DC733K | DeWalt DC733K C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

555222-11 PL
DC733
DC740
DC750
DW907
Rys. 1
2
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
3
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
4
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
DC733, DC740, DC750, DW907
Podana ważona wartość skuteczna przyspieszeń drgań na rękojeści została zmierzona
standardową metodą , opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać do porównań z innymi elektronarzędziami oraz do tymczasowej oceny ekspozycji
drganiowej.
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
D EWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma D EWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
OSTRZEŻENIE: Podana ważona wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
elektronarzędzia i może się różnić,
gdy jest ono wykorzystywane w inny
sposób, z innymi akcesoriami lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa
w trakcie całego okresu użytkowania
maszyny może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej trzeba też uwzględnić, jak długo
w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na
biegu jałowym. Ekspozycja drganiowa
w trakcie całego dnia pracy mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami wibracji stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych rąk,
odpowiednia organizacja pracy.
Dane techniczne
DC733 DC740
Napięcie
V 14,4
12
Prędkość obrotowa biegu jałowego
1. bieg
obr/min 0-350 0-350
2. bieg
obr/min 0-1300 0-1200
Maksymalny moment
obrotowy
Nm 20
20
Średnica
wewnętrzna uchwytu
wiertarskiego
mm 10
10
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali/drewnie mm 10/25
10/25
Masa
(bez akumulatora) kg 1,7
1,1
Poziom ciśnienia
akustycznego dB(A) 75
Niepewność pomiaru ciśnienia
akustycznego dB(A) 3
Poziom mocy
akustycznej
dB(A) 83
Niepewność pomiaru mocy
akustycznej
dB(A) 3,3
DW907 DC750
12
9,6
0-350
0-1200
0-300
0-1100
20
19
10
10
10/25
10/22
1,1
1,1
75
75
74
3
3
3
83
83
83
3,3
3,3
3,3
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa drgań w 3 osiach) zmierzone według norm EN 60845-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2:
przy wierceniu
1,6
1,6
1,5
w stali miękkiej m/s2 1,7
Niepewność
1,5
1,5
1,5
pomiaru
m/s2 1,5
przy wkręcaniu wkrętów
1,2
1,2
1,1
bez udaru
m/s2 1,3
Niepewność
1,5
1,5
1,5
pomiaru
m/s2 1,5
5
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
V
Pojemność
Ah
Masa
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE0971
NiCd
12
2.0
0,65
DE9501
NiMH
12
2.6
0,58
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
V
Pojemność
Ah
Masa
kg
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,70
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,70
DE9140
litowo-jonowy
14,4
2,0
0,58
Ładowarka
Rodzaj akumulatora
DE9116
NiCd/
NiMH
Napięcie sieciowe V 230
Przybliżony czas ładowania
(akumulatory
2,0 Ah)
min
Masa
kg
DE9118 DE9135
NiCd
NiCd/ NiMH/
litowo-jonowy
230
230
40
0,4
60
0,9
EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
40
0,52
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy D EWALT.
Natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
19.08.08
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić
do szkód rzeczowych.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
NA WYPADEK, GDYBY ZNÓW BYŁA KIEDYŚ POTRZEBNA.
Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
1) BE ZPIECZEŃST WO W OBSZ AR ZE
PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobr ze je oświetlaj. Niepor ządek
i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym w ybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma D EWALT deklaruje niniejszym, że wiertarko-wkrętarki nr katalogowy DC733, DC740,
DC750, DW907 zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EEC (do 28. grudnia 2009), 2006/42/EC (od
29. grudnia 2009), 2004/108/EC, 2006/95/
6
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
b) Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych
urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia
pyłem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
p a sow a ć d o g n i a z d a si e c i ow e g o
i w żadnym w ypadku nie wolno jej
pr zerabiać. Gdy elek tronar zędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do
nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
kabla z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
7
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
- niebezpieczeństwo doznania urazu na
skutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny
- uszkodzenie narządu słuchu
- niebezpieczeństwo zgniecenia palców
przy wymianie akcesoriów.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy wiertarkowkrętarek
•
•
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający, trzymaj wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części elektronarzędzia, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Pozostałe zagrożenia
Informacje na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
informacje:
UMIEJSCOWIENIE DATY
Data produkcji jest wydrukowana na obudowie
wiertarko-wkrętarki w miejscu połączenia
z akumulatorem:
8
Przykład:
•
2008 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
•
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy ładowarek DE9116/DE9118/DE9135
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i elektronarzędziu akumulatorowym.
•
•
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne porażeniem prądem elektrycznym. Ładowarki są zasilane
prądem o napięciu 230 V. Nie
wkładaj do obudowy żadnych elektrycznie przewodzących przedmiotów. Może to spowodować nawet śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Uważaj, by do ładowarki nie
dostała się jakaś ciecz, gdyż może
to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeńst wo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory firmy D EWALT. Inne akumulatory mogą pęknąć, co niechybnie
grozi doznaniem urazu i szkód
rzeczowych.
UWAGA: Istnieje pewne niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki
przez obce, przewodzące materiały, jak np. wełna stalowa, folia
aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala
od gniazda ładowarki. Gdy nie
ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj
przed oczyszczeniem ładowarki.
•
•
•
•
•
•
•
NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są
do siebie ściśle dostosowane.
•
9
Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie do ładowania akumulatorów
DEWALT. Inne zastosowanie może doprowadzić do pożaru bądź niebezpiecznych
lub nawet śmiertelnych urazów na skutek
porażenia prądem elektrycznym.
Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu ani śniegu.
By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki na
miękkiej powierzchni. Może to doprowadzić do zablokowania szczelin wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł
ciepła. Ładowarka na górze i dole obudowy zawiera szczeliny wentylacyjne.
Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką - uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nie rozbieraj ładowarki. W razie konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy. Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób
maleje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ryzyka tego nie zmniejsza
samo wyjęcie akumulatora.
NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
•
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Konieczność wymiany akumulatora
Usterka
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem sieciowym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do żadnego
innego źródła napięcia. Nie dotyczy to
ładowarki samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
-------_________
___ _ ___ _
••••••••••••
•• •• •• ••
Automatyczne ładowanie wyrównawcze (tylko DE9116, DE9135)
Ładowarka DE9116 służy do ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych i niklowo-wodorkowych o napięciu od 7,2 do 18 V.
Ładowanie wyrównawcze zapewnia wyrównanie ładunków poszczególnych ogniw akumulatora. Zaleca się przeprowadzać je raz
na tydzień lub w razie stwierdzenia spadku
wydajności akumulatora.
Ładowarka DE9118 służy do ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych o napięciu od
7,2 do 14,4 V.
Ładowarka DE9135 służy tylko do ładowania
akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowowodorkowych i litowo-jonowych o napięciu
od 7,2 do 18 V.
By naładować wyrównawczo akumulator, włóż
go jak zwykle do ładowarki. Przynajmniej na
8 godzin pozostaw akumulator w ładowarce.
Ładowarek tych nie trzeba regulować i są one
bardzo łatwe w obsłudze.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora (tylko DE9116, DE9135)
Przebieg ładowania
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości użytkowej akumulatorów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne
porażeniem prądem elektrycznym.
Ładowarki są zasilane prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj do obudowy
żadnych elektrycznie przewodzących
przedmiotów. Może to spowodować
nawet śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym.
Z ABEZPIECZENIE PR ZED GŁĘBOKIM
ROZŁADOWANIEM
Akumulator przyłączony do elektronarzędzia
jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem.
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
wtyczkę sieciową ładowarki (k) do odpowiedniego gniazda sieciowego.
2. Następnie włóż akumulator do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna, informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zaczyna się świecić na stałe.
Akumulator jest całkowicie naładowany
i w każdej chwili można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i napięcie. W tabeli
na końcu tego podręcznika wyszczególniono
kompatybilne ładowarki i akumulatory.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
10
•
•
•
•
Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki
takie substancje mogą się zapalić.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
firmy D EWALT.
NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach.
Elektronarzędzia i ładowarki nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć 40 °C (np. stodoły lub metalowe
budynki w lecie).
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW NIKLOWO-KADMOWYCH (NiCd) LUB NIKLOWOWODORKOWYCH (NiMH)
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować.
• W ekstremalnych warunkach pracy lub
wysokiej temperaturze z akumulatora
mogą wyciekać niewielkie ilości elektrolitu, ale nie świadczy to o usterce.
Jednak w razie uszkodzenia zewnętrznej
uszczelki
a. i kontaktu elektrolitu ze skórą natychmiast spłucz ją wodą z mydłem przez
kilka minut;
b. i pryśnięcia elektrolitu w oczy przepłucz je czystą wodą przez przynajmniej 10 minut i niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. (Wskazówka dla lekarza:
elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku potasowego o stężeniu od 25 do
30 %).
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne
porażeniem prądem elektrycznym. Nigdy i pod żadnym pozorem nie próbuj
otwierać akumulatora. Akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
nie wkładaj do ładowarki. Może to doprowadzić do nawet śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Zniszczone akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod żadnym
pozorem nie próbuj otwierać akumulatora. Akumulatora z pękniętą lub
uszkodzoną obudową nie wkładaj do
ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj, by nie spadł na podłogę
ani nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane lub
uszkodzone w inny sposób (np. przebite gwoździem, uderzone młotkiem lub
nadepnięte). Zniszczone akumulatory
oddaj do punktu serwisowego w celu
utylizacji.
UWAGA: Gdy wiertarko-wkrętarka nie jest używana, odłóż ją na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia się
lub zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre elektronarzędzia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów litowo-jonowych
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają
się toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zetknął się ze skórą,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit pr ysnął
w oczy, przepłucz je przy otwartych
powiekach przez 15 minut lub tak długo,
aż ustąpi podrażnienie. W razie konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej
poinformuj lekarza, że elektrolit stanowi
mieszaninę ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora może spowodować trudności
w oddychaniu. Narażoną osobę wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby objawy
się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
11
Zakrywka na bieguny
akumulatora (rys. 3)
Akumulator jest uszkodzony
Pr zer wanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Nie wkładaj do obudowy żadnych elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Dla osłony biegunów akumulatora dostarczono specjalną zakrywkę. Bez niej bieguny
akumulatora łatwo mogą zostać zwarte przez
luźne metalowe przedmioty, co grozi pożarem
i zniszczeniem akumulatora.
1. Przed włożeniem akumulatora do ładowarki lub elektronarzędzia zdejmij zakrywkę
(rys. 3A).
2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub elektronarzędzia załóż
zakrywkę na bieguny (rys. 3B).
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
U ż y w a j t y l ko a k u m u l a t o r ó w
D EWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do
szkód rzeczowych i osobowych.
OSTRZEŻENIE: Przed odłożeniem
lub transportem akumulatora sprawdź,
czy zakrywka jest prawidłowo założona na bieguny.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci
Akumulator (rys. 1)
Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable
RODZAJ AKUMULATORA
Wiertarko-wkrętarka DC733 jest zasilana
akumulatorem o napięciu 14,4 V.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia od +4 °C do
+40 °C
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
Akumulatorów niklowo-wodorkow ych, niklowo - kadmow ych
i litowo-jonowych nie wrzucaj do
ognia.
Ładuje akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe.
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
Wiertarko-wkrętarki DC740 i DW907 są zasilane akumulatorem o napięciu 12 V.
Wiertarko-wkrętarka DC750 jest zasilana
akumulatorem o napięciu 9,6 V.
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania akumulatorów jest chłodne, suche i zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, nadmierną temperaturą lub
mrozem.
2. Długotrwałe składowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być przechowywane 5 lat i dłużej.
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
1 ładowarka
1 akumulator (modele K)
2 akumulatory (modele KL i KB)
1 końcówka wkrętarska
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarko-wkrętarki w rozłożeniu
na części
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest naładowany
12
WSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory i ładowarki nie należą do zakresu
dostawy.
• Sprawdź, czy wiertarko-wkrętarka i przynależne akcesoria nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy D EWALT.
Opis (rys. rys. 1-3)
Przedłużacz
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Przedłużacz stosuj tylko wtedy, gdy jest bezwzględnie konieczny. Używaj przedłużacza,
który został dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymuje pobór mocy przez ładowarkę
(patrz: Dane techniczne). Jego minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2, a maksymalna
długość - 30 m.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu, gdyż może to doprowadzić do
szkód rzeczowych i osobowych.
a. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
b. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w
lewo
c. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
d. Pierścień nastawczy trybu pracy/momentu
obrotowego
e. Pozycje pierścienia nastawczego
f. Przełącznik biegów
h. Rękojeść
i. Akumulator
j. Guziki zwalniające
k. Ładowarka
l. Wskaźnik ładowania (czerwony)
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko akumulatorów i ładowarek firmy D EWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora (rys. 2)
CEL ZASTOSOWANIA
Te wiertarko-wkrętarki są przeznaczone do
profesjonalnego wiercenia oraz wkręcania
i wykręcania wkrętów
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania poważnego urazu,
przed dokonaniem jakiejkolwiek regulacji i przed każdym wyjęciem/włożeniem narzędzia roboczego wyłączaj
wiertarko-wkrętarkę i wyjmuj akumulator. Niezamierzone załączenie
elektronarzędzia jest niebezpieczne.
NIE używaj elektronarzędzi w wilgotnym
otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Wiertarko-wkrętarki te stanowią elektronarzędzia profesjonalne.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI WIERTARKO-WKRĘTARKI
1. Odpowiednio ustaw akumulator względem
rękojeści wiertarko-wkrętarki (rys. 2).
2. Mocno dociśnij akumulator do rękojeści aż
do zatrzaśnięcia.
NIE pozwalaj dotykać ich dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o określonym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
wiertarko-wkrętarki. Upewnij się też, czy napięcie zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu
napięciu sieciowemu.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI WIERTARKO-WKRĘTARKI
1. Naciśnij guziki zwalniające (j) i wyjmij
akumulator z rękojeści.
2. Następnie zgodnie z opisem w punkcie
„Ładowarka” włóż akumulator do ładowarki.
13
MOCOWANIE I WYJMOWANIE NARZĘDZI
ROBOCZYCH (rys. rys. 1, 4)
1. Otwórz uchwyt wier tarski, obracając
pierścień zaciskowy (n) w lewo i włóż
narzędzie robocze.
2. Wsuń narzędzie robocze do oporu i nieco
je wysuń przed dokręceniem uchwytu.
3. Mocno zaciśnij uchwyt wiertarski przez
obrócenie pierścienia zaciskowego w prawo.
4. By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj
opisane operacje w odwrotnej kolejności.
Zdejmowanie i zakładanie uchwytu wiertarskiego (rys. rys. 7, 8)
DW907
1. Całkowicie otwórz szczęki mocujące
uchwytu wiertarskiego.
2. Za pomocą wkrętaka wykręć w prawo
śrubę mocującą uchwyt wiertarski, tak jak
pokazano na rysunku F.
3. W uchwycie wiertarskim zaciśnij klucz
trzpieniowy i lekko uderz go młotkiem
(patrz rysunek). W ten sposób luzuje się
uchwyt, po czym można go łatwo ręcznie
odkręcić.
4. By ponownie założyć uchwyt wiertarski,
nakręć go na wrzeciono i wkręć śrubę
mocującą, obracając ją w lewo.
NASTAWIANIE TRYBU PRACY LUB MOMENTU OBROTOWEGO (rys. 5)
Pierścień nastawczy momentu obrotowego
ma 15 pozycji. Właściwe ustawienie zależy
od wielkości wkrętów i materiału, w który
są one wkręcane; patrz punkt „Wkręcanie
i wykręcanie wkrętów”.
• Wybierz żądany moment obrotowy w taki
sposób, by odpowiedni symbol lub liczba
na pierścieniu nastawczym (e) znalazły się
naprzeciwko strzałki (o) na obudowie.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu:
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
• Zorientuj się, jak przebiegają rury
i przewody elektryczne w ścianach
lub stropach.
• Podczas pracy tylko lekko naciskaj
wiertarko-wkrętarkę. Nadmierny
nacisk nie zwiększa postępu
wiercenia, a jedynie przeciąża
urządzenie i może być przyczyną
zmniejszenia jego trwałości użytkowej.
• By nie doszło do zablokowania
wiertła lub wyłamania materiału,
tuż przed całkowitym przewierceniem otworu zmniejsz nacisk wywierany na wiertarko-wkrętarkę.
• Przy wycofywaniu wiertła z otworu
nie wyłączaj silnika, by narzędzie
robocze się nie zakleszczyło.
PR ZEŁĄCZNIK KIERUNKU OBROTÓW
W PRAWO/W LEWO (rys. 6)
• By wybrać kierunek obrotów w prawo lub
w lewo, przełącznik prawo/lewo (b) ustaw
tak, jak pokazano na rysunku (patrz strzałki na obudowie).
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, kierunek obrotów
zmieniaj dopiero po całkowitym zatrzymaniu się silnika.
PRZEŁĄCZNIK BIEGÓW (rys. 7)
Wiertarko-wkrętarka zawiera dwubiegową
przekładnię, której biegi przełącza się przełącznikiem (f).
1 Mała prędkość obrotowa/duży moment
obrotowy (wiercenie dużych otworów,
wkręcanie wkrętów)
2 Duża prędkość obrotowa/mały moment
obrotowy (wiercenie małych otworów)
Wartości prędkości obrotowej podano w tabeli
„Dane techniczne”.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
1. Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie)
naładowany.
2. Włóż odpowiednie narzędzie robocze.
3. Zaznacz punkt, w którym ma być wywiercony otwór.
4. Wybierz odpowiedni kierunek obrotów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu:
• Przełącznik biegów przesuwaj do
przodu lub do tyłu do oporu.
• Nie zmieniaj biegu podczas pracy
maszyny.
14
ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE (rys. rys.
1, 6):
1. By uruchomić wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej (a). Im głębiej go naciśniesz, tym
większa będzie prędkość obrotowa silnika
napędowego.
2. By zatrzymać wiertarko-wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik.
3. By uniemożliwić niezamierzone załączenie
wiertarko-wkrętarki, przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (b) ustaw
w środkowej pozycji.
WKRĘCANIE I WYKRĘCANIE WKRĘTÓW
(rys. 1)
1. Za pomocą przełącznika (b) wybierz obroty
w prawo lub w lewo. Wybierz prędkość
i moment obrotowy odpowiednie do zaplanowanej pracy. W uchwyt wiertarski włóż
odpowiednią końcówkę wiertarską tak jak
wiertło.
2. Pierścień nastawczy (d) ustaw w pozycji
„1” (najmniejszy moment obrotowy) i rozpocznij wkręcanie. Wykonaj kilka prób
na kawałku odpadu lub w niewidocznym
miejscu, by określić najwłaściwszą pozycję
pierścienia nastawczego momentu obrotowego.
3. Gdy sprzęgło wyłączy się zbyt szybko,
przestaw pierścień, zwiększając moment
obrotowy.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, wiertarko-wkrętarkę
wyposażono w hamulec, który zatrzymuje ją natychmiast po całkowitym
zwolnieniu wyłącznika z regulatorem
prędkości obrotowej.
KONSERWACJA
Wiercenie
Wiertarko-wkrętarka D EWALT odznacza się
dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej
pracy jest regularne czyszczenie elektronarzędzia.
1. Wybierz żądany bieg odpowiednio do
zaplanowanej pracy.
2. Do wiercenia w DREWNIE najlepsze są
wiertła śrubowe, wiertła piórkowe, wiertła
kręte i wiertła cylindryczne. Do METALU
najlepsze są wiertła śrubowe ze stali
szybkotnącej i wiertła cylindryczne. Przy
wierceniu w metalu używaj chłodziwa.
Tylko żeliwo i mosiądz powinno się wiercić
na sucho.
3. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertła. Powinien on być wystarczająco duży dla zapewnienia odpowiedniego postępu wiercenia,
ale też nie za mocny, by nie przeciążyć
silnika ani nie wygiąć wiertła.
4. Wier tarko-wkrętarkę trzymaj obiema
rękami, by cały czas mieć nad nią pełną
kontrolę.
5. PR ZYCZYNĄ Z ABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁ A z w ykle jest pr zecią żenie
maszyny. NAT YCHMIAST ZWOLNIJ
WYŁĄCZNIK, wyjmij wiertło z przedmiotu
obrabianego i spróbuj znaleźć przyczynę
zablokowania. NIE WŁĄCZAJ ANI NIE
WYŁĄCZAJ WYŁĄCZNIKA, BY W TEN
SPOSÓB ROZRUSZAĆ ZABLOKOWANE
WIERTŁO, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA WIERTARKI.
6. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się
nie zakleszczyło.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania poważnego urazu,
przed dokonaniem jakiejkolwiek regulacji i przed każdym wyjęciem/włożeniem narzędzia roboczego wyłączaj
wiertarko-wkrętarkę i wyjmuj akumulator. Niezamierzone załączenie
elektronarzędzia może doprowadzić
do urazu.
Ładowarka nie wymaga serwisu. Nie ma
w niej żadnych elementów podlegających
konserwacji.
Smarowanie
Wiertarko-wkrętarka nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
15
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt D EWALT nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy
tym okulary ochronne i odpowiednią
maskę przeciwpyłową.
OSTR ZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów wiertarkowkrętarki nie używaj żadnych rozpuszczalników ani innych agresywnych
chemikaliów, gdyż mogą one osłabić
materiał. Najlepsza do tego celu jest
szmata zwilżona wodą z łagodnym
mydłem. Uważaj, by do wnętr za
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części wiertarko-wkrętarki nie
zanurzaj w wodzie.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektr ycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj szmatą lub miękką szczoteczką
(nie metalową). Nie używaj do tego
celu wody ani żadnych rozpuszczalników.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę D EWALT
pod względem przydatności do tej
wiertarko-wkrętarki, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje
się coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Akumulatory litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów, którzy
zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
16
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00083647 - 29-09-2008
17
DC740 - - - - - B
CORDLESS DRILL 2
©
18
DW907 - - - - B
CORDLESS DRILL 2
©
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising