DW718XPS | DeWalt DW718XPS MITRE SAW Type 2 instruction manual

599111-34 SK
DW718
2
3
4
5
6
7
POKOSOVÁ PÍLA
DW718
Blahoželáme!
Pri 31.62° pokosu a 33.85° sklonu
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností,
dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo
spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších
partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 168 mm
pílového kotúča
Hmotnosť
V
230
Príkon
W
1,600
Priemer rezného kotúča
mm
305
Priemer upínacieho otvoru kotúča
mm
30
mm
1,8
min-1
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania pokynov
uvedených v tomto návode.
3,400
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
mm
203
Max. hĺbka rezu pri 45°
mm
144
Max. hĺbka rezu pri 90°
mm
85
Max. hĺbka šikmého rezu
mm
56
Pokos (max. poloha)
ľavý
60°
pravý
50°
ľavý
48°
pravý
48°
mm
328
•
mm
74
•
mm
231
Popis (obr. A1 - A7)
mm
74
mm
231
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Pokosovú pílu
1 Kľúč na pílový kotúč
1 Pílový list
1 Vak na prach
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
Pokos 0°
Výsledná šírka pri maximálnej
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 345 mm
20,5
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Max. hĺbka rezu pri 90°
hĺbke rezu 94 mm
kg
< 10,0
Náradie 230 V, 10 A v napájacej sieti
Napájacie napätie
Sklon (max. poloha)
s
Poistky:
DW718
Max. otáčky pílového kotúča
23
Doba automatického zastavenia
Technické údaje
Hrúbka pílového kotúča
mm
Ľavý pokos 45°
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu
náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok
času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto
návodu.
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 94 mm
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 241 mm
Pokosová píla DW718 je určená na profesionálne
použitie a na rezanie dreva, drevených materiálov, hliníka
a plastových materiálov. Píla je schopná bezpečne
vykonávať vysoko kvalitné rezy, pokosové rezy a iné
špeciálne uhlové rezy s vysokou presnosťou.
Pravý pokos 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 94 mm
A1
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 241 mm
mm
74
mm
328
mm
48
mm
328
mm
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ľavý sklon 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 61 mm
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 345 mm
Pravý sklon 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 43 mm
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 345 mm
8
Vypínač
Pohyblivý spodný ochranný kryt pílového kotúča
Doraz na ľavej strane
Nastavovací prvok uhla rezu
Tlačidlo poistky prvku pre nastavenie uhla
Páčka zrušenia zámky pokosu
Uhlová stupnica
Doraz na pravej strane
Výrez pre pílový kotúč
Rukoväť pre prenášanie píly
Manipulačná rukoväť
Páka na uvoľnenie poistky hlavy
Elektronický otočný regulátor otáčok
Aretácia vretena
15
16
17
18
Meradlo šikmých rezov
Poistný prvok vodiacich koľají
Doraz
Odvádzač pilín
Vybalenie (obr. B)
Pevný horný kryt pílového kotúča
Zámka/páčka pokosu
Svorka na nastavenie pokosových rezov
Poistný čap hlavy
Kľúč na pílový kotúč
Prelis
Otvory pre upevnenie píly
•
•
•
A2
19
20
21
22
23
24
25
•
Uchopením za prenášaciu rukoväť (10) vytiahnete
pílu von z obalu.
Uvoľnite poistný prvok vodiacich koľají (16)
a zatlačte hlavu píly späť do zadnej polohy, kde
bude zaistená.
Stlačte prevádzkovú rukoväť (11) dole a vytiahnite
poistný čap (22), ako je zobrazené na obrázku.
Uvoľnite držiak a opatrne nadvihnite rameno píly
až do maximálnej výšky.
Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. C)
•
A3
26 Vak na prach
Doplnkové príslušenstvo
A4
27 Výsuvný držiak obrobku
A5
28 Nastaviteľná dĺžková zarážka
A6
29 Svorka obrobku
•
A7
30 LASER
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno napätie.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá napätiu
na výkonovom štítku.
•
Vaša píla D EWALT je vybavená dvojitou
izoláciou v súlade s normou EN 61029; Z tohto
dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite len
schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto
náradia (viď technické údaje). Minimálny prierez vodiča
je 1,5 mm2. V prípade použitia navinovacieho kábla,
odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Otvory (25) v základni píly, slúžia na upevnenie píly
k pracovnému stolu. Dva rôzne priemery otvorov,
umožňujú použiť rôzne druhy upevňovacích
skrutiek. Podľa vášho uváženia, použite pre
upevnenie píly otvor s priemerom, ktorý najlepšie
vyhovuje typu skrutky. Nie je nutné použiť oba otvory.
Dbajte na to, aby bola píla pevne ukotvená. Pre
zrýchlenie upevňovacieho procesu a zjednodušenie
prenášania píly z miesta na miesto, je možné pílu
trvalo upevniť na dosku alebo preglejku s hrúbkou
12.5 mm alebo viac a dosku pripevniť na pracovný
stôl. V prípade prepravy píly na iné miesto,
odmontujte dosku s pílou a na pracovnom mieste
dosku opäť jednoducho upevnite.
Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na to,
aby upevňovacie skrutky neprešli cez dosku /
preglejku. Spodná strana dosky musí byť bez
nerovností, aby dokonale priľahla na pracovný stôl.
Pri upevňovaní dosky na pracovný stôl, upevnite
dosku len v miestach, kde je priskrutkovaná
základňa píly na dosku. Upevnenie na iných
miestach, môže narušiť bezchybnú funkciu píly.
Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo miesto,
na ktorom bude píla používaná, musí byť rovné,
aby ste zabránili nepresnostiam pri rezaní. Ak
nie je píla dokonale upevnená a dochádza ku
kývaniu píly, vložte pod jednu nôžku píly klin a pílu
upevnite tak, aby základňa dokonale sedela na
doske alebo na pracovnom mieste.
Nasadenie pílového kotúča (obr. D1 - D5)
•
•
Poklesy napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy
napätia. Pri nepriaznivom priebehu napätia môže byť
ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.
Ak je hodnota systémového odporu napájacieho napätia
v priemere nižšia než 0,25 Ω, nie je pravdepodobné,
aby dochádzalo k ťažkostiam.
•
Nastavenie
Pred vykonávaním montáže vždy odpojte
náradie od siete.
9
Stlačte hlavnú poistku (12) a uvoľnite ochranný
kryt pílového kotúča (2). Potom nadvihnite
ochranný kryt kotúča.
Skrutkovacou násadou (33) osadenou na konci
dodaného kľúča na pílový kotúč (23) povoľte
dostatočne skrutku (34) konzoly ochranného
krytu, aby dielec so šikmým rohom (35) prechádzal
medzi hlavou skrutky a ochranným krytom. Tým
bude umožnený dostatočný zdvih držiaka krytu
(36), aby bola sprístupnená poistná skrutka
pílového kotúča (37).
So spodným ochranným krytom pridržaným vo
zdvihnutej polohe skrutkou (34) stlačte jednou
rukou poistné tlačidlo hriadeľa (14) a druhou rukou
pomocou dodaného kľúča (23) povoľte otáčaním
v smere chodu hodinových ručičiek z ľavej strany
zaskrutkovanú skrutku pílového kotúča (37).
•
Zámku hriadeľa použijete nasledovne.
Stlačíte tlačidlo tak, ako je znázornené na
obrázku a hriadeľom budete otáčať ak poistka
hriadeľa nezaskočí. Pri odskrutkovávaní
upevňovacej skrutky, držte stlačené tlačidlo
zámky hriadeľa (obr. D4).
•
•
•
•
•
•
Nastavenie ukazovateľa pokosu (obr. E1,
E2 a F)
•
Odstráňte poistnú skrutku pílového kotúča (37)
a vonkajšiu objímku hriadeľa (38).
Pílový kotúč (39) nasaďte na výstupok (40)
nachádzajúci sa na vnútornej objímke hriadeľa
(41) a uistite sa, či ozubenie spodného okraja
pílového kotúča smeruje smerom k zadnej časti
píly (smerom od obsluhy).
Nasaďte späť vonkajšiu objímku hriadeľa (38).
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
súčasne s pridržaným zapadnutým poistným
tlačidlom hriadeľa druhou rukou poistnú skrutku
pílového kotúča (37) dotiahnite.
Držiak krytu (36) presuňte smerom dole tak, aby
bol dielec so zošikmeným rohom (35) pod hlavou
skrutky konzoly ochranného krytu (34).
Túto skrutku dotiahnite.
•
•
•
Ak je možné posúvať so základňou píly pri uzamknutej
zámke nastavenia uhla rezu (4), je nutné nastaviť
zámku nastavenia uhla rezu/aretačnú tyč (48).
•
Uvoľnite nastavovací prvok uhla rezu (4).
•
Pomocou skrutkovača úplne dotiahnite rameno
zámky/aretácie pokosu (48). Potom rameno
o štvrť otáčky povoľte.
•
Uistite sa, že nie je možné s otočným stolom
pohybovať, ak je nastavovací prvok uhla rezu (4)
uzamknutý.
Nastavenie
Pred vykonávaním nastavenia vždy odpojte
pílu od siete.
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už vo
výrobe. Ak je nutné vykonať opätovné nastavenie
vďaka doprave a prenášaniu alebo z iného dôvodu,
riaďte sa pri nastavovaní vašej píly nasledujúcimi
krokmi. Hneď ako raz pílu nastavíte, malo by toto
presné nastavenie zostať zachované.
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k pravítku (obr. H1 - H4)
•
•
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k dorazu (obr. E1 - E3)
•
•
•
•
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a stlačte
tlačidlo nastavenia uhla rezu (5) pre uvoľnenie
ramena pokosu (42).
Posuňte celý stôl tak, aby sa ukazovateľ
nastavenia zhodoval s hodnotou 0° na uhlovej
stupnici. Skrutku nedoťahujte.
Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie takmer
zapadalo do výrezu (43).
Uhlomer (44) priložte oproti ľavej strane dorazu
(3) a pílového kotúča (39) (obr. E3).
•
Povoľte rukoväť upnutia pokosu (21) a vytiahnite
poistný čap zrušenia pravostranného sklonu (20)
pre uvoľnenie ramena píly.
Posuňte celý stôl tak, aby sa ukazovateľ
nastavenia zhodoval s hodnotou 0° na uhlovej
stupnici. Rukoväť nedoťahujte.
Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie takmer
zapadalo do výrezu (43).
Uhlomerom (44) nastavte nulový uhol pokosu
pílového kotúča (39) (obr. H2).
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov ozubenia.
•
•
•
•
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov ozubenia.
•
•
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a stlačte
tlačidlo nastavenia uhla rezu (5) pre uvoľnenie
ramena pokosu (42).
Posuňte celý stôl tak, aby sa ukazovateľ
nastavenia (46) zhodoval s hodnotou 0° na
uhlovej stupnici, ako je zobrazené na obr. F.
S povolenou skrutkou na nastavenie pokosu
pootáčajte ramenom pokosu okolo nuly a ponechajte
západku nastavenia pokosu zaskočiť na miesto.
Sledujte ukazovateľ uhla rezu (46) a stupnicu (7).
Ak ukazovateľ neukazuje presne nulovú polohu,
povoľte skrutku (47), posuňte ukazovateľ tak, aby
ukazoval presne 0° a skrutku naspäť pritiahnite.
Zámka nastavenia uhla rezu/aretačná tyč
(obr. G)
Nikdy nestláčajte zámku hriadeľa ak sa pílový
kotúč otáča. Po inštalácii pílového kotúča sa
uistite, či je ochranný kryt dole a či je jeho
skrutka bezpečne dotiahnutá.
•
Dotiahnite skrutky (45). V tejto časti nevenujte
ešte pozornosť odčítaniu ukazovateľa pokosu.
Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
Povoľte skrutky (45) a posuňte stôl s uhlovou
stupnicou smerom doprava alebo doľava tak, aby
pílový kotúč a vodiaci doraz zvierali uhol (90°),
merané uhlomerom.
10
Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
Povoľte maticu (49) a posuňte stôl s uhlovou
stupnicou smerom doprava alebo doľava tak, aby
pílový kotúč a vodiaci doraz zvierali uhol (90°),
merané uhlomerom.
Dotiahnite maticu (49).
Ak ukazovateľ sklonu (50) neukazuje nulovú polohu
na meradle sklonu (15), povoľte poistnú skrutku
ukazovateľa (51) a podľa potreby ukazovateľ
posuňte. Opakujte rovnakým spôsobom pre
ukazovateľ sklonu umiestnený na opačnej strane.
Nastavenie pravítka (obr. I1 a I2)
Nastavenie upínacieho systému pokosu
(obr. K)
Hornú časť vodidla je možné nastaviť na vytvorenie
vôle, aby bolo možné vykonať plný sklon píly 48° vľavo
aj vpravo. Vodidlo (3) nastavíte nasledovne:
•
Povoľte rukoväť z plastu (52) a doraz presuňte
doprava.
•
Vykonajte s vypnutou pílou chod naprázdno
a skontrolujte si vôľu. Nastavte doraz tak, aby bol
čo najbližšie k pílovému kotúču a bola tak zaistená
maximálna podpora pri vedení obrobku bez
ovplyvňovania pohybom ramena hore a dole.
•
Upínaciu skrutku bezpečne pritiahnite.
Pravý doraz (8) nastavíte nasledovne:
•
Povoľte rukoväť z plastu (53) a vodidlo presuňte
doprava.
•
Pokračujte spôsobom uvedeným pre nastavenie
ľavého dorazu.
Aby sa mohlo rameno píly pohybovať pri zaistenej
rukoväti upnutia pokosu (21), musí byť upínací systém
pokosu nastavený.
•
Vyskrutkujte skrutku (56), ktorou je rukoväť
prichytená.
•
Zdvihnite rukoväť o otočte ju o 1/8 otáčky v smere
hodinových ručičiek. Skrutku zaskrutkujte späť.
•
Uistite sa, že nie je možné s ramenom píly pohybovať
ak je rukoväť upnutia pokosu (21) uzamknutá
v ľubovoľnom (nie prednastavenom) uhle.
Nastavenie vodiacich koľají (obr. K)
•
•
Vodiaca drážka dorazu (54) sa môže zanášať
pilinami. Na prečistenie drážky použite špajľu
alebo piliny vyfúknite vzduchovým prúdom
nízkeho tlaku.
Pravidelne kontrolujte vodiace koľaje. Musia byť
čisté.
Ak si prajete zmenšiť vôľu vodiacich koľají,
otáčajte skrutky (57) doprava, za stáleho
posúvania pílou dopredu a dozadu.
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
Kontrola a nastavenie uhla sklonu (obr. I1,
I2 a J1 a J2)
Pred začatím prevádzky:
•
Vždy nainštalujte zodpovedajúci pílový kotúč.
Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové
kotúče. Maximálne otáčky píly nesmú prekročiť
maximálne povolené otáčky pílového kotúča.
•
Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
•
Dbajte na to, aby pílový kotúč vždy rezal voľne.
Na náradie príliš netlačte.
•
Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
•
Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
•
Obrobok si upnite.
•
Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnoho
neželezných materiálov, tieto pokyny sa týkajú len
rezania dreva. Rovnaký postup je aplikovaný na iné
materiály. Nerežte s touto pílou železné materiály
(železo a oceľ), vláknité spojivo alebo murivo!
•
Používajte výrez pre pílový kotúč. Ak je výrez pre
pílový kotúč širší ako 10 mm, s pílou nepracujte.
Kontrola a nastavení uhla ľavého sklonu
•
Povoľte upínaciu skrutku (52) ľavostranného
vodidla a hornú časť ľavého bočného vodidla
presuňte čo najviac vľavo.
•
Povoľte rukoväť upnutia pokosu (21) a vytiahnite
poistný čap zrušenia pravostranného sklonu (20)
pre uvoľnenie ramena píly.
•
Posuňte rameno píly doľava tak, aby sa
ukazovateľ nastavenia zhodoval s hodnotou 45°
na uhlovej stupnici. Rukoväť nedoťahujte.
•
Skontrolujte, či je na meradle šikmých rezov (15)
(obr. J1) ukazovateľ sklonu (50) v polohe 45°.
•
Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
•
Povoľte maticu (55) a dorazovú skrutku (56) podľa
potreby zaskrutkujte či vyskrutkujte tak, aby bol
ukazovateľ sklonu (50) v polohe 45°.
•
Dotiahnite maticu (55).
•
Na dosiahnutie uhla 50° vyskrutkujte skrutku
na zarážke nastavenia uhla tak, aby sa mohlo
rameno píly podľa potreby voľne pohybovať.
Vypnutie a zapnutie píly. Poloha vypínača
ON a OFF (obr. L)
Kontrola a nastavenie uhla pravého sklonu
•
Povoľte upínaciu skrutku (53) pravostranného
vodidla a hornú časť pravého bočného dorazu
presuňte čo najviac doľava.
•
Povoľte rukoväť upnutia pokosu (21) a vytiahnite
poistný čap zrušenia pravostranného sklonu (20)
pre uvoľnenie ramena píly.
•
Posuňte rameno píly doprava tak, aby sa
ukazovateľ nastavenia zhodoval s hodnotou 45°
na uhlovej stupnici. Rukoväť nedoťahujte.
•
Skontrolujte, či je na meradle šikmých rezov (15)
(obr. J1) ukazovateľ sklonu (50) v polohe 45°.
•
Ak je vyžadovaná úprava, postupujte tak ako bolo
uvedené pre uhol ľavostranného sklonu.
Otvor (58) v spúšťacom mechanizme je určený na
vloženie zámky, aby bolo možné spínač uzamknúť.
•
Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač (1).
•
Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
Nastavenie regulácie otáčok (obr. L)
Gombík na reguláciu otáčok (13) je možné použiť na
nastavenie požadovaného rozsahu rýchlosti.
•
Otočte gombíkom regulácie otáčok (13) do
požadovanej polohy, ktorá je číselne označená.
•
Vysokú rýchlosť používajte na rezanie mäkkých
materiálov ako je drevo. Na rezanie kovu
používajte nízku rýchlosť.
11
Základné rezy
Šikmé rezy (obr. A1, A2 a P)
Zvislý priamy rez (obr. A1, A2 a M)
Uhol rezania je možné nastaviť od 48° vľavo až po 48°
vpravo a rez môže byť vykonaný s otočným stolom
nastaveným od nuly po maximálne natočenie 45°
vľavo alebo vpravo.
•
•
•
•
•
•
•
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a stlačte
tlačidlo nastavenia uhla rezu (5) pre uvoľnenie
ramena pokosu.
Nechajte západku nastavenia uhla zapadnúť do
polohy 0° a poistnú skrutku na nastavenie uhla
dotiahnite.
Dosku, ktorú budete rezať, oprite o doraz
(3 a 8).
Uchopte prevádzkovú rukoväť (11) ramena píly
a stlačte poistné tlačidlo píly (12).
Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač (1).
Postupne znižujte pílu a vykonajte rez. Pre
dokončenie rezu a úplné oddelenie materiálu
je nutné, aby pílový kotúč skončil až v záreze
v pracovnom stole (9).
Po dokončení rezu uvoľnite stlačenie vypínača
a počkajte, až sa pílový kotúč úplne zastaví. Až
potom vráťte hlavu do hornej pokojovej polohy.
Ľavostranné skosenie rezu
•
Posuňte hornú časť vodidla na ľavej strane (3) čo
najviac doľava.
•
Povoľte rukoväť upnutia pokosu (21) a vytiahnite
poistný čap zrušenia pravostranného sklonu (20),
potom nastavte uhol sklonu podľa potreby.
•
Západka nastavenia uhla bude automaticky
zaistená v polohách 22,5°, 33,85° a 45°. Ak je
vyžadovaný uhol medzi týmito polohami, pevne
pridržte hlavu píly a zaistite ju pritiahnutím rukoväti
upnutia pokosu (21).
•
Ďalej pokračujte spôsobom popísaným v časti pre
rezanie zvislých priamych rezov.
Pravostranné skosenie rezu
•
Posuňte hornú časť vodidla na pravej strane (8)
čo najviac vpravo.
•
Ďalej pokračujte spôsobom popísaným pre
ľavostranné skosenie rezu.
Vykonanie pozdĺžneho rezu (obr. N)
Vodiace koľaje umožňujú rezanie väčších obrobkov
od 50 x 100 mm až po 500 x 1000 mm pri posuvnom
pohybe mimo-dole-späť.
•
Povoľte poistný prvok vodiacich koľají (16).
•
Vytiahnite hlavu píly smerom k sebe a náradie
zapnite.
•
Spustite pílový kotúč na oborobok a zatlačením
hlavy späť rez dokončite.
•
Pokračujte vyššie uvedeným postupom.
•
•
Kvalita rezu
Kvalita a čistota rezu závisí na mnohých faktoroch
a na rezanom materiáli. Najvyššiu kvalitu rezu (rezanie
tvarových obkladacích prvkov) dosiahnete pri použití
karbidového kotúča so 60 zubami. Rovnomerný a pomalý
posuv píly pri rezaní, taktiež zvyšuje kvalitu rezu.
Dbajte na to, aby sa materiál počas rezania
nechvel alebo aby sa nepohyboval; obrobok
vždy riadne upevnite. Pred zdvihnutím
ramena píly, počkajte až sa píla úplne
zastaví. Ak dochádza k trepaniu zadnej časti
rezu, nalepte na dielec v mieste rezu lepiacu
pásku. Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po
skončení rezu pásku opatrne odlepte.
Pozdĺžne rezy nevykonávajte u obrobkov
menších rozmerov ako 50 x 100 mm.
Po dokončení pozdĺžnych rezov nezabudnite
hlavu v zadnej polohe zaistiť.
Zvislý priamy rez (obr. A1, A2 a O)
•
•
•
•
Povoľte nastavovaciu páčku pokosu (4) a stlačte
západku (5).
Posuňte hlavu píly do požadovaného uhla smerom
doľava alebo doprava. Západka bude automaticky
zaistená v polohách 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a 45° ako
na ľavej, tak na pravej strane a v polohe 60° vľavo
a 50° vpravo. Ak je vyžadovaný uhol medzi týmito
polohami, pevne pridržte pílovú hlavu a zaistite ju
pritiahnutím nastavovacej páčky pokosu.
Pred rezaním zaistite, aby bola skrutka pevne
dotiahnutá.
Ďalej pokračujte spôsobom popísaným v časti pre
rezanie zvislých priamych rezov.
Postoj a poloha rúk pri rezaní
Správna poloha rúk a správny postoj uľahčuje prácu,
spresňuje rezanie a zvyšuje kvalitu rezu.
•
Nikdy neukladajte ruky do blízkosti rezu.
•
Medzi rukami a pílovým kotúčom udržujte
bezpečnú vzdialenosť, aspoň 150 mm.
•
Obrobok pevne držte a opierajte o vodiaci doraz. Ruky
udržujte v bezpečnej vzdialenosti a polohe, kým nie
je píla vypnutá a pílový kotúč sa úplne nezastavil.
•
Bez zapnutia píly a pred vlastným vykonaním
rezu, vždy skontrolujte dráhu píly. Uistite sa, že
píla voľne prechádza medzi vodiacimi dorazmi.
•
Pri práci ruky neprekrižujte.
•
Stojte bezpečne na podlahe oboma nohami.
Udržujte rovnováhu.
•
Pri pohybe ramena píly smerom doprava alebo doľava,
pohybujte telom v rovnakom smere ako rameno píly.
Stojte bezpečne na pravej alebo ľavej strane píly.
•
Pri rezaní podľa rysky, sledujte rysku na dielci vo
výrezoch na ochrannom kryte.
Ak vykonávate skosenie konca dreveného
obrobku s malým odrezkom, umiestnite
obrobok tak, aby bol odrezok na tej strane
pílového kotúča, kde kotúč zviera s vodidlom
väčší uhol: napr. ľavý pokos, odrezávanie
doprava - pravý pokos, odrezávanie vľavo.
12
Upevnenie obrobku (obr. A6)
Kombinovaný pokos (obr. R1 a R2)
•
•
Kombinovaný pokos je rez pod dvoma uhlami súčasne,
uhlom (obr. Q1) a pokosom (obr. Q2). Tieto rezy sa
používajú pre spájanie dielcov, ktoré majú rôzne
naklonené strany, ako je zobrazené na obr. R1.
Ak je to možné, upevnite obrobok k základni píly.
Najlepšie výsledky dosiahnete použitím svorky (29)
určenej na použitie s vašou pílou. Ak je to možné,
upevnite obrobok k vodidlu píly. Obrobok je možné
upevniť na ktorúkoľvek stranu píly; svorku upevnite
na rovný povrch vodiaceho dorazu.
Ak sa pri jednotlivých rezoch uhly líšia,
skontrolujte, či sú upínacie skrutky nastavenia
jednotlivých uhlov pevne dotiahnuté. Po
akejkoľvek zmene sklonu alebo pokosu musia
byť tieto skrutky dotiahnuté (obr. R1 a R2).
Vždy používajte upevňovacie svorky pri
rezaní mäkkých, ľahkých kovov.
Podpera dlhších obrobkov (obr. A4)
•
•
Kombinovaný pokos je rez pod dvoma uhlami súčasne,
uhlom (obr. Q1) a pokosom (obr. Q2). Tieto rezy sa
používajú pre spájanie dielcov, ktoré majú rôzne
naklonené strany, ako je zobrazené na obr. R1.
Dlhé obrobky je nutné vždy pred rezaním podložiť
a upevniť.
Používajte predlžovaciu podperu pre dlhé dielce
(27) pre predĺženie stola píly (podperu je možné
zakúpiť u autorizovaného dílera). Vždy používajte
dostupné podpery na podoprenie a upevnenie
dlhých obrobkov, aby ste zabránili pádu obrobku
alebo úrazu.
Ak sa pri jednotlivých rezoch uhly líšia,
skontrolujte, či sú upínacie skrutky nastavenia
jednotlivých uhlov pevne dotiahnuté. Po
akejkoľvek zmene sklonu alebo pokosu
musia byť tieto skrutky dotiahnuté.
Tvarové rámy, šablóny a ďalšie štvorstranné
projekty (obr. Q1 a Q2)
•
Tvarové lišty a rámy
Pred rezaním tvarových obkladacích líšt a rámov, si
najskôr vyskúšajte na kúskoch dreva spôsob rezania,
kým si nie ste istí, že prácu bez problémov zvládnete.
Vaša píla je výborným náradím na orezávanie hrán
tak, ako je znázornené na obr. Q1. Zobrazený spoj
bol vytvorený pomocou oboch zošikmení.
•
•
•
Nastavenie šikmých rezov
Uhol sklonu rezu je nastavený na 45°. Výsledný spoj
zviera uhol 90°.
Rameno uhla rezu je nastavené a uzamknuté v nulovej
polohe. Rezaný kus je položený širšou stranou na stôl
píly a užšou stranou sa opiera o vodiaci doraz.
Počet strán
4
5
6
7
8
9
10
NASTAVTE TENTO UHOL SKLONU NA PÍLE
Obrázky (Q1 a Q2) platia pre projekty / výrobky so štyrmi
stranami. Pri spájaní výrobkov s viacerými stranami je
potrebné zmeniť nastavenie uhla alebo sklonu rezu.
Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť uhlov pre rôzne
výrobky s rôznym počtom strán za predpokladu, že sú
všetky strany rovnaké. Pre výrobky s iným počtom strán,
ktoré nie sú uvedené v tabuľke, vydeľte 180° počtom strán
a zistíte hodnotu nastavenia uhla alebo sklonu píly.
Uhol alebo sklon
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
ŠTVORCOVÝ
VÝROBOK
VÝROBOK
S 6 STRANAMI
VÝROBOK
S 8 STRANAMI
NASTAVTE TENTO POKOSOVÝ UHOL NA PÍLE
13
UHOL JEDNOTLIVÝCH DIELCOV / STRÁN VÝROBKU (UHOL „A“)
Nastavenie pokosových rezov
Rovnaký rez môže byť vykonaný po nastavení píly na
vykonávanie pokosových rezov. Rezaný kus sa v tomto
prípade opiera širšou stranou o vodiaci doraz.
Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže pri voľbe
správneho nastavenia uhlov a sklonov pri
najbežnejších kombinovaných uhlových rezoch.
Najskôr zvoľte požadovaný uhol dielca „A” (obr.
R2). Potom odčítajte výsledný uhol na správnom
oblúku v tabuľke. Z tohto bodu hľadajte v tabuľke
priamo dole presný uhol sklonu a priamo naprieč
nájdete presný pokos.
Nastavte vašu pílu na predpísané uhly a vykonajte
niekoľko skúšobných rezov.
Skúste si, či budú k sebe jednotlivé dielce lícovať.
Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi stranami
s vonkajším uhlom 25° (uhol „A”) (obr. R2), použite
horný oblúk v tabuľke. Na oblúku nájdete hodnotu
uhla 25°. Sledujte na každej strane vodorovnú
rôznobežku a dostanete nastavenie pokosu píly
(23°). Podobným spôsobom, sledovaním zvislej
rôznobežky hore či dole dostanete nastavenie uhla
sklonu píly (40°). Vždy spravte niekoľko rezov na
odrezkoch pre kontrolu nastavenia píly.
Rezanie základných líšt
•
Rezanie základných líšt sa vykonáva pod uhlom
sklonu 45°.
•
•
•
Pred vykonaním akéhokoľvek rezu si ho skúste
na nečisto bez zapnutej píly.
Všetky rezy sa robia tak, že zadnú stranu lišty
položíme na plocho na pílu.
•
Odsávanie prachu (obr. A2 a A3)
Vnútorný roh
Ľavý bok
•
Lištu položte hornou stranou oproti dorazu.
•
Uložte si ľavý bok rezu.
-
•
•
Pravý bok
•
Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
•
Uložte si ľavý bok rezu.
Na dosiahnutie uvedených výkonov používajte vždy
pílové kotúče 305 mm s otvorom pre hriadeľ 30 mm.
Rezanie mäkkých, ľahkých kovov
Pri rezaní neželezných kovov je náradie možné používať
len v režime pokosových rezov. Neodporúčame
vykonávať šikmé rezy alebo kombinované rezy,
vyžadujúce nastavenie oboch uhlov zároveň. Píla nie
je určená pre rezanie železa a iných tvrdých kovov.
Pravý bok
•
Lištu položte hornou stranou oproti dorazu.
•
Uložte si pravý bok rezu.
•
Rezanie čela lišty
Rezanie čela lišty sa robí v kombinovanom pokose.
Pre dosiahnutie extrémnej presnosti má vaša píla
prednastavené uhly v polohách 31,62° pokos a 33,85°
uhol. Tieto polohy sú štandardné pre čelá líšt s uhlami
52° hore a 38° dole.
•
•
•
•
Pred konečným rezom si spravte testovací rez na
odrezku materiálu.
Všetky rezy sa robia s ľavým skosením a so
zadnou stranou lišty položenou oproti základni.
•
Vnútorný roh
Ľavý bok
•
Horná strana lišty oproti dorazu.
•
Skosenie vpravo.
•
Uložte si ľavý bok rezu.
-
Vždy používajte upevňovacie svorky pri rezaní
mäkkých, ľahkých kovov. Pred rezaním sa uistite,
či je obrobok riadne upevnený.
Pre rezanie ľahkých kovov, používajte len pílové
kotúče, určené pre rezanie mäkkých ľahkých
kovov.
Používajte len vhodné mazivo v spreji alebo vosk.
Nepoužívajte chladiace a mazacie emulzie alebo
podobné mazacie prostriedky.
Pre zníženie rizika úrazu, spôsobené odlietajúcimi
kovovými pilinami, zapojte medzi pílu a elektrickú
zásuvku prepínač FI alebo istič DI.
FI prepínač musí vyhovovať nasledujúcim špecifikáciám
a požiadavkám:
napätie
prúd
reakčný čas
vypínací prúd
Pravý bok
•
Spodná strana lišty oproti dorazu.
•
Skosenie vľavo.
•
Uložte si ľavý bok rezu.
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI istič musí vyhovovať nasledujúcim špecifikáciám
a požiadavkám:
DIN VDE 0661
Vonkajší roh
Ľavý bok
•
Spodná strana lišty oproti dorazu.
•
Skosenie vľavo.
•
Uložte si pravý bok rezu.
-
Vak na zbieranie prachu (26) pripevnite do
odvádzača pilín (18).
Vždy keď je to možné, pripojte k píle odsávacie
zariadenie zodpovedajúce príslušným predpisom,
ktoré sa týkajú emisií prachu.
Pílové listy
Vonkajší roh
Ľavý bok
•
Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
•
Uložte si pravý bok rezu.
-
Preklopte drážkový doraz (17) dopredu, smerom
k pílovému kotúču.
Nastavovacou skrutkou (59) nastavte požadovanú
hĺbku rezanej drážky. Môže sa stať, že bude nutné
najskôr povoliť poistnú maticu (60).
Ak chcete vykonať priamu drážku, vložte medzi
vodidlo a obrobok odrezok veľkosti približne 5 cm.
napätie
prúd
vypínací prúd
vypnutie všetkých pólov
PE monitorovanie
nízkonapäťová priepust.
Pravý bok
•
Horná strana lišty oproti dorazu.
•
Skosenie vpravo.
•
Uložte si pravý bok rezu.
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Drážkovanie (obr. S)
Doplnkové príslušenstvo
Píla je vybavená drážkovým dorazom (17) a nastavovacou
skrutkou (59), umožňujúcou drážkové rezanie.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
14
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Preprava (obr. A1, A2 a B)
Píla je vybavená prepravnou rukoväťou (10) pre
pohodlný prenos a transport píly, ktorá sa nachádza
na hornej strane ramena píly.
•
Pri prenášaní píly sklopte rameno a stlačte dole
poistný čap hlavy (22).
•
Zaistite poistný prvok vodiacich koľají s hlavou
píly v prednej polohe, zaistite rameno pokosu
s uhlom plne vpravo, zasuňte vodidlo (3 & 8)
úplne dovnútra a zaistite páčku pokosu (20) tak,
aby bola hlava píly v zvislej polohe. Tým bude
náradie zložené čo najviac k sebe.
•
Na prenášanie píly používajte vždy prepravnú
rukoväť (10) alebo prelis (24) zobrazený na obr. B.
Spoločnosť D E WALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov D E WALT po skončení ich
technickej životnosti. Využite túto bezplatnú službu
a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného strediska
DEWALT nájdete na zadnej strane tohto návodu.
Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Prehlásenie o zhode
Údržba
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho
pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
DW718
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy
a nariadenia: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
86/188/EEC, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-2,
EN 61000-3-3 a EN 61029-3.
Čistenie
Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte
prosím spoločnosť DEWALT na dole uvedenej adrese
alebo na adrese uvedenej na konci tohto návodu.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
•
•
Pravidelne čistite vrchný pracovný stôl.
Pravidelne čistite systém na odsávanie prachu.
88 dB(A)
LpA (akustický tlak)
101 dB(A)
LWA (akustický výkon)
Meraná úroveň vibrácií RMS
< 2.5* m/s2
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
* nepresnosť merania podľa normy EN 12096: 0,4 m/s2
Vyvarujte sa pri vykonávaní údržby píly použitiu
čistiacich prostriedkov alebo mazív. Zvlášť
spreje a aerosólové čistiace prostriedky môžu
chemicky poškodiť plastový ochranný kryt.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Keď nebudete váš výrobok DEWALT ďalej potrebovať
alebo uplynie lehota jeho životnosti, nelikvidujte ho
spolu s domovým odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
15
10 Používajte lapače prachu
Ak je zariadenie vybavené adaptérom pre
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
11 Odpratanie nastavovacích prípravkov a kľúčov
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
12 Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prezrite a ak sú
poškodené, tak ich vymeňte. Ak používate náradie
vonku, používajte len predlžovací kábel určený na
vonkajšie použitie, ktorý je aj takto označený.
13 Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepoužívajte príliš slabé násady alebo
prídavné zariadenia pri práci s výkonným náradím
v ťažkých podmienkach. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané v takom
výkonnostnom rozsahu, na aký bolo určené.
Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané v tomto
návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
14 Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie a napájací kábel
starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie
ochranných krytov a spínačov a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť správny chod náradia. Uistite sa,
či bude náradie riadne pracovať a či bude riadne
vykonávať určenú funkciu. Ak je ktorákoľvek časť
náradia chybná alebo je poškodená, náradie
nepoužívajte. Ak nepracuje správne hlavný vypínač,
náradie nepoužívajte. Zničené alebo inak poškodené
dielce nechajte vymeniť v značkovom servise
DEWALT. Nevykonávajte neodborné opravy sami.
15 Vypínajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite
ho a počkajte, kým sa úplne nezastaví. Ak sa
náradie nepoužíva, pred výmenou častí náradia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred vykonávaním
údržby vždy odpojte napájací kábel.
16 Zabráňte nechcenému spusteniu
Pred pripojením napájacieho kábla k sieti sa
uistite, či je náradie vypnuté.
17 Chráňte kábel pred poškodením
Nešklbte a neťahajte za kábel pri jeho vyťahovaní
zo zásuvky. Kábel ukladajte tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
18 Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť uskladnené
na suchom mieste a musí byť tiež vhodne
zabezpečené, mimo dosahu detí.
19 Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v čistom a bezchybnom
technickom stave. Dodržujte všetky pokyny na
vykonávanie údržby a na výmenu príslušenstva.
Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté,
suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní stacionárneho elektrického náradia
dodržujte vždy bezpečnostné predpisy platné
vo Vašej krajine, aby ste znížili riziko vzniku
požiaru, úrazu spôsobeného elektrickým prúdom
alebo riziko iného poranenia. Pred použitím
tohto výrobku si riadne preštudujte celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Všeobecné pokyny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte do úvahy pracovné prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie
vo vlhkom prostredí. Pracovné miesto musí byť
dobre osvetlené (250 – 300 luxov). Nepoužívajte
náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
Držte z dosahu detí
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti náradia a aby
sa dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev alebo šperky, pretože by
mohli byť zachytené pohyblivými časťami náradia.
Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku
hlavy. Ak pracujete vonku, používajte ak to bude
možné gumené rukavice a protišmykovú obuv.
Ochrana obsluhy
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú drobné
čiastočky materiálu, používajte respirátor proti
prachu alebo ochranný štít. Ak sú tieto čiastočky
horúce, používajte tiež vhodnú pracovnú zásteru.
Používajte vždy vhodnú ochranu sluchu. Vždy
noste ochrannú prilbu.
Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi
(napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky).
Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci,
atď.) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Pri práci majte všetky potrebné nástroje
a náradie na dosah
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Pozorne sledujte priebeh pracovných operácií.
Premýšľajte. Náradie nepoužívajte, ak ste
unavení.
Upnite si riadne oborobok
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo
zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to
manipuláciu s náradím oboma rukami.
16
20 Opravy
Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným
predpisom. Opravy tohto náradia vždy
zverujte mechanikom značkového servisu
D E WALT. Opravy by mali byť vykonávané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielcov. inak môže dôjsť
k nebezpečnému ohrozeniu používateľa.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové
píly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú všetky uzavieracie kľuky a prídržné svorky
pritiahnuté.
Bez nainštalovaného ochranného krytu s náradím
nepracujte; taktiež s náradím nepracujte, ak
ochranný kryt nefunguje alebo nie je riadne
udržiavaný.
Nikdy nepoužívajte pílu bez ochranného krytu.
Nikdy nestrkajte ruky do oblasti ostria, ak je píla
pod napätím.
Nikdy sa nepokúšajte pílu rýchlo zastaviť zablokovaním
kotúča pomocou náradia alebo iných prostriedkov
zasunutím oproti kotúču; takýmto spôsobom môže
byť spôsobený neúmyselne vážny úraz.
Skôr, než použijete akékoľvek príslušenstvo si
prečítajte návod na použitie. Nesprávne použitie
príslušenstva môže náradie poškodiť.
Pre rezaný druh materiálu zvoľte príslušný pílový
kotúč.
Dodržujte maximálnu rýchlosť vyznačenú na
pílovom kotúči. Pri manipulácii s pílovým kotúčom
používajte držiak alebo rukavice.
Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč
správne nasadený.
Skontrolujte, či sa kotúč otáča správnym smerom.
Dbajte na to, aby bol kotúč stále ostrý. Nepoužívajte
pílové kotúče, ktoré majú menší alebo väčší než
odporúčaný priemer. Parametre pílového kotúča
sú uvedené v technických údajoch. Používajte
len pílové kotúče, ktoré sú špecifikované v tomto
návode a zodpovedajú norme EN 847-1.
Zvážte, či nebude vhodné použiť špeciálny kotúč
so zníženou hlučnosťou.
Nepoužívajte kotúče typu HSS.
Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
kotúče.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Pred zastavením píly, nadvihnite pílu nad dielec
a potom uvoľnite vypínač.
Pri vykonávaní pokosových rezov zaistite, aby
bolo rameno píly bezpečne upevnené.
Nevkliňujte nič do ventilátora, aby ste pridržali
hriadeľ motora.
Ochranný kryt píly sa pri poklesnutí ramena
automaticky zdvihne; po zdvihu ramena sa opätovne
automaticky nasunie na ostrie pílového kotúča.
Ochranný kryt je možné ručne zdvihnúť, ak
nasadzujeme alebo odoberáme pílové kotúče
alebo ak vykonávame kontrolu píly. Ochranný kryt
nikdy rukou nezdvíhajte, ak nie je píla vypnutá.
•
•
Udržujte poriadok v okolí píly bez zvyškov
materiálu, napríklad triesok a odrezkov.
Pravidelne kontrolujte, či sú vetracie štrbiny
motora čisté a bez zvyškov triesok.
Ak je ochranný kryt s drážkou opotrebovaný,
vymeňte ho.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča odpojte stroj od
elektrického vedenia.
Nikdy nevykonávajte čistenie alebo údržbu, ak je
stroj ešte v chode a hlava sa nenachádza v hornej
pokojovej polohe.
Náradie podľa možnosti vždy upevnite
k pracovnému stolu.
Ak pre označenie línie rezu používate laser, uistite
sa, či podľa normy EN 60825-1:2001 zodpovedá
triede 2. Laserový žiarič nenahradzujte iným
typom. Ak je laserový prístroj poškodený, zverte
jeho opravu značkovému servisu.
V prednej časti ochranného krytu je kvôli viditeľnosti
pri rezaní mriežková clona. Hoci mriežka výrazne
znižuje množstvo odlietajúcich zvyškov, v ochrannom
kryte sú otvory a ak sa cez ne pozeráte, mali by ste
mať vždy nasadené ochranné okuliare.
Ostatné riziká
Pri použití píl vznikajú nasledovné riziká:
poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi. Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká.
Tieto riziká sú:
Poškodenie sluchu.
Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami
otáčajúceho sa pílového kotúča.
Riziko poranenia pri výmene pílového kotúča.
Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
zvíreného pri rezaní dreva, najmä dubového,
bukového a materiálu MDF.
17
čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je
potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu,
príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme
si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe
starostlivo uschovajte.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš
najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či
pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše
služby na najvyššej úrovni.
D E WALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam
nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa
servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych
číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného
výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa
v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30
dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od
zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci
záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie
vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty
máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise
DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje
počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe
pre priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe
pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné
odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej
chyby za nasledovných podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D E WALT a s dokladom o
nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk D E WALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je
vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie
spolu s prístrojom DEWALT.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
•
Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú
badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
•
Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál
poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných opráv.
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané
opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože,
brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny
papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené
opotrebovaním.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka
v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429
Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému
výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného
00047827 - 18-07-2007
18
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
19
DW718 - - - - - A
Motor
GEHRUNGSSÄGE 1
©
20
DW718 - - - - - A
Tisch
GEHRUNGSSÄGE 1
©
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising