GK1050 | Black&Decker GK1050 POWERED LOPPER Type 2 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-97 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GK1000
GK1050
2
3
4
SMER REZANIA
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaša skracovacia reťazová píla Black & Decker AlligatorTM
je určená na orezávanie vetiev stromov, prerezávanie
spadnutých vetiev a rezanie drobnejších kmeňov s priemerom 25 až 100 mm. Obsluha musí stáť na pevnej zemi.
Toto náradie je určené len na použitie v domácnosti.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
iné vážne poranenie.
b.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY
SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
a. Označenie "elektrické náradie" vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný
kábel) alebo náradie napájané batériami (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí vedú k nehodám.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti a nepovolané osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Nepoužívajte s uzemneným
elektrickým náradím žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemených povrchov ako sú
potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní
náradia od elektrickej siete za neho neťahajte.
Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do kontaktu
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
a s pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
6
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom prostredí, používajte predlžovací kábel určený do
vonkajšieho prostredia. Práca s predlžovacím
káblom na vonkajšie použitie znižuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné používať prúdový chránič
(RCD). Použitie prúdového chrániča RCD znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže
viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením
akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie .
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred vykonávaním údržby alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby toto náradie
použili osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho
obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ je
náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu s reťazovou pílou AlligatorTM
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie nad úrovňou ramien. Vždy zaujmite polohu mimo dráhy padajúcich vetví.
Varovanie! Toto náradie nepoužívajte na rezanie
stromov.
♦
Vždy udržujte reťaz píly mimo dosahu Vášho tela
a odevu. Náradie držte pred sebou a stále sledujte
polohu reťaze, najmä v situácii, keď režete vetvy
tesne nad zemou. Pred zapnutím píly sa uistite, či
sa reťaz ničoho nedotýka.
♦
Dopredu si naplánujte bezpečný únik pred padajúcimi vetvami a pilinami. Zaistite, aby na únikovej
ceste neboli žiadne prekážky, ktoré by mohli brániť
Vášmu pohybu. Pamätajte, že vlhká tráva a čerstvo
olúpaná kôra stromov je klzká.
♦
Berte do úvahy smer, ktorým môže vetva padať.
Vezmite do úvahy všetky okolnosti, ktoré môžu smer
padajúcej vetvy ovplyvniť, vrátane:
Predpokladaný smer pádu.
Prirodzený sklon vetvy.
Neobvykle zložitá štruktúra ťažkej vetvy alebo
jej rozloženie.
Okolité stromy a prekážky, vrátane tých nad
hlavou.
Rýchlosť a smer vetra.
♦
Bezpečná vzdialenosť medzi padajúcimi vetvami
a okolostojacimi, budovami a ďalšími objektmi je
najmenej 2 a pol násobok dĺžky odrezanej vetvy.
Ktorékoľvek osoby, budovy a objekty vyskytujúce sa
v kratšej vzdialenosti sa vystavujú nebezpečenstvu
zasiahnutia padajúcimi vetvami.
♦
♦
♦
♦
♦
Ak režete vetvu, ktorá je zaťažená, dávajte pozor na
jej odskočenie. Hneď ako dôjde k uvoľneniu napätia
vo vláknach dreva, zaťažená vetva môže ohroziť
obsluhujúceho alebo môže spôsobiť stratu kontroly
nad pílou.
Pri práci s náradím vždy používajte vhodnú bezpečnostnú výbavu, ako je nekĺzavá bezpečnostná
obuv, ochranná prilba, ochranné okuliare, slúchadlá
a rukavice.
Zaistite, aby bola pre prípad nehody v blízkosti iná
osoba (ale v bezpečnej vzdialenosti).
Náradie nepoužívajte, pokiaľ ste na rebríku alebo na
strome, alebo sa nachádzate na inom nestabilnom
povrchu.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Pokiaľ je motor v chode, držte náradie pevne oboma
rukami.
Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami. Rukoväte znečistené mazivami alebo olejom sú klzké
a spôsobujú stratu kontroly.
Zabráňte kontaktu akéhokoľvek predmetu s reťazou
pohybujúcou sa v prednej časti lišty píly.
Reťaz udržujte vždy správne napnutú. So zastaveným motorom a odpojeným prívodným káblom
napnutie reťaze pravidelne kontrolujte.
Začnite rezať a pokračujte v rezaní iba s maximálnymi otáčkami reťaze.
Sledujte posúvajúce sa vetvy alebo iné sily, ktoré
by mohli zapríčiniť zovretie rezu alebo zacviknutie
reťaze či pád na reťaz.
Pri vkladaní píly do už začatého rezu buďte veľmi
opatrní. Pred pokračovaním v reze zapustite hroty
spodnej čeľuste píly do rezanej vetvy a počkajte,
pokiaľ reťaz nedosiahne maximálne otáčky.
Použitie náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné. Režte iba drevo. Nepoužívajte náradie na úkony, na ktoré nie je určené. Nepoužívajte ho napríklad na rezanie plastov, muriva
a stavebných materiálov, ktoré nie sú z dreva.
Pokiaľ zachytené úlomky v ochrannom kryte alebo
v náradí bránia pokračovaní v práci, vyberte akumulátor a tieto úlomky odstráňte.
Opotrebená reťaz a vodiaca lišta reťaze by sa mali
vymeniť.
Používajte iba náhradné lišty píly a reťaze špecifikované výrobcom.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú
pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade so
7
Použitie predlžovacieho kábla
♦
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho
kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď
technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný
na vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený.
Môže sa použiť predlžovací kábel HO5VV-F s dĺžkou
až 30 m a s prierezom vodiča 1,5 mm², bez toho, aby
dochádzalo k výkonovým stratám pri práci s týmto
náradím. Pred použitím predlžovací kábel riadne
prehliadnite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho.
V prípade použitia navinovacieho kábla vždy odviňte
celú dĺžku kábla.
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté a kedy
beží naprázdno.
Ostatné riziká
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú tieto riziká celkom
vylúčiť. Tieto riziká sú:
♦
Nebezpečenstvo úrazu spôsobené kontaktom
s pohyblivými časťami, ostrými okrajmi a horúcimi
dielmi. Ďalej hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia
obsluhy, okolo stojacich osôb alebo iných objektov
padajúcimi vetvami alebo nečistotami vymrštenými
náradím.
♦
Nebezpečenstvo poranenia pri neúmyslenom zapnutí, pri páde z pracovnej polohy na strome alebo na
rebríku, pri poškodení prívodného kábla, pri použití
náradia vo vlhkom prostredí alebo na rizikových
miestach, pri použití náradia deťmi alebo slabými
jedincami, pri použití nedostatočných ochranných
prostriedkov alebo nevhodného odevu a pri vdychovaní prachu, ktorý vzniká pri rezaní dreva.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento
návod na použitie.
Nepoužívajte pílu vo vlhkom prostredí a nevystavujte ju dažďu.
Vždy použite ochranu hlavy, sluchu a zraku.
Dajte pozor na padajúce predmety.
Udržujte okolité osoby mimo dosahu.
S týmto náradím súvisia vyššie uvedené riziká, a to vrátane zahrnutých varovaní v bezpečnostných pokynoch
alebo označeniach. Hodnota vibrácií uvedená v tomto
návode vychádza zo štandardizovaného testu podľa normy EN60745. Obsluha náradia by nemala byť dlhodobo
vystavená pôsobeniu vysokých hodnôt vibrácií. Hodnota
vibrácií tohto náradia je pod úrovňou 5m/s2 a vyhovuje
stanovenému limitu normou 2002/44/EC pre nepretržitú
prevádzku 8 hodín denne. Aktuálne prevádzkové stavy
sa môžu líšiť, prípadne je možné zvýšenie úrovne vibrácií
od hodnoty uvedenej v tomto štandardizovanom teste.
Nepoužívajte náradie ak stojíte na rebríku.
Kontrolujte napnutie reťaze každých 10 minút
prevádzky. Upravte vôľu na hodnotu 3 mm.
Po každých 10 minútach prevádzky reťaz
premažte olejom.
Varovanie! Nedotýkajte sa reťaze v mieste
odvodu pilín.
Popis
1. Horná čeľusť
2. Spodná čeľusť
3. Vodiaca lišta reťaze
4. Kryt na mazanie
5. Ovládače hlavného vypínača
6. Miesto vyfukovania pilín
Smer otáčania reťaze.
Ak je prívodný kábel poškodený alebo pretrhnutý, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Nastavenie napnutia reťaze (obr. A a B)
Varovanie! Pred napnutím reťaze alebo pred iným
nastavením sa vždy uistite, či je píla vypnutá a či je od
siete odpojený prívodný kábel píly.
Varovanie! Po použití môžu byť vodiaca lišta i reťaz
horúce.
Pred nastavovaním ich nechajte vychladnúť.
Výrobok sa dodáva už zmontovaný. Avšak pred použitím
alebo nastavením Vám odporúčame vykonať kontrolu
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí sa
vymeniť výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom.
8
napnutia reťaze (12) a dotiahnutia príchytných skrutiek
krytu reťaze.
♦
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze (obr. A a B)
♦
Ak chcete napnúť reťaz (12), povoľte kľúčom (9)
dve príchytné matice (7) krytu reťaze a napínacie
zariadenie reťaze vytlačí vodiacu lištu reťaze (3)
smerom von, čím dôjde k nastaveniu správneho
napnutia reťaze. Znovu riadne dotiahnite príchytné
matice (7).
♦
Správne napnutie reťaze (12) skontrolujete ľahkým
potiahnutím za reťaz. Napnutie je správne, ak sa
reťaz vráti späť na vodiacu lištu píly (3), ak došlo
palcom a prostredníkom k jej vysunutiu z vodiacej
lišty o 3 mm. Na spodnej časti vodiacej lišty píly
nesmie dôjsť k žiadnemu prehybu medzi vodiacou
lištou a reťazou.
Poznámka: Neprepínajte reťaz, viedlo by to k jej nadmernému opotrebeniu a zníženiu životnosti reťaze i vodiacej
lišty. To by spôsobilo tiež nižší výkon náradia.
Poznámka: Pri prvom použití a po výmene reťaze prevádzajte častú kontrolu napnutia, pretože sa nová reťaz
mierne natiahne.
Poznámka: Ak nemôžete reťaz správne napnúť, reťaz
sa musí vymeniť. Kontaktujte prosím najbližší autorizovaný servis.
♦
♦
Nasaďte reťaz (12) na prednú časť vodiacej lišty (3)
a uložte ju na predné ozubené koleso vodiacej lišty
(3).
Vytiahnite vodiacu lištu (3) a reťaz (12) smerom
dozadu tak, aby reťaz zapadla do drážky v lište
a potom reťaz nasaďte na ozubené koleso (11) tak,
aby ozubenie reťaze smerovalo správnym smerom.
Nasaďte späť kryt reťaze (8) a dve príchytné skrutky
(7) pevne dotiahnite.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦
Pravidelne čistite zariadenie spôsobom popísaným
v kapitole o údržbe a čiastočne čistite vnútorný
priestor pod krytom reťaze.
♦
Spodná čeľusť (2) a horná čeľusť (1) sú skonštruované tak, aby sa zavreli pri uvoľnení stlačenia jednej
z rukovätí alebo po odrezaní časti vetvy. Pokiaľ
sa tak nestane, nepracujte ďalej s týmto náradím
a odpojte prívodný kábel od zásuvky. Skontrolujte,
či akékoľvek odrezky nebránia v pohybe. Pomôcť si
môžete tak, že vyberiete kryt reťaze (8). Pokiaľ porucha naďalej trvá, predajte pílu do autorizovaného
servisu.
Mazanie (obr. E)
Pred prvým použitím a po každých desiatich minútach
chodu musí byť reťaz namazaná vhodným typom reťazového oleja (kat. č. A6027).
♦
Otvorte kryt pre mazanie (4) a dajte do mazacieho
otvoru (10) nádobku s olejom. Olejničku mierne
stlačte tak, aby došlo k aplikácii oleja.
Výmena reťaze a vodiacej lišty
Po dlhšom použití môže byť nutné vykonať výmenu
reťaze (12) alebo vodiacej lišty (3). Použite iba náhradný
diel odporučený výrobcom Black & Decker.
Vybratie reťaze a vodiacej lišty (obr. A a B)
Varovanie! Pri manipulácii s reťazou vždy používajte
ochranné rukavice. Reťaz píly je ostrá a môže Vás poraniť
i keď nie je v chode.
Varovanie! Po použití môžu byť vodiaca lišta i reťaz
horúce. Pred nastavením počkajte až vychladnú.
♦
Náradie položte na pevný povrch.
♦
Dodaným kľúčom (9) vyskrutkujte obe upevňovacie
matice (7) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
a vyberte ich.
♦
Zložte dolu kryt reťaze (8).
♦
Otvorte rukoväte píly a stiahnite späť hornú čeľusť
(1).
♦
Stiahnite dozadu vodiacu lištu (3) a potom vytiahnite
reťaz (12) z drážky vodiacej lišty.
♦
Vyberte reťaz (12) z píly.
♦
Vyklopte vodiacu lištu (3) nahor a cez skrutky.
Toto mazanie by malo byť prevádzané po každých
10 minútach chodu, v závislosti od rýchlosti rezania
a typu rezaného dreva.
Olej preteká otvorom cez reťaz na vodiacu lištu (3) a jeho
nadmerné množstvo môže spôsobiť odkapkávanie v oblasti čeľustí. Nejde o poruchu a netreba sa znepokojovať.
Zapnutie a vypnutie
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte vypínač zaistiť v zapnutej polohe.
Pre Vašu bezpečnosť je náradie vybavené systémom
dvoch vypínačov. Tento systém zabraňuje neúmyselnému
zapnutiu náradia.
Zapnutie (obr. F)
♦
Pevne uchopte rukoväte a potom pílu zapnete
stlačením oboch vypínačov (5).
Nasadenie reťaze a vodiacej lišty (obr. C a D)
Varovanie! Pri manipulácii s reťazou vždy používajte
ochranné rukavice. Reťaz píly je ostrá a môže Vás poraniť
i keď nie je v chode.
Vypnutie (obr. F)
Uvoľnite jeden z vypínačov (5).
Poznámka: Pre uvedenie náradia do chodu je treba
stlačiť oba vypínače.
Všetky úkony robte na pevnom podklade.
♦
Otvorte rukoväte píly a stiahnite späť hornú čeľusť
(1).
♦
Vložte vodiacu lištu (3) do priestoru medzi napínaním
reťaze a prvou skrutkou a sklopte vodiacu lištu (3)
dole cez skrutky.
Na náradie netlačte – nechajte ho pracovať vlastným
tempom. Práca bude vykonaná lepšie a bezpečnejšie,
pokiaľ bude náradie pracovať vlastným tempom. Nadmerný tlak spôsobí roztiahnutie reťaze.
9
Ak dôjde k zaseknutiu reťaze alebo vodiacej lišty píly (3):
♦
Náradie vypnite.
♦
Odpojte prívodný kábel náradia od siete.
♦
Roztvorte rez pomocou klinov, aby ste uvoľnili
zablokovanú vodiacu lištu píly (3). Nepokúšajte sa
uvoľniť pílu páčením. Začnite nový rez.
Mazanie
♦
Pravidelne mažte miesta určené na mazanie (10),
ako je znázornené na obrázku B.
Rezanie vetví (obr. G)
Uistite sa, či prerezávanie vetví stromov nezakazuje alebo
nereguluje miestny platný zákon alebo predpis.
Skladovanie
♦
Pokiaľ nebude náradie niekoľko mesiacov v prevádzke, potrite všetky kovové časti olejom.
♦
Náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
Teplota pri skladovaní musí byť v rozsahu od + 5 °C
do + 40 °C. Uložte náradie na rovné a bezpečné
miesto.
Preprava
♦
Náradie prepravujte vždy so zavretými čeľusťami.
Pred vykonaním rezu sa uistite, či náradie beží na plné
otáčky.
♦
Pevne uchopte náradie a držte ho na mieste, aby
nedošlo k možnému odskakovaniu alebo bočnému
vychýleniu náradia.
♦
Náradie veďte s miernym prítlakom.
Rez vykonávajte vždy zhora nadol. Týmto spôsobom
bude zabránené zovretiu reťaze píly.
♦
Odrezávajte vetvy spôsobom znázorneným na
obrázku G. Začínajte od konca a vetvy skracujte
odrezávaním malých častí.
♦
Náradie po dokončení rezu vytiahnite v chode
v maximálnych otáčkach.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Pokiaľ nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo pokiaľ si prajete náradie nahradiť novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom komunálnom odpade. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Údržba
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Váš výrobok Black & Decker napájaný akumulátorom
/ prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobé bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho správnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred začiatkom akejkoľvek údržby tohto
prístroja berte na vedomie nasledovné upozornenia.
♦
Prístroj vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
♦
Alebo vypnite náradie a vyberte z neho akumulátor,
ak ho je možné z náradia vybrať.
♦
Alebo ak sa nedá akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k jeho
úplnému vybitiu a potom náradie vypnite.
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku vždy od siete. Vaša
nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného čistenia
žiadnu údržbu.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov Black & Decker a akumulátorov po
skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Zoznam servisných stredísk Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Pravidelne čistite vetracie otvory na vašom zariadení/
náradí/nabíjačke mäkkou kefkou alebo suchou handrou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace
prostriedky.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má náradie
skľučovadlo).
Technické údaje
Napätie
Príkon
Rýchlosť reťaze
(naprázdno)
Maximálny priemer rezu
Hmotnosť
Čistenie
♦
Pravidelne snímajte kryt reťaze a odstraňujte uviaznuté nečistoty.
♦
Vetracie otvory čistite pravidelne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
♦
Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok
a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu kvapalín
do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť náradia neponárajte do vody.
10
V
W
m/s
mm
kg
GK1000
TYP 2
230
550
GK1050
TYP 2
230
600
2,3
100
3
2,3
100
3
♦
Zaručená hodnota akustického tlaku meraná podľa
normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 87 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LwA (akustický výkon) 98 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LwA (zaručená hodnota) 105 dB(A)
Merané vibrácie ruka/paža 4,95 m/s²
odchýlka (K) 1,5 m/s²
♦
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
NARIADENIE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
NARIADENIE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
12
GK1000 / GK1050
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v „technických údajoch“ spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC a EN 60745-1.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
2000/14/EC, reťazová píla, Dodatok V
Hladina akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
98 dB
LwA (nameraná hodnota akustického výkonu)
LwA (zaručený akustický výkon)
101 dB
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/
EC a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť Black & Decker na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17-05-2012
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
11
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00198723 - 14-03-2013
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising