EPC126 | Black&Decker EPC126 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

382013 - 07 BAL
www.blackanddecker.eu
EPC126
EPC146
EPC186
EPC128
EPC148
EPC188
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
12
20
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
27
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Вlack & Decker vrtalnik/vijačnik EPC126/EPC146/
EPC186 je namenjen privijanju/odvijanju vijakov in
vrtanju v les, kovino in plastiko.
Vaš Вlack & Decker vrtalnik/vijačnik EPC128/EPC148/
EPC188 je namenjen privijanju/odvijanju vijakov in
vrtanju v les, kovino, plastiko in mehki beton. To orodje
je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Navodila za varno delo
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Električno orodje med
delovanjem povzroča iskre, ki lahko povzročijo
požar ali eksplozijo.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno orodje
zaide voda, obstaja večja možnost električnega
udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za
uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če
ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali
zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede
do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja v električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko
privede do telesnih poškodb.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Izberite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
5
SLOVENŠČINA
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne uporabljajte s preveliko silo. Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno
in varneje na način, kot je to predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e. Električno orodje ustrezno vzdržujte. Preverite, ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede
do nevarnosti.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih
baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb
in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
6
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina; pazite,
da se ne dotaknete tekočine. Če po naključju pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne
iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo
svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so dobavljene
z orodjem. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za rezanje dotakne skrite napeljave ali
lastnega napajalnega kabla, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo
tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko
povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se z vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju,
ker je vroča.
To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
SLOVENŠČINA
♦
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka
ali pribora ali način uporabe, ki v teh navodilih
ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in/ali materialne škode.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo,
ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za
medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska
vrednost se lahko uporablja tudi za predhodno oceno
izpostavljenosti.
Polnilniki
♦ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Polnilnik se samodejno izključi, če je temperatura v okolici previsoka. Mehanizem za
toplotni izklop deluje samo enkrat, zatem je
zahtevana popolno zamenjava.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v poglavju "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte
zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih
značilnosti:
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Izbirnik načina / obroč za nastavitev vrtilnega
momenta
4. Vpenjalna glava
5. Stikalo za izbiro hitrosti
6. Vpenjalo svedra
7. Baterija
Slika A
8. Vtikač polnilnika
9. Polnilnik
10. Nosilec polnilnika
7
SLOVENŠČINA
Sestavljanje
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz
orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (slika B & C)
♦ Pri nameščanju baterije (7) poravnajte baterijo
z vtikalno pušo na orodju. Vstavite baterijo v vtikalno pušo in jo potisnite, tako da se zaskoči
v ležišču.
♦ Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb
za sprostitev (11) in hkrati izvlečete baterijo iz
vtikalne puše.
Namestitev baterije (slika C)
Opozorilo! Za prevoz in skladiščenje pritrdite
pokrov (12) na baterijo (7).
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra ali
nastavka za vijačenje (slika D)
To orodje je opremljeno s hitrovpenjalno glavo, ki
omogoča enostavno zamenjavo svedrov.
♦ Orodje zaklenete, tako da premaknete drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na sredinski položaj.
♦ Odprite vpenjalno glavo tako, da z eno roko
zavrtite prednji del (13) medtem, ko z drugo roko
držite zadnji del (14).
♦ Vstavite natični del svedra (15) v vpenjalno glavo
in trdno zategnite vpenjalno glavo.
To orodje je opremljeno z obojestransko konico
izvijača v nosilcu konice (6).
♦ Konico vijačnika odstranite iz nosilca, tako da
dvignete konico iz vdolbine.
♦ Konico vijačnika shranite, tako da jo močno
potisnete v nosilec.
Odstranitev in namestitev vpenjalne glave (slika
E)
♦ Do konca odprite vpenjalno glavo.
♦ Odstranite zapiralni vijak vpenjalne glave, tako
da ga s pomočjo izvijača zavrtite v smeri urinega
kazalca.
♦ Vstavite inbus ključ v vpenjalno glavo in udarite
s kladivom, kot je prikazano.
♦ Odstranite inbus ključ.
♦ Vpenjalno glavo odstranite tako, da jo zavrtite
v nasprotno smer gibanja urinih kazalcev.
♦ Vpenjalno glavo lahko ponovno namestite tako,
da jo privijete v vreteno in pritrdite s pritrdilnim
vijakom.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
8
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
(primer: rezanje lesa, še posebej hrasta,
bukve in MDF (mediapanske) plošče).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop
preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
Polnjenje baterije (slika A & F)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in
vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali.
Pri prvem polnjenju in po daljšem obdobju mirovanja se baterija napolni samo do 80% kapacitete.
Po več zaporednih ciklih polnjenja in izpraznjenja
bo baterija dosegla svojo polno zmogljivost. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih
temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Uporaba polnilnika
♦ Za polnjenje baterije (7) odstranite baterijo iz
orodja in potisnite nosilec polnilnika (10) na
baterijo.
♦ Priključite polnilnik (9) na omrežje.
Baterija se med polnjenjem segreva. Po približno 3
urah polnjenja bo baterija dovolj napolnjena za normalno uporabo. Po približno 8 -10 urah polnjenja
bo baterija popolnoma napolnjena.
♦ Odstranite nosilec polnilnika z baterije.
Polnilnik z vtikačem polnilnika
♦ Baterija mora biti za polnjenje nameščena na
vrtalniku.
♦ Vstavite vtikač polnilnika (8) v konektor.
♦ Priklopite polnilnik.
♦ Priključite v električno omrežje.
Pri normalni uporabi bo 3-urno polnjenje zagotovilo
dovolj moči za večino del.
Vendar lahko glede na tip baterije in pogoje pol-
SLOVENŠČINA
njenja polnjenje v trajanju do 6 ur znatno zviša čas
uporabnosti.
♦ Odklopite orodje s polnilnika.
Opozorilo! Ne uporabljajte orodja, dokler je priključeno na polnilnik.
Izbira smeri vrtenja (slika G)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
♦ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira delovnega načina ali vrtilnega momenta
(slika H)
To orodje je opremljeno z obročkom za izbiro delovnega načina in za nastavitev vrtilnega momenta
pri privijanju vijakov. Veliki vijaki in trši obdelovanci
zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki in
mehkejši obdelovanci. Obroček ima širok izbor
nastavitev, primernih za različne vrste dela.
♦ Za vrtanje v les, kovino in plastiko nastavite
obroček (3) na pozicijo vrtanja, tako da poravnate
simbol z oznako (16).
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite izbirnik
na ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve
še ne poznate, upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroček (3) na najnižjo nastavitev
vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev obročka in
nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte,
dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
Vrtanje v betonu (slika H & I)
♦ Za vrtanje v beton nastavite obroček (3) na
pozicijo vrtanja s kladivom, tako da poravnate
simbol z oznako (16).
♦ Potisnite izbirnik hitrosti (5) proti sprednjemu delu
orodja (2. prestava).
Izbirnik hitrosti (slika I)
♦ Za vrtanje v jeklo in za privijanje/odvijanje vijakov
potisnite izbirnik hitrosti (5) proti zadnjemu delu
orodja (1. prestava).
♦ Za vrtanje v drugih materialih razen jekla potisnite
izbirnik hitrosti (5) proti sprednjemu delu orodja
(2. prestava).
Vrtanje/privijanje vijakov
♦ Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnika za naprej/nazaj (2)
♦ Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost
orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
♦ Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Vrtanje
♦ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
♦ Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
♦ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki
bi se lahko razklal.
♦ Uporabljajte široke (lopataste) svedre za vrtanje
lukenj z velikim premerom v les.
♦ Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
♦ Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju v mehak
beton.
♦ Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale
razen lito železo in medenino.
♦ Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo
točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
♦ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost nastavka za vijačenje.
♦ Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
♦ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje
nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
9
SLOVENŠČINA
Skrb za okolje
Odsluženo orodje odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Odsluženega
orodja ne smete zavreči skupaj z mešanimi
komunalnimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih
odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste
kupili nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko
ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih Вlack & Decker
serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan
tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com
Baterije
♦
♦
10
Black & Deckerjeve baterije lahko velikokrat
polnite. Na koncu njihove življenjske dobe
ravnajte z njimi v skladu s predpisi za varovanje okolja:
Do konca izpraznite akumulator, nato ga odstranite iz orodja.
NiCd, NiMH in litijeve ionske akumulatorje je
mogoče reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis
ali na lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
EPC126 (H1)
Napetost
VDC 12
Hitrost vrenja brez
obremenitve
min-1 0-450/
0-1.400
Največji navor
Nm 18
Vpenjalna glava
mm 10
Maks. zmogljivost vrtanja
Jeklo/Les
mm 10/25
Baterija
Kapaciteta
Vrsta
Teža
A12/A12E A14/A14E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
Baterija
Kapaciteta
Vrsta
Teža
A12NH A14NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
EPC146 (H1)
14,4
EPC186(H1)
18
0-450/
0-1.500
20
10
0-400/
0-1.350
25
10
10/25
10/25
A18/A18E
1,0
NiCd
0,6
1,0
NiCd
0,7
A18NH
1,5
NiMH
0,7
1,5
NiMH
0,9
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
EPC148 (H1)
14,4
EPC188(H1)
18
Polnilnik
Vhodna napetost
Izhodna napetost
Tok
Pribl. čas polnjenja
90500843
90500847
90500855
90500858
VAC 230-240
VAC 14,5-15,3
mA 210-220
h 8-10
EPC128 (H1)
Napetost
VDC 12
Hitrost vrenja brez
obremenitve
min-1 0-450/
0-1.00
Največji navor
Nm 18
Vpenjalna glava
mm 10
Maks. zmogljivost vrtanja
Jeklo/Les
mm 10/25
Beton
mm 10
0-450/
0-1.500
22
10
0-400/
0-1.350
25
10
10/25
10
10/25
10
Baterija
Kapaciteta
Vrsta
Teža
A18/A18E
1,0
NiCd
0,6
1,0
NiCd
0,7
Baterija
Kapaciteta
Vrsta
Teža
A12/A12E A14/A14E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
A12NH
Ah 1,5
NiMH NiMH
kg 0,6
A14NH
1,5
NiMH
0,7
A18NH
1,5
0,9
SLOVENŠČINA
Polnilnik
Vhodna napetost
Izhodna napetost
Tok
Pribl. čas polnjenja
90500843
90500847
90500855
90500858
VAC 230-240
VAC 14,5-15,3
mA 210-220
h 8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 87 dB(A), odstopanje
(K) 3 dB(A)
Raven moči zvočnega hrupa (LWA) 98 dB(A),
odstopanje (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, ID) 11,4 m/s2, netočnost
(K) 1,5 m/s2.
Vrtanje v kovino (ah, D) < 2,5 m/s2, netočnost (K)
1,5 m/s2
Vijačenje (ne v udarnem načinu delovanja) (ah, s)
< 2,5 m/s2, netočnost (K) 1,5 m/s2
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-1
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih, ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v imenu Вlack & Deckerja.
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči,
da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki
so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take
izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce,
razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko
ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih Вlack & Decker
serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan
tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Вlack & Decker
izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih
izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede
blagovne znamke Вlack & Decker in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Globalni inženiring
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
13.7.2011
11
HRVATSKI
Predviđena namjena
Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC126/
EPC146/EPC186 dizajnirana je za rad s vijcima
i za bušenje u drvu, metalu i plastici.
Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC128/
EPC148/EPC188 dizajnirana je za rad s vijcima
i za bušenje u drvu, metalu, plastici i lakše radove
u zidarstvu. Ovaj je alat namijenjen isključivo za
osobnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Utikač nemojte ni na koji način
prepravljati. Prilikom upotrebe električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira
i hladnjaka. Postoji povećani rizik od električnog
udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
12
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega bilo kakve ključeve za prilagođavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stojte čvrsto na nogama. To pruža bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte preopterećivati.
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Upotrijebite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
osobama koje nisu upoznate s ovim alatom
ili ovim uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade neobučeni korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje oštrica reznih alata
s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njihovog
savijanja, omogućuje jednostavnije upravljanje te
sprječava gubitak nadzora.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može izazvati rizik
od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ukoliko dođe do kontakta, isperite tekućom
vodom. Ako tekućina dospije u oči, smjesta
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz baterije
može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite
zaštitu za sluh. Izlaganje buci može izazvati
oštećenje sluha.
Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima ili kabelom alata. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi zavrtanj mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta vijaka sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu
uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
13
HRVATSKI
♦
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu
se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti
i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Punjači
♦ Black & Decker punjač koristite isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen.
Ostali akumulatori mogu eksplodirati te uzrokovati ozljede i oštećenja.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Smjesta zamijenite oštećene kabele.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati
od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata
do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja
do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Akumulatori
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
♦ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
14
Punjač se automatski isključuje ako okolišna
temperatura postane previsoka. Termoprekidač se aktivira samo jedanput, a zatim
zahtjeva potpunu zamjenu.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom
i žica uzemljenja nije potrebna. Provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci. Ne pokušavajte
punjač zamijeniti običnim strujnim utikačem.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Birač načina rada / prsten za podešavanje momenta
4. Glava
5. Birač brzine
6. Držač nastavaka
7. Akumulator
Crtež A
8. Utikač punjača
9. Punjač
10. Utičnica punjača
Sklapanje
Upozorenje! Prije sklapanja akumulator uklonite
iz alata.
HRVATSKI
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crteži B
i C)
♦ Da biste postavili akumulator (7), poravnajte ga
s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator klizno
umetnite u ležište i potiskujte dok ne čujete klikajući zvuk.
♦ Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za
otpuštanje (11) dok akumulator istovremeno
izvlačite iz ležišta.
♦
Postavljanje poklopca akumulatora (crtež C)
Upozorenje! Poklopac (12) postavite na akumulator (7) tijekom prijenosa i skladištenja.
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili
odvijanje (crtež D)
Alat je opremljen samozateznom glavom koja
olakšava zamjenu nastavaka.
♦ Klizni preklopnik naprijed/natrag (2) pomaknite
u središnji položaj kako biste osigurali alat.
♦ Otvorite zateznu glavu tako da jednom rukom
zakrećete prednji dio (13), a drugom rukom
pridržavate stražnji dio (14).
♦ Dršku nastavka (15) umetnite u zateznu glavu
i čvrsto pritegnite glavu.
Ovaj se alat isporučuje s dvostrukim nastavkom
odvijača u držaču nastavka (6).
♦ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača,
nastavak podignite iz utora.
♦ Da biste pospremili nastavak odvijača, čvrsto ga
pritisnite u držač.
Uklanjanje i ponovno postavljanje glave (crtež E)
♦ Glavu otvorite najviše koliko je moguće.
♦ Uklonite vijak držača glave, zakrećući ga odvijačem u smjeru kazaljki na satu.
♦ U glavu pritegnite šesterokutni ključ i udarite ga
čekićem, kao što je prikazano na slici.
♦ Uklonite šeterokutni ključ.
♦ Uklonite glavu zakretanjem u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu.
♦ Da biste ponovno namjestili glavu, navijte je na
osovinu i osigurajte je vijkom za držanje glave.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno
prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica ili pribora.
♦
♦
Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
Punjenje akumulatora (crteži A i F)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve
upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji su
dotad bili izvođeni s lakoćom. Pri prvom punjenju
akumulatora ili nakon duljeg skladištenja, akumulator će prihvatiti samo 80% svog kapaciteta. Nakon
nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja, akumulator
će postići svoj puni kapacitet. Akumulator se može
ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je
okolišna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja je približno
24 °C.
Upotreba punjača
♦ Da biste napunili akumulator (7), uklonite ga iz
alata i ležište punjača (10) klizno namjestite na
akumulator.
♦ Priključite punjač (9).
Akumulator će se ugrijati tijekom punjenja. Nakon
približno 3 sata punjenja, akumulator će biti dovoljno napunjen za upotrebu u redovnim primjenama.
Nakon približno 8-10 sata punjenja, akumulator će
biti potpuno napunjen.
♦ Ležište punjača uklonite s akumulatora.
Punjač s utikačem za punjenje
♦ Da biste napunili akumulator, pobrinite da se
nalazi na alatu.
♦ Utikač punjača (8) umetnite u priključak.
♦ Priključite punjač.
♦ Priključite u električnu mrežu.
Nakon normalne upotrebe, punjenje tijekom 3 sata
pružit će dovoljno snage za većinu primjena.
Međutim, dodatno punjenje do 6 sati može značajno produljiti vrijeme upotrebe, ovisno o akumulatoru i uvjetima punjenja.
♦ Alat odvojite od punjača.
Upozorenje! Ne upotrebljavajte alat dok je priklju15
HRVATSKI
čen na punjač.
♦
Odabir smjera vrtnje (crtež G)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite prednju
vrtnju (u smjeru kazaljki na sati). Za oslobađanje
vijaka ili zaglavljenog nastavka za bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od smjera kazaljki
na satu).
♦ Za odabir vrtnje prema naprijed klizni preklopnik
za rad naprijed/natrag (2) potisnite ulijevo.
♦ Za odabir suprotne vrtnje klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag potisnite udesno.
♦ Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.
♦
Odabir način rada ili momenta (crtež H)
Ovaj alat opremljen je prstenom za odabir načina
rada i postavljanje momenta za pritezanje vijaka.
Veliki vijci i čvrsti redni materijali zahtijevaju veću
postavku zakretnog momenta u odnosu na male
vijke i mekane materijale. Prsten ima velik broj
postavki za različite primjene.
♦ Za bušenje u drvu, metalu i plastici prsten (3)
postavite u položaj za bušenje tako da simbol
poravnate s oznakom (16).
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku. Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
- Prsten (3) postavite na najmanju postavku
momenta.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja željenog rezultata, povećajte postavku
prstena i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte
postupak dok ne postignete odgovarajuću
postavku. Tu postavku upotrijebite za ostale
vijke.
Bušenje u zidarstvu (crteži H i I)
♦ Za bušenje u zidarstvu prsten (3) postavite
u položaj za udarno bušenje tako da simbol
poravnate s oznakom (16).
♦ Birač stupnja prijenosa (5) pomaknite prema
prednjem kraju alata (2. stupanj).
Birač stupnja (crtež I)
♦ Za bušenje u metalu i rad s vijcima, birač stupnja
(5) pomaknite prema stražnjem kraju alata (1.
stupanj).
♦ Za bušenje u materijalima koji nisu metalni, birač
stupnja (5) pomaknite prema prednjem kraju
alata (2. stupanj).
Bušenje / rad s vijcima
♦ Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
16
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina
alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
♦ Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
♦ Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
♦ Kod bušenja većih otvora u drvu upotrijebite
pljosnate nastavke.
♦ Za bušenje u metalu upotrijebite HSS nastavke
za bušenje.
♦ Za bušenje mekših zidova upotrijebite nastavke
za bušenje u zidarstvu.
♦ Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite
u metalima koji nisu lijevano željezo ili mjed.
♦ Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji je potrebno
izraditi.
Rad s vijcima
♦ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste
i veličine.
♦ Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte s nanošenjem manje količine tekućine za pranje ili
sapuna kao sredstva za podmazivanje navoja.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte
po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
HRVATSKI
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš Вlack & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka njihovog
vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com
Akumulatori
Black & Decker akumulatori mogu se dopunjavati mnogo puta. Po isteku vijeka trajanja
odbacite baterije pazeći na zaštitu okoliša:
♦
♦
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga uklonite iz alata.
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati.
Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili
u lokalno središte za recikliranje.
Tehnički podaci
Napon
Brzina bez
opterećenja
EPC126 (H1) EPC146 (H1)
VDC 12
14,4
min-1 0-450/
0-1.400
Nm 18
EPC186(H1)
18
0-450/
0-1.500
20
0-400/
0-1.350
25
Najv. moment
Kapacitet zatezne
glave
mm 10
Najv. mogućnost bušenja
Čelik/drvo
mm 10/25
10
10
10/25
10/25
Akumulator
Kapacitet
Vrsta
Masa
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
A14/A14E
1,0
NiCd
0,6
A18/A18E
1,0
NiCd
0,7
Akumulator
Kapacitet
Vrsta
Masa
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
A14NH
1,5
NiMH
0,7
A18NH
1,5
NiMH
0,9
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
Punjač
90500843
90500847
90500855
90500858
Ulazni napon
VAC 230-240
Izlazni napon
VDC 14,5-15,3
Struja
mA 210-220
Pribl. vrijeme punjenja h 8-10
Napon
Brzina bez
opterećenja
EPC128 (H1) EPC148 (H1)
VDC 12
14,4
min-1 0-450/
0-1.400
Nm 18
Najv. moment
Kapacitet zatezne
glave
mm 10
Najv. mogućnost bušenja
Čelik/drvo
mm 10/25
Kapacitet zatezne
glave
mm 10
EPC188(H1)
18
0-450/
0-1.500
22
0-400/
0-1.350
25
10
10
10/25
10/25
10
10
Akumulator
Kapacitet
Vrsta
Masa
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
A14/A14E
1,0
NiCd
0,6
A18/A18E
1,0
NiCd
0,7
Akumulator
Kapacitet
Vrsta
Masa
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
A14NH
1,5
NiMH
0,7
A18NH
1,5
NiMH
0,9
17
HRVATSKI
Punjač
90500843
90500847
90500855
90500858
Ulazni napon
VAC 230-240
Izlazni napon
VDC 14,5-15,3
Struja
mA 210-220
Pribl. vrijeme punjenja h 8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 87 dB(A), neodređenost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 98 dB(A), neodređenost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 11,4 m/s2, neodređenost
(K) 1,5 m/s2
Bušenje u metalu (ah, D) <2,5 m/s2, neodređenost (K)
1,5 m/s2
Uvijanje bez udaraca (ah, S) <2,5 m/s2, neodređenost (K)
1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188
Tvrtka Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu
sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik
Globalni inženjering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
13.7.2011.
18
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je
na području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg
kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz kupnje.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama. Dodatne informacije o marki
Black & Decker i našim proizvodima dostupne su na
web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
19
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC126/
EPC146/EPC186 dizajnirana je za poslove odvijanja
i uvrtanja zavrtnjeva i za bušenje u drvetu, metalu
i plastici.
Vaša Black & Decker bušilica/odvijač EPC128/
EPC148/EPC188 dizajnirana je za poslove odvijanja
i uvrtanja zavrtnjeva i za bušenje u drvetu, metalu,
plastici i opeci. Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
20
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan za
jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji
ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da
naprave spoj između kontakata. Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine
ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
pritezač dodirne skrivene vodove. Pritezač koji
dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma
vruć.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
21
SRPSKI
♦
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je
izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
Punjači
♦ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
♦ Neispravne kablove odmah zamenite.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura
može da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
22
Punjač se automatski isključuje ako sobna
temperatura postane previsoka. Termički
osigurač reaguje samo jednom i u tom slučaju
se mora zameniti.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Birač režima rada / regulator momenta
4. Stezna glava
5. Birač brzine
6. Držač bita
7. Baterija
Sl. A
8. Utikač punjača
9. Punjač
10. Priključak punjača
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. B i C)
♦ Da biste postavili bateriju (7), poravnajte je sa
priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak
SRPSKI
♦
i gurajte dok se baterija ne uglavi na mesto.
Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za
oslobađanje (11) i istovremeno vucite bateriju iz
priključka.
Nameštanje poklopca za bateriju (sl. C)
Upozorenje! Poklopac (12) postavite na bateriju (7)
za transport i skladištenje.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača
(sl. D)
Ovaj alat ima steznu glavu bez ključa koja omogućava
laku zamenu bitova.
♦ Zaključajte alat pomeranjem klizača za hod
napred/nazad (2) u srednji položaj.
♦ Otvorite steznu glavu tako što ćete jednom rukom
okretati prednji deo (13), a drugom pridržavati
zadnji deo (14).
♦ Ubacite osovinu bita (15) u steznu glavu i čvrsto
pritegnite steznu glavu.
Ovaj alat ima dvostrani bit odvijača u držaču bita (6).
♦ Da biste bit odvijača izvadili iz držača bita, podignite bit iz udubljenja.
♦ Da biste namestili bit odvijača, jako ga gurnite
u držač.
Skidanje i ponovno nameštanje stezne glave
(sl. E)
♦ Otvorite steznu glavu što više.
♦ Uklonite zadržni zavrtanj stezne glave tako što
ćete ga okretati u smeru kazaljke na satu pomoću
odvijača.
♦ Pritegnite imbus u steznu glavu i udarite ga
čekićem kao što je pokazano na slici.
♦ Izvadite imbus ključ.
♦ Uklonite steznu glavu tako što ćete je okretati
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Da biste ponovo namestili steznu glavu, navrtite
je na osovinu i učvrstite je pomoću zadržnog
zavrtnja stezne glave.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati
zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦
♦
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.
Punjenje baterije (sl. A i F)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Prilikom
prvog punjenja baterije ili posle dužeg skladištenja,
ona će prihvatiti samo 80% punjenja. Posle nekoliko
ciklusa punjenja i pražnjenja, baterija će postići pun
kapacitet. Punjač se može zagrejati tokom punjenja;
to je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Korišćenje punjača
♦ Da biste napunili bateriju (7) treba prvo da je
izvadite iz alata, a zatim postavite priključak
punjača (10) na bateriju.
♦ Priključite punjač (9).
Baterija će se zagrejati tokom punjenja. Oko 3 sata
punjenja je dovoljno da se baterija napuni za upotrebu
u standardnim aplikacijama. Baterija će biti potpuno
puna posle 8-10 sati punjenja.
♦ Uklonite priključak punjača sa baterije.
Punjač sa utikačem za punjenje
♦ Da biste napunili bateriju, uverite se da je ona
postavljena na bušilicu.
♦ Utikač punjača (8) umetnite u konektor.
♦ Uključite punjač u struju.
♦ Uključite napajanje.
Nakon standardne upotrebe, vreme punjenja od 3 sata
obezbediće dovoljno energije za većinu aplikacija.
Međutim, daljim punjenjem do 6 sati moglo bi se
značajno povećati vreme upotrebe, što zavisi od
baterije i uslova punjenja.
♦ Izvucite alat iz punjača.
Upozorenje! Ne koristite alat dok je povezan na
punjač.
Biranje smera okretanja (sl. G)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
23
SRPSKI
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač
za hod napred/nazad (2) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač
za hod napred/nazad na desno.
♦ Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad
pomerite u srednji položaj.
Biranje režima rada ili momenta (sl. H)
Ovaj alat je opremljen regulatorom za biranje režima
rada i podešavanje momenta za pritezanje zavrtanja.
Veliki zavrtnji i predmeti obrade od tvrdih materijala
zahtevaju veći moment nego mali zavrtnji i predmeti
obrade od mekanih materijala. Regulator ima širok opseg podešavanja kako bi se prilagodio vašoj aplikaciji.
♦ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici, regulator
(3) postavite u položaj bušenja tako što ćete
simbol poravnati sa oznakom (16).
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na željeno podešavanje. Ako još uvek ne znate koje
podešenje je odgovarajuće, nastavite na sledeći
način:
- Postavite regulator (3) na minimalni obrtni
moment.
- Pritegnite prvi zavrtanj.
- Ako se spojnica zaustavi pre nego što se
postigne željeni rezultat, povećajte podešenje regulatorom i nastavite sa pritezanjem
zavrtnja. Ponavljajte ovaj postupak dok ne
postignete pravilno podešavanje. To podešavanje koristiti za preostale zavrtnje.
Bušenje u opeci (sl. H i I)
♦ Za bušenje u opeci, regulator (3) postavite
u položaj udarnog bušenja tako što ćete simbol
poravnati sa oznakom (16).
♦ Birač brzine (5) pomerite prema prednjoj strani
alata (2. brzina).
Birač brzine (sl. I)
♦ Za bušenje u čeliku i uvrtanje i odvrtanje zavrtnjeva birač brzine (5) pomerite prema zadnjoj
strani alata (1. brzina).
♦ Za bušenje u materijalima koji nisu čelik, birač
brzine (5) pomerite prema prednjoj strani alata
(2. brzina).
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦ Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač
za hod napred/nazad (2).
♦ Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
♦ Da isključite alat, pustite prekidač.
24
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦ Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
♦ Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu
radnog komada, smanjite pritisak na alat.
♦ Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
♦ Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite rupe
većeg prečnika.
♦ Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
♦ Koristite burgije za kamen kada bušite u mekom
kamenu.
♦ Koristite sredstvo za podmazivanje kada bušite
metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
♦ Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
♦ Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
♦ Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da
ga malo podmažete koristeći tečnost za pranje
ili sapun.
♦ Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja
isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
SRPSKI
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Baterije
♦
♦
Black & Decker baterije se mogu puniti veliki
broj puta. Na kraju njihovog životnog veka
baterije treba da zbrinete vodeći računa
o našoj životnoj sredini:
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz
alata.
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za
reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
Tehnički podaci
Napon
Brzina u praznom
hodu
EPC126 (H1) EPC146 (H1)
VDC 12
14.4
EPC186(H1)
18
min-1 0-450/
0-1,400
Maks. obrtni moment Nm 18
Kapacitet stezne
glave
mm 10
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo
mm 10/25
0-450/
0-1,500
20
0-400/
0-1,350
25
10
10
10/25
10/25
Baterija
Kapacitet
Tip
Težina
A12/A12E
Ah 1.0
NiCd
kg 0,5
A14/A14E
1.0
NiCd
0,6
A18/A18E
1.0
NiCd
0,7
Baterija
Kapacitet
Tip
Težina
A12NH
Ah 1.5
NiMH
kg 0,6
A14NH
1.5
NiMH
0,7
A18NH
1.5
NiMH
0,9
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
Punjač
90500843
90500847
90500855
90500858
Ulazni napon
VAC 230-240
Izlazni napon
VDC 14,5-15,3
Struja
mA 210-220
Približno vreme punjenjač 8-10
Napon
Brzina u praznom
hodu
EPC128 (H1) EPC148 (H1)
VDC 12
14.4
EPC188(H1)
18
min-1 0-450/
0-1,400
Maks. obrtni moment Nm 18
Kapacitet stezne
glave
mm 10
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo
mm 10/25
Opeka
mm 10
0-450/
0-1,500
22
0-400/
0-1,350
25
10
10
10/25
10
10/25
10
Baterija
Kapacitet
Tip
Težina
A12/A12E
Ah 1.0
NiCd
kg 0,5
A14/A14E
1.0
NiCd
0,6
A18/A18E
1.0
NiCd
0,7
Baterija
Kapacitet
Tip
Težina
A12NH
Ah 1.5
NiMH
kg 0,6
A14NH
1.5
NiMH
0,7
A18NH
1.5
NiMH
0,9
25
SRPSKI
Punjač
90500843
90500847
90500855
90500858
Ulazni napon
VAC 230-240
Izlazni napon
VDC 14,5-15,3
Struja
mA 210-220
Približno vreme punjenjač 8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 87 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga(LWA) 98 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 11,4 m/s2, odstupanje (K)
1,5 m/s2
Bušenje u metalu(ah, D) <2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, S) <2,5 m/s2,
odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
13.7.2011
26
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi
habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi
obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim
potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker EPC126/EPC146/EPC186
дупчалка/одвртка е наменета за навртување
и одвртување на завртки и за дупчење во дрво,
метал и пластика.
Вашата Вlack & Decker дупчалка/одвртка EPC128/
EPC148/EPC188 е наменета за навртување и одвртување на завртки и за дупчење во дрво, метал,
пластика и мек градежен материјал. Алатката е
наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
27
МАКЕДОНСКИ
која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
28
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може
да доведе до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки само
со батериски пакети кои се посебно определени за нив. Употребата на било какви
други батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој помеѓу
батериските терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не
ја допирајте. Доколку случајно дојде до
допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да предизвика иритација
или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки
МАКЕДОНСКИ
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки. Изложеноста на бучава
може да предизвика губење на слухот.
UКористете ги помошните рачки што доаѓаат со алатката. Губењето на контрола може
да предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици или
со сопствениот кабел. Доколку додатокот
за сечење допре жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може да
дојде во допир со скриени жици. Доколку
затворачите допрат жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што
може да биде загреан.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на апаратот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот и/или оштетување на имот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус,
како што се времињата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето
на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде температурата
може да надмине 40 °C.
♦ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C
♦ Полнете само со полначот кој е се испорачува
со алатката.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во делот „Заштита
на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦ Употребувајте го Вашиот Black & Decker
29
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
полнач само за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан. Другите батерии
можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
Оштетените неисправните каблови веднаш
да бидат заменети.
Не го изложувајте полначот на вода.
Не го отварајте полначот.
Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба пред
да го употребите полначот.
Полначот автоматски се исклучува доколку температурата во просторијата
стане превисока. Термичкиот прекинувач
работи само еднаш и потоа треба да се
замени целосно.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој е
деклариран на плочката. Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за напред и назад
3. Прстен за избирање на режим на работа и за
подесување на обртниот момент
4. Футер
5. Менувач на брзина
6. Држач за додатоци за одвртување
7. Батерија
Скица А
8. Приклучница за полначот
9. Полнач
10. Држач на полнач
30
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на батеријата
(скици В и С)
♦ За да ја монтирате батеријата (7), поставете ја
во линија со држачот на алатката. Навлечете
ја батеријата на држачот и туркајте се додека
не слушнете чкрапнување.
♦ За да ја отстраните батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (11)
и извлечете ја батеријата од држачот.
Поставување на штитникот за батеријата
(скица С)
Предупредување! Поставете го штитникот (12)
на батеријата (7) кога ја транспортирате или
складирате.
Монтирање и отстранување на додатоци за
дупчење или одвртување (скица Г)
Оваа алатка има брзостезен футер кој овозможува лесно менување на додатоците.
♦ Блокирајте ја алатката со поставување на
лизгачот за напред и назад (2) во централна
положба.
♦ Отворете го футерот со вртење на предниот
дел (13) со едната рака, додека со другата
рака го држите задниот дел (14).
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (15) во
футерот и цврсто затегнете го футерот.
Оваа алатка се испорачува со додаток за одвртување со два различни краја во држачот за
додатоци (6).
♦ За да го отстраните додатокот за одвртување
од држачот за додатоци, подигнете го додатокот од жлебот.
♦ За да го одложите додатокот за одвртување,
цврсто турнете го во држачот.
Монтирање и отстранување на футерот (скица Е)
♦ Отворете го футерот што е можно повеќе.
♦ Отстранете ја завртката што го држи футерот
така што ќе ја вртите во насока на стрелките
на часовникот со помош на шрафцигер.
♦ Прицврстете хексагонален клуч во футерот
и удрете го со чекан како што е прикажано.
♦ Отстранете го хексагоналниот клуч.
♦ Отстранете го футерот така што ќе го вртите
во спротивна насока од стрелките на часовникот.
♦ За повторно да го монтирате футерот, навртете го на вретеното и прицврстете го со
завртката што го држи футерот.
МАКЕДОНСКИ
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови,
подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Полнење на батеријата (скици А и F)
Батеријата треба да се наполни пред првата
употреба и секогаш кога ќе нема да може да
обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршувани. Кога ја полните
батеријата за прв пат, или после долготрајно
складирање, таа ќе прими само 80% од полнењето. После неколку циклуси на полнење
и празнење, батеријата ќе го достигне полниот
капацитет. Полначот може да се загрее за
време на полнењето; ова е нормално и не значи
дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата
при температури во просторијата пониски од
10 °C или повисоки од 40 °C. Препорачана температура при полнење: околу 24 °C.
Употребување на полначот
♦ За да ја наполните батеријата (7), отстранете
ја од алатката и лизнете го држачот на полначот (10) во батеријата.
♦ Вклучете го полначот (9) во приклучница за
струја.
Батеријата ќе се загрее додека се полни. По
околу 3 часа полнење, батеријата ќе биде
доволно наполнета за употреба при нормално
работење. По околу 8-10 часа полнење, батеријата ќе биде целосно наполнета.
♦ Отстранете го држачот на полначот од батеријата.
Полнач со приклучок за полнење
♦ За да ја наполните батеријата, обезбедете
дека е монтирана на дупчалката.
♦ Вметнете ја приклучницата на полначот (8) во
спојницата.
♦ Вклучете го полначот.
♦ Приклучете го во штекер.
При нормална употреба, времето на полнење
од 3 часа ќе обезбеди доволно сила за повеќето
намени.
Меѓутоа, понатамошно полнење до 6 часа може
значително да го зголеми времето на употреба,
во зависност од батеријата и од условите при
полнењето.
♦ Откачете ја алатката од полначот.
Предупредување! Не ја употребувајте алатката додека е поврзана со полначот.
Избор на насока на вртење (скица G)
За дупчење и навртување на завртки, употребувајте вртење напред (во насока на стрелките
на часовникот). За одвртување на завртки или
отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во спротивен правец од стрелките на часовникот).
♦ За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) на лево.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
♦ За да ја закочите алатката, поставете го лизгачот за напред и назад во централна позиција.
Избирање на режим на работа или на обртен
момент (скица H)
Оваа алатка има прстен за избирање на режим
на работа и за подесување на обртниот момент
при затегнување на завртки. За големи завртки
и тврди материјали е потребно подесување со
поголем обртен момент отколку за мали завртки
и меки материјали. Прстенот има голем опсег
на подесувања за подобро да одговара на
Вашата работа.
♦ За дупчење во дрво, метал или пластика, поставете го прстенот (3) во позиција за дупчење
со порамнување на симболот со ознаката
(16).
♦ За одвртување и навртување, поставете го
прстенот на посакуваното подесување. До31
МАКЕДОНСКИ
колку не го знаете соодветното подесување,
направете го следното:
- Поставете го прстенот (3) на подесувањето
со најмал обртен момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира
пред да го постигнете посакуваниот
резултат, зголемете го подесувањето на
прстенот и продолжете со затегнување
на завртката. Повторете го ова се додека
не дојдете до соодветното подесување.
Употребувајте го ова подесуваање за
преостанатите завртки.
Дупчење во градежен материјал (скици H и I)
♦ За дупчење во градежен материјал, поставете
го прстенот (3) во позиција за ударно дупчење
со порамнување на симболот со ознаката
(16).
♦ Лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот дел од алатката (втора брзина).
Менувач на брзина (скица I)
♦ За дупчење во челик и за одвртување и завртување, лизнете го менувачот на брзина (5)
кон задниот дел од алатката (прва брзина).
♦ За дупчење во други материјали освен челик,
лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот дел од алатката (втора брзина).
Дупчење, одвртување и навртување
♦ Изберете вртење напред или назад со употребување на лизгачот за напред и назад (2).
♦ За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи
од тоа колку е притиснат прекинувачот.
♦ За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦ Секогаш нанесувајте мал притисок во правец
на додатокот за дупчење.
♦ Во моментот пред врвот на додатокот за дупчење да пројде низ предметот на обработка,
намалете го притисокот врз алатката.
♦ Употребувајте парче дрво за да ги прицврстите предметите на обработка кои може да се
расцепат.
♦ Употребувајте додатоци со плочест врв кога
дупчите дупки со голем дијаметар во дрво.
♦ Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
♦ Употребувајте додатоци за дупчење на градежен материјал кога дупчите во мек градежен
материјал.
32
♦
♦
Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано железо
и месинг.
Направете вдлабнатина со шило во центарот
на дупката која треба да се издупчи за да ја
подобрите прецизноста.
Одвртување и навртување
♦ Секогаш употребувајте додаток за одвртување/навртување од соодветен вид и големина.
♦ Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
♦ Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката.
Одржување
Вашата Вlack & Decker електрична алатка е направена да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
На Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката. Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете
го да ја отстраните правта од внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
МАКЕДОНСКИ
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно
употребени. Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката на
суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите
при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Батерии
♦
♦
Батериите на Вlack & Decker можат да се
полнат многу пати. На крајот на нивниот
употребен век, ослободете се од батериите
водејќи грижа за животната средина:
Целосно истрошете ја батеријата, а потоа
отстранете ја од алатката.
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Однесете ги кај било кој овластен
сервисер или во локална станица за рециклирање.
Технички податоци
EPC126 (H1)
Напон
Vдиректна струја 12
Брзина без
оптоварување
min-1 0-450/
0-1,400
Максимален
обртен момент
Nm 18
Капацитет на футер мм 10
Максимален капацитет на дупчење
Челик/Дрво
мм 10/25
EPC146 (H1)
14.4
EPC186(H1)
18
0-450/
0-1,500
0-400/
0-1,350
20
10
25
10
10/25
10/25
A12/A12E
Ah 1.0
Никелкадмиумска
кг 0.5
A14/A14E
1.0
Никелкадмиумска
0.6
A18/A18E
1.0
Никелкадмиумска
0.7
A12NH
Ah 1.5
Никелметалхидридна
кг 0.6
A14NH
1.5
Никелметалхидридна
0.7
A18NH
1.5
Никелметалхидридна
0.9
90500843
90500847
90500855
90500858
Влезен напонVнаизменична
струја 230-240
Излезен напонVдиректна
струја 14.5-15.3
Струја
mA 210-220
Приближно време
на полнење
ч 8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
200-210
21.75-22.6
210-230
8-10
8-10
EPC128 (H1)
Напон
Vдиректна струја 12
Брзина без
оптоварување
min-1 0-450/
0-1,400
Максимален обртен
момент
Nm 18
Капацитет на футер мм 10
Максимален капацитет на дупчење
Челик/Дрво
мм 10/25
Градежен материјал мм 10
EPC148 (H1)
14.4
EPC188(H1)
18
0-450/
0-1,500
0-400/
0-1,350
22
10
25
10
10/25
10
10/25
10
A14/A14E
1.0
Никелкадмиумска
0.6
A18/A18E
1.0
Никелкадмиумска
0.7
Батерија
Капацитет
Тип
Тежина
Батерија
Капацитет
Tип
Тежина
Полнач
Батерија
Капацитет
Тип
Тежина
A12/A12E
Ah 1.0
Никелкадмиумска
кг 0.5
33
МАКЕДОНСКИ
Батерија
Капацитет
Tип
Тежина
A12NH
Ah 1.5
Никелметалхидридна
кг 0.6
A14NH
1.5
Никелметалхидридна
0.7
A18NH
1.5
Никелметалхидридна
0.9
90500844
90500848
90500856
90500859
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
200-210
21.75-22.6
210-230
8-10
8-10
Полнач
90500843
90500847
90500855
90500858
Влезен напонVнаизменична
струја 230-240
Излезен напонVдиректна
струја 14.5-15.3
Струја
mA 210-220
Приближно време
на полнење
ч 8-10
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 87 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 98 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah, ID) 11.4 m/s2, отстапување
(K) 1.5 m/s2
Дупчење во метал (ah, D) <2.5 m/s2, отстапување (K)
1.5 m/s2
Навртување/одвртување без удар (ah, S) <2.5 m/s2,
отстапување (K) 1.5 m/s2
34
Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/
EPC188
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател
за глобален развој на производи
Вlack & Decker Eвропа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
13/07/2011
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува Вашите законски права. Гаранцијата важи
на териториите на земјите-членки на Европската
унија и на Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка
или недостаток на сообразност во рок од 24 месеци
од датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе
ги поправи производите изложени на нормална
употреба, или ќе ги замени таквите производи за
да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
zst00205510 - 29-04-2013
35
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising