GK1050 | Black&Decker GK1050 POWERED LOPPER Type 2 instruction manual

1
2
3
4
6
505202 - 11 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
5
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GK1000
GK1050
9
8
7
A
3
1
10
10
B
2
12
3
1
C
11
12
11
D
3
12
10
E
F
4
G
5
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pilarka łańcuchowa do gałęzi AlligatorTM firmy Black & Decker jest przeznaczona do przycinania gałęzi drzew oraz
cięcia spadłych gałęzi i cienkich okrąglaków o średnicy
od 25 mm do 100 mm, przy czym osoba wykonująca te
czynności powinna stać na ziemi. Elektronarzędzie to nie
nadaje się do celów przemysłowych.
f.
3.
a.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
a. Używane tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym)
jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
f.
g.
4.
a.
b.
6
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. cZastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci
lub akumulatora, przed uniesieniem go lub
transportem sprawdź, czy jest wyłączony
wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem
opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do
sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c.
d.
e.
f.
g.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5.
a.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi pilarek łańcuchowych do gałęzi AlligatorTM.
Uwaga! Nigdy nie trzymaj pilarki powyżej ramion. Zawsze
przyjmuj taką pozycję, by wykluczyć ryzyko doznania
urazu przez spadające gałęzie lub kawałki drewna.
Uwaga! Pilarka ta nie nadaje się do ścinania pni drzew.
♦
Gdy pilarka jest załączona, nie zbliżaj żadnej części
ciała do łańcucha i uważaj, by nie pochwycił on
jakiejś części odzieży. Trzymaj pilarkę przed sobą
i zwracaj uwagę na pozycję łańcucha, zwłaszcza
przy przycinaniu gałęzi w pobliżu ziemi. Przed załączeniem upewnij się, czy łańcuch nie dotyka jakichś
przedmiotów.
♦
Zaplanuj bezpieczną drogę ucieczki przed spadającymi gałęziami i kawałkami drewna. Sprawdź, czy na
drodze tej nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby
utrudnić odwrót. Pamiętaj, że wilgotna trawa i świeża
kora są śliskie.
♦
Miej świadomość kierunku, w którym może spaść
gałąź. Uwzględnij wszystkie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę kierunku upadku, jak na
przykład:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
7
- zamierzony kierunek upadku
- nachylenie gałęzi
- zgnilizna lub nietypowy kształt gałęzi
- drzewa i inne przeszkody w najbliższym otoczeniu
(jak np. napowietrzne przewody elektryczne)
- prędkość i kierunek wiatru.
Odległość bezpieczeństwa między ścinaną gałęzią
a osobami, budynkami lub innymi przedmiotami powinna wynosić przynajmniej 2,5-krotność długości
gałęzi. Osoby, budynki lub inne przedmioty znajdujące się w tym obszarze są narażone na trafienie
spadającą gałęzią.
Pamiętaj, że naprężona gałąź może w czasie cięcia
odskoczyć. Uważaj, by nie uderzyła Ciebie ani też
samej pilarki, nad którą mógłbyś utracić kontrolę.
Na czas pracy zawsze zakładaj odpowiednią odzież
ochronną. Należy do niej solidne obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny, okulary ochronne,
nauszniki ochronne i rękawice.
Na wszelki wypadek zapewnij sobie towarzystwo
jakiejś innej osoby (ale w bezpiecznej odległości).
Nie używaj pilarki, stojąc na drzewie, drabinie lub
innej niestabilnej powierzchni.
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Gdy silnik pracuje, mocno trzymaj pilarkę obiema
rękami.
Dbaj o to, by rękojeści były suche, czyste i niezabrudzone olejem ani smarem. Brudne, wysmarowane
rękojeści są śliskie i mogą być przyczyną utraty
panowania nad pilarką.
Uważaj, by nie dotknąć jakiegoś przedmiotu końcem
miecza z poruszającym się łańcuchem.
Łańcuch zawsze musi być prawidłowo napięty. Regularnie sprawdzaj naprężenie łańcucha przy zatrzymanym silniku i wyjętej wtyczce kabla z gniazda
sieciowego.
Przy rozpoczynaniu i podczas cięcia łańcuch zawsze
musi przesuwać się z maksymalną prędkością.
Przy przycinaniu gałęzi uważaj, by łańcuch nie zakleszczył się w rzazie i nie spadł na niego jakiś
kawałek drewna.
Szczególną ostrożność zachowuj przy wprowadzaniu łańcucha w istniejący rzaz. Przyłóż zęby dolnej
szczęki do drewna i przed kontynuowaniem cięcia
odczekaj, aż łańcuch osiągnie swoją maksymalną
prędkość przesuwu.
Pilarka służy tylko do cięcia drewna. Używanie jej
do celów niezgodnych z przeznaczeniem może być
niebezpieczne. Przykładowo nie przecinaj pilarką
tworzyw sztucznych, muru ani materiałów niedrewnianych.
W razie zapchania się łańcucha, osłony koła łańcuchowego lub innych elementów pilarki wyjmij
akumulator i usuń trociny.
Zużyte łańcuchy i miecz niezwłocznie wymień na
nowe.
Jako części zamienne stosuj tylko miecze i łańcuchy
przewidziane w tym celu przez producenta.
Bezpieczeństwo elektryczne
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Narzędzie jest podwójnie zaizolowane i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w „Danych technicznych” i „Deklaracji zgodności „ zostały zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu
można je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się na
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Zastosowanie przedłużacza
♦
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste
warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na
biegu jałowym.
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Musi on nadawać się do pracy na
wolnym powietrzu i być odpowiednio oznakowany.
Kabel HO5VV-F o przekroju 1,5 mm2 i długości
30 m nie powoduje zauważalnego spadku mocy.
Przed zastosowaniem sprawdź przedłużacz, czy
nie jest uszkodzony, zużyty i nie wykazuje objawów
starzenia. Wadliwy przedłużacz wymień na nowy.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj
z niego kabel.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów bhp
i stosowania środków bezpieczeństwa przy korzystaniu
z pilarek do drewna nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Należą do nich:
♦
Ryzyko doznania urazu przez dotknięcie ruchomych,
ostrych lub gorących elementów, przez gałęzie lub
kawałki drewna, które mogą spaść na użytkownika,
przyglądające się osoby bądź budynek, i przez
odpadki wyrzucane przez łańcuch.
♦
Ryzyko doznania urazu na skutek zastosowania
niezgodnego z przeznaczeniem, spadnięcia
z drabiny lub drzewa, wykorzystywania pilarki
w wilgotnych lub niebezpiecznych miejscach,
używania jej przez dzieci lub osoby niemające
doświadczenia, a także na skutek braku lub
zastosowania niewłaściwych środków ochronnych
bądź odzieży roboczej oraz wdychania pyłu
powstającego przy piłowaniu drewna.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Uwaga! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Nie używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu
i chroń ją przed deszczem.
Zakładaj kask, nauszniki i okulary ochronne.
Uważaj na spadające przedmioty.
Nie dopuszczaj osób postronnych do niebezpiecznego obszaru.
Na wspomniane wyżej zagrożenia zwracają uwagę
ostrzeżenia zamieszczone w instrukcji obsługi i/lub
odpowiednie symbole na obudowie elektronarzędzia.
Podana w tej instrukcji wartość drgań odpowiada
wytycznym przyjętym w badaniu zgodnie z normą
EN 60745. Użytkownik nie może być poddany silnym
drganiom przez dłuższy czas. Poziom drgań tego
narzędzia jest niższy niż 5m/s i w granicach, które zostały
ustalone w dyrektywie UE „Drgania” (2002/44/WE)
dotyczącej obciążeń drganiami podczas pracy ciągłej
w ośmiogodzinnym dniu pracy.
Rzeczywiste warunki pracy mogą odbiegać od warunków
przyjętych w testach lub podwyższać poziom wibracji.
Nie używaj pilarki, stojąc na drabinie.
Podczas pracy sprawdzaj naprężenie łańcucha co 10 minut. Ewentualnie wyreguluj luz
na 3 mm.
Oliw łańcuch co 10 minut pracy.
Uwaga! Nie dotykaj łańcucha przez wyrzutnik
trocin.
Kierunek przesuwu łańcucha.
Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego,
jeśli kabel jest uszkodzony lub odłączony.
8
Elementy pilarki
1.
2.
3.
4.
7.
8.
♦
♦
Górna szczęka
Dolna szczęka
Miecz prowadzący
Korek wlewu oleju
Wyłącznik
Wyrzutnik trocin
Teraz łańcuch (12) można zdjąć z pilarki.
W razie potrzeby odchyl miecz (3) do góry i zdejmij
go.
Montaż miecza i łańcucha (rys. C i D)
Uwaga! Przy montażu i demontażu łańcucha zawsze
zakładaj rękawice ochronne. Łańcuch jest ostry i można
się o niego skaleczyć nawet wtedy, gdy się nie porusza.
Połóż pilarkę na stabilnym podłożu.
♦
Otwórz rękojeści i odchyl górną szczękę (1).
♦
Ustaw miecz (3) pomiędzy naprężaczem i pierwszą
śrubą i przechyl miecz (3) do dołu.
♦
Załóż łańcuch (12) na wierzchołek miecza (3), tak
aby ogniwa w kole łańcuchowym zazębiały się
o wierzchołek miecza (3).
♦
Przesuń łańcuch (12) i miecz (3) do tyłu i załóż
łańcuch na koło łańcuchowe (11). Sprawdź, czy zęby
są zwrócone we właściwym kierunku.
♦
Ponownie załóż osłonę koła łańcuchowego (11)
i mocno dokręć śruby ustalające (12).
Regulacja naprężenia łańcucha (rys. A i B)
Uwaga! Przed rozpoczęciem regulacji naprężenia łańcucha lub innych prac nastawczych sprawdź, czy pilarka jest
wyłączona, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka.
Uwaga! Miecz i łańcuch po użyciu pilarki mogą być gorące.
Zanim rozpoczniesz regulację, odczekaj, aż się ochłodzą.
Pilarka jest dostarczana w stanie gotowym do użycia.
Jednak przed pierwszym zastosowaniem zaleca się
sprawdzić (i ewentualnie skorygować) naprężenie łańcucha (12) i czy śruby mocujące osłonę koła łańcuchowego
są dobrze dokręcone.
Kontrola i regulacja naprężenia łańcucha (rys. A)
Zastosowanie
♦
By naprężyć łańcuch (12), kluczem maszynowym
płaskim (9) poluzuj obydwie śruby ustalające (7) na
osłonie koła łańcuchowego. Naprężacz łańcucha
powoduje wysunięcie miecza (3) na zewnątrz,
automatycznie zapewniając prawidłowe naprężenie.
Ponownie mocno dokręć obydwie śruby ustalające (7).
♦
Sprawdź naprężenie przed odciągnięcie (z niewielką
siłą) łańcucha (12) od miecza. Jest ono prawidłowe,
gdy łańcuch odciągnięty na 3 mm od miecza (3) po
puszczeniu sprężyście powraca do swojej pozycji.
Na spodzie miecza łańcuch nie powinien zwisać.
Wskazówka: Nie napinaj zbytnio łańcucha, gdyż powoduje to nadmierne zużycie oraz zmniejszenie trwałości
użytkowej samego łańcucha i miecza. Ponadto spada
także wydajność pracy pilarki.
Wskazówka: Naprężenie nowego łańcucha sprawdzaj
częściej, ponieważ nowe łańcuchy na początku nieco
się wydłużają.
Wskazówka: jeśli łańcuch nie pozwala się prawidłowo
napinać, prawdopodobnie trzeba go wymienić. Skieruj
się do odpowiedniego punktu serwisowego.
Uwaga! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążenia narzędzia.
♦
Regularnie czyść pilarkę zgodnie z opisem
w punkcie „Konserwacja”. Nie zapomnij
zwłaszcza o czyszczeniu od wewnątrz osłony koła
łańcuchowego.
♦
Po zwolnieniu rękojeści lub całkowitym przecięciu
gałęzi dolna szczęka (2) i górna szczęka (1) zamykają
się automatycznie. Gdyby górna osłona i szczęka nie
zamknęły się, natychmiast wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Sprawdź, czy jakieś obce
ciała nie blokują ruchu. W tym celu może zaistnieć
konieczność zdjęcia osłony koła łańcuchowego
(11). Gdyby po ponownym założeniu osłony koła
łańcuchowego usterka ta nadal występowała, oddaj
elektronarzędzie do warsztatu serwisowego celem
przeprowadzenia kontroli.
Olejenie (rys. E)
Przed użyciem pilarki po raz pierwszy trzeba naoliwić
łańcuch odpowiednim olejem (nr katalogowy A6027). To
samo należy robić co 10 minut pracy.
♦
Zdejmij korek wlewu oleju (4) i włóż końcówkę butelki
do otworu (10). Naciśnij jeden raz butelkę, by wlać
porcję oleju.
Zależnie od szybkości cięcia i gatunku drewna ilość ta
wystarcza na ok. 10 minut.
Olej przez otwór ścieka na łańcuch i miecz (3). W razie
wlania zbyt dużej ilości oleju wycieknie on w obszarze
szczęki. Jest to normalne zjawisko i nie wymaga
przedsiębrania żadnych innych środków.
Wymiana łańcucha i miecza
Po dłuższym użytkowaniu łańcuch (12) i/lub miecz (3)
trzeba ewentualnie wymienić. Stosuj wyłącznie oryginalne
części zamienne firmy Black & Decker.
Zdejmowanie łańcucha i miecza (rys. A i B)
Uwaga! Przy zakładaniu i zdejmowaniu łańcucha zawsze
zakładaj rękawice ochronne. Łańcuch jest ostry i można
się o niego skaleczyć nawet wtedy, gdy się nie porusza.
Uwaga! Po użyciu miecz i łańcuch mogą być gorące.
Odczekaj, aż się ochłodzą.
♦
Połóż pilarkę na stabilnym podłożu.
♦
Dostarczonym kluczem płaskim (9) odkręć obydwie
śruby ustalające (7).
♦
Zdejmij osłonę koła łańcuchowego (8).
♦
Otwórz rękojeści i odchyl górną szczękę (1).
♦
Przesuń miecz (3) do tyłu i zdejmij łańcuch (12)
z rowka prowadzącego w mieczu (3).
Załączanie i wyłączanie
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokować wyłącznika w pozycji
załączenia.
Dla bezpieczeństwa pilarkę wyposażono w dwa
wyłączniki, by w ten sposób zapobiegać niezamierzonemu
załączeniu.
9
Mocno chwyć pilarkę obiema rękami za rękojeści. By
załączyć pilarkę, naciśnij obydwa wyłączniki (5).
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Wyłączanie (rys. F)
Czyszczenie
Zwolnij jeden z dwóch wyłączników (5).
♦
Wskazówka: Pilarka działa tyko wtedy, gdy są naciśnięte
obydwa wyłączniki.,
♦
Nie przeciążaj pilarki. Nie przyśpieszaj pracy na siłę.
Pilarka działa najwydajniej i najbezpieczniej z szybkością,
do jakiej jest przystosowana fabrycznie. Przykładanie zbyt
dużej siły powoduje rozciąganie łańcucha.
♦
W razie zakleszczenia się łańcucha lub miecza (3):
♦
Wyłącz pilarkę.
♦
Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
♦
Rozewrzyj rzaz klinami, by zlikwidować nacisk
wywierany na miecz (3). Nie próbuj uwalniania pilarki
przez jej podważanie lub obracanie. Rozpocznij
cięcie w innym miejscu.
Olejenie
Załączanie (rys. F)
♦
Regularnie zdejmuj osłonę koła łańcuchowego
i usuwaj wszelkie osady, które tam się zgromadziły.
Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne czystym,
suchym pędzlem.
Czyść pilarkę wyłącznie szmatą zwilżoną łagodnym
roztworem mydła. Uważaj, by do obudowy nie
przedostała się ciecz. Żadnej części pilarki nie
zanurzaj w wodzie.
Regularnie oliw pilarkę w punktach (10) pokazanych
na rysunku B.
Transport
♦
Przycinanie gałęzi (rys. G)
Pilarkę transportuj wyłącznie z zamkniętymi
szczękami.
Przechowywanie
Przed rozpoczęciem cięcia drzew i gałęzi upewnij się,
czy jakieś lokalne rozporządzenia lub przepisy nie
ograniczają ani nie zabraniają tego typu działań.
♦
♦
Odczekaj, aż łańcuch osiągnie maksymalną prędkość
przesuwu.
♦
Mocno trzymaj pilarkę, by nie odskoczyła ani nie
ześlizgnęła się na bok.
♦
Wywieraj tylko lekki nacisk na pilarkę.
Gdy pilarka ma nie być używana przez kilka miesięcy,
wszystkie metalowe elementy natrzyj olejem.
Pilarkę schowaj w bezpiecznym i suchym miejscu.
Temperatura w miejscu składowania zawsze
powinna się zawierać w zakresie od +5 oC do +40 oC.
Umieść narzędzie na równym i stabilnym podłożu.
Ochrona środowiska
Zawsze tnij od góry do dołu. W ten sposób unika się
zakleszczenia łańcucha (14).
♦
Przycinaj gałęzie tak, jak to pokazano na rysunku
K. Rozpocznij przycinanie od wierzchołka gałęzi,
a następnie odcinaj ją po kawałku.
♦
Wyjmij pilarkę z rzazu, gdy jeszcze łańcuch
przesuwa się z maksymalną prędkością.
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Konserwacja
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe
Black & Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest
ich regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi
sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące
czynności:
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe,
wyłącz je i wyjmij z niego akumulator.
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go
rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
♦
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w elektronarzędziu i ładowarce.
10
Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne
Napięcie
GK1000
GK1050
TYP 2
TYP 2
VAC
230
230
W
550
600
łańcucha na biegu jałowym m/min
2,3
2,3
100
100
3
3
Moc
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA ZEWNĘTRZNA
Prędkość przesuwu
Maksymalna średnica cięcia
Masa
mm
kg
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
GK1000, GK1050 opisane w „Danych technicznych” zostały wykonane zgodnie z następującymi dyrektywami
i normami: 2006/42/WE i EN 60745-1
2000/14/WE, pilarka łańcuchowa, Aneks V
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg EN 60745
LpA (ciśnienie akustyczne) 87 dB(A), niepewność
pomiaru (K) 3 dB(A)
LWA (moc akustyczna): 98 dB(A),niepewność pomiaru
(K): 3 dB(A)
LWA (gwarantowana): 105 dB(A)
Poziom akustyczny 2000/14/WE
LWA (zmierzona moc akustyczna):
dB
98
LWA (gwarantowana moc akustyczna):
dB
101
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą 2004/108/WE
oraz 2011/65/WE.
Ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań na
rękojeści: 4,95 m/s2, współczynnik niepewności (K):
1,5m/s2
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
17.05.2012
11
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00198988 - 21-01-2013
12
TYP
2
GK1000 - GK1050
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
1
16
48
40
39
63
66
E15543
www.2helpU.com
13
56
800
12 - 11 - 08
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Download PDF

advertising