KW1600E | Black&Decker KW1600E ROUTER instruction manual

370001 - 62 LT
www.blackanddecker.eu
KW1600E
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
3 мм
A
B
C
D
3
4
E
F
G
H
I
J
K
L
5
6
M
N
O
P
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Ši „Вlack & Decker“ freza skirta medienai ir medžio
produktams frezuoti. Šis įrankis skirtas naudoti tik
buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą
(su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti
dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja
elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio
būdami pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su elektriniu
įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos ir
galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio
arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau
nuo judančių dalių. Judamosios dalys gali
įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g. ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.
Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima
sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
7
LIETUVIŲ
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau
ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam
jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir
neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis
įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.)
naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir
konkrečios rūšies elektriniams įrankiams
numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant
elektrinį įrankį kitiems darbams nei numatytieji
atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite
saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomos frezų naudojimo
saugos taisyklės
8
♦
Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų, suimti
skirtų paviršių, nes pjoviklis gali paliesti
įrankio laidą. Prisilietus prie laido, kuriuo teka
elektros srovė, išorinės metalinės dalys taip pat
tampa „gyvos“ ir gali nutrenkti operatorių.
♦ Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus frezuojant kylančių dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia
esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių
bei dūmų apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad
taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba
į ją įeinantys žmonės.
♦ Atlikę pjūvį, kruopščiai nuvalykite visas dulkes.
♦ Naudokite tik tuos frezavimo antgalius, kurių
jungiamųjų galų skersmenys atitinka šiame
įrankyje įrengtą lizdą.
♦ Naudokite tik tuos frezavimo antgalius, kurie yra
tinkami pagal įrankio greičio be apkrovos vertę.
♦ Niekada nenaudokite frezavimo antgalių, kurių
skersmuo viršija maksimalų skersmenį, nurodytą techninių duomenų skyriuje.
♦ Nenaudokite prietaiso jį apvertę.
♦ Nebandykite naudoti įrankio stacionariu režimu.
♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „Вlack & Decker“ techninės priežiūros
centro darbuotojas.
♦ Ypač būkite atsargūs frezuodami ruošinius,
dažytus dažais, kurie galėtų būti pagaminti švino
pagrindu, arba frezuodami tam tikros rūšies medieną, kurią apdirbant gali kilti nuodingų dulkių:
– Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščiųjų.
– Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
– Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas
atliekas.
♦ Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis šiuo prietaisu/įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų.
LIETUVIŲ
♦
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus įtampa atitinka kategorijos
plokštelėje nurodytą įtampą.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui,
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir
MDF).
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis Вlack & Decker techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Įjungimo/išjungimo jungiklis
Atlaisvinimo mygtukas
Rankena
Greičio valdymo rankenėlė
Nuleidimo fiksavimo svirtelė
Veleno fiksavimo mygtukas
Lizdas
Būgno gylio stabdiklis
Gylio stabdiklio strypas
Skiedrų kreiptuvas
Dulkių ištraukimo adapteris
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant prietaisą, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Frezavimo antgalio montavimas (A pav.)
♦
Nuimkite skiedrų kreiptuvą (10, nutraukdami jį
tiesiai nuo frezos pagrindo.
Įspėjimas! Būkite atsargūs, kad nesulankstytumėte
skiedrų kreiptuvo.
♦ Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką
(6), sukite veleną tol, kol veleno fiksatorius visiškai užsifiksuos.
♦ Pateiktu veržliarakčiu atsukite lizdo veržlę (17).
♦ Įkiškite frezavimo antgalio (18) jungiamąjį galą
į lizdą (7). Jungiamasis galas būtinai turi kyšosi
iš lizdo bent 3 mm kaip parodyta.
♦ Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką
(6), pateiktu veržliarakčiu užveržkite lizdo veržlę
(17).
Kreiptuvo montavimas (B pav.)
Krašto kreiptuvas (12) padeda orientuoti įrankį
išilgai krašto.
♦ Įkiškite skersinius (19) į frezos pagrindą kaip
parodyta.
♦ Nustatykite krašto kreiptuvą reikiamu atstumu.
♦ Užveržkite fiksavimo varžtus (20).
9
LIETUVIŲ
Dulkių ištraukimo adapterio montavimas
(C pav.)
Dulkių ištraukimo adapteris leidžia prijungti prie
įrankio dulkių siurblį.
♦ Uždėkite dulkių ištraukimo adapterį (11) ant
dulkių ištraukimo angos, kaip parodyta.
♦ Prijunkite dulkių siurblio žarną (23) prie adapterio (11).
Šabloninio kreiptuvo montavimas (D pav.)
♦
♦
♦
Pritvirtinkite šabloninį kreiptuvą (13) prie frezos
pagrindo junge į apatinę (ruošinio) pusę.
Iš apačios prakiškite pro šabloninį kreiptuvą ir
pagrinde esančias skyles du ilgus varžtus (24).
Ant kiekvieno iš varžtų dėkite po veržlę ir tvirtai
užveržkite veržles.
Atstumo išlaikymo dalies montavimas
(E pav.)
♦
Pateiktais varžtais pritvirtinkite atstumo išlaikymo dalį (14) prie frezos pagrindo.
Centravimo kaiščio montavimas (F pav.)
♦
♦
Pritvirtinkite prie frezos krašto kreiptuvą kaip
parodyta B pav., tik apverstai.
Pateiktu varžtu (25) pritvirtinkite centravimo,
kaištį (15) prie krašto iš ruošinio pusės.
Kopijuoklio montavimas (G pav.)
♦
♦
♦
Pritvirtinkite krašto kreiptuvą prie frezos kaip
parodyta B pav.
Pateiktais dviem varžtais ir veržlėmis pritvirtinkite „L“ formos skersinį (16) prie krašto kreiptuvo
viršutinės pusės.
Sparnuotą ja rankenėle (27) pareguliuokite
sukamąjį priedą (26) ant „L“ formos skersinio.
Papildomo kreiptuvo montavimas (H pav.)
Papildomas kreiptuvas (21) skirtas frezuoti plonus
medienos ruošinius (pvz. durų kraštą).
♦ Tinkamai nustatykite krašto kreiptuvą (12).
♦ Atsukite fiksavimo varžtus (28).
♦ Uždėkite krašto kreiptuvą (21) ant skersinių (19),
kyšančių iš frezos pagrindo.
♦ Sureguliuokite krašto kreiptuvą taip, kad ruošinys būtų įtvirtintas tarp dviejų kreiptuvo kraštų.
♦ Užveržkite fiksavimo varžtus (28).
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
10
♦
Rūpestingai nutieskite kabelį, kad netyčia jo
nenupjautumėte.
Pjovimo gylio reguliavimas (I, J ir K pav.)
Pjūvio gylis – tai atstumas X tarp gylio stabdiklio
strypo (9) ir gylio stabdiklio (29). Pjūvio gylį galima
nustatyti dviem toliau aprašytais skirtingais būdais.
Pjūvio gylio nustatymas naudojant liniuotę
(J pav.)
♦ Sumontuokite frezavimo antgalį kaip aprašyta
pirmiau.
♦ Atsukite fiksavimo varžtą (30).
♦ Patraukite nuleidimo fiksavimo svirtelę (5) aukštyn.
♦ Leiskite frezą žemyn, kol frezavimo antgalis
palies ruošinį.
♦ Pastumkite nuleidimo fiksavimo svirtelę (5)
žemyn.
♦ Traukite gylio stabdiklio strypą (9) žemyn iki
gylio stabdiklio, naudodami gylio stabdiklio reguliatorių (31). Atitaisykite skalę, sutapdindami
nulio žymą (32) su rodykle (33).
♦ Patraukite gylio stabdiklio strypą (9) iki apskaičiuotos padėties, naudodami gylio stabdiklio
reguliatorių (31). Ketvirtis pasukimo atitinka
maždaug 6,25 mm.
♦ Užveržkite fiksavimo varžtą (30).
♦ Nustatykite tiksliau, naudodami reguliavimo
rankenėlę (34). Vienas visas pasukimas atitinka
maždaug 1 mm.
♦ Patraukite nuleidimo fiksavimo svirtelę (5) aukštyn ir sugrąžinkite frezą į jos pradinę padėtį.
♦ Įjungę frezą, nuleiskite ją žemyn ir atlikite norimą
pjūvį.
Pjūvio gylio nustatytas naudojant medžio atraižą (K pav.)
♦ Sumontuokite frezavimo antgalį ir nuleiskite
frezą žemyn kaip aprašyta pirmiau.
♦ Atsukite fiksavimo varžtą (30).
♦ Patraukite gylio stabdiklio strypą (9) aukštyn,
naudodami gylio stabdiklio reguliatorių (31).
♦ Tarp gylio stabdiklio (29) ir gylio stabdiklio strypo
(9) įdėkite medžio atraižą, kurios storis yra lygus
norimam pjovimo gyliui.
♦ Traukite gylio stabdiklio strypą (9) žemyn iki medienos, naudodami gylio stabdiklio reguliatorių
(31).
♦ Užveržkite fiksavimo varžtą (30).
♦ Nustatykite tiksliau, naudodami reguliavimo
rankenėlę (34).
♦ Ištraukite medžio atraižą.
♦ Patraukite nuleidimo fiksavimo svirtelę (5) aukštyn ir leiskite frezai sugrįžti į jos pradinę padėtį.
LIETUVIŲ
♦
Įjungę frezą, nuleiskite ją žemyn ir atlikite norimą
pjūvį.
Būgno gylio stabdiklio reguliavimas (L pav.)
Pasukę būgno gylio stabdiklį ties norima nuostata,
galite tiksliai nustatyti gylio tašką. Jeigu norite atlikti
kelis skirtingo gylio pjūvius, nustatykite visus gylio
taškus.
♦ Atsuktuvu pasukite gylio stabdiklio varžtą (35)
aukštyn arba žemyn tiek, kiek reikia.
Greičio nustatymas
♦
Nustatykite greičio valdymo rankenėlę (4) ties
norimo greičio nuostata. Jeigu naudojate mažo
skersmens frezavimo antgalius, pasirinkite
didelį greitį. Jeigu naudojate didelio skersmens
frezavimo antgalius, pasirinkite mažą greitį.
Lentjuostės naudojimas vietoj kreiptuvo
(M pav.)
Kai krašto kreiptuvo naudoti neįmanoma, pavyzdžiui, frezuojant griovelius knygų lentynos galinėje
plokštėje lentynoms atremti, atlikite tokius veiksmus:
♦ Pasirinkite lentjuostę tiesiu kraštu.
♦ Dėkite lentjuostę ant ruošinio.
♦ Stumkite lentjuostę, kol ji bus tinkamoje padėtyje
įrankiui orientuoti.
♦ Tvirtai spaustuvu pritvirtinkite lentjuostę prie
ruošinio.
Šabloninio kreiptuvo naudojimas (D pav.)
Šabloninį kreiptuvą galima naudoti formai išpjauti
pagal šabloną, pavyzdžiui, raidę.
♦ Pritvirtinkite šabloną ant ruošinio dvipuse lipnia
juostele arba „G“ formos spaustuvais.
♦ Norint išpjauti iš ruošinio šablono formos detalę, frezavimo antgalis turi būti šiek tiek žemiau
šabloninio kreiptuvo jungės.
Atstumo išlaikymo dalies naudojimas
(E pav.)
Atstumo išlaikymo dalį galima naudoti medienos
arba laminuotų plokščių vertikalioms iškyšoms
nulyginti.
Centravimo kaiščio naudojimas (F pav.)
Centravimo kaištį galima naudoti apvalioms formoms pjauti.
♦ Apskritime, kurį reikia išpjauti, išgręžkite skylę
centravimo kaiščio galui.
♦ Dėkite frezą ant ruošinio, centravimo kaiščio
galą įtaisę išgręžtoje skylėje.
♦
♦
Krašto kreiptuvo strypais nustatykite apskritimo
spindulį.
Dabar frezą galima traukti ruošiniu ir išpjauti ja
apskritimą.
Kopijuoklio naudojimas (G pav.)
Kopijuoklis padeda išlaikyti vienodą atstumą išilgai
netaisyklingos formos ruošinių krašto.
♦ Dėkite frezą ant ruošinio norimu atstumu nuo
krašto, kurį reikia nukopijuoti.
♦ Nustatykite krašto kreiptuvo skersinius taip, kad
ratukas prisiliestų prie ruošinio.
Įjungimas ir išjungimas
Įjungimas
♦ Laikydami nuspaudę atlaisvinimo mygtuką (2),
paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
♦ Atleiskite atlaisvinimo mygtuką.
Išjungimas
♦ Atleiskite įjungimo/išjungimo jungiklį.
Įspėjimas! Įrankį visuomet laikykite abiem rankomis.
Frezavimas
♦
♦
♦
♦
♦
Sumontuokite frezavimo antgalį ir nustatykite
reikiamą pjovimo gylį, kaip aprašyta pirmiau.
Tvirtai laikydami įrankį abiem rankomis už rankenų (3), dėkite įrankį ant ruošinio ir įjunkite jį.
Palaukite, kol įrankis pasieks maksimalų greitį,
tada nuleiskite ant ruošinio. Kai kuri paliestas
gylio stabdiklio strypas, naudokite nuleidimo
fiksavimo svirtelę (5).
Atlikite darbą, spausdami vienoda jėga pjūvio
kryptimi. Tvirtai laikykite už rankenų ir būkite pasiruošę galimai reakcijos jėgai, jeigu frezavimo
antgalis staiga užstrigtų, pvz. užkabinęs šaką.
Pabaigę darbą, atleiskite nuleidimo fiksavimo
svirtelę ir leiskite frezai sugrįžti į jos pradinę
padėtį. Kai tik įrankis sugrįš į savo pradinę padėtį, jį galima išjungti. Atkreipkite dėmesį, kad
pagrindas yra veikiamas spyruoklių jėgos, todėl
nekontroliuojamas įrankis pašoks aukštyn.
Frezavimo greitis
Įrankio darbo greitį galima keisti, atsižvelgiant į reikiamą apdailos lygį. Tinkamas greičio pasirinkimas
priklauso nuo reikiamo apdailos lygio, apdorojamos
medžiagos tipo, frezavimo antgalio skersmens bei
formos.
♦ Prieš pradėdami pjauti, atlikite bandomąjį pjūvį,
naudodami nereikalingą medienos gabalėlį.
Preliminariai nustatykite greičio valdiklį, pasirinkdami didelį greitį mažo skersmens frezavimo
11
LIETUVIŲ
antgaliams ir mažą greitį didelio skersmens
frezavimo antgaliams.
♦ Pabaigę frezuoti, atitraukite įrankį nuo ruošinio, išjunkite įrankį ir patikrinkite apdailos lygį.
Pareguliuokite greičio valdymo rankenėlę (4) ir
kartokite tol, kol pasieksite optimalų apdailos
lygį.
Įspėjimas! Neatleiskite rankenų, norėdami reguliuoti greitį, kai įrankis yra užfiksuotas nuleidimo
padėtyje ir pjauna ruošinį.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦
♦
♦
♦
♦
Apdirbdami išorinius kraštus, stumkite įrankį
prieš laikrodžio rodyklę (N pav.). Apdirbdami
vidinius kraštus, stumkite įrankį pagal laikrodžio
rodyklę.
Minkštai medienai naudokite HSS frezavimo
antgalius.
Kietmedžiui naudokite TCT frezavimo antgalius.
Įrankį galima naudoti be kreiptuvo (O pav.). Tai
praverčia frezuojant iškabas ir meno kūrinius.
Darykite tik negilius pjūvius.
Žr. toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodyti įprastų
rūšių frezavimo antgaliai.
KW1600EA – Frezavimo antgaliai (P pav.)
Aprašas
Tiesus antgalis (1)
Nulyginimo antgalis (2)
Įlaidų antgalis (3)
„V“ formos griovelių darymo antgalis (4)
Išėmų išpjovimo antgalis (5)
Naudojimo sritis
Grioveliai ir įlaidai
Laminuotoms plokštėms
arba kietmedžiui nulyginti; tikslus profiliavimas naudojant šabloną
Daryti įlaidas ant tiesių
arba išlenktų ruošinių
Grioveliai, graviravimas
ir kraštų nusklembimas
Rievių darymas, graviravimas ir dekoratyvinis
kraštų formavimas
Dekoraty vinis kraštų
formavimas
Dekoraty vinis kraštų
formavimas
Kraštų apvalinimas
Skliautų darymo antgalis (6)
Išraitų formavimo antgalis (7)
Kraštų apvalinimo antgalis (8)
Trapecinis antgalis (9) Trapeciniai sujungimai
Lovelių darymo antgalis Kraštų nusklembimas
(10)
12
Techninė priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo
elektros tinklo.
♦ Įrankio ventiliacijos angas reguliariai valykite
minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
♦ Žalią/geltoną laidą junkite prie įžeminimo gnybto.
Įspėjimas! Vadovaukitės montavimo instrukcija,
pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Вlack & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produk tus ir
pakuotę, atsiranda galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos atstovai.
„ Вlack & Decker “ surenka senus naudotus
„Вlack & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslau-
LIETUVIŲ
ga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam
remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Вlack & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Вlack & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Techniniai duomenys
Įvesties įtampa
Galios įvestis
Greitis be apkrovos
Įvorės dydis
KW1600E 1 TIPAS
VAC 230
W 1 600
min-1 11 000 – 28 000
1/2 col. (12,7) /
1/4 col. (6,35) /
8 mm / 6 mm
Maks. frezavimo antgalio
skersmuo
mm 42
Maks. pjūvio gylis
mm 60
Svoris
kg 5,1
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 90 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 101 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
KW1600E
„Вlack & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
Вlack & Decker atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Вlack & Decker“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos direktoriaus pavaduotojas
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2010.03.31
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė (ah) 3 m/s2, paklaida (K)
1,5 m/s2
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш фрезер Black & Decker предназначен для
фрезерования древесины и изделий из дерева.
Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
14
c.
d.
e.
f.
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключе-
c.
d.
e.
f.
g.
ния. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
-
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе фрезерами
•
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку фреза может
задеть кабель подключения к электросети. Разрезание находящего под напряжением провода делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
• Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе фрезерных работ,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты
от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦ После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
♦ Диаметр хвостовика используемой фрезы
должен соответствовать размерам цангового патрона Вашего фрезера.
♦ Используйте только фрезы, пригодные для
скорости вращения без нагрузки данного
фрезера.
♦ Ни в коем случае не используйте фрезы
диаметром больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
♦ Не используйте фрезер в перевернутом
положении.
♦ Не пытайтесь использовать Ваш фрезер
в стационарном режиме.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
♦ Соблюдайте особую осторожность при
фрезеровании поверхностей, покрытых
красками на свинцовой основе, а также некоторых сортов дерева, которые могут быть
источником токсичной пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
16
♦
Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды
способом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Рукоятка
4. Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя
5. Рычаг стопора
6. Кнопка блокировки шпинделя
7. Цанговый патрон
8. Револьверный ограничитель глубины фрезерования
9. Шток ограничителя глубины
10. Щиток для отвода опилок
11. Переходник для подключения устройства
пылеудаления
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка фрезы (Рис. А)
♦
Потяните вверх щиток для отвода опилок
(10) и снимите его с основания фрезера.
Внимание! Ни в коем случае не сгибайте щиток.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (6), поворачивайте шпиндель до
его ощутимой фиксации.
♦ Ослабьте гайку цангового патрона (17)
входящим в комплект поставки гаечным
ключом.
♦ Установите хвостовик фрезы (18) в цанговый
патрон (7). Убедитесь, что хвостовик выступает из цангового патрона минимум на 3 мм,
как показано на рисунке.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (6), затяните гайку (17) цангового
патрона входящим в комплект поставки
гаечным ключом.
Установка направляющей (Рис. В)
Направляющая (12) позволяет направлять фрезер параллельно кромке заготовки.
♦ Вставьте стержни (19) в основание фрезера,
как показано на рисунке.
♦ Установите направляющую на необходимом
расстоянии.
♦ Затяните установочные винты (20).
Установка переходника для подключения
устройства пылеудаления (Рис. С)
Переходник позволяет подключить к фрезеру
пылесос.
♦ Наденьте переходник (11) поверх выпускного
отверстия, как показано на рисунке.
♦ Подключите шланг (23) пылесоса к переходнику (11).
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка направляющей для шаблона
(Рис. D)
♦
♦
♦
Установите направляющую для шаблона
(13) на основание фрезера, чтобы втулка
была направлена в сторону обрабатываемой заготовки.
Вставьте оба длинных крепежных винта
(24) с нижней стороны направляющей в отверстия в основании.
На каждый винт наверните гайку и надежно
затяните.
Установка подкладок (Рис. Е)
♦
Установите подкладку (14) под основание
фрезера с помощью входящих в комплект
поставки болтов.
Установка центрирующего штифта
(Рис. F)
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B, но в перевернутом
положении.
Установите центрирующий штифт (15) на направляющую со стороны обрабатываемой
заготовки при помощи входящего в комплект
поставки винта (25).
Установка роликового копира (Рис. G)
♦
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B.
Установите Г-образный кронштейн (16) на
верхней стороне направляющей, используя
оба входящих в комплект поставки винта
с гайками.
Зак репите роликовую нас а дк у (26) на
Г-образном кронштейне барашковым винтом
(27).
Установка дополнительной
направляющей (Рис. Н)
Дополнительная направляющая (21) позволяет
фрезерование тонких деревянных заготовок
(например, дверных кромок).
♦ При необходимости отрегулируйте направляющую (12).
♦ Ослабьте установочные винты (28).
♦ Установите дополнительную направляющую
(21) на стержнях (19), выступающих из основания фрезера.
♦ Отрегулируйте направляющую таким образом, чтобы заготовка оказалась зажатой
между обеими направляющими.
♦ Затяните установочные винты (28).
18
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно его не разрезать.
Настройка глубины фрезерования
(Рис. I, J и K)
Глубина фрезерования равна зазору X между
штоком (9) и винтовым упором (29) ограничителя
глубины фрезерования. Глубину фрезерования
можно установить двумя различными способами, описанными ниже.
Настройка глубины фрезерования с помощью шкалы (Рис. J)
♦ Установите фрезу, как описано выше.
♦ Ослабьте установочный винт (30).
♦ Переведите рычаг стопора (5) в верхнее
положение.
♦ Направляйте фрезер вниз до момента, когда
фреза войдет в контакт с обрабатываемой
заготовкой.
♦ Переведите рычаг стопора (5) в нижнее положение.
♦ Используя рег улировочное колесо (31)
придвиньте шток ограничителя глубины (9)
вплотную к ограничителю. Установите шкалу
на отметке «0» (32), вровень с обозначенной
стрелкой (33).
♦ Передвиньте шток ограничителя глубины (9)
по шкале на расчетную позицию, поворачивая регулировочное колесо (31). Четверть
оборота соответствует приблизительно
6,25 м.
♦ Затяните установочный винт (30).
♦ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (34). Один полный оборот рукоятки соответствует приблизительно
1 мм.
♦ Переведите рычаг стопора (5) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
♦ После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулирование глубины фрезерования с помощью деревянного бруска (Рис. K)
♦ Установите фрезу и направьте ее вниз, как
описано выше.
♦ Ослабьте установочный винт (30).
♦ Поднимите шток ограничителя глубины (9)
вверх, вращая регулировочное колесо (31).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Между винтовым упором (29) ограничителя
глубины фрезерования и штоком (9) установите деревянный брусок, толщина которого
равна необходимой глубине фрезерования.
Используя рег улировочное колесо (31)
придвиньте шток ограничителя глубины (9)
вплотную к деревянному бруску.
Затяните установочный винт (30).
Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (34).
Удалите деревянный брусок.
Переведите рычаг стопора (5) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулировка револьверного ограничителя
глубины фрезерования (Рис. L)
Повернув револьверный ограничитель глубины
фрезерования на необходимый угол, Вы можете
произвести точное регулирование его винтового
упора. Если Вам необходимо сделать несколько
прорезов с различными глубинами фрезерования, настройте каждый винтовой упор на соответствующую глубину.
♦ При помощи отвертки подкрутите винт ограничителя глубины (35) вверх или вниз.
Установка скорости вращения фрезы
♦
Поворачивая переключатель скорости (4),
установите необходимую скорость вращения электродвигателя. Для фрез малого
диаметра используйте большую скорость.
Для фрез большого диаметра используйте
малую скорость вращения.
И с п ол ь зо ва н и е р е й к и в к ач ес т ве
направляющей (Рис. М)
При невозможности использования направляющей, например, при фрезеровании пазов для
крепления полки в боковой стенке книжного
стеллажа, поступите следующим образом:
♦ Выберите в качестве направляющей рейки
деревянный брусок с прямым краем.
♦ Положите рейку на обрабатываемую заготовку.
♦ Двигая рейку, установите ее на позицию,
необ• ходимую для направления фрезера.
♦ Надежно закрепите рейку на обрабатываемой заготовке.
Фрезерование по шаблону (Рис. D)
Направляющая вставка может использоваться
для вырезания фасонных фигур (например,
букв) по соответствующему шаблону.
♦ С помощью двусторонней липкой ленты или
струбцин зафиксируйте шаблон на поверхности обрабатываемой заготовки.
♦ Фреза должна выступать за пределы втулки
направляющей вставки, чтобы фрезеровать
обрабатываемую заготовку, повторяя форму шаблона.
Использование подкладок (Рис. Е)
Подкладки можно использовать при фрезеровании вертикальных выступов заготовок из
древесины или многослойных материалов.
Использование центрирующего штифта
(Рис. F)
Центрирующий штифт можно использовать для
фрезерования по кругу.
♦ Просверлите отверстие для заостренной
стороны центрирующего штифта в центре
выфрезеровываемой окружности.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку, при этом заостренная сторона
центрирующего штифта должна находиться
в просверленном отверстии.
♦ Установите необходимый радиус окружности, используя стержни параллельной
направляющей.
♦ Для выфрезеровывания окружности, передвигайте фрезер по поверхности обрабатываемой заготовки.
Использование роликового копира
(Рис. G)
Роликовый копир позволяет поддерживать
постоянную дистанцию резания вдоль кромки
обрабатываемой заготовки с непредсказуемыми очертаниями.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку на необходимом расстоянии от
копируемой кромки.
♦ Передвиньте стержни параллельной направляющей, чтобы ролик коснулся края
обрабатываемой заготовки.
Включение и выключение
Включение
♦ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (2), затем нажми19
РУССКИЙ ЯЗЫК
те на клавишу пускового выключателя (1).
Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Внимание! Не отпускайте рукоятки фрезера для
регулировки скорости во время фрезерования
заготовки!
Выключение
♦ Отпустите клавишу пускового выключателя
(1).
Внимание! Всегда удерживайте инструмент
обеими руками.
Ре к о м е н д а ц и и п о о п т и м а л ь н о м у
использованию
♦
♦
Фрезерование
♦
♦
♦
♦
♦
Установите фрезу и настройте необходимую
глубину фрезерования, как было описано
выше.
Удерживая инструмент обеими руками за
рукоятки (3), поставьте фрезер на обрабатываемую заготовку и включите его.
Перед тем как опустить фрезер на заготовку,
дождитесь полного набора скорости. При
контакте со штоком ограничителя глубины
воспользуйтесь рычагом стопора (5).
Выполняйте операцию с постоянным нажимом как вниз, так и в направлении фрезерования. Крепко держитесь за рукоятки
фрезера и будьте готовы к возможной силе
противодействия в случае внезапного
останова фрезы при контакте, например,
с узлом.
Закончив операцию, поднимите рычаг стопора и проследите, чтобы фрезер вернулся
в свое исходное положение. После этого
фрезер можно выключить. Помните, что
основание фрезера оснащено пружиной и,
находясь без контроля, инструмент может
резко податься вверх.
Скорость фрезерования
В зависимости от желаемого результата, рабочая скорость инструмента может меняться.
Правильный выбор нужной скорости зависит
от типа обрабатываемого материала, а также
от диаметра и формы фрезы.
♦ Перед работой потренируйтесь на небольшом обрезке заготовки. Выполните предварительную настройку скорости, установив
большую скорость для фрез малого диаметра и низкую скорость для фрез большого
диаметра.
♦ Закончив операцию, снимите фрезер с заготовки, выключите его и внимательно изучите полученный результат. Отрегулируйте
скорость при помощи поворотного переключателя (4) и повторяйте операцию до
тех пор, пока не будет достигнут желаемый
результат.
20
♦
♦
♦
♦
При обработке внешних кромок заготовки,
двигайте фрезер в направлении против
часовой стрелки (Рис. N). При обработке
внутренних кромок заготовки, двигайте
фрезер в направлении по часовой стрелке.
Используйте для мягкой древесины фрезы
из быстрорежущей (инструментальной)
стали.
Используйте для древесины твердых пород
фрезы с напаянными пластинами из твердого сплава.
Вы также можете использовать фрезер без
направляющих принадлежностей (Рис. О).
Это создаст удобство при вырезании букв
на табличках и при выполнении творческих
работ. Делайте при этом только неглубокие
вырезы.
В расположенной ниже таблице приведены
основные типы фрез:
KW1600EA - Фрезы (Рис. Р)
Описание
Область применения
Торцевая прямоуголь- Пазы, фальцы
ная фреза (1)
Подрезная фреза (2) О б р а б о т к а м н о г о слойной древесины
и древесины твердых
пород, высокоточные
копировально -про фильные работы с использованием шаблонов
Фальцевая фреза (3) Прямолинейные и криволинейные фальцы
V-образная пазовая Пазы, гравюры, фаски
фреза (4)
Керновая фреза (5)
Рифления, гравюры
и декоративная об работка кромок
Калевочная фреза (6) Декоративная обработка кромок
Арочная фреза (7)
Декоративная обработка кромок
Галтельная фреза (8) Фаски
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фреза «ласточкин
хвост»(9)
Фасочная фреза (10)
Соединение «ласточкин хвост»
Фаски
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслу живании. Срок слу жбы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
• Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
• Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
KW1600E ТИП 1
Напряжение
питания
В перем. тока 230
Потребляемая мощность Вт 1,600
Число оборотов без
нагрузки
об/мин. 11,000 - 28,000
Размер цангового патрона 1/2“ (12,7) /
1/4“ (6,35) /
8 мм / 6 мм
Макс. диаметр фрезы
мм 42
Макс. глубина выреза
мм 60
Вес
кг 5,1
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 90 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 101 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
10
KW1600E
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового
проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
31/03/2010
zst00245733 - 03-09-2014
22
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising