DC733K | DeWalt DC733K C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

500500-78 CZ
DC733
DC740
DC750
DW907
Obrázek 1
2
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 5
3
Obrázek 6
Obrázek 7
Obrázek 8
4
AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK DC733, DC740, DC750, DW907
Blahopřejeme Vám!
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace s různým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během pracovní doby značně zvýšit
doba vystavení se působení vibrací
na obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Tak se
může během pracovní doby značně
zkrátit doba vystavení se působení
vibrací na obsluhu.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Zvolili jste si nářadí značky D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DC733
14,4
DC740
12
DW907 DC750
12
9,6
0-350
0-1300
0-350
0-1200
0-350
0-1200
0-300
0-1100
20
20
20
19
10
10
10
10
10/25
10/25
10/25
10/22
1,7
1,1
1,1
1,1
LpA (akustický tlak)dB(A) 75
KpA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A) 3
LWA (akustický
výkon)
dB(A) 83
K WA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A) 3,3
75
75
74
3
3
3
83
83
83
Napájecí napětí
V
Otáčky naprázdno
1. převod
min-1
2. převod
min-1
Maximální utahovací
moment
Nm
Maximální průměr
sklíčidla
mm
Max. průměr otvoru
při vrtání
do oceli/dřeva mm
Hmotnost
(bez akumulátoru) kg
3,3
3,3
3,3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle norem EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2:
Vrtání do měkké oceli
ah =
m/s² 1,7
1,6
1,6
1,5
Odchylka K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Šroubování bez příklepu
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
1,1
Odchylka K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí napětí
V
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí napětí
V
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,7
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,70
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
Nabíječka
Typ akumulátoru
DE9116 DE9118 DE9135
NiCd/
NiCd
NiCd/
NiMH
NiMH/Li-Ion
230
230
230
Napětí sítě
VAC
Přibližná doba nabíjení
(akumulátory
2,0 Ah)
min 40
Hmotnost
kg 0,4
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho
nářadí s ostatními. Tato hodnota může být
použita pro předběžné odhad vibrací působících na obsluhu.
Pojistky:
Nářadí 230 V
5
60
0,9
10 A v napájecí síti
40
0,52
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené pojmy popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede ke vzniku vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení, může způsobit smrt nebo
vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje možné
hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, může způsobit lehké
nebo středně vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje možné hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, může vést ke vzniku
hmotných škod.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoje a konstrukce výrobku
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Německo
19.08.08
VAROVÁNÍ: S ohledem na snížení rizika úrazu si přečtěte návod k použití.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
ES Prohlášení o shodě
08
DC733, DC740, DC750, DW907
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EEC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od
29. prosince 2009), 2004/108/EC, 2006/95/
EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovišti a neosvětlený pracovní prostor mohou vést ke
vzniku úrazu.
b) S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například prostory, ve kterých se vyskytují
hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
látky. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
což může vést k zapálení prachu nebo
výparů.
c) Při práci s elektrickým nářadím dbejte
na to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly děti a okolo stojící osoby.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
6
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Elektrické nářadí nevystavujte dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
a při odpojování nářadí od elektrické
sítě za něj netahejte. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený přívodní kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí je nezbytně nutné
použít v napájecím okruhu proudový
chránič (RCD). Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač v poloze vypnuto.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíč zanechaný
v rotujících částech nářadí může způsobit
poranění osob.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
Vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Na nářadí příliš netlačte. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí s nefunkčním
hlavním vypínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním údržby nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor.
Taková preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte vhodnou ochranu zraku.
Bezpečnostní výbava jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko
úrazu.
7
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
je před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd. používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití nářadí jiným
způsobem a k jiným než doporučeným
účelům může vést ke vzniku nebezpečných
situací.
Další specifické bezpečnostní
pokyny pro vrtačky a šroubováky
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Jiná nebezpečí
Při práci s kombinovanými vrtacími kladivy
vznikají následující rizika:
– zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo rozpálenými částmi nářadí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní
zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková
rizika. Tato jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte elektrické nářadí pouze
s výslovně určenými akumulátor y.
Použití jiných akumulátorů může způsobit
požár nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, neukládejte jej v blízkosti kovových předmětů
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování obou jeho svorek.
Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit spáleniny nebo požár.
d) Při nesprávném zacházení může z akumulátoru unikat kapalina, vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí postižené místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Značky na nářadí
Na nářadí se nacházejí následující piktogramy:
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na povrchu krytu nářadí, který
vytváří montážní spoj mezi nářadím a akumulátorem!
Příklad:
2008 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny
a pokyny pro obsluhu nabíječek DE9116/
DE9118/DE9135.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, akumulátoru a na
výrobku, který tento akumulátor používá.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
8
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nezkoumejte
vodivými předměty. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na
to, aby se do nabíječky nedostala
žádní tekutina. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
S ohledem na snížení nebezpečí
úrazu nabíjejte pouze nabíjitelné
akumulátory D E WALT. Ostatní
typy akumulátorů mohou prasknout, což může vést ke způsobení
zranění nebo hmotných škod.
UPOZORNĚNÍ: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty.
Cizí vodivé předměty a materiály,
jako jsou ocelová vlna (drátěnka),
hliníkové fólie nebo jakékoliv částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky. Neníli v nabíječce vložen akumulátor,
vždy odpojte nabíječku od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE se nabíjet akumulátor pomocí nabíječek, které nejsou
uvedeny v tomto návodu. Nabíječka
a akumulátor jsou vyrobeny tak, aby bylo
umožněno jejich vzájemné použití.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro
použití s jinými typy akumulátorů, než
jsou akumulátory DEWALT. Jakékoliv jiné
použití může vést ke způsobení požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem
zabráníte poškození zástrčky a napájecího
kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
•
•
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést ke
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou — zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Svěřte její opravu autorizovanému servisu.
Nepokoušejte se o demontáž nabíječky;
musí-li být provedena oprava, svěřte
tuto opravu autorizovanému servisu.
Nesprávné smontování nabíječky může
vést ke způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte
od elektrické sítě. Tímto způsobem
omezíte riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí akumulátoru riziko úrazu
nesnižuje.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě
230 V. Nepokoušejte se nabíječku
použít s jiným napájecím napětím. To se
nevztahuje na nabíječky do automobilů.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje nabíjet
a k u m u l á t o r y D E W A LT N i C d a N i M H
v napěťovém rozsahu od 7,2 V do 18 V.
Vaše nabíječka DE9118 umožňuje nabíjet
akumulátory D E WALT NiCd v napěťovém
rozsahu od 7,2 V do 14,4 V.
9
Nabíječka DE9135 může nabíjet akumulátory
typu NiCd, NiMH a Li-Ion s napětím 7,2 až
18 V.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor (pouze pro modely
DE9116, DE9135)
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky spustí
funkci prodlevy zahřátého / studeného akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do doby,
než akumulátor dosáhne přiměřené teploty.
Poté bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální životnosti akumulátoru.
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na nabíjecích svorkách nabíječky je napětí
230 V. Nezkoumejte vodivými předměty. Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
OCHRANA PŘED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokud je akumulátor v nářadí, je chráněn před
úplným vybitím.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
zapojte napájecí kabel nabíječky (k) do
zásuvky elektrické sítě.
2. Akumulátor vložte do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat a proces
nabíjení bude zahájen.
3. Ukonč ení nabíjení bude indikováno
nepřetržitým svícením červené kontrolky.
Akumulátor je zcela nabit a může být okamžitě použit nebo může zůstat zasunut
v nabíječce.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny typy akumulátorů
Při objednávání náhradních akumulátorů se
ujistěte, zda jste do objednávky napsali katalogové číslo akumulátoru a také jeho napětí.
Porovnejte informace uvedené v tabulce na
konci tohoto návodu, abyste se ujistili o kompatibilitě nabíječek a akumulátorů.
Po vyjmutí z obalu není akumulátor zcela
nabit. Před použitím akumulátoru a nabíječky
si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v níže uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý/studený
akumulátor
akumulátor vyměňte
závada
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
––––––
•
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické oživení (pouze pro
modely DE9116, DE9135)
•
Režim automatického oživení provede vyrovnání jednotlivých článků akumulátoru podle
jejich maximální kapacity. Oživení akumulátoru
by mělo být provedeno každý týden, nebo
pokud již akumulátor nepodává stejný výkon.
•
•
Oživení akumulátoru provedete obvyklým
vložením akumulátoru do nabíječky. Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň 8 hodin.
10
Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátor
ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Jiskření při vkládání nebo vyjímání akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení
prachu nebo výparů.
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách
D EWALT.
Dbejte na to, aby NEDOŠLO k postříkání
nebo ponoření akumulátoru do vody nebo
do jiné kapaliny.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40°C
(jako jsou venkovní domky nebo kovové
budovy v létě).
b. a kapalina z akumulátoru zasáhne
vaše oči, okamžitě je začněte vyplachovat čistou vodou po dobu minimálně 10 minut a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc. (Poznámka pro
lékaře: Kapalina je 25 - 35 % roztok
hydroxidu draselného.)
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Nikdy se
nepokoušejte z jakéhokoliv důvodu
akumulátor otevřít. Dojde-li k prasknutí nebo poškození obalu akumulátoru, nevkládejte tento akumulátor
do nabíječky. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozené
akumulátory by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
z jakéhokoliv důvodu akumulátor otevřít. Dojde-li k prasknutí nebo poškození obalu akumulátoru, nevkládejte
tento akumulátor do nabíječky. Dávejte
pozor, aby nedošlo k rozdrcení, pádu
nebo jinému poškození akumulátoru.
Nepoužívejte akumulátor nebo nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu,
pádu, přetížení nebo poškození těchto
výrobků jiným způsobem (například
propíchnutí hřebíkem, náraz kladivem, rozšlápnutí atd.). Poškozené
akumulátory by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí
na stabilní povrch tak, aby nemohlo
dojít k jeho pádu. Některá nářadí
s rozměrnými akumulátory zůstanou
na takovém akumulátoru stát ve vzpřímené poloze, ale snadno může dojít
k jejich převržení.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU Li-Ion
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
značně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat. Při spalování akumulátorů
typu Li-Ion dochází k vytváření toxických
výparů a uvolňování částeček materiálů.
• Dostane-li se obsah akumulátoru na
pokožku, ihned zasažené místo omyjte mýdlem a vodou. Dostane-li se vám
kapalina z akumulátoru do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
akumulátoru je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Otevřené články akumulátoru uvolňují
látky způsobující podráždění dýchacích cest. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu. Přetrvávají-li uvedené symptomy,
vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Je-li
kapalina akumulátoru v ystavena
jiskření nebo otevřenému plamenu,
může dojít k jejímu vznícení
Krytka akumulátoru (obr. 3)
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
nepoužívaného akumulátoru. Pokud by nebyla tato krytka nasazena, mohlo by dojít ke
zkratování kontaktů akumulátoru kovovými
předměty a tím k jeho poškození nebo ke
vzniku požáru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
nebo do nářadí z něj odstraňte ochrannou
krytku (obr. 3A).
2. Po v yjmutí akumulátoru z nabíječky
nebo z nářadí nasaďte ihned na kontakty
ochrannou krytku (obr. 3B).
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU NiCd NEBO
NiMH
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
značně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých teplotách může docházet u akumulátoru k malému úniku kapaliny. To
není známkou poruchy.
Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu
akumulátoru:
a. a dojde k potřísnění vaší pokožky kapalinou z akumulátoru, ihned zasažené
místo několik minut omývejte mýdlem
a vodou.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením odpojeného akumulátoru
se ujistěte, zda má nasazenu ochrannou krytku.
11
Akumulátor (obr. 1)
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
TYP AKUMULÁTORU
Model DC733 je napájen akumulátory, které
mají napětí 14,4 V.
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Modely DC740 a DW907 pracují s akumulátory,
které mají napětí 12 V.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+
a Li-Ion nikdy nespalujte.
Model DC750 je napájen akumulátory, které
mají napětí 9,6 V.
Doporučení ke skladování
Nabíjí akumulátory NiMH a NiCd.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, z dosahu přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození nabíječky ani akumulátoru. Při splnění
podmínek je lze skladovat déle jak 5 let.
Nabíjí akumulátory Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena v technických údajích.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová vrtačka/šroubovák
1 Nabíječka
1 Akumulátor (modely K)
2 Akumulátory (modely KL a KB)
1 Šroubovací násada
1 Kufřík (pouze u modelu K)
1 Návod k použití
1 Výkresová dokumentace
Štítky na nabíječce a na akumulátoru
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a akumulátoru obsahovat
následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
POZNÁMKA: U modelů N nejsou obsahem
balení akumulátory a nabíječka.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
Vadný akumulátor.
Popis (obr. 1 – 3)
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k úrazu nebo k poškození
nářadí
Nezkoumejte vodivými předměty.
Poškozené akumulátory nenabíjejte.
a.
b.
c.
d.
Spínač s regulací otáček
Přepínač chodu vpřed / vzad
Rychloupínací sklíčidlo
Volič režimu / prstenec pro nastavení
kroutícího momentu
e. Nastavení prstence
f. Volič dvou rychlostí
h. Rukojeť
i. Akumulátor
j. Uvolňovací tlačítka
k. Nabíječka
l. Indikátor nabíjení (červený)
Používejte pouze akumulátory
D EWALT, jiné typy mohou explodovat, způsobit úraz a hmotné
škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned
vyměňte.
12
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová vrtačka / šroubovák je
určena pro lehké vrtací a šroubovací aplikace.
Vkládání a vyjímání akumulátoru
z nářadí (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před prováděním seřízení nebo před výměnou
pracovního příslušenství a nástavců,
vypněte nářadí a odpojte jej od
napájecího napětí, abyste snížili
riziko způsobení zranění. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
Tyto akumulátorové vrtačky/šroubováky jsou
profesionálním elektrickým nářadím.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu Používají-li toto zařízení
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte základnu nářadí s drážkou uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte akumulátor řádně do rukojeti tak,
abyste slyšeli kliknutí, což znamená jeho
zajištění v rukojeti nářadí.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se také, zdali hodnota
napětí vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí
vaší zásuvky ve zdi.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (j) a akumulátor z rukojeti nářadí vysuňte.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle
pokynů uvedených v části pojednávající
o nabíječce.
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není nutné
použití zemnícího vodiče.
VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ NÁSAD (OBR. 1,
4)
1. Sklíčidlo rozevřete otočením objímky (n)
proti směru hodinových ručiček a vložte
do něj násadu.
2. Násadu zasuňte co nejhlouběji a před
dotažením ji mírně povytáhněte.
3. Pevně dotáhněte otočením objímky ve
směru hodinových ručiček.
4. Opačným postupem násadu vyjmete.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
nahrazen v servisní síti společnosti D EWALT
speciálním typem.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2 a maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
VOLBA PR ACOVNÍHO REŽIMU NEBO
NASTAVENÍ KROUTÍCÍHO MOMENTU
(OBR. 5)
Prstencem tohoto nářadí je možné nastavit 15
poloh kroutícího momentu v závislosti podle
použité velikosti šroubků a materiálu obrobku.
Nastavení kroutícího momentu je podrobně
popsáno v kapitole Šroubování.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před sestavením a seřízením vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
Nastavením ukazatele na prstenci (e) na
symbol nebo číslici na krytu (o) provedete volbu
režimu vrtání nebo utahování.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze akumulátory a nabíječky D EWALT.
PŘEPÍNAČ CHODU VPŘED/ V Z AD
(OBR. 6)
Zvolit směr otáčení je možné pomocí přepínače
chodu vpřed/vzad (b) tak, jak je znázorněno
(viz šipky na nářadí).
13
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu
vždy před změnou směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
•
VOLIČ DVOU RYCHLOSTÍ (OBR. 7)
Vaše nářadí je vybaveno voličem dvou rychlostí (f) pro změnu poměru rychlosti/kroutícího
momentu.
1 nízké otáčky/vysoký kroutící moment
(vrtání větších otvorů nebo šroubování)
2 vysoká rychlost/nízký kroutící moment
(vrtání menších otvorů)
•
Snižte přetížení motoru při provrtání tak, že postupně ke konci vrtání
snižujte tlak na vrtaný otvor.
Při vytahování vrtáku z vyvrtaného
otvoru nechejte motor v chodu.
Tímto způsobem zabráníte zaseknutí vrtáku.
PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU:
1. Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela) nabitý.
2. Upněte si patřičnou násadu.
3. Označte si místo, kde bude vy vr tán
otvor.
4. Zvolte si směr otáček vpřed nebo vzad.
Rychlostní rozsahy jsou uvedeny v technických
datech.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu:
• Přepínač volby rychlosti přepněte vždy zcela vpřed nebo zcela
vzad.
• Volič rychlosti nepřepínejte při
ma x imálníc h ot áč kác h nebo
během používání nářadí.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ (OBR. 1, 6)
1. Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
s regulací otáček (a). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na tento spínač.
2. Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
3. Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (b) do středové
polohy.
Sejmutí a nasazení sklíčidla
(obr. 7, 8)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu
je vrtačka vybavena brzdou, aby se
nářadí zastavilo ihned po uvolnění
stisku spínače s regulací otáček.
DW907
1. Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
2. Do sklíčidla zasuňte šroubovák a otáčením
ve směru hodinových ručiček odšroubujte
přídržný šroub sklíčidla, jak je znázorněno
na obrázku F.
3. Do sklíčidla upněte imbusový klíč a udeřte
do něj kladivem tak, jak je znázorněno na
obrázku G. Tím se sklíčidlo uvolní dostatečně na to, aby jej bylo možné odšroubovat rukou.
4. Opačným postupem sklíčidlo nasadíte.
Vrtání
1. Pomocí přepínače rozsahu otáček zvolte
požadovaný rozsah otáček / kroutícího
momentu tak, aby tyto hodnoty vyhovovaly
plánovanému pracovnímu úkonu.
2. Pro vrtání do DŘEVA použijte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, výkonné hadovité
vrtáky nebo pily na otvory. Pro vrtání do
KOVU použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli nebo pily na otvory. Při vrtání
do kovu používejte mazivo. Výjimkou je
odlévaná ocel a mosaz, které mohou být
vrtány za sucha.
3. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby byl stálý záběr
vr táku a netlačte na nářadí tak, aby
docházelo k zastavování motoru nebo
k vychylování vrtáku.
4. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
5. POKUD SE VRTAČKA ZASTAVÍ, je to
obvykle způsobeno jejím přetížením.
IHNED UVOLNĚTE SPOUŠŤ, vytáhněte
vrták z obrobku a stanovte příčinu zasta-
PROVOZ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Buďte opatrní na umístění elektrického vedení a potrubí.
• Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný tlak na nářadí neurychlí vrtání,
ale sníží výkonnost nářadí a může
zkrátit dobu jeho životnosti.
14
vení. NEZAPÍNEJTE A NEVYPÍNEJTE
SPOUŠŤ, ABYSTE SE POKUSILI SPUSTIT ZASTAVENOU VRTAČKU — MOHLO
BY TAK DOJÍT K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tímto způsobem
zabráníte zaseknutí vrtáku.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile ve větracích
otvorech na krytu nářadí a v jejich
blízkosti uvidíte nahromaděné nečistoty a prach, vyfoukejte je proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku
proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto typy chemikálií mohou plastové
materiály nářadí poškodit. Používejte
pouze hadřík zvlhčený jemným mýdlovým roztokem. Zabraňte proniknutí
jakékoliv kapaliny do vnitřních částí
zařízení; nikdy žádné části nářadí
neponořujte do kapaliny.
ŠROUBOVÁNÍ (OBR. 1)
1. Pomocí spínače pro volbu směru chodu
(b) zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad.
Zkontrolujte, zda nastavená r ychlost
a kroutící moment odpovídají zvolenému
úkonu. Vložte do sklíčidla příslušenství pro
požadovaný montážní prvek a připevněte
toto příslušenství jako vrták.
2. Prstenec (d) nastavte do polohy 1 a začněte šroubovat (nízký kroutící moment).
Proveďte několik pracovních úkonů na
zbytkovém materiálu nebo na ploše, která
není vidět, abyste určili správnou polohu
nastavení prstence kroutícího momentu.
3. Pokud začne spojka příliš rychle prokluzovat, pomocí prstence kroutící moment
podle potřeby zvyšte.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva mohou být z povrchu
nabíječky odstraněny pomocí hadříku
nebo měkkého kartáče bez kovových
štětin. Nepoužívejte vodu nebo jiné
čisticí prostředky.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před prováděním seřízení nebo před výměnou
pracovního příslušenství a nástavců,
vypněte nářadí a odpojte jej od
napájecího napětí, abyste snížili
riziko způsobení zranění. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Pro snížení rizika
úrazu by mělo být s tímto výrobkem
používáno pouze doporučené
příslušenství D EWALT.
Nabíječka není určena k servisu. Uvnitř zařízení nejsou žádné díly určené k servisu.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Mazání
Ochrana životního prostředí
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí
být odhozeno do běžného domovního
odpadu.
15
A ž nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zlikvidujte toto nářadí ve tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá zabránit znečištění životního
prostředí a snižuje požadavky na nové
suroviny.
Místní nařízení mohou obsahovat opatření
pro třídění odpadů z domácích elektrických
zařízení v místních sběrných dvorech nebo
u dodavatele při zakoupení nového výrobku.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky D EWALT se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam ser visních st ředisek D E WA LT
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Nabíjitelný akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností
dodávat dostatečnou úroveň výkonu, je třeba
jej dobít. Po ukončení jeho životnosti proveďte
jeho likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
vyjměte z nářadí.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH lze
recyklovat. Odevzdejte je prosím autorizovanému prodejci nebo v místní recyklační
stanici. Shromážděné akumulátory budou
vhodným způsobem zlikvidovány nebo
recyklovány.
16
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb
zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list předložit prodávajícímu,
případně ser visnímu středisku D E WALT
pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve
vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem
dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku D EWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem D EWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek D EWALT, které
jsou autorizované k provádění záručních
oprav.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00081942- 17-09-2008
17
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
18
DC740 - - - - - B
CORDLESS DRILL 2
©
19
DW907 - - - - B
CORDLESS DRILL 2
©
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising