EPC126 | Black&Decker EPC126 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-22 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
EPC126
EPC146
EPC186
EPC128
EPC148
EPC188
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša akumulátorová vŕtačka/skrutkovač Black & Decker
EPC126/EPC146/EPC186 je určená na skrutkovanie
a vŕtanie do dreva, kovu a plastov.
e.
Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker EPC128/
EPC148/EPC188 je určená na skrutkovanie a vŕtanie
do dreva, kovu, plastov a mäkkého muriva. Toto náradie
je určené iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže
mať za následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
narastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
f.
g.
4.
a.
b.
4
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením batérie
a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prostriedky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa ovládajú.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka určená pre určitý druh akumulátora
môže byť nebezpečná pri nabíjaní iného typu
akumulátora.
Pou žívajte elek t rické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku spálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou. Ak
sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté
miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Pri kontakte pracovného nástroja so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi,
držte elektrické náradie vždy za izolované časti. Montážne prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so
„živým“ vodičom, spôsobia, že neizolované kovové
časti elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali
byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Určené použitie tohto výrobku je opísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií s týmto náradím, než je odporúčané týmto
návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy alebo
poškodenie zariadenia.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné diely.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrá-
5
cií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené
na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
♦
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač chodu
3. Volič režimu / objímka na nastavenie uťahovacieho
momentu
4. Skľučovadlo
5. Volič otáčok
6. Držiak nástrojov
7. Akumulátor
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátor
♦
Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal akumulátora.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátorov s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu
od 10 do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Obr. A
8. Kolíkový konektor nabíjačky
9. Nabíjačka
10. Úložný priestor pre akumulátory
Zostavenie
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor.
Nabíjačky
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím.
Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
poranenie alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú na nabíjanie určené.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nesnažte sa vniknúť pod kryt nabíjačky.
♦
Nepokúšajte sa nabíjačku skúmať.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B a C)
♦
Ak chcete akumulátor (7) nasadiť, zarovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
♦
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (11) a súčasne vysúvajte akumulátor z náradia.
Upevnenie krytu akumulátora (obr. C)
Varovanie! Pri preprave a skladovaní upevnite na
akumulátor (7) kryt (12).
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo skrutkovacieho
nástavca (obr. D)
Toto náradie je vybavené rýchloupínacím skľučovadlom,
ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre pravý / ľavý chod do stredovej polohy (2).
♦
Pri otváraní skľučovadla jednou rukou otáčajte jeho
prednou časťou (13) a druhou rukou pridržujte jeho
zadnú časť (14).
♦
Zasuňte do skľučovadla upínaciu stopku nástroja
(15) a skľučovadlo pevne dotiahnite.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nástavcom, ktorý je umiestnený v držiaku nástrojov (6).
♦
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka nástrojov
vysunutím.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka
sa automaticky vypne. Tepelná poistka proti
preťaženiu je účinná iba raz a potom musí
byť vymenená.
6
♦
Skrutkovací nástavec uložíte do držiaka riadnym
zatlačením.
Použitie nabíjačky
♦
Ak chcete nabiť akumulátor (7), vyberte ho z náradia a nasuňte lôžko nabíjačky (10) na akumulátor.
♦
Pripojte nabíjačku (9) k sieti.
Pri nabíjaní dochádza k zahrievaniu akumulátora.
Približne po 3 hodinách nabíjania bude akumulátor
dostatočne nabitý na bežné použitie. Približne po 8 až
10 hodinách nabíjania bude akumulátor celkom nabitý.
♦
Odoberte lôžko nabíjačky z akumulátora.
Odobratie a nasadenie skľučovadla (obr. E)
♦
Čo najviac rozovrite čeľuste skľučovadla.
♦
Pomocou skrutkovača vyskrutkujte v smere pohybu
hodinových ručičiek zaisťovaciu skrutku skľučovadla.
♦
Upnite do skľučovadla šesťhranný kľúč a udrite
doň kladivom ako na uvedenom obrázku.
♦
Vyberte šesťhranný kľúč zo skľučovadla.
♦
Vyskrutkujte skľučovadlo otáčaním proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
♦
Ak chcete skľučovadlo nasadiť späť, naskrutkujte
ho na hriadeľ a zaistite ho zaisťovacou skrutkou.
Nabíjačka s kolíkovým konektorom
♦
Ak chcete akumulátor nabiť, skontrolujte, či je
riadne nasadený na vŕtačke.
♦
Zasuňte kolíkový konektor (8) do zdierky.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti.
♦
Zapnite.
Po normálnom použití poskytne nabíjací čas v trvaní 3
hodín dostatočný výkon pre väčšinu aplikácií. No dlhšie
nabíjanie v trvaní až 6 hodín by mohlo značne predĺžiť
prevádzkový čas náradia, v závislosti od akumulátora
a prevádzkových podmienok.
♦
Odpojte náradie od nabíjačky.
Varovanie! Nepoužívajte náradie, ktoré je pripojené
k nabíjačke.
Zvyškové riziká.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Voľba smeru otáčania (obr. G)
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (2) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre chod do stredovej polohy.
Voľba pracovného režimu alebo uťahovacieho
momentu (obr. H)
Toto náradie je vybavené objímkou pre voľbu pracovného režimu a pre nastavenie momentu pri uťahovaní
skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky z tvrdých materiálov vyžadujú nastavenie vyššej hodnoty
momentu než malé skrutky a mäkké materiály. Objímka
poskytuje široké rozpätie hodnôt momentu podľa vašich
potrieb.
♦
Pre vŕtanie do dreva, kovu a plastov nastavte objímku (3) do polohy pre vŕtanie zarovnaním symbolu
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
Nabíjanie akumulátora (obr. A a F)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím
a vždy, keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu.
Ak nabíjate akumulátor prvýkrát alebo po dlhodobom
uskladnení, dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80 % celkovej kapacity. Akumulátor dosiahne plnú kapacitu až
po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia. Akumulátor sa
môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
♦
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak klesne okolitá
teplota pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
7
so značkou (16).
Pri skrutkovaní nastavte objímku na požadovanú
hodnotu momentu. Ak nepoznáte ešte vhodné
nastavenie, postupujte nasledovne:
Nastavte objímku (3) na najmenšiu hodnotu
momentu.
Utiahnite prvú skrutku.
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preklzávať, zväčšite hodnotu
momentu nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte v uťahovaní skrutky. Opakujte
tento postup, kým nedosiahnete požadované
nastavenie. Použite toto nastavenie aj na
dotiahnutie zostávajúcich skrutiek.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku
od siete.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia.
Vŕtanie do muriva (obr. H a I)
♦
Ak chcete vŕtať do muriva, nastavte objímku (3)
do polohy pre vŕtanie s príklepom zarovnaním
symbolu so značkou (16).
♦
Nastavte volič otáčok (5) smerom k prednej časti
náradia (2. prevodový stupeň).
Volič otáčok (obr. I)
♦
Pre vŕtanie do ocele a pre skrutkovanie nastavte
volič otáčok (5) smerom k zadnej časti náradia (1.
prevodový stupeň).
♦
Pre vŕtanie do iných materiálov než je oceľ nastavte
volič otáčok (5) smerom k prednej časti náradia (2.
prevodový stupeň).
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento
výrobok v triedenom odpade.
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
Pomocou prepínača pre chod (2) zvoľte smer
otáčania vpred alebo vzad.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
♦
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou
stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
♦
Aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe
triesok na povrchu obrobku, podložte obrobok
kúskom dreva.
♦
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer, používajte ploché vrtáky do dreva.
♦
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
♦
Pri vŕtaní do muriva použite vrtáky do muriva.
♦
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
♦
Pre zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, vytvorte na povrchu
obrobku pomocou priebojníka vodiacu značku.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
Akumulátor
Skrutkovanie
♦
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho násadca.
♦
Ak sa nedajú skrutky správne pritiahnuť, použite
ako mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového roztoku.
♦
Vždy držte náradie so skrutkovacím násadcom
v jednej osi so skrutkou.
Akumulátory Black & Decker je možné mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení životnosti
ich likvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
♦
♦
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
8
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Technické údaje
Akumulátor
EPC126 (H1) EPC146 (H1) EPC186(H1)
Napájacie napätie VDC 12
Otáčky
naprázdno
min-1 0-450/
0-1 400
Max. moment
Nm 18
Maximálny priemer
skľučovadla
mm 10
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Oceľ/drevo
mm 10/25
Akumulátor
Kapacita
Typ
Hmotnosť
Akumulátor
Kapacita
Typ
Hmotnosť
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
14,4
18
0-450/
0-1 500
20
0-400/
0-1 350
25
10
10
10/25
10/25
A14/A14E
A18/A18E
1,0
NiCd
0,6
1,0
NiCd
0,7
A14NH
A18NH
1,5
NiMH
0,7
1,5
NiMH
0,9
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
8-10
Kapacita
Typ
Hmotnosť
90500843
90500847
90500855
90500858
Napájacie napätie VAC 230-240
Výstupné napätie VAC 14,5-15,3
Prúd
mA 210-220
Približný čas
nabíjania
hod. 8-10
Akumulátor
Kapacita
Typ
Hmotnosť
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
A18NH
1,5
NiMH
0,9
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
8-10
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 98 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, ID) 11,4 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2, Vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2,
Skrutkovanie bez rázov (ah, S) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/EPC188
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1
EPC128 (H1) EPC148 (H1) EPC188(H1)
Napájacie napätie VDC 12
Otáčky
naprázdno
min-1 0-450/
0-1 400
Max. moment
Nm 18
Maximálny priemer
skľučovadla
mm 10
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Oceľ/drevo
mm 10/25
Murivo
mm 10
A14NH
1,5
NiMH
0,7
Nabíjačka
Nabíjačka
90500843
90500847
90500855
90500858
Napájacie napätie VAC 230-240
Výstupné napätie VDC 14,5-15,3
Prúd
mA 210-220
Približný čas
nabíjania
hod. 8-10
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
14,4
18
0-450/
0-1 500
22
0-400/
0-1 350
25
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
10
10
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
10/25
10
10/25
10
A14/A14E
A18/A18E
1,0
NiCd
0,6
1,0
NiCd
0,7
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/07/2011
9
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a v Európskej
zóne voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker
a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom rade
našich ďalších výrobkov.
10
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00158723 - 29-07-2011
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising