GK1050 | Black&Decker GK1050 POWERED LOPPER Type 2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-56 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GK1000
GK1050
2
3
4
SMĚR ŘEZÁNÍ
5
ČESKY
Použití výrobku
Vaše zkracovací řetězová pila Black & Decker AlligatorTM
je určena k ořezávání větví stromů, přeřezávání spadlých větví a řezání drobnějších kmenů o průměru 25 až
100 mm pro obsluhu stojící na zemi. Toto nářadí je určeno
pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo jiné
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
a. Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (obsahuje napájecí kabel) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které
může způsobit vznícení prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Dbejte na to,
aby se kabel nedostal do kontaktu s mastnými,
horkými a ostrými předměty a s pohyblivými
částmi nářadí. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel určený pro
použití ve venkovním prostředí. Práce s prodlužo-
g.
4.
a.
b.
c.
6
vacím kabelem pro venkovní použití snižuje riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použití proudového
chrániče (RCD) v napájecím okruhu. Použití
proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí, před nasunutím baterie
a před přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač. Přenášení nářadí s prstem
na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení a sběrných zásobníků, zajistěte jejich správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
údržby nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo z něj vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito
osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je
v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou
mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci se zkracovací řetězovou pilou AlligatorTM
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí nad úrovní ramen.
Vždy zaujměte polohu mimo dráhu padajících větví.
Varování! Nepoužívejte toto nářadí ke kácení stromů.
♦
Vždy udržujte řetěz pily z dosahu vašeho těla
a oděvu. Držte nářadí před sebou a stále sledujte
polohu řetězu, zejména v situaci, kdy řežete větvě
těsně nad zemí. Před spuštěním pily se ujistěte, zda
se řetěz ničeho nedotýká.
♦
Předem si naplánujte bezpečný únik před padajícími
větvemi a pilinami. Zajistěte, aby na únikové cestě
nebyly žádné překážky, které by mohly bránit vašemu pohybu. Pamatujte, že vlhká tráva a čerstvě
oloupaná kůra stromů je kluzká.
♦
Berte v úvahu směr, kterým může větev padat.
Vezměte v úvahu všechny okolnosti, které mohou
ovlivnit směr padající větve, včetně:
Předpokládaného směru pádu.
Přirozeného sklonu větvě.
Všechny neobvyklé a složité struktury těžké
větve nebo její rozložení.
Okolních stromů a překážek, včetně nadzemních.
Rychlosti a směru větru.
♦
Bezpečná vzdálenost mezi padajícími větvemi
a okolo stojícími osobami, budovami a dalšími
objekty je nejméně 2 a půl násobek délky odřezané
větve. Všechny osoby, budovy a objekty vyskytující
se v kratší vzdálenosti jsou vystaveny nebezpečí
zasažení padající větví.
♦
Řežete-li větev, která je zatížená, dávejte pozor na
její odmrštění. Jakmile dojde k uvolnění napětí ve
vláknech dřeva, zatížená větev může uhodit obsluhu
pily nebo může způsobit ztrátu kontroly nad pilou.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci s nářadím vždy používejte vhodnou bezpečnostní výbavu, jako je neklouzavá bezpečnostní
obuv, ochranná přilba, ochranné brýle, sluchátka
a rukavice.
Zajistěte, aby byla pro případ nehody v blízkosti
vhodná pomoc (ale v bezpečné vzdálenosti).
Nářadí nepoužívejte, pokud jste na žebříku nebo na
stromě, nebo pokud se nacházíte na jiném nestabilním povrchu.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Pokud je motor v chodu, držte nářadí pevně oběma
rukama.
Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy. Rukojeti pokryté mazivy nebo olejem jsou kluzké a způsobují
ztrátu kontroly.
Zabraňte kontaktu jakéhokoli předmětu s řetězem
pohybujícím se v přední části lišty pily.
Udržujte řetěz pily vždy správně napnutý. Pravidelně
kontrolujte napnutí řetězu se zastaveným motorem
a odpojeným napájecím kabelem.
Zahajte řez a pokračujte v řezání pouze s maximálními otáčkami řetězu.
Sledujte posouvající se větve nebo jiné síly, které
by mohly způsobit sevření řezu nebo přivření nebo
pád na řetěz.
Při vkládání pily do již zahájeného řezu buďte velmi
opatrní. Před pokračováním v řezu zapusťte hroty
spodní čelisti pily do řezané větve a počkejte, dokud
řetěz nedosáhne maximálních otáček.
Použití tohoto nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné. Řežte pouze dřevo.
Nepoužívejte toto nářadí k účelům, ke kterým není
určeno. Nepoužívejte jej například k řezání plastů,
zdiva a stavebních materiálů, které nejsou ze dřeva.
Pokud nečistoty zachycené v ochranném krytu nebo
v nářadí brání v další práci, odpojte napájecí kabel
a tyto nečistoty odstraňte.
Opotřebovaný řetěz a vodicí lišta řetězu by měly být
vyměněny.
Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované výrobcem.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
7
tak označen. Může být použit prodlužovací kabel
HO5VV-F s délkou až 30 m a s průřezem vodiče
1,5 mm2, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám
při provozu nářadí. Před použitím prodlužovací
kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Zbytková rizika
I přes dodržování příslušných bezpečnostních opatření
a používání ochranných pomůcek nelze při použití
pil na dřevo zcela vyloučit určitá zbytková rizika. Tato
rizika jsou:
♦
Nebezpečí úrazu způsobené kontaktem s pohyblivými částmi, ostrými okraji a horkými díly. Dále
hrozí nebezpečí zasažení obsluhy, okolo stojících
osob nebo jiných objektů padajícími větvemi nebo
nečistotami vymrštěnými nářadím.
♦
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění, při
pádu z pracovní polohy na stromě nebo na žebříku,
při poškození napájecího kabelu, při použití nářadí
ve vlhkém prostředí nebo na rizikových místech,
při použití nářadí dětmi nebo slabými jedinci, při
použití nedostatečných ochranných prostředků nebo
nevhodného oděvu a při vdechování prachu, který
vzniká při řezání dřeva.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující symboly:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Nepoužívejte pilu ve vlhkém prostředí a nevystavujte ji dešti.
Vždy použijte ochranu hlavy, sluchu a zraku.
Dávejte pozor na padající předměty.
Udržujte okolní osoby mimo dosah.
S tímto nářadím souvisí výše uvedená rizika, a to včetně rizik zahrnutých v bezpečnostních pokynech nebo
v označeních na nářadí. Hodnota vibrací uvedená v tomto
návodu vychází ze standardizovaného testu dle normy
EN60745. Obsluha nářadí by neměla být dlouhodobě
vystavena působení vysokých hodnot vibrací. Hodnota
vibrací tohoto nářadí je pod úrovní 5 m/s2 a vyhovuje
limitu stanovenému normou 2002/44/EC pro nepřetržitý
provoz během pracovního dne v trvání 8 hodin. Aktuální
provozní stavy se mohou lišit, popřípadě je možné
zvýšení úrovně vibrací od hodnoty uvedené v tomto
standardizovaném testu.
Nářadí nepoužívejte, pokud stojíte na
žebříku.
Provádějte kontrolu napnutí řetězu každých
10 minut provozu. Upravte vůli na hodnotu
3 mm
Po každých 10 minutách provozu řetěz
promazejte olejem.
Varování! Vyvarujte se dotýkání řetězu
v místě odvodu pilin.
Popis
1. Horní čelist
2. Spodní čelist
3. Vodicí lišta řetězu
4. Kryt pro mazání
5. Ovladače hlavního spínače
6. Místo výfuku pilin
Směr otáčení řetězu.
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo přetržen, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na výkonovém štítku
nářadí.
♦
Seřízení napnutí řetězu (obr. A a B)
Varování! Před napnutím řetězu nebo před jiným seřízením se vždy ujistěte, zda je pila vypnuta a zda je od
sítě odpojen napájecí kabel pily.
Varování! Po použití mohou být vodicí lišta i řetěz
horké.
Před prováděním seřízení je nechejte vychladnout.
Výrobek je dodáván již sestaven. Před použitím nebo
seřízením vám ale doporučujeme, abyste provedli kontrolu napnutí řetězu (12) a kontrolu dotažení příchytných
matic krytu řetězu.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Použití prodlužovacího kabelu
♦
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí
být vhodný pro venkovní použití a musí být také
8
Použití
Kontrola a seřízení napnutí řetězu (obr. A)
♦
Chcete-li napnout řetěz (12), povolte klíčem (9) dvě
příchytné matice (7) krytu řetězu a napínací zařízení
řetězu vytlačí vodicí lištu řetězu (3) směrem ven,
čímž dojde k nastavení správného napnutí řetězu.
Znovu řádně dotáhněte příchytné matice (7).
♦
Zkontrolujte správné napnutí řetězu (12) lehkým
zataháním za řetěz. Napnutí je správné, vrátí-li
se řetěz zpět na vodicí lištu pily (3), došlo-li k jeho
vysunutí z lišty o 3 mm. Na spodní části vodicí lišty
pily nesmí dojít k žádnému průhybu mezi vodicí lištou
a řetězem.
Poznámka: Nepřepínejte řetěz, protože by to vedlo
k jeho nadměrnému opotřebování a zkrácení životnosti
jak řetězu, tak i vodící lišty. To by způsobilo také nižší
výkon nářadí.
Poznámka: Při prvním použití a po výměně řetězu provádějte častou kontrolu napnutí, protože se nový řetěz
mírně natáhne.
Poznámka: Nemůžete-li provést správné napnutí řetězu,
řetěz musí být vyměněn. Kontaktujte prosím nejbližší
autorizovaný servis.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦
Pravidelně provádějte čištění zařízení způsobem
popsaným v kapitole provádění údržby a provádějte
zejména čištění vnitřního prostoru pod krytem řetězu.
♦
Spodní čelist (2) a horní čelist (1) jsou zkonstruovány
tak, aby se zavřely po uvolnění stisku jedné z rukojetí
nebo po odřezání řezané části větve. Pokud se tak
nestane, nepracujte dále s tímto nářadím a odpojte
napájecí kabel od zásuvky. Zkontrolujte, zda nebrání
v pohybu nějaké odřezky. Napomoci si můžete sejmutím krytu řetězu (8). Pokud po sestavení závada
stále přetrvává, předejte pilu do autorizovaného
servisu.
Mazání (obr. E)
Před prvním použitím a po každých deseti minutách chodu musí být řetěz namazán vhodným typem řetězového
oleje (kat. č. A6027).
♦
Otevřete kryt pro mazání (4) a do mazacího otvoru
(10) nádobku s olejem. Nádobku jednou mírně
stlačte tak, aby došlo k aplikaci oleje.
Výměna řetězu a vodicí lišty
Po delším použití může být nutné provedení výměny
řetězu (12) nebo vodicí lišty (3). Použijte pouze náhradní
díl doporučený výrobcem Black & Decker.
Toto mazání by mělo být prováděno po každých
10 minutách chodu, v závislosti na rychlosti řezání a typu
řezaného dřeva.
Sejmutí řetězu a vodicí lišty (obr. A a B)
Varování! Při manipulaci s řetězem vždy používejte
ochranné rukavice. Řetěz pily je ostrý a může vás poranit,
i když není pila v chodu.
Varování! Po použití mohou být vodicí lišta i řetěz horké.
Před seřízením počkejte na jejich vychladnutí.
♦
Položte nářadí na pevný povrch.
♦
Dodaným klíčem (9) vyšroubujte obě upevňovací
matice (7) proti směru pohybu hodinových ručiček
a sejměte je.
♦
Sejměte kryt řetězu (8).
♦
Otevřete rukojeti pily a stáhněte zpět horní čelist (1).
♦
Stáhněte dozadu vodicí lištu (3) a potom vytáhněte
řetěz (12) z drážky ve vodicí liště (3).
♦
Sejměte řetěz (12) z pily.
♦
Vyklopte vodicí lištu (3) nahoru a přes šrouby.
Olej protéká otvorem přes řetěz na vodicí lištu (3)
a jeho nadměrné množství může způsobit odkapávání
v oblasti čelistí. Nejedná se o závadu a není se třeba
znepokojovat.
Zapnutí a vypnutí
Varování! Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit v poloze
zapnuto.
Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno systémem
dvou spínačů. Tento systém zabraňuje náhodnému
spuštění nářadí.
Zapnutí (obr. F)
♦
Pevně uchopte rukojeti a potom pilu zapněte stisknutím obou spínačů (5).
Vypnutí (obr. F)
Uvolněte jeden ze spínačů (5).
Poznámka: Pro uvedení nářadí do chodu musí být
stisknuty oba spínače.
Nasazení řetězu a vodicí lišty (obr. C a D)
Varování! Při manipulaci s řetězem vždy používejte
ochranné rukavice. Řetěz pily je ostrý a může vás poranit,
i když není pila v chodu.
Na nářadí netlačte, nechejte jej pracovat vlastním tempem. Práce bude provedena lépe a bezpečněji, pokud
bude nářadí pracovat vlastním tempem. Nadměrný přítlak
způsobí roztažení řetězu.
Všechny úkony provádějte na pevném podkladu.
♦
Otevřete rukojeti pily a stáhněte zpět horní čelist (1).
♦
Vložte vodicí lištu (3) do prostoru mezi napínákem
řetězu a prvním šroubem a sklopte vodicí lištu (3)
dolů přes šrouby.
♦
Nasaďte řetěz (12) na přední část vodicí lišty (3)
a uložte jej na přední ozubené kolo vodicí lišty (3).
♦
Stáhněte vodicí lištu (3) a řetěz (12) směrem dozadu,
aby řetěz zapadl do drážky ve vodicí liště a potom
přes ozubené kolo (11) tak, aby ozubení řetězu
směřovalo správným směrem.
♦
Nasaďte zpět kryt řetězu (8) a pevně přitáhněte obě
příchytné matice (7).
Dojde-li k zaseknutí řetězu nebo vodicí lišty pily (3):
♦
Vypněte nářadí.
♦
Odpojte napájecí kabel nářadí od sítě.
♦
Rozevřete řez pomocí klínů, abyste uvolnili zablokovanou vodicí lištu pily (3). Nepokoušejte se uvolnit
pilu páčením. Zahajte nový řez.
Řezání větví (obr. G)
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje místní platný zákon nebo předpis.
9
Před zahájením řezu se ujistěte, zda nářadí běží v maximálních otáčkách.
♦
Uchopte nářadí pevně za příslušné rukojeti, aby
nedošlo k možnému odskakování nebo bočnímu
vychýlení nářadí.
♦
Nářadí veďte s mírným přítlakem.
Řez provádějte vždy shora dolů. Tímto způsobem bude
zabráněno sevření pilového řetězu.
♦
Odřezávejte větve způsobem znázorněným na
obrázku G. Začínejte od konce a větev zkracujte
odřezáváním malých částí.
♦
Nářadí po dokončení řezu vytáhněte v chodu v maximálních otáčkách.
♦
Nářadí skladujte na bezpečném a suchém místě.
Teplota při skladování musí být v rozsahu od + 5 °C
do + 40 °C. Uložte nářadí na rovné a bezpečné
místo.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domovního odpadu.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si toto nářadí nahradit novým, nelikvidujte
je běžným způsobem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Údržba
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vaše zařízení/nářadí Black & Decker napájené napájecím
kabelem/baterií bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby elektrického
nářadí napájeného napájecím kabelem/baterií:
♦
Zařízení/nářadí vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii,
lze-li tuto baterii z nářadí vyjmout.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom
nářadí vypněte.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku vždy od sítě. Vaše
nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelného čištění.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Pravidelně čistěte větrací otvory na vašem zařízení/nářadí/nabíječce měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky nebo
rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno sklíčidlem).
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost řetězu
(naprázdno)
Maximální průměr řezu
Hmotnost
Čištění
♦
Pravidelně snímejte kryt řetězu a odstraňujte nahromaděné nečistoty.
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory čistým a suchým
malířským štětcem.
♦
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoli kapaliny
do nářadí a nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
V
W
m/s
mm
kg
GK1000
TYP 2
230
550
GK1050
TYP 2
230
600
2,3
100
3
2,3
100
3
Zaručená hodnota akustického tlaku měřená podle
normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 87 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LwA (akustický výkon) 98 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LwA (zaručená hodnota) 105 dB(A)
Měřené vibrace ruka/paže 4,95 m/s²
odchylka (K) 1,5 m/s²
Mazání
♦
Provádějte pravidelné mazání míst určených k mazání (10), jak je znázorněno na obrázku B.
Přeprava
♦
Nářadí přepravujte vždy se zavřenými čelistmi.
Uložení
♦
Pokud nebude nářadí několik měsíců v provozu,
potřete všechny kovové části olejem.
10
ES Prohlášení o shodě
Záruka
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě
nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
12
GK1000 / GK1050
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v „technických údajích“ splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC a EN 60745-1.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black & Decker.
2000/14/EC, řetězová pila, Dodatek V
Hladina akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
98 dB
LwA (naměřená hodnota akustického výkonu)
LwA (zaručený akustický výkon)
101 dB
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU.Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17-05-2012
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk.
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00198719 - 14-03-2013
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising