DW713XPS | DeWalt DW713XPS MITRE SAW instruction manual

555222-14 PL
DW713
Rys. 1
Rys. 2
2
Rys. 3
Rys. 5
Rys. 4
3
Rys. 6
Rys. 8
Rys. 7
Rys. 9
Rys. 10
4
Rys. 11
Rys. 12
Rys. 13
Rys. 14
Rys. 15
Rys. 16
5
Rys. 17
Rys. 18
Rys. 19
Rys. 20
Rys. 21
Rys. 22
6
Rys. 23
Rys. 24
Rys. 25
Rys. 26
Rys. 27
Rys. 28
7
Rys. 29
Rys. 30
Rys. 31
Rys. 32
Rys. 34
Rys. 35
8
Rys. 37
9
PILARKA UKOSOWA
DW713
Serdeczne gratulacje!
Cięcie prostopadłe pod kątem 31,62° przy jednoczesnym cięciu ukosowym pod kątem 33,85°
Wynikowa wysokość przy
maksymalnej szerokości
133 mm
mm
20
Czas automatycznego
hamowania piły tarczowej
s
< 10,0
Masa
kg
14,8
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Poziom ciśnienia akustycznego A
Poziom mocy akustycznej A
Niepewność pomiaru ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru mocy
akustycznej
Dane techniczne
DW713
Napięcie
Pobór mocy
średnica piły tarczowej
Maksymalna prędkość
obrotowa piły tarczowej
Maksymalna szerokość cięcia
prostopadłego poprzecznego
(pod kątem 90°)
Maksymalna szerokość cięcia
prostopadłego pod kątem 45°
Maksymalna głębokość cięcia
prostopadłego poprzecznego
(pod kątem 90°)
Maksymalna głębokość cięcia
prostopadłego pod kątem 45°
Maksymalny kąt cięcia
prostopadłego
dB(A)
dB(A)
91
102
dB(A)
3,0
dB(A)
3,0
V
W
mm
230
1600
250
obr/min
5000
mm
162
mm
114
mm
90
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
mm
58
w lewo
w prawo
50°
50°
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
w lewo
w prawo
Cięcie prostopadłe poprzeczne
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej szerokości
89 mm
mm
Wynikowa wysokość przy
maksymalnej szerokości
162 mm
mm
Cięcie prostopadłe po kątem 45°
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej wysokości
89 mm
mm
Wynikowa wysokość przy
maksymalnej szerokości
114 mm
mm
Cięcie ukosowe pod kątem 45°
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej wysokości
61 mm
mm
Wynikowa wysokość przy
maksymalnej szerokości
161 mm
mm
48°
48°
Maksymalny kąt cięcia
ukosowego
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa w trzech osiach) zmierzone według
normy EN 61029:
Ważona wartość skuteczna
3,4
przyśpieszeń drgań
m/s2
1,5
Niepewność pomiaru
m/s2
Natężenie prądu bezpiecznika:
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić
do lekkich lub średnich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić
do szkód rzeczowych.
95
41
67
41
95
25
10
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie
załączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych
warunkach zastosowania (na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do
miejsca pracy. Pilnuj, by osoby postronne,
a zwłaszcza dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani przedłużacza i trzymaj je z dala
od miejsca pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia. Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
6. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki uzyskuje
się, gdy elektronarzędzie jest obciążane
w umiarkowany sposób zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. Do ciężkich prac nie używaj zbyt
słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów
innych, niż przewidziane przez producenta,
np. ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni
drzew i gałęzi.
8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia. Przy pracy na
wolnym powietrzu godne polecenia jest
obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
9. Ochrona osobista. Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
DW713
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że pilarka
ukosowa nr katalogowy DW713 została wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EG (do 28. grudnia 2009);
2006/42/EG (od 29. grudnia 2009); 2004/108/
EG; 2006/95/EG; EN 61029-1:2000 + A11:2003
+ A12:2003; EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za prawdziwość danych technicznych i składa tę deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
10-10-07
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym i doznania urazu
ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj zamieszczone niżej przepisy bezpieczeństwa pracy
i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ NA WYPADEK, GDYBY ZNÓW BYŁA KIEDYŚ
POTRZEBNA.
11
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
pył lub drobiny obrabianego materiału. Gdy
są one gorące, ubierz żaroodporny fartuch.
Zawsze zakładaj specjalne nauszniki
ochronne i kask ochronny.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Utrzymuj stabilną postawę. Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji smarowania i wymiany akcesoriów. Regularnie
kontroluj narzędzia, a w razie uszkodzenia,
zleć naprawę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. W razie nieużywania elektronarzędzia i przy wymianie
akcesoriów, jak np. piła tarczowa, końcówki
i brzeszczoty, zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem
elektronarzędzia zawsze sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia elektronarzędzia. Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Używaj przedłużaczy przystosowanych
do pracy na wolnym powietrzu. Przed
użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go
w razie uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu używaj tylko przedłużaczy
nadających się do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.
19. Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony bądź pod wpływem leków lub
alkoholu.
20. Kontroluj elektronarzędzie pod względem uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić bezpieczną
pracę elektronarzędzia, wszystkie części
muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające - naprawione lub wymienione przez autoryzowany warsztat
serwisowy, jeżeli w instrukcji nie podano
inaczej. W żadnym przypadku nie używaj
elektronarzędzia z niesprawnym wyłącznikiem i nigdy nie próbuj samemu naprawiać
maszyny.
OSTRZEŻENIE! Używanie innych nasadek i wyposażenia,
niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym specjalistom. Elektronarzędzie to
jest zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie narażać się na wypadek, naprawy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych zlecaj tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek
ukosowych
•
•
•
•
12
Maszyna ta zawiera specjalny kabel sieciowy, który może być wymieniony tylko przez
producenta lub autoryzowany warsztat
serwisowy.
Nie używaj pilarki do cięcia materiałów
niezalecanych przez producenta.
Używaj pilarki tylko wtedy, gdy osłony piły
tarczowej są założone, prawidłowo działają
i znajdują się w nienagannym stanie technicznym.
Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze zamocowane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj w czystości otoczenie pilarki,
a zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał, jak np. trociny i inne pozostałości po
cięciu.
Używaj właściwie naostrzonych pił tarczowych. Nie przekraczaj przy tym wartości
maksymalnej prędkości obrotowej podanej
na tarczy.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy
nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
Nigdy nie próbuj zatrzymywać piły tarczowej
przez przykładanie do niej jakiegoś narzędzia lub innego przedmiotu, gdyż grozi to
poważnymi urazami ciała.
Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż popełniony
tutaj błąd może stać się przyczyną szkód
rzeczowych.
Przy manipulowaniu tarczą tnącą posługuj
się uchwytem lub załóż rękawice ochronne.
Przed użyciem pilarki sprawdź, czy piła
tarczowa jest prawidłowo zamontowana.
Upewnij siłę, czy piła tarczowa obraca się
we właściwym kierunku.
Nie używaj pił tarczowych o średnicach
mniejszych lub większych niż określone
w specyfikacji. Stosuj tylko tarcze tnące
o parametrach wyszczególnionych w danych technicznych i zgodnych z normą
EN 847-1.
Rozważ zastosowanie specjalnie skonstruowanych tarcz tnących o niskim poziomie
wytwarzanego hałasu.
Nie używaj pił tarczowych ze stali szybkotnącej.
Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych
pił tarczowych.
Nie używaj tarcz szlifierskich.
Nigdy nie używaj pilarki bez wkładki szczelinowej.
Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę
tnącą z rzazu w przedmiocie obrabianym.
Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie unosi się do góry
i zamyka ponownie, gdy piła powraca do
swojej pozycji wyjściowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
Nigdy ręcznie nie unoś osłony tarczy, gdy
pilarka jest załączona. W razie potrzeby
można to zrobić w celu montażu, wymiany
lub kontroli piły.
Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
W razie zużycia wymień wkładkę szczelinową.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą
tarczy tnącej odłącz pilarkę od zasilania.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją,
dopóki pilarka jeszcze pracuje i głowica nie
znajduje się w położeniu spoczynkowym.
Jeżeli to możliwe, pilarka zawsze powinna
być ustawiona na stole warsztatowym.
Jeżeli do wyświetlania linii cięcia jest używany laser, sprawdź, czy odpowiada on
klasie 2 według normy EN 60825-1: 2001.
Nie wymieniaj diody laserowej na diodę
innego typu. Uszkodzony laser oddaj w celu
naprawy do autoryzowanego warsztatu
serwisowego.
Przednia część osłony piły tarczowej zawiera niewielkie szczeliny, które zapewniają
dobrą widoczność przedmiotu obrabianego.
Chociaż szczeliny znacznie ograniczają
wylatywanie trocin, to jednak nie eliminują
ich całkowicie i dlatego podczas piłowania
powinno się zakładać okulary ochronne.
Przy piłowaniu drewna zawsze przyłączaj
odpylacz ssący. Zwracaj uwagę na czynniki
mające wpływ na ilość powstającego pyłu,
jak:
- rodzaj obrabianego materiału (przy cięciu
płyt wiórowych powstaje więcej pyłu niż
przy cięciu drewna);
- ostrość piły tarczowej;
- prawidłowe ustawienie piły tarczowej;
Sprawdź, czy odpylacz ssący, a także
okapy, deflektory i kanały są odpowiednio
zamontowane.
By ograniczyć wytwarzany hałas:
- Stosuj specjalne piły tarczowe o niskim
poziomie hałasu
- Używaj tylko ostrych pił tarczowych.
Regularnie konserwuj maszynę.
W razie wykrycia jakichś defektów elektronarzędzia, osłon tarczy lub samej piły
tarczowej natychmiast powiadom odpowiedzialną osobę.
•
•
•
Zapewnij odpowiednie ogólne lub punktowe
oświetlenie.
Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie użytkowników pod względem zastosowania,
regulacji i eksploatacji tego elektronarzędzia.
Jeżeli do wyświetlania linii cięcia jest używany laser, NIE wolno wymieniać diody
laserowej na diodę innego typu. Naprawy
mogą być wykonywane tylko przez producenta lasera lub jego autoryzowane
przedstawicielstwo.
Opis (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek ani samego elektronarzędzia, ani jego elementów,
gdyż może to doprowadzić do szkód
osobowych lub rzeczowych.
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Pilarka ukosowa jest przeznaczona do profesjonalnego cięcia drewna, tworzyw drzewnych
i tworzyw sztucznych. Można nią łatwo, dokładnie i bezpiecznie wykonywać cięcia prostopadłe
poprzeczne i pod kątem oraz ciecia ukosowe
Pilarka ukosowa DW713 stanowi elektronarzędzie do profesjonalnego użytku. NIE POZWÓL,
by bawiły się nią dzieci. Osoby w wieku poniżej
16 lat mogą korzystać z tej maszyny tylko pod
nadzorem.
a. Rękojeść
b. Dolna osłona tarczy
c. Prawa prowadnica oporowa
d. Stolik obrotowy
e. Dźwignia blokady mechanizmu obrotu
stolika
f. Skala kąta cięcia prostopadłego
g. Łapa
h. Otwory na szyny przedłużające stolik pilarki
i
Klucz do mocowania piły tarczowej
j. Otwory do mocowania pilarki do stołu warsztatowego
k. Pokrętło ustalające prowadnicy oporowej
l. Wyłącznik
m Uchwyt do przenoszenia
n. Przyłącze do odsysania trocin i pyłu
o. Kołek blokujący
p. Pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
q. Skala kąta cięcia ukosowego
r. Wycięcie dla ułatwienia przenoszenia pilarki
s. Wkładka szczelinowa
t. Zatrzask mechanizmu obrotu stolika
u. Dźwignia zwalniająca zatrzask mechanizmu obrotu stolika
v. Lewa prowadnica oporowa
w. Obudowa silnika
x. Blokada wrzeciona
y. Otwór na kłódkę
z. Ogranicznik kąta pochylenia tarczy
aa. Regulacyjna śruba zderzakowa mechanizmu pochylania tarczy
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe zagrożenie stanowią:
- obracające się elementy.
Pomimo stosowania osłon ochronnych i przestrzegania przepisów bhp nie da się uniknąć
pewnych niebezpieczeństw. Należą do nich
zwłaszcza:
- uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza nieosłonięty obszar obracającej się
tarczy tnącej;
- niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy tnącej;
- przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych;
- zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu, buku i płyt
MDF.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 pilarka ukosowa
1 klucz do piły tarczowej (przechowywany
w uchwycie)
1 piła tarczowa
1 worek pyłowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
•
•
Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
14
bb. Regulacyjna śruba zderzakowa pionowego
ustawienia tarczy
cc. Dźwignia blokady głowicy
dd. Tylna dolna osłona tarczy
ee. Górna osłona tarczy
Rozpakowanie (rys. rys. 1, 2, 4)
1. Chwyć pilarkę za uchwyt (m) i wyjmij ją
z opakowania,
2. Naciśnij rękojeść (a) do dołu i wyjmij kołek
blokujący (o), tak jak pokazano na rysunku.
3. Powoli zwolnij nacisk, by ramię pilarki mogło
się unieść do góry.
Wyposażenie dodatkowe (rys. 3)
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
Worek pyłowy
Zacisk
Laser
Opora wzdłużna
Podpórka pod przedmioty obrabiane
Mocowanie pilarki do stołu
warsztatowego (rys. 5)
1. Wszystkie 4 łapy zawierają otwory (j), które
pozwalają na łatwe zamocowanie pilarki do
stołu warsztatowego. Otwory mają dwie
różne średnice, co umożliwia zastosowanie
różnych śrub mocujących. Do mocowania
wystarczy tylko jedna śruba przełożona przez jeden z otworów wykonanych
w każdej łapie. Przed rozpoczęciem pracy
dobrze zamocuj pilarkę tak, by nie mogła
się poruszyć. By ułatwić przestawianie pilarki, można ją przytwierdzić do płyty wiórowej
grubości przynajmniej 12,5 mm. Płyta taka
daje się łatwo mocować do stołu warsztatowego i znów odmocowywać w celu zmiany
miejsca ustawienia.
2. Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej
nie mogą wystawać od spodu, gdyż płyta
ta musi płasko przylegać do stołu warsztatowego. Przy mocowaniu pilarki ściskami
wolno je przykładać tylko do końców łap,
gdzie znajdują się otwory do mocowania
śrubami. Przytwierdzenie pilarki w inny sposób może przeszkadzać w jej prawidłowym
funkcjonowaniu.
3. By podczas pracy nie doszło do zablokowania piły tarczowej lub innych niedokładności, powierzchnia montażowa powinna
być płaska. Gdy pilarka kiwa się na łapach,
podłóż pod jedną z nich kawałek materiału,
by w ten sposób uzyskać niezbędną stabilność maszyny.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego sprawdź,
czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej pilarki.
Pilarka jest zgodnie z normą EN 61029
podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony tylko przez autoryzowany warsztat
serwisowy lub specjalistę elektryka.
Przedłużacz
W razie konieczności użycia przedłużacza
musi on być dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymywać pobór mocy przez pilarkę (patrz
dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm 2. Zawsze całkowicie odwijaj kabel
z bębna.
Zaniki napięcia
W chwili załączania pilarki powstają chwilowe
zaniki napięcia. Przy słabej sieci prądu przemiennego może to powodować zakłócenia
w pracy innych urządzeń. Przy impedancji sieci
poniżej 0,25 W nie trzeba się obawiać żadnych
zakłóceń.
Montaż piły tarczowej (rys. rys. 6,
7, 8 i 9)
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nie dotyczy to regulacji lasera.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Nie
dotyczy to regulacji lasera.
15
8. Wspornik osłony tarczy (ll) przesuń do dołu,
aż narożny element kątowy (mm) znajdzie
się poniżej łba śruby mocującej wspornik
(kk).
9. Dokręć śrubę mocującą wspornik osłony
piły tarczowej.
Nigdy nie naciskaj przycisku blokady
wrzeciona, gdy pilarka jest załączona
lub piła tarczowa jeszcze się obraca.
Nie używaj pilarki do przecinania materiałów żelaznych, muru ani wyrobów
azbestowych.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie naciskaj przycisku blokady wrzeciona,
gdy piła tarczowa się obraca. Po
założeniu piły tarczowej wspornik osłony przytrzymaj w dolnej
pozycji i mocno dokręć mocującą
go śrubę.
OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem pilarki ponownie ustaw wspornik osłony tarczy w pierwotnej
pozycji i dokręć śrubę mocującą.
W przeciwnym razie osłona może
zetknąć się z obracającą piłą
tarczową, co grozi uszkodzeniem
pilarki i doznaniem ciężkich urazów ciała.
Montaż piły tarczowej (rysunki D1 - D5)
1. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę
głowicy (cc), by zwolnić dolną osłonę piły
tarczowej (o). Następnie osłonę tę podnieś
maksymalnie do góry.
2. Za pomocą końcówki Torx dostarczonego
klucza do mocowania (i) wystarczająco
poluzuj śrubę mocującą wspornik osłony
tarczy (kk), by narożny element kątowy
(mm) mógł przejść między łbem śruby
a osłoną tarczy. Teraz wspornik osłony tarczy (ll) można podnieść na tyle do góry, by
zapewnić sobie dostęp do śruby mocującej
tarczę (nn).
3. Przytrzymując podniesioną dolną osłonę tarczy za jej śrubę mocującą (kk) naciśnij ręką
blokadę wrzeciona (x) do dołu. Drugą ręką
chwyć dostarczony klucz (i) i obracając go
w prawo poluzuj śrubę mocującą piłę tarczową (nn) (śruba ta ma gwint lewostronny).
Regulacje
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nie dotyczy to regulacji lasera.
OSTRZEŻENIE: By uruchomić
blokadę wrzeciona, naciśnij przycisk i obróć ręką wrzeciono, aż
poczujesz, że blokada zadziałała.
Nadal przytrzymuj naciśnięty przycisk blokady, by nie dopuścić do
obracania się wrzeciona.
Pilarka ukosowa została dokładnie wyregulowana w zakładzie produkcyjnym. Gdyby
podczas transportu lub z jakiegokolwiek innego powodu zaistniała konieczność ponownej
regulacji, wykonaj opisane niżej operacje. Po
prawidłowym wykonaniu regulacji nie trzeba
już jej powtarzać.
4. Wyjmij śrubę mocującą piłę tarczową (nn)
wraz z zewnętrznym pierścieniem kołnierzowym (pp).
5. Załóż piłę tarczową (oo) na pierścień adaptacyjny (qq), który przylega bezpośrednio
do wewnętrznego pierścienia kołnierzowego tarczy (rr). Zwraca się uwagę, że
zęby na dolnej krawędzi piły tarczowej
muszą być skierowane do tyłu pilarki (od
użytkownika).
UWAGA: Do tarcz z otworem do średnicy
15,88 mm nie wolno stosować pierścienia
adaptacyjnego o średnicy zewnętrznej
25,4 mm.
6. Ponownie załóż zewnętrzny pierścień kołnierzowy piły tarczowej (pp).
7. Dokręć śrubę mocującą tarczę (nn), obracając ją w lewo, a drugą ręką przytrzymując
naciśnięty przycisk blokady wrzeciona.
KONTROLA I REGULACJA SKALI KĄTA CIĘCIA PROSTOPADŁEGO (rys. rys. 10, 11)
1. Zwolnij dźwignię blokady mechanizmu
obrotu stolika (e) i obróć ramię stolika, aż
zatrzask zaskoczy w pozycji 0°. Nie blokuj
dźwigni (e).
2. Opuść głowicę do dołu, aż tarcza akurat
dosięgnie do szczeliny (s) w stoliku.
3. Przyłóż kątownik (tt) do lewej prowadnicy
oporowej (v) i piły tarczowej (oo) (rys. 10).
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał do zębów
piły tarczowej.
16
W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące regulacje:
4. Poluzuj trzy wkręty (ss) i obróć skalę/mechanizm obrotu stolika w lewo lub w prawo,
aż piła tarczowa znajdzie się pod kątem
prostym względem prowadnicy oporowej.
5. Ponownie mocno dokręć trzy wkręty (ss).
Wskazanie kąta obrotu stolika nie ma w tej
chwili znaczenia.
chylenia tarczy (z) dokładnie przylega do
regulacyjnej śruby zderzakowej pionowego
ustawienia tarczy (bb). Ostatecznie dokręć
pokrętło zaciskowe.
3. Opuść głowicę do dołu, by piła tarczowa
akurat weszła w szczelinę (s).
4. Pionowo ustawiony przymiar kątowy (tt)
przyłóż do stolika i piły tarczowej (oo)
(rys. 15).
REGULACJA WSKAŹNIKA KĄTA CIĘCIA
PROSTOPADŁEGO (rys. rys. 10 - 12)
1. Zwolnij dźwignię blokady mechanizmu
obrotu stolika (e) i naciśnij zatrzask (u) do
dołu, by uwolnić ramię stolika (a1).
2. Tak obróć ramię, by wskaźnik kąta cięcia
prostopadłego (uu) wskazał 0° tak, jak
pokazano na rysunku 12.
3. Przy zwolnionej dźwigni mechanizmu obrotu stolika przemieść ramię przez zero, by
zatrzask zaskoczył na swoim miejscu.
4. Zaobserwuj wskaźnik (uu) i skalę kąta
cięcia prostopadłego (f). Gdy wskaźnik nie
wskazuje dokładnie zera, poluzuj wkręt
(a2) i przesuń wskaźnik, aż pokaże 0°.
Ostatecznie mocno dokręć wkręt.
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż kątownik,
by nie dotykał do zębów piły tarczowej.
W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
5. Nakrętkę zabezpieczającą (ww) odkręć
o kilka obrotów i upewniając się, że śruba
zderzakowa pionowego ustawienia tarczy
(bb) przylega do ogranicznika kąta (z),
wkręć bądź wykręć wspomnianą śrubę (bb),
aż piła tarczowa znajdzie się dokładnie pod
kątem 90° względem stolika.
6. Mocno dokręć nakrętkę zabezpieczającą
(ww), przytrzymując przy tym śrubę zderzakową (bb).
7. Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (xx)
nie pokazuje zera na skali (q), poluzuj śrubę
ustalającą (yy) i odpowiednio go wyreguluj.
REGULACJA PRĘTA BLOKADY MECHANIZMU OBROTU STOLIKA (rys. 22)
Gdy stolik pilarki przy zaciągniętej dźwigni
blokady mechanizmu obrotu stolika (e) daje się
poruszać, trzeba wyregulować pręt.
1. Zwolnij dźwignię blokady mechanizmu
obrotu stolika (e).
2. Przestaw dźwignię (e) do góry.
3. Kluczem trzpieniowym poluzuj śrubę ustalającą (vv) na czopie obrotowym.
UWAGA: Niektóre modele nie mają śruby
ustalającej i wtedy należy kontynuować
regulację od punktu 4.
4. Stopniowo co 3,2 mm obracaj w prawo pręt
blokady mechanizmu obrotu stolika, by
zwiększyć siłę zacisku.
5. Sprawdź, czy stolik daje się poruszyć, gdy
dźwignia (e) jest zaciągnięta przy dowolnym
(niezadanym) kącie cięcia prostopadłego.
6. Dokręć śrubę ustalającą (vv).
REGULACJA PROWADNICY OPOROWEJ
(rys. 19)
Górną część prowadnicy oporowej można
tak ustawić, by umożliwić cięcie ukosowe pod
kątem 48° w lewo.
By odpowiednio ustawić lewą prowadnicę
oporową (v):
1. Poluzuj plastikowe pokrętło zaciskowe (k)
i przesuń prowadnicę w lewo.
2. Wykonaj próbę przy wyłączonej pilarce
i sprawdź, czy luz między piłą tarczową
a prowadnicą jest prawidłowy. Tak ustaw
prowadnicę, by znalazła się możliwie jak
najbliżej tarczy, ale bez ograniczania ruchu
ramienia pilarki do dołu i do góry. Takie
ustawienie zapewnia najlepsze możliwe
oparcie dla przedmiotu obrabianego.
3. Dobrze dokręć pokrętło zaciskowe.
KONTROLA I REGULACJA USTAWIENIA
PIŁY TARCZOWEJ POD KĄTEM PROSTYM
WZGLĘDEM STOLIKA (rys. rys. 13 - 18)
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (p).
2. Ramię mechanizmu naciśnij w prawo,
by upewnić się, że ogranicznik kąta po-
By odpowiednio ustawić prawą prowadnicę
oporową (c):
4. Poluzuj plastikowe pokrętło zaciskowe (k)
i przesuń prowadnicę w prawo.
17
5. Dalej postępuj tak jak przy regulacji lewej
prowadnicy oporowej.
cięcia. Chociaż przez otwory te przedostaje
się bardzo mało trocin, to jednak przy patrzeniu przez nie zaleca się zakładać okulary
ochronne.
OSTRZEŻENIE: Rowki prowadzące
(zz) mogą być zatkane mączką drzewną. By je oczyść, posłuż się patyczkiem
lub sprężonym powietrzem.
AUTOMATYCZNY HAMULEC ELEKTRYCZNY
Pilarka ta zawiera automatyczny hamulec
elektryczny, który hamuje piłę tarczową w ciągu
5 sekund od chwili zwolnienia wyłącznika. Czasu tego nie można regulować.
KONTROLA I REGULACJA KĄTA CIĘCIA
UKOSOWEGO (rys. rys. 19, 20)
1. Zwolnij pokrętło zaciskowe lewej prowadnicy oporowej (k) i przesuń jej górną część
jak najbardziej w lewo.
2. Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (p) i obróć ramię pilarki
w lewo, aż ogranicznik kąta (z) przylgnie do
regulacyjnej śruby zderzakowej mechanizmu pochylania tarczy (aa). Jest to pozycja,
w której kąt cięcia ukosowego powinien
wynieść 45°.
Czasem po zwolnieniu wyłącznika hamulec
włącza się z opóźnieniem, a w wyjątkowych
przypadkach w ogóle może nie zadziałać i piła
zatrzymuje się wybiegiem.
W razie takiego opóźnienia lub niezadziałania
hamulca wyłącz i załącz pilarkę 4 do 5 razy.
Gdyby stan ten utrzymywał się, oddaj pilarkę
do autoryzowanego warsztatu serwisowego
DEWALT w celu naprawy.
W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
3. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą (ww)
o kilka obrotów, a następnie wkręć bądź
wykręć regulacyjną śrubę zderzakową
mechanizmu pochylania tarczy (aa), aż
wskaźnik (xx) wskaże 45°. Ogranicznik
kąta (z) musi przy tym przylegać do śruby
regulacyjnej.
4. Przytrzymując regulacyjną śrubę zderzakową (aa), dobrze dokręć nakrętkę zabezpieczającą (ww).
5. By uzyskać pochylenie 3° w prawo bądź
48° w lewo, obydwie regulacyjne śruby
zderzakowe muszą być odpowiednio wyregulowane.
Przed wyjęciem piły tarczowej z rzazu upewnij
się, czy tarcza całkowicie się zatrzymała. Hamulec nie zastępuje urządzeń zabezpieczających
i nie zwalnia od zachowywania ostrożności dla
własnego bezpieczeństwa.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Przed uruchomieniem
•
DZIAŁANIE OSŁONY TARCZY I WIDOCZNOŚĆ
Osłona tarczy jest tak skonstruowana, by automatycznie unosiła się do góry przy opuszczaniu
ramienia pilarki i ponownie zamykała przy
unoszeniu ramienia.
•
•
Osłonę tarczy można ręcznie unieść w celu
założenia lub zdjęcia piły tarczowej bądź kontroli pilarki, ALE NIGDY NIE RÓB TEGO, GDY
PILARKA JEST ZAŁĄCZONA.
•
•
UWAGA: Niektóre specjalne cięcia wymagają
ręcznego uniesienia osłony tarczy. Patrz punkt
dotyczący cięcia listew przypodłogowych
o wysokości do 88,9 mm.
•
•
W przedniej części osłony tarczy znajdują się
szczeliny umożliwiające obserwowanie linii
18
Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie
powinna ona być nadmiernie zużyta, a jej
maksymalna prędkość obrotowa nie może
przekraczać dopuszczalnej wartości.
Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową. Nie przeciążaj
pilarki.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik
osiągnął maksymalną prędkość obrotową.
Upewnij się, czy wszystkie pokrętła zaciskowe/dźwignie są dobrze dokręcone/zaciągnięte.
Zamocuj obrabiany przedmiot.
Chociaż pilarka ta nadaje się do piłowania
drewna i wielu innych materiałów nieżelaznych, podane tutaj wskazówki dotyczące
•
obsługi odnoszą się wyłącznie do cięcia
drewna. Identyczne wytyczne mają zastosowanie także do innych materiałów. Pilarki tej nie wolno wykorzystywać do cięcia
żelaza i stali ani muru! Nigdy nie używaj
ściernic!
Zawsze używaj wkładki szczelinowej.
Wymień ją, gdy szerokość szczeliny przekroczy 10 mm.
1. Zwolnij dźwignię blokady mechanizmu
obrotu stolika (e) i naciśnij zatrzask (t) do
dołu, by uwolnić ramię.
2. Zatrzaśnij ramię w pozycji 0° i zaciągnij
dźwignię blokady mechanizmu obrotu
stolika.
3. Przeznaczony do cięcia drewniany element
przyłóż do prowadnicy oporowej (c, v).
4. Chwyć rękojeść (a) i naciśnij do dołu dźwignię zwalniającą blokady głowicy (cc).
5. Naciśnij wyłącznik (l), by uruchomić silnik.
6. Naciskaj głowicę pilarki do dołu, by przeciąć drewno, aż piła tarczowa zagłębi się
w plastikową wkładkę szczelinową.
7. Po przecięciu materiału zwolnij wyłącznik,
odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma i ostatecznie wycofaj głowicę do
górnego położenia spoczynkowego.
Załączanie i wyłączanie (rys. 21)
W wyłączniku (l) znajduje się otwór (v), w który
można włożyć pałąk kłódki i w ten sposób
zabezpieczyć pilarkę przed niepowołanym
użyciem.
1. By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik (l).
2. By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Zachowywanie odpowiedniej
pozycji ciała i rąk
Cięcie prostopadłe pod kątem
(rys. rys. 1, 2, 24)
Właściwa postawa ciała i odpowiedni układ
rąk przy obsłudze pilarki tarczowej sprawiają,
że piłowanie jest łatwiejsze, precyzyjniejsze
i bezpieczniejsze.
• Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
• Ręce nigdy nie powinny się znajdować
bliżej piły tarczowej niż 150 mm.
• Podczas cięcia mocno dociskaj przedmiot
obrabiany do stolika i prowadnicy oporowej.
Utrzymuj ręce w bezpiecznej odległości od
piły tarczowej aż do zwolnienia wyłącznika
i całkowitego zatrzymania tarczy.
• Przed załączeniem maszyny zawsze najpierw wykonuj próbę w celu stwierdzenia,
po jakim torze porusza się piła tarczowa.
• Nigdy nie krzyżuj rąk.
• Obydwie stopy mocno opieraj o podłogę
i zawsze zachowuj równowagę.
• Podążaj za ruchami ramienia pilarki w lewo
i w prawo, stojąc przy tym nieco z boku piły
tarczowej.
• Przy śledzeniu linii cięcia patrz przez szczeliny w osłonie tarczy.
1. Zwolnij dźwignię blokującą mechanizmu obrotu stolika (e) i naciśnij zatrzask (t) do dołu,
by uwolnić ramię. Obróć głowicę w lewo lub
w prawo aż do uzyskania żądanego kąta
cięcia prostopadłego.
2. Blokada mechanizmu obrotu stolika zaskakuje automatycznie w pozycjach 10°, 15°,
22,5°, 31,62° i 45°. W celu uzyskania kątów
pośrednich lub 50° mocno przytrzymaj
głowicę w odpowiedniej pozycji i zaciągnij
dźwignię blokady.
3. Przed rozpoczęciem cięcia zawsze się
upewniaj, czy dźwignia blokady mechanizmu obrotu stolika jest dobrze zaciągnięta.
4. Dalej postępuj jak przy cięciu prostopadłym
poprzecznym.
OSTRZEŻENIE: Gdy odcinany kawałek piłowanego elementu drewnianego
jest mały, tak umieść drewno w pilarce,
by kawałek tren znalazł się po tej
stronie piły, która tworzy większy kąt
z prowadnicą oporową, to znaczy przy
cięciu prostopadłym pod kątem w lewo
odcinany kawałek powinien znaleźć się
z prawej strony, a przy cięciu prostopadłym w prawo - z lewej strony.
CIĘCIA PODSTAWOWE
Cięcie prostopadłe poprzeczne
(rys. rys. 1, 2, 23)
WSKAZÓWKA: By osiągnąć żądane parametry
cięcia używaj tylko tarcz tnących o średnicy
250 mm z otworem centralnym o średnicy
30 mm.
Cięcie ukosowe (rys. rys. 1, 2, 25)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać między
3° w prawo i 48° w lewo. Przy cięciu ukosowym
19
ramię mechanizmu obrotu stolika można obracać w prawo lub w lewo o kąt między 0° i 45°.
1. Zwolnij pokrętło zaciskowe lewej prowadnicy oporowej (k) i przesuń jej górną część
(v) jak najbardziej w lewo. Poluzuj pokrętło
zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
(p) i nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
2. Mocno dokręć pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (p).
3. Dalej postępuj jak przy cięciu prostopadłym
poprzecznym.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia
długości stolika, by osiągnąć jak najlepsze
wyniki cięcia, stosuj podpórki pod przedmioty obrabiane (jj). Można je nabyć jako
wyposażenie dodatkowe. Długie przedmioty obrabiane podpieraj, korzystając ze
specjalnego oprzyrządowania. Mogą to
być kozły lub inne urządzenia podpierające
zwisający materiał.
Wykonywanie ram do obrazów,
kaszt i innych konstrukcji o czterech bokach (rys. rys. 26, 27)
Jakość cięcia
Jakość krawędzi cięcia zależy od szeregu
czynników, jak na przykład rodzaj materiału.
Gdy są wymagane bardzo dokładne, gładkie
cięcia, zaleca się zastosowanie ostrej piły
tarczowej o 60 zębach ze spiekami węglikowymi przy utrzymywaniu małej, równomiernej
szybkości cięcia.
PRZYCINANIE LISTEW OZDOBNYCH
I INNYCH RAM
Spróbuj wykonać kilka prostych konstrukcji
z drewnianych odpadów, by w ten sposób nauczyć się umiejętnego posługiwania się pilarką
tarczową. Jest ona idealnym narzędziem do
skośnego przycinania złączy kątowych takich,
jak pokazane na rysunku 26.
Przedstawione złącze można wykonać poprzez
cięcie ukosowe lub prostopadłe pod kątem.
OSTRZEŻENIE: Pilnuj, by podczas
cięcia materiał nie pełzał: dokładnie go
zamocuj. Przed uniesieniem ramienia
pilarki zaczekaj, aż piła tarczowa
całkowicie się zatrzyma. Gdy z tyłu
obrabianego przedmiotu odszczepiają
się drobne włókna drzewne, w miejscu
rzazu naklej tam specjalną taśmę,
którą po przecięciu należy ostrożnie
usunąć.
CIĘCIE UKOSOWE
Kąty cięcia ukosowego obydwu listew nastawiono na 45° tak, by po połączeniu uzyskać
kąt prosty. Ramię mechanizmu obrotu stolika
zablokowano w pozycji zerowej. Szerszą stroną
drewno oparto na stoliku, a węższą - dociśnięto
do prowadnicy oporowej.
Mocowanie przedmiotu
obrabianego (rys. 3)
CIĘCIE PROSTOPADŁE POD KĄTEM
Ten sam efekt można uzyskać metodą cięcia
prostopadłego pod kątem przy szerszym boku
dociśniętym do prowadnicy oporowej.
1. W miarę możliwości zawsze przytwierdzaj
cięte drewno do pilarki.
2. By osiągnąć jak najlepsze wyniki, korzystaj
z zacisku (gg) skonstruowanego specjalnie
do tej pilarki. W miarę możliwości przytwierdzaj przedmiot obrabiany do prowadnicy
oporowej. Możesz to zrobić po lewej lub
po prawej stronie piły tarczowej; pamiętaj,
że zacisk wymaga stabilnej, płaskiej powierzchni.
Obydwa rysunki (26 i 27) przedstawiają obiekty
o czterech bokach. Gdy liczba ich jest inna,
zmieniają się także kąty cięcia prostopadłego
i ukosowego. Następująca tabela przedstawia
kąty cięcia prostopadłego lub ukosowego przedmiotów o różnych przekrojach przy założeniu,
że wszystkie boki mają taką samą długość.
W przypadku innych kształtów, niewyszczególnionych w tej tabeli, podziel wartość 180 °C
przez liczbę boków, by w ten sposób określić kąt
cięcia prostopadłego bądź ukosowego.
OSTRZEŻENIE: Przy piłowaniu metali
nieżelaznych zawsze używaj odpowiednich zacisków.
Liczba boków
Podpieranie długich przedmiotów
obrabianych (rys. 3)
4
5
1. Długie przedmioty zawsze należy podpierać.
20
Kąt cięcia prostopadłego lub ukosowego
45°
36°
Liczba boków
6
7
8
9
10
1. Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty
i wykonaj kilka próbnych cięć.
2. Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech
bokach o zewnętrznych kątach 25° (kąt „A”)
(rys. 29), skorzystaj z górnego prawego
łuku. Znajdź wartość 25° na skali. Poprowadź poziomą linię w lewo lub w prawo, by
znaleźć wartość kąta cięcia prostopadłego
(23°). Podobnie poprowadź pionową linię
do góry lub do dołu, by znaleźć wartość
kąta cięcia ukosowego (40°). Najpierw zawsze wykonuj cięcia próbne drewnianych
odpadów, by sprawdzić ustawienia pilarki.
Kąt cięcia prostopadłego lub ukosowego
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Cięcie kombinowane (rys. rys. 26
- 29)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
prostopadłego pod kątem (rys. 27) i cięcia
ukosowego (rys. 26). Sposób ten umożliwia
wykonywanie ram lub skrzynek o skośnych
bokach tak, jak to pokazano na rysunku 28.
Skala Verniera (rys. rys. 30 - 32)
Pilarka zawiera bardzo dokładną skalę Verniera.
Umożliwia ona ustawianie ułamków stopnia
(1/4°, 1/2°, 3/4°) kąta cięcia prostopadłego
z dokładnością do 1/4° (15 minut). Poniżej opisano sposób korzystania ze skali Verniera.
Załóżmy dla przykładu, że chcesz nastawić kąt
cięcia prostopadłego o wartości 24 i 1/4°.
• Wyłącz pilarkę.
• Nastaw kąt cięcia prostopadłego na najbliższą całkowitą liczbę stopni, zgrywając
środkowy znacznik skali Verniera (rys. 30)
z liczbą stopni na skali kąta cięcia prostopadłego. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi
31; nastawiona tutaj wartość kąta cięcia
prostopadłego w prawo wynosi 24°.
• By nastawić dodatkowe 1/4°, naciśnij
blokadę i ostrożnie obróć ramię w prawo,
aż znacznik Verniera 1/4° pokryje się
z najbliższą działką stopni na skali kąta
cięcia prostopadłego. W tym przykładzie
najbliższą działką na skali kąta cięcia
prostopadłego jest 25°. Na rysunku 32
przedstawiono ustawienie kąta cięcia prostopadłego w prawo o wartości 24 i 1/4°.
• Przy cięciu prostopadłym w prawo:
- W celu zwiększenia kąta cięcia prostopadłego tak obróć ramię pilarki, by
odpowiedni znacznik Verniera pokrył się
z najbliższą działką na skali kąta cięcia
prostopadłego w prawo.
- W celu zmniejszenia kąta cięcia prostopadłego tak obróć ramię, by odpowiedni
znacznik Verniera pokrył się z najbliższą
działką na skali cięcia prostopadłego
w lewo.
• Przy cięciu prostopadłym w lewo:
- W celu zwiększenia kąta cięcia prostopadłego tak obróć ramię pilarki, by
OSTRZEŻENIE: Gdy kąt każdego
cięcia jest inny, zawsze sprawdzaj,
czy pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy i dźwignia zaciskowa
mechanizmu obrotu stolika są dobrze
dokręcone/zaciągnięte. Trzeba je
dokręcać/zaciągać po każdej zmianie
kąta cięcia ukosowego lub prostopadłego.
•
SKRZYNKA
O 4 BOKACH
SKRZYNKA
O 6 BOKACH
SKRZYNKA
O 8 BOKACH
KĄT MIĘDZY DWIEMA KRAWĘDZIAMI (KĄT „A”)
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA PROSTOPADŁEGO
NASTAWIANA W PILARCE
•
Podany niżej wykres ma pomóc w prawidłowym określaniu kątów przy kombinowanym
cięciu ukosowym i prostopadłym.
By z niego skorzystać, ustal żądany kąt
„A” (rys. 29) swojej konstrukcji. Znajdź
go na odpowiednim łuku na wykresie. Od
tego punktu poprowadź pionową linię, by
określić prawidłowy kąt cięcia ukosowego,
i poziomą, by określić prawidłowy kąt cięcia
prostopadłego.
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO
NASTAWIANA W PILARCE
21
-
odpowiedni znacznik Verniera pokrył się
z najbliższą działką na skali kąta cięcia
prostopadłego w lewo.
W celu zmniejszenia kąta cięcia prostopadłego tak obróć ramię, by odpowiedni
znacznik Verniera pokrył się z najbliższą
działką na skali cięcia prostopadłego
w prawo.
•
•
Najpierw zawsze wykonuj próbne cięcia
odpadków materiału.
Wszystkie cięcia są wykonywane przy
tarczy skręconej w lewo i tylnej stronie
listwy ozdobnej przylegającej do podstawy
stolika.
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
lewy
• Górny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w prawo.
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
Przycinanie listew
przypodłogowych
Listwy przypodłogowe przycina się przy kącie
cięcia ukosowego nastawionym na 45°.
• Zanim zaczniesz właściwą pracę, zawsze
najpierw wykonuj próbne cięcie.
• Wszystkie cięcia tak wykonuj, by tył listwy
przylegał przy tym płasko do stolika pilarki.
prawy
• Dolny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w lewo.
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
lewy
• Przyłóż górny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
lewy
• Dolny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w lewo.
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
prawy
• Przyłóż dolny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
prawy
• Górny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w prawo.
• Zamocuj listwę po prawej stronie krawędzi
cięcia.
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
lewy
• Przyłóż dolny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę po prawej stronie krawędzi
cięcia.
Cięcia specjalne
•
prawy
• Przyłóż górny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę po prawej stronie krawędzi
cięcia.
Przy wszystkich cięciach materiał musi
być przytwierdzony do stolika i prowadnicy
oporowej. Zwracaj uwagę na dobre zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Wygięty materiał
Wygięty materiał należy zawsze mocować tak,
jak pokazano na rysunku 34, a nigdy jak na
rysunku 35. Niewłaściwe usytuowanie może
doprowadzić do zakleszczenia piły tarczowej
tuż przed przecięciem materiału.
Cięcie listew ozdobnych
Cięcie listew ozdobnych odbywa się metodą
kombinowaną. By zapewnić maksymalną
dokładność cięcia, pilarka zawiera ustalone
pozycje kąta cięcia prostopadłego (31,62°)
i cięcia ukosowego (33,85°). Ustawienia te
odpowiadają standardowym listwom ozdobnym
o górnym kącie 52o i dolnym - 38°.
cięcie rur plastikowych i innych okrągłych
PRZEDMIOTÓW
Rury plastikowe dają się łatwo przecinać. Podobnie jak drewno mocuje się je lub dociska
mocno do prowadnicy oporowej, by się nie
22
stoczyły. Jest to szczególnie istotne przy cięciu
prostopadłym pod kątem i cięciu ukosowym.
cięcie DUŻYCH przedmiotów
Często drewno jest tak grube, że nie mieści się
pod osłoną tarczy. Nieco przestrzeni można
uzyskać przez usunięcie osłony z drogi tak, jak
pokazano na rysunku 36. W miarę możliwości
należy tego unikać, ale w razie potrzeby pilarka
jest w stanie wykonać prawidłowo takie cięcie.
PRZY PRACY Z TĄ PILARKĄ NIGDY NIE
WIĄŻ, NIE PRZYKLEJAJ ANI W INNY SPOSÓB NIE MOCUJ OTWARTEJ OSŁONY-
Smarowanie
Pilarka ta zawiera wyłącznie zamknięte hermetycznie, nasmarowane na stałe łożyska
kulkowe. Smar ten wystarcza na cały okres
użytkowania pilarki ukosowej.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej czynności załóż okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów elektronarzędzia nie używaj rozpuszczalników
ani agresywnych chemikaliów. Chemikalia mogą osłabić materiał, z którego
wykonano wspomniane elementy. Użyj
do tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
OSTRZEŻENIE! By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść powierzchnię stołu.
OSTRZEŻENIE! By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść odpylacz ssący.
Odsysanie pyłu (rys. rys. 2, 3)
•
Nasadź worek pyłowy (ff) na przyłącze do
odsysania pyłu (nn).
Przyłącz odpylacz ssący zgodny z obowiązującymi przepisami o emisji pyłów. Prędkość przepływu powietrza wymuszanego przez odpylacz
powinna wynosić 20 m/s ±2 m/s. Prędkość tę
należy zmierzyć na przyłączu do odsysania
pyłu, gdy pilarka jest przyłączona do odpylacza,
ale niezałączona.
Transport pilarki (rys. 4)
By ułatwić przenoszenie pilarki, wyposażono ją
w uchwyt (m) na górnym końcu ramienia.
• W celu transportu pilarki opuść ramię
i wciśnij kołek blokujący (o).
• Przy przenoszeniu pilarki zawsze korzystaj
z uchwytu (m) lub specjalnych, wykonanych
w tym celu wycięć (r); patrz: rysunek 4.
KONSERWACJA
Dostępne akcesoria
Pilarka ukosowa firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej
pracy jest jej regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały przetestowane przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tej pilarki,
ich użycie może być niebezpieczne.
By nie narażać się na doznanie urazu
ciała, stosuj wyłącznie oryginalne wyposażenie dodatkowe.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Więcej informacji na temat właściwych akcesoriów można zasięgnąć u swojego dilera.
23
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
24
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00085189 - 16-10-2008
25
DW713 - - - - - A
Motor MITRE SAW 1
©
26
DW713 - - - - - A
Table MITRE SAW 1
©
27
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising