použitie vonku. Použitie napájacieho kábla
vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s náradím používajte rozum. S náradím
4
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s náradím
môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte prostriedky na ochranu sluchu.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Predtým
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie napájacieho kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné šatstvo
alebo šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte
mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty,
šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. /Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie výkonného náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Správny typ náradia bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním servisu alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Výkonné náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba. Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené
alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené diely
alebo akúkoľvek inú závadu, ktorá môže mať
vplyv na správny chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho porúch
vzniká nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi
sú menej náchylné k zanášaniu nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a násady používajte podľa
týchto pokynov a spôsobom určeným daným
typom náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Použitie náradia za iným účelom, než ku ktorému
je určené môže byť nebezpečné.
Opravy
Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou
s príslušnou kvalifikáciou pri použití výhradne
originálnych náhradnych dielov. Tým bude
zaistená bezpečnosť chodu náradia.
Nasadenie a vybratie prachového sáčku (obr. B)
•
Pripojte prachový sáčok (5) k výstupu na odsávanie
prachu (3).
•
Prachový sáčok vyberiete tak, že ho stiahnete
z výstupu na odsávanie prachu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
•
Varovanie! Vyvarujte se kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri brúsení; tento môže byť
pre obsluhu a okolité osoby zdraviu nebezpečný.
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne
na ochranu pred toxickým prachom a podobnými
splodinami a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
•
Po ukončení brúsenia odstráňte všetok prach.
•
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný spínač
(1) do polohy I.
•
Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte hlavný spínač
do polohy O.
f.
g.
5.
a.
Pripojenie vysávača (obr. C)
•
Pripojte adaptér (6) k výstupu na odsávanie prachu
(3).
•
Hadicu (7) vhodného vysávača pripojte k výstupnému
otvoru redukčného adaptéra.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Vyprázdnenie prachového sáčku
Prachový sáčok by mal byť vyprázdnený každých
10 minút.
•
Obsah z prachového sáčku vyklepte.
Pokyny na optimálne použitie (obr. D - G)
•
Nevyvíjajte na náradie nadmerný tlak.
•
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho listu. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
•
Vždy brúste v smere vláken dreva.
•
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
•
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev zahájte prácu s brúsnym papierom
s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch zahájte
prácu s brúsnym papierom so strednou veľkosťou
zŕn. V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší
brúsny papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú
povrchovú úpravu.
•
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana zemnením.
Vždy skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá
napätiu uvedenému na typovom štítku
náradia.
Popis
Údržba
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač Zap/vyp
2. Komfortná gélová rukoväť
3. Výstupný otvor odsávania
4. Brúsny kotúč
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie
je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradie
pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora.
•
Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky
s obsahom brúsnych častíc a rozpúšťadla.
Montáž
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený od zásuvky.
Uchytenie brúsneho listu (obr. A)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez pripevneného
brúsneho listu alebo pripojeného príslušenstva.
•
Pevne a rovnomerne pritlačte list na brúsny kotúč (4)
a uistite sa, či sú otvory v brúsnom liste zarovnané
s otvormi v základni.
5
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Počet otáčok (naprázdno)
Veľkosť povrchu
brúsnej základne
Hmotnosť
KA198GT
VAC 230
W 260
min-1 13,000
mm ∅ 125
kg 1.42
Vyhlásenie o zhode
KA198GT
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
LpA (akustický tlak)
83 dB(A),
LWA (akustický výkon)
94 dB(A),
Vibrácie prenášané na obsluhu
6.6 m/s2
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
3 dB(A),
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-04-05
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043721 - 27-04-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
KA198GT - - - A
RANDOM ORBIT SANDER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising