KW1600E | Black&Decker KW1600E ROUTER instruction manual

371001 - 99 LV
www.blackanddecker.eu
KW1600E
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
3 мм
A
B
C
D
3
4
E
F
G
H
I
J
K
L
5
6
M
N
O
P
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Вlack & Decker frēzmašīna ir paredzēta koksnes
un koka izstrādājumu frēzēšanai. Šis instruments ir
paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Drošība darba zonā
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšām jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai, asām
šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir
bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties
negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai
uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netu7
LATVIEŠU
viniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati
var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās
jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet
darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža
palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks,
un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var
rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists, izman8
tojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi
tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
frēzmašīnām
♦
Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo grieznis var saskarties ar instrumenta vadu. Ja grieznis saskaras
ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā
operators var gūt elektriskās strāvas triecienu.
♦ Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas frēzēšanas laikā,
var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas
personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo.
Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt
arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
♦ Pēc frēzēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba
zonas.
♦ Lietojiet tikai tādus frēzmašīnas uzgaļus, kuru
diametrs atbilst instrumenta ietvara izmēram.
♦ Lietojiet tikai tādus frēzmašīnas uzgaļus, kas ir
piemēroti instrumenta ātrumam bez noslodzes.
♦ Nekādā gadījumā nelietojiet tādus frēzmašīnas
uzgaļus, kuru maksimālais diametrs pārsniedz
tehniskajos datos minēto.
♦ Neekspluatējiet instrumentu apvērstā pozīcijā.
♦ Neekspluatējiet instrumentu stacionārā režīmā.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Вlack & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
♦ Ievērojiet īpašu piesardzību, frēzējot krāsu, kas
var būt gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot
dažus koksnes veidus, kas var radīt toksiskus
putekļus.
- Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
- Darba vietā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
- Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu
vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
LATVIEŠU
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu
risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc
darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Вlack & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
bloķēšanas poga
rokturis
ātruma regulēšanas ripa
iegriešanas bloķēšanas svira
vārpstas bloķēšanas poga
ietvars
revolvergalvas dziļuma aizturis
dziļuma aiztura stienis
skaidu novirzītājs
putekļu izvadatveres adapters
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Frēzmašīnas uzgaļa uzstādīšana (A. att.)
♦
Noņemiet skaidu novirzītāju (10), velkot to taisni
augšup nost no frēzmašīnas pamatnes.
Brīdinājums! Uzmanieties, lai nesaliektu skaidu
novirzītāju.
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu
(6) un grieziet vārpstu, līdz vārpstas bloķētājs
pilnībā nofiksējas.
♦ Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet ietvara uzgriezni (17).
♦ Ievietojiet frēzmašīnas uzgaļa kātu (18) ietvarā
(7). Kātam ir jāsniedzas ārpus ietvara vismaz
3 mm garumā, kā norādīts.
9
LATVIEŠU
♦
Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (6)
un ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
pievelciet ietvara uzgriezni (17).
Malas vadīklas uzstādīšana (B. att.)
Malas vadīkla (12) palīdz vadīt instrumentu paralēli
malai.
♦ Ievietojiet frēzmašīnas pamatnē stieņus (19), kā
norādīts.
♦ Iestatiet malas vadīklu vajadzīgajā attālumā.
♦ Pievelciet stiprinājuma skrūves (20).
Putekļu izvadatveres
piestiprināšana (C. att.)
adaptera
Instrumentam var pievienot putekļsūcēju, izmantojot
putekļu izvadatveres adapteru.
♦ Pie izvadatveres piestipriniet putekļu izvadatveres adapteru (11), kā attēlots.
♦ Pievienojiet putekļsūcēja šļūteni (23) pie adaptera (11).
Šablona vadīklas uzstādīšana (D. att.)
♦
♦
♦
Piestipriniet šablona vadīklu (13) pie frēzmašīnas pamatnes tā, lai atloks atrastos apakšpusē
(apstrādājamā materiāla pusē).
No apakšpuses ievietojiet abas garās skrūves
(24), izverot cauri šablona vadīklai un pamatnes
atverēm.
Uzlieciet uz skrūvēm uzgriežņus un cieši pievelciet uzgriežņus.
Attāluma piederuma uzstādīšana (E. att.)
♦
Ar komplektācijā iekļautajām skrūvēm piestipriniet attāluma piederumu (14) pie frēzmašīnas
pamatnes.
Centrējošās tapas uzstādīšana (F. att.)
♦
♦
Uzstādiet frēzmašīnai malas vadīklu, kā norādīts B. attēlā, bet apvērstu augšpēdus.
Ar komplektācijā iekļauto skrūvi (25) piestipriniet
centrējošo tapu (15) pie apstrādājamā materiāla.
Kopēšanas bīdstieņa uzstādīšana (G. att.)
♦
♦
♦
10
Uzstādiet frēzmašīnai malas vadīklu, kā norādīts B. attēlā.
Ar komplektācijā iekļautajām abām skrūvēm un
uzgriežņiem piestipriniet leņķa stieni (16) pie
malas vadīklas augšpuses.
Ar spārnskrūvi (27) noregulējiet leņķa stieņa
rotējošo elementu (26).
Papildu malas vadīklas uzstādīšana (H. att.)
Papildu vadīkla (21) ir paredzēta plāna koksnes
materiāla (piemēram, durvju malas) frēzēšanai.
♦ Pēc vajadzības noregulējiet malas vadīklu (12).
♦ Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves (28).
♦ Piestipriniet malas vadīklu (21) pie stieņiem (19),
kas izvērti cauri frēzmašīnas pamatnei.
♦ Noregulējiet malas vadīklu tā, lai apstrādājamais materiāls ir iespiests starp abām malas
vadīklām.
♦ Pievelciet stiprinājuma skrūves (28).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
♦ Uzmanīgi novirziet vadu tā, lai to nejauši nepārgrieztu.
Griešanas dziļuma regulēšana (I., J., K. att.)
Griešanas dziļums ir attālums X starp dziļuma
aiztura stieni (9) un dziļuma aizturi (29). Griešanas
dziļumu var iestatīt divos dažādos veidos, kā aprakstīts turpmāk.
Griešanas dziļuma regulēšana ar skalu (J. att.)
♦ Ievietojiet frēzmašīnas uzgali, kā aprakstīts
iepriekš.
♦ Atskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (30).
♦ Velciet iegriešanas bloķēšanas sviru (5) augšup.
♦ Spiediet frēzmašīnu uz leju, līdz frēzmašīnas
uzgalis saskaras ar apstrādājamo materiālu.
♦ Spiediet iegriešanas bloķēšanas sviru (5) lejup.
♦ Virziet dziļuma aiztura stieni (9) lejup pret dziļuma aizturi, izmantojot dziļuma aiztura regulētāju
(31). Atiestatiet skalu, savietojot nulles atzīmi
(32) ar bultiņu (33).
♦ Virziet dziļuma aiztura stieni (9) līdz aprēķinātajai pozīcijai, izmantojot dziļuma aiztura
regulētāju (31). Apgrieziens par vienu ceturtdaļu
atbilst aptuveni 6,25 mm.
♦ Pievelciet bloķēšanas skrūvi (30).
♦ Ar regulēšanas pogu (34) veiciet precīzu regulēšanu. Viens pilns apgrieziens atbilst aptuveni
1 mm.
♦ Velciet iegriešanas bloķēšanas sviru (5) augšup
un novietojiet frēzmašīnu atpakaļ sākotnējā
pozīcijā.
♦ Ieslēdziet frēzmašīnu un spiediet to uz leju, lai
veiktu vajadzīgo griešanas darbu.
Griešanas dziļuma regulēšana ar koksnes gabalu (K. att.)
♦ Uzstādiet frēzmašīnas uzgali un spiediet frēzmašīnu uz leju, kā aprakstīts iepriekš.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (30).
Virziet dziļuma aiztura stieni (9) augšup, izmantojot dziļuma aiztura regulētāju (31).
Novietojiet starp dziļuma aizturi (29) un dziļuma
aiztura stieni (9) koksnes gabalu, kura biezums
atbilst vajadzīgajam griešanas dziļumam.
Virziet dziļuma aiztura stieni (9) lejup pret
koksnes gabalu, izmantojot dziļuma aiztura
regulētāju (31).
Pievelciet bloķēšanas skrūvi (30).
Ar regulēšanas pogu (34) veiciet precīzu regulēšanu.
Noņemiet koksnes gabalu.
Velciet iegriešanas bloķēšanas sviru (5) augšup
un novietojiet frēzmašīnu atpakaļ sākotnējā
pozīcijā.
Ieslēdziet frēzmašīnu un spiediet to uz leju, lai
veiktu vajadzīgo griešanas darbu.
Revolvergalvas dziļuma aiztura regulēšana
(L. att.)
Pagriežot revolvergalvas dziļuma aizturi vajadzīgajā
pozīcijā, jūs varat precīzi noregulēt dziļuma aizturi,
kas tiek izmantots. Ja vēlaties veikt vairākus iegriezumus ar dažādiem dziļuma aizturiem, noregulējiet
atsevišķi katru no aizturiem.
♦ Ar skrūvgriezi grieziet dziļuma aiztura skrūvi
(35) augšup vai lejup pēc vajadzības.
Ātruma iestatīšana
♦
Iestatiet ātruma regulēšanas ripu (4) vajadzīgajā
ātrumā. Maza diametra frēzmašīnas uzgaļiem
izmantojiet liela ātruma iestatījumu. Liela diametra frēzmašīnas uzgaļiem izmantojiet maza
ātruma iestatījumu.
Dēļa izmantošana par vadīklu (M. att.)
Ja nav iespējams izmantot malas vadīklu, piemēram, frēzējot plauktu balstam paredzētas rievas
grāmatu plaukta aizmugurējā panelī, rīkojieties šādi.
♦ Izraugieties dēli ar taisnu malu, ko izmantot par
vadīklu.
♦ Novietojiet dēli uz apstrādājamā materiāla.
♦ Virziet dēli, līdz tas ir pareizā pozīcijā, lai virzītu
instrumentu.
♦ Cieši nostipriniet dēli uz apstrādājamā materiāla.
Šablona vadīklas lietošana (D. att.)
Šablona vadīklu var izmantot, lai no šablona izgrieztu formu, piemēram, burtu.
♦ Nostipriniet šablonu uz apstrādājamā materiāla
ar abpusējo līmlenti vai spīlēm.
♦ Frēzmašīnas uzgalim ir jāizspiežas zem šablo-
na vadīklas atloka, lai apstrādājamo materiālu
izgrieztu šablona formā.
Attāluma piederuma lietošana (E. att.)
Attāluma piederumu var izmantot vertikālu koka vai
lamināta projekciju pielīdzināšanai.
Centrējošās tapas lietošana (F. att.)
Centrējošo tapu var izmantot apaļu formu izgriešanai.
♦ Izurbiet caurumu izgriežamā apļa vidū, lai tur
ievietotu centrējošo tapu.
♦ Novietojiet frēzmašīnu uz apstrādājamā materiāla, kad centrējošā tapa ir ievietota izurbtajā
caurumā.
♦ Ar malas vadīklas stieņiem noregulējiet apļa
rādiusu.
♦ Frēzmašīnu tagad var virzīt pāri apstrādājamajam materiālam un izgriezt apli.
Kopēšanas bīdstieņa lietošana (G. att.)
Kopēšanas bīdstienis palīdz saglabāt vienādu
griešanas attālumu no neregulāras formas apstrādājamo materiālu malas.
♦ Novietojiet frēzmašīnu uz apstrādājamā materiāla vajadzīgajā attālumā no kopējamās malas.
♦ Noregulējiet malas vadīklas stieņus, līdz ripa
saskaras ar apstrādājamo materiālu.
Ieslēgšana un izslēgšana
Ieslēgšana
♦ Turiet nospiestu bloķēšanas pogu (2) un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Atlaidiet bloķēšanas pogu.
Izslēgšana
♦ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Brīdinājums! Instruments ir jātur ar abām rokām.
Frēzēšana
♦
♦
♦
♦
Uzstādiet frēzmašīnas uzgali un noregulējiet
vajadzīgo griešanas dziļumu, kā aprakstīts
iepriekš.
Cieši ar abām rokām turot instrumenta rokturus
(3), novietojiet instrumentu uz apstrādājamā
materiāla un ieslēdziet to.
Nogaidiet, līdz instruments sasniedz ātrumu un
tad spiediet to uz leju apstrādājamajā materiālā.
Kad ir notikusi saskare ar dziļuma aiztura stieni,
darbiniet iegriešanas bloķēšanas sviru (5).
Veiciet darbu, saglabājot konstantu spēku gan
virzienā uz leju, gan griešanas virzienā. Cieši
turiet rokturus un esiet gatavībā iespējama re11
LATVIEŠU
♦
akcijas spēka triecienam, ja frēzmašīnas uzgalis
negaidīti iestrēgst, piemēram, saskaroties ar
koka zara vietu.
Pabeidzot darbu, atlaidiet iegriešanas bloķēšanas sviru un paceliet instrumentu atpakaļ
sākotnējā pozīcijā. Kad instruments ir novietots atpakaļ sākotnējā pozīcijā, to var izslēgt.
Ņemiet vērā, ka pamatne ir nospriegota, tāpēc
instruments strauji atlec atpakaļ augšup, ja to
uzmanīgi nevirza atpakaļ.
Frēzēšanas ātrums
Instrumenta ātrumu var mainīt, tādējādi ietekmējot
apstrādes pakāpi. Pareizā ātruma izvēle ir atkarīga
no vajadzīgās apstrādes pakapes, apstrādājamā
materiāla veida, frēzmašīnas uzgaļa diametra un
formas.
♦ Sagatavojiet instrumentu, lai veiktu izmēģinājuma griezumu materiāla atgriezuma gabalā.
Veiciet ātruma sākotnējo noregulēšanu, izvēloties liela ātruma iestatījumu maza diametra
frēzmašīnas uzgaļiem un maza ātruma iestatījumu liela diametra frēzmašīnas uzgaļiem.
♦ Pabeidzot frēzēšanu, izņemiet instrumentu no
apstrādājamā materiāla, izslēdziet instrumentu
un pārbaudiet apstrādes pakāpi. Noregulējiet ātruma regulēšanas ripu (4) un atkārtojiet darbību,
līdz ir panākta vajadzīgā apstrādes pakāpe.
Brīdinājums! Kad instruments ir nofiksēts apakšējā
pozīcijā un apstrādā materiālu, neatlaidiet rokturus,
lai noregulētu ātrumu.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
♦
♦
♦
12
Apstrādājot ārējās malas, virziet instrumentu
pretēji pulksteņrādītāja virzienam (N. att.).
Apstrādājot iekšējās malas, virziet instrumentu
pulksteņrādītāja virzienā.
Izmantojiet lielātruma tērauda (HSS) frēzmašīnas uzgaļus mīkstai koksnei.
Izmantojiet volframa karbīda stiegrotus (TCT)
frēzmašīnas uzgaļus cietkoksnei.
Instrumentu var lietot arī bez vadīklas (O. att.).
Tas noder, veicot iegriezumus rokrakstā un
izgatavojot radošus darbus. Veiciet tikai seklus
iegriezumus.
Turpmākajā tabulā skatiet biežāk sastopamos
frēzmašīnas uzgaļu veidus.
KW1600EA - frēzmašīnas uzgaļi (P. att.)
Apraksts
Taisnais uzgalis (1)
Pielīdzināšanas uzgalis (2)
Gropēšanas uzgalis (3)
V veida gropēšanas uzgalis (4)
Nokāpes apaļošanas
uzgalis (5)
Nokāpes sl īpē šanas
uzgalis (6)
Profilfrēzes uzgalis (7)
Apaļošanas uzgalis (8)
Zobotu tapu apstrādes
uzgalis (9)
Slīpgriešanas uzgalis
(10)
Darba veids
Rievošana un gropēšana
Lamināta un cietkoksnes pielīdzināšana;
precīza profilēšana ar
šablonu
Taisnu vai izliektu apstrādājamo materiālu
gropēšana
Gropēšana, gravēšana
un malu slīpināšana
Rievošana, gravēšana
un dekoratīvu malu veidošana
Dekoratīvu malu veidošana
Dekoratīvu malu veidošana
Malu apaļošana
Zobotu tapu savienojumu veidošana
Malu slīpgriešana
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments
ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
♦ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas
termināļa.
LATVIEŠU
Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 90 dB(A), neprecizitāte (K)
3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 101 dB(A), neprecizitāte (K)
3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 3 m/s , neprecizitāte
(K) 1,5 m/s
2
2
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KW1600E
Вlack & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Вlack & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Вlack & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
31/03/2010
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Ietvara izmērs
KW1600E, 1. VEIDS
VAC 230
W 1 600
min-1 11 000 – 28 000
1/2 collas (12,7) /
1/4 collas (6,35) /
8 mm / 6 mm
Frēzmašīnas uzgaļa
maks. diametrs
mm 42
Maks. zāģēšanas dziļums mm 60
Svars
kg 5,1
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш фрезер Black & Decker предназначен для
фрезерования древесины и изделий из дерева.
Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
14
c.
d.
e.
f.
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключе-
c.
d.
e.
f.
g.
ния. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
-
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе фрезерами
•
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку фреза может
задеть кабель подключения к электросети. Разрезание находящего под напряжением провода делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
• Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе фрезерных работ,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты
от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦ После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
♦ Диаметр хвостовика используемой фрезы
должен соответствовать размерам цангового патрона Вашего фрезера.
♦ Используйте только фрезы, пригодные для
скорости вращения без нагрузки данного
фрезера.
♦ Ни в коем случае не используйте фрезы
диаметром больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
♦ Не используйте фрезер в перевернутом
положении.
♦ Не пытайтесь использовать Ваш фрезер
в стационарном режиме.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
♦ Соблюдайте особую осторожность при
фрезеровании поверхностей, покрытых
красками на свинцовой основе, а также некоторых сортов дерева, которые могут быть
источником токсичной пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
16
♦
Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды
способом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Рукоятка
4. Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя
5. Рычаг стопора
6. Кнопка блокировки шпинделя
7. Цанговый патрон
8. Револьверный ограничитель глубины фрезерования
9. Шток ограничителя глубины
10. Щиток для отвода опилок
11. Переходник для подключения устройства
пылеудаления
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка фрезы (Рис. А)
♦
Потяните вверх щиток для отвода опилок
(10) и снимите его с основания фрезера.
Внимание! Ни в коем случае не сгибайте щиток.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (6), поворачивайте шпиндель до
его ощутимой фиксации.
♦ Ослабьте гайку цангового патрона (17)
входящим в комплект поставки гаечным
ключом.
♦ Установите хвостовик фрезы (18) в цанговый
патрон (7). Убедитесь, что хвостовик выступает из цангового патрона минимум на 3 мм,
как показано на рисунке.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (6), затяните гайку (17) цангового
патрона входящим в комплект поставки
гаечным ключом.
Установка направляющей (Рис. В)
Направляющая (12) позволяет направлять фрезер параллельно кромке заготовки.
♦ Вставьте стержни (19) в основание фрезера,
как показано на рисунке.
♦ Установите направляющую на необходимом
расстоянии.
♦ Затяните установочные винты (20).
Установка переходника для подключения
устройства пылеудаления (Рис. С)
Переходник позволяет подключить к фрезеру
пылесос.
♦ Наденьте переходник (11) поверх выпускного
отверстия, как показано на рисунке.
♦ Подключите шланг (23) пылесоса к переходнику (11).
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка направляющей для шаблона
(Рис. D)
♦
♦
♦
Установите направляющую для шаблона
(13) на основание фрезера, чтобы втулка
была направлена в сторону обрабатываемой заготовки.
Вставьте оба длинных крепежных винта
(24) с нижней стороны направляющей в отверстия в основании.
На каждый винт наверните гайку и надежно
затяните.
Установка подкладок (Рис. Е)
♦
Установите подкладку (14) под основание
фрезера с помощью входящих в комплект
поставки болтов.
Установка центрирующего штифта
(Рис. F)
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B, но в перевернутом
положении.
Установите центрирующий штифт (15) на направляющую со стороны обрабатываемой
заготовки при помощи входящего в комплект
поставки винта (25).
Установка роликового копира (Рис. G)
♦
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B.
Установите Г-образный кронштейн (16) на
верхней стороне направляющей, используя
оба входящих в комплект поставки винта
с гайками.
Зак репите роликовую нас а дк у (26) на
Г-образном кронштейне барашковым винтом
(27).
Установка дополнительной
направляющей (Рис. Н)
Дополнительная направляющая (21) позволяет
фрезерование тонких деревянных заготовок
(например, дверных кромок).
♦ При необходимости отрегулируйте направляющую (12).
♦ Ослабьте установочные винты (28).
♦ Установите дополнительную направляющую
(21) на стержнях (19), выступающих из основания фрезера.
♦ Отрегулируйте направляющую таким образом, чтобы заготовка оказалась зажатой
между обеими направляющими.
♦ Затяните установочные винты (28).
18
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно его не разрезать.
Настройка глубины фрезерования
(Рис. I, J и K)
Глубина фрезерования равна зазору X между
штоком (9) и винтовым упором (29) ограничителя
глубины фрезерования. Глубину фрезерования
можно установить двумя различными способами, описанными ниже.
Настройка глубины фрезерования с помощью шкалы (Рис. J)
♦ Установите фрезу, как описано выше.
♦ Ослабьте установочный винт (30).
♦ Переведите рычаг стопора (5) в верхнее
положение.
♦ Направляйте фрезер вниз до момента, когда
фреза войдет в контакт с обрабатываемой
заготовкой.
♦ Переведите рычаг стопора (5) в нижнее положение.
♦ Используя рег улировочное колесо (31)
придвиньте шток ограничителя глубины (9)
вплотную к ограничителю. Установите шкалу
на отметке «0» (32), вровень с обозначенной
стрелкой (33).
♦ Передвиньте шток ограничителя глубины (9)
по шкале на расчетную позицию, поворачивая регулировочное колесо (31). Четверть
оборота соответствует приблизительно
6,25 м.
♦ Затяните установочный винт (30).
♦ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (34). Один полный оборот рукоятки соответствует приблизительно
1 мм.
♦ Переведите рычаг стопора (5) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
♦ После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулирование глубины фрезерования с помощью деревянного бруска (Рис. K)
♦ Установите фрезу и направьте ее вниз, как
описано выше.
♦ Ослабьте установочный винт (30).
♦ Поднимите шток ограничителя глубины (9)
вверх, вращая регулировочное колесо (31).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Между винтовым упором (29) ограничителя
глубины фрезерования и штоком (9) установите деревянный брусок, толщина которого
равна необходимой глубине фрезерования.
Используя рег улировочное колесо (31)
придвиньте шток ограничителя глубины (9)
вплотную к деревянному бруску.
Затяните установочный винт (30).
Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (34).
Удалите деревянный брусок.
Переведите рычаг стопора (5) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулировка револьверного ограничителя
глубины фрезерования (Рис. L)
Повернув револьверный ограничитель глубины
фрезерования на необходимый угол, Вы можете
произвести точное регулирование его винтового
упора. Если Вам необходимо сделать несколько
прорезов с различными глубинами фрезерования, настройте каждый винтовой упор на соответствующую глубину.
♦ При помощи отвертки подкрутите винт ограничителя глубины (35) вверх или вниз.
Установка скорости вращения фрезы
♦
Поворачивая переключатель скорости (4),
установите необходимую скорость вращения электродвигателя. Для фрез малого
диаметра используйте большую скорость.
Для фрез большого диаметра используйте
малую скорость вращения.
И с п ол ь зо ва н и е р е й к и в к ач ес т ве
направляющей (Рис. М)
При невозможности использования направляющей, например, при фрезеровании пазов для
крепления полки в боковой стенке книжного
стеллажа, поступите следующим образом:
♦ Выберите в качестве направляющей рейки
деревянный брусок с прямым краем.
♦ Положите рейку на обрабатываемую заготовку.
♦ Двигая рейку, установите ее на позицию,
необ• ходимую для направления фрезера.
♦ Надежно закрепите рейку на обрабатываемой заготовке.
Фрезерование по шаблону (Рис. D)
Направляющая вставка может использоваться
для вырезания фасонных фигур (например,
букв) по соответствующему шаблону.
♦ С помощью двусторонней липкой ленты или
струбцин зафиксируйте шаблон на поверхности обрабатываемой заготовки.
♦ Фреза должна выступать за пределы втулки
направляющей вставки, чтобы фрезеровать
обрабатываемую заготовку, повторяя форму шаблона.
Использование подкладок (Рис. Е)
Подкладки можно использовать при фрезеровании вертикальных выступов заготовок из
древесины или многослойных материалов.
Использование центрирующего штифта
(Рис. F)
Центрирующий штифт можно использовать для
фрезерования по кругу.
♦ Просверлите отверстие для заостренной
стороны центрирующего штифта в центре
выфрезеровываемой окружности.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку, при этом заостренная сторона
центрирующего штифта должна находиться
в просверленном отверстии.
♦ Установите необходимый радиус окружности, используя стержни параллельной
направляющей.
♦ Для выфрезеровывания окружности, передвигайте фрезер по поверхности обрабатываемой заготовки.
Использование роликового копира
(Рис. G)
Роликовый копир позволяет поддерживать
постоянную дистанцию резания вдоль кромки
обрабатываемой заготовки с непредсказуемыми очертаниями.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку на необходимом расстоянии от
копируемой кромки.
♦ Передвиньте стержни параллельной направляющей, чтобы ролик коснулся края
обрабатываемой заготовки.
Включение и выключение
Включение
♦ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (2), затем нажми19
РУССКИЙ ЯЗЫК
те на клавишу пускового выключателя (1).
Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Внимание! Не отпускайте рукоятки фрезера для
регулировки скорости во время фрезерования
заготовки!
Выключение
♦ Отпустите клавишу пускового выключателя
(1).
Внимание! Всегда удерживайте инструмент
обеими руками.
Ре к о м е н д а ц и и п о о п т и м а л ь н о м у
использованию
♦
♦
Фрезерование
♦
♦
♦
♦
♦
Установите фрезу и настройте необходимую
глубину фрезерования, как было описано
выше.
Удерживая инструмент обеими руками за
рукоятки (3), поставьте фрезер на обрабатываемую заготовку и включите его.
Перед тем как опустить фрезер на заготовку,
дождитесь полного набора скорости. При
контакте со штоком ограничителя глубины
воспользуйтесь рычагом стопора (5).
Выполняйте операцию с постоянным нажимом как вниз, так и в направлении фрезерования. Крепко держитесь за рукоятки
фрезера и будьте готовы к возможной силе
противодействия в случае внезапного
останова фрезы при контакте, например,
с узлом.
Закончив операцию, поднимите рычаг стопора и проследите, чтобы фрезер вернулся
в свое исходное положение. После этого
фрезер можно выключить. Помните, что
основание фрезера оснащено пружиной и,
находясь без контроля, инструмент может
резко податься вверх.
Скорость фрезерования
В зависимости от желаемого результата, рабочая скорость инструмента может меняться.
Правильный выбор нужной скорости зависит
от типа обрабатываемого материала, а также
от диаметра и формы фрезы.
♦ Перед работой потренируйтесь на небольшом обрезке заготовки. Выполните предварительную настройку скорости, установив
большую скорость для фрез малого диаметра и низкую скорость для фрез большого
диаметра.
♦ Закончив операцию, снимите фрезер с заготовки, выключите его и внимательно изучите полученный результат. Отрегулируйте
скорость при помощи поворотного переключателя (4) и повторяйте операцию до
тех пор, пока не будет достигнут желаемый
результат.
20
♦
♦
♦
♦
При обработке внешних кромок заготовки,
двигайте фрезер в направлении против
часовой стрелки (Рис. N). При обработке
внутренних кромок заготовки, двигайте
фрезер в направлении по часовой стрелке.
Используйте для мягкой древесины фрезы
из быстрорежущей (инструментальной)
стали.
Используйте для древесины твердых пород
фрезы с напаянными пластинами из твердого сплава.
Вы также можете использовать фрезер без
направляющих принадлежностей (Рис. О).
Это создаст удобство при вырезании букв
на табличках и при выполнении творческих
работ. Делайте при этом только неглубокие
вырезы.
В расположенной ниже таблице приведены
основные типы фрез:
KW1600EA - Фрезы (Рис. Р)
Описание
Область применения
Торцевая прямоуголь- Пазы, фальцы
ная фреза (1)
Подрезная фреза (2) О б р а б о т к а м н о г о слойной древесины
и древесины твердых
пород, высокоточные
копировально -про фильные работы с использованием шаблонов
Фальцевая фреза (3) Прямолинейные и криволинейные фальцы
V-образная пазовая Пазы, гравюры, фаски
фреза (4)
Керновая фреза (5)
Рифления, гравюры
и декоративная об работка кромок
Калевочная фреза (6) Декоративная обработка кромок
Арочная фреза (7)
Декоративная обработка кромок
Галтельная фреза (8) Фаски
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фреза «ласточкин
хвост»(9)
Фасочная фреза (10)
Соединение «ласточкин хвост»
Фаски
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслу живании. Срок слу жбы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
• Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
• Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
KW1600E ТИП 1
Напряжение
питания
В перем. тока 230
Потребляемая мощность Вт 1,600
Число оборотов без
нагрузки
об/мин. 11,000 - 28,000
Размер цангового патрона 1/2“ (12,7) /
1/4“ (6,35) /
8 мм / 6 мм
Макс. диаметр фрезы
мм 42
Макс. глубина выреза
мм 60
Вес
кг 5,1
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 90 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 101 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
10
KW1600E
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового
проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
31/03/2010
zst00245736 - 02-09-2014
22
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising