GK1050 | Black&Decker GK1050 POWERED LOPPER Type 2 instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
522101-07 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GK1000
GK1050
2
3
4
A VÁGÁS IRÁNYA
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
A Black & Decker AlligatorTM elektromos ágazó gép
élő és elszáradt faágak levágására, darabolására
és kis méretű, 25 mm - 100 mm átmérőjű faanyag
darabolására használható a földön állva végezhető
munkákhoz. A készülék iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
d.
Biztonsági előírások
e.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
f.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütés veszélyével járhat,
illetve tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
3.
a.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy később is fellapozhassa.
a. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében.Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az
ellenőrzést a szerszám fölött.
b.
c.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt.
Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali csatlakozóaljzat használata csökkentik
az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség
érje.
d.
e.
f.
g.
6
Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
Ha a szabadban dolgozik, kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábellel
csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.
Személyi biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne
dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, például
porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e mielőtt a hálózatra
vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve
maradt fogó vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról,
hogy ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill.
ezek megfelelően működnek. Ezen eszközök
használata csökkenti a porral összefüggő veszélyeket.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Figyelmeztetés! Ne használja a szerszámot fadöntésre.

Mindig óvja testrészeit és ruházatát a láncfűrésztől. Tartsa maga előtt a szerszámot, és
mindig legyen tisztában a lánc helyzetével,
különösen ha a földhöz közel vágja az ágakat.
A bekapcsolás előtt mindig győződjön meg róla,
hogy a láncfűrész nem ér hozzá semmihez.

Tervezze meg előre, merre menekül a lehulló
ágak és törmelék elől.
Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán nincsenek a mozgást gátló vagy megnehezítő akadályok. Ne feledje, hogy a nedves fű és a frissen
lenyesett fa kérge csúszós.

Legyen tisztában vele, merre eshet az ág.
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek között:
az esés tervezett irányát
az ág természetes hajlását
bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet
vagy korhadást
a környező fákat és egyéb akadályokat, beleértve a villanyvezetékeket.
a szél sebességét és irányát.

A biztonságos távolság a levágandó ág és törmeléke és az arra járók, épületek vagy más
tárgyak között legalább az ág hosszának két és
félszerese. Az e távolságon belül lévő bámészkodók, épületek és tárgyak ki vannak téve annak, hogy a lezuhanó ág kárt tesz bennük.

Ha feszültség alatt lévő nagy ágat vág, vegye
figyelembe a visszarúgást. Amikor a fa szálaiban
lévő feszültség oldódik, a megterhelt ág megütheti a kezelőt és/vagy a szerszám elszabadulhat.

Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például csúszásmentes biztonsági cipőt, sisakot,
védőszemüveget, fülvédőt és kesztyűt a szerszám használatakor.

Gondoskodjon róla, hogy legyen valaki a közelben (biztonságos távolságban), ha mégis baleset történne.

Ne próbálja működtetni a szerszámot a fán, létrán vagy más bizonytalan emelvényen állva.

Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát.

Erősen, két kézzel tartsa a szerszámot, amikor
a motor jár.

A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír.
A zsíros, olajos fogantyú csúszik, elveszítheti
uralmát a szerszám fölött.

Ügyeljen, hogy a mozgó lánc ne érjen hozzá
semmiféle tárgyhoz a láncvezető hegyénél.

A fűrészláncot mindig tartsa megfelelően feszesen. Rendszeres időközönként ellenőrizze
a lánc feszességét, ilyenkor állítsa le a motort,
és áramtalanítsa a készüléket.

Csak akkor kezdjen vágni, és mindig csak úgy
vágjon, ha a lánc teljes sebességgel fut.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a
kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A
hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot, mielőtt beállítást
végezne, tartozékot cserélne, vagy eltárolná
azt. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik
el; és ne engedje, hogy azt olyan személyek
használják, akik a szerszám használatát és
ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyt jelent.
Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre
és más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be,
és jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszám befogókat, stb. a használati utasításnak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
A
szerszámot
képzett
szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságos
üzemelését.
További speciális biztonsági utasítások az
AlligatorTM elektromos ágazóhoz
Figyelem! Soha ne használja a szerszámot vállmagasságnál följebb. Mindig úgy helyezkedjen, hogy ne
kerüljön a lehulló ágak és törmelék útjába.
7






Figyeljen az elmozduló ágakra és minden más
erőre, ami akadályozhatja a vágást, becsípődhet
vagy beleeshet a láncba.
Különösen ügyeljen, ha egy korábbi bevágást
akar folytatni.
Akassza be az alsó pofát a fába, és várja meg,
amíg a lánc teljes sebességgel forog, csak utána
folytassa a vágást.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet. Csak
száraz fát vágjon vele.
Ne használja a szerszámot rendeltetésétől eltérő
alkalmazásokra, például műanyag, falazóanyag
vagy nem fa építőanyag vágására.
Ha bármi törmelék a szerszámba vagy a láncvezetőhöz szorul, hagyja abba a munkát, áramtalanítsa a gépet és távolítsa el a törmeléket.
A kopott láncot és vezetőlemezt ki kell cserélni.
Csak a gyártó által megadott cserealkatrészeket
használjon.
Ne használja a fűrészt nedves körülmények között, és ne engedje, hogy megázzon.
Mindig védje fejét, fülét és szemét megfelelő védelmi eszközzel.
Óvakodjon a leeső tárgyaktól.
Ne engedje közel a bámészkodókat.
Ne használja létrán állva.
A láncfeszességet munkavégzés közben
10 percenként ellenőrizze. A hézagot
3 mm-re állítsa vissza.
A láncot munkavégzés közben 10 percenként olajozza.
Figyelmeztetés! Ne érjen a lánchoz a forgács kidobási pontnál.
Mások biztonsága

A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel ha számukra a szerszám
használatához a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít.

A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
A lánc mozgásának iránya.
Azonnal áramtalanítsa a hálózati tápkábelt, ha megsérül vagy ha elvágja.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN
60745 szabványnak megfelelően mérték, alkalmasak
különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.

Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során
különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogy
hogyan használják a szerszámot. A vibrációs értékek
az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie
a kockázatok elkerülése érdekében.
Hosszabbító kábel használata

Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon
(lásd a műszaki adatokat). A hosszabbító kábel
kültéri használatra alkalmas, és ilyen értelmű jelöléssel ellátott legyen. Legfeljebb 30 m hosszú
és 1,5 mm2 keresztmetszetű HO5VV-F hosszabbító kábel használható a termék teljesítményének csökkenése nélkül. Használat előtt vizsgálja
meg a hosszabbító kábelt, nem láthatók-e rajta
sérülés, kopás vagy elöregedés jelei. A hibás,
illetve sérült hosszabbító kábelt cserélje ki. Ha
kábeldobot használ, akkor mindig teljesen tekerje le a kábelt.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs expozíció felmérése során az expozíció felbecsülésénél
tekintetbe kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve, hogy a szerszámot milyen módon
használják, beleértve, hogy figyelembe kell venni
a munkafolyamat minden részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy
üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:

a mozgó, éles, illetve felforrósodott alkatrészek
érintése miatt bekövetkező sérülés, valamint
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő jelzések találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó
köteles elolvasni a kezelési útmutatót.
8

az ágak és lehulló törmelék vagy a szerszámból kirepülő törmelék által okozott, a kezelőt, a
környezetében lévő személyeket vagy tárgyakat
érintő sérülés veszélye,
a nem szándékos szerszámhasználatból eredő,
illetve a létráról vagy fáról való leesés, a tápkábel
sérülése vagy a szerszám nedves környezetben
való használata által okozott sérülés, a terméknek gyermekek vagy korlátozott cselekvőképességű személyek általi használatából származó
vagy a megfelelő ruházat, ill. védőfelszerelés viselésének elmulasztása vagy a favágás közben
keletkező por belégzése által okozott sérülés
kockázata.
Megjegyzés: Ne feszítse túl a láncot, mert ez túlzott kopáshoz vezet és csökkenti a lánc és a vezetőpajzs élettartamát. Emellett a termék teljesítményét
is rontja.
Megjegyzés: Első használatkor, és amíg a lánc új,
gyakran ellenőrizze a feszességet, mert az új lánc
kissé megnyúlik.
Megjegyzés: Ha a láncot nem lehet megfelelő feszességre állítani, ki kell cserélni. Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.
A lánc és a vezetőpajzs cseréje
Hosszú használat után a láncot (12) és/vagy a vezetőpajzsot (3) esetleg cserélni kell. Gondoskodjon
róla, hogy csak a Black & Decker által ajánlott alkatrészeket használják cserénél.
Az itt fölsorolt veszélyek elhárítása céljából figyelmeztetések kerültek a biztonsági utasítások közé,
a szerszámon pedig megfelelő jelzéseket alkalmaztunk.
A kézikönyvben megadott vibrációs értéket az EN
60745 szabvány által meghatározott szabványos
méréssel határoztuk meg. A kezelőt huzamos ideig
nem szabad nagyfokú rezgés hatásának kitenni. A
szerszám vibrációs kibocsátási értéke 5m/s alatt és
a 2002/44/EK által megadott határértéken belül van
folyamatos munka esetén 8 órás munkanappal számolva. A tényleges működési feltételek módosíthatják, esetlegesen növelhetik a szabványos tesztben
mutatott rezgésszintet.
A fűrészlánc és a vezetőpajzs leszerelése (A és
B ábra)
Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőkesztyűt a fűrészlánc le- és fölszerelésekor. A lánc éles, megvághatja magát akkor is, ha áll.
Figyelmeztetés! A láncvezető, illetve a lánc használat után forró lehet.
A csere előtt hagyja lehűlni.

Helyezze a szerszámot szilárd felületre.

Az óramutató járásával ellentétes irányba hajtsa
és teljesen vegye le a tartócsavarokat (7) a mellékelt villáskulccsal (9).

Vegye le a lánc védőburkolatát (8).

Nyissa szét a fogantyúkat és hajtsa hátra a fölső
burkolatot (1).

Húzza hátra a láncvezetőpajzsot (3), emelje ki
a láncot (12) a pajzson lévő horonyból (3).

Vegye le a láncot (12) a készülékről.

Hajtsa föl a láncvezetőpajzsot (3) és húzza le
a csavarokról.
Részegységek
1. Fölső védőburkolat
2. Alsó védőburkolat
3. Láncvezetőpajzs
4. Olajozó fedele
5. Ki- és bekapcsolás
6. Hulladék kidobási pont
Láncfeszesség állítása (A és B ábra)
Figyelmeztetés! A láncfeszesség beállítása vagy
más beállítások előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e
és áramtalanította-e a szerszámot.
Figyelmeztetés! A láncvezető, illetve a lánc használat után forró lehet.
A beállítás előtt hagyja lehűlni.
A terméket készre szerelve szállítjuk. Ugyanakkor
javasoljuk, használat előtt ellenőrizze a lánc feszességét (12), illetve a lánctartó anyákat és szükség
szerint állítsa azokat.
A fűrészlánc és a vezetőpajzs fölszerelése (C és
D ábra)
Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőkesztyűt a fűrészlánc le- és fölszerelésekor. A lánc éles, megvághatja magát akkor is, ha áll.
A műveletet mindig szilárd felületen végezze.
Nyissa szét a fogantyúkat és hajtsa hátra a fölső
burkolatot (1).

Illessze be a vezetőpajzsot (3) a láncfeszítő és
az első csavar közötti hézagba, majd hajtsa le
a csavarokra.

Helyezze a láncot (12) a vezetőpajzs elülső
része köré (3) és illessze bele a láncszemeket
a vezetőpajzs (3) fogaskerékébe.

Húzza hátra a láncvezetőpajzsot (3) és a láncot
(12) , illessze bele a láncvezetőpajzs hornyába,
majd a fogaskerékbe (11) úgy, hogy a fogaskerék fogait a megfelelő helyzetbe állítja.

Helyezze vissza a láncvédő burkolatot (8) és
erősen húzza meg a tartóanyákat (7).

A láncfeszesség ellenőrzése és beállítása (A ábra)
A lánc (12) megfeszítéséhez lazítsa meg
a burkolattartó anyákat (7) villáskulccsal (9) és
a láncfeszítő eszköz kinyomja a vezetőpajzsot
(3), így állítva be a megfelelő feszességet. Jól
húzza meg a két tartóanyát (7).

A megfelelő feszesség beállítását a lánc (12)
könnyed meghúzásával ellenőrizze. A feszesség
akkor megfelelő, ha a lánc visszacsapódik, ha
3 mm-re elhúzza a vezetőpajzstól (3). A vezetőpajzs és a lánc között az alsó oldalon nem lehet
„megereszkedés”.

9
Használat
Ágak levágása (G ábra)
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában dolgozni. Ne terhelje túl.

A karbantartási részben leírtak szerint rendszeresen tisztítsa a szerszámot, különös tekintettel
a védőburkolat belső oldalára.

Az alsó (2) és a felső burkolat (1) összezár, ha
az egyik fogantyút elengedi vagy ha elvágta
az ágat. Ha ez nem történik meg, ne használja tovább a szerszámot, hanem áramtalanítsa.
Ellenőrizze nem törmelék akadályozza-e a zárást. Az ellenőrzést megkönnyíti a védőburkolat (8) leszerelése. Ha a visszaszerelés után
a probléma még mindig fennáll, forduljon egy
márkaszervizhez.
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések,
amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák alsó ágainak
levágását.
Mindig győződjön meg róla, hogy a lánc teljes sebességgel forog-e.


Mindig föntről lefelé vágjon. Így elkerülheti a lánc becsípődését.

Az ágakat a G ábra szerint vágja, az ág végétől
haladva befelé, észszerűen kis darabokat vágva.

Teljes sebességnél vegye ki a vágatból a szerszámot.
Olajozás (E ábra)
Első használat előtt és minden 10 percben a megfelelő olajjal kenni kell a terméket (Cikkszám: A6027).

Tartsa erősen az ágon a szerszámot, hogy ne
ugorjon meg és ne csússzon el.
Enyhe nyomással vezesse a szerszámot.
Karbantartás
Nyissa ki az olajozó fedelét (4), helyezze az olajos dobozt az olajozó nyílásba (10), és egyszer
nyomja meg a dobozt, hogy elinduljon belőle az
olaj.
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék
karbantartása előtt:

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet/készüléket.

Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha különálló akkumulátorral működik.

Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.

Húzza ki az akkumulátor tápkábelét a tisztítás
előtt. Az akkumulátor a rendszeres tisztításon
kívül nem igényel más karbantartást.
Ennyi olajozás kb. 10 percnyi vágáshoz elég, de ez
függ a vágás sebességétől és a fa típusától is.
Az olajozó nyílásból az olaj a láncon keresztül
a láncvezetőpajzsra (3) jut, ha túlzott mennyiségű
olajat használ, az olaj csepegni kezd a két külső burkolat között. Ez nem rendellenes.
Ki- és bekapcsolás
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja az indítókapcsoló
bekapcsolt állását valahogyan rögzíteni.
Az Ön biztonsága érdekében a termék kettős biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Ez a kapcsolási
rendszer megakadályozza a szerszám váratlan bekapcsolását.
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a készülék/gép/töltő szellőzőnyílásait.
Bekapcsolás (F ábra)
Erősen markolja meg mindkét fogantyút, szorítsa össze mindkét indító kapcsolót (5) a szerszám bekapcsolásához.

Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítót.
Kikapcsolás (F ábra)
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van rajta) és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Engedje föl bármelyik kapcsolót (5).
Megjegyzés: A szerszám használatához mindkét
kapcsolót be kell nyomni.
Tisztítás
Rendszeresen szerelje le a védőburkolatot és
távolítson el alóla minden törmeléket.

Száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa meg
a gép szellőzőnyílásait.

A szerszámot csak enyhe szappannal és nedves
ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is mártsa a szerszám alkatrészeit
folyadékba.

Ne erőltesse a szerszámot, hagyja saját tempójában
dolgozni. Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat. Túlzott erő hatására a lánc megnyúlhat.
Ha a lánc vagy a láncvezetőpajzs (3) beszorul:
Kapcsolja ki a szerszámot.

Válassza le a szerszámot a hálózatról.

Ékelje ki a bevágást, hogy csökkentse
a láncvezetőpajzsot (3) terhelő feszültséget. Ne
próbálja kicsavarni a fűrészt a fából. Kezdjen új
vágást.

Olajozás

Rendszeresen olajozza az olajozó pontokat (10)
a B ábra szerint.
10
Szállítás

Mindig zárt védőburkolattal szállítsa a szerszámot.
Garantált hangnyomásszint az
EN 60745 szerint mérve:
LpA (hangnyomásszint) 87 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LwA (hangerőszint) 98 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (garantált) 105 dB(A)
Kéz/kar súlyozott rezgésgyorsulás 4,95 m/s²
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
Tárolás
Ha néhány hónapig nem fogja használni a szerszámot, fémrészeit olajozza meg.

Biztonságos és száraz helyen tárolja. A tárolási
hőmérsékletnek mindig a + 5 - + 40 °C közötti
tartományban kell maradnia. Tegye vízszintes,
biztonságos helyre.

CE megfelelőségi nyilatkozat
Környezetvédelem
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként.
GK1000 GK1050
A Black & Decker kijelenti, hogy ezek
a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK és EN 60745-1
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
2000/14/EK, Láncfűrész, V. melléklet
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
LwA (mért hangerőszint)
LwA (garantált hangerőszint)
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok
elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
17.05.2012
Műszaki adatok
GK1000 GK1050
TÍPUS 2 TÍPUS 2
Vv.á. 230
230
W 550
600
Láncsebesség
(üresjárati)
m/s 2,3
2,3
Levágható maximálás
átmérő
mm 100
100
Felvett teljesítmény
Súly
kg 3
98
101
Ezek a termékek a 2004/108/EK és 2011/65/EK
irányelveknek is megfelelnek.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
Feszültség
dB
dB
3
11
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00244023 - 15-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising