KW1600E | Black&Decker KW1600E ROUTER instruction manual

509111 - 35 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KW1600E
A
B
C
D
2
E
F
G
H
3
I
J
K
L
4
M
N
O
P
5
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
e.
Frezarka górnowrzecionowa firmy Black & Deckerjest
przeznaczona do frezowania drewna i wyrobów drzewnych. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
3.
a.
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
f.
g.
4.
a.
b.
6
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie
na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
pracy były odpowiednio zabezpieczone.
 Po zakończeniu frezowania starannie usuń cały
pozostały pył.
 Stosuj tylko frezy o średnicy chwytu odpowiadającej
tulei zaciskowej zastosowanej we frezarce.
 Stosuj tylko frezy przystosowane do prędkości
obrotowej biegu jałowego frezarki.
 Nigdy nie używaj frezów o średnicy większej niż
maksymalna dopuszczalna wartość określona
w specyfikacji.
 Nie używaj frezarki w odwrotnej pozycji.
 Nie próbuj używać frezarki jako urządzenia stacjonarnego.
 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
 Przy frezowaniu powierzchni pomalowanych farbą
ołowiową lub określonych rodzajów drewna, które
mogą wydzielać trujące pyły, zachowuj szczególną
ostrożność.
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
W bezpieczny sposób usuwaj pył i inne odpadki
powstałe przy frezowaniu.
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
 W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Bezpieczeństwo innych osób
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy frezarek
górnowrzecionowych.
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
 Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
 W razie niebezpieczeństwa przecięcia własnego
przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze
ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi
elementami frezarki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym w przypadku natrafienia na będący
pod napięciem przewód.
 Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad frezarką.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie wyrzynania zagraża zdrowiu
użytkownika i ewentualnych obserwatorów. Dla ochrony
przed pyłami i parami zakładaj maskę przeciwpyłową
i dbaj o to, by także inne osoby przebywające w obszarze
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
 Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
 Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
7
8. Rewolwerowy ogranicznik głębokości frezowania
9. Pręt ogranicznika głębokości frezowania
10. Osłona przed wiórami
11. Adapter do odkurzacza
elementów, noży i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
 Pogorszenie słuchu.
 Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy frezarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Wibracje
Zakładanie frezu (rys. A)
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami
i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Zdejmij osłonę przed wiórami (10), ściągając ją
do góry z podstawy frezarki.
Ostrzeżenie! Uważaj, by nie wygiąć osłony przed
wiórami.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wrzeciona (6)
i obróć wrzeciono aż do całkowitego zablokowania.
 Dostarczonym kluczem maszynowym płaskim
poluzuj nakrętkę tulei zaciskowej (17).
 Włóż chwyt frezu (18) w tuleję zaciskową (7).
Sprawdź, czy chwyt wystaje przynajmniej na 3 mm
z tulei zaciskowej.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wrzeciona
(6), a następnie dostarczonym kluczem maszynowym płaskim dokręć nakrętkę tulei zaciskowej (17).

Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Mocowanie prowadnicy dystansowej
(rys. B)
Prowadnica dystansowa (12) pomaga w prowadzeniu
frezarki równolegle do krawędzi przedmiotu obrabianego.
 Tak jak pokazano na rysunku, włóż pręty (19)
w podstawę frezarki.
 Ustaw prowadnicę w żądanej odległości.
 Dokręć śruby mocujące (20).
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przeczytaj instrukcję obsługi
i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Zastosowanie adaptera do odkurzacza
(rys. C)
Bezpieczeństwo elektryczne
Do króćca frezarki można przyłączyć odkurzacz przy
użyciu specjalnego adaptera.
 W tym celu przyłącz adapter (11) do króćca frezarki,
tak jak pokazano na rysunku.
 Przyłącz wąż odkurzacza (23) do adaptera (11).
Elektronarzędzie to jest podwójnie
zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
Mocowanie prowadnicy szablonowej
(rys. D)
 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.


Prowadnicę szablonową (13) z kołnierzem zwróconym do dołu (w stronę przedmiotu obrabianego)
przyłóż do podstawy frezarki.
Obydwie długie śruby (24) przełóż od dołu przez
prowadnicę szablonową i otwory w podstawie.
Na każdą śrubę nakręć nakrętkę i mocno ją dokręć.
Elementy frezarki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mocowanie płyty dystansowej (rys. E)
Wyłącznik
Przycisk blokujący
Rękojeść
Regulator prędkości
Dźwignia ustalająca
Blokada wrzeciona
Tuleja zaciskowa

Za pomocą dostarczonych śrub przykręć płytę
dystansową (14) do podstawy frezarki.
Mocowanie cyrkla (rys. F)

8
Zgodnie z rysunkiem B przytwierdź prowadnicę

dystansową do frezarki, ale w odwrotnym położeniu.
Za pomocą dostarczonej śruby (25) przytwierdź
cyrkiel (15) do prowadnicy dystansowej po stronie
przedmiotu obrabianego.


Mocowanie kopiału (rys. G)



Obróć dźwignię ustalającą (5) do góry i pozwól, by
frezarka powróciła do swojej pozycji wyjściowej.
Po załączeniu frezarki opuść głowicę i wyfrezuj
materiał.
Nastawianie głębokości frezowania
za pomocą kawałka drewna (rys. K)
Zgodnie z rysunkiem B przytwierdź prowadnicę
dystansową do frezarki.
Dwiema dostarczonymi śrubami i nakrętkami
zamocuj szynę kątową (16) na górze prowadnicy
dystansowej.
Dostarczoną śrubą motylkową (27) przykręć prowadnik obrotowy (26) do szyny kątowej.




Mocowanie dodatkowej prowadnicy
dystansowej (rys. H)

Dodatkowa prowadnica dystansowa (21) umożliwia
frezowanie wąskich przedmiotów (np. krawędzi drzwi).
Odpowiednio ustaw prowadnicę dystansową (12).
 Poluzuj śruby zaciskowe (28).
 Dodatkową prowadnicę dystansową (21) nasuń
na pręty (19) wystające z podstawy frezarki.
 Tak ustaw prowadnicę dystansową, by przedmiot
obrabiany znalazł się ustalony pomiędzy dwiema
krawędziami prowadzącymi.
 Dokręć śruby zaciskowe (28).





Zamocuj frez i opuść go zgodnie z powyższym
opisem.
Poluzuj śrubę ustalającą (30).
Za pomocą nastawnika (31) przesuń pręt ogranicznika głębokości (9) do góry.
Między ogranicznik głębokości (29) i pręt (9) włóż
kawałek drewna grubości odpowiadającej żądanej
głębokości frezowania.
Za pomocą nastawnika (31) dosuń pręt ogranicznika
głębokości (9) do kawałka drewna.
Dokręć śrubę ustalającą (30).
Pokrętłem nastawczym (34) dokładnie wyreguluj
głębokość frezowania.
Wyjmij kawałek włożonego drewna.
Obróć dźwignię ustalającą (5) do góry i pozwól, by
frezarka powróciła do swojej pozycji wyjściowej.
Po załączeniu frezarki opuść ją i wyfrezuj materiał.
Zastosowanie rewolwerowego
ogranicznika głębokości (rys. L)
Zastosowanie
Po obróceniu rewolwerowego ogranicznika głębokości
do żądanego położenia możesz dokładnie wyregulować
odpowiadającą mu głębokość frezowania. Aby wykonać
kilka operacji frezowania na różnych głębokościach,
odpowiednio wyreguluj ogranicznik w poszczególnych
pozycjach.
 Poszczególne śruby (35) rewolwerowego ogranicznika głębokości wkręć lub wykręć wkrętakiem
na żądaną wysokość.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania frezarki.
 Ostrożnie prowadź kabel, by go omyłkowo nie
przeciąć.
Nastawianie głębokości frezowania
(rys. rys. I, J i K)
Głębokość frezowania jest określona odległością X
między prętem (9) a ogranicznikiem głębokości (29).
Zgodnie z poniższym opisem głębokość tę można nastawić dwoma sposobami.
Regulacja prędkości obrotowej

Nastawianie głębokości frezowania przy użyciu
skali (rys. J)
 Zamocuj frez zgodnie z powyższym opisem.
 Poluzuj śrubę ustalającą (30).
 Dźwignię ustalającą (5) obróć do góry.
 Obniż frezarkę, aż frez dotknie przedmiotu obrabianego.
 Dźwignię ustalającą (5) obróć do dołu.
 Za pomocą nastawnika (31) dosuń pręt (9) do ogranicznika głębokości. Obróć skalę tak, by zero (32)
znalazło się naprzeciw strzałki (33).
 Za pomocą nastawnika (31) przesuń pręt ogranicznika głębokości (9) na odpowiednią wysokość.
Ćwierć obrotu w przybliżeniu odpowiada głębokości
frezowania 6,25 mm.
 Dokręć śrubę ustalającą (30).
 Za pomocą pokrętła nastawczego (34) dokładnie
wyreguluj głębokość frezowania. 1 obrót odpowiada
w przybliżeniu 1 mm.
Żądaną prędkość obrotową frezu nastawia się
pokrętłem (4). Gdy frez ma małą średnicę, nastaw
dużą prędkość obrotową, a gdy ma dużą średnicę
– mniejszą prędkość obrotową.
Zastosowanie listwy prowadzącej (rys. M)
W razie niemożności zastosowania prowadnicy dystansowej, na przykład przy frezowaniu rowków w tylnej
ściance regału dla podparcia półek, wykonaj następujące
operacje:
 Jako listwę zastosuj kawałek drewna o prostej
krawędzi.
 Przyłóż listwę do przedmiotu obrabianego.
 Umieść listwę w odpowiedniej pozycji równolegle
do frezowanego rowka.
 Mocno przytwierdź listwę do przedmiotu obrabianego.
Zastosowanie prowadnicy szablonowej
(rys. D)
Prowadnica szablonowa służy do wykonywania wykrojów
9
i dopiero wtedy ją wyłącz. Zwraca się uwagę, że
podstawa znajduje się pod napięciem sprężyny
i frezarka wykazuje tendencję do szybkiego ruchu
do góry, gdy się jej nie przyhamuje.
wg wzornika, na przykład liter.
 Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub ścisków
stolarskich zamocuj wzornik na przedmiocie obrabianym.
 By uzyskać kształt wzornika w przedmiocie obrabianym, frez musi wystawać poniżej kołnierza
prowadnicy szablonowej.
Szybkość frezowania
Szybkość pracy frezarki można zmieniać zależnie
od wymaganej jakości frezowania, rodzaju obrabianego
materiału oraz średnicy i kształtu frezu.
 Wykonaj próbne frezowanie na kawałku odpadu.
Wybierz tymczasowo jakąś prędkość, przy czym
powinna ona być duża dla frezów o małej średnicy
i mała dla frezów o dużej średnicy.
 Po zakończeniu frezowania wyłącz frezarkę i oceń
osiągniętą jakość. W razie potrzeby pokrętłem (4)
zmień prędkość i powtórz opisaną operację aż
do osiągnięcia zadowalającego rezultatu.
Ostrzeżenie! Gdy głowica frezarki jest zablokowana
w dolnej pozycji i frezuje materiał, nie puszczaj rękojeści,
by zmienić prędkość.
Zastosowanie płyty dystansowej (rys. E)
Płyta dystansowa służy do skracania pionowych występów na drewnie lub laminacie.
Zastosowanie cyrkla (rys. F)
Cyrkiel służy do wykonywania wykrojów kołowych.
 Wywierć otwór na cyrkiel w środku wykonywanego
wykroju kołowego.
 Przyłóż frezarkę do przedmiotu obrabianego, wkładając cyrkiel w wywiercony otwór.
 Za pomocą prętów prowadnicy dystansowej ustal
promień okręgu.
 By wyfrezować kształt okręgu, wykonaj frezarką ruch
kołowy nad przedmiotem obrabianym.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Zastosowanie kopiału (rys. G)

Kopiał umożliwia utrzymanie jednakowej odległości frezu
od krawędzi przedmiotu obrabianego o nieregularnym
kształcie.
 Przyłóż frezarkę do przedmiotu obrabianego w żądanej odległości od kopiowanej krawędzi.
 Tak ustaw pręty prowadnicy dystansowej, by kółko
dotykało przedmiotu obrabianego.

Załączanie i wyłączanie


Załączanie
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący (2) i w tym
czasie naciśnij wyłącznik (1).
 Zwolnij przycisk blokujący.

Przy obrabianiu zewnętrznych krawędzi przemieszczaj frezarkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. N). Przy obrabianiu
wewnętrznych krawędzi przemieszczaj frezarkę
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Do miękkiego drewna używaj frezów ze stali szybkotnącej.
Do twardego drewna używaj frezów TCT (ze spiekami węglikowymi).
Frezarkę możesz używać także bez prowadnicy
(rys. O). Sposób ten jest przydatny szczególnie
przy wykonywaniu szyldów i artystycznych wzorów.
Wykonuj tylko płaskie wykroje.
W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej
używane frezy.
Wyłączanie
 Zwolnij wyłącznik.
Ostrzeżenie! Zawsze prowadź frezarkę obiema rękami.
KW1600EA - frezy (rys. P)
Opis
Zastosowanie
Posługiwanie się frezarką
górnowrzecionową
Frez palcowy (1)
Rowki i wręgi
Frez do okrawania
(2)
Okrawanie laminatu lub
twardego drewna; precyzyjne
profilowanie według wzornika.
Frez do wręgów (3)
Wręgi na prostych
i zakrzywionych przedmiotach
obrabianych.
Frez do rowków
klinowych (4)
Rowki, grawerowanie
i zaokrąglanie krawędzi.
Frez do żłobków (5)
Żłobkowanie, grawerowanie
i dekoracyjne kształtowanie
krawędzi.
Frez do półżłobków
(6)
Dekoracyjne kształtowanie
krawędzi.
Frez kształtowy (7)
Dekoracyjne kształtowanie
krawędzi.





Załóż frez i zgodnie z powyższym opisem nastaw
żądaną głębokość frezowania.
W czasie pracy pewnie trzymaj frezarkę obiema
rękami za rękojeści (3).
Przed zagłębieniem frezu pozwól, by frezarka osiągnęła swoją maks. prędkość obrotową. Gdy tylko pręt
dotknie ogranicznika głębokości, zaciągnij dźwignię
ustalającą (5).
Kontynuuj frezowanie, wywierając równomierny
nacisk do dołu i w kierunku frezowania. Mocno
trzymaj rękojeści i bądź przygotowany na ew. odrzut
w sytuacji nagłego zahamowania frezu, np. w razie
natrafienia na sęk.
Po zakończeniu frezowania zwolnij dźwignię ustalającą, a następnie w kontrolowany sposób pozwól,
by frezarka powróciła do swojej pozycji wyjściowej,
10
Frez do zaokrągleń
(8)
Zaokrąglanie krawędzi.
Frez do rowków
trapezowych (9)
Wręby na jaskółczy ogon.
Frez do ukosowania
(10)
Ukosowanie krawędzi.
Dane techniczne
KW1600E TYP 1
Napięcie
VAC 230
Pobór mocy
W 1600
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
Konserwacja
Frezarka firmy Black & Deckerodznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
mm 1/2” (12,7) /
1/4” (6,35) /
8 mm / 6 mm
Maksymalna średnica
frezu
mm 42
Maksymalna głębokość
frezowania
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłącz frezarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
 Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we frezarce
za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty.
 Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę silnika.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani zawierających rozpuszczalniki.
obr/min 11000 – 28000
Wielkość tulei zaciskowej
Masa
mm 60
kg 5,1
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A), niepewność
pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A), niepewność
pomiaru: 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone
według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna: 3 m/s2,
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Deckernowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
KW1600E
Firma Black & Deckerdeklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat.KW1600E opisany w „Danych technicznych” zostały
został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Deckerwyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
Firma Black & Deckerchętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & DeckerEurope,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
31/03/2010
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
11
Black & Decker
7.
a)
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00131653-14-07-2010
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising