KW1600E | Black&Decker KW1600E ROUTER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333 - 45 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KW1600E
A
B
C
D
2
E
F
G
H
3
I
J
K
L
4
M
N
O
P
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša vrchná frézka Black & Decker je určená na frézovanie dreva a drevených výrobkov. Tento výrobok je
určený len na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
iné vážne poranenie.
b.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické náradie
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí vedú k nehodám.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti a nepovolané osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižují riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia z elektrickej siete zaň neťahajte.
Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do kontaktu
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
a s pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte
predlžovacie káble určené na použitie vonku.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
6
Použitie kábla určeného na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite zdroj napätia s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva alebo iných pripojených súčastí, pred
vykonávaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
•
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby toto náradie
použili osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho
obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či
zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu
mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.
Mnoho nehôd vzniká v dôsledku nedostatočnej
údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
•
•
•
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Nepokúšajte sa používať náradie v stacionárnom
režime.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisom
Black & Decker, aby sa zamedzilo riziku poranenia.
Buďte veľmi opatrní pri frézovaní povrchov s nátermi, ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo
pri frézovaní drevených alebo kovových materiálov,
pri ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte a nefajčite.
Zajistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných nečistôt.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto návode
na použitie, môže predstavovať riziko zranenia
osôb alebo spôsobenie hmotných škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
Toto zariadenie/náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia náradia osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa frézok.
•
Držte elektrické náradie za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného
kábla frézou. Pri kontakte s vodičom pod prúdom
sa nechránené kovové časti náradia stanú vodivé
a obsluha tak utrpí zásah elektrickým prúdom.
•
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo jeho
pritlačenie k telu nezaistí jeho stabilitu a môže viesť
k strate kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu prachu vzniknutého pri frézovaní. Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy a okolo stojacich osôb. Používajte
masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
•
Po frézovaní odstráňte všetok prach.
•
Používajte frézovacie nástroje s priemerom
upínacej stopky, ktorý bude zodpovedať veľkosti
upínacieho puzdra inštalovaného na náradí.
•
Používajte frézovacie nástroje vhodné i pre chod
náradia naprázdno.
•
Nikdy nepoužívajte frézovacie nástroje s väčším
priemerom, než je priemer uvedený v technických
údajoch náradia.
•
Nepoužívajte náradie v obrátenej polohe.
Zvyškové riziká.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
•
Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo pohyblivými dielmi náradia.
•
Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
•
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
•
Poškodenie sluchu.
•
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade
7
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné stanovenie
doby práce s týmto výrobkom.
•
•
•
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pripevnenie vodidla hrán (obr. B)
Vodidlo hrán (12) pomáha pri vedení náradia súbežne
s hranou obrobku.
•
Zasuňte tyče (19) do základne frézky ako je uvedené na obrázku.
•
Nastavte vodidlo do požadovanej vzdialenosti.
•
Dotiahnite upevňovacie skrutky (20).
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného
cyklu, ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Pripevnenie adaptéra na pripojenie odsávania
(obr. C)
Adaptér na pripojenie odsávania umožňuje pripojiť
k náradiu bežný vysávač.
•
Zasuňte adaptér na pripojenie odsávania (11) do výstupného otvoru pre odvod pilín ako je uvedené
na obrázku.
•
Pripojte hadicu (23) vysávača k adaptéru na pripojenie odsávania (11).
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento
návod na použitie.
Pripevnenie vodiacej šablóny (obr. D)
•
Pripevnite vodiacu šablónu (13) k základni frézky
tak, aby bola príruba na spodnej strane (obrobku).
•
Zo spodnej strany prevlečte vodiacou šablónou
a otvormi v základni frézky dve dlhé skrutky (24).
•
Na každú skrutku naskrutkujte maticu a dobre ju
pritiahnite.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
•
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom.
Pripevnenie vymedzovacieho dielu (obr. E)
•
Vymezovací diel (14) pripevnite pomocou dodaných
skrutiek k základni frézky.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dodaným kľúčom povoľte maticu klieštiny (17).
Vložte stopku frézovacieho nástroja (18) do upínacieho puzdra (7). Uistite sa, či stopka frézovacieho
nástroja vyčnieva z upínacieho puzdra najmenej
3 mm, ako je znázornené na obrázku.
Držte stlačené zaisťovacie tlačidlo (6) a dodaným
kľúčom dotiahnite maticu upínacieho puzdra (17).
Pripevnenie strediaceho kolíka (obr. F)
•
Podľa obr. B pripevnite k frézke vodidlo hrán, ale
hornou stranou nadol.
•
Na stranu vodidla obrátenú k obrobku pripevnite
dodanou skrutkou (25) strediaci kolík (15).
Hlavný vypínač
Odisťovacie tlačidlo
Rukoväť
Regulátor otáčok
Páčka na zaistenie hĺbky rezu
Aretačné tlačidlo hriadeľa
Upínacie puzdro
Otočný hĺbkový doraz
Tyč hĺbkového dorazu
Odchyľovač pilín
Adaptér pre pripojenie odsávania
Pripevnenie kopírovacieho dielu (obr. G)
•
Podľa obr. B pripevnite k frézke vodidlo hrán.
•
Pomocou dvoch dodaných skrutiek a matíc pripevnite k hornej časti vodidla prípravok v tvare L
(16).
•
Nastavte otočné príslušenstvo (26) na prípravku
v tvare L pomocou nastavovacej skrutky (27).
Nastavenie
Pripevnenie doplnkového vodidla hrán (obr. H)
Doplnkové vodidlo (21) je určené na to, aby sa umožnilo
frézovanie tenkého dreva (napríklad okraje dverí).
•
Vodidlo (12) nastavte podľa potreby.
•
Povoľte upevňovacie skrutky (28).
•
Pripevnite vodidlo (21) k tyčiam (19) vyčnievajúcim
zo základne frézky.
•
Nastavte vodidlo tak, aby obrobok prechádzal
medzi oboma vodidlami hrán.
•
Dotiahnite upevňovacie skrutky (28).
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Upnutie frézovacieho nástroja (obr. A)
•
Odstráňte odchylovač pilín (10) tak, že ho zo základne frézky vytiahnete priamo nahor.
Varovanie! Dávajte pozor, aby ste odchylovač pilín
neohli.
•
Držte stlačené aretačné tlačidlo hriadeľa (6)
a otáčajte hriadeľom, pokiaľ nedôjde k úplnému
zablokovaniu hriadeľa.
8
Použitie
hĺbkového dorazu. Pokiaľ chcete vykonať niekoľko
rezov s rôznym nastavením hĺbky, nastavte každý
hĺbkový doraz.
•
Pomocou skrutkovača otáčajte podľa potreby skrutkou hĺbkového dorazu (35) nahor alebo nadol.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Kontrolujte polohu prívodného kábla, aby nedošlo
k jeho prerezaniu.
Nastavenie otáčok
•
Ovládač regulácie otáčok (4) nastavte na požadovanú hodnotu. Vyššie otáčky používajte pre
frézovacie nástroje s menšími priemermi. Nižšie
otáčky používajte pre frézovacie nástroje s väčšími
priemermi.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. I, J a K)
Hĺbka rezu je vzialenosť X medzi tyčou hĺbkového
dorazu (9) a hĺbkovým dorazom (29). Hĺbka rezu môže
byť podľa nižšie uvedeného postupu nastavená dvoma
rôznymi spôsobmi.
Nastavenie hĺbky rezu pomocou mierky (obr. J)
•
Podľa vyššie uvedeného postupu pripevnite frézovací nástroj.
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (30).
•
Zdvihnite nahor páčku na zaistenie hĺbky rezu (5).
•
Spustite frézku nadol tak, aby sa frézovací nástroj
dotýkal obrobku.
•
Stlačte dole páčku na zaistenie hĺbky rezu (5).
•
Pomocou nastavenia hĺbkového dorazu (31)
posuňte tyč hĺbkového dorazu (9) dole tak, aby
sa dotýkala hĺbkového dorazu. Vynulujte mierku
zarovnaním označenia nulovej polohy (32) so
šípkou (33).
•
Pomocou nastavenia hĺbkového dorazu (31)
presuňte tyč hĺbkového dorazu (9) do vypočítanej
polohy. Jedna štvrtina otáčky zodpovedá dĺžke
zhruba 6,25 mm.
•
Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (30).
•
Pomocou nastavovacej skrutky (34) vykonajte
jemné nastavenie. Jedno otočenie zodpovedá
približne 1 mm.
•
Zdvihnite nahor páčku zaistenia hĺbky rezu (5)
a vráťte frézku do východiskovej polohy.
•
Po zapnutí spustite frézku dole a vykonajte požadovaný rez.
Ak sa ako vodidlo použije lišta (obr. M)
Ak nie je možné použiť vodidlo hrán, napríklad pri
frézovaní drážok pre police v zadnej stene knižnice,
postupujte nasledovne:
•
Vyberte si kúsok dreva s rovným okrajom, ktorý
bude slúžiť ako lišta.
•
Priložte lištu k obrobku.
•
Nastavte lištu tak, aby bola v správnej polohe pre
vedenie frézky.
•
Pripevnite lištu pevne k obrobku.
Použitie vodiacej šablóny (obr. D)
Vodiaca šablóna sa môže použiť na vyfrézovanie určitých tvarov podľa šablóny, napríklad písmen.
•
Pripevnite šablónu k obrobku pomocou obojstrannej pásky alebo pomocou upínacích svoriek.
•
Frézovací nástroj musí zasahovať pod okraj vodiacej šablóny, aby bolo možné frézovať obrobok
podľa tvaru šablóny.
Použitie vymedzovacieho dielu (obr. E)
Vymedzovací diel sa môže použiť na frézovanie drevených alebo vrstvených zvislých výstupkov.
Použitie strediaceho kolíka (obr. F)
Strediaci kolík sa môže použiť na vyrezanie kruhových
vzorov.
•
V strede kruhu, ktorý sa má vyrezať, vyvŕtajte otvor
pre strediaci kolík.
•
Položte frézku na obrobok tak, aby sa strediaci
kolík nachádzal vo vyvŕtanom otvore.
•
Pomocou tyčí vodidla hrán nastavte polomer kruhu.
•
Teraz je možné posúvať frézku po obrobku tak, aby
bol vyfrézovaný kruh.
Úprava hĺbky rezu pomocou kúsku dreva (obr. K)
•
Upevnite frézovací nástroj a vyššie popísaným
spôsobom spustite frézu nadol.
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (30).
•
Pomocou nastavenia hĺbkového dorazu (31) posuňte tyč hĺbkového dorazu (9) nahor.
•
Medzi tyč hĺbkového dorazu (9) a hĺbkový doraz (29)
vložte kúsok dreva, ktorého šírka bude zodpovedať
požadovanej hĺbke rezu.
•
Pomocou nastavenia hĺbkového dorazu (31) posuňte tyč hĺbkového dorazu (9) dole tak, aby sa
dotýkala dreva.
•
Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (30).
•
Pomocou nastavovacej skrutky (34) vykonajte
jemné nastavenie.
•
Vložený kúsok dreva odstráňte.
•
Zdvihnite nahor páčku zaistenia hĺbky rezu (5)
a vráťte frézku do východiskovej polohy.
•
Po zapnutí spustite frézku dole a vykonajte požadovaný rez.
Použitie kopírovacieho dielu (obr. G)
Kopírovací diel pomáha udržovať rovnakú frézovaciu
vzdialenosť od okraja obrobkov s nepravidelným tvarom.
•
Položte frézku na obrobok v požadovanej vzdialenosti od okraja, ktorý sa má kopírovať.
•
Nastavte tyče vodidla hrán tak, aby bolo koliesko
v kontakte s obrobkom.
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
•
Držte stlačené odisťovacie tlačidlo (2) a stlačte
hlavný vypínač (1).
•
Poistné tlačidlo uvoľnite.
Nastavenie otočného hĺbkového dorazu (obr. L)
Po natočení otočného hĺbkového dorazu do požadovanej polohy môžete spraviť jemné nastavenie zvoleného
9
Vypnutie
•
Uvoľnite vypínač.
Varovanie! Pri práci držte náradie vždy oboma rukami.
KW1600EA - Frézovacie nástroje (obr. P)
Frézovanie
•
Upnite frézovací nástroj a podľa vyššie uvedeného
postupu nastavte požadovanú hĺbku rezu.
•
Pevne uchopte náradie oboma rukami za rukoväti
(3), položte náradie na obrobok a zapnite ho.
•
Pred vniknutím frézovacieho nástroja do obrobku
počkajte, pokiaľ náradie nedosiahne maximálne
otáčky. Pri kontakte s tyčou hĺbkového dorazu
stlačte páčku zaistenia hĺbky rezu (5).
•
Vykonajte rez konštantnou silou ako smerom dole,
tak i v smere rezania. Stále udržujte pevné zovretie
rukovätí a buďte pripravení na možnú reakciu frézovacieho nástroja pri náhlom zastavení, napríklad
pri kontakte s uzlom.
•
Po dokončení rezu uvoľnite páčku zaistenia hĺbky rezu
a zdvihnite náradie nahor do východiskovej polohy.
Akonáhle sa náradie vráti do východiskovej polohy,
môžete ho vypnúť. Uvedomte si, že je základňa
frézky pružne uložená a pokiaľ nie je náradie pod
kontrolou, môže vyskočiť nahor.
Rýchlosť frézovania
Prevádzkovú rýchlosť náradia je možné meniť a tým
ovplyvniť úroveň opracovania obrobku. Určenie správnej rýchlosti závisí od požadovanej kvality opracovania,
druhu použitého opracovávaného materiálu, priemeru
a tvaru frézovacieho nástroja.
•
Pripravte si náradie na vykonanie skúšobného
rezu do kúsku odpadového materiálu. Predbežne
nastavte otáčky voľbou vysokej rýchlosti pre
frézovacie nástroje s malými priemery a voľbou
nízkej rýchlosti pre frézovacie nástroje s veľkými
priemermi.
•
Po ukončení frézovania zdvihnite frézku z obrobku,
vypnite ju a skontrolujte úroveň povrchovej úpravy
obrobku. Nastavte reguláciu otáčok (4) a zopakujte
rovnaký úkon, pokým nedosiahnete optimálnu
úroveň opracovania.
Varovanie! Neuvoľňujte rukoväti, aby došlo k úprave
otáčok, ak je náradie zaistené v pracovnej spustenej
polohe a frézovací nástroj pracuje v obrobku.
Popis
Použitie
Priama fréza (1)
Drážky a žliabky
Orezávacia fréza (2)
Orezávanie okrajov
preglejok alebo tvrdého
dreva, presné obrábanie
pomocou šablóny
Fréza na polodrážky (3)
Vytváranie polodrážky
na rovnom alebo
zaoblenom obrobku
Fréza na drážky v tvare
V (4)
Drážky, vyrezávanie
a skosenie hrán
Guľatá fréza (5)
Drážkovanie, vyrezávanie
a vytváranie ozdobných
hrán
Vyrezávacia fréza (6)
Vytváranie ozdobných
hrán
Profilová fréza (7)
Vytváranie ozdobných
hrán
Profilová fréza (8)
Vytváranie zaoblených
hrán
Fréza na rybinové spoje
(9)
Vytváranie rybinových
spojov
Fréza na zrážanie hrán
(10)
Vytváranie zrážaných hrán
Údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie vypnite a odpojte kábel od siete.
•
Pravidelne čistite vetracie otvory náradia pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Rady na optimálne použitie
•
Pri práci na vonkajších hranách pohybujte frézkou
proti smeru pohybu hodinových ručičiek (obr. N).
Pri práci na vnútorných hranách pohybujte frézkou
v smere pohybu hodinových ručičiek.
•
Na obrábanie mäkkého dreva používajte frézovacie
nástroje z rýchloreznej ocele (HSS).
•
Na obrábanie tvrdého dreva používajte frézovacie
nástroje so spekanými karbidmi (TCT).
•
Náradie môžete používať i bez pripevneného
vodidla (obr. O). Tento pracovný režim sa používa
pri vyrezávaní písma a pre výtvarné práce. V tomto
prípade vytvárajte iba plytké rezy.
•
V nasledujúcej tabuľke nájdete bežné typy frézovacích nástrojov.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
10
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
10
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov Black & Decker a akumulátorov
po skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
KW1600E
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-17
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker sa dozviete na adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozmer klieštiny
Max. priemer frézovacieho
nástroja
Max. hĺbka rezu
Hmotnosť
KW1600E TYP 1
V 230
W 1600
min -1 11000 - 28000
1/2“ (12,7 mm) /
1/4“ (6,35 mm) /
8 mm / 6 mm
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
31/03/2010
mm 42
mm 60
kg 5,1
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 90 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 101 db(A),
odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 3 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
11
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00127659- 07-06-2010
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/07
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising